You are on page 1of 1

para hindi mawala sa politika

Noong nakaraang taon, naging Speaker ng


Kongreso si ex-P-GMA, si Romualdez ang

Pangulo al Kongreso rami ilong naipasang batas (lindi tulad ng ma-


'pag nagtulungan, bagal na Senado). Maganda rin ang dayalogo
sa pagitan nina Pangulong Rodrigo Dnefte at.
malammg rcpormang ex-P{MA.
lsa itong mahalagang leksiyon para sa su-
magagawa sunod na S@ker na kap.ig nagtutuhrngan ang
PARA sa atin, mahalagang is.1u krmg iku- Kongreso al ang pangulo. maraming reporma
L:umpara natin ang mga kandidato sa susunod ang magagawa para sa bayari.
na Speaker ng House of ReFesentatives. Samantal4 kodra naman si Rep. Alan Peter
' Ito ay kmg anuman ang posisyon at reak- Cayetano kay Martin Romualdez, na paxang
siyon ng kandidato noong panahon na nag- dilaw sa asul ang pagkakaiba. Sumikat si Ca- bilang bise-presidente. &oga at marami pang ibang kawalanghiyaan?
wawala ang dilawan laban kay dating Pangulong
yetano bilang lider-lideran ng mga maiingay na Hindi natin alam kung bakit pumayag si Sa mga kongresistang hoboto, isipin nin-
pulitiko na nagrapalakas noon kay ex-P-Noy Pangulong Dut€rte na kunin si Cayetano. Ang yong mabuti: Sino ang kandidato sa pagka-
$loia Macapag;al- Anoy o. -7
' lpinakulong ng adminisrasyon ni dating kaya panay banat kay ex-P-CMA. sabi ng ib4 malaki raw ang pondo nito sa kam- Speaker ang magiging 'lmifuing force" para sa
Pangulong Benigno Simeon'No),noy'' Aquino Pati biography niya sa kanyang Senate web- panya. Maaaring naawa lang siya dahil wala Kongreso?
I si ex-P-GMAatbinatuhanngmaramingkaso. site ay ipinagmalaki niyang spokesrnan siya ng nang pumapansin dito, Sino ang rnay magandang karakter ng ka-
Lahat ng kaso ay naipawalambisa at pinalaya impeachmentteam na nanirakay ex-P4MA para Anuman ang rason, sigurado tayong nag- tapatan, integridad talino at pagkanaginoo?
siya ng kone. makulong ito. "Proud' pang sinabing lng blue sisisi na si Pangulong Duterte ktmg bakit si Siya ang nararapat rn susmod na Speaker ng
Limang taon ang ninakaw sa kanlang bu- ribbon comminee niya ang nag-imbestiga sa Cayetano ang kanyang sinuportahan bilang
hay, limang taon siyang nakakulong sa maliit \BN-ZTE deal. isa pang kaso na npipawa- bise-presidente. Nahati ang boto ng mga pro-
na kuwarlo sa Veterars Memorial Hospiral al lambisa rin. inaks4ya lang ni Cayerano ang pera Duterte at karumihan ay kay "Bongbong"
hindi siya pinayqang magkaroon ng telebisyon at panahon ng bayan. Marcos pa rin bumoio.
o intemet. Kasama noon ni Cayetano sina Senador Malinaw ngayon mula nang rnanalo si Pa-
Kaunti lang ang dumadalaw sa kany4 sa Antonio Tdllanes IV at Rim Hontiveros m pa- ngulong Duterte na nalinlang ang mga Pilipino
pagkakalaong ito nakita ang hjnay niyang mga ngungua ng paninira kay ex-P-GMA para la- sa iskrip ng dilawan na "black versus white '.
kaibigan at kabilang na si Rep. Martin Romual- mang matuwa si ex-P-Noy, na prinsipe ng di- Bawat kaaway nila sa politik4 mula kay ex-
dez ng Le1te. lawan. Akala ni Cayetano kapag mimrn niya P-Marcos hanggang kay ex-P-GMA at ngayon
Hindi oatakot kay ex-P-Noy si Rep. Romual- nang husto si ex-PCMA ay kukrnin siya bilang si Pangu.long Dutert€, sinisiman at pinalalabas
dez, dinipensahan niya si ex-P-GMA at inala- bise-prcsidente ng dilawarL pero inayawan'din nilang masama para sila ang magmukhang
gaan ang KAMPI Partylist ng dating pangulo siya qi ex-P-Noy at si VP LeIIi Robredo ang 'anghef'.
kinuha bilang kandidato noong 2016 Paano magiging anghel ang dilawan, ga-
Presidential Elections. yung kaliwa't kanan ang mga isyr noorg sila
Sa pagkadesperado niyang maging bise ay ang nasa poder tulad ng pagkamatay ng mga
nrmakbo sa Davao si Cayetano at nagrnakaawa Pilipioo sa Mamasapano masaker, Manila hos-
sa noon ay mayor ng Davao City ru si Pangu- tage crisis, is)! sa "Yolanda" funds, palpak na
long Duterte na siya ang kuning kandidato bakurn (Dengvaria), kompsiyon sa iligal na