You are on page 1of 1

LUNES, HUNYO TO,2OL9

EDITORIAL

Kinilala ng Kamara ang pamumuno


at pagtatagumpay ni Arroyo
I\TAC-ADJOLTIN sine dine na ang Kamara de RepresentanLes nitong Lunes ng gabi,
I\ Hunvo 4, at ipinagmalaliang pLnakamaraming 880 panukalang naipaia ni-io sa tailong
regular session ng 17th Congress,250 sa nasabing bilang av inaprubahan sa pinal na sesyon
na pinangunahan ni Speaker Gloria Macapagal Aroyo. \
-
Ang marahii ay pinakamakasaysayan sa mga panukalangito ay angOrganic Lar,!'for the
Bangsamoro Autonomous Region in MusLim Mindalao, o ang Republic Act11054. Ayon kay
Pangulong Duterte kailangai ang nasabing batas upangmaituwid ang "histodc injustice"
sa mamamayan&Moro sa Mindanao, at sa ikatlong taon ng kanyang termino, tumugon ang
Kamara sa pag-apruba nito sa Bangsamoro law.
Tinukoy ni Speater Arroyo ang ilan pang batas na inaprubahanng Mababang Kapulungan
sa ikatlo athulingsesyon. Kabilangdito ang Secondary School CareerGuidance Counselling
Act, ang First-timetobseekers Act, ang Universal Health Care Program, ang Naiional ID Sysiem,
ang Department of Human Settlements and Urban Development, ang Telecommunicating as
an Alternative Work Arrangement for Employees, ang Strengthening the Poticy of HIV-AIDS,
ang Integrated Cancer Law, ang Providing for the Special Protection of Children in Situations of
Armed Conflict, ang Amending the Central Banl Act, ang Institutionllizing Energy Ef{iciency
and Consen'atior, ai ang Security of Work Tenure Bill.
Sa karyang talumpati ng parnamaalam sa huling araw ng Kongreso niiong Lunes, binigyang-
diin ni Arroyo na pangunahing hangarin niya bilang pinuno ng Kamara ay ang supoiiahan
ang mga pamana ni Pangulong Duterte sa bayan. Ayon sa kanya, nagtanim ng maraming
mabubuting binhi ang administrasyon sa mga naging pagpapasya nito, sa mga ipinanukaiar.rg
baias, sa mga pakikpag-ugnayan sa )abas ng bansa, at sa matatapang na reporma. Nanawagan
siya sa lalat na tumulong upang ang mga binhing ito ay magbunga sa mga nalalabing panahon
ng termino ng Presidente.
Sahulingaraw ng ikatlo atpinalna sesyon, inaprubahan ng Karnara ang resolusyonna
kumikilala sa panumunoni Speaker Arroyo sa kapulungan uparg maaprubahan ang lahat
ng panukala na prioridad ni Pangulong Duterte, alinsunod sa binanggitnito sa State of the
Nation Address noong nakaFang taon. Sa ilalim ng pamumuno ni Auoyo, alron sa resolusyon,
nagtagumpay ang Kamara, sa kabila ng magkakaibang paninindigar.r ng mga kasapi nito, na
matiyak ang naayos na pakikipagkabaho nifo saSenado atsa Ehekutibo.
Naghahanda na ngayon ang rnga miyembro ng Kamara sa opening session sa Hulyo 22,
lalo na at matindi ang kumpetisyonpara sa posisyon ng Speakcr. Dahil tatlong termino na, ang
pinakamatagal na pinapayagan sa Mababang Kapulurgan, ang napagsilbihan ng kongresista
ng Pdmpanga, hindi na srl a bahag n6 bagong Kongre.U.
Nagtakda si Speaker Arroyo ng halimbawa ng mahusay na pamumuno at pagtatagumpay
na inaasahannating maipagpapahrloyng mga susunod na pinuno ng Kamara de Representantes
sa ika-18 Kongreso ngpilipinas. pAA€ A