You are on page 1of 1

HUNYO 10,2019

BATSA Ff ll'I I

Ang teachers
Protection Aet'

ffi,ffiffiFroffi#,fr"ffi"ffi'$
ryffiwiffi
*ffi-iffi lf.'ffi s-ge*fl g."p*9lr^u9ll9.,

#l'ii,ffi#-#"#ffiffi$i#ifi ,*si* s
ffiilgffiffiiiTr":s*rr',ser, sf
g,'lln'9Tl!|FSg'

'flffi
".si*'"1n"flf3ffi'"T"1?iiHHf

ru#,ffi ffi,?{H*SFffir#r"fr lTi3


g;ffii$$flfl:'tr$$'*ffi
i+#ffiffi3s5'i:?tt!"i',?l9'tlifi::yiti
f

""-"-H:3
;ffi g-d--g#Jilif,,ffiilff
ffifffitr mga maq-aaral. maoulano
guro, iba nnnet, dtomunidd.T<inakdj
tawan n( 6asyon, pati na dn ano
Inga prol at social work sa bawai
rsa ay fn paglahok sa pagbabatangiies-
ng mga (
Ano D
fa;nin&, rEa palfuanag,
aaral al r r ang mga mag-
pawanag aqg
mga inaa r sangkot at 3)
ve at positiboqi
Ano n
banTat )at na rinang kanitans inqa'midu6d
raga sa smula ng bal/at schoof vear-
a empbyado ns DepEd DMsicin av
Karanggap qg rnga taqubilin na mai
yal( na n alaman ng mqa quidelines:
to n9 uepEd upanq maqbio-av no moa
na preservice at in_servicd treini;o
sxobnrya, classroom manaqemenl
)ng orstptina, at iba Oano kAuonav
llto at ano saklaw no kan-ilana--^i

Ano pa ano inaantav


Abangan. - pa3etl