You are on page 1of 1

HUNYO 10,2019

Giupo ininaoiCo rt-uy"t"no para SpCaker


lsang grupo ang peter - Cavet
nagpahaiya! n"- p"ooi di.i6iii'1fi j??,:
slang maging Speak- Mamamavi "ruv*, 51llf,:, iir^ili:
il#,+i-qi'{8"'t ifr il?ff tJt'":T:"t!
#ff:iTT:T:
-?r, .: -
uongressman-electAlan panahon m?
;;'i;;;."i1ffililfrij :l3l;E:Tlifil},,T*:
. at hindi nadadawit
anumang kontrobersjya
.""v.;^sU"
i,i#iliii_
kaya nararapat anilanq
ginai "i
aiistni*"i;1n",
inq mo, rnrl""^*-jil
magrng speaker.jto. yuig ti"n""iJvo-n
ldiniin di i.
pamahalaanf a; o pri
nagins r,atapltllxiila9
yerano kay pangulong Sa'iaranoa., .. r.._
outerte nanabislin ;d r"vii#,ii
mambabatas ngj]apa- dumaan
Bii"liB"[E
kalaking botc
na itb sa oa-
sa harajan ;-,":iJ?%TB ;lg,l:g. h",H:,*t:1.:
at sa.mga kandidatong
S16;;;;, #;;;:;
i"ilh- ;s' D;;#;i
;:1"3:,il3,:H i"J:x;
".BJillnJn"ix?;" .i
grupo. kahit na sa ibang ", *:ii:*, a;"*lll:
bitang ii,t;y;;";il;
bansa ay nakayanan ni
nicayeta"" "g
H6ri;? ni SJX;i;l
rpagranggot
presidentr d ;::
ang "ir"ajo;;";"J
;ry3:mr, Hir
gobyerno.
*ffit i"f,iiil t,i}fltrffi
;lffi st'#"i"fl:H.. [i3i"1T#x?ffir:i
ang kasong isinampa sa PLYC ?.