You are on page 1of 1

HUNYO 10, 2019

:--:-------+
China
rrlaganda
para sa
Pinay DH
Sinsti kahaDon m D6rtG
group TEnCTSOFW
lls1
mas maganda para sa rnoa
#
domeslic hetDer na pitioi;e
na magtrabaho sa China
Kaysa sa Middle East.
ldintu rircTS€FWBeo
Anlreb Bert2 lll na tumabl<i

.
. &lkod dito, madalasna
nmot Dinatrayaran nq moa
emptoyer ang minim-um ia
ouwanang sahod na $40o
(may P20,759) para sa
mga domestic harlDer na
i-upno na itinakda ito phi_
llpprne Overseas EmJnhv_
ment Administration: '
_
ago
samantala, dahfl sa Da.L
rE etcnorniyam Chin-a
ay tumaki umano a:no oa-
ngangailangan nito sa;oa
dom€slic worker na Filititio.
- page3