You are on page 1of 588

δ Ω Η Ο Ε ΙΑ ϋ ΙΝ ΙΕ ΙΑ ϋ Ε Μ

δθουηάυπι οοάίοθδ πι&ηυ δοπρΐοδ

θάίάίΐ

Η θ ί π η υ ΐ ν & η Τ Η ίβ Ι

Βυοίι δθίΐθ Ζθίοΐίθηδυοίΐθ ίη ράί (Τ&δΐ&ΐιΐΓ άθυΐδοΐι)


Ογ. ΖθΙοΙιθπ Ε&ΐ. Ζθίοΐΐθη δοηάθΓΖθίοΙίθη
ΑΕζθπϊθ

Α 4 Θθ = Ως α =ορΐ Λ 0 = δΒ ορΐ γ ’ (ΑροδΐΓ.) = ορΐ ί


Β 65 Ξξ = Ωο 5 ϋ = δΒ ορΐ ί : = δΒ -
Γ 130 Υυ = υ υ ο = ορΐ 2 Γ • = δΒ .
Δ 164 Χχ =Χχ ά = ορΐ 3 α + = δ1ιί
Ε 198 Ψψ =Υγ θ = ορΐ 1ι 3 ?= ]
Ζ 253 Ωω = !¥\ν ΐ= Α Ε [ =ν
Η 283 αηάθΓθ = Ε&ΐ. 8 Ρ ] =ν
Θ 295 1ι = δΐι ορΐ ς Ω {= δΐΐ ορΐ 7
I 314 ί Κ =ϋ }= δΐΐ ορΐ .
Κ 340 ' = ορΐ ς ί δ Λ=ορΐ 0
Λ 360 ' = δΐιΐίΐ &Ευΐ Ε = δΒ ορΐ Ά υ = ορΐ ο ~ = δΒ 6
Μ 382 ~=+ 1 ν ~ = δΒ 5
>
<-κ
<“κ
—ί-
δ*

Ν 395 ΙΏ Ορΐ ΙΏ
II

77 414 ' =Α η ορΐ η Τ = δΒ ορΐ χ


0 433 ” = δΐΐ Ορΐ ] Ρ 1 = δΒ ορΐ §
π 453 " = ορΐ - ς = δΐι ορΐ ο 2 = δΒ ορΐ δ
Ρ 473 ” = δΒ 3 Γ 0 = δΐΐ Ορΐ θ * = δΒ ορΐ 4
Σ 488 " = δΗ Β δ ί = ορΐ δ ’ = ορΐ γ
Τ 508 ^ = Ι&άάθΓ ΐ = δΒ ορΐ ά 5
Υ 519 υ = ορΐ 1 ΐ
Φ 531 = δΐΐ Ορΐ β ν = δΒ ορΐ 8 λ
X 545 " = δΐι Ι&άάθΓ \ν = δΒ ορΐ 9
φ 556 χ = δΒ ορΐ α
Ω 573 _ = ορΐ 1 Υ
2 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

ΡΚΟΕΟϋΟδΙδ 2000 (οί. ςυ&θ άίδρυΐ&νίπιυδ ίη ΖΡΕ 132, 2000,1 δςς.)


&άίυνθηιηΐ Νίοοία ΟοηΓ&ά θΐ δΐθρΒ&ηοδ Μ&ΐΐΐι&ίοδ
ρθΓ§Γ3ΐ 3θ θη ιη ΐ θπίθηά&ΐίοηθδ, αάάίΐίοηθδ, θΙυοιΛΓ&ΐίοηθδ
Ηθΐηηυΐ ν&η Τΐιίθΐ

δϊ§ 1&(οί. Ηοτηβη Ι1ΐ38, 1996, ρ. XIV, XVIII)

Οθάίθθδ δΟΐίοΙίΟΓυΠΙ θ 1&δδίδ ϋ


Ζ (άθ Μ&γοο Ο, δ. IX) Κοηη&ηιΐδ, ΒίΒΙ. Ν&ζ. ΟθηΐΓ. Ογ. 6 θΐ Μ &ΐπΐ. Β. Ν. 4626,
ςυοί'υιτι ίΐΐθ δοΐιοΐία &ά Α - Ζ 373, Βίο δοΐιοΐία &ά Η 89 - Ω ρθΓΐίηθηΐί& οοηΐίηθΐ. Τθδΐίδ
υηίουδ ρππι&θ ί&πιίΐί&θ οοάίουιτι. Ουίιΐδ ΐθχΐυπι δεςυίιτιυΐ'.
Υ (άθ Μ&γοο Η, δ. XI) ν&ΐ. §γ. 2193. ϋ θ ίίο ίΐ ροδί Ψ 144. Εοΐία π ιυ 1ΐ& &πιίδδ&, ΟΓάο
δοΙιοΙίοΓυπι δ&θρθ ρθΓΐυιΊ)&ΐιΐδ. ΕΓη& ουπι οοάίοίΒιΐδ 0 Χ(3 ) ί&πιίΐί&πι &1ϊθγ&ιή οοηδΐίΐυίΐ.
Ουα Γθοθηδίοηθ υΐίηηιΐΓ, ιώ ί Ζ άθίίοίΐ.
(3 (άθ Μ&γοο V, δ. XI) ν&ΐ. §γ. 33. Κθοθηδίο δοΙιοΙίοΓυπι ί&πιίΐί&θ &1ΐθ π ιΐδ &υοΐ&,
δϊΓηΐΙΐΐθΓ αΐςιΐθ Χ(δ). Είάΐ'ί &Β εοάειτι δοπΐ>& θχ&γ&ϊι ίΐ'£ΐ§ιτιεηίυιτι ΟΐΌΐΐ&ίθίτ&ΐθηδθ Ζ. ά . 25
Άά ΐθχΐυπι οοηδίίίυεηάυιτι ηυΐΐίυδ πιοπίθηΐί θδΐ (νίά. Ν.Ο. ΙΥίΙδοη, ΖΡΕ 23, 1976, ρ. 61δ.).
X (άθ Μ&γοο Κ, δ. XII) ν&ΐ. §γ. 32. Τθχΐυδ αίίίηίδ οοάίοί 0 , δθά άθοιίΓΐ&ΐιΐδ, ς υ ί δ&θρθ
θχρίίο&ΐίοηθπι νειΊχη'υιτι δοΐ&πι δθΓν&νίΐ. Ιΐ&ςιΐθ Ιώΐ'ί δίη§υ 1ί ίηδΟΓίρΐί δυηΐ ΟΜΗΡΟΥ
ΛΕΞΙΚΟΥ Α, Β, Γ θΐο.
δ (άθ Μ&γοο Ρ ίη ΐγροδοπρΐο, δ. XI) Ρ&γ. δυρρί. §γ. 679, ί ί . 1-20, Οοηΐίηθΐ Π 140,3
ε π ’] εύ ω χία - Σ 590,2 καί χορΕόν οηιίδδίδ Ρ 243 - 521. ΕιΒθγ άίίίίοίΐίδ Ιθεΐη ρΓορΐθΓ
ΐθΓηροΓίδ άθΐππΐθηΐ& α Νίοοία ΟοηΓ&ά &οοιιγ&ϊθ άθδοπρΐιΐδ θδΐ. Τ θχΐυδ θδΐ α ίίίη ίδ
οοάίοίΒιΐδ 0 θΐ X, ίηίεΐ'άυιτι οοηοίηίΐ ουπι Ζ, ρΓ&θοίριίθ υ 5ί δοΐιοΐία οοιτιρίυΐ'ίΐ ρ&Γΐίου1&
δε ίηΐθΓ δθ οοηίυη§υηίυΐ'.
ν&ί ν&ΐ. §Γ. 1456 ρ&ΐίπίρδθδΐΐΐδ, ΙίΐΐθΓίδ ΙΉ&ίΐΙδΟΟίίδ δΟΓίρΐυδ, ηοΐ&δ 1)ΓθνίθΓθδ οοηΐίηθΐ
Α 596 Άά Α 604 άμειβόμεναι. Εά. Ε. Μοηΐ&η&π, δΐυάί 1, 29δδ.
Ε Εάίΐίο ρΓίηεθρδ α άοΗίΐηηε Ε&δο&Γϊδ Κοιή&θ &ηηο 1517 οοηίθοΐα, άθίηάθ ίη πιυΐΐίδ
Ιΐί&άίδ θάίΐίοηίΒυδ ίη ο&Ιοθ ρ&§ίη&ηιπι ίιτιρί'θδδο, ςυ&ηιηη υ 1ΐίπι& θδΐ 0 . Ο. Η θγη ίί θάίΐίο
Οχοηίθηδίδ &ηηί 1834. Ε&δο&Γϊδ Ιώΐ'υιτι οοάίοί 0 αίίίηθπι θ δοΗοΙϋδ ΗοπίθΓίοίδ οΐ&δδίδ 5 θΐ
θχ Ευδΐ&ΐίπο αυχίΐ. Ε&υά&ΐιΐΓ θΐώιτι ίηΐθΓάυπι θάίΐίο Ηοιήθπ Βαπιβδίαηα &ηηί 1711.

Οοάίοθδ ΐθχΐυδ Ιΐί&άίδ δοΗοΙϋδ οΓη&ΐί (άθ ί&πιί1ί& 1ι οί. ΕιΌδθ I ρ. Ε ν ί δςς.)
Α Μ&Γοί&ηυδ 454 (δ. X), οοάθχ "νθηθΐυδ" οθίθάθίτίιτιυδ. Οοηΐίηθΐ ρΙθΓ&ςιΐθ δοΐιοΐία
1οη§ίθΓ& οΐ&δδίδ ϋ , δθά ο π ιίΐΐίΐ θχρίίο&ΐίοηθδ, α ςυίά υδ ηιυΐίει δοΐιοΐία ίηοίρίυηΐ. Ουοά ίη
δί§1ίδ ίΐάΐΐίάθηάίδ Πθ§1θ§ί ρΟδδθ &ΐΊ)ίΪΓ&ΐί δΙΙΠΙΙΙδ.
Α1ί Οΐοδδ&θ ίηΐθΓΐίηθ&Γθδ οοάίοίδ νθηθΐί. ΕΓηοίδ ( ) οίΓουπιάυχίπιυδ ίά νειΌυιτι,
δυρθΓ ςυοά § 1οδδα ίηοίρίΐ, ςυοά ίειπίθη ηοη δθπιρθΓ θδΐ νειΌυιτι θχρίίο&ΐυπι.
Α ΐ(1 Οΐοδδοθ ίη ιτΐ£ΐΐ'§ίηθ άθχΐΓΟ θχ&γ&ϊ&θ.
Αΐδ Οΐοδδ&θ ίη ιτΐ£ΐΐ'§ίηθ δίηίδΐΓΟ θχ&γ&ϊ &θ.
Οΐοδδ&θ Α1ί Αΐ(1 Α18Βίο ίηδθΓΐ&θ θχ δοΗοΙϋδ ϋ πι&η&νθΓυηΐ, ηοηηυπιςυ&πι ίοΓΐ&δδθ θ
ρ&Γ&ρΙίΓ&δί Ιΐί&άίδ (οί. ΖΡΕ 132, ρ. 11- 12).
Α 1 Εθοΐίο &ηΐθ οοιτθοΐυΐ'ίΐιτι.
Αε Εθοΐίο θ οοιτθοΐυΐ'ίΐ.
Αλ Εθίτπτίίΐ.
Α1" Οΐοδδα ίη ιτΐ£ΐΐ'§ίηθ θχϊγθπιο ρΐθΐ'υιτιςυθ ΐ'θοθηίίοΐ'.
ΑΓ Οΐοδδα πι&ηυδ ΓθΟθηΐίοΓίδ, ρΐθΐ'υιτιςυθ ίηΐθΓΐίηθ&Γίδ.
Β Μ&Γοί&ηυδ 453, δ. XI, ουπι δοΗοΙϋδ ί&πιίΐί&θ 5 .
Ε δοοΓί&Ιθηδίδ 294 (γ 1 1), δ. XI, ουπι δοΗοΙϋδ ί&πιίΐί&θ 5 .
Γ δοοΓί&Ιθηδίδ 513 (Ω 1 12), δ. XI, ουπι δοΗοΙϋδ ί&ηιίΐί&ηηηι 5 θΐ 2 ) θΐ ρ&Γ&ρΙίΓ&δί.
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 3

Ο Οεη&νθηδίδ 44, δ. XIII, ουπι δοΐιοΐϋδ ίαπιίΙίαΓυπι Η εί


2 ) εί ρ&Γ&ρΙίΓ&δί.
I Αη§θ 1ίουδ 122 (0 1 1), δ. XIII, ουπι δοΐιοΐϋδ ίαπιίΙίαΓυπι Η εί 2 ) αίίίηίΒυδ οοάίοί Κ.
Μ ΑίΓώΐΌδί&ηιΐδ 74 (Α 181 δυρ.), δ. XIII, ουπι δοΐιοΐϋδ ίαηηίΐίαθ 1ι.
Ν Μ&Γοί&ηυδ 458, δ. Χ ΙΙ/Χ ΙΙΙ (οοηΐ. Ξ 419δδ), ουπι δοΐιοΐϋδ ίαηηίΐίαθ 1ι εΐ ρ&Γ&ρΙίΓ&δί.
Β (αΐίυδ α ΐςυ ε ίη εάίΐίοηε ΙΙίαάίδ ρ. XIV) οοά. ΒίοοαΓάίαηυδ 30 (δ. XIII, ν&δδίδ ρ. 73)
ρΓ&θβθΐ ργ&θϊθγ ρ&Γ&ρΙίΓ&δίπι εχοεί'ρία ρΓαεοίρυε 1οη§ίθΓ& θΐ αάάίΐαπίθηΐα ΘΧ ίοηΐίΟυδ
ειΐίθηίδ ηοηηυιπςυαίΉ οοΐΉίπυηία ουπι οοάίοε 0). Εεοΐίοηεδ ηοηηυΐΐαε ηοΐα ΐυ άί§ηαε.
Οπιίΐΐίΐ εχρίίοαΐίοηεδ, α ςυίΒυδ ιπυΐία δοΐιοΐία ίηοίρίυηΐ, αεςυθ αο νεη θΐυ δ Α. ζ)υοά ίη
δί§1ίδ &ά!ΐίΙ)θηάίδ Πθ§1θ§ί ρΟδδθ &ΓΪ)ίΪΓ&ΐί δΙΙΠΙΙΙδ.
Τ Τ ο \νη 1θί£ΐηυδ (ΒΜ Βυΐ'ηεγ
86, δοπρΐυδ αηηο 1059).
Τ'01θδδ&θ ίηΐθΓΐίηθ&Γθδ οοάίοίδ Τ.
Α ΐΐιουδ ν&ΐορθάί 592, δ. XV, ουπι δοΐιοΐϋδ αΐίςυοΐ ίη οοάίοε Α άερεΓάίΐίδ.
Ε θχ "Εεχείδ" ΙίΐΐθΓ&Γυπι ΟΓάίηε άίδροδίΐαε θ νθΓδίοηθ ηοη ί&ιτι δθΓναΐα δοΙιοΙίοΓυπι 2 ) αά
Ιΐίαάεπι πι&η&ηΐθδ. ζ)υαΐ'υιπ ραΐ'ίειπ ρΐ'ίιτι&ιτι ΙίΐΐθΓ&δ α - ε οοιπρίεχαιπ εάίάίΐ V. άε Μ&γοο
αηηο 1946, ςυ ο ά ορυδ πιοχ αά ίίηεπι ρεΓάυοί ροδδθ δρθΓαπιυδ.
/Ζ δ /Υ δ /Ο ,5 /Χ δ /Ε δ δί§1&ΐθδΐθπι ρπηαρθΐη ίηάίοαηΐ.
2) δοΐιοΐία οΐ&δδίδ ϋ , δίηθ αάάίΐαπίθηΐίδ οοάίοίδ 0 , νθΐ Εαδοαπάίδ.
Ραργπ δοΐιοΐία πυηοιυ οοηΐίηθηΐθδ, α ά. Ευηάοη οοΐΐεοΐαε.
ΐ I Α 1ϊθγ& εχρίίοαΐίο, ςυαε δαερε ειΐίίδ Ιοοίδ νθΐ ίη ειΐίίδ οοάίοίάυδ ίηνθηίΐυΓ.
! ίηίΐίυπι ΐθδΐίπιοηίί, ςυοά ΐθδΐίδ αΐίυδ ροδΐεα αάάίΐυδ ρΓαεΒεΐ.
Γ1 Αάάίίαιπεηία ΐθδΐίυπι ΓθΟθηΐίοΓυπι, ςυα ε ηοη ΙιαΒεΐ ΐθδΐίδ ρΓίηοθρδ, νθΐ εχρίίοαΐίοηεδ
δΪΓΠίΙθδ ΐθδΐίυπι Α 1θΐ Τ',
ιλ Ιη ΙθίτιιτίίΐίίΟυδ: Αάάίΐαπίθηΐα θχ Ηοπιθγο.
() δί§ 1α υηοίδ ίηοΐυδα δυηΐ, δί οοάθχ ρ&Γΐθδ ΐθχΐυδ ΓθΟθρΐί οπιίδίΐ. ζ)υοά ροΐίδδίπιυπι Άά
οοάίοθδ X θΐ Α ςυαάΓαΐ, ίη ςυίΒυδ ΐθχΐυδ οθΓΐίδ ιυίίοηώ υδ Γθάαοΐυδ θδδθ αρραΓθΐ.
/ δί§ 1υιτι ίη αρραΓαΐυ ΟΓίΐίοο δθρ&Γ&ΐ ναπαδ Ιθοΐίοηθδ Ηοηΐθΐ ίοείδ (δθουηάυπι εάίΐίο-
ηθπι ιτίθίΐιτι αυΐ ΕυάννίοΗϋ), ςυ&Γυπι υηα νθΐ αΙΐθΓα ίη Ιειπππιίώυδ οοάίουπι 2 ) ίηνθηίΐυΓ,
ρπΓηα ΐθχΐυπι ΓθΟθρΐυπι ριυθάθί.
II. . Αηηοΐαΐίο ίη αρραΓαΐυ ΟΓίΐίοο ουπι αηηοΐαΐίοηε ρποΓθ 1θ§εηάα.
ροδί: δοΐιοΐία δίη§υ 1& ίηίεΐ'ναΐΐο 1οη§ίθΓθ α Ιοοο δυο ίηνεηΐα, υάίουιτιςυθ ρθΓίυΐ'Ιοειίίο
οοάίοίδ Ζ ουπι ειΐίίδ οοάίοίάυδ ίεΐ'ε οοηοίηίΐ αυΐ δοΐιοΐίυπι ίη ειΐίίδ οοάίοίάυδ άείίοίΐ.
ΙηΙβΓ: δοΐηοΐίυ οοιπρίυιυ ίηίθί νυΐΐο 1οη§ίθΓθ α Ιοοο δυο ίηνεηΐα, υάίουιτιςυθ ρθΓίυΐ'Ιοειίίο
ίη Ζ ουπι ειΐίίδ οοάίοίάυδ ίεΐ'ε οοηοίηίΐ. Ιη ςυίάυδ ίηνθηίυηΐυΓ εχρίίοαΐίοηεδ άυρίίοθδ. Εαδ
ΙΤ1£ΙΓ§ίηίΙθυδ αάδΟΓίρΐαδ ροδΐθ&ςυθ ΐθΧίυί ίΠδθΓΐαδ θδδθ ρΓΟ ΟΘΓΐΟ Ιΐ&Βθ&δ.

ΑΕ = Απδΐοηίουδ ίη οοάίοθ Α. ΕΟυ = Είγιτιο 1ο§ίουιτι Ουάίαηυπυ


ΑρΒ = ΑπδΐορΗαηεδ Βγζαηΐίυδ. ΕΜ = Είγιτιο 1ο§ίουιτι Μα§ηυπι.
Αρδ = Αροΐΐοηίυδ δορίιίδΐα. θχ = δοΐιοΐία θΧθ§θΐίο& οοάίοίδ Α.
Α γ = Απδΐ&ΓοΙιυδ. Ηά = ΗθΓοάί&ηυδ ίη οοάίοθ Α.
ϋί = ϋίάγπιυδ ίη οοάίοθ Α. Η θ = Ηθδγοίιίυδ.
Αρϋ = Αροΐΐοηίυδ ϋγδοοίυδ. Νί = Νίο&ηοΓ ίη οοάίοθ Α.
ΕΟ = Είγιτιο1ο§ίουιτι Οεηυίηυπι. Ζθ = Ζθηοάοΐυδ.

Αρρ&Γ&ΐυδ ΟΓίΐίουδ ηοη ο ιππία ριυθάθί, δθά δθίθοΐα; ίΐαςυθ δί ςυα ηοη άίουηΐυΓ, θ δίίθηΐίο
οο!1ί§ί ηοη ροδδυηΐ.
4 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

ΥΠΟΘΕΟΙΟ ΤΉΟ Α.
ΥΠΟΘΕΟΙΟ ΤΗΟ .. ε ί ΑΡΧΗ ΤΗΟ .. υ ΐ 6 Γ α Ιΐβ Γ α υ ί υΐεεηυε Ζ : ύπόθεοιο τήο .. όμηρου
Ι ί ί υ ΐ ί Π ΙίΓ Ο Γ υ π ι
ίλιάδοο Υ : ύπόθεοιο .. όμηρου ραψωδίαο <3 : ίλιάδοο .. όμηρου λεξικού X ||
Α 0/Ζ8 Χρύοηο ίερεύο του Άπόλλωνοο παραγίνεται επ ί τον ναύεταθμον των
Ελλήνων βουλόμενοε λυτρώεαεθαι την θυγατέρα αύτοΰ Χρυοηίδα- ούκ απολαβών
3 δε, άλλα καί μεθ’ ϋβρεωα ύπό Άγαμέμνονοε άποδιωχθείε, ηύξατο τώ ι Άπόλλωνι
κατά των Ελλήνων, λοιμοί) δε γενομένου καί πολλών, ώα είκόα, διαφθειρομένων,
έκκληαίαν Ά χιλλεύε ευνήγαγεν. Κάλχαντοε δε την άληθή διαεαφήεαντοε αιτίαν
6 καί κελεύεαντοε Άχιλλέωε έξιλάοκεοθαι τον θεόν, Αγαμέμνων όργιαθεία διηνέ-
χθη πρόε τον Ά χιλλέα καί αύτοΰ τό γέραα άπέαπααε τήν Βριοηίδα. ό δε οργίζεται
τοΐο 'Έλληει. Θ έτιε δέ, του υίοΰ δεηθέντοε, είε Ό λυμπον άνελθοΰαα ήιτήεατο
9 παρά του Διόα δπωα τούα Τρώαα έπικρατεετέρουε ποιήαηι των Ελλήνων. Ήρα δέ
γνοΰαα διηνέχθη πρόε τον Δία, έωα αύτούα διέλυαεν 'Ήφαιετοε οίνοχοήεαε. οί δέ
τό λοιπόν τήο ήμέραο εύωχηθέντεο είο ύπνον τρέπονται. ΖΟι (οί (ρΒοη 1, 6, αΙΙΐθΓ
12 (ρΑοΙιπι. 2, <ρθχγ 56, 3829)
Α 1/Ζ8 μήνιν: οργήν, χόλον έπίμονον. έζήτηται δέ εύθύο διά τ ί άπό των τελευταίων
ήρξατο του πολέμου ό ποιητήο γράφειν. καί φαμέν ό τι άπαο μεν ό χρόνοο ό προ του
3 δεκαετοΰο ούκ έοχεν ούτω ουνεχείο τάο μάχαο διά τό καί τούο Τρώαο αύτούο
φόβωι του Άχιλλέωο έντόο κατακεκλεΐεθαι του τείχουο. τό δέ δέκατον έτοο πλεί-
οναο έοχε τάο πράξεια καί τούο πολέμουο ίοοπάλουο, του Άχιλλέωο όργιζομένου.
6 ό δέ ποιητήο οίκονομικώε καί έν τούτωι ήρξατο μέν άπό των τελευταίων, διά δέ
των εποράδην αύτώι λεχθέντων περιέλαβεν καί τά προ τούτου πραχθέντα. αύτη
γάρ άρετή ποιήοεωο τό άπό των μέοων άρξαοθαι, προϊόντα δέ καί τήν άρχήν διηγέΐ-
9 οθαι κατά μέροο. ΖΘΚ ~Τ | ζητοΰοι δέ καί τούτο διά τ ί άπό τήο μήνιδοο ήρξατο
ούτωο δυοφήμου όνόματοο. διά δύο ταΰτα- πρώτον μέν ϊ ν ’ έκ του πάθουο άποκαθα-
ρεύοηι τό τοιοιΰτον μόριον τήο ψυχήε καί προεεκτικωτέρουε τούε άκροατάε έκ
12 του μεγέθουε ποιήοηι καί προουνεθίοηι φέρειν γενναίωο ήμάο τά πάθη, μέλλων πο­
λέμουο ά παγγέλλειν δεύτερον ϊνα τά έγκώμια των Ελλήνων πειθανότερα ποιήοηι.
έπ εί δέ έμελλεν νικώνταε άποφαίνειν τούε 'Έλληναε, είκότωε ού κατατρέχει,
15 άξιοπιετότερον έκ του μή πάντα χαρίζεαθαι τώι έκείνων έπαίνωι. Ζζ)ΑΤΗ
3 αύτούο ογπ Ε || 5 ίοοπαλεΐο <3 || 8 άρετή ΖΕ : αρχή <3 || 9 δέ καί τούτο ογπ Α || 10 άποκαθαριεύοηι
(3, άποκαταρρεύοηι Α || 11 έκ : επ ί Α || 12 προοεθίξηι Α || 13 πιθανότερα <3 || 14 έ π ε ί 8έ Α, έπ ε ί
γάρ ΕιΈδε : έπειδή Ζζ>Κ || 14 ού άεΐ. Μααδδ, ούν ού Κ || 15 άξιόπιοτοο ών Κ ||
Α 1/Ζ8 άειδε: άιδε, λέγε, διά τ ί δέ ώε προοτάοοων έοτί τή ι Μούοηι καί ούχ ώο
εύχόμενοο αύτήΐ; δύναιτο δ ’ αν τιο λ έγειν ώο καί πολλαί θεαί καί Ή ρα καί
3 Αφροδίτη καί Άθηνά. έροΰμεν ούν ό τι προοτάοοει μέν διά τό λέγειν έκ καταρχήο
καί μηδ’ ό τι λέγειν ήποτέ νοεΐν. 'θεάν' δέ είρηκεν κοινώι μέν όνόματι προοαγορεύ-
ων τήν Μοΰοαν, τή ι δέ ίδιό τη τι τήο πράξεωε προδηλώεαε ώε ούχ έτέραν λ έ γ ε ι-
6 μόναι γάρ άιδουει Μοΰεαι. ού προεέθηκεν δέ ούδέν όνομα, Μούεαε πάεαε διά τήε
μιάε καλών. ΖΥζ)
εχρίίοαίίοηεδ νειϊχ>Γυπι άειδε εί θεά πιίχΐαε, ο ί Τ δ || 1 διά τ ί δέ ογπ ζ> || 4 ο ί Τ δ άιδειν π ο ιε ί μετ-
ωνυμικώο || 5 α νοοε προίδηλώοαο ίηοίρίί Υ II 6 μούοαο Ζ : μούοηο ΥΕ, μούοαιο ^ ||
Α 1/Ζ8 θεά: Μοΰεα- λέγει δέ τήν Καλλιόπην. ΖΥ(3
Α 1/Ζ8 Πηληϊάδεω: του Πηλέωε παιδόε. ΖΥ£)
Α 1/Ζ8 Άχιλήοε: ούτωε γάρ άναγνωετέον διά του ένόο λάμβδα καί διά τό μέτρον
καί διά τό "άχοο", δ έοτι λύπην, έπενεγκεΐν τοΐο "Ίλιεΰοιν". οί δέ παρά τό "μή
θιγειν χείλεοιν" θηλήο- δλωο γάρ ού μετέοχεν γάλακτοο. ΖΥ(φΑΚ = Ερίπι.
1 γάρ οιώ Υ^Α || 2 ένεγκεΐν Υ ||
Α 2/Ζ8 ούλομένην: όλεθρίαν. ΖΥζ} = Αρδ 124, 12
Α 2/Ζ5 ή: ήτιο όργή.ΖΥ ς
Α 2/Ζ8 μυρία: άορίοτωο άντί του | πολλά (= Αρδ 114, 12). ΖΥζ)
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 5

Α 2/Ζ8 Ά χαιοΐυ: τοΐυ "Ελληυιν. Ξοΰθοο ό Αιόλου παΐυ αγόμενου Κρέουυαν την
Έρεχθέωυ θυγατέρα έυχεν έξ αύτήο δύο παΐδαυ ’Ίωνα καί Αχαιόν, ών ό μεν ’Ίων
ώικηεεν Άθήναε, ό δε Ά χαιόε φόνον εμφύλιον δράεαε παρεγένετο είυ Θεεεαλίαν
κα'ι κυριεύεαε τήε χώραε τούε ύποτεταγμένουυ άφ’ εαυτού προυηγόρευυεν Άχαι-
ούο. "Ελληνευ δε κοινώυ πάντεο οί τήυ Έλλάδου έκλήθηοαν από "Ελληνου τού
Διόυ. πρώτοι ούν ούτωυ έλέγοντο ο'ι έν Θευυαλίαι άνθρωποι κα'ι ούτοι ού πάντεο,
άλλα μόνοι οί έν Έλλάδι τή ι π ό λ ει- έπ ειτα τοίνυν μεγάλα δυνηθέντου τού
'Έλληνοο κα'ι των τούτου παίδων άπ’ αύτοΰ πάντεο έκλήθηοαν "Ελληνεο. ΖΥζ)ΑΗ
7 τοίνυν Ζ ^ : δε Υ, ογπ Α ||
Α 2/Ζ8 άλγεα: κακά, ή λύπαυ. ΖΥΟ
Α 2 /Ζ 3 έθηκε: έποίηυεν (= Αρδ 63, 14), είργάυατο. ΖΥΟ
Α 3/Ζ8 πολλάυ δ ’: παμπόλλουυ. ΖΥΟ
δ ’ ογπ Υζ>\ δίΓΠ. δαερε ||
Α 3/Ζ8 ίφθίμουυ ψυχάυ: ίυχυράυ, γενναίαυ. ΖΥΟ (ίυχυροψύχουυ = Αρδ 93, 18)
φυχάε ογπ Υ<3, δίΓΠ. δαερε ||
Α 3/Ζ8+Υ8 ’Αϊδι: τώι "Αιδηι. ΖΥΟ | άπό εύθείαυ τήο Ά ϊυ, ώυ Πάριυ Πάριδου. ΥΟ Αρδ
14, 3, ΕΜ 42,17/δθΙθΐιυιΐδ
Α 3/Ζ8 προίαψεν: προ τήο είμαρμένηυ έπεμψεν. ΖΥΟ
Α 4/Ζ8 ηρώων: τών ποτέ ήμιθέων άνδρών. ήρωαυ δέ φαυί κληθήναι άπό τήο άρετήυ, ή
άπό τού "άέρου", ώο φηυιν Ήυίοδου έν τοΐυ Έ ργοιυ κα'ι ταΐυ Ήμέραιυ ’ήέρα
έυυάμενοι πάντη φοιτώυιν έ π ’ αιαν' (Εγ§& 125). ή άπό τήο "έράυεωυ", τουτέυτι τήο
μίξεωο τών θεών οί γάρ θεο'ι θνηταΐυ γυναιξίν υυνερχόμενοι έποίουν γένου τό τών
ηρώων, ή άπό τήο "έραυ"· έρα δέ ή γή κατά διάλεκτον, έκ δέ τήο γήυ έπλάυθη τό
γένοο τών άνθρώπων. ΖΥΟΑΚ Ερίπι.
1 π ο τέ Ζ : τ ό τ ε <3, ογπ Υ || 2 έν ... ήμέραιε ογπ Α Ερίπι. || 3 πάντη ... αίαν ογπ Α Ερίπι. || {τήε}
μίξεωε Υ<3 || 4 τό τών ηρώων τό γένοε Υέφ δίΓΠ. δαερε ||
Α 4/Ζ8 αύτούυ δέ: άντ'ι τού τα δέ υώματα αύτών. ΖΥΟ ~ ΑΕ, Τ8
Α 4/Ζ8 έλώρια: έλκύυματα (= Αρδ), υπαράγματα. ΖΥΟ
Α 4/Ζ8 τεΰχε: έποίει. ΖΥΟ
Α 4/Ζ8 κύνευυΐ: κυυίν. Αίολίυ ή διάλεκτου. ΖΥΟ (Α1ί Αίολέων, Τ1κατά Αίολεΐυ).
Α 5/Ζ8 οίωνοΐυι τε: τοΐο υαρκοφάγοιυ όρνιυιν λέγει δέ ! γυψ'ιν κα'ι κόραξιν (= Α1ί).
ΖΥΟ οί Αρδ 119, 30 υαρκοφαγοΰνταυ οιον γΰπαυ.
Α 5/Ζ8 π ά υ ιν άπαυιν. ΖΥΟ
Α 5/Ζ8 Διόο δέ: ή δέ τού Διόο. ΖΥΟ
Α 5/Ζ8 έτελείετο: έτελειοΰτο, έπληροΰτο. ΖΥΟ
Α 5/Ζ8 βουλή: γνώμη. ΖΥΟ
Α 5/Ζ8 Διόο δ ’ έτελείετο βουλή: 'Διόυ βουλήν' οί μέν την ειμαρμένην άπέδουαν,
άλλοι δέ έξεδέξαντο δρΰν ίεράν μαντικήν τού Διόο έν Δωδωναίωι δρει τήο
Θευπρωτίαυ, ώο αύτόυ "Ομηρου λ έγει έν Όδυυυείαι· 'τόν δ ’ έυ Δωδώνην φάτο
βήμεναι δφρα θεοΐο έκ δρυόυ ύψικόμοιο Διόυ βουλήν έυακούυοι' (ξ 327δ). άλλοι δέ
άπό ίυτορίαυ τινόυ ειπον είρηκέναι τον "Ομηρον φαυί γάρ την γήν βαρουμένην
ύπό άνθρώπων πολυπληθίαυ, μηδεμιάυ άνθρώπων ούυηυ εύυεβείαυ, αίτήυαι τον Δία
κουφιυθήναι τού άχθουυ· τον δέ Δία πρώτον μέν εύθύυ ποιήυαι τον Θηβαϊκόν
πόλεμον δ ι’ ού πολλούυ πάνυ άπώλευεν ύυτερον δέ πάλιν, υυμβούλωι τώι Μώμωι
χρηυάμενου, ήν Διόυ βουλήν Όμηρου φηυιν, έπειδή οιόυ τε ήν κεραυνοΐυ ή
κατακλυυμοΐυ άπανταυ διαφθείρειν. δπερ τού Μώμου κωλύυαντου, ύποθεμένου δέ
αύτώι γνώμαυ δύο, την Θέτιδου θνητογαμίαν καί θυγατρόυ καλήυ γένναν, έξ ών
12 άμφοτέρων πόλεμου "Ελληυι τε καί βαρβάροιυ έγένετο. άφ’ ού υυνέβη κουφιυθήναι
την γήν πολλών άναιρεθέντων. ή δέ ίυτορία παρά Οταυίνωι τώι τά Κύπρια πεποιη-
κότι, είπ ό ντι ούτωυ· 'ήν δ τε μύρια φύλα κατά χθόνα πλαξόμενα < * * / * *> βαρυ-
15 οτέρνου πλάτου αϊηυ. / Ζεύυ δέ ίδών έλέηυεν καί έν πυκιναΐυ πραπίδευυιν /
6 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

ούνθετο φκουφίοαι παμβώτορα γαίηο ανθρώπων / ριπίοαι πολέμου-}- μεγάλην έριν


Ίλιακοίο / δφρα κενώοειεν θανάτου βάροο- οί δ ’ έν'ι Τροίηι / ήρωεο κτείνοντο.
18 Διόο δ ’ έτελείετο β ο υ λ ή κ α ί τα μεν παρά τοίο νεωτέροιο ίοτορούμενα περί τήο
του Διόο βουλήε έετίν τάδε (Ογρπα ίϊ. 1). ήμείο δε φαμέν κατά την Ά ριετάρχειον
καί Άριετοφάνουε δόξαν την Θέτιδοε είναι βουλήν, ήν έν τοίο έξήε φηειν λιτα-
21 νεύουεαν τον Δία έκδικήεαι την του παιδόε άτιμίαν (Α 508), καθάπερ καί τα
κεφάλαια έν τώι προοιμίωι κείται τήο ποιήοεωο. ΖΥζ)ΑΗ
8έ Ζλ || 1 έεπαρμένην Ζ || 2 δωδώναιε Ζ || 6 πολυπληθείαε Υ<3 || 7 ίτδν) θηβαϊκον Α || 10 πάνταε
Υ(φΑ || 11 αύτώι ίγνώμαε δυο) Α || θυγατέρα ... Α || καλήε Υ : καλήν ΖΥΟ || 13 παρά τα είνω ι ΥΑ,
ταραείνω Ο, τα εεινω Ζ || 16 γαΐαν Υ || ριπίοα ι <τε> Α || 17 δ ’ έν ί τροίη ι Ρ : δε έν τροίη ι ΖΑ(ΥΟ
τροία) || 20 τήο θέτιδοε ΖΑ || (έν) τ ο ΐε Α || 21δ. ίκαί τα κεφάλαια) έν τώ ι προοιμίω ι ίκεΐτα ι τήο
ποιήοεωο) Α ||
Α 6/Ζ8 έξ ο ν δή: άφ’ ου (= Α1ί) δη χρόνου. ΖΥΟ
Α 6/Ζ8 τα πρώτα: τό πρώτον καί την άρχήν. ΖΥΟ
Α 6/Ζ8 διαοτήτην: διέοτηοαν καί ! διεχωρίοθηοαν (= Κ, = Α 5312) διέτμαγεν). ΖΥ
Α 6/Ζ8 έρίοαντε: φιλονεικήοαντεο ΖΥΟ
Α 7/Ζ8 Άτρείδηο: ό Άτρέωο παίο Αγαμέμνων. Αγαμέμνων κατά μέν "Ομηρον
Άτρέωο του Πέλοποο, μητρόο δέ Άερόπηο, κατά δέ Ήοίοδον Πλειοθένουο (ίϊ. 194
3 Μ.ΛΥ.), τό γένοο Μυκηναίοο, δο ήγαγε ναΰο είο Ίλ ιο ν, έκπορθήοαο δέ την Ίλ ιο ν
καί ύποοτρέψαο οϊκαδε άναιρείται ύπό Αίγίοθου του Θυέοτου δόλωι έπί εύωχίαο.
ουτοο γάρ παρά τον καιρόν τήο άποδημίαο έμοίχευοε την Άγαμέμνονοο γυναίκα
6 Κλυταιμήοτραν. κατά δέ τούο τραγικούο αυτήν την Κλυταιμήοτραν άνελείν αυτόν
χιτώνα μη έχοντα διέκδυοιν τραχήλου Γδοΰοαν αύτώι Κ1. έοχεν δέ έξ αύτήο υιόν
μέν Όρέοτην καί θυγατέραο τέοοαραο, Λαοδίκην, Χρυοόθεμιν, Ιφ ιγέν εια ν καί
9 Ήλέκτραν. ΖΥΟΑΚ
3 είε ΐλίου Ζ || 3 <,αεν> ναΰε Κ, ,αε' ναΰε 3ε1ιίΓηΙ)6Γ§ δοε. Τΐιιιε. 1, 10, 4 || 4 ε π ’ εύωχίαε Υ, εύωχίαε
έπ ι Ο || 5 έμ οίχευεε ΖΑ : έμοίχευε Υ^ || 6 κλυταιμνήετραν 1>ίδ Υ^Α || 7 χιτώ ν ι μή έχ ο ν τι ένδυειν
^ || έμβαλών αύτώι παρά τον πότον Υ (ίοιΊ. έμβαλοΰεαν) ||
Α 7/Ζ8 άναξ άνδρών: βαοιλεύο. ΖΥΟ
Α 7/Ζ8 καί δίοο Άχιλλεύο: θείοο, εύγενήο. ή άπό Διόο έχων τό γένοο, έντιμοο- άπό
γάρ Αίγίνηο τήο Άοωποΰ τού ποταμού Θηβών Αίακόο, Αιακού δέ Τελαμών καί
Πηλεύο, Πηλέωο δέ Άχιλλεύο. ΖΥΟΚ
1 έντιμοε ογπ Υ^ II
Α 8/Ζ8 τίο τ ’ άρ οφωε: τίο δή αύτούο τούο δύο, Άγαμέμνονα καί Ά χιλλέα; πάλιν δέ
τούτο ό ποιητήο έρωτάι την Μοΰοαν. ΖΥΟ
Α 8/Ζ8 εριδί: φιλονεικίαι. ΖΟ
Α 8/Ζ8 ξυνέηκε: ουνέβαλεν. ΖΟ = Αρδ 117, 32
Α 9/Ζ8 Λητοΰο καί Διόο υίόο: ό τήο Λητοΰο καί Διόο παίο Απόλλων, πάλιν δέ
τούτο ώο άπό τήο Μούοηο. ΖΟ | Ζεύο δέ έραοθείο Λητοΰο τήο Κοίου θυγατρόο,
3 ένόο των Τιτάνων, καί Φοίβηο έγκυον αύτήν έποίηοεν. ήτιο δεκαμηνιαίου χρόνου
διαγενομένου παρεγένετο διά θαλάοοηο είο Άοτερίαν την νήοον, μίαν ούοαν των
Κυκλάδων έκεί τε έλθοΰοα καί άψαμένη δύο φυτών, έλαίαο καί φοίνικοο, διδύμουο
6 άπεκύηοε παίδαο Ά ρτεμ ιν καί Απόλλωνα, καί την νήοον έκάλεοεν Δήλον, ό τι έξ
άδήλου βάοεωο έρριζώθη. ΖΟΑΚ
4 άετέριον Ζ(^Α || 5 έκεΐ Ζ(^ : έκ εΐεε Α || 6 άποκυήεαι Α || έκέλευεεν Ζ || 7 βάεεωε ΟΑ : βαειλέωε
ζ ||
Α 9/Ζ8 ό γάρ: ουτοο γάρ. ΖΟ
Α 9/Ζ8 βαοιλήϊ: τώι βαοιλεί. ΖΟ
Α 9/Ζ8 χολωθείο: όργιοθείο. ΖΟ
Α 10/Ζ8 νοΰοον: νόοον λοιμικήν. ΖΟ
Α 10/Ζ8 άνά οτρατόν: κατά τό οτρατόπεδον. ΖΟ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 7

Α 10/Ζ8 ώροε: διήγειρεν, ένέβαλεν. ΖΟ


ώροε ζ)λ = Ηογπ. : δροε Ζλ ||
Α 10/Ζ8 κακήν: κακωτικήν. ΖΟ
Α 10/Ζ8 όλέκοντο: άπώλλυντο. ΖΟ
Α 10/Ζ8 λαοί: όχλοι, λάεο κατά διάλεκτον οί λίθοι λέγονται. Προμηθέωο παίο
Δευκαλίων γ ίν ετα ι- ουτοο βαοιλεύων των περί την Φθίαν τόπων γαμεί Πύρραν την
Έπιμηθέωο καί Πανδώραο, ήν έπλαοαν οί θεοί πρώτην γυναίκα, καί επειδή Ζεύε
ήθέληεεν τό χαλκοΰν γένοε άπολέεαι, ύποθεμένου Προμηθέωε Δευκαλίων τεκτηνά-
μενοε λάρνακα καί τά επιτήδεια ένθέμενοε είε ταύτην μετά Πύρραε ένέβη. Ζεύε δε
πολύν ύετόν ά π’ ουρανού χέαα τά πλείατα μέρη τήα Έλλάδοα κατέκλυαεν, ώατε
διαφθαρήναι πάνταα άνθρώπουε ολίγων χωρίο, οίτινεο ουνέφυγον είο τά πληοίον
υψηλά όρη. τό τε δε καί τά κατά Θεοοαλίαν Τέμπη διέοτη καί τά έκτόο Ίοθμού καί
Πελοποννήοου ουνεχύθη πάντα. Δευκαλίων δε έν τή ι λάρνακι διά τήο θαλάοοηο
φερόμενοο έφ ’ ήμέραο έννέα καί νύκταο ίοαο τώ ι Παρναοοώι προοίοχει κάκεί των
όμβρων παύλαν λαβόντων έκβάο έθυοε Δ ιΐ Φυξίωι. Ζεύο δε πέμψαο Έρμήν πρόο
αυτόν έπέτρεψεν αιτείοθαι ό τ ι βούλεται, ό δε αίρείται άνθρώπουε: αύτώι γενέοθαι
καί Διόο είπόντοο ύπέρ κεφαλήο έβαλλεν αϊρων τούο λίθουο- οΰο μεν ούν έβαλεν ό
Δευκαλίων άνδρεο έγένοντο, οΰο δέ ή Πύρρα γυναίκεο. ή ίοτορία παρά Άπολλο-
δώρωι (Βίόΐ. 1, 7, 2). Ζί^Κ, Α αά 126
3 πανδώρηο <3 || επειδή <3 : έπ ε ί δέ ΖΑ || 4 ήλέηεεν Ζ || χαλκόν Α || άπολέεθαι Α || 5 είε ταύτην Ζ<3
: έν αύτήι Α || 7 ανθρώπων Ζ || 8 τέμπη Ζ : ετενώματα Α, ετενώματα καί τέμπη <3 || 10 π ρ ο είεχ ει
Αρά. : π ερ ιίε χ ε ι Ζ<3, π ερ ιη χεΐτο Α || 11 έθυεε (^Α : εύθύ έν Ζ || πυξίω <3 || 13 κεφαλήν <3 || οΰε μέν
ούν Ζ : οΰε μέν <3, καί οΰε Α || έβαλλεν (^Α || ό δευκαλίων Ζ<3 : ούτοε Α || 14 ή ίετορία παρά άπολ-
λοδώρωι ογπ Α ||
Α 11/Ζ8 οΰνεκα: ένεκα, έπειδή. ΖΟ
Α 11/Ζ8 ήτίμηοεν: άτίμωο περιύβριοεν. Ζ ί}
ΰβριεεν ζ> II
Α 11/Ζ8 άρητήρα: ιερέα, παρά τό άράοθαι, δ έοτιν εύχεοθαι (= Κ). ΖΟ,Χ ~ Αρδ 41, 28
Α 12/Ζ8 δ γάρ: ουτοο γάρ. ΖΟ,Χ
Α 12/Ζ8 ήλθε: παρεγένετο. ΖΟ,Χ
Α 12/Ζ8+(38 θοάο: ταχείαο. Ζ(^ΧΚ | οημαίνει δέ καί όξείαο, ώο έν έκείνοιο 'ένθεν δ ’
αύ νήοοιοιν έπιπροέηκε θοήιοιν' (ο 299). (^Κ ~ ΕΜ 453,10
Α 12/Ζ8 έπί νήαο: έπί τάο ναΰο, Ζζ)Χ | δ έοτι τά πλοία ζ)Χ ~ 482) | των Ελλήνων. X
Α 13/Ζ8 λυοόμενόο τε: λυτρωοόμενοο. ΖΟ,Χ
Α 13/Ζ8 θύγατρα: την θυγατέρα. ΖΟ,Χ
Α 13/Ζ8+(38 φέρων: κομίζων, ΖΟ,Χ \ άγων. ΡΧ
Α 13/Ζ8 άπερείοια: άπειρα τώι πλήθει, πολλά. ΖΟ,Χ = Αρδ 38,12
Α 13/Ζ8+(38 άποινα: δώρα, λύτρα. ΖΟ I άφοινα τινά όντα, τά ένεκεν τού φόνου
διδόμενα. (^Κ ~ Ερίπι.
Α 14/Ζ8 οτέμματ’: οτεφανώματα. ΖΟ,Χ (Α1ί πληθυντικώο)
Α 14/Ζ8 έχων: κατέχων. ΖΟ,Χ
Α 14/Ζ8 έν χεροίν: έν ταίο χεροίν. ΖΟ,Χ
Α 14/Ζ8 έκηβόλου: έκαθεν, δ έοτι πόρρωθεν, βάλλοντοο τά βέλη, εύοτόχου τοξότου.
ΖΟ Χ
Α 14/Ζ8 Άπόλλωνοο: τού θεού τού Άπόλλωνοο. Ζ
Α 14/Ζ8 οτέμματ’ έχων έν χεροίν: Λάδωνοο τού έν Άρκαδίαι ποταμού Δάφνη
ύπήρχε θυγάτηρ εύπρεπεοτάτη. έραοθείο δ ’ αύτήο Απόλλων καί βουλόμενοο ουγ-
γενέοθαι έδίω κεν καταλαμβανομένηο δέ αύτήο ύπό τού θεού φαοίν εύξαοθαι τήι
μητρί τή ι Γήι χάοματι αυτήν δεχθήναι. γενομένου δέ τούτου καί τήο Γήο άνα-
δούοηο ομώνυμον φυτόν Απόλλων θεαοάμενοο έξεπλάγη, καί τό μέν δένδρον άπό
8 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

τήο παρθένου δάφνην προυηγόρευυεν όμωνύμωο, λαβών δε των κλάδων αύτόο


έοτέφατο. ΖΟΧΑΗ ~ Οεοροη. 11,2
6 τον κλάδον ΟΧΑ ||
Α 15/Ζ8 χρυυέωι άνά υκήπτρωί: περί τώ ι κεχρυυωμένωι υκήπτρωί, δ έ ε τ ι τή ι
χρυεήι ράβδωι τήι βαοιλικήι. ΖΟΧ
Α 15/Ζ8 κα'ι έλίοοετο: έλιτάνευεν, παρεκάλει. ΖΟ,Χ = Αρδ 66, 27
Α 15/Ζ8 πάνταο Άχαιούε: πάνταο τούε 'Έλληναο. ΖΟΧ
Α 16/Ζ8 Α τρείδα δε μάλιοτα: μάλιοτα δε τούε Άτρέωε παίδαε Άγαμέμνονα καί
Μενέλαον, δ έατιν έξαιρέτωε. ΖΟ Χ
Α 16/Ζ8 δύο: διοεούε. ΖΟ Χ
Α 16/Ζ8 κοεμήτορε: διατάκτοραε, ήγεμόναε. ΖΟ,Χ
Α 16/Ζ8 λαών: δχλων. ΖΟ Χ
Α 17/Ζ8 Άτρείδαί τε: ώ Άτρέωε παιδεε, Άγάμεμνον καί Μενέλαε. ΖΟ,Χ
Α 17/Ζ8 καί άλλοι: οί λοιποί. ΖΟ Χ
Α 18/Ζ8 ύμίν μεν θεοί δοίεν: ύμίν μεν θεοί παράεχοιεν. ΖΟ Χ
Α 18/Ζ8+08 Όλύμπια δώματ’ έχοντεε: οί τον Όλυμπον κατοικοΰντεε θεοί. Ό λυμ­
που δε κατά μεν "Ομηρον δρου τήυ Μακεδονίαυ μέγιετον, ιερόν των θεώ ν κατά δε
άλληγορίαν Όλυμπου έυτιν ό ούρανόυ, ΖΟΧΚ | παρά <τό> όλολαμπήυ είναι. ΟΧΚ =
Ερίπι.
Α 19/Ζ8 έκπέρυαΐ: έκπορθήυαι, καταυτρέψαι. ΖΟΧ
Α 19/Ζ8 Πριάμοιο πόλιν: Πριάμου δε πόλιν την Ίλ ιο ν περιφραυτικώυ. ΖΟΧ
Α 19/Ζ8 ευ δέ: καλώυ δέ. διά τ ί δε ό Χρύυηυ κατά των οικείων ηύχετο; λέγομεν δε
δ τι πρώτον μεν έδει κολακεύειν τον τύραννον καί τ α ΰ τ α λέγειν άπερ έπεθύμει
δραυαι· δεύτερον δέ δ τι διά τούυ Τρώαυ άπωλωλέκει την θυγατέρα. ΖΟΧΑΚ | δθεν
εύλόγωυ κέχρηται ταίε άραίυ κατ’ αύτών. ΖΟΑΚ
3 άπολέκει Ζ ||
Α 19/Ζ8 οϊκαδε: είυ τά οικεία. ΖΟΧ
Α 19/Ζ8 ίκέυθαι: παραγενέυθαι. ΖΟΧ
Α 20/Ζ8 παίδα δέ μοί: την δέ θυγατέρα μου. ΖΟΧ
Α 20/Ζ8 λύυατε: λύτρα λαβόντευ άπόδοτε. ΖΟΧ
λύεαιτε / λύεστε νν. 11. Ηογπ. ||
Α 20/Ζ8 φίλην: προυφιλευτάτην. ΖΟΧ
Α 20/Ζ8 τά δ ’ άποινα: τά δέ δώρα. ΖΟΧ
Α 20/Ζ8 δέχευθαι: λαμβάνετε. ΖΟΧ
Α 21/Ζ8 άζόμενοί: υεβόμενοι, ή έντρεπόμενοι. ΖΟΧ
Α 21/Ζ8 Διόυ υιόν: τον Διόυ παίδα Απόλλωνα. ΖΟΧ
Α 22/Ζ8 ένθα: τότε, χρονικόν έπίρρημα· άλλωυ δέ "ένταΰθα" τοπικόν (= Α 61123).
ΖΟΧ = Ε 123
Α 22/Ζ8 έπευφήμηυαν: μ ετ’ εύφημίαυ έπεβόηυαν. ΖΟΧ
Α 23/Ζ8 αίδείυθαι: έντρέπευθαι. ΖΟΧ = Αρδ 15, 13
Α 23/Ζ8 'ιερήα: τον ιερέα. ΖΟΧ
Α 23/Ζ8 καί άγλαά: καί καλά. ΖΟΧ
Α 23/Ζ8 δέχθαι: δέχευθαι, λαμβάνειν. ΖΟΧ
Α 24/Ζ8 άλλ’ ούκ Άτρείδηΐ: άλλ’ ού τώι Άτρέωε παιδί Άγαμέμνονι. ΖΟΧ
τώ ι X : τοΰ Ζ<3 ||
Α 24/Ζ8 ήνδανε: ήρευκε. ΖΟΧ (Α1ί δαυύνεται = Ερίπι.)
Α 24/Ζ8 θυμώΐ: τήι ψυχήι. ΖΟΧ
Α 25/Ζ8 άλλά κακώυ: άλλά μεθ’ ύβρεωυ. ΖΟΧ
Α 25/Ζ8 άφίει: άπέπεμπεν. ΖΟΧ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 9

Α 25/Ζ8 κρατερόν: ίυχυρόν, απειλητικόν. ΖΟ Χ


Α 25/Ζ8 μΰθον: λόγον. ΖΟ,Χ
Α 25/Ζ8 ετελλεν: έπέτελλεν, έλεγεν. Ζζ)Χ
Α 26/Ζ8 μή οε γέρον: μή οε, ώ πρευβύτα. Ζ(φΧ
Α 26/Ζ8 κοίληιειν: κοίλαιο,! βαθείαιο (= Α1ί). ΖΟ,Χ
Α 26/Ζ8 παρά νηυυίν: παρά τάΐυ ναυυίν. ΖΟ Χ
Α 26/Ζ8 κιχείω: καταλάβω. Ζ Ο Χ = Αρδ 99, 31
Α 27/Ζ8 ή νΰν: ή έν τώι παρόντι καιρώι (= Α1ί). ΖΟ Χ
Α 27/Ζ8 δηθύνοντα: έγχρονίζοντα. ΖΟ Χ (Α1ί χρονίζοντα, βραδύνοντα ~ Ζ 503Ώ)
Α 27/Ζ8 ή ύυτερον: ή έκ δευτέρου. ΖΟ Χ
Α 27/Ζ8 αυτιο: πάλιν. ΖΥζ)Χ
Α 27/Ζ8 ιόντα: παραγινόμενον. ΖΥ(φΧ
Α 28/Ζ8 μή νύ τοί: μή ούκ αν οοι. ΖΎΟ Χ
Α 28/Ζ8 ού χραίομηΐ: ού βοηθήι οοι. ΖΎΟ Χ
βοηθήεοι ΖΥΟΧ, ε ί Α 242Ώ "βοηθεΐν" ||
Α 28/Ζ8 οκήπτρον: ή βαοιλική ράβδου. ΖΎ Ο Χ
Α 28/Ζ8 ετέμμα: στεφάνωμα. ΖΥΟ Χ
Α 28/Ζ8 θεοΐο: του θεοΰ. ΖΥζ)Χ
Α 29/Ζ5 την δ ’ : ταύτην δέ. ΖΥί^Χ
Α 29/Ζ8 ού λύεω: ούκ άπολύεω. ΖΎΟ Χ
Α 29/Ζ8 πριν μιν: προ τού αύτήν. ΖΥζ)Χ εοπΐτα Τι "μάλλον ή", Αλ "πρότερον ή".
Α 29/Ζ8 γήραε έπειυιν: τό γήραυ καταλάβηι. ΖΎΟ Χ
Α 30/Ζ8 ήμετέρωι έν! οϊκωΐ: έν τήι ήμετέραι οίκίαι. ΖΎΟ Χ
Α 30/Ζ8 έν "Αργεί: έν τώ ι "Αργεί, ό έυτιν τή ι Πελοποννήυωι νΰν καλουμένηι. ό δέ
Αγαμέμνων <βαυιλεύυ> ήν τήυ Μυκήνηυ, πόλεωυ Άργολικήε. ΖΎ Ο Χ I ΐοτέον δέ ότι
3 ή Πελοπόννηοοο τό άρχαιον Αίγιάλεια έκαλειτο άπό Αίγιαλέωο του υιού Ινάχου
του έν "Αργεί ποταμού κα! Μελίαο τήο Ωκεανού- ύοτερον δέ πάλιν Ά πία έκλήθη
άπό "Απιδοε το€ Φορωνέωο παιδόο, ε’ί θ ’ ούτωο "Αργοε άπό "Αργού το€ πανόπτου-
6 τελευταΐον δέ πάντων Πελοπόννηοοο άπό τού κρατήοαι τήο χώραο τον Ταντάλου
υιόν Πέλοπα. ΖΥςΧΚ, Α1δ αά 22
2 (βαειλεύε) Ρ ||
Α 30/Ζ8 τηλόθι πάτρηο: πόρρω τήο πατρίδοο. ΖΎΟ Χ
Α 31/Ζ8 Ιοτόν έποιχομένην: Ιοτουργοΰοαν κα! ύφαίνουοαν. διά τ ί έπ ά γει τή ι
γαμητήι κα! τοιο τέκνοιο την αιχμάλωτον; ρητέον ούν ό τι ού δ ι’ έπιθυμίαν αύτήν
τοοοΰτον άπάξει, αλλά πρόο οτρατιωτικήν ύβριν, 'ίνα άπερ Μενέλαου έπεπόνθει τά
αύτά κα! αύτόυ άντιδράυηι, ώυ κα! ό Νέυτωρ φ η υ ίν 'τώι μή τιυ πρ!ν έπειγέυθω
οικόνδε νέευθαι, πριν τινα πάρ Τρώων άλόχωι κατακοιμηθήναι' κα! τά έξήυ (Β 354).
ΖΥ ςχκ
3 άπάξει ΖΚ : έπ ά γει Υ^X (ιιΐ 1. 1) || 4 άντιδράεει Ζ || {πριν} προεεπειγέεθω Υ II 5 καί τά έξήε ΖΚ :
ογπ ΥΟΧ ||
Α 31/Ζ8 κα! έμόν λέχου άντιόωυαν: κα! τήυ έμήυ κοίτηυ άντιλαμβανομένην κα!
μετέχουυαν. ΖΎ Ο Χ I λέχου δέ ή κοίτη (~ Δ 3832)). Ζ
Α 32/Ζ5 άλλ’ ’ίθΐ: άλλ’ άπιθι. ΖΎΟ Χ
Α 32/Ζ8 μή μ’ έρέθιζε: μή με παρόξυνε. ΖΥζ)Χ
Α 32/Ζ8 υαώτερου: υώου, ύγιήυ. Ζ Υ Ο Χ ~ Α18 " ό τ ι... αντί άπλοΰ".
Α 32/Ζ8 ώυ κε: όπωυ αν. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 32/Ζ8 νέηαΐ: πορευθήιυ, | έπανέλθηιυ (= Α1ί). ΖΎΟ
Α 33/Ζ8 ώυ έφατ’: ούτωυ ειπεν. ΖΥΟ
έφαθ’ 7 λ ||
10 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 33/Ζ8 έδδειοεν δ ’ : έφοβήθη, εύλαβήθη δε. ΖΥ(3


Α 33/Ζ8 ό γέρων: ό πρεοβύτηο. ΖΥ(3
Α 33/Ζ8 καί έπείθετο: καί έπείοθη. ΖΥζ)
Α 33/Ζ8 μύθωΐ: λόγωι. ΖΥζ)
Α 34/Ζ8 βή δ ’: έβη, Ζ | έπορεύθη· τό όχημα αποκοπή. ΖΥ(3
αποκοπή Ζ = Α1ί : άφαίρεοιο Υ<3 = Γ 420Ώ ||
Α 34/Ζ8 άκέων: ήουχάζων, οιωπών. ΖΥζ)
Α 34/Ζ8 παρά θΐνα: παρά τον αίγιαλόν τήο θαλάοοηο, δε ούτω κέκληται άπό τοΰ
"θείνεεθαι", δ έοτι τύπτεοθαι τήι προορήξει των κυμάτων. ΖΥζ)
Α 34/Ζ8 πολυφλοίεβοιο: πολυήχου, πολυτάραχου. ΖΥζ) (Α1ί ονοματοποιία = Δ 420Ώ)
Α 35/Ζ8 πολλά δ ’: πλέΐετα δε. ΖΥζφλ11
Α 35/Ζ8 έπειτα: μετά ταΰτα. ΖΥ(3
Α 35/Ζ8 άπάνευθεν: άπωθεν, ΖΥζ) | χωρίο. Ζ
άποθεν Υ<3 ||
Α 35/Ζ8 κιών: παραγενάμενοε, πορευθείο. ΖΥ(3
παραγενόμενοε Υ<3 ||
Α 35/Ζ8 ήράτο: ηύχετο. ΖΥζφλ11
Α 35/Ζ8 ό γεραιόο: ό πρεοβύτηο. ΖΥ(3
γηραιόο Ι λ ||
Α 36/Ζ8 άνακτί: βαοιλεν νυν δε θεώι τώι Άπόλλωνι. ΖΥζ) ~ Α 752), εί Β 7772) "νυν
δεεποτών".
Α 36/Ζ8 τον: δντινα. ΖΥ(3
Α 36/Ζ8 ήύκομοο: εύκομοο- άπό μέρουο καλή. ΖΥζ) (Α1ί παρεμβολή, εί ΑΙθχ. Γΐ§. 25)
Α 36/Ζ8 τέκε: έτεκεν, έγέννηοεν. ΖΥζ)
Α 36/Ζ8 Λητώ: Λητώ δε Κοίου καί Φοίβηο θυγάτηρ. ΖΥί^Κ
λητώ 8έ Ζ : αΰτη Υ, λητώ <3 ||
Α 37/Ζ8 κλΰθί μευ: έπάκουοόν μου. ΖΥζ)
Α 37/Ζ8 άργυρότοξ’: λαμπρότοξε, καλλίτοξε. ΖΥζ)
Α 37/Ζ8 δο Χρύοην: δοτιο τήν Χρύοαν Χρύοα δε | πόλιο Τρωική (= Α1ί). ΖΥ(3
Α 37/Ζ8 άμφιβέβηκαο: περιβέβηκαο, | ύπερμαχείο (= Α1 δ τι ...). ΖΥ(3
Α 38/Ζ8 Κίλλαν τε ζαθέην: Πέλοψ ό Ταντάλου κατά μιοθόν παιδικήο ώραο λαβών
παρά Ποοειδώνοο 'ίππουο άδαμάοτουο ούν τώ ι όχήματι έοπευοε τον 'Ιπποδαμείαο
γάμον, τον μνηοτηροκτόνον αύτήο πατέρα Οίνόμαον καταγωνίοαοθαι έπιθυμών.
γενομένωι δε αύτώι περί Λεοβότιδι καλουμένηι χώραι τήο Τρωάδοο παρά τή ι των
ή’Ανδραίων χώραι, Κίλλοο ό ήνίοχοο τελευτάι τον βίον. δο καί καθ’ ύπνον έπιετάε
τώι Πέλοπι εφόδρα όδυνηρώε έ π ’ αύτώι έχοντι άπωδύρετό τε τήν εαυτού άπώλειαν
καί περί κηδείαε ήξίου. διόπερ άναετάε έξερυπάρου τό εϊδωλον διά πυρόε, ειθ ’
ούτωε έθαψεν τήν τέφραν έπιφανώε τοΰ Κίλλου, ήρίον έ π ’ αύτώι έγείραο καί πρόο
τώ ι ήρίωι αύτοΰ έδείματο ιερόν, Κιλλαίου Άπόλλωνοο προοαγορεύοαο διά τό
αίφνιδίωο τον Κίλλον άποθανέΐν ού μην άλλά καί πόλιν κτίοαο Κίλλαν ώνόμαοεν. ό
μέντοι Κίλλοο καί μετά θάνατον τώι Πέλοπι δοκέΐ ουλλαβέοθαι δπωο περιγένηται
τοΰ Οίνομάου περί τον δρόμον, ή ίοτορία παρά Θεοπόμπωι (ΓΟιΉίδΐ 115Γ350).
ΖΥςΑΚ φΗ βπΛ. 3, 199) οί Τ
1 κατά ογπ ξρ || παιδίοκηο Ζ || 2 ποοειδωνι ξρ || πειοαν Ζ, πίεεαν <3 || 3 μνηετοροκτόνον Ζ || 4δ περί
... άνδραίων χώραι Ζ : π ερ ί λέεβον Υ(φΑ, κατα λεεβον ξρ || 5 ίό) ήνίοχοε Α || 6 έ π ’ αύτώι ογπ Υ II 8
έξερυπάρου Ζζ)Α : έξελιπάρειΥ || 8 έ π ’ αύτο Α || 9 δειμάμενοε Υ || 10 .. προοαγορεύοαο <τοΰτο> Υ ||
12 ίοτορεΐ θεόπομποο Υ ||
Α 38/Ζ8+Υ8 Κίλλαν τε: καί τήν Κίλλαν. ΥΟ, | έετι δε πολίχνιον τήε Τρωάδοε (= Α1ί).
ΖΥ§
Α 38/Ζ8 ζαθέην: άγαν θείαν, δ έοτι πάνυ. ΖΥζ)
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 11

Α 38/Ζ8 Τενέδοιό τε: καί τήο Τενέδου, ή δε Τένεδόο έοτι ! νήοοο προ τήο Τροίαο
(= Α1ί) κείμενη, οΰπω δε πρότερον τοΰτο ειχεν τό όνομα, καί γάρ ούδέ Κύκνωι τώι
3 Ποαειδώνοο Τέννηο ήν καί Λευκοθέα- Λευκόφρυν δε αυτήν οί πρότερον ώνόμαζον.
έπειδή δε αρα τώ ι Κύκνωι έγεννήθη ό Τέννηο κα'ι ή Λευκοθέα, ή μεν μήτηρ αυτών
ούκέτι ήν, έπέγημεν δε ό Κύκνου Φυλονόμην, ή, ώε ένιοι, Πολύβοιαν. ή Φυλονόμη -
6 κα'ι γάρ είε άνδραε έτέλει ήδη ό Τέννηο - έραοθεΐοα αύτού λόγουο περ'ι ουνουοίαο
ήνέγκατο πρόο αύτόν. τού δε τα πρόο την φύοιν δικαίωο τηρήοαντοο κατηγορή-
οατο πρόο τον πατέρα αύτού ό τι τεθελήκοι αύτήν βιάοαοθαι. ό δε πιοτεύοαο τήι
9 κατηγορίαι ουλλαβών τον παΐδα ένέβαλεν είο λάρνακα κα'ι έρριψεν είο την ύπο-
κειμένην θάλαοοαν. δν διά οωφροούνην κα'ι διά τό είναι υίωνόν έοωοεν ό Ποοειδών
την γάρ λάρνακα προοενεχθήναι τήι Λευκόφρυϊ νήοωι έποίηοεν, ήν θεαοάμενοι κα'ι
12 άφελόντευ τό έπίθημα μαθόντευ τε τό γεγονόυ, ού μόνον έαυτών βαυιλέα
κατευτήυαντο, άλλά κα'ι ά π ’ αύτού Τένεδον τήν νήυον προυηγόρευυαν. ΖΥίψλΚ
φΗ βπΛ. 3, 199)
1 πρόο Ζ || 2 ίτό) όνομα Α || τώ ι Υ : τοΰ Ζζ)Α || 3 πρότερον ΖΥ^ : πρ'ιν Α || 7 τά πρόο μ : προ Ζί^Α,
τοΰ προ Υ II 8 έθελήκοι ΖΑ || 10 οιωνόν ΥΑ || 11 <οί επιχώ ριοι) θεαοάμενοι μ || 12 έπίθημα : πώμα
Υ || εαυτόν Α, αύτόν Υ || 13 3υΙ> ίΐηε ουτωο] μυρτιλοο και είλλανικοο η) ||
Α 38/Ζ8 ιφΐ: ίυχυρώυ, γενναίωυ. ΖίΟ ,
Α 38/Ζ8 άνάοοειο: βαοιλεύειο. ΖΥ
Α 39/Ζ8 Ομινθεΰ: ώ Ομίνθιε- έοτιν δε έπίθετον Άπόλλωνοο. Ομίνθοε γάρ τόπου τήο
Τρωιάδου έν ώι Ιερόν Άπόλλωνου Ομινθίου άπό αίτίαυ τήυδε- έν Χρύυηι πόλει τήυ
3 Μυυίαυ Κρΐνίυ τιυ ήν Ιερεύυ τοΰ κεΐθι Άπόλλωνου. τούτωι δε όργιυθε'ιυ ό θεόυ
έπεμψεν αύτού τοΐυ άγροΐυ μύαυ, οιτινευ τούυ καρπούυ έλυμαίνοντο. βουληθε'ιυ δέ
ποτέ ό θεόυ αύτώι καταλλαγήναι πρόο Όρδην τον άρχιβουκόλον αύτού παρεγένε-
6 τ ο - παρ’ ώι ξενιυθε'ιυ ό θεόυ ύπέυχετο κακών άπαλλάξειν, κα'ι δή παραχρήμα τοξεύ-
υαυ τούο μΰο διέφθειρεν. άπαλλαοοόμενοο ούν ένετείλατο τήν έπιφάνειαν αύτού
δηλώοαι τώ ι Κ ρίνιδι- ού γενομένου ό Κρΐνιο Ιερόν Ιδρύοατο τώ ι θεώι, Ομινθέα
9 αύτόν προοαγορεύοαο, έπειδήπερ κατά τήν έγχώριον αύτών διάλεκτον οι μύεο
ομίνθοι καλούνται, ή Ιοτορία παρά Πολέμωνι Τ γ . 31 ΡγθΙΙθγ). ΖΥΡΑΚ | άλλοι δέ
ουτωο ειπον, ό τι Κρήτεο άποικίαν οτέλλοντεο χρηομόν έλαβον παρά τοΰ Άπόλλω­
12 νοο όπου αύτοΐο έναντιωθώοιν γηγενεΐο - έλεγεν δέ περ'ι μυών - έκεΐ κτίοαι τήν
π ό λ ιν οί δέ άπέλυοαν τούο άποίκουυ. έλθόντευ δέ είυ τον Έλλήυποντον κα'ι τήυ
νυκτόυ έπιγενομένηυ μύευ έκοψαν αύτών τούυ τελαμώναο τών όπλων, πρωί δέ
15 άναοτάντεο κα'ι θεαοάμενοι τοΰτο οοφιοάμενοί τε καθ’ έαυτούο έκτιοαν έκεΐ πόλιν
ήντινα έκάλεοαν Ομινθίαν οί γάρ Κρήτεο τούυ μύαυ ομίνθουο καλοΰοιν. έκ τούτου
Απόλλων Ομίνθιοο έκλήθη διά τό ύπεραοπίζειν αύτήο. Ζ(φλΚ (ίρΗαιτώ. 3,199)
I εοτιν δέ ογπ Α || 2 ομινθίου ογπ Α || 3 ήν ογπ Α || τούτου όργιοθείο Α || 4 αύτοΰ ογπ Α || 6 κακών
Υ<3 : τό κακόν ΖΑ || καί δή Υί^Α : ό δή Ζ || 9 έπειδή Α || 10 εμίνθεε Ζ || έκαλοΰντο <3 || 13 είε τήν Ζ
II 15 έκεΐεε ^ || 16 <καί> έκάλουν ^ || 17 <καί> άπόλλων ^Α || έκλήθη ογπ Α ||
Α 39/Ζ8 ε’ί ποτέ τοί: έάν ποτέ οοι.
Α 39/Ζ8 χαρίεντα: εύχαριν, καλόν. ΖΟ,
χ α ρ ίεν τ’ Ηογπ., χα ρίεντεε 7λ || εύχαρι Ζ ||
Α 39/Ζ8 νηόν: τον ναόν. Ζ0,
Α 39/Ζ8 έρεψα: ώρόφωοα, έοτεφάνωοα. Ζ0,
Α 40/Ζ8 εί δή ποτέ οοι: εΐ πωποτέ οοι. Ζ0,
Α 40/Ζ8 πίονα: πιμελή, | λιπαρά (= Α1ί). ΖΟι
Α 40/Ζ8 μηρία: τά μηριαία όοτά. ΖΟι
Α 40/Ζ8 έκηα: έπ'ι τών βωμών έκαυοα, τουτέοτιν έκάρπωοα. ΖΟ,
Α 41/Ζ8 ταύρων ήδ’ αιγών: ήτοι ταύρων ή αιγών. ΖΟ,
Α 41/Ζ8 τό δέ μοί: τοΰτο δέ μοι. ΖΟι
Α 41/Ζ8 κρήηνον: έπιτέλεοον. Ζ(3Α1ί
12 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 41/Ζ8 έελδωρ: έπιθύμημα. ΖΟ, = Αρδ 62,13


επιθυμία <3 ||
Α 42/Ζ8 τίαειαν: τιμωρίαν δοίεν (= Α1ί), δ έατιν παράοχοιεν. ΖΟι
Α 42/Ζ8 Δαναοί: οί Έλληνεο. ούτωα- Βήλοο ό Άγήνορου μεν άδελφόα, υίόα δε
Ποοειδώνοο καί Λιβύηα, άφ’ ήα ή χώρα ώνόμαοται Λιβύη, βαοιλεύων Α ιγυπτίων
γαμεί Ά γχινόην την Νείλου θυγατέρα, καί αύτώι γίνονται παίδεα δίδυμοι, Αίγυ­
πτου καί Δαναόε. Δαναόν μεν Βήλοο έν Λιβύηι κατοικίζει, Α ίγυπτον δε έν
Α ραβίαι- δε καταετρεψάμενοε την των Μελαμπόδων χώραν άφ’ εαυτού ώνόμααεν
Αίγυπτον, γίγνοντα ι δε έκ πολλών γυναικών Α ίγύπτω ι μεν πεντήκοντα παίδεα,
Δαναώι δε θυγατέρευ πεντήκοντα. υταυιαυάντων δε αυτών πρόυ άλλήλουυ περί τήυ
άρχήυ, ύυτερον Δαναού τούυ τού Α ίγυπτου παίδαυ δεδοικώυ, καθότι καί έκ χρη-
ομοΰ ήκηκόει δ τι φονευθήυεται ύπό ένόυ αυτών, ύποθεμένηυ Άθηνάυ αύτώι ναΰν
πρώτου κατεεκεύαεεν την κληθείεαν ώε από τού αριθμού των θυγατέρων αύτοΰ
πεντηκόντορον, έν ήι τάο κόραο ένθέμενοο Γέφυγεν ζΆΗ1. προοχών δε 'Ρόδωι τό
12 τήο Λινδίαο Άθηναο άγαλμα ίδρύυατο. έντεΰθεν δε ήκεν είυ ’Αργου καί την βαυι-
λείαν αύτώι παραδίδωυιν Γελάνωρ ό τό τε βαοιλεύων αύτόυ δε κρατήυαυ τήυ χώραυ
άφ’ έαυτοΰ τούυ ένοικοΰνταυ Δαναούυ ώνόμαυεν. ίυτορεί Απολλόδωρου έν Β (όίόΐ.
15 2,1,4). ΖςΑΒ
1 ούτοο ό δαναόε άγήνοροε μεν ήν <3 || 3 άγχιόνην Ζ || 4 ό βΰβηλοο λιβύη <3 || εν ογπ ΖΑ || 5
μελαμπόδων ζ>Κ Αρά. : μελποδιδών Ζ, μελαμποδιδών Α || 13 Γελάνωρ Βαιτιεδ δεε. Ραιΐδ. 2, 16, 1 :
πελάνωρ Αρά, έλλάνωρ ΖΑΚ, έλάνωρ ^ ||
Α 42/Ζ8 έμά δάκρυα οοιοι βέλεοί: άντί τού των έμών δακρύων τοιο οοίο βέλεοι. διά
τ ί δέ ό Χρύοηο ού κατά Άγαμέμνονοο ηύχετο τού ύβρίοαντοο αύτόν, άλλά κατά
πάντων των Ελλήνων; φαμέν δέ δ τι Άγαμέμνονοο άποθανόντου ό υτρατόυ έλύετο
καί Χρυυηΐυ είυ Ελλάδα άπήγετο, άναιρουμένων δέ των δχλων ζήτηυιυ μέν ήν τού
πάθουυ, άπόδουιυ δέ τήυ κόρηυ. καί άποθανών μέν Αγαμέμνων άλυπου ήν, ζών δέ
βαοανίζεται βλέπων άτε βαυιλεύυ άπολλυμένουυ τούυ δχλουυ. ή δ τι πάυιν ήράυατο
άνθ’ ών πάντευ όμοΰ γενάμενοι ούκ έπέυχον τήν τού βαυιλέωυ ϋβ ριν δικαίωο ούν
αύτοί έπαθον. καί γάρ Ήοίοδοο φηοίν 'πολλάκι καί ξύμπαυα πόλιυ κακού άνδρόο
άπηύρα' (Εγ§& 240). ΖΟ,
1 τοΰ ογπ Ζ || 3 των ογπ Ζ || 4 τον όχλων Ζ || 7 γενόμενοι (^Κ || 8 κακοΰ άνδρόο <3 : ένόο κακοΰ Ζ,
κακοΰ ένόο Κ ||
Α 43/Ζ8 ώυ έφατο: ούτωυ ειπεν. ΖΥζ)
Α 43/Ζ8 τοΰ δ ’ έκλυε: τούτου δέ έπήκουυεν. ΖΥ
ύπήκουεεν Υ, ύπήκουε ^ ||
Α 43/Ζ8 Φοίβου: καθαρού, άμίαντου, ή μαντευτικού- φοίβον γάρ τό καθαρόν.
Ήυίοδου δέ μαμμωνυμικώυ Φοίβον αύτόν καλεί άπό Φοίβηυ (Τ1ιθο§. 404). ΖΥΡ
Α 44/Ζ8 βή δέ: έπορεύθη δέ. ΖΊΟ,
Α 44/Ζ8 κατ’ Ούλύμποιο: κατέβη δέ άπό των Όλύμπου έξοχων, δ έυτιν άκρωτηρίων.
ΖΥ(3 (Α1ί έξοχων, άκρωτηρίων)
Α 44/Ζ8 χωόμενου: λυπούμενου, όργιζόμενου. Ζ ίΟ ,
Α 44/Ζ8 κήρ: όξυτόνωυ μέν ψυχή, βαρυτόνωυ δέ θανατηφόρου μοίρα. ΖΥ0,
τήν ψυχήν Υ || βαρυτόνωε Ζ (εί Α 380Ώ) : περιοπωμένωο Υ<3 || .. τήν θανατηφόρον μοίραν Υ ||
Α 45/Ζ8 τό ξ’ ώμοιυιν έχων: άντί τοΰ τόξον έπί των ώμων έχων. ΖΥζ)
αντί τοΰ τό τόξον έπ ί τοΐο ώμοιο έχων Υ<3 ||
Α 45/Ζ8 άμφηρεφέα τε φαρέτρην: έκατέρωθεν έυκεπαυμένην ΖΊΟ , \ βελοθήκην. ΖΥ |
'φαρέτρην' δέ τήν των βελών θήκην. Ζ0,
1 βελοθήκην Υ : ή Κρητικήν Ζ || 2 φαρέτραν ήγουν βελοθήκην <3 ||
Α 46/Ζ8 έκλαγξαν: ποιόν ήχον άπετέλευαν. ΖΥζ)Α11
έκλαγξεν Ζλ1 || άπετέλεοεν Ζ ||
Α 46/Ζ8 όϊυτοί: τά βέλη. ΖΥ(3
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 13

Α 46/Ζ5 ε π ’ ώμων: επί των ώμων. ΖΥζ)


Α 46/Ζ8 χωομέυοιο: όργιζομέυου. ΖΥζ)
Α 47/Ζ8 αύτοΰ κιυηθέυτοε: (κιυηθέυτοε} 'αύτοΰ' επί τόπον. ΖΥζ) = Α 4282)
άοΐονί ||
Α 47/Ζ5 ό δ ’: ούτοε δε. ΖΥ(}
Α 47/Ζ5 ήϊε: παρεγένετο. ΖΥζ)
Α 47/Ζ5 νυκτί έοικώε: εκότει παραπλήειοε, φοβερόο καί άόρατοε. ΖΥζ)
Α 48/Ζ5 'έζετο: έκαθέζετο. ΖΥζ)
Α 48/Ζ5 έ π ε ιτ ’: μετά τ α ΰ τ α . ΖΥζ)
Α 4 8 /Ζ 3 άπάνευθεν: άπωθεν, χωρίο- 'νεών' δε των πλοίων. ΖΥ(^
Ιοππηα ρΓΟ 8έ Υ<3 || <τών νηών> των πλοίων Υ<3 ||
Α 48/Ζ5 μετά δέ: μετά ταΰτα δε. ΖΥζ)
Α 48/Ζ5 ιόν: τό βέλοε. ΖΥ(3
Α 48/Ζ5 εηκεν: έφήκεν, επεμψεν. ΖΥζ}
Α 49/Ζ5 δεινή δέ κλαγγή: φοβερόο δέ ήχοε. ΖΥ(^
Α 49/Ζ5 γένετο: έγένετο. ΖΥζ}
Α 49/Ζ5 άργυρέοιο: άργυροΰ, καλοΰ. ΖΥζ)
Α 49/Ζ5 βίοιο: τήο τοΰ τόξου νευράο. ΖΥ(^
Α 50/Ζ5 ούρήαο: όρέΐο, ΖΥ(^ | ήμιόνουο, Ζ | υποζύγια. ΖΥ(^
Α 50/Ζ5 έπώιχετο: έπήιει, έπήρχετο. ΖΥζ)
Α 50/Ζ5 άργούο: ταχεΐο, ή λευκούο (= Α1ί). διά τ ί δέ άπό των κυνών καί των ήμιόνων
ό λοιμόο ήρξατο, άπό των Ελλήνων δέ Γού Α1, ουδέ άπό άλλου τινόο ζώου; καί οί μέν
3 ρητορικώο λύοντέο φαοιν ό τι φιλάνθρωπον όν τό θειον έβούλετο παιδεΰοαι τούο
Έλληναο καί μή παντάπαοιν άπολέοαι, καί διά τοΰτο πρότερον άπό τοιούτων ζώων
ήρξατο, μετάνοιαν τοΐο άμαρτήοαοιν διδούο. οί δέ άληθέοτερον καί φιλοοοφώτερον
6 λέγοντεο φαοιν ό τι άπαο μέν λοιμόο άπό έκφλογώοεωο γίνετα ι, γήθεν άναφερό-
μενοο έξ άναθυμιάοεωο. διό καί τον Απόλλωνα φαοιν αίτιον, έπεί ό αύτόο είναι
λέγεται τώ ι ήλίωι τώ ι καταφλέγοντι τήν γην. έκ γήο δέ γιγνομένηο τήο νόοου
9 άναγκαιον τούο κύναο πρώτουο ήιοθήοθαι τήο βλάβηο ό τι τε καί αίοθητικώτερά είοι
τά άλογα ζώα φύοει των άνθρώπων καί ό τι κάτω νεύουοιν πρόο τήι γήι καί άνιχνεύ-
ουοιν, τούο δέ ήμιόνουο ίού} διά τό κάτω νεύειν καί έκ διαφόρων οωμάτων είληχέ-
12 ναι τήν γ έ ν ε ο ιν παν γάρ εύδιάφθαρτον τό τοιούτο. δεκάτηι δέ ήμέραι φανερόν
γεγενήοθαι εύλόγωο κατ’ αύτόν τον ποιητήν τό θεώρημα δει λ ύ ε ιν τή ι δεκάτηι
διαφαίνεται τό νοοώδεο, τοΰ άέροο έν ταύτηι πάντωο καθιοταμένου ώοπερ καί
15 αύτόο ό ποιητήο δεδήλωκεν < * * * > τον Ά χιλ λ έα - Ά χιλλεύο γάρ Χείρωνοο ών
μαθητήο καί τήν ιατρικήν τέχνην οοφώο έκ τήο καταοτάοεωο τοΰ άέροο μαθών τό
γάρ τήο 'Ήραο όνομα παρά τον άέρα πεποίηται. έπεί τίνοο ένεκα Νέοτωρ ή Όδυο-
18 οεύο ή Μενέλαοο ούδενόο έλαττον των Ελλήνων φροντίζοντεο ού ζητοΰοιν;
ΖΥ(φλΚ, οί 53/Τ5
2 α π ’ άλλου ζώου τινόο Α || ζώου (ήρξατο) Υ II 4 άπό <τών> Υ<3 || 7 άναθυμήοεωο Ζ || 9 πρώτον Υ<3 ||
(νόοου καί) βλάβηο Υ || 11 ού άεΐ. άε Μ ακό || καί εκ : άλλα διά τό έκ Υ, άλλά τό έκ Α || είληχέναι
Ζ^Α : έχ ειν Υ || 12 παν : παντελώο Α || 12-3 δεκάτηι ... γεγενήοθαι : τήο δεκάτηο 8έ ήμέραο γεγε-
νεΐοθαι φανερόν Α || 12-16 δεκάτηι ... μαθών : δεκάτηι 8έ ήμέραι φανερόν γενέοθαι τό νοοώδεο
κατ’ αύτόν τον ποιητήν τό θεώρημα εύλογον, τοΰ άέροο έν ταύτη ι πάντωο καθιοταμένου- ή Ήρα,
φηοίν, έ π ί φρεοί θήκε τώ ι Ά χ ιλ λ εΐ (55). Ά χιλλεύο γάρ Χείρωνοο ών μαθητήο καί τήν ιατρικήν
τέχνη ν οαφώο έπιοτάμενοο έκ τήο τοΰ άέροο καταοτάοεωο έπ έγνω γινόμενον τό κακόν, μ οί
53/Τ 3 || 14 φ αίνεται Α || 15 Ιαο. εχρί. μ, ν. αά 12-16 || τον άχιλλέα Ζ : ά χ ιλ λ εΐ Υ<3(Κ), ογπ Α || 16
οοφώο : οαφώο έπιοτάμενοο (φΧΚμ || .. (έοτι) μαθών Κ || 18 έλαττον : ήττον Υ || ζητοΰοιν (άλλ’ ή ό
άχιλλεύο) Α ||
Α 51/Ζ5 αύτάρ έ π ε ιτ ’: μετά ταΰτα δέ. ΖΥζ)
Α 51/Ζ5 αύτόΐοΐ: αύτοίο, δηλονότι | τοίο 'Έλληοιν (= Α1ί). ΖΥζ)
14 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 51/Ζ8 έχεπευκέυ: έχον π ικρία ν ! από τήο πεύκηυ ή μεταφορά (~ Αΐ(1 ό τι ...)· καί
γάρ ή πεύκη κοπείυα ούκ άνίηοι βλαοτόν, καί τό δάκρυον αύτήυ έοτι πικρόν, ή
πίεοα. ΖΥ(φΑ ~ Ερίπι. (Α1ί πικρόν)
2 ή πίοοα μ, ογπ Α ||
Α 51/Ζ8 έφιείο: έπιπέμπων. ΖΥζ)Α11
Α 52/Ζ8 βάλλ’: έβαλλεν, έκ βολήο άνήιρει, ! έτίτρωοκεν (= Α1ί). ΖΥΟ
Α 52/Ζ8 αίεί δέ: διά παντόο δε. ΖΥΟ
Α 52/Ζ8 πυραί: πυρκαιαί. τό γάρ παλαιόν τά οώματα των θνηοκόντων πρότερον έ-
καίετο διά τό άπέριττα γίνεοθαι, ειθ’ ούτωο έθάπτετο ύπό γην (~ Ερίπι.). ή δέ αιτία
3 τοΰ καίεοθαι τά οώματα παρά τοίυ 'Έλληειν Γαύτη (31· πρώτοε, φηείν, ουτωο έτάφη
Άργεΐοο ό Λικυμνίου δ ι’ άνάγκην ύπό Ήρακλέουο. ουναγαγόντοο γάρ, φηοί, οτρα-
τείαν επί Ίλ ιο ν Ήρακλέουο, διά τό Λαομέδοντα παρά υύνταξιν ποιήοαι Ήρακλεΐ
6 οώοαντι τοΰ κήτουο την θυγατέρα αύτοΰ Ήοιόνην καί μη δούναι τούο 'ίππουο οΰο
ύποοχόμενοο ην αύτώι ύπέρ τηο τοιαύτηο εύεργεοίαο, έπεζήτει καί τον Αργείον
ώοανεί οίκείον. Λικύμνιον φαοί τον πατέρα Α ργείου φοβούμενου ό τι καί τον
9 πρότερον αύτού υιόν όνόματι Οιωνόν άποοτείλαο είο Λακεδαίμονα μεθ’ Ήρακλέουο
άπέβαλεν, ού βούλεοθαι προίεοθαι τούτον, έωο Ήρακληο ώμοοεν άπάξειν πάλιν
αύτόν. τό τε δ ’ ούν ουμπεοούοηο τώι Άργείωι τηο τού βίου τελευτήο διαπορηθείο ό
12 Ήρακληο πώο αν έπιτελέοοι τον όρκον, έκαυοεν αύτόν καί πρώτον φαοί τούτον
τοιαύτηο έπιμελείαο τυχείν. ή ίοτορία παρά Άνδρωνι (ΕΟγΗ13ϊ 10Γ10). ΖΥΟΑΕ
1 γάρ ογπ Α || 2 το : γάρ Ζ || π ερ ιττά Υ II 3 φαείν μ || .. 4 φηεί Υ(^Α : φαοί Ζ || 5 το <τον> λαομέδον-
τα Υ<3 || 7 τοοαύτηο Υ<3 || 8 <δέ> φάει <3 || 10 άνέβαλεν Α || 13 <τήο> τοιαύτηο Υ II ή ίοτορία κτλ. ογπ
ΑΚ || άδρω Ζ ||
Α 52/Ζ8 νεκύων: των νεκρών. ΖΥΟ
Α 52/Ζ8 καίοντο: έκαίοντο. ΖΥΟ
Α 52/Ζ8 θαμειαί: πυκναί, ΖΥΟ | ουνεχείο. ΥΟ | πώο δέ, φηοίν, ό ποιητήο εναντία
έαυτώι λέγει; προειπών γάρ 'αύτούο δέ έλώρια τεΰχε κύνεοοι' (4), νΰν έπάγει 'αίεί
δέ πυραί νεκύων'. έροΰμεν ούν ό τι ό λοιμόο ηύξηυε την μήνιν, ή μηνιο δέ τάο μετά
ταΰτα μάχαο. καί οί έν ταύταιο πίπτοντεο έλώρια κυνών έγίνοντο, οί δέ ύπό τοΰ
λοιμού φθειρόμενοι έκαίοντο. ΖΥΘ^ΧΑΚ
1 δέ ογπ (^1. || φαοιν Χ ί || 2 λέγειν Ζ || 3 ούν : δέ Α || ηύξε Υί^ΧΚ || 4 ύπο : άπο Α ||
Α 53/Ζ8 έννήμαρ μεν: έννέα μέν ήμέραο. ΖΥΟ,Χ
έπ ί έννέα ήμέραο Υ(^Χ ||
Α 53/Ζ8 άνά οτρατόν: κατά τό οτρατόπεδον. ΖΥΟ,Χ
Α 53/Ζ8 ώιχετο: έπήιει, έπήρχετο. ΖΥΟ,Χ
Α 53/Ζ8 κηλα: βέλη· ό τέ δέ οημεία (Μ 280). ΖΥΟ,Χ (Α1ί νΰν τά βέλη, ότέ δέ καί
οημεία)
Α 54/Ζ8 τηι δεκάτηι δ ’: προουπακουοτέον ήμέραι. ΖΥΟ,Χ (Α1ί λείπει ήμέραι)
Α 54/Ζ8 άγορήν δέ καλέοοατο: έκκληοίαν, ουνέδριον 'καλέοατο' δέ ουνεκαλέοατο,
ουνήγαγεν. ΖΥΟ,Χ
1 Ιεπιπια ρΓο δέ Υ^ ||
Α 55/Ζ8 τώι γάρ: τούτωι γάρ. ΖΥΟ,Χ
Α 55/Ζ8 έπί φρεοί θηκε: κατά νοΰν έποίηοεν. ΖΥΟ,Χ
Α 55/Ζ8 λευκώλενοο: λευκοβραχίων άπό μέρουο καλή. ΖΥΟ,Χ \ 6 δέ τρόπου οωμα-
τοποίία· ώλένεο γάρ αί χείρεο. ΖΥΟ
Α 55/Ζ8 'Ήρη: ή 'Ήρα. εύλόγωο δέ έφρόντιζεν των Ελλήνων ή 'Ήρα, ό τι τό ’Άργοο
δλον ιερόν αύτήο έοτι. άλλωο τε καί ήν ύβριοθείοα ύπό Αλεξάνδρου, ώο καί ή
Άθηνά έν τηι τοΰ μήλου κρίοευ ήθελεν ούν οώιζεοθαι τούο 'Έλληναο, 'ίνα γένωνται
τοίο Τρωοί ολέθρου. ΖΥΡΧΑΗ
Α 56/Ζ8 κήδετο: έφρόντιζε. ΖΥΡΧΑ11, Αρδ 98, 28
Α 56/Ζ8 δ τι ρα: δ τι δή. Ζ Υ Ο Χ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 15

Α 56/Ζ8 θνήοκονταο: άποθνήοκονταο. Ζ Υ Ο Χ


Α 56/Ζ8 όρατο: έώρα, έβλεπεν. ΖΥΟ,Χ
Α 57/Ζ8 οί δ ’ έπεί ούν: επειδή δε ούτοι. ΖΥΟ,Χ
Α 57/Ζ8+Υ8 ήγερθεν: ουνηγέρθηοαν. Ζ | ουνηθροίοθηοαν. Υ(^Χ ~ Β 3042)
Α 57/Ζ8 όμηγερέεο τ ’ έγένοντο: όμοΰ καί κατά τό αύτό έγένοντο. ΖΥΟ,Χ
Α 58/Ζ8 τοίοι δέ: έν αύτοίο δε. ΖΥΟ,Χ
Α 58/Ζ8 άνιοτάμενοο: άναετάε. τό γάρ παλαιόν καν βαειλεύε ήν κα'ι άλληε ο'ιαεδή-
ποτε τύχηε λαμπραε, έδημηγόρει δέ, όρθόε ϊετατο. ΖΥ(φΧΑ ~ Ερίπι.
2 έδημηγόρει όρθώε ίοτάμενοο ||
Α 58/Ζ8 μετέφη: έν αύτοίο ειπεν, έδημηγόρηεεν. ΖΥΟ,Χ
Α 58/Ζ8 πόδαε ώκύο: ό ταχύε τοΐε ποεί. διά δέ τούτου δηλοί ήμίν τό ευκίνητον τού
ήρωοε. Ζ Υ Ο Χ
Α 59/Ζ8 νυν: άρτι, χρονικόν έπίρρημα. ΖΥΟ,Χ
Α 59/Ζ8 άμμε: ήμάε, Αίολικώε. ΖΥΟ,Χ (Α1ί Αιολικόν)
Α 59/Ζ8 πάλιν πλαγχθένταε: είε τούπίεω πλανηθένταε (= Α1ί) άπελθείν. ΖΥζ)ΧΑ εί
Θ 2662) παλίντονα- είε τούπίεω τεινόμενα.
Α 59/Ζ8 όίω: ο ιμ α ι,! ύπολαμβάνω (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Α 59/Υ8 Άτρείδη νυν άμμε παλιμπλαγχθένταε όίω: οί νεώτεροι ποιηταί έντεύθεν
εημειούνται 'ιετοροΰντεε περί την Μυείαν (~ Α1 ό τ ι ..) τον τρόπον το ύ το ν έν Τροί-
3 αι πλέοντεε οί Έ λληνεε Μ υείαι προείεχουει καί άγνοοΰντεο έπόρθουν, Τροίαν
είναι νομίζοντεα. Τήλεφοε δέ ό Ήρακλέουε καί Αύγηε τήε Άλέου, βαειλεύων Μυ-
εών καί ίδών την χώραν λεηλατουμένην τούε άμφ’ αύτόν καθοπλίεαε έπί τάε ναύε
6 τούε 'Έλληναε ευνδιώξαε πολλούε ά π έκτεινεν όρμήεαντοε δ ’ έ π ’ αύτόν τού Άχιλ-
λέωε ού μείναε έδιώκετο. έν δέ τώι τρέχειν έμπλακείε άμπέλου κλήματι τον μηρόν
τιτρώεκεται, νεμεοήεαντοε αύτώι Διονύεου ό τι άρα ύπό τούτου τιμών άφήιρητο. οί
9 δέ "Ελληνεε ύπέετρεψαν είε τό ’Άργοε. Τήλεφον δέ ανίατον έχοντα τραύμα ό
Άχιλλεύα έθεράπευαε κατά πεΰαιν τινόα των θεών. ΥΑΒ ~ Αρά. όΐόΐ. ερίΐ. 17 (+ 20)
2 <τά> π ερ ί ΑΚ || 3 <αύτήν> έπόρθουν ΑΚ || 4 άλέου <παΐε> ΑΚ || 5 άμφ’ αύτόν : μυεούε ΑΚ || 6 ίτοΰ)
άχιλλέω ε ΑΚ || 8 <τών> τιμώ ν ΑΚ || άφηρεΐτο Υ || 9δδ ρΐιπα ΑΚ : Τήλεφοε δέ άνίατον έχω ν τό
τραύμα, είπ ό ντο ε θεού μηδένα δύναεθαι αύτόν θεραπεΰεαι ή τον τρώεαντα, ήλθεν είε ’Άργοε καί
π ίε τ ιν δούε μη έπικουρήεειν (έπικοινω νήεειν Κ) Τρωείν έθεραπεύθη ύ π ’ Ά χιλλέω ε καί αύτόε
έδ ειξε το ν έ π ί Τροίαν πλοΰν. ταΰτα <μέν Κ> ο ί ν ε ό τ ε ρ ο ι- ό δέ π ο ιη τή ε λ έ γ ε ι Κάλχαντα
ύφηγήεαεθαι τον έ π ί ’Ίλιον πλοΰν (άφηγήεαεθαι τοΰ .. πλοΰ Κ) || ρεημΐ Κ ε υ ν τείν ει ... (10632)).
έντεΰθεν οί νεότερ οι ... (106/Αδ) ||
Α 60/Ζ8 άψ: πάλιν, ή είε τούπίεω. ΖΥΟ,Χ
Α 60/Ζ8 άπονοετήεειν: έπανελθείν, ύποετρέψειν. νόετοε γάρ ή είε οικον ύποετρο-
φή παρά τό τήε πατρίδοε ήδύ. ΖΥζ)(Χ)
Α 60/Ζ8 εί κεν θάνατόν γε φύγοιμεν: έάν τον θάνατον όλωα διαφύγωμεν. ΖΥΟ,Χ, Α
αά 59
Α 61/Ζ8 εί δη όμοΰ: έπειδή όμοΰ καί κατά τον αύτόν χρόνον. ΖΥΟ,Χ
Α 61/Ζ8 δαμάΐ: δαμάζει, καταπονεί. ΖΥΟ,Χ
Α 62/Ζ8 μάντιν έρείομεν: αλλά δεύρο τινα μάντιν έρωτήαωμεν. έατι γένοα ή μαν­
τική διαιρούμενον είε είδη τρία, είε οίωνοεκοπίαν, άεροεκοπίαν καί τήν διά των
όνειράτων (= Ερίπι.). ΖΥζ)ΧΑ ~ ΑΚ
Α 62/Υ8 έρείομεν: έρωτήαωμεν. ΥΡΧ
Α 62/Ζ8 ίερήα: θύτην. ΖΥΡΧΑ11
Α 63/Ζ8 ή καί όνειροπόλον: τον δ ι’ ονείρων μαντευόμενον. ΖΥΟ,Χ
Α 6 3 /Ζ 5+ 05 καί γάρ τ ’ όναρ: καί γάρ ό δνειροο. Ζ Υ Ο Χ I καί ή δ ι’ ονείρου
άποκάλυψιο. 0
Α 63/Ζ8 έκ Διόο έοτιν: άπό τοΰ Διόο. ΖΥΟ,Χ
Α 64/Ζ8 δο κ’ είποί: δοτιο αν ήμίν είποι. ΖΥΟ,Χ
16 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 64/Ζ8 δ τι τόοοον: δ τι τοοοΰτον. ΖΥ(φΧ


Α 64/Ζ8 έχώοατο: ώργίοθη. ΖΥί^ΧΑ11
Α 65/Ζ8 εί ταρ: είτε 8ή. ΖΥΟ,Χ
Α 65/Ζ8 δ γ ’: ουτοο. Ζ Υ Ο Χ
Α 65/Ζ8+(38 εύχωλήο: εύχήο, ΖΥΟ,Χ | δεήοεωο (φΧ. | παράγωγοο ό τύποο (= Ν 58823). Ζ
Α 65/Ζ8 έπιμέμφεταί: έπαιτιαται, \ επιζητεί (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Α 65/Ζ8 ε’ί θ ’ έκατόμβηο: τελείαο θυοίαο. ΖΥΟ,Χ | ήτοι τήο από των εκατόν βοών ή
τήο από των εκατόν βημάτων, δ έοτιν εΐκοοι πέντε ζώιων. ΖΥΑ18
Α 66/Ζ8 αΐ κέν πωο: εάν πωο. ΖΟ,Χ ~ Αρδ 18, 10
Α 66/Ζ8 κνίοηο: επίπλου, λίπουο, άφ’ ου θυοίαο. ΖΥΟ,Χ
θυεία Ζ ||
Α 66/Ζ8 αιγών τε τελείων: καί αιγών (= X). 'τελείων' δε ήτοι τήν ήλικίαν, <ή> ολο­
κλήρων | λελωβημένον γάρ ού θύεται (= Α1ί), άλλ’ ύγιήο ή τών τελουμένων θυοία.
ΖΥΟ ~ Ερίπι.
1 1επιπΐ3 ουπι δε Υ, 1επιπΐ3 ρΓο δε ζ) || <ή> δε Μ ακό ||
Α 67/Ζ8 άντιάοαο: άπαντήοαο, μεταοχών. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 67/Ζ8 ήμΐν άπο: άπό καί χωρίο ήμών ποιήοει τον λοιμόν. ΖΥΟ,Χ
Α 67/Ζ8 λοιγόν: όλεθρον. Ζ Υ Ο Χ
Α 67/Ζ8 άμΰναι: άπεΐρξαι, άποοτρέψαι. ΖΥΟ,Χ
έπείρξαι Ζ ||
Α 68/Ζ8 ήτοι δ γ ’ ώο είπών: ουτοο ούτωο είπών. ΖΥΟ,Χ
είπον Ζ ||
Α 68/Ζ8 κατ’ άρ’ έζετο: έκαθέοθη. ΖΥΟ,Χ
Α 68/Ζ8 τόΐοι δ ’: έν αυτοί ο δ ε. Ζ Υ Ο Χ
Α 68/Ζ8 άνέοτη: όρθόο έοτη. Ζ Υ Ο Χ
Α 69/Ζ8 Θεοτορίδηο: Θέοτοροο παίο Κάλχαο. ό δε τύποο πατρωνυμικόο. Ζ Υ Ο Χ (Α1ί
πατρωνυμικόν)
Α 69/Ζ8 οίωνοπόλων: όρνεοοκόπων (= Α1ι)> μαντέων. ΖΥΟ Χ
Α 69/Ζ8 δ χ ’ άριοτοο: έξόχωο άριοτοο. ΖΥί^ΧΑ11
Α 70/Ζ8 δο ήιδη : δοτιο ήπίοτατο. Ζ Υ Ο Χ
Α 70/Ζ8 τά τε δντα: καί τα ένεοτώτα. ΖΥζ)ΧΑ11
τά τ ε δντα Ζλ / τά τ ’ έόντα Υ<3Χλ = νν. 11. Ηογπ. ||
Α 70/Ζ8 τά τ ’ έοοόμενα: καί τά γενηοόμενα. ΖΥζ)Α11
Α 70/Ζ8 πρό τ ’ έόντα: καί τά προγεγονότα (= ΧΑ1ί). έοτι δε τελείου μάντεωο τό
έπίοταοθαι άκριβώο τούο τρείο χρόνουο (= Ερίπι.). ΖΥΡΗ
Α 71/Ζ8 καί νήεοο’: καί ταίο ναυοί. ΖΧΟϋΧ
Α 71/Ζ8 ήγήοατο: Γνεών Α1η ήγεμών έγένετο. ΖΥΡΧΑ11
Α 71/Ζ8 Ίλ ιο ν είοω: είο τήν Ίλιον. ΖΟ,Χ (Α1ί άντί τήο έϊο προθέοεωο, ~ ΑΕ)
Α 72/Ζ8 ήν διά μαντοούνην: διά τήν | ιδίαν (= Α1ί) μαντείαν. ΖΥΟ,Χ
Α 72/Ζ8 τήν οί: ήντινα αύτώι. ΖΥΟ Χ
Α 72/Ζ8 πόρε: παρέοχεν, έδωρήοατο. ΖΥΟ,Χ
Α 73/Ζ8 δ οφιν: δο έν αύτοίο. ΖΥΟ Χ
Α 73/Ζ8 ευ φρονέων: καλώο φρονών. ΖΥΟ,Χ
Α 73/Ζ8 άγορήοατο καί μετέειπεν: έδημηγόρηοεν, ειπεν. ΖΥΟ,Χ \ 'μετέειπεν' δε |
έν αύτοίο ειπεν (= Α1ί, Γ 9623). Ζ
Α 74/Ζ8 κέλεαί με: κελεύειο με. ΖΥΟ,Χ
Α 74/Ζ8 Δίΐ φίλε: τώι Δ ιί προοφιλέοτατε. ΖΥΟ,Χ
Α 74/Ζ8 μυθήοαοθαι: είπείν, άπαγγείλαι. ΖΥΟ,Χ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 17

Α 75/Υ8 μήνιν Άπόλλωνοο: την οργήν τοΰ Άπόλλωνοο. Υζ)Χ


Α 75/Ζ8 έκατηβελέταο: πόρρωθεν βάλλοντοο, εύοτόχου ! τοξότου (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Α 75/Ζ8 ανακτοο: βαοιλέωο- νΰν δε θεοΰ Γτοΰ Άπόλλωνοο Υ1. ΖΥζ)Χ ~ Α 362)
Α 76/Ζ8 το'ι γάρ έγών έρέω: εγώ μεν ούν ε’ίπω. ΖΥΟ,Χ
γΑ 76/Α1ί (έγών) Αίολίε. οί ίηί γά 762), Ερίπι. ε 105 Δωριέων ή διάλεκτοο.1
Α 76/Ζ8+ζ)8 ούνθεο: ουνθοΰ ΖΥ Ο | κα'ι κατάνευοον. (^ = Α 514
Α 76/Ζ8 καί μοι όμοοοον: καί όμοοόν μοι. Αίολίο ή διάλεκτοο. ΖΥΟ,ίΧ) (Α1ί Αιολικόν)
Α 77/Ζ8 ή μέν μοι: {ει} όντωο δή μοι. ΖΥΟ,Χ (Α1ί όρκικόν έπίρρημα)
Α 77/Ζ8 πρόφρων: προθύμωο. ΖΑ1ί = Α 1502)
Α 77/Ζ8 έπεοιν καί χεροίν: καί λόγωι καί έργωι. ΖΥΟ,Χ
Α 77/Ζ8 άρήξειν: βοηθήοειν. ΖΥΟ,Χ
Α 78/Ζ8 ή γάρ ό'ίομαί: άληθώο υπολαμβάνω. ΖΥΟ,Χ
Α 78/Ζ8 χολωοέμεν: είο οργήν έμβαλείν. ΖΥΟ,Χ
Α 78/Ζ8 όο μέγα: όετιε μεγάλωε. ΖΥΟ,Χ
Α 79/Ζ8 Άργείων: των Ελλήνων. ΖΥΟ,Χ
Α 79/Ζ8 κρατέει: κρατεί, βαειλεύει. ΖΥΟ,Χ
Α 79/Ζ8 καί οί: καί αύτώι. ΖΑ1ί
ΤΑ 79/Υ8 καί οί πείθονται Αχαιοί: καί αύτώι ύπακούουειν οί Έλληνεο. Υζ)Χ
Α 80/Ζ8 κρείοοων γάρ: βελτίων γάρ. ΖΥΟ,Χ
κρεΐοοων γάρ· βέλτιοτον γάρ Ζ ||
Α 80/Ζ8 ότε χώοεταί: ό τ ’ αν όργιοθήι. ΖΥΟ,Χ
Α 80/Ζ8 χέρηϊ: χείρονι, έλάττονι. Ζ Υ Ο Χ
Α 81/Ζ8 εί περ γάρ: έάνπερ γάρ, ή ϊνα. ΖΥΟ
έάνπερ γάρ ογπ Ζ ||
Α 81/Ζ8 χόλον: τήν οργήν. Ζ Υ Ο Χ
Α 81/Ζ8 αύτήμαρ: αύθημερινόν, έν αύτήι τήι ήμέραι. ΖΥΟ,Χ
αυθημερόν Υζ)Χ ||
Α 81/Ζ8 καταπέφηΐ: κατάοχηι, καταδαπανήοηι. ή δέ μεταφορά άπό των έν τή ι
γαοτρί πλείω χρόνον κατεχομένων οιτίων διά τήν πέψιν τήν έν αύτήι γινομένην.
Ζ Υ 0 (Χ )Α ~ Ερίπι.
1 καταδαπανήεει Ζ || 2 χρόνωι Α ||
Α 82/Ζ8 μετόπιοθεν: μετά τα ΰ τ α , έκ δευτέρου. ΖΥζ)Χ
Α 82/Ζ8 έχει: κατέχει, φυλάττει. Ζ Υ Ο Χ
Α 82/Ζ8 κότον: οργήν. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 82/Ζ8 όφρα τελέοοηΐ: όπωο πληρώοηι, Ζ Υ Ο Χ | ή έωο (= Δ 2202)). Ζ
Α 83/Ζ8 έοίοιν: ίδίοιο. Ζ Υ Ο Χ
Α 8 3 /Ζ 3 φράοαΐ: λόγιοαι, οκέψαι. Ζ Υ Ο Χ
Α 8 3 /Ζ 3 ε ί με οαώοειο: όπωο με οώοηιο. ΖΥΟ,Χ
Α 84/Ζ8 τον δέ: τούτον δέ. Ζ Υ Ο Χ
Α 84/Ζ8 άμειβόμενοο: ε ξ άμοιβήο άποκρινόμενοο. ΖΥΟ,Χ ~ β 842)
άπαμειβόμενοε Ηογπ., έπαμειβόμενοε Ι λ ||
Α 84/Ζ8 προοέφη: προοείπεν. Ζ Υ Ο Χ
Α 84/Ζ8 πόδαο ώκύο: ό ταχύο έν τώι τρέχειν. ΖΥΟ
Α 85/Ζ8 θαροήοαο: εύθαροήο καί άφοβοο γενόμενοο. ΖΥΟ
Α 85/Ζ8 μάλα: λίαν, πάνυ. ΖΥΟ
Α 85/Ζ8 θεοπρόπιον: τό έκ θεών μάντευμα, ή τό θεοίο πρ έπ ο ν ούτοι γάρ ώο πάντα
έπιοτάμενοι λέγουοι τα τοίο άνθρώποιο ήγνοημένα. ΖΥΟ
1δ τό τοιο θεοΐο άρέοκον ούτοι γάρ τά τοΐο θεοΐο άρέοκοντα λέγ(ουοιν) ^ ||
18 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 85/Ζ8 δ τ ι οιοθα: δπερ έπίοταοαι. ΖΥζ)Α11


Α 86/Ζ8 ού μά γάρ: δμνυμι γάρ οοι. Ζ Υ (^Α 1' | ή δϋ άπωμοτικώο. πεπλεόνακεν δε τό
δϋ κατά Α ττικήν ουνήθειαν. ΖΥ(φΑ
1 τό ου ογπ Α ||
Α 86/Ζ8 Δι'ι φίλον: τον τώι Δ ιΐ προεφιλέετατον. ΖΥζ)
Α 86/Ζ8 ώι τε ού: ώ ιτινι ού, ώ Κάλχαν. ΖΥ(3Α1ί
Α 87/Ζ8 θεοπροπίαο: τάο έκ θεών μαντείαο. ΖΥΟ,
Α 87/Ζ8 άναφαίνειο: φανεράο ποιεΐο, προοημαίνειο. ΖΥζ)
Α 88/Ζ8 ου τιο: ούδείο. ΖΥ(3
Α 88/Ζ8 έμεΰ: έμοΰ. ΖΥ(3
Α 88/Ζ8 επί χθονί: επί τήο γήο. ΖΥζ)
Α 88/Ζ8 δερκομένοιο: όρώντοο, ή δρωμένου. ΖΥζ)Α11
Α 89/Ζ8 οοί κοίληιο: κοίλαιο, βαθείαιο. ΖΥΟ,
Α 89/Ζ8 βαρείαο χέΐραο: ύβριοτικάο, φονικάο. ΖΥΟ,
Α 89/Ζ8 έποίοεί: έπιβαλεΐ (= Α1ί), έπενέγκοι. ΖΥζ)
Α 90/Ζ8 ουμπάντων Δαναών: όμοΰ πάντων τών Ελλήνων. ΖΥζ)
Α 90/Ζ8 ούδ’ ήν Άγαμέμνονα είπηιο: ούδ’ αν αυτόν τον Άγαμέμνονα όνομάοηιο.
ΖΥΟ, | ό δε τρόποο | υπερβολή (= Α1ί). ΖΥ(φΑ
2 υπερβολή ΖΑΑ1ί : έξοχή Υ<3 ||
Α 91/Ζ8 νυν: έν τώι παρόντι καιρώι. ΖΥΟ,
Α 91/Ζ8 πολλόν: κατά πολύ. ΖΥζ)Α11
Α 91/Ζ8 άριοτοο: έξοχώτατοο, κράτιοτοο. ΖΥζ)
Α 91/Υ8 ένί οτρατώι: έν τώι ετρατοπέδωι. Υ0>
Α 91/Ζ8 εύχεται: καυχάται. ΖΥ(φΧ
Α 92/Ζ8 θάροηοε: έθάρρηοεν. ΖΥΟ,
Α 92/Ζ8 καί ηύδα: καί ειπεν. ΖΥΟ)
Α 92/Ζ8 άμύμων: άμώμητοο, άγαθόο καί άψογου. ΖΥζ)
Α 93/Ζ5 ο ύ τ’ αρ: ούτε δή. ΖΥ^^Ύ'
Α 93/Ζ8 δ γε: ούτοε ό Απόλλων. ΖΥζ)
άπόλλων <άντί τοΰ> Ζ ||
Α 93/Ζ8 εύχωλήε: εύχήε, δεήεεωε. ΖΥΟ,
Α 94/Ζ8 άρητήροε: τού ίερέωε. ΖΥΟ,
Α 95/Ζ8 ούδ’ άπέλυεε: ούκ άπελύτρωεε. ΖΥΟ,Α1ί
Α 95/Ζ8 ούκ άπεδέξατο: ούκ έδέξατο. ΖΥζ)
Α 96/Ζ8 τούνεκ’: τούτου ένεκα, τούτου χάριν. ΖΥζ)
Α96/Ζ8 άρ’: δή. ΖΥς
Α 96/Ζ8 ήδ’έτι: καί έτι. ΖΥ(3
Α 96/Ζ8 δώεεί: παράεχηι. ΖΥΟ,
Α 97/Ζ8 ούδ’ δ γε: ούδ’ ούτοε. ΖΥ€}
Α 97/Ζ8 πριν: πρότερον. ΖΥζΓΓ1
Α 97/Ζ8 λοιμοΐο: τού λοιμού, περιφραοτικώο. ΖΥΟ)
Α 97/Ζ8+Υ8 βαρείαο: βλαβεράο, ΖΥΟ, | κακωτικάο. ΥΟ, | κακωτικόο γάρ καί φθαρτικόο
ό λοιμόο.Ζ
Α 97/Ζ8 άφέξεί: έπίοχηι, | παύοει (= Α1ί). ΖΥΟ,
έ π ιε χ ε ΐ Ζ ||
Α 97/Ζ8 άεικέα: αίκιοτικόν, χαλεπόν. ΖΥΟ,
Α 98/Ζ8 φίλωΐ: προοφιλεΐ. ΖΥΟ,
Α 98/Ζ8 δόμεναι: δούναι. ΖΥΟ,
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 19

Α 98/Ζ8 έλικώπιδα: μελανόφθαλμον, άφ’ ου ευπρεπή (= θχ)· εΧΐ γάρ κατά διάλεκτον
καλείται τό μέλαν. ΖΥ(^ = Ερίπι.
1 ελ ι : έλικον Ερίπι. ||
Α 98/Ζ8 κούρην: κόρην, θυγατέρα. ΖΥΟ,
Α 99/Ζ8 άπριάτην: άνευ πράοεωο κα'ι λύτρων. ΖΥΟ)
Α 99/Ζ8 άνάποινον: άνευ δώρων. ΖΥΟ),
Α 99/Ζ8 άγειν τε: κα'ι άπάγειν. ΖΥΟ, | παράλειψιο (= Α1ί) ό τρόποο. ΖΟ,Α
Α 99/Ζ8 Ιερήν: είο την ιεράν Χρύοαν. ΖΥΟ,
Α 99/Ζ8 εκατόμβην: τελείαν θυοίαν. ΖΥΟ.
Α 100/Ζ8 τό τε κέν μιν: τότε αν αυτόν. ΖΥΟ)
αύτώ Ζ ||
Α 100/Ζ8 Ιλαοοάμενοί: έξιλεωοάμενοι, έξευμενιοάμενοι. ΖΥΟ)
Α 100/Ζ8 πεπίθοιμεν: πείοοιμεν. ΖΥΟ,
Α 101/Ζ8 κατ’ άρ’ έζετο: έκαθέοθη. ΖΥ€}
Α 102/Ζ8 εύρύ κρείων: μεγάλωο κρατών καί βαοιλεύων. ΖΥΟ)
Α 103/Ζ8 άχνύμενοο: λυπούμενοο, ή όργιζόμενοο. ΖΥΟ)
Α 103/Ζ8 μένεοο δέ: θυμού, όργήο. ΖΥΟ,
Α 103/Ζ8 φρένεο άμφιμέλαιναι: αί έν βάθει κείμεναι (= Α1ί) καί ουνεταί διάνοιαι
αυτού, | ή τεταραγμέναι διά την οργήν (= Α1ί). ΖΥΟ,
Α 104/Ζ8 πίμπλαντο: έπληροΰντο. ΖΥΟ)
Α 104/Ζ8 όοοε δέ: όμματα, οφθαλμοί δέ. ΖΥΟ,
Α 104/Ζ8 οί: αυτού. ΖΥ€}
αύτοΰ Υ<3 = Γ 195Ώ : αύτώ Ζ = α 261Ώ ||
Α 104/Ζ8 πυρί λαμπετόωντί: πυρί λάμποντι. ΖΥΟ)
Α 104/Ζ8 έίκτην: ώμοίωντο. ΖΥΟ)
όμοιώντο Ζ ||
Α 105/Ζ8 πρώτιοτα: προ πάντων. ΖΥΟ)Α1ί
Α 105/Ζ8 κάκ’ όοεόμενοε: δεινόν καί όργίλον ύποβλεψάμενοο. Ζ Υ (^Α 1'
Α 105/Ζ8 προοέειπε: πρόο αυτόν ειπεν. ΖΥΟ)
Α 106/Ζ8 μάντι κακών: ώ κακών μάντι. ουντείνει δέ τούτο είο τό δεκαετή μαντεύ-
εαεθαι αυτόν έν Αύλίδι τον πόλεμον, όεον άπό τού ευμβόλου των ετρουθών. ΖΥζ)ΑΗ
γΑ 106/Α8 μάντι κακών: δυοκαταπαύοτωο έχουοι πρόο τάο κατηγορίαο οί όργιζό-
μενοι (= Τ8) καί τά αύτά έπαναπολοΰοιν, ώο μη κατ’ άξίαν είρηκότεο. έντεΰθεν οί
νεώτεροι όρμηθέντεο ίοτοροΰοιν ό τι των Ελλήνων έν Αύλίδι πόλει τήο Βοιωτίαο
άθροιοθέντων καί άπλοίαι καταοχεθέντων, Κάλχαο ό μάντιο έξεφώνηοε μη δύναοθαι
είο Ίλ ιο ν άλλωε έκπλεΰεαι αύτούε, εί μη Αγαμέμνων Ιφ ιγένεια ν την θυγατέρα
αύτοΰ οφαγιάοηι Άρτέμιδι, διά τό φονεΰοαι αύτόν την ιεράν αίγα την τρεφομένην
έν τώ ι άλοει αύτήο καί πρόο τούτω ι καυχηοάμενον είπ είν ό τι ούτε ή Α ρτέμιο
ούτωε αν έτόξευοεν. το€ δέ Άγαμέμνονοε διά την πολλήν άνάγκην παραετήεαντοε
την κόρην τώ ι βωμώι, κατοικτειρήεαεαν την θεάν καί έλαφον άντί τήε παρθένου
παραετήεαεαν εώεαι καί έν Ταύροιε τήε Οκυθίαο είο τό ιερόν τήο θεοΰ είπ είν πεμ-
φθήναι αύτήν. ή ίετορία παρά πολλοίε μέν των νεωτέρων καί παρά Δ ίκτυϊ τώ ι
γράψαντι τά Τρωικά (ΓΟιΉίδΐ 49Γ5). ΑΚ ~ Αρά. Ερίΐ. 3, 21 δ1
11 τήο θεού Κ : τού θεοΰ Α ||
Α 106/Ζ8 ού πώ ποτέ μοί: ούδέποτέ μοι. ΖΥΟ)
Α 106/Ζ8 τό κρήγυον: τό άληθέο- ν€ν δέ | τό άγαθόν (= Α1ί). ΖΥΟ, ~ ΑΕ ό τ ι ...
Α 106/Ζ8 ειπεε: ειπαε, έλεξαε. ΖΥΟ,
έειπαο Ζλ = ν.1. Ηογπ. ||
Α 107/Ζ8 αίεί τοί: διά παντόο οοι. ΖΥΟ,
20 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 107/Ζ8 τά κάκ’ έοτί φίλα: τά κακά έοτι προοφιλή. ΖΥΟ


Α 107/Ζ8 φρεοί: ταίο διανοίαιο. ΖΥΟ
Α 108/Ζ5 έοθλόν δ ’: αγαθόν δε. ΖΥΟ
Α 108/Ζ8 ούδέ τ ί πω: ουδέποτε. ΖΥΟ
Α 108/Ζ8 έποο: λόγον. ΖΥΟ.
Α 108/Ζ8 ούδ’ έτέλεοοαο: ούδ’ ειπεε, Γούδ’ ΥΟ1 έπλήρωοαο αύτό. ΖΥΟ,
Α 109/Ζ8 καί νΰν: έν τώι παρόντι καιρώι. ΖΥΟ,
Α 109/Ζ8 έν Δαναοΐοΐ: έν τοίο 'Έλληοιν. ΖΥΟ)
Α 109/Ζ8 θεοπροπέων: μαντευόμενοο. ΖΥΟΑ11
Α 109/Ζ8 άγορεύειο: δημηγορεί ο, λέγειο. ΖΥΟ,
Α 110/Ζ8 ώο δη τοΰδ’ ένεκα: ώο ότι τούτου χάριν. ΖΥΟ,
Α 110/Ζ8 οφιν: αύτοίο, τοίο 'Έλληοιν. ΖΥ0Α1ί
Α 110/Ζ8 τεύχεί: παρέχει, ποιεί. ΖΥΟ,
Α 111/Ζ5 ούνεκ’: διότι. ΖΥ0
Α 112/Ζ8 ούκ έθελον: ούκ ήβουλόμην. ΖΥΟ
Α 112/Ζ8 δέξαοθαι: λαβείν. ΖΥΟ
Α 113/Ζ8 οίκοι έχειν: έν τώι οίκωι κατέχειν. ΖΥΟ
Α 113/Ζ8 καί γάρ ρα: καί γάρ δη. ΖΥΟ,
Α 113/Ζ8 Κλυταιμήοτρηο: τήο Κλυταιμήοτραο. ή δε Κλυταιμήοτρα γυνή μέν
Άγαμέμνονοο, Τυνδάρεω δε καί Λήδαο τήο Θεοτίου θυγάτηρ, ! Έλένηο δε αδελφή
(~ Α«). ΖΥΟΑΚ
2 τυνδάρεωε ΑΚ ||
Α 113/Ζ8 προβέβουλα: προκέκρικα, προτιμώ. ΖΥ0Α1ί
Α 114/Ζ8 κουριδίηο άλόχου: παρθενικήο γυναικόο. διά τ ί δε ό Αγαμέμνων τήν αιχ­
μάλωτον τήο γαμετήο προκρίνει, λέγει γάρ 'Κλυταιμήοτρηο προβέβουλα' (113); καί
3 οί μέν φαοίν ό τι ένεκεν τού μή δοκείν Έλληναο έφ ’ ύβρει κατέχεοθαι τήν κόρην
οί δε ό τι έπαινεί τήν Χρυοηίδα, ίνα μή τά τυχόντα τοίο 'Έλληοιν, άλλα τά μέγιοτα
δοκήι χαρίζεοθαι- ένιοι δε ό τι ίνα ψευδόμενον άποδείξηι τον Κάλχαντα- πώο γάρ
6 όργίζοιτο αν ό θεόο τήο αιχμαλώτου μηδέν έφύβριοτον παοχούοηο; ΖΥΟΑΗ
3 κ ατέχειν Υ II 5 δοκεΐ Ζ || δ τ ι ογπ Κ, άεΐ. Οίηάοιΐ || αποδείξει Ζ || 6 όργίξοιντο Α ||
Α 114/Ζ8 έπεί ου έθεν έοτί: έπεί κατ’ ούδέν αύτήο. ΖΥΟ
Α 114/Ζ8 χερείων: χείρων, έλάοοων. ΖΥΟ,
Α 115/Ζ8 ού δέμαο: τό οώμα (= Α1ί). δέμαο δε ό ποιητήο τό έμψυχον είωθε λέγειν,
παρά τό δεδέοθαι καί ουνεοτηκέναι, οιον 'ού δέμαο ουδέ φυήν'· καί πάλιν 'δέμαο δ ’
3 ήϊκτο γυναικί / καλήι τε μεγάληι τε' (ν 2883.) καί 'έπεί ούτωο ουδέ έοικεν / θνητάο
άθανάτηιοι δέμαο καί' (ε 2123.). οώμα δε καλεί τό άψυχον, έπεί οήμά τ ί έοτι τού
ποτέ ζώντοο, οιον 'οώμα δε οϊκαδε' (Η 79), καί έπί τού Έλπήνοροο πάλιν 'οώμα γάρ
6 έν Κίρκηο κατελείπομεν ήμείο / άκλαυτον καί άθαπτον' (λ 533.) καί 'ών έτι καί νΰν /
οώματ’ άκήδεα κείται' (ω 1863.). Εύριπίδηο μέντοι ένηλλαγμένωο δέμαο μέν έπί του
νεκρού, λέγων 'έκτον δε δή τό δ ’ ήμαρ έξ δτου οφαγαίο / θανοΰοα μήτηρ πυρί καθή-
9 γνιοται δέμαο' (Ε. Ογ. 393.), τό δε οώμα έπί έμψυχου λαμβάνει, λέγων 'δείξαι γάρ
Ά ργείοιοι οώμα αίοχύνομαι' (Ε. Ογ. 98). ΖΥΟΑΚ οί Ερίπι. Αρδ 148, 23
3 οΰτωε : οΰ πωε Ηογπ. || 5 εώμα ίδέ) Α || 6 κατελείπομεν <αύθιε> Α || 8 καθήγνηται Ζ ||
Α 115/Ζ8 ουδέ φυήν: ουδέ τήν του οώματοο εύφυίαν καί άρετήν. ΖΥΟ (Α1ί ουδέ τήν
εύφυίαν)
Α 115/Ζ8 ο ύ τ’ άρ φρέναο: ούτε κατά τάο φρέναο. ΖΥΟ
Α 115/Ζ8 ούτε τ ι έργα: ούτε κατά τά έργα. ΖΥΟ
Α 116/Ζ8 άλλά καί ωο: άλλά καί δμωο. ΖΥ0Α1ί (Αρδ 170,16 "όμοίωο")
Α 116/Ζ8 έθέλω: θέλω, βούλομαι. ΖΥΟ
Α 116/Ζ8 δόμεναι: δούναι. ΖΥΟ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 21

Α 116/Ζ8 πάλιν: είε τούπίοω. ΖΥΟ,


Α 116/Ζ8 εί τό γ ’ άμεινον: εί τοΰτο βέλτιον. ΖΥ(3
Α117/Ζ8 λα όν, ό χ λ ο ν . ΖΥ(}
Α 117/Ζ8 οόον έμμεναι: εώιζεεθαι. ό δε λόγοε- θέλω γάρ, φηοίν, εγώ τον ό χ λ ο ν
μάλλον εώιζεεθαι κα'ι αύτόε άπολέεθαι· ό γάρ η εύνδεεμοε άντ'ι τοΰ κάϊ παρείλη-
πται τώι ποιητήι. ΖΥζ)Α
1 λόγοο (τοιοΰτοο) θέλω ίγάρ) Α ||
Α 117/Ζ8 ή άπολέεθαι: κα'ι άπολέεθαι. ΖΥΟ,
Α 118/Ζ8 αύτάρ έμοί: έμο'ι δ ε. ΖΥΟ
Α 118/Ζ8 γέραε: γυναίκα. Ζ | τιμήν. Υ(φΑ1ί = Α 1672)
Α 118/Ζ8 αύτίκ’ (= Α 386): παραχρήμα,! εύθέωε (= Α1ί). ΖΥΟ = Αρδ 47, 7
α ύ τ ίχ ’ Ηογπ. ||
Α 118/Ζ8 έτοιμάεατ’: έτοιμάεατε, έτοιμον ποιήεατε. ΖΥΥ}
π οιήοετε Ζ ||
Α 118/Ζ8 δφρα μή οιοε: δπωε μή μόνοε. ΖΥό}
Α 119/Ζ8 Άργείων: των Ελλήνων. ΖΥ(3
Α 119/Ζ8 άγέραετοε: άνευ γερών, άνευ τιμήε. ΖΥΥ}
Α 119/Ζ8 έω: ώ, υπάρχω. ΖΥΟ
Α 119/Ζ8 έπε'ι ουδέ έοικε: ουδέ γάρ πρέπει. ΖΥ(3Α1ί
Α 120/Ζ8 λεύεετε: όράτε, βλέπετε. Ζ Υ ζ)Α 11
Α 120/Ζ8 τό γε: τοΰτο. ΖΥΥ} (Ζ εΐίαιτι ροδί 120 δ μοι)
Α 120/Ζ8 δ μοι: Γάποκοπή τοΰ Α1ιΤ81 δ τι μοι. ΖΥ(φΑ1ί
Α 120/Ζ8 έρχεται: άπέρχεται. ΖΥό}
Α 120/Ζ8 άλληΐ: άλλαχοΰ. ΖΥ(3Α«
Α 121/Ζ8 ήμείβετο: έξ άμοιβήα άπεκρίνατο. ΖΥό}
Α 121/Ζ8 έπειτα: μετά ταΰτα. ΖΥό}
Α 121/Ζ8 ποδάρκηε: ήτοι ό το ίε ποε'ι ταχύε, ή ό έπαρκείν το ίε ποε'ιν δυνάμενοε,
ΖΥό) ~ Ερίπι. | ό ίεχυρόε. ΖΥΧ
Α 122/Υ8 δίοε: θείοε, εύγενήε. ΥΟ,
Α 122/Ζ8 κύδιετε: ενδοξότατε. ΖΥΟ)
Α 122/Ζ8 φιλοκτεανώτατε: φιλοχρηματώτατε. Ζ Υ (^Α 1'
Α 123/Ζ8 πώε γάρ τοί: πώε δή εοι. ΖΥΟ,
Α 123/Ζ8 μεγάθυμοι: μεγαλόψυχοι, γενναίοι. ΖΥΟ,
Α 123/Ζ8 Α χαιοί: οί "Ελληνεε. Άχαιούε δε καί Δαναούε καί Άργείουε ό ποιητήε
καλεί τούε Έ λληναα- Δαναούε μεν άπό Δαναοΰ τοΰ Βήλου τοΰ Ποεειδώνοε,
3 Άχαιούε δε άπό Άχαιοΰ τοΰ Ξούθου καί Κρεούαηα τήα Έρεχθέωα, Άργείουε δε
άπό Ά ργου τοΰ Ά πιδοε καί Νιόβηε τήα Φορωνέωα. Έλληναα δε ψιλώε καλεί τούε
ύπό τώ ι Ά χιλλεί, λέγων 'Μυρμιδόνεε δε καλεΰντο καί "Ελληνεε καί Α χα ιο ί' (Β
6 684). ΖΥ£ί
Α 124/Ζ8 ουδέ τ ί πω ϊδμεν: ουδέ έπιετάμεθά που. ΖΥΟ,
Α 124/Ζ8 ξυνήϊα: κοινά χρήματα. ΖΥζ)Α11
Α 124/Ζ8 κείμενα: άποκείμενα. ΖΥΟ,
Α 125/(38 τά: άτινα. (Α1ί άλλά τινα)
Α 125/Ζ8 πολίων: πόλεων. ΖΥΟ,
Α 125/Ζ8 έξεπράθομεν: έξεπορθήεαμεν. ΖΥΟ.
Α 125/Ζ8 τά: ταΰτα. ΖΥΑ1ί
Α 125/Ζ8 δέδααταί: μεμέριεται. ΖΥ(φΑ1ί
Α 126/Ζ8 λαούε δέ: τούε δχλουε δ ε. ΖΥΟ
22 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 126/Ζ8 ούκ έπέοικεν: ού προοήκον έοτίν. ΖΥΟ


Α 126/Ζ8 παλίλλογα: παλιούλλεκτα. άντ! τοΰ ΖΥΟ \ ο ν δίκαιον έοτίν είε τό αύτό
πάλιν ουνάγειν τούε Έλληναο τά άπαξ φθάεαντα αύτοίο διαμεριεθήναι χρήματα.
ΖΥΟΑ
2 πάλιν : π ο ιεΐν Ζ ||
Α 126/Ζ8 έπαγείρειν: έπιουναθροίξειν. ΖΥΟ | ώετε αν [... . Ζ
Α 127/Ζ8 άλλα ού μέν νΰν: άλλα ού επί τού παρόντοο, ώ Άγάμεμνον. ΖΥΟ)
Α 127/Ζ8 τήνδε: ταύτην, δ έοτι την Χρυοηίδα. ΖΥΟ,
Α 127/Ζ8 θεώΐ: τώι Άπόλλωνι. ΖΥΟ)
Α 127/Ζ8 πρόεο: πρόπεμφον. ΖΥΟΑ1ί
Α 127/Ζ8 αύτάρ Αχαιοί: οί δε Έλληνεο. ΖΥΟ,
Α 128/Ζ8 τριπλήι τετραπλήΐ: τριπλαοίονα καί τετραπλαοίονα. ΖΥΟ)
Α 128/Ζ8 άποτίοομεν: άνταποδώοομεν. ΖΥΟ)
άποδώοομεν Υ<3 ~ Ν 745Ώ ||
Α 128/Ζ8 αϊ κέ ποθι Ζεύε: εάν ποτέ ό Ζεύο. ΖΥΟΑ1ί
Α 129/Ζ8+08 δώιοί: παράοχηι. ΖΥΟ, | τό Η έπέκταοιο. Ρ~Τ, ~Α 324τ
Α 129/Ζ8 πόλιν Τροίην: Τρωικήν π ό λ ιν λέγει δέ την Ίλιον. ΖΥΟ,
Α 129/Ζ8 εύτείχεον: καλώο τετειχιομ ένην, διά τό ύπό θεών τετειχίο θ α ι καθ’
"Ομηρον, Ποοειδώνοο καί Άπόλλωνοο. ΖΥΟ
Α 129/Ζ8 έξαλαπάξαΐ: έκπορθήοαι. ΖΥΟ
Α 130/Υ8 κρείων: άναξ, βαοιλεύο. ΥΟ
κρείων ογπ Υλ ||
Α 131/Ζ8 μη δ ’ ούτωο: μηδαμώο ούτωο. ΖΥΟ
Α 131/Ζ8 άγαθόο περ έών: καίτοι ! γενναΐοο (= Α1ί) ύπάρχων. ΖΥΟ
Α 131/Ζ8 θεοείκελε Ά χιλλεύ: θεοίο τό ειδοο όμοιε, δ έοτίν τό κάλλοο- ΖΥΟ |
εύειδήο γάρ παρά πάνταο τούο ήρωαο Άχιλλεύο καί γυναικοπρόοωποο, ώο καί είο
τον Λυκομήδουο παρθενώνα είοελθόντα αύτόν άγνοηθήναι δ τι είη άνήρ. ΖΥΟΑ
θεοείκελ’ 0Α λ = Ηογπ. || 2 <ό> άχιλλεύο ΑΚ ||
Α 132/Ζ8 κλέπτε νόωΐ: παραλογίσου τήι διανοίαι. ΖΥΟΑ11
Α 132/Ζ8 έπεί: έπειδή. ΖΥΟ
Α 132/Ζ8 ού παρελεύοεαΐ: ού παρέλθηιο, ού νικήοειο με. άπό μεταφοράο τού δρόμου
έν ώι ό παρελθών νικάι. ΖΥΟ
παρελεύοεται Ζλ ||
Α 132/Ζ8 ούδέ με πείοειο: ού πείοειο με. ΖΥ
Α 133/Ζ5 ή έθέλειο: ή βούλει. ΖΥΟ
Α 133/Ζ8 δφρ’ αύτόο: δπωο αύτόο. ΖΥΟ
Α 133/Ζ8 γέραο: τιμήν. ΖΥΟ
Α 133/Ζ8 αύτάρ έμ’ αύτωο: έμέ δέ ματαίωο. ΖΥΟ
Α 133/Ζ8 αύτωο: είκή, μάτην. Ζ = Β 3422)
Α 134/Ζ8 ήοθαι: καθέζεοθαι. ΖΥΟΑ11
Α 134/Ζ8 δευόμενον: ένδεόμενον, χρήιζοντα. ΖΥΟ
Α 134/Ζ8 κέλεαι δέ με: κελεύειο δέ με. ΖΥΟ
Α 134/Ζ8 την δέ: ταύτην δέ. Ζ = Α 292)
Α 135/Ζ5 άλλ’ εί μέν: άλλ’ εά ν μέν. ΖΥΟ
Α 135/Ζ8 δώοουοί: παράοχωοιν. ΖΥΟ
παραοχοΰοιν Ζ ||
Α 135/Ζ8 μεγάθυμοι: μεγαλόψυχοι, γενναίοι. ΖΥΟ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 23

Α 136/Ζ8 άρεαντεε κατά θυμόν: άρμόοαντεο κατά την ψυχήν, το υ τέετιν άρεοτόν
καί θυμήρεο ποιήεαντεε. ΖΥΟ)
Α 136/Ζ8 αντάξιον: ’ίοον ! τήι έμήι άξίαι (= Α1ί), ίοότιμον. ΖΥΟ)
Α 136/Ζ8 έεταί: γένηται. ΖΥΟ,
Α 137/Ζ8 εί δε κε μή δώωοιν: εάν δε μή παράοχωοιν. ΖΥΟΙ
δώωοιν Ηογπ. : δώηοι ΖΥλ = Α 324, δώοουοιν ||
Α 137/Ζ8 εγώ δε κεν: εγώ δ ’ αν. ΖΥΟί
Α 137/Ζ8 έλωμαί: άφελοΰμαι. ΖΥΟ)
αύτδο ελωμαι- αύτδο άφελωμαι Υ<3 ||
Α 138/Ζ8 ή τεόν: ή τό οόν, ό έ ο τ ι ! την Βριεη'ίδα (= Α1ί). ΖΥ€}
Α 138/Ζ8 ή Α’ίαντοο γέραο: Τέκμηοοαν (= Α1ί) λέγει την Τεύθραντοο θυγατέρα. ΖΥΟ)
Α 138/Ζ8 ιών: παραγενόμενοο. ΖΥΟ.
Α 138/Ζ8 ή Όδυοήοο γέραο: Λαοδίκην (= Α1ί) λέγει την Κύκνου θυγατέρα- τ α ΰ τ α δ έ
αίνιγματωδώο φηοίν, τό δε όλον άπετείνετο πρόο Άχιλλέα. ΖΥζ)Η, εί Τ8
Α 139/Ζ5 άξω: άπάξω. ΖΥΟ
Α 139/Ζ8 ελώ ν, λαβών. ΖΥ6ί
Α 139/Ζ8 ό δέ κεν: ούτοε (= Α1ί) δε αν. ΖΥΟ.
Α 139/Ζ8 κεχολώεεταί: όργιεθήεεται. ΖΥΟ,
Α 139/Ζ8 όν κεν ϊκωμαί: έφ ’ όν αν (= Α1ί) παραγένωμαι, ΖΥΟ) | έφ ’ όν έλθω. ΖΟι
Α 140/Ζ8 άλλ’ ήτοι μεν ταΰτα: άλλά περί μεν τούτων. ΖΥζ)
Α 140/Ζ8 μεταφραεόμεθα: καί έν ύετέρωι βουλευεόμεθα. ΖΥίφλ11
μεταφραοόμεοθα Ηογπ. ||
Α 140/Ζ8 καί αύτιε: καί πάλιν. ΖΥζ)
Α 141/Ζ5 νυν δ ’ άγε: νυν δέ άγε δή. ΖΥΟι ε ί Ζ 376® εί δ ’ άγε- άγε δή. ΖΥΟ
Α 141/Ζ8 νήα: την ναύν. ΖΥΟ
ναΰν <πλοΐον> Υ = Α 308Ώ ||
Α 141/Ζ8 μέλαιναν: βαθείαν, ή πίεεηι κεχριεμένην. ΖΥ6}
Α 141/Ζ8 έρύεεομεν: καθελκύεομεν, έμβαλούμεν. ΖΥΟ
καθελκύεωμεν, έμβάλωμεν Υ<3 ||
Α 141/Ζ8 είε άλα: είε την θάλαεεαν. ΖΥ(3
Α 141/Ζ8 δίαν: θείαν, ή θαυμαστήν. ΖΥΟ
Α 142/Ζ8 έε δ ’ έρέταε: είε αύτήν δέ καί ! κωπηλάταε (= Τ 1). ΖΥ(3
Α 142/Ζ8 έπιτηδέε: έπιτηδείουε. ΖΥ6} Αρδ 74 (Α1ί έπιτηδείε, έκθλιψιε.
Α 142/Ζ8 άγείρομεν: ευναθροίεωμεν. ΖΥ6}
Α 142/Ζ8 έε δ ’ έκατόμβην: έν αύτήι δέ καί τελείαν θυείαν. ΖΥζ)
Α 143/Ζ8 θείομεν: ένθώμεν. ΖΥ
Α 143/Ζ8 αν δ ’ αύτήν: καί αύτήν δέ. ΖΥ(3
Α 143/Ζ8 καλλιπάρηον: καλάε παρειάε έχουεαν, άπό μέρουε καλήν. ΖΥ6}
Α 144/Ζ8 βήεομεν: άναβιβάεωμεν, έμβαλοΰμεν. ΖΥ6}
έμβάλωμεν Υ ||
Α 144/Ζ8 άρχόε: άρχηγόε, ήγεμών (~ Β 393®)· νυν δέ ! ναύαρχοε (= Τ'). ΖΥ6}
Α 144/Ζ8 βουληφόροε: βουλευτικόε. ΖΥΟ
βουλευτήε <3 ||
Α 144/Ζ8 έετω: γενέεθω. ΖΥΟ
Α 146/Ζ5 ήέ εύ: ή εύ. ΖΥΟ
Α 146/Ζ8 Πηλείδη: Πηλέωε παί, Ά χιλλεύ. ΖΥΟ
Α 146/Ζ8 έκπαγλότατε: έκπληκτικώτατε, φοβερέ, έξοχώτατε. ΖΥ6}
<ή> εξοχότα τε Υ<3 II
24 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 147/Ζ8 δφρ’ ήμΐν: δπωο ήμΐν. ΖΥΟ)


Α 147/Ζ8 έκάεργον: πόρρωθεν είργοντα, ή πόρρωθεν εργαζόμενον, τοξότην. ΖΥΟ,
Α 147/Ζ8 ίλάοοεαΐ: έξιλεώοηι, λιτανεύοηιο. ΖΥΟ,
Α 147/Ζ8 Ιερά: 'ιερέΐα, θυοίαο. ΖΥΟ,
Α 147/Ζ8 ρέξαο: ίερουργήοαο, θύοαο. ΖΥ(3
Α 148/Ζ5 τον δ ’ άρ’: τοΰτον δε δή. ΖΥ(}
Α 148/Ζ8 ύπόδρα ίδών: δεινόν ύποβλεφάμενοο. Ζ Υ (^Α 1'
Α 148/Ζ8 προοέφη: προοεΐπεν, προοεφθέγξατο. ΖΥΟ,
Α 149/Ζ8 ώ μοί: φεΰ μοι- εοτιν δε άναφώνημα λύπηε δηλωτικόν κα'ι επίρρημα. ΖΥΟ,
εε τιν 8έ επίρρημα άναφωνητικόν λύπηε δηλωτικόν Υ ||
Α 149/Ζ8 άναιδείην: άναιεχυντίαν. ΖΥΟ,
Α 149/Ζ8 έπιειμένε: ήμφιεομένε, περιβεβλημένε. ΖΥΟ,
Α 149/Ζ8 κερδαλεόφρον: πανούργε τό φρόνημα, ή περί κέρδη τον νοΰν έχων,
τουτέετι κερδαίνειν φρονών. ΖΥΟ)
Α 150/Ζ8 πώο τίο τοί: πώο τίο οοι. ΖΥΟ,
Α 150/Ζ8 πρόφρων: προθύμωε. ΖΥΟ.
Α 150/Ζ8 έπεοοιν ( = ε 9623): λόγοιο. ΖΥ€} εί Α 22323
έπ εειν ζ)λ = Ηογπ. ||
Α 150/Ζ8 πείθηταί: πειοθείη. ΖΥΟ,
Α 151/Ζ8 ή οδόν έλθέμεναι: ή είο οδόν παραγενέοθαι, δ εοτιν είε ένέδραν κατελ-
θεΐν. ΖΥΟ)
Α 151/Ζ8 ιφΐ: ίοχυρώο, γενναίωε. ΖΥΟ,
Α 151/Ζ8 μάχεοθαι: πολεμήεαι. Ζ0,
Α 152/Ζ8 ού γάρ εγώ: ούδαμώε γάρ εγώ. ΖΥΟ,
Α 152/Ζ8 Τρώων ένεκεν: ένεκεν των Τρώων. ΖΥΟ.
Α 152/Ζ8 ήλυθον: παρεγενόμην. ΖΥΟ)
Α 152/Ζ8 αίχμητάων: πολεμικών. ΖΥΟ,
πολεμικώε Ζ ||
Α 153/Ζ8 δεΰρο: ένταΰθα. Ζ Υ (^Α 1'
Α 153/Ζ8 μαχηεόμενοε: μαχούμενοο, πολεμήεων. ΖΥΟ,
Ιεπιπια Ιιαδεΐ, δει! §1. ογπ Ζ ||
Α 153/Ζ8 έπ εί ο ν τ ί μοι α ίτιο ί είοι: επειδή ούδαμώε καί κατ’ ούδέν μοι α ίτιο ι
ύπάρχουοιν. ΖΥΟ,
Α 154/Ζ8 ού γάρ πώποτε: ούδέποτε γάρ μοι. Ζ0,
ούδαμώε 8έ π ο τέ Υ = 15523 ||
Α 154/Ζ8+Υ8 έμάο βούο ήλαοαν: τούο έμούο βόαο άπήλαοαν, ΖΥΟ, | ούτε μην τούο
ίππουο. Υ
Α 155/Ζ8 ούδέ ποτέ: ούδαμώε: δε ποτέ. ΖΟι
Α 155/Ζ8 έν Φθίηΐ: έν τή ι Φθίαι- Φθία δε έοτι πόλιο Θεοοαλίαο παραθαλαοοίαο,
πάτριο Άχιλλέωο. ΖΥζ) (Α1ί πόλιο Θεεεαλίαε, πάτριε Άχιλλέωε)
παραθαλαοοίαο Ζ : παραθαλαεεία Υ<3 ||
Α 155/Ζ8 έριβώλακί: μεγαλοβώλωι, εύγείωι. ΖΥ(3
Α 155/Ζ8 βωτιανείρηΐ: άνδραε βοοκούοηι, δ έοτι τρεφούοηι. ΖΥ(3 = Αρδ 53, 26
βοοκούοηι <8ε> Ζ ||
Α 156/Ζ8 έδηλήοαντο: έβλαψαν. ΖΥ(3
Α 156/Ζ8 έπεί ή μάλα: έπειδή πάνυ. ΖΥ(3
Α 156/Ζ8 μεταξύ: άνά μέοον. ΖΥ(3
Α 157/Ζ8 ούρεά τε: καί όρη. ΖΥ(3 | Ίάο ή διάλεκτοο. ΖΟι (Α1ί Ίώνων)
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 25

Α 157/Ζ8 οκιόεντα: ούοκια, ΖΥΟ, | οκιάν άποτελούντα. ΖΟι


Α 157/Ζ8 ήχήεοοα: ή ηχητική από τήο των κυμάτων κινήοεωο. ΖΥΟ, \ 6 δε λόγοο-
ουδέποτε ήδίκηοάν με οί Τρώεο, επειδή μεταξύ Φθίαο κα'ι Πελοποννήεου πολλά
έετ'ιν μέγιοτα όρη κα'ι πολλή θάλαοοα, ώο μήτε υπήκοόν με οοι είναι μήτε άοτυ-
γείτονα. ΖΥί^ΑΚ | έοτι γάρ τήο Θεοεαλίαε όρη μέγιοτα τό Πήλιον κα'ι ή Όοοα κα'ι
άλλα τινά. ΖΚ
4 εο τι 8έ θεοεαλίαε Κ II 5 καί άλλα τινά Κ, εναπίάα ίπ Ζ ||
Α 158/Ζ8 ώ μέγ’ άναιδέο: ώ μεγάλωο άναιδέοτατε. ΖΥΥ}
Α 158/Ζ8 άμ’ έοπόμεθ’: όμοΰ κα'ι κατά τό αυτό ήκολουθήοαμεν. ΖΥΥ}
Α 158/Ζ8 δφρα ου χαίρηιο: δπωο ου χαίρηιο. ΖΥ£}
Α 159/Ζ8 τιμήν: τιμωρίαν (= Α1ί, ~ ΑΕ ό τ ι ...) των Τρώων υπέρ Μενελάου. ΖΥ(3
τρώων : τριών Ζ ||
Α 159/Ζ8 άρνύμενοί: άντικαταλλαοοόμενοι, λαμβάνοντεο. ΖΥΥ}
Α 159/Ζ8 οοί τε κυνώπα: άντί τού καί ύπέρ οοΰ, ώ άναιδέοτατε. ΖΥζ)Α11
τοΰ ογπ Α1 1| καί ογπ Υ ||
Α 160/Ζ8 πρόο Τρώων: παρά των Τρώων. ΖΥ£}Χ
Α 160/Ζ8 των ου τι: ών ούδέν. ΖΥ(φΧ
ών : των Ζ ||
Α 160/Ζ8 μετατρέπηι: έπιοτροφήν ποιήι, φροντίζειο. ΖΥΥ}Χ
Α 160/Ζ8 ούδ’ άλεγίξειο: ουδέ λόγον ποιήι τινα | ώο έχθρών οοι (= Α1ί). ΖΥ£}Χ
Α 161/Ζ8 άφαιρήοεοθαι: άφελέοθαι. ΖΥ(^Χ
Α 161/Ζ8 άπειλείο: ύπιοχνήι, λέγειο. ΖΥί^ΧΑ11
Α 162/Ζ8 ώι έπι: έφ ’ ώι· άναοτροφή (= Α1ί) ό τρόποο. άναοτροφή δέ έοτιν δύο λέξεων
τάξιο ένηλλαγμένη οιον 'λέων ώο' (Ε 299) ώο λέων, 'δρνιθεο ώο' (Γ 2) ώο δρνιθεο.
Ζ Υ ($ Χ )
Α 162/Ζ8 έμόγηοα: έκοπίαοα, | έκακοπάθηοα (= Α1ί). ΖΥ£}Χ
Α 162/Ζ8 δόοαν δέ μοί: παρέοχον δέ μοι αύτό. ΖΥΥ}Χ
Α 162/Ζ8 υιεο Αχαιών: περιφραοτικώο οί "Ελληνεο. ΖΥ£}Χ
Α 163/Ζ8 ού μεν οοί ποτέ: ούδέποτε μέν οοι. ΖΥ£}Χ
Α 163/Ζ8 ιοον: έξ ίοου, δμοιον. ΖΥ(φΧ
Α 163/Ζ8 όπ π ότ’ Αχαιοί: ό π ό τ’ αν οί "Ελληνεο. ΖΥζ}Χ
Α 164/Ζ8 έκπέροωοι: έκπορθήοουοιν, δ έοτιν καταοτρέψουοιν. ΖΥ£}Χ
έκπορθήοωοιν ... καταοτρέφωοιν Υ(^Χ ||
Α 164/Ζ8 ευ ναιόμενον: καλώο οίκούμενον. ΖΥΥ}Χ
Α 164/Ζ8 πτολίεθρον: πόλιομα, πόλιν. ΖΥ(^Χ
Α 165/Ζ8 πλείον: πλείοτον. ΖΥζ)Χ
Α 165/Ζ8 πολυάϊκοο: πολλάο όρμάο καί κινήοειο έχοντοο, άοτάτου. ΖΥ£}Χ (Α1ί
πολλάο όρμάο έχοντοο)
Α 165/Ζ8 πολέμοιο: πολέμου. ΖΟ Χ
Α 166/Ζ8 χείρεο έμαί διέπουοιν: αί έμαί χείρεο | διοικούοιν (= Α1ί). ΖΥΟ)Χ
Α 166/Ζ8 άτάρ ήν ποτέ: έάν δέ ποτέ. ΖΥ
Α 166/Ζ8 δαομόο: μεριομόο, των λαφύρων δηλονότι. ΖΥί^ΧΑ11
Α 166/Ζ8 ίκηταί: παραγένηται. ΖΥΟ,Χ
Α 167/Ζ8 γέραο: τιμήν. Ζ = Α 1332)
Α 167/Ζ8 πολύ μέίζον: κατά πολύ μεΐζον. ΖΥΟ)Χ
Α 167/Ζ8 ολίγον τε φίλον τε: έμοί έλάχιοτόν τ ι έρχεται, καί τούτο προοφιλέο
ήγοΰμαι. ΖΥί^ΧΑ11
1 τι ογπ Α1 1|
26 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 168/Ζ8 έρχομαι: απέρχομαι. Ζ ~ Γ 3052)


Α 168/Ζ8 έπήν κε κάμω πολεμίζων: κα'ι τ α ΰ τ α έπάν κοπιάεω πολέμων. ΖΥζ)ΧΑ11
έπειδάν κακοπαθήεω Υ<3Χ ||
Α 169/Ζ8 νΰν δ ’ ειμΐ: νΰν ούν ! πορεύομαι (= Α1ί). ό δε νοΰο ύπερβατόν ΖΥ(φΧΑ | νΰν
δ ’ ειμι Φθίην δε εύν νηυαί κορωνίειν ένθάδ’ άτίμοε έών, έπε'ι η πολύ φέρτερόν
έετιν. ούχ ύπολαμβάνω δε εε, φηείν, εμού άπόντοε καταετρέψαι την Ίλ ιο ν κα'ι
πλούτον πολύν αχεΐν. ΖΥζ)Α
δε Ζλ || 3 φηείν ογπ Υ ||
Α 169/Ζ8 Φθίην δε: είε Φθίαν. Ζ ~ Α 18523 22123
Α 169/Ζ8 έπεί η: επειδή. Ζ Υ Ο Χ
Α 169/Ζ8+ζ)8 πολύ φέρτερόν: κατά πολύ κρεΐεεον, ΖΥζ) | βέλτιον. 0
Τ Α 169/Ζ8 φέρτερόν: κρεΐεεον, βέλτιον. Ζ = α 3762) λωίτερον
Α 169/Ζ8 έετιν: ύπάρχει. ΖΥΟ
Α 170/Ζ8 ο’ίκαδ’ ϊμεν: είε τον οικον παραγίνεεθαι. ΖΥΟ,Χ
Α 170/Ζ8 εύν νηυεί: εύν ταΐε ναυείν. Ζ Υ Ο Χ
Α 170/Ζ8 κορωνίειν: έπικαμπεΐε τάε άκραε έχούεαιε, δ έετι τάε πρύμναε. ΖΥΟ,Χ
Α 170/Ζ8 ούδέ ε ’ ό'ΐω: ούχ ύπολαμβάνω δέ εε. ΖΥΟ,Χ
Α 171/Ζ8 άτιμοε έών: "ένταύθα άτιμαζόμενοε." ένήλλακται δέ ή π τώ ειε- άντί γάρ
γενικήε κέχρηται όνομαετικήι, καί έετιν εχήμα. ΖΥΟ,Χ ~ Α18 δ τ ι ...
2 καί : δ (^Χ ||
Α 171/Ζ8 άφενοε: πλούειοε πάνυ. ΖΥΟ,Χ I κυρίωε δέ άφενοε καλείται ή άπό ένόε
ένιαυτοΰ περιουεία· πλοΰτοε δέ ό άπό πολλών. ΖΥΟ,Χ ~ Α8, Ερίιτη.
1 άφ’ ένδε Υ<3Χ ||
Α 171/Ζ8 άφύξειν: άπαντλήαειν, προεωρεύεειν. ΖΥΟ,Χ
εωρεύεειν Υ ||
Α 173/Ζ8 μάλα: λίαν, πάνυ. ΖΥΟ,Χ
Α 173/Ζ8 εΐ το ι θυμόε: εί ή | ψυχή (= Α1ί) εου. Ζ Υ Ο Χ Α I τούτο δέ τό δνομα παρά τώι
ποιητήι αημαίνει ε'· τήν οργήν, ώα έν τώ ι 'θυμόα δέ μέγαα έατί διοτρεφέων
βααιλήων' (Β 19623). "τήν ψυχήν", δταν εΐπηι 'μελιηδέα θυμόν άπηύρα' (Κ 495, ε ί Ζ
1723 "ψυχήν"), "τήν έπιθυμίαν", ώε έν τώ ι 'ώι θυμώι εϊξαε<α> μίγη φ ιλότητι καί
εύνήι' (ε 126, 23 "έπιθυμήεαεα"). τον έπιλογιαμόν 'έτεροα δέ με θυμόε άνήκε' (~ ι
302, 23 "νΰν λογιεμόε"). καί "τήν ομόνοιαν", ώε έπί το€ 'άλλ’ ένα θυμόν έχοντεε
νόωι καί έπίφρονι βουλήι' (γ 128, 23 "όμονοοΰντεε"). ΖΥζ)ΑΗ, Ερίπι. Αρίο 74, 241,21
2 ε' ^ (πέντε ΥΑΚ) : εν Ζ || έν τώ ι ΖΑ : τδ Υ^Κ || 3 βαειλέων Ζ || 5 έπιλογιεμόν, <ώε τδ> Υ^Κ || 6
{και} τήν Α || έχο ντε Ηογπ. || 7 έπίφρονα βουλήν Κ ||
Α 173/Ζ8 έπέεευταί: έφορμάται, έπιθυμεΐ. ΖΥΟ,Χ (Α1ί έφίεται, έπιθυμεΐ)
Α 173/Ζ8 έέλδεται (= ο 66): έπιθυμεΐ. Ζ Υ Ο Χ ~ δ 16223
έέλδεται 6ΐί3ΐη Τδ φ>585 : έπ έεευ τα ί Ηογπ. ||
Α 173/Ζ8 ούδέ ε ’ έγωγε: ού γάρ έγώ εε. ΖΥΟ,Χ
Α 174/Ζ8 λίεεομαί: λιτανεύω, | παρακαλώ. (= Α1ί) ΖΥΟ,Χ
Α 174/Ζ8 εΐνεκ’ έμεΐο: ένεκα έμοΰ. ΖΥΟ,Χ
Α 174/Ζ8 πάρ’ έμοιγε: πάρειει γάρ μοι. ΖΥΟ,Χ
Α 175/Ζ8 οι κέ με: ο'ίτινεε αν έμέ. ΖΥζ)Χ
ο'ί κ’ έμέ Ζ ^ λ || αν ΥΡ : καί Ζζ)Χ ||
Α 175/Ζ8 τιμήεουειν: τιμήε άξιώεουειν. ΖΥΟ,Χ
Α 175/Ζ8 μάλιατα δέ: ύπερβαλλόντωα δέ. Ζ | έξαιρέτωε δέ. Υ(^Χ = Β 5723
Α 175/Ζ8 μητίετα: άντί τού "μητιέτηα", δ έετι "βουλευτικόε". ΖΥΡΧ(Κ) | Βοιωτών
δέ καί Αίολέων ό τοιοΰτοε των ονομάτων οχηματιεμόε, οιον 'αύτάρ δ αύτε Θυέατα'
άντί το€ "Θυέατηα" (= Β 10723). καί 'ίππηλάτα' άντί τού "ίππηλάτηε" (= Δ 38723), καί
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 27

'νεφεληγερέτα' άντ! τοΰ "νεφεληγερέτηε" (= Α 5172)), καί 'κυανοχαίτα' (Ν 563)


άντ! τοΰ "κυανοχαίτηε". παρ’ ήμΐν δε ούδέν άρρενικόν δνομα έπ ί τήο εύθείαο είε
6 άλφα λήγει. ΖΥζ)ΧΑΗ ε ί Ερίπι.
1 βουλευτικόν Ζ || 2 μεταοχηματιομόε (^ΧΑΚ || 5 άρεενικόν ΥΑ ||
Α 176/Ζ8 έχθιοτοο: έχθρότατοο. ΖΟ,Χ
Α 176/Ζ8 έοοί: ύπάρχειο. ΖΥΟ,Χ
Α 176/Ζ8 διοτρεφέων: των εύν Διόο γνώμηι τεθραμμένων, Ζ Ύ Ο Χ Α | έπε'ι τήο αύτοΰ
εειράε είοίν, ώε καί ό Ήοίοδοο φ η ο ίν 'έκ γάρ το ι Μουοάων καί έκηβόλου
Άπόλλωνοο άνδρεο άοιδοί ιέαοηο έπ'ι χθον'ι καί κιθαριοταί, έκ δε Διόο βαοιλήεο'
(Τ1ιθο §. 9433.). ΖΥζ)Α
2 ίό) ήοίοδοο Α || 3 άοιδοί : αδελφοί Α || (δε) διόο Α || βαειλέωε Α ||
Α 176/Ζ8 βαοιλήων: βαοιλέων. ΖΥΟ,Χ | Ίάο (= Α1ί) ή διάλεκτοο. ΖΟ,Χ
Α 177/Ζ8 αίε'ι γάρ τοι: διά παντόο γάρ οοι. ΖΥΟ,Χ
Α 177/Ζ8 έριο τε: φιλονεικία. 'φίλη' δε προοφιλήο. Ζ Υ Ο Χ
Ιεπιπια ουπι δέ Ζ, Ιεπιπια ρΓο δέ Υ(φΧ ||
Α 177/Ζ8 πόλεμοί τε: καί πόλεμοι- είρηται δέ πόλεμοο οιον πολύαινόο τιο ών.
ΖΥΟΧ
οίονεί Υ(φΧ ||
Α 177/Ζ8 μάχαι τε: καί μάχαι. ΖΥΟ,Χ
Α 178/Ζ8 εί μάλα: εάν πάνυ. ΖΥΟ,Χ
Α 178/Ζ8 καρτερόο: ίοχυρόο, γενναίοο. ΖΥΟ,Χ
Α 178/Ζ8 θεόο που οοί: θεόο δή οοι. ΖΥΟ,Χ
Α 178/Ζ8 τό γ ’: τούτο. ΖΥ(3ΧΑ«
γε Ζλ ||
Α 178/Ζ8 έδωκεν: παρέεχεν. ΖΥΟ,Χ
Α 179/Ζ8 οίκαδ’ ιών: είε τον οικον εου παραγενόμενοε. ΖΥΟ,Χ
Α 179/Ζ8 εύν νηυοί τε οήιο: ούν ταΐο οαΐο ναυοί. ΖΥΟ,Χ
Α 179/Ζ8 καί οοΐο έτάροιοί: καί τοΐε εόΐε έταίροιο- τοΐο Μυρμιδόοιν λέγει. ΖΟ,Χ
Α 180/Ζ8 Μυρμιδόνεοοιν άναοοε: των Μυρμιδόνων βαοίλευε. Αίγιναν την Άοωποΰ
τοΰ ποταμοΰ Θηβών θυγατέρα άρπάοαο Ζεύο κατήλθεν είο Φλιοΰντα καί φθείραο
3 την προειρημένην έγκυον έποίηοεν, ήτιο Αιακόν έγέννηοεν. Άοωπόο δέ την
θυγατέρα ζητών έμαθεν παρά Οιούφου καί τον άρπάοαντα καί τον τόπον είο δν
κατεληλύθει. μη μελλήεαε ούν έεπ ευ εεν μέλλων δέ ό Ζεύε ε π ’ αύτοφώρωι κατα-
6 λαμβάνεεθαι την μέν Αίγιναν μετεμόρφωεεν είε ομώνυμον νήοον, αύτόο δέ μετε-
βλήθη είο λίθον, έλθών δέ ό Άοωπόο καί μηδ’ δντινα καταλαβών έμπαλιν είε τάε
ίδίαε ύπέετρεψεν πηγάε. βουλόμενοε δέ ό Ζεύο τιμωρήοαοθαι τον μηνύοαντα,
9 ήνάγκαοεν αύτόν έν τοΐο ύποχθονίοιο τοοοΰτο μέγεθοο πέτρου άνωθέΐν είο δέον
αύτόε μετεβλήθη. Αίακοΰ δέ έν τήι νήεωι μόνου δντοε, ό Ζεύε κατοικτείραο τούο
αύτόθι μύρμηκαο μετέβαλεν είο άνθρώπουο, άφ’ ήο αίτίαο Μυρμιδόνεο έκλήθηοαν.
12 ΖΥςΧΑΗ
1 αίγειαν Ζ || 2 <ό> ζεύε (^ΧΚ || φιλοΰντα Ζ || 6 αίγεια ν Ζ || 7 τάε οίκείαε Υ II 8 καταμηνύεαντα Υ ||
9 τοεοΰτον Υί^Κ, τοιοΰτον X || πέτρου ΧΑ : πέτρω Ζ, πέτραε Υί^Κ || εεόεον Ζ || 10 (διατρίβοντοε)
μόνου Υ, μόνου <όντοε> Κ ||
Α 180/Ζ8 οέθεν δ ’ εγώ: οοΰ δέ εγώ. ΖΥί^Χ
Α 180/Ζ8 ούκ άλεγίζω: λόγον ού ποιοΰμαι, ΖΥΟ,Χ \ ού φροντίζω. ΖΟ Χ
Α 181/Ζ8 ούδ’ δθομαί: ούδέ έπιοτροφήν ποιοΰμαι. Ζ Υ Ο Χ
Α 181/Ζ8 κοτέοντοο: όργιζομένου. ΖΥΟ,Χ
Α 181/Ζ8 άπειλήοω δέ τοι: άπειλήοω δέ οοι. Ζ Υ Ο Χ
Α 181/Ζ8 ώδε: ούτωε. ΖΥί^Χ
28 δοίιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 182/Ζ8 ώο έμ’ άφαιρέΐταί: ώοπερ έμοΰ λαμβάνει. ΖΥί^ΧΑ11


ώοπερ : ώο παρ’ Αι || ώοπερ εμέ άφαιρεΐται, δ έοτιν λαμβάνει α π ’ έμοΰ Υ ||
Α 183/Ζ8 την μεν εγώ: ταύτην μεν εγώ. ΖΥζ)Χ
Α 183/Ζ8 ούν νη'ί τ ’ έμήΐ: ούν τήι έμήι νη'ί. ΖΥΟ
Α 184/Ζ8 πέμφω: άποπέμψω. ΖΥ(φΧ
Α 184/Ζ8 εγώ δε κ’ άγω: εγώ δε άπαγάγω. ΖΥ(φΧ
Α 185/Ζ8 αύτόο ιών: δ ι’ έαυτού είο την οκηνήν οου παραγενόμενοο. Ζ Υ Ο Χ
δ ι’ έμαυτοΰ μ ||
Α 185/Ζ8 κλιοίην δέ: είο την οκηνήν. ΖΥΟ,Χ | κλιοίη γάρ ή οκηνή. Ζ
Α 185/Ζ8 τό οόν γέραο: την οήν τιμήν. ΖΥΟ,Χ
Α 185/Ζ8 δφρ’ έύ είδήιο: όπωο οαφώο μάθηιο ΖΥΟ,Χ I όοον κρείοοων οου είμί. Ζ
Τ Α 186/Υ8 όοοον: όπόοον. Υ(φΧ
Α 186/Ζ8 φέρτεροο: κρείοοων. ΖΥΟ,Χ
Α 186/Ζ8 είμί: υπάρχω. Ζ Υ Ο Χ
Α 186/Ζ8 οέθεν: οού. Ζ Υ Ο Χ
Α 186/Ζ8 οτυγέηι δέ: μιοήοηι, ! εύλαβηθήι (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
μιοήοει Ζ ||
Α 187/Ζ8 ιοον έμοί φάοθαι: ίοηγορήοαί μοι, τουτέοτιν ! ε ξ ίοηο πρόο εμέ λέγειν (=
Α«). ΖΥΟ
1 πρδο έμέ : έμοί Α1 1|
Α 187/Ζ8 καί όμοιωθήμεναι: καί έξιοωθήναι. ΖΥΟ,Χ
Α 187/Ζ8 άντην: ε ξ έναντίαο. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 188/Ζ8 ώο φάτο: ούτωο είπεν. ΖΥΟ,Χ
ώο έφατ(ο) (ΥΧφΧ = Α 33 6ΐ 43 οιππ Ώ ||
Α 188/Ζ8 Πηλε'ίωνι δ ’: Πηλέωο παιδί Ά χιλλεί. Ζ Υ Ο Χ
Α 188/Ζ8 άχοο γ έ ν ε τ’: λύπη έγένετο. ΖΥΟ,Χ
Α 188/Ζ8 έν δέ οί ήτορ: ή δέ ψυχή αύτοΰ. ΖΥΟ,Χ
Α 189/Ζ8 οτήθεοοι λαοίοιοί: ή έν τοίο δαοέοι καί ουνετοίο. νυν δέ περί τού θυμοει-
δοΰο μέρουο ψυχήο φηοίν, άφ’ ών λέγει 'οτήθεοιν'· ύπό γάρ τά οτέρνα κείται ή
καρδία, ΖΥίφΧΑ | έν ήι έοτι τό πυρώδεο καί θερμόν καί μανικόν τήο ψυχήο. ΖΥ(φΑ
Ερμη.
2 μέρουο : τήο Α || άφ’ ού Α ||
Α 189/Ζ8 διάνδιχα: διχώο. ΖΥί^ΧΑ11
Α 189/Ζ8 μερμήριξεν: έμερίμνηοεν, ένεθυμήθη. ΖΥΟ,Χ (Α1ί ένεθυμήθη, έβουλεύοατο
~ κ 50&)
Α 190/Ζ8 ή δ γε: ήπερ ούτοο. ΖΥί^ΧΑ11
περ ογπ ΥΧ ||
Α 190/Ζ8 φάογανον: ξίφοο. Ζ Υ Ο Χ
Α 190/Ζ8 έρυοοάμενοο: οπαοάμενοο (= Τ'), έλκύοαο. ΖΥΟ,Χ
Α 191/Ζ8 τ ό ν ε μέν: άντί τού τούο μεν "Ελληναο. ΖΥΟ,Χ
τον ογπ Ζ ||
Α 191/Ζ8 άναοτήοειεν: άναοτάτουο καί έν ταραχήι ποιήοειεν, τουτέοτι φυγάδαο
καταοτήοειεν. ΖΥ(^(Χ)
Α 191/Ζ8 ό δ ’ Άτρείδην: ό δέ τον Άγαμέμνονα. Ζ ~ Α 723 3552)
Α 191/Ζ8 έναρίζοί: φονεύοι. ΖΥΟ (Α1ί άνέλοι ~ Π 7312))
Α 192/Ζ8 ήέ χόλον παύοειεν: ή την μανίαν παύοειεν. ΖΥΟ
Α 192/Ζ8 έρητύοειέ τε θυμόν: καί έπίοχηι (= Α1ί) την οργήν. Ζ Υ Ο Χ
Α 193/Ζ8 έωο δ γ ’: έωο | ούτοο (= Α1ί). Ζ Υ Ο Χ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 29

Α 193/Ζ8 ώρμαινε: ένεθυμέΐτο, | διενοέΐτο (= Α^Τ1). ΖΥζ)Χ


Α 193/Ζ8 κατά φρένα: κατά τον νοΰν, κατά την διάνοιαν. Ζ Υ Ο Χ
Α 193/Ζ8 κα'ι κατά θυμόν: κα'ι κατά την ψυχήν. Ζ ~ Α 13623
Α 194/Ζ8 έλκετο δ ’: εΐλκεν. Ζ Υ Ο Χ
Α 194/Ζ8 έκ κολεοΐο: έκ τήο ξιφοθήκηο. Ζ Υ Ο Χ
Α 195/Ζ8 ούρανόθεν: έκ του ούρανοΰ παρεγένετο, φηοίν, ή Άθηνά, ό έο τιν ή
φρόνηοιο. ΖΥί^ΧΑΚ | δει γάρ ούτωο αυτήν Γκαταβαίνειν οια ΥίφΑΚ1 κα'ι τήο κόμηε
3 αυτόν κρατεί ν κα'ι ούκ άλλου μέρουε του εώματοε, άλλ’ ένθα ϊδρυται τό λογικόν
τήο ψυχήο μέροο. εύλόγωο δε κα'ι οι μυθογράφοι φαοίν ό τι έγκυοο ούοα ή Μήτιο
την Αθήναν κατεπόθη ύπό Διόο κα'ι άπό τήο κεφαλήο αύτοΰ τώ ι ώριομένωι τήο
6 άποκυήοεωο χρόνωι έξέθορεν ή θεόο ούν δπλοιο. ή ίοτορία παρά Άπολλοδώρωι έν
Α (όΐόΐ. 1,3,6). ΖΥςΑΗ
1 ίή) άθηνα Ζ || 3 αυτόν : αυτήν Α || 6 άνέθορεν Υ || ένοπλοε Υ || άπολλόδωροο ίοτορεΐ <3Κ II 7 α :
πρώτωι ΥΑ ||
Α 195/Ζ8 προ γάρ ήκε: προέπεμψε (= Α1ί) γάρ αυτήν. Ζ Υ Ο Χ
Α 196/Ζ8 άμφω: άμφοτέρουο. ΖΥΟ,Χ
Α 196/Ζ8 όμώο: όμοίωο. ΖΥΟ,Χ
Α 196/Ζ8 θυμώι φιλέουοα: φιλοΰοα τήι ψυχήι. ΖΥΟ,Χ
<:1υο δοΐιοΐία Υ^X ||
Α 196/Ζ8 κηδομένη τε: κα'ι φροντίζουοα. ΖΥΟ,Χ
Α 197/Ζ5 οτή δέ: έοτη δέ. Ζ Υ Ο Χ
Α 197/Ζ8 ξανθήο δέ: καλήο, πυρράο. κα'ι ΖΥΟ,Χ I διά τούτου δέ, φαοίν, α ίνίττετα ι τό
θερμόν κα'ι όργίλον τού ήρωοο· οι γάρ ξανθόχολοι τοιοΰτοι. ΖΥΡΧΑ Ερίπι.
2 ξανθόχολοι ο ί δοπρί. Ρΐινδίοσπ. 2, 299, 19 : ξανθότριχεο ΟοόοΙ, ξανθόκομαι <:1ε Μ ακό ||
Α 197/Ζ8 κόμηο: τήο τριχώοεωο- εϊρηται δέ παρά τό κόομον αυτήν είναι τού
οώματοο. ΖΥΟ,Χ
Α 197/Ζ8 έλε: έλαβε. Ζ Υ Ο Χ
έλάβετο Ζ ||
Α 198/Ζ8 οϊωι φαινομένη: μόνωι αύτώι όρωμένη. | μόνοο γάρ αύτόο τον οίκεΐον
δαίμονα καί την έν αύτώι φρόνηοιν έώρα (= Α1ί). ΖΥΡ(Χ)
Α 198/Ζ8 των δ ’ άλλων: των δέ λοιπών. ΖΥΟ,Χ
Α 198/Ζ8 ου τιο όράτο: ούδείο έώρα, έβλεπεν. ΖΥΟ,Χ
ή έβλεπεν Υ<3Χ ||
Α 199/Ζ8 θάμβηοεν: έφοβήθη, έξεπλάγη. ΖΥΟ,Χ
Α 199/Ζ8 μετά δ ’ έτράπετο: καί περιεοτράφη. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 199/Ζ8 αύτίκα δ ’ έγνω: παραχρήμα δέ έπέγνω. Ζ Υ Ο Χ
Α 200/Ζ8 Παλλάδ’ Άθηναίην: την Άθηνάν έπιθετικώο ήτοι γε άπό τού πάλλειν καί
κραδαίνειν τό δόρυ- πολεμική γάρ ή θεόο. ή δ τ ι Πάλλαντα ένα τών Γιγάντων
άπέκτεινεν. ή άπό τού άναπαλθήναι αύτήν άπό τήο κεφαλήο τού Διόο. ή διά τό παλ-
λομένην τήν καρδίαν τού Διονύοου προοκομίοαι τώι Διί. ΖΥζ)ΧΑΗ ~ Ερίπι.
1 ήτοι ίγε) ΥΑ || 3 ά π έκ τε ιν ε ν ή άπό τοΰ : ά ν ε ιλ ε ν ή παρά τό Υ || έν τή κεφαλή Υ^XΚ || ή παρά τό
Υ II 4 προκομίοαι X, άποκομίοαι Υ ||
Α 200/Ζ8 δεινώ δέ οί: φοβεροί δέ αύτοΰ δυϊκώο. ΖΥΟ,Χ
φοβεροί : δεινοί Υ ||
Α 200/Ζ8 δοοε: δμματα, οφθαλμοί. ΖΥΟ,Χ
Α 200/Ζ8 φάανθεν: έφάνηοαν. ΖΥΟ,Χ
φάενθεν Ζλ ||
Α 201/Ζ8 καί μιν: καί αύτήν. ΖΥΟ,Χ (Α18 τό μιν Ίώνων ~ Α 3991ί) ~ Α 39923
Α 201/Ζ8 φωνήοαο: είπών, καλέοαο. Ζ Υ Ο Χ
30 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 201/Ζ8 έπεα πτερόεντα: λόγουο ταχείε. λόγου γάρ ούδέν ταχύτερου. ΖΥ(φΧ
Α 201/Ζ8 προοηύδα: προοέΐπεν. ΖΥΟ,Χ
Α 202/Ζ8 τ ί π τ ’ αύτ’: τ ί δήποτε. ΖΥζ)Χ | ουγκοπή (= Α18) ό τρόποο. ΖΟ Χ
Α 202/Ζ8 αίγιόχοιο: αιγίδα εχοντοε- αίγίο δε έοτιν όπλον Διόο ήφαιοτότευκτον.
Ζ Υ Ο Χ ~ Αρδ 18, 5
Α 202/Ζ8 τέκοο: τέκνου. ΖΥζ)Χ
Α 202/Ζ8 είλήλουθαο: έλήλυθαο, παρεγένου. ή δε διάλεκτοο ! Ίώνων (= Α1ί). ΖΥ(^(Χ)
Α 203/Ζ5 ή 'ίνα: ή όπωο. Ζ Υ Ο Χ
Α 203/Ζ8 ύβριυ ’ίδηυ: 'ϋβριυ' νΰν τον φόνον Γή την ύπερηφανίαν Α1η. ΖΥζ)ΧΑ11
ύβριυ2 ογπ (^Χ || φόβου Υ ||
Α 204/Ζ8 άλλ’ εκ τοι έρέω: άλλ’ έρώ δή εοι. Ζ Υ Ο Χ
Α 204/Ζ8 τό δε καί τετελέεθαι όίω: όπερ καί τελειωθήοεοθαι νομίζω. ΖΥζ)Χ (Α1ί αντί
τού όπερ δή)
τελειωθήοεοθαι Ζ : πληρωθήοεοθαι Υ(^Χ || νομίζω ΖΥ : υπολαμβάνω (^Χ ||
Α 205/Ζ8 ήιο ύπεροπλίηιοί: ταίο ίδίαιο ύπερηφανίαιο. ΖΥί^ΧΑ11
Α 205/Ζ8 τ ά χ ’ αν ποτέ: ταχέωο (= Α1ί, Τ8) αν ποτέ. Ζ Υ Ο Χ
Α 205/Ζ8 όλέοοαΐ: άπολέοαι. Ζ Υ Ο Χ
άπολέοη Ζ ||
Α 206/Ζ8 τον δ ’ αύτε: τούτον δε πάλιν. ΖΥΟ Χ
Α 206/Ζ8 προοέειπεν: προεεΐπεν. Ζ Υ Ο Χ
Α 206/Ζ8 γλαυκώπιο: ήτοι γλαυκόφθαλμοο, καλή, ή γλαυκούε καί καταπληκτικούε
τούε ώπαε έχουεα. Ζ ΥΟ Χ Ερίπι. | ώπεε δε οί οφθαλμοί (= ζ 1132)). Ζ
Α 207/Ζ8 ήλθον: παρεγενόμην. Ζ Υ Ο Χ
Α 207/Ζ8 παύαουαα: καταπαύεουεα. ΖΥΟ Χ
Α 207/Ζ8 τό αόν μένοε: τήν αήν οργήν. Ζ Υ Ο Χ
Α 207/Ζ8 αί κε πίθηαΐ: εάν πειεθήιε μου. Ζ Υ Ο Χ
έμοί Υ^X ||
Α 208/Ζ8 προ δε μ’ ήκε: προέπεμψε δε με. ΖΥΡΧ
με Ζλ ||
Α 209/Ζ8 άμφω όμώε: άμφοτέρουε όμοίωε. ΖΥΟ Χ
Α 209/Ζ8 φιλέουεά τε: καί φιλοΰεα. Ζ Υ Ο Χ
Α 209/Ζ8 κηδομένη τε: Γκαί ΥΡΧ1 φροντίζουεα. ΖΥΟ Χ
Α 210/Ζ8 άλλ’ άγε: άλλά άγε. ΖΥ(^Χ | έετι δε επίρρημα παρακελευεματικόν, ήτοι
επιτατικόν μόριον. ΖΥΟ
άλλ’ άγε 8ή Ζλ = Α 62 || άλλά άγε Ζ : άλλά φέρε (φΧ, ογπ Υ || παρακελευοεωο ή επιρρηματικόν
μόριου ^ ||
Α 210/Ζ8 λήγε: παύου. ΖΥί^ΧΑ11
Α 210/Ζ8 έριδοε: φιλονεικίαε. Ζ Υ Ο Χ
Α210/Ζ8 έλκεο: έλκε. ΖΥ
Α 211/Ζ8 άλλ’ ήτοι έπεαι μεν: άλλά διά μεν λόγων. Ζ Υ Ο Χ
Α 211/Ζ8 όνείδιαον: ϋβριαον. Ζ Υ Ο Χ
Α 211/Ζ8 ώε έεεταί περ: ώεπερ καί γενήεεται. ΖΥζ)Χ
Α 212/Ζ8 ωδε γάρ: ούτωε γάρ. Ζ Υ Ο Χ
Α 212/Ζ8 έξερέω: έρώ, λέξω. Ζ Υ Ο Χ
Α 212/Ζ8 τό δε καί τετελεεμένον έεταί: όπερ καί τελεεθήεεται. Ζ ΥΟ Χ
Α 213/Ζ8 καί ποτέ τοι: καί ποτέ εο τ | προαναφώνηειε (= Α1ί) ό τρόποο. ΖΥΟ Χ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 31

Α 213/Ζ8 τρίο τόοοα: πολλάκιο τοοαΰτα (= Α1ί)· ού γάρ τριπλαοίονα αύτώι


παρεοχέθη παρά Άγαμέμνονοο, ΖΥί^ΧΚ | άλλα εύν τή ι Βριοηίδι πολλά άλλα ώο
αύτόο φηοιν έν τήι I. ΖΥ(^Κ
2 ώο αύτόο : ώοαύτωο Ζ ||
Α 213/Ζ8 παρέοοεταί: δοθήοεται. Ζ Υ Ο Χ
Α 213/Ζ8 άγλαά: καλά. Ζ Υ Ο Χ
Α 214/Ζ8 ύβριοο ε'ίνεκα τήοδε: ύπέρ ταύτηο τήο ύβρεωο- ή δε διάλεκτοο ! Ίάο (=
α«). ζ υ ο χ
Α 214/Ζ8 ού δ ’ ’ί εχεο: ού δέ ! παύου (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Α 214/Ζ8 πείθεο δ ’ ήμίν: καί πείθου ήμΐν. ΖΥΟ,Χ
Α 215/Ζ8 πόδαο ώκύο: τοίο ποοί ταχύο. ΖΥΟ,Χ
Α 216/Ζ8 χρή μεν: προοήκον μεν έοτι, ! πρέπει (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Α 216/Ζ8 οφώίτερόν γε: ύμέτερόν (= Α1ί) γε. ΖΥΟ,Χ
Α 216/Ζ8 έποο: λόγον. Ζ = Α 108£
Α 216/Ζ8 είρύοαοθαι: φυλάξαι. ΖΥί^ΧΑ11
Α 217/Ζ8 κα'ι μάλα περ: εί κα'ι πάνυ. ΖΥΟ,Χ
εί ογπ Υ(^Χ ||
Α 217/Ζ8 κεχολωμένον: ώργιομένον. Ζ Υ Ο Χ
Α 217/Ζ8 ώο γάρ άμεινον: ούτωο γάρ βέλτιον. ΖΥΟ,Χ
Α 218/Ζ5 όο κε: όο αν. Ζ Υ Ο Χ
Α 218/Ζ8 έπιπείθηταί: πείθηται, άκούοει. ΖΥΟ,Χ
άκούοει : ακοή Ζ ||
Α 218/Ζ8 μάλα τ ’ έκλυον αύτοΰ: πλέον έπακούουοιν (= Α1ί) αύτού. ΖΥΟ,Χ
Α 219/Ζ8 ή: έφη, ειπεν. Ζ Υ Ο Χ
Α 219/Ζ8 άργυρέη: άργυρό, καλή. ΖΥΟ,Χ
άργυρέηι ... Υ<3Χλ = Ηογπ. ||
Α 219/Ζ8 κώπηι: τήι λαβήι (= Α1ί) τού ξίφουο. ΖΥΟ,Χ
Α 219/Ζ8 οχέθε: έπέοχεν (= Α1ί), έπέβαλεν. ΖΥΟ,Χ
Α 219/Ζ8 βαρεΐαν: ίοχυράν, μεγάλην. Ζ Υ Ο Χ
Α 220/Ζ8 άψ: πάλιν, ή είο τούπίοω. ΖΥί^ΧΑ11
ή ογπ Υί^ΧΑ1 ||
Α 220/Ζ8 έο κουλεόν: την ξιφοθήκην. ΖΥΟ,Χ
κελεόν Ζλ ||
Α 220/Ζ8 ώοε: άπεώοατο, ένέβαλεν. ΖΥζ)Χ (Α1ί ώθηοεν, ένέβαλεν)
Α 220/Ζ8 ούδ’ άπίθηοε: ούκ ήπείθηοεν, άλλ’ έπείοθη. ΖΥΟ,Χ
ούδέ παρήκουοεν Υ ~ Β 16622) II ήπείοθηοεν Ζ ||
Α 221/Ζ8 μύθωΐ: τώι λόγωι. ΖΥΟ,Χ
Α 221/Ζ8 Άθηναίηο: τήο Άθηνάο. ΖΥΟ,Χ
Α 221/Ζ8 ή δέ: αύτη δέ. ΖΥί^Χ
Α 221/Ζ8 Ούλυμπον δέ: είο τον Όλυμπον. ΖΥΟ,Χ
δέ ογπ Τ λ ||
Α 221/Ζ8 έβεβήκεΐ: έπορεύετο, άπελήλυθεν. ΖΥ(φΧ
Α 222/Ζ8 δώματα: οϊκουο. Ζ ~ Α 6002)
Α 222/Ζ8 μετά δαίμοναο: έπί τούο θεούο. ΖΥζ)ΧΑ ~ Α1ί ό τ ι ... | έοτι δέ πρόθεοιο άντί
προθέοεωο (~ Γ 2762)). Ζ
Α 222/Ζ8 άλλουο: τούο λοιπούο. Ζ | ούτωο δαίμοναο καλεί τούο θεούο, ήτοι ό τι
δαήμονεο - έμπειροι γάρ καί ίδριεο πάντων αύτοί είοιν - (~ Ερίπι.) ή ό τι διαιτηταί
3 είοι καί διοικηταί των άνθρώπων. ΖΥί^ΧΑ | Αλκμάν ό λυρικόο φηοιν 'ήοιεθεν
32 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

πάλοιο έπαλλεν δαίμονάο τ ’ έδάοοατο' (ΡΜΟ 65) τούε μεριομούο, τάο διαιτήοειο
αύτών. Ήοίοδοο δε δαίμοναο φηοίν τούε έκ τοΰ ζην μεταετάνταε, δνταε δε επί τήε
Κρόνου βαοιλείαο, τοΰ χρυεοΰ γένουο, λέγων αύτούε δαίμοναε φύλακαε θνητών
ανθρώπων (Εγ§& 122). ΖΥζ)ΑΗ
1 ούτοο Ζ || 2 ίγάρ) και Α || 3 <ώο> άλκμάν Α || οι έθεν Υ<3 || 4 τ ’ ογπ Ζ || έδάοοαντο Υ || διαιτήοειο :
διαιρέοειο Α ||
Α 223/Ζ8+Υ8 έξαΰτιο: έκ δευτέρου, Ζ Υ Ο Χ | εύθέωε, παρ’ αυτά. Υ(^Χ ~ Ν 422) (Α1ί έκ
δευτέρου, έξ ύετέρου)
Α 223/Ζ8 άταρτηροΐο: άτηροϊε (= Ε), χαλεπόιε. ΖΥ(φΧ (Α1ί χαλεποϊε, εκληροϊε)
Α 223/Ζ8 έπεεειν (= ε 96): έπεει, λόγοιο. ΖΥΟ,Χ
έπέεοοιν Υζ)Χλ = Ηογπ. || επεοι ογπ Υ ||
Α 224/Ζ8 λήγε: έπαύετο. ΖΥΟ,Χ
Α 224/Ζ8 χόλοιο: τήε όργήε. ΖΥΟ,Χ
Α 225/Ζ8 οίνοβαρέο: οίνωι βεβαρημένε, | μέθυεε (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Α 225/Ζ8 κυνόε δμματ’ έχων: άναιδέετατε (= Α1ί) ώε κύων. ΖΥΟ,Χ
Α 225/Ζ8 κραδίην δ ’ έλάφοιο: την δέ ψυχήν έλάφου, τουτέοτιν δειλέ ώε έλαφοε.
ΖΥΟΧ
ψυχήν Ζ : καρδίαν Υ(^Χ ||
Α 225/Ζ8 κραδίην: καρδίαν τό δέ πάθοε τήε λέξεωο | μετάθεειε (= Α1ί). καί 'κραδίη'
δέ έλέχθη από τοΰ κραδαίνεεθαι καί πάλλεεθαι αεί τό τήε καρδίαε επλάγχνον.
Ζ Υ Ο Χ ~ Ερίπι.
1 κραδίη δ ’ έλελίχθη Υ<3, ο ί X 448 τήο δ ’ έλελίχθη γυΐα ||
Α 226/Ζ8 άμα λαώΐ: άμα τώι δχλωι. ΖΥΟ
Α 226/Ζ8 θωρηχθήναι: καθοπλιεθήναι. ΖΥΟ
Α 227/Ζ8 λόχον: ένέδραν, ΖΥζ)Α111έγκρυμμα. ΖΥ (οί Ηθ ε 2853 ένέδρα- έγκρυμμα)
Α 227/Ζ8 ίέναι: παραγενέοθαι. ΖΥΟ
Α 227/Ζ8 ούν άριοτήεοοιν: ούν τοίο άρίοτοιο καί ήγεμόοιν. ΖΥΟ
Α 228/Ζ8 τέτληκαο: κεκαρτέρηκαο, ύπομεμένηκαο. ΖΥΟ
Α 228/Ζ8 θυμώΐ: τήι ψυχήι. ΖΥΟ
Α 228/Ζ8 τό δέ τοί: τοΰτο δέ οοι. ΖΥ
Α 228/Ζ8 κήρ: τοΰτο γάρ οοι, φηοίν, τό έν πολέμωι ή λόχωι εύρεθήναι ώο ό θάνατοο
μιοητόν φαίνεται. ΖΥ Ο Α1ί+Αΐ(1 τό έν πολέμωι ή λόχωι εύρεθήναι θάνατοο νομίζεται
2 καταφαίνεται Υ ||
Α 228/Ζ8 είδεταί: φαίνεται, δοκεί. ΖΥΟ
Α 229/Ζ8 ή πολύ λώϊον: άλλ’ δντωο δη οοι τοΰτο καλόν είναι νομίζεται. ΖΥΡΑ11
Α 229/Ζ8 λώϊον: βέλτιον. ΖΥ | 'πολύ' δέ κατά πολύ (= Α 16723), πάνυ. Ζ
Α 229/Ζ8 κατά οτρατόν: κατά τό οτρατόπεδον. ΖΥΟ
Α 229/Ζ8 εύρύν: πλατύν καί μέγιοτον. ΖΥΟ
Α 230/Ζ8 δώρ’ άποαιρειοθαΐ: τα παρ’ άλλων τ ιε ί διδόμενα δώρα άφαιρεΐοθαι. ΖΥΡΑ11
Α 230/Ζ8 δοτιο οέθεν: δοτιο οοΰ. ΖΥΟ
Α 230/Ζ8 άντίον: ε ξ έναντίαο. ΖΥΟ
Α 231/Ζ8 δημοβόροο: ό τα δημόοια κατεοθίων. Ζ Υ Ο Α 1ί
Α 231/Ζ8 ούτιδανοΐοιν: ούδενόο λόγου άξιων, άοθενών. ΖΥΡΑ11
δ τ ι δανοΐοιν Ζλ ||
Α 231/Ζ8 άνάοοειο: βαοιλεύειο. ΖΥΡ
Α 232/Ζ8 ή γάρ αν Άτρείδη: δντωο γάρ δη, ώ Άγάμεμνον. Ζ Υ Ο Α 1ί
Α 232/Ζ8 ύοτατα λωβήοαιο: ύοτάτην γάρ αν ταύτην την ύβριν είργάοω, φονευθείο
έ π ’ αύτήι ύπό πάντων. ΖΥΟ
2 έν αύτή Υ^ II
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 33

Α 232/Ζ8 λωβήοαιο: ύβριοαο. ΖΥ


Α 233/Ζ8 άλλ’ εκ το ι έρέω: άλλ’ έρώ δή οοι. ΖΥ(3
Α 233/Ζ8+Υ8 όμοΰμαί: όμόοω. ΖΥζ)Α11 | έπόμνυοθαί έοτι τό ύπιοχνούμενον όμόοαι,
άπομνύναι δε τό άποφάοκειν. Υζ)ΑΤ
Α 234/Ζ8 να! μά τόδε οκήπτρον: να! μά τοΰτο τό οκήπτρον. πεπλεόνακεν δε τώι μα
άρνητικώι ήγουν άπομοτικώι μορίωι, κατά Α ττικόν έθοο- ήρκει γάρ είπ ειν 'νή
τοΰτο τό οκήπτρον'. ίοτέον δε ό τι διά τοΰ οκήπτρου όμνυοιν αύτόν τον έφορον τήο
βαοιλείαο θεόν (~Τ). ΖΥίφΑΚ
1 τό μα αρνητικόν ε’ί τ ’ ούν άπωμοτικόν μόριον Υ II 3 αύτόν Κ ι : αύτών Ζ, αύτώι Υ(φΑ ||
Α 234/Ζ8+Υ8 τό μεν οΰ ποτέ: δπερ ουδέποτε αν. ΖΥΟ, | παραβολή ό τρόποο. ΥΟ, ~ Β
144©
Α 234/Ζ8 δζουο: κλάδουο. ΖΥΟ,
Α 235/Ζ8+(38 φύοεί: άναβλαοτήοει. ΖΥΟ, | διά τ ί ό Ά χιλλεύε οκήπτρον έχει; κα!
λέγομεν δ τι ε! κα! ίμή} πάντων Ελλήνων ούκ έβαοίλευε, των μέντοι Μυρμιδόνων
ήρχεν.
2 μή ογπ Κ ||
Α 235/Ζ8 επειδή πρώτα: επειδή άπαξ, τό πρώτον κα! τήν άρχήν. ΖΥΟ,
Α 235/Ζ8 τομήν έν δρεεει λέλοιπεν: τήν τμήειν, δ έοτι | τήν ρίζαν αύτοΰ τμηθέν έν
τώι δρει κατέλειψεν (= Α1ί). ΖΥΟ,
1 αύτοΰ ογπ ΥΑι || 2 κατέλιψεν Ζ, κατέλιπεν Υ ||
Α 236/Ζ8 ούδ’ άναθηλήεεί: ούδέ άναβλαοτήοει. ΖΥΟ,
Α 236/Ζ8 περ! γάρ ρά έ χαλκόο έλεψε: περιελέπιοε γάρ αύτό ό οίδηροο, ΖΥΟ, \ δ
έοτιν έγλυψεν. Ζ0,
είδηροε : χαλκόο Υ ||
Α 237/Ζ8 φύλλα τ ε κα! φλοιόν: τά τε φύλλα κα! τον φλοιόν, φλοιόο έο τι τό
καλούμενον λέποο. ΖΥΟ,
1 φλοιόε δε Υ<3 || καλούμενον ογπ Υ ||
Α 237/Ζ8 νΰν αύτέ μιν: νύν δε αύτό πάλιν. ΖΥΟ,
Α 237/Ζ8 υιεο Αχαιών: περιφραοτικώο ο! Έλληνεο. ΖΥΟ)
Α 238/Ζ8 έν παλάμαιο: έν ταΐο χεροίν. ΖΥΟ,
παλάμαιε / παλάμηιε = νν. 11. Ηογπ. : παλάμαιει Ζ \ παλάμηιειν Υ<3λ = Ο 411 ||
Α 238/Ζ8 φορέουοιν: φοροΰοι, βαοτάζουοι. ΖΥΟ,
Α 238/Ζ8 δικαοπόλοΐ: ο! περ! δίκαο άναοτρεφόμενοι βαοιλεΐο. ΖΥΟ, (Α1ί ο! βαοιλεΐο)
<τάε> δίκαε Υ<3 ||
Α 238/Ζ8 θέμιοταο: δίκαο, νόμουο. ΖΥ(3Α1ί (Π 387/Α1(1 δ τι άντ! τοΰ "δίκαο")
Α 239/Ζ8 πρόο Διόο: παρά τοΰ Διόο. ΖΥζ)
Α 239/Ζ8 είρύαταί: ρύονται, φυλάττουοι. τό δε ό λ ο ν ο'ίτινεο τάο δίκαο κα! τούο
νόμουο | παρά τοΰ Διόο λαβόντεο φυλάττουοιν (= Α1ί). ΖΥζ)
2 παρά τοΰ Διόε λαβόντεο Ζ : παραλαβόντεο Υ<3 ||
Α 239/Ζ8 δ δέ τοι: ούτοο δέ οοι. ΖΥ(3Α1ί
Α 239/Ζ8 έοοεταί: γενήοεται. ΖΥΟ,
έοται Υ ςλ = Α 325Ώ ||
Α 240/Ζ8 ή π ο τ’ Άχιλλήοο: δντωο δήποτε έμοΰ τοΰ Άχιλλέωο. ΖΥ(φΑ1ί
ή 7λ ·. ε ϊ Υ<3λ || δντωο μ : δντωο εάν ΖΥΑ1, εάν δντωο <3 || έμοΰ τοΰ Ά χιλλέω ο ογπ Υ ||
Α 240/Ζ8 ποθή: πόθηοιο, έπιζήτηοιο. ΖΥΟ,
Α 240/Ζ8 'ίξεταί: παραγενήοεται. ΖΥΟ,
Α 241/Ζ8 ούμπανταο: όμοΰ πάνταο. ΖΥΟ,
Α 241/Ζ8 τό τε δ ’ ου τι: τό τε δέ ούδέν. ΖΥΟ,
τό τ ε Ζλ / τοΐο Υζ)λ = Λ 120, = νν. 11. Ηογπ. || ... τούτοιο Υζ> ||
34 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 241/Ζ8 δυνήοεαΐ: δυνήοηι. ΖΥ(3


Α 241/Ζ8 άχνύμενόο περ: καίπερ λυπούμενοο. ΖΥζ)
και περιλυπούμενοε Ζ = Α 588/Ζ3 ||
Α 242/Ζ8 χραιομείν: βοηθείν. ΖΥζ)
Α 242/Ζ8 εύ τ’ αν: όπόταν. ΖΥζ)
Α 242/Ζ8 πολλοί: πλείοτοι. ΖΥζ)
Α 242/Ζ8 ύφ’ 'Έκτοροο: ύπό τοΰ 'Έκτοροο. ΖΥζ)
Α 242/Ζ8+ζ)8 άνδροφόνοιο: άνδροφόνου, ! πολεμικού (= Α1ί). ΖΥζ) | διά τ ί τον 'Έκτορα
άνδροφόνον προοηγόρευοεν καί ού χαλκοκορυοτήν (Π 536) ή ίππόδαμον (Π 717);
3 ρητέον δ τι άνδροφόνον αύτόν είρηκε πρόο κατάπληξιν των άκουόντων (~ Τ)· είωθε
δε τηρείν τά επίθετα εύοτόχωο. καί άλλωο- ρητέον ό τι έν ώι τίε έετι μέγαο αεί καί
ευδόκιμων, έκ τούτου καί άλλουε επαινεί (~ Ο. καί γάρ ό Ά χιλλεύε ήδετο μεν διο-
6 γενήο καλούμενοε, ούχ ήττον δε έπέχαιρε καί τή ι άνδροφονίαι έκ τοΰ λέγειν τώι
'Έκτορι 'ύφ’'Έκτοροο άνδροφόνοιο1. ζ)Η
4 {καί} αλλωε ρητέον Κ, εοηΐτα 248Λ3Κ || μέγαε καί ευδόκιμων αεί Κ ||
Α 243/Ζ8 θνήοκοντεο: άποθνήοκοντεο πίπτωοι νεκροί. ΖΥζ)
Α 243/Ζ8 ού δ ’ ένδοθι: ού δέ έοωθεν. ΖΥ(3 | κατά την ψυχήν οου (~ Α 13623). Ζ
ένδοθεν Υλ = δ 467 μινύθει δέ μοι ένδοθεν ήτορ ||
Α 243/Ζ8 θυμόν: ψυχήν. ΖΥ(3
Α 243/Ζ8 άμύξειο: κνίοειο, λυπήοειο. ΖΥ(3Α1ί
κνίεειε Υ : κινήεειε Ζ<3Αι ||
Α 244/Ζ8 χωόμενοο: λυπούμενοο, όργιζόμενοο. ΖΥ(3
Α 244/Ζ8 δ τ ’ άριετον: δ τι τον άριετον καί έξοχον. ΖΥ
Α 244/Ζ8 ούδέν έτιοαο: κατ’ ούδέν έτίμηοαο. ΖΥ
Α 245/Ζ8 π ο τί δέ οκήπτρον: πρόο τήι γήι δέ (= Δ 11223)· ή δέ διάλεκτοο Δωριέων (~
ΕΜ 625, 24). Ζ
Τ Α 245/Υ8+(38 π ο τί δέ οκήπτρον βάλε γαίηΐ: προεέβαλε δέ καί προοέρρηξε τήι γήι
τό οκήπτρον διά την οργήν. Υ(3Α1ί | ή διάλεκτοο Δωριέων. 0, = Ζ κυρτά
Α 246/Ζ8 χρυεείοιε ήλοιει πεπαρμένον: χρυεοΰε ήλουε έχον καί αύτοίε διαπε-
παρμένον. ΖΥΟ,
1 έχω ν Ζ || 1-2 έχον διαπερωνημένουε καί ήοφαλιεμένουε Υ, έχο ν καί διαπεπερω νημένουε
αύτούε ήεφαλιεμένουε <3 ||
Α 246/Ζ8 εζετο: έκαθέζετο. ΖΟι
Α 247/Ζ8 έτέρωθεν: έκ τοΰ έτέρου μέρουε, έξ έναντίαε. ΖΥζ)
Α 247/Ζ8 έμήνιε: ώργίζετο. ΖΥ(3Α1ί
Α 248/Ζ8 ήδυεπήε: ό ήδύε έν τώι λέγειν. ΖΥ(3
Α 248/Ζ8+(38 άνόρουεεν: άνώρμηεεν, | άνέετη (= Α1ί). ΖΧΟι | πώε ούν τό 'άνόρουεεν'
έπί τώι Νέετορι ό ποιητήε τώ ι έξώρωι ήδη έχρήεατο; έπί νέωι γάρ είκόε ήν τοΰτο
3 λέγεεθαι. καί ρητέον ό τι τό προνοητικόν τών ομοφύλων νεανικήν αύτώι περιτίθη-
ειν κ ίν η ε ιν ούδέ γάρ γέροντα κυβερνήτην μέμψοιτο αν τ ιε κινδυνεύοντοε
εκάφουε ύπέρ τό δέον κινούμενον (= Τ). καί άλλωο- ρητέον δ τι είωθεν αεί ή τήο
6 τιμήο προοθήκη μή μόνον τούο νέουο, άλλά καί τούο γέρονταο μεταπείθειν πρόο τό
καί παρά δύναμιν έγχειρείν τ ι ποιείν, μάλλον δέ τον Νέοτορα έν τώ ι δημηγορείν
διαφέροντα τών λοιπών καί είδότα μή άπαρεοκομένουο τούο "Ελληναο πρόο τά
9 λεγόμενα. (^Κ
Α 248/Ζ8 λιγύε: ήδύε έν τώι λέγειν, ή όξύο. ΖΥ(3
ή ογπ Υ<3 ||
Α 248/Ζ8 Πυλίων: τών τήν Πύλον κατοικούντων έετι δέ όνομα έθνουο. ΖΥζ)
Α 248/Ζ8 άγορητήο: δημηγόροο. ΖΥ(3
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 35

Α 249/Ζ8 τοΰ καί από γλώεεηε: ή γλώεεα τρία εημαίνει, αύτό τε τό σώμα καί την
διάλεκτον καί τό άπεξενωμένον των λέξεων. ΖΥζ)Α
Α 249/Ζ8 γλυκίων: ήδίων, ΖΥζ) | γλυκύτερα. Ζζ)
γλυκυτέραε Ζ, γλυκεία <3 ||
Α 249/Ζ8 ρέεν: έρρει, έφέρετο- διά δε τοΰ είπ είν 'ρέεν' εμφαίνει τό ρητορικόν τοΰ
Νέετοροε. ΖΥζ)
Α 249/Ζ8 αύδή: φωνή. ΖΥζ)
Α 250/Ζ8 μερόπων ανθρώπων: μεμεριεμένην την φωνήν έχόντων, ώε πρόε εύγκριειν
των άλλων ζώων, δ έετι μεριζομένην είε ευλλαβάε καί έναρθρον έχόντων την δπα,
τουτέετιν την φωνήν. ΖΥ(φΑ, ~ Β 2852), Αρδ 111, 22, Ερίπι. μ 18
Α 250/Ζ8 τώι δ ’ ήδη δύο μεν γενεαί μερόπων ανθρώπων έφθίατο: έφθαρμένοι ήααν.
ΖΥζ) | Ήρακλέουε γάρ έν Πύλωι ετρατεύεαντοε καί άποκτείναντοε τούε πρε-
εβυτέρουε, ίδιαν δνταε γενεάν, καί τούε τήε μέεηε ήλικίαε, άλλην δνταε γενεάν,
ήε καί ό Νέετωρ, μόνοε περιεωθείε τήε τρίτηε γενεάε έβαείλευεν, τήε περί τούε
παΐδαε- ίετέον δε ό τι οί παλαιοί τάε γενεάε έψήφιζον έωε έτών X. ΖΥί^Κ ε ί ΡοΓρΙι.
ρ. 67,8 δοάαηο
2 γάρ ογπ Υζ)Κ || 3 πρεεβύταε ΖΚ ||
Τ γΑ 251/Α1ί (έφθίαθ’) έφθάρηεαν. ε 11023 άπέφθιθεν1
Α 251/Ζ8 ο'ί οί πρόεθεν άμα τράφεν ήδ’ έγένοντο: άντί τοΰ οί προ τούτου έγένοντο
καί οί άμα αύτώι τραφέντεε. ΖΥζ)Α11
1 α ντί τοΰ ΖΥΑ1 : το υ τέε τιν <3 || ο'ΐ : οί Ζ ^, ο ϊτιν εε ΥΑι ||
Α 251/Υ8 ήδ’ έγένοντο: καί έγένοντο. Υζ)
Α 252/Ζ8 ήγαθέηΐ: πάνυ θείαι. ΖΥζ)Α11
Α 253/Ζ8 δ αφιν: δε έν αύτοίε. ΖΥζ)
δε : δ ε τ ιε Υ ||
Α 253/Ζ8 ευ φρονέων: καλώε φρονών. ΖΥζ)
Α 253/Ζ8 άγορήεατο: έδημηγόρηεεν. ΖΥ(3
Α 254/Ζ8 ώ πόποί: φεΰ, π α π α ί- έ ε τ ι δε έπίρρημα εχετλιαετικόν, δ έ ε τ ι λύπηε
δηλωτικόν. ΖΥ(3 (Α1ί φεΰ φεΰ)
Α 254/Ζ8+Υ8 ή μέγα πένθοε: δντωε ΥΡΑ111μεγάλη λύπη. ΖΥζ)Α11
Α 254/Ζ8 Άχαιίδα γαίαν: τήν Ελληνικήν γήν, τούε Έλληναε. έετι δέ ! μετωνυμία (=
Α1ί) ό τρόποε. ΖΥ(^
Α 2 5 4 /Ζ 8 'ικάνεί: καταλαμβάνει. Ζ = Γ 9723
Α 255/Ζ8 ή κεν γηθήεαΐ: δντωε αν χαρείη. ΖΥ(φΑ1ί
Α 255/Ζ8 Πριάμοιό τε παΐδεε: καί οί Πριάμου παΐδεε. ΖΥΟ,
Α 256/Ζ8 άλλοι τε Τρώεε: άμα τοΐε λοιποί ε Τρωείν. ΖΥζ)
δίη ε Ιε π ιπ ια ΐε ε ο π ίυ η χ ε Γ υ π ΐ ε υ π ι 2 5 5 Υζ) ||

Α 256/Ζ8 μέγα κεν: μεγάλωε άν. ΖΥΟί


Α 256/Ζ8 κεχαροίατο: χαρείεν. ΖΥ(φΑ1ί
Α 257/Ζ8 εί εφώίν: εί ύμών. ΖΥΡΑ11
Α 257/Ζ8 τάδε πάντα: ταΰτα πάντα. ΖΥ(3
Α 257/Ζ8 πυθοίατο: μάθοιεν. ΖΥ(φΑ1ί
Α 257/Ζ8 μαρναμένοιϊν: μαχομένων. ΖΥΡΑ11
Α 258/Ζ8 οί περί μέν βουλήι Δαναών καί τά έξήε: άντί τοΰ οϊτινεε διαφέρετε των
Ελλήνων καί έν τώι βουλεύεεθαι καί έν τώι πολεμείν. ΖΥζ)Α11
π ερ ί 7λ || 1 διαφέρεται Ζ, διαφέρετε <περί> Υ ||
Α 258/Ζ8 πέρι: περιεαώε καί ύπερβαλλόντωε έετέ καί υπερέχετε. ΖΥΟ,
Α 259/Ζ8 άλλά πίθεεθε: άλλά πείεθητε. ΖΥ(3
άλλα ογπ 7 λ ||
36 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 259/Ζ8 άμφω δέ: άμφότεροι δε. ΖΥΟ)


Α 259/Ζ8 νεωτέρω: νεώτεροι, δυϊκώυ. ΖΥΟ)
Α 259/Ζ8 έοτόν: έυτέ, ! υπάρχετε (= Α1ί). ΖΥΟί
Α 259/Ζ8 έμείο: έμοΰ. ΖΥΟ,
Α 260/Ζ8 άρείουιν: βελτίουιν, κρείυυουιν. Ζ Υ (^Α 1'
κρείττοειν Υ<3 ||
Α 260/Ζ8 ήέ περ ύμίν: ή ύμίν. ΖΥΟ,
Α 261/Ζ8 ώμίληοα: υυνανευτράφην. ΖΥΟ,Α1ί
Α 261/Ζ8 καί ου ποτέ μοι: καί ουδέποτε μοι. ΖΥΟ)
μοι = Α 106© : μ ’ οί Ηογπ. ||
Α 261/Ζ8 άθέριζον: ήπείθουν, άπεδοκίμαζον. ΖΥΟ,
Α 262/Ζ8 ο ν γάρ πω: ουδέποτε γάρ. ΖΥΟ)
Α 262/Ζ8 τοίουο: τοιούτουε. ΖΥΟ)
Α 262/Ζ8 ’ίδον: έθεαεάμην. ΖΥΟ)
Α 262/Ζ8 άνέραο: άνδραο. ΖΥΟ)
Α 262/Ζ8 ουδέ ίδωμαί: ουδέ ίδείν δυνήυομαι. ΖΥΟ,
ούτε Τλ || ουδέ ζ> : ούτε ΖΥ ||
Α 263/Ζ8 οιον: όποιον. ΖΥζ)Α11
Α 263/Ζ8 Πειρίθοον: Πειρίθουν· έυτιν δέ όνομα κύριον. Πειρίθουο ό Ίξίονου γένει
μέν ήν Άθηναΐοο, ώικείωτο δέ τοίυ Κενταύροιο. πρόο γάμον δέ άγόμενοο
3 Ιπποδάμειαν την Βούτα, τούε Κενταύρουε ευνεκάλεεεν είυ εύωχίαν, ο ϊτιν εε
οίνωθέντευ έπεχείρουν ύβρίζειν δεαι των Έλληνίδων παρήεαν γυναικών, δθεν οί
Λαπίθαι ευετάδην μαχεεάμενοι διώκουειν αύτούε είε Μαλέαν δροε τήε Πελοπον-
6 νήεου. <***> ην δέ τ ιν ι άναετρεφομένην μεταβαλόντι την φύειν είε ίπ πον Δ ιί
έμίγη καί τον προειρημένον έγέννηαεν Πειρίθουν, δε ώνομάεθη άπό τού περιθείν
ίππω ι όμοιωθέντα τον Δία έν τώι μίγνυαθαι τήι μητρί αύτού. ΖΥζ)ΑΗ οί ϋΐοά. 4, 70
9 (£Οχγ 418)
2 οίκείω το ΖΑ || 3 ίπποβότειαν Α || 4 δεοι Α || 4 οθεν ηρακληε αυτουε διείφθειρεν. ην δε] πειρι-
θουε π α ιε δ ιο ε- δια [..... ] διατριβουεα δ ιι μεταβαλονίτι ... ξρ || 5-7 Πελοποννήεου. ό δέ Πειρίθουο
ώνομάεθη οΰτω από <3 || 6 * * * οπιίδδΐίΓη ίηίΐίυιτι παιταΐίοπίδ είε ϋία πιαίτε Ρίπΐΐιοί || ήν δέ τ ιν ι άνα-
οτρεφομένην ογπ Υ || 6 ήν ... - 7 ώνομάεθη : ό δέ πειρίθουο ώνομάεθη ούτωο Κ II 6 δ ιί έμίγη :
διεμείγη Ζ, διεμίγη Α ||
Α 263/Ζ8 Δρύαντά τε: καί τον Δρύαντα. ΖΥζ)
Α 263/Ζ8 ποιμένα λαών: βαοιλέα όχλων. ΖΥζ) | έοτι δέ καί ό Δρύαο όνομα κύριον. ΖΥ
Α 264/Ζ8 Καινέα τε: καί τον Καινέα. ΖΥ(3 | ό δέ Καινεύο Ελάτου μέν ην παίο,
Λαπίθων δέ βαοιλεύο. πρότερον παρθένου εύπρεπήυ, μιγέντου δέ αύτήι
3 Πουειδώνου αίτηυαμένη μεταβαλείν είυ άνδρα ή νεάνιυ, άτρωτου γίνετα ι γενναιό­
τατου τών καθ’ αύτόν ύπάρξαυ. καί δήποτε πήξαυ άκόντιον έν τώ ι μεοαιτάτωι τήε
άγοράο, θεόν τούτο προυέταξεν ά ρ ιθμ είν δ ι’ ήν α ιτία ν άγανακτήοαο ό Ζεύε
6 τιμωρίαν τήε άοεβείαο παρ’ αύτού είυεπράξατο. μαχόμενον γάρ αύτόν τοίο Κεν-
ταύροιε καί άτρωτον όντα υποχείριον έποίηοεν βάλλοντεο γάρ αύτόν οί προειρη­
μένοι δρυυίν τε καί έλάταιυ ήρειυαν είυ γην. μέμνηται δέ αύτού καί Απολλώνιου
9 έν τοίυ Άργοναυτικοίυ λέγων ούτωε· 'Καινέα γάρ δη πρόυθεν έ τι κλείουυιν άοιδοί
/ Κενταύροιυιν όλέυθαι, δτε υφέαυ οιου άπ’ άλλων / ήλαυ’ άριυτεύων οί δ ’ έμπαλιν
όρμηθέντευ / ούτε μιν άγκλίναι προτέρω υθένον ούτε δα'ίξαι, / άλλ’ άρρηκτου
12 άκαμπτου έδύυατο νειόθι γαίηυ / θεινόμενου υτιβάρηιυι καταίγδην έλάτηιυιν' (Α.
Κ. I 59-64). ΖΥίφΑΚ (<ρθχγ 418, υί ίρΟχγ 1611-ΑυιΐδίΙαιΐδ)
2 λαπιθών ΖΑ II 3 ή νεάνιε : νεανίαε ξρ || 4 ύπήρξεν Υ II 5 θεόν ΖΑ : θεοΐε Υί^Κ || ό ογπ Ζ || 7
βαλόντεε Υ(φΑΚ || 8 γην ίΐηεπι ΙιίδΙοπαε ρειΊιίΙιεΐ ξρ || 10 άριετηών Ζ, άριετήων ΑΚ II 11 πρότερον Α
II 11-12 ούτε μιν ... έδύεατο ογπ Κ ||
Α 264/Ζ8 Έξάδιόν τε: καί τον Έξάδιον. ΖΥζ)
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 37

Α 264/Ζ8 καί άντίθεον: καί τον ίοόθεον ΖΥζ)Α111Πολύφημον. Ζ


ΤΑ 264/Υ8 Πολύφημον: τον Πολύφημον, έοτι δε δνομα κύριον. Υ
Α 266/Ζ8 κάρτιοτοί: ίοχυρότατοι, γενναίοι. ΖΥζ)
Α 266/Ζ8 κείνοι: εκείνοι. ΖΥΟ,
Α 266/Ζ8 έπιχθονίων: επιγείων. ΖΥζ)
Α 266/Ζ8+Υ8 τράφεν: έτράφηεαν. 'έοαν' (267) δε ήοαν, ΖΥΟ, | ύπήρχον. Υ(3Α1ί = Β
311©
Ιεπιπια ευπι 8έ Ζ, Ιεπιπια ρΓο δε Υ<3 ||
Α 268/Ζ8 φηροίν: θηροίν (= Α1ί)· λέγει δε τοΐο Κενταύροιο. Ίξίων ό Φλεγύου παΐο
Δίαν την Είονέωο γήμαο, έλθόντα τον κηδεοτήν επί τα έδνα, δόλωι καταπρήοαο,
3 μανείο καί ύπό θεών καθαρθείο τον φόνον, Ή ραε ύετερον ήράεθη. Ζεύε δε
βουλόμενοο αύτόν δοκιμάεαι εί τώι δντι τολμαι ποιήεαι τούτο, νεφέλην άπεικάοαο
'Ήραι παρέκλινεν αύτώ ι- ό δε μ ιγείε τή ι νεφέληι ώεανεί τή ι 'Ήραι έεχε παΐδα
6 Κένταυρον, άφ’ ού τό των Κενταύρων γένοα. μετά δε θάνατον έλαβεν δίκαα παρ’
αύτού ό Ζεύε, ποιήεαε αύτόν έν τοΐο καταχθονίοιε ετρέφεεθαι μετά πολλήε βίαε
έπί τροχού αιδηροΰ. ΖΥζ)ΑΗ
2 ϊονέω ε Ζ, ίωνέωε (^ΑΚ, ίνέωε Υ II 3 έμάνη Υ || τοΰ φόνου Υ || έράεθη Ζ || 4 ε ί τώ ι ό ν τι τολμαι
ποιήεαι τοΰτο ογπ Υ II 8 τροχού ειδηροΰ : ειδήρου Ζ ||
Α 268/Ζ8 όρεεκώιοιειν: τοΐο έν δρεοι διαιτωμένοιο. Ζ Υ (^Α 1'
Α 268/Ζ8 έκπάγλωο: έκπληκτικώο, δ έοτιν κατά κράτοο αύτούο έξεπολέμηεαν. ΖΥΟ,
(Α1ί έξόχωε καί φοβερώο ~ Α 146©)
Α 268/Ζ8 άπόλεοοαν: άπώλεοαν. Ζ
Α 269/Ζ8 καί μεν τοΐοιν έγώ: καί τούτοιο μεν έγώ | τοΐο περί τον Πειρίθουν (= Α1ί).
ΖΥ(}
πειρίθοον Ζ ||
Α 269/Ζ8 μεθομίλεον: ουνανεοτρεφόμην, | ουνεμάχουν (= Α1ί). ΖΥΟ)
Α 270/Ζ8 τηλόθεν: πόρρωθεν (= Α1ί), μακρόθεν ών άπό τήο Πύλου. ΖΥΟ.
Α 270/Ζ8 έξ άπίηο γαίηο: έκ τήο άλλοδαπήο καί μακράν άπεχούοηο γήο. ΖΥΟ,
εξ ογπ Τ λ ||
Α 270/Ζ8 καλέοαντο: ουνεκάλεοαν. Ζ ~ Α 54©
Α 271/Ζ8 καί μαχόμην: καί έπολέμουν. 'κατ’ έμαυτόν' δε κατά την έμαυτοΰ δύναμιν,
ΖΥ(3 | πρόο δ ήδυνάμην. Ζ
1 Ιεππηα ρΓο δε Υ<3 ||
Α 271/Ζ8 κείνοιοι δ ’ αν ού τιο: πρόο έκείνουο δε ούδείο ϊοχυεν των νΰν δντων
άνθρώπων. ΖΥ(3
1 ούδέν ΐεχυέ τιε Υ(<3 ογπ τιε) ||
Α 272/Ζ8 των: τούτων. ΖΥζ)
Α 272/Ζ8 ο ιοί: όποιοι. ΖΥ(3
Α 272/Ζ8 βροτοί: άνθρωποι, φθαρτοί, ή μεταφορά άπό των έδεομάτων. ΖΥζ)
Α 272/Ζ8 έπιχθόνιοί: έ π ίγ ε ιο τ χθων γάρ ή γη. ΖΥζ)
Α 272/Ζ8 μαχέοιντο (= Α 344): μάχοιντο. ΖΥ(3
ροΐ63ΐ αά Α 344© Γείειτί || μαχέοιτο Ηογπ. ||
Α 273/Ζ8 καί μέν μευ: καί μην έμοΰ. ΖΥζ)Α11
Α 273/Ζ8 βουλέων: ουμβουλιών. ΖΥζ)
Α 273/Ζ8 ξύνιον: ήκουον, έπείθοντο. ΖΥζ)Α11
Α 274/Ζ8 καί ύμμεο: καί ύμεΐο. | Αίολίο (= Α1ί) ή διάλεκτοο. ΖΥζ)
Α 274/Υ8 άμεινον: κρεΐττον. ΥΟΙ
Α 275/Ζ8 άγαθόο περ έών: καίτοι βαοιλεύο ύπάρχων, ή άγαθόο τήι γνώμηι. Ζ Υ (^Α 1'
την γνώμην Υ<3 ||
38 δοίιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 275/Ζ8 άποαίρεο: άφαιροΰ. ΖΥΟ) (Α1ί Ίώνων)


Α 275/Ζ8 κούρην: κόρην ή διάλεκτοε ! Ίώνων (= Α1ί). ΖΥΟ,
Α 276/Ζ8 έα: ευγχώρει. ΖΥΟ,
Α 276/Ζ8 ώε οί πρώτα: ώο αύτώι ε ξ άρχήε. Ζ Υ (^Α 1'
ώο : ώσπερ Α1 || ώο αύτώι : ώοαύτωο Ζ ||
Α 276/Ζ8 δόοαν: έδωκαν, παρέοχον. ΖΥΟ,
Α 277/Ζ5 θέλε: βούλου. ΖΥΟ ,Α^
Α277/Ζ8 έριζέμεναι: έρίζειν, φιλονεικείν, ή έξιεοΰεθαι. ΖΥΟ,
Α 278/Ζ8 άντιβίην: ε ξ έναντίαο. ΖΥΟ)
Α 278/Ζ8 έμμορε: έλαχε, έτυχε (= Α1ί). 'όμοίηο' δε ! ’ίοηο (= Α1ί) καί τήο αύτήο. ΖΥΟ,
1 έλαχεο έτυχεο Ζ || Ιεπιπια ρΓο δέ Υ<3 ||
Α 279/Ζ8+(38 οκηπτοΰχοο: οκηπτροφόροο ΖΥ(3 | βαειλεύε. Ζ | πώο τοΰτο ό Νέετωρ
ε’ίρηκεν; αρα δύναταί τιο βαοιλεΰοαι χωρίε τήε τοΰ θεοΰ βουλήο; καί ρητέον ό τι
καλώε τοΰτο ε’ίρηκεν· ο ν γάρ άπαντεο παρά τοΰ Διόα έχουοι τό εκήπτρον ούδέ την
αρχήν ταύτην, άλλα μόνοι οί άγαθοί. εύλόγωο δε ειπεν ότι τό μεν άρχειν άπό θεοΰ
έατιν, ού μέντοι κα'ι πάα αρχών καταθύμιοε θεώι, ούδέ ό βιαζόμενοα την άρχήν
θελητόα τώι θεώι ώο παραχρώμενοο τή ι ίδίαι έπιθυμίαι άπρεπώο, τοΰ θείου παρα-
χωροΰντοο αύτώι καί άφροντιοτοΰντοο τοΰ τοιούτου. ζ)Η = Ροΐ'ρίι. 11,12
Α 279/Ζ8 ώι τε: ώιτινι. Ζ Υ (^Α 1'
Α 279/Ζ8 κΰδοο: δόξαν. ΖΥΟί
Α 279/Ζ8 έδωκεν: παρέοχε. ΖΥΟ)
Α 280/Ζ8 καρτερόο: ίοχυρόο. ΖΥΟ,
Α 280/Ζ8 έοοί: ύπάρχειο. ΖΥΟ,
Α 280/Ζ8 θεά δε οε: καί θεά οε· ό τι Θέτιδοο ήν τήο Νηρέωο θυγατρόο- αύτη δέ
άθάνατοο. ΖΥζ)Η (Κ 3ΐΛίιιη§ίΐ 580Ώ)
Α 280/Ζ8 γείνατο: έγέννηοεν. ΖΥ
Α 281/Ζ5 άλλ’ δ γε: άλλά ούτοο. ΖΥ(}
Α 281/Ζ8 φέρτεροο: κρείοοων. ΖΥΟ,
Α 281/Ζ8 πλεόνεοοί: πλείοοιν, δ έοτι πλειόνων. ΖΥΟ) (Α1ί άντί πλειόνων)
Α 282/Ζ8 τεόν μένοο: την οήν οργήν. Ζ Υ (^Α 1'
Α 282/Ζ8 αύτάρ εγώ οε: εγώ δέ οε ΖΥΟ, \ παρακαλώ. ΖΥ
έγω γε Υζ)λ = Ηογπ. ||
Α 283/Υ8+ζ)8 λίοοομαί: λιτανεύω, Υ0> | παρακαλώ. 0) = 2822)
Α 283/Ζ8 μεθέμεν: μεθείναι, ! ουγχωρήοαι (= Α1ί). ΖΥΟ,
Α 283/Ζ8 χόλον: τήν οργήν. ΖΥΟ,
Α 283/Ζ8 όο μέγα: δετιε ! μεγάλωο (= Α1ί). ΖΥΟ)
Α 284/Ζ8 έρκοο: περίφραγμα, τεΐχοο. Ζ Υ (^Α 1'
τεΐχοο περίφραγμα Α1 ||
Α 284/Ζ8 πέλεταί: γίνεται. Ζ Υ (^Α 1'
Α 284/Ζ8 πολέμοιο κακοίο: τοΰ κακωτικοΰ πολέμου. ΖΥΟ)
Α 285/Υ8 κρείων: ό μεγάλωο κρατών. ΥΟ,
Α 286/Ζ8 ναι δή: δντωο δη. Ζ ~ Β 2722) ή δη
Α 286/Ζ8 κατά μοίραν: κατά προοήκον (= Α1ί), κατά τρόπον. ΖΥΟ)
<το> προοήκον Υ(^Αι || τρόπον Ζ : τό πρέπον Υ<3 = θ 141Ώ, ναπαο ΙοοΙίοποδ ιιΐ Κ 169Ώ Τ 186Ώ, ο ί Ζ
333Ώ αίοαν, θ 12Ώ κόομον; Β 214φ>, ο 218φ> κατά κόομον κατά τρόπον ||
Α 286/Ζ8 έειπαο: ειπαο, έλεξαο. ΖΥΟ)
Α 287/Ζ5 άλλ’ δ γε: άλλ’ ούτοο. ΖΥ(}
Α 287/Ζ8 έθέλεΐ: βούλεται. ΖΥΟ,
Α 287/Ζ8 περί πάντων: Γάντί τοΰ Υ1 ύπέρ πάνταε. ΖΥΟ)
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 39

Α 287/Ζ8 έμμεναι: είναι, τουτέυτιν ! πάντων θέλει ύπερέχειν (= Α1ί). ΖΥΟ)


Α 288/Ζ8 κρατέειν: κρατείν, βαυιλεύειν. ΖΥΟ,
Α 288/Ζ8 πάντεοοί: πάντων. ΖΥΟ, (υί 2812))
Α 289/Ζ8 οημαίνειν: προετάεοειν. Ζ Υ (^Α Χί
Α 289/Ζ8 ά τ ιν ’ ού πείοεοθαι: πρόο ά ού πειοθήοεοθαι. ΖΥΟ,
Α 289/Ζ8 όΐω: οΐομαι, υπολαμβάνω. ΖΥΟ.
Α 290/Ζ8 εί δε μιν: εί δε αύτόν. ΖΥΟ,
Α 290/Ζ8 αίχμητήν: πολεμικόν. Ζ Υ (^Α 1'
Α 290/Ζ8 έθεοαν: έποίηοαν. Ζ Υ (^Α 1'
θέοαν Υλ = Α 433Ώ ||
Α 290/Ζ8 αίέν έόντεο: διά παντόο όντεο, άθάνατοι. ΖΥΟ,
Α 291/Ζ8 τούνεκά οί: τούτου χάριν αύτώι. ΖΥΟ)
Α 291/Ζ8 προθέουοιν: προτρέχουοιν, ουνίαοιν. ΖΥΟ,
ουνϊδοιν Ζ ||
Α 291/Ζ8 όνείδεα: ονείδη, ύβρειο. 'μυθήοαοθαι' δε είπ είν. ό δε λόγου- εί πολε-
μιετήε έετιν Ά χιλλεύε γνώμηι των θεών, διά τούτο προπετήε έετιν επ ί τό
όνειδίζειν καί κακώε λέγειν ήμάε τούε βαειλέΐε. ΖΥζ)Η
1επιπΐ3 ρΓο δέ Υζ> II 1 είπ εν Ζ ||
Α 292/Ζ8 τον δ ’ άρ: τούτον δέ δή. ΖΥ€}
Α 292/Ζ8 ύποβλήδην: ύποβαλών τον ίδιον λόγον Ά χιλλεύε καί μεεολαβήεαε τον
Άγαμέμνονοα πριν ή αιωπήαει αύτόα είπών. ΖΥΟ)
Α 292/Ζ8 ήμείβετο: ε ξ άμοιβήα άπεκρίνατο. ΖΥΟ),
Α 293/Ζ8 η γάρ κεν: όντωε γάρ αν. ΖΥΟ,
Α 293/Ζ8 δειλόε: άεθενήε. Ζ Υ (^Α 1'
Α 293/Ζ8 ούτιδανόε: ούδενόε λόγου άξιοο. Ζ Υ (^Α 1'
Α 293/Ζ8 καλεοίμην: κληθείην. ΖΥΟ,
Α 294/Ζ8 εί δή υοΐ: εά ν δή υοι. ΖΥΟ,
Α 294/Ζ8 παν έργον: είυ παν | πράγμα (= Α1ί). ΖΥΟ,
Α 294/Ζ8 ύπείξομαί: ύποχωρήυω, Ζ Υ (^Α 1' | ύπείξω, Ζ | ύποταγώ. Υ
ύποείξομαι Υλ = Ψ 602 ||
Α 294/Ζ8 ό ττι κεν: όπερ αν. ΖΥΟί
Α 295/Ζ8 έπιτέλλεο: έντέλλου, | πρόυταυυε (= Α1ί). ΖΥΟ)
έπιτέλλου Υ<3 ||
Α 295/Ζ8 μή γάρ έμοιγε: έμοί γάρ μή. ΖΥΟ)
μηδαμώε γάρ έμοί Υ ||
Α 296/Ζ8 υήμαινε: πρόυταυυε. Ζ Υ (^Α 1' | έγώ γάρ ού νομίζω πειεθήναί υοι. Ζ(^Α 1'
Α 297/Ζ8 άλλο δέ τοί: άλλο δέ υοι. ΖΥ€}
Α 297/Ζ8 έρέω: έρώ, λέξω. ΖΥΟί
Α 297/Ζ8 βάλλεο: έμβάλλου, ένθοΰ, ΖΥΟ, \ κατά τον νοΰν έχε (= Β 332)). Ζ
Α 297/Ζ8 εήιεί: εαΐε. ΖΥΟ,
Α298/Ζ8 μαχήεομαί: μαχοΰμαι. ΖΥΟ)
μαχέεομαι Ζλ = I 32/Ζλ ||
Α 299/Ζ8+Ρ8 ούτέ τωΐ: ούτέ τ ιν ι άλλωι ένεκα τήε κόρηε. ΖΥΡ | τό τώ ΐ εημαίνει ε'·
όνομα, άρθρον, άντωνυμία, εύνδεεμοε αίτιολογικόε, ρήμα, όνομα μέν ούτωε 'ούτε
3 εοί ούτέ τωι άλλωι'· έετι γάρ τιν ι. ρήμα δέ 'Κύκλωφ τή π ιε οινον' (ι 347)· έετι γάρ
τό τη άντί τού λάβε, άρθρον δέ ούτωε 'ήτοι μέν τά γ ’ δπιεθεν Μαχάονι πάντα έοικε
τω ι Άεκληπιάδηι' (Λ 613). άντωνυμία δέ ώε έν τω ι 'τώ ι μιν έειεάμενοε' (Β 22).
6 εύνδεεμοε αίτιολογικόε ούτωυ 'τώ υε καί ού δύναμαι1(ν 331)· (^ΑΒ ~ ΕΟ = ΕΜ 773,
29 | έυτι γάρ διό. όταν μέντοι άρθρον υημαίνει ένικόν, μόνηυ δοτικήυ έυτι πτώυεωυ
40 δείιοΐίβ ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

καί περιοπαται, δυϊκόν δε εύθείαο καί αίτιατικήο καί βαρύνετατ τώ Α’ίαντε. ζ)Η
ΕΜ 773, 27
Α 299/Ζ8 έπ εί μ’ άφέλεοθε: επειδή δεδωκότεο μοι αύτήν άφείλαοθε ! κα'ι ύβρίοατε
έαυτούο- ού γάρ εμέ (= ΑΜ). ΖΥΟ)
Α 300/Ζ8 των δ ’ άλλων: των δε λοιπών. ΖΥΟ,
Α 300/Ζ8 α μοί έοτιν: ατινα μοι υπάρχει. ΖΥΟ,
Α 300/Ζ8 θοήι παρά νηΐ: παρά τή ι ταχεία ι νηΐ. 'μελαίνηι' δε βαθείαι, ή τή ι πίοοηι
κεχριομένηι. ΖΥΟ, (Α1ί βαθείαι, ή διά την πίεοαν)
Ιεππηα ουπι 8έ Ζ, 1επιπΐ3 ρΓο 8έ Υ || 1 ή ... κεχριεμένη Ζ ||
Α 301/Ζ8 των: τούτων. Ζ0,
Α 301/Ζ8 ούκ αν τι: ούδαμώο αν τι. ΖΥΟ,
Α 301/Ζ8 φέροιο: κομίζοιο, \ λάβοιο (= Α1ί). ΖΥΟ)
Α 301/Ζ8 ελών: λαβών, ή άφελόμενοο. ΖΥΟ,
Α 301/Ζ8 άέκοντοο: άκοντοο καί μή βουλομένου. ΖΥΟ)
Α 301/Ζ8 έμεΐο: εμού. ΖΥΟ)
Α 302/Ζ8 εί δ ’ άγε: εϊ γε μην βούληι. ΖΥ€}Α1ί
Α 302/Ζ8 πείρηοαΐ: πειράθητι. ΖΥΟ,
πειρήθητι Υ ||
Α 302/Ζ8 ϊνα γνώωοι καί οιδε: δπωο μάθωοι καί ούτοι. ΖΥΟ)
Α 303/Ζ8 αιψα τοί: τάχεωο οοι. Ζ Υ (^Α 1' ~ Αρδ 17, 21
Α 303/Ζ8 κελαινόν: μέλαν. Ζ Υ (^Α 1'
Α 303/Ζ8 έρωήοει περί δουρί: περιρρυήοεται (= Α1ί) τώι δόρατι. ΖΥΟ,
Α 304/Ζ8 ώο τώ γε: ούτωο ούτοι. ΖΥΟ)
Α 304/Ζ8 άντιβίοιοιν: έναντίοιο, δ έοτιν οταειαετικοίε, λοιδόροιε. ΖΥΟ,
Α 304/Ζ8 μαχεεεαμένω: μαχεεεάμενοι, δυϊκώο. ΖΥΟ,
μαχηεάμενοι Υ, μαχεεάμενοι <3 ||
Α 304/Υ8 έπέεεεί: λόγοιε. ΥΟ,
Α 305/Ζ8 άνετήτην: άνέοτηοαν. ΖΥΟ.
Α 305/Ζ8 λΰοαν: έλυοαν δέ. ΖΥΟ
Α 305/Ζ8 άγορήν: έκκληοίαν, ουνέδριον. ΖΥ£}
Α 306/Ζ8 έπί τε κλιοίαο: έπί τε τάο οκηνάο. ΖΥ(3Α1ί
επ ί τε κλιείαε ΖλΑ1ί (= Α 328) : έ π ί κλιείαε Υ<3λ = Ηογπ. ||
Α 306/Ζ8 έΐοαο: ίοοτοίχουο. ΖΥΟΙ
Α 307/Ζ8 ήϊε: παρεγίνετο, έπορεύετο. ΖΥΟ)
παρεγένετο <3 ||
Α 307/Ζ8 ούν τε Μ ενοιτιάδηΐ: ούν τε τώ ι Μ ενοιτίου παιδί Πατρόκλωι καί το ί ο
Μυρμιδόοι· κεχώρικε δέ τών λοιπών Ά χιλλέωο έταίρων τον Πάτροκλον κατ’
έξοχήν. ΖΥΟΙ (Α1ί τώι Πατρόκλωι)
1 π α ιδί Ζ : υίώ ι <3, ογπ Υ II 2 Ά χιλλέωο ογπ Υ<3 ||
Α 307/Υ8 έτάροιοιν: τοίο φίλοιο. ΥΟ) (ροκΐ 315)
Α 308/Ζ5 άρα: δή. ΖΥ(}
Α 308/Ζ8 νήα: ναΰν, πλοίον. ΖΥΟ, \ 'θοήν' δέ ταχείαν (~ Α 3002)). Ζ
Ιεππηα ευπι δέ Ζ ||
Α 308/Ζ8 άλα δέ: είο τήν θάλαοοαν. ΖΥΟ,
Α 308/Ζ8 προέρυοοεν: καθείλκυοεν. Ζ Υ 0 ,Α 1ί
Α 309/Ζ8 έο δ ’ έρέταο: είο αύτήν δέ καί | κωπηλάταο (= Α1ί) έγκατηρίθμηοεν. ΖΥΟ)
μετηρίθμηεεν Υ, κατηρίθμηεεν <3 ||
Α 309/Ζ8 έκρινεν: έπελέξατο. ΖΥΟ. (Α1ί κατηρίθμηοεν)
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 41

Α 309/Ζ8 έείκοοιν: είκοοι. ΖΥΟ,


Α 309/Ζ8 έο δέ: είο αυτήν δε. ΖΥ(3
Α 310/Ζ8 βήοε: ένεβίβαοεν, ένέθηκεν. ΖΥ(3
Α 310/Ζ8 άνά δέ Χρυοη'ίδα καλλιπάρηιον: άνάγων δέ καί την εύπρόεωπον Χρυοη'ίδα
είο την ναΰν έκάθιεεν. ΖΥΟ,
άναγαγών Υ<3 ||
Α 310/Ζ8 καλλιπάρηον: καλάε παρειάε έχουεαν άπό μέρουε καλήν. Ζ (= Α 14323)
Α 311/Ζ8 είοεν άγων: έκάθιεεν (= Α1ί) άγων τώι πατρί. ΖΥζ) (Α1ί λείπει τώι πατρί)
Α 311/Ζ8 έν δ ’ έβη: ένέβη δέ. ΖΥΟί
Α 311/Ζ8 άρχόο: ήγεμών, ναύαρχοο. ΖΥΟ
Α 311/Ζ8 πολύμητιο: πολύβουλοο, ουνετόο. ΖΥΟί
Α 312/Ζ8 οί μεν: ουτοι μεν. ΖΥΟ
Α 312/Ζ8 έπειτα: μετά ταΰτα. Ζ = Α 3523
Α 312/Ζ8 άναβάντεο: άνελθόντεο. ΖΥζ)
Α 312/Ζ8 έπέπλεον: έπλεον. ΖΥζ)
Α 312/Ζ8 ύγρά κέλευθα: την διά θαλάοοηο όδόν. ΖΥ(3Α1ί
Α 313/Ζ8 άπολυμαίνεοθαι: άποκαθαίρεοθαι. ΖΥζ)
Α 313/Ζ8 άνωγεν: έκέλευεν. ΖΥΟ
Α 314/Ζ8 οί δέ: ουτοι δέ. ΖΥ(3
αυτοί δέ Υ<3 ||
Α 314/Ζ8 άπελυμαίνοντο: άπεκαθαίροντο. ΖΥ(3Α1ί
Α 314/Ζ8 καί είο άλα λύματ’ έβαλλον: καί είο την θάλαεεαν τά καθάρεια έβαλλον
φύεει δέ τό ύδωρ τήε θαλάεεηε καθάρειόν έοτιν. ΖΥ(3(Α+Αΐ8)
1 έβαλοΑ ... έβαλον Ζ || ένέβαλλον Υ || 2 δέ : γάρ Α1 || καθαρτικόν Α1 ||
Α 315/Ζ8 έρδον: έπετέλουν, | έθυον (= Α1ί). ΖΥζ)
Α 315/Ζ8 τεληέοοαο: τελείαο. ΖΥ
Α 316/Ζ8 παρά θΐνα: παρά τον αίγιαλόν τήο θαλάοοηο. ΖΥΟί
Α 316/Ζ8 άτρυγέτοιο: άκαταπονήτου, πολλήε, ή, ώε ένιοι φαείν, τήε άκάρπου.
ΖΥ(3Α«
<τήε> άκαταπονήτου <τήε> πολλήε Α1 || φηείν Ζ || ώε ένιο ι φαείν ογπ Α1 ||
Α 317/Ζ8 κνίεηι δέ: ή δέ κνίεα, δ έετιν ή άναθυμίαειε. δοκεΐ δέ ή λέξιε τέοοαρα
οημαίνειν, ώο καί τώ ι Πορφυρίωι (1, 253, 13) δοκεΐ- αύτό τε τό λίποο, καί τον
έπίπλουν, καί τό κρέαο, καί την άναθυμίαοιν. ΖΥίφΑΚ Ερίπι.
Α 317/Ζ8 ήκεν: παρεγένετο, Ζζ)Α111άνεφέρετο (~ κ 19223 άννεΐται). Ζ
εΐκεν Ζ \ ίκεν ν.1. Ηογπ. ||
Α 317/Ζ8 έλιοοομένη: περιειλουμένη τώι καπνώι. ΖΥΟ,
παρειλουμένη Υ<3 ||
Α 318/Ζ8 ώο ο'ι μέν: ούτωο μέν ουτοι. ΖΥΟ,
Α 318/Ζ8 τά: ταΰτα. ΖΥ(φΑ1ί
Α 318/Ζ8 πένοντο: ένήργουν, | έπραττον (= Α1ί). ΖΥΟ.
Α 318/Ζ8 κατά οτρατόν: κατά τό οτρατόπεδον. ΖΥΟ)
Α 319/Ζ8 λήγε: έπαύετο. ΖΥΟ,
παύου Ζ = Α 21023 II
Α 319/Ζ8 έριδοο: φιλονεικίαο. ΖΥΟ,
Α 319/Ζ8+Υ8 την πρώτον: ήντινα τό πρώτον. ΖΥΟ) | λείπει ή κατά. Υζ)
Α 319/Ζ8 έπηπείληο’ Άχιλλήϊ: τώι Ά χιλλεΐ ήπείληοε. ΖΥΟ,
Ά χιλλ ή ί = Β 241/23 : Ά χιλή ι = Ηογπ. ||
Α 320/Ζ8 Ταλθύβιοο καί Εύρυβάτηο: ονόματα κύρια τών κηρύκων. ΖΥΟ)
42 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 321/Ζ8 τώ οι έοαν: οϊτινεο αύτώι ήοαν. ΖΥ(3


ήοαν : ύπήρχον Υ ||
Α 321/Ζ8+Υ8 ότρηρώ: ότρηροί, οπουδαΐοι, ΖΥ(φΑ1ί | παρά τό όρώ τό όρμώ. ΥΟ,
ότρηροί : δραοτικοί Α1 = α 10922) II τό όρώ ογπ <3 ||
Α 321/Ζ8 θεράποντε: ύπηρέται. ΖΥΟ,
Α 322/Ζ8 έρχεοθον: άπέρχεοθε, δυϊκώο. 'κλιοίην' δε είο την οκηνήν. ΖΥΟ,
Ιεπιπια ρΓο δε Υ<3, Ιεπιπια ευπι δε Ζ ||
Α 323/Ζ8 έλόντε: λαβόντεο. ΖΥζ)
Α 323/Ζ8 άγέμεν: άγειν. ΖΥζ)Α11
Α 324/Ζ8 εΐ δε κε: εάν δε. ΖΥ(3
Α 324/Ζ8+Υ8 μή δώηιοί: μή παράοχηι. ΖΥΟ, | δύο έπεκτάοειο δει λαμβάνειν Υ(^~ΤΑ,
~ Α 129/(38.
Α 324/Ζ8 εγώ δε κεν: εγώ δε άν. Ζ (= Α 1372))
Α 324/Ζ8+(38+Υ8 έλωμαί: άφέλωμαι, ΖΥ(3 | λάβω- | άντ'ι τού έλοΰμαι ή έλοίμην. Υ
άφείλωμαι Ζ ||
Α 325/Ζ8 έλθών εύν πλεόνεοοί: εύν π λ είο ειν τό δε 'εύν πλεόνεεειν' ού τώι 'έλθών'
ουντακτέον, αλλά τώι 'έλωμαι' (324), ϊ ν ’ ηι μετά πολλών κα'ι άλλων κτημάτων αύτήν
άφαιρήεομαι. ΖΥ£}
Α 325/Ζ8 τό οί: δπερ αύτώι. ΖΥΑ)Α11
Α 325/Ζ* ρίγιον: φρικωδέετατον, | χ α λ ε π ό ν (= Α1ί). ΖΥζ)
Α 325/Ζ8 έοταί: γενήεεται. ΖΥΑ)Α11
Α 326/Ζ8 προίει: προέπεμπεν. ΖΥΑ)Α11 = Γ 1182)
προέπεμφεν Υ = Γ 118/Υ3, Ερίου ι 52 ||
Α 326/Ζ8 κρατερόν: ίοχυρόν, γενναΐον. ΖΥζ)
Α 326/Ζ8 έτελλεν: έπέτελλεν, ελεγεν. ΖΥζ)
Α 327/Ζ8 τώ δέ: ούτοι δε, δυϊκώο. ΖΥζ)
Α 327/Ζ8 άέκοντε: άκοντεο κα'ι μή βουλόμενοι. ΖΥζ)
Α 327/Ζ8 βάτην: έβηοαν, | έπορεύθηοαν (= Α1ί). ΖΥζ)
Α 325/Ζ* Ικέοθην: άφίκοντο, | παρεγένοντο (= Α1ί). ΖΥζ)
Α 329/Ζ8 εύρον: κατέλαβον. ΖΥζ)
Α 329/Ζ8 κλιοίηΐ: παρά τήι οκηνήι. ΖΥΟ,
Α 330/Ζ8 ήμενον: καθεζόμενον. ΖΥζ)Α11
Α 330/Ζ8 ούδ’ άρα τώ γε: ούδέ τούτουο. ΖΥ(3
Α 330/Ζ8 ίδών: θεαοάμενοο. ΖΥ(3
Α 330/Ζ8 γήθηοεν: έχάρη. ΖΥ(3
Α 331/Ζ8 τώ μεν: ούτοι μεν. ΖΥ(3
Α 331/Ζ8+(38 ταρβήοαντε: φοβηθέντεο ΖΥ(φΑ1ί | δυϊκώο, ΖΟι | διά την ξιφουλκίαν. (^Τ
Α 331/Ζ8 αίδομένω: αίδεοθέντεο. ΖΥζ)Α11
Ιεαιαια οιι οι δε Ζ ||
Α 332/Ζ8 οτήτην: εοτηοαν. ΖΥζ)
Α 332/Ζ* ούδέ τ ί μιν: ούδέ τ ι αύτόν. ΖΥ(φΑ1ί
Α 332/Ζ8 προοεφώνεον: προοεφθέγγοντο. ΖΥζ)Α11
Α 332/Ζ8 ούδ’ έρέοντο: ούδέ άνηρώτων. ΖΥ(φΑ1ί
ούτε Ζ ||
Α 333/Ζ* αύτάρ δ: ούτοο δέ. ΖΥζ)
Α 333/Ζ8 έγνω: έοτοχάοατο, ένόηοεν. ΖΥζ)
Α 333/Ζ8 ήιοιν έν'ι φρεοί: Γέν Υζ}1ταΐο αύτοΰ διανοίαιο. ΖΥ(3 (Α1ί ταιο ίδίαιο)
ήιει φρεεί Ιλ = Ξ 92 || έαυτοΰ Υ<3 ||
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 43

Α 333/Ζ8 φώνηοέν τε: καί ειπεν. ΖΥ0,


Α 334/Ζ8+ζ)8 Δ ιό ο άγγελοι ήδέ κα'ι άνδρών: ανθρώπων κήρυκεο άξιοι κα'ι θεών, άου-
λον γάρ κα'ι θειον τό γένοο των κηρύκων Έρμήο γάρ μιγε'ιε Πανδρόοωι τή ι
3 Κέκροποο θυγατρί έοχεν παίδα όνόματι Κήρυκα, άφ’ ου τό των κηρύκων γένοο, ώε
ίοτορεί Πτολεμαίου (Οΐίθηηιΐδ ρ. 46, Η. 2 Οιαΐζίδ). ΖΥΚ | ή ό τι τάε έορτάε αύτοΰ
άγγέλλουειν, ή ό τι από Έρμου είειν, δε αγγέλου Διόο. πεπαιδευμένωο δέ· ού γάρ
6 δει τάο αίτίαο έφ’ έτέρουο μετάγειν, ώο κύνα κατά τού βεβλημένου λίθου. ζ)ΑΗ(Τ)
1 θεών Υ<3 : άνδρών Ζ || 4 πτολεμεροε Ζ || 4-6 ή δ τ ι ... λίθου ροδί 1. 1 θεών Ιταηδρ. Κ || 5 δε ΑΚ : ώε
ζ), δντοε Ρ II 6 δει ζ)Κ : δή Α ||
Α 335/Ζ8 άοοον ’ίτε: έγγύο παραγίνεοθε. Ζ Υ (^Α 1'
Α 335/Ζ8+(38 ού τ ί μοι ύμμεο: κατ’ ούδέν μοι ύμείυ. ΖΥΟ, | ψιλοΰται ύμμεο ώο Αιο­
λικόν 'αϊ κ’ ύμμιν ύπέροχηι χείρα Κρονίων' (Δ 249). (3~Τ
Α 335/Ζ8 έπαίτιοί: αίτιοι. ΖΥΟ)
Α 336/Ζ8 δ οφώϊ: δο ύμάο. ΖΥΟ,
δε εφώϊν ΥζΑ || δ ε τ ιε Υ ||
Α 336/Ζ8 προίει: προπέμπει. ΖΥΟ)Α{ι
Α 337/Ζ8 διογενέο: εύγενέοτατε. ΖΥΟ.
Α 337/Ζ8 Πατρόκλειο: άντί τού | Πάτροκλε (= Α1ί, Λ 611)· έοχημάτιοται γάρ τό όνο­
μα ούκ άπό τήο Πάτροκλοο εύθείαο, άλλ’ άπό τήο Πατροκλήο, ώο Ήρακλήε, ώ
Ηράκλειε. ΖΥίφΑ (Τ1ή ευθεία Πατροκλήο ώε Ήρακλήε)
2 ώ ηράκλειε ογπ Α ||
Α 337/Ζ8 έξαγε: έξω τήο οκηνήο (= Α1ί) κόμιζε. ΖΥΟ)
Α 337/Ζ8 κούρην: την Βριοηίδα. ΖΥΟ,
Α 338/Ζ8 καί οφώϊν: καί | αύτοίο (= Α^Τ1). ΖΥΟ)
Α 338/Ζ8 άγειν: άπάγειν. ΖΥΟ)
Α 338/Ζ8 τώ δ ’ αύτώ: ούτοι δε αυτοί. ΖΥΟ,
Α 338/Ζ8 μάρτυροί: μάρτυρεο, Ίακώο. ΖΥΟ)
ίακώε ΖΥ : ίάε ή διάλεκτοε <3 = Α 157Ώ ||
Α 338/Ζ8 έοτων: έοτωοαν, ύπαρχέτωοαν. ΖΥΟ)
Α 339/Ζ8 πρόο τ ε θεών: πρόο τε τούο θεούο. 'μακάρων' δε μακαριομοΰ άξιων,
εύδαιμόνων. ΖΥΟ,
ΙεπίΓηα ρΓΟ δε Υζ>, 1επιπΐ3 ευπι δε Ζ ||
Α 340/Ζ8 άπηνέοο: άπηνοΰο, | χαλεπού, οκληροΰ (= Α1ί). ΖΥΟ,
Α 340/Ζ8 εί ποτέ δ ’ αύτε: έάν δέ ποτέ. ΖΥΟ,
Α 341/Ζ8 χρειώ: χρεία. ΖΥΟ,
Α 341/Ζ8 έμείο: έμού. ΖΥΟ)
Α 341/Ζ8 άεικέα: αίκιοτικόν, χαλεπόν. Ζ Υ (^Α 1'
Α 341/Ζ8 λοιγόν: όλεθρον. ΖΥ€}
Α 341/Ζ8 άμύναι: άποοοβήοαι, άποοτρέψαι. ΖΥΟ,
άποετρέφαι Υ<3 (= Α 398Ώ ): άποτρέψαι Ζ ||
Α 342/Ζ8 ή γάρ αν: δντωο γάρ (= Α1ί) αν. ΖΥ<^~ Α 2322)
ή γάρ δ γ ’ Ηοω. II
Α 342/Ζ8 δ γε: ούτοο Γό Αγαμέμνων Α1η. Ζ Υ (^Α 1'
Α 342/Ζ8 όλοήιοιν: όλεθρίαιο. ΖΥΟ, (Α1ί όλεθρίαιο όρμαίο μαίνεται)
Α 342/Ζ8 θύει: ένθουοιωδώο όρμάι, δ έοτιν μαίνεται. ΖΥΟ,
Α 343/Ζ8 νοήοαΐ: προλογίοαοθαι, ένθυμηθήναι. Ζ Υ (^Α 1'
προλογήεαεθαι Ζ, προνοήεαεθαι Α1 ||
Α 343/Ζ8 πρόοοω καί όπίοοω: τό παρόν καί τό μέλλον τουτέοτιν ούκ οιδεν προ-
οκοπήοαι την άρχήν καί άπόβαοιν τού πράγματοο. ΖΥΟ,
44 δοΐιοΐία ϋ ίη Ιΐίαάεοι

Α 344/Ζ8 δππωο οί: δπωο αύτώι. ΖΥζ)


Α 344/Ζ8 οδοί: οώοι, ύγιείο. ΖΥΟ,
Α 344/Ζ8 μαχέονταί: μαχοΰνται, πολεμήοουοιν. ΖΥΟ,
ουοι οόοι οοπίυπχίΐ Υ || μαχέοιντο ΥζΑ ν.1. Ηογπ., ο ί Α 2722) ||
Α 345/Ζ8 έπεπείθετο: έπείοθη. Ζζ)Α11
Α 346/Ζ8 έκ δ ’ άγαγε: έξήγαγεν δε. ΖΥζ)
Α 347/Ζ8 άγειν: άπάγειν. Ζ (= Α 33823)
Α 347/Ζ8 τώ δ ’ αΰτιο: ούτοι δε πάλιν. ΖΥ(3Α1ί
Α 347/Ζ8 ’ίτην: παρεγένοντο. ΖΥζ)Α11
Α 348/Ζ8 ή δ ’ άέκουο’ άμα τοΐοι γυνή κίεν: ή δε Βριοη'ιο άκουοα κα'ι μή βουλομένη
άμα τοίε κήρυξιν έπορεύετο. ΖΥΟ,
Α 349/Ζ8 έτάρων: εταίρων, φίλων. ΖΥ(3
Α 349/Ζ8 άφαρ: εύθέωο, ταχέωο. ΖΟι
Α 349/Ζ8 νόοφι: χωρίο. ΖΥ(3
Α 349/Ζ8 λιαεθείε: χωριεθείε, ΖΥ(φΑ1ί | έκκλίναε. Ζ = Υ 41823
Α 350/Ζ8 θ ϊν’ εφ ’ άλόε: επί τώι αίγιαλώι τήε θαλάεοηε. ΖΥ(3
Α 350/Ζ8 πολιήε: πολλήε, ή λευκήε ! διά τον άφρόν (= Α1ί). ΖΥ(3 ~ Ο 19023
Α 350/Ζ8 όρόων: όρων, βλέπων. ΖΥ(3
Α 350/Ζ8 επί οίνοπα: επί τον ! μέλανα (= Α1ί). 'πόντον' δε την θάλαεεαν. ΖΥζ)
Ι ε ιπ ιτ ια ρΓΟ δ ε Υ<3 , Ι ε ο ι ο ι α ο υ ο ι δ ε Ζ ||
Α 351/Ζ8 ήρήεατο: ηύξατο. ΖΥζψΑ1ί
Α 351/Ζ8 όρεγνύε: έκτείναε. ΖΥ(3Α1ί
Α 352/Ζ8 έπεί με: επειδή με. 'μινυνθάδιον' δε ! όλιγοχρόνιον (= Α1ί). ΖΥζ)
1εοιοΐ3 ριο δε Υζ>, 1εοιοΐ3 ουοι δε Ζ || μινννθαδρον δε Ζλ ||
Α 352/Ζ8 ετεκεο: έγέννηοαο. Ζ ~ Α 41823
Α 352/Ζ8 έόντα: δντα, υπάρχοντα. ΖΥ(3
Α 353/Ζ8 τιμήν πέρ μοί: τιμήν δή μοι. ΖΥ(3
Α 353/Ζ8 δφελλεν: ώφειλεν. ΖΥζ)Α11
Α 353/Ζ8 Όλύμπιοο: ό τον Όλυμπον κατοίκων Ζεύο. Όλυμποε δε δροο τήο Μακεδο-
νίαο ύψηλότατον, ιερόν οίκητήριον των θεών, άλληγορικώο δε ό ούρανόο. ΖΥ(φΑ
1 ό δε δλυμποο δροο Υ<3 || 2 ύψηλότατον οοι Υ || <καί> οίκητήριον Α || (δλυμποο) ό ούρανόο Υ ||
Α 353/Ζ8 έγγυαλίξαΐ: έγχειρίεαι, παραοχεΐν. ΖΥζψΑ1ί ~ Ερίπι. ε 82
Α 354/Ζ8 ύψιβρεμέτηο: ό έν ύψει ήχων, δ έοτιν βροντών βρόμοα δε κυρίωε ό έκ
πυρόα ήχοε. ΖΥΟ, (Α1ί ό έν ύψει βροντών)
ύψιβρεμήτηο 7λ ||
Α 354/Ζ8 ουδέ με τυτθόν: ουδέ ολίγον με. ΖΥζ)Α11
τουτθόν 7λ ||
Α 354/Ζ8 έτιεεν: έτίμηεεν. ΖΥΟ,
Α 355/Ζ8 ή γάρ μ’ Άτρείδηε: ό Αγαμέμνων γάρ με. ΖΥζ)
Α 356/Ζ8 έλών γάρ έχει: άφελόμενοα γάρ τήν τιμήν μου έχει. ΖΥΟ,
λαβών Ζλ ||
Α 356/Ζ8 άπούραε: άφελόμενοα, ΖΥΟ, | λαβών. Ζ (Α1ί άφελόμενοο, παρά τό ορίζω ~
Αρδ 39, 3)
Α 357/Ζ8 δακρυχέων: δακρύων, κλαίων. ΖΥΟ,
Α 357/Ζ8 πότνια: οεβαομία, έντιμοο. ΖΥΟ,
Α 358/Ζ8 ήμένη: καθεζομένη. ΖΥζ)
Α 358/Ζ8 έν βένθεοοιν: έν τοΐο βάθεοιν. ΖΥζ)
βένθεοιν ΖΥ ςλ = Ν 21 ||
δοΐιοΐία ϋ ίη Ιΐίαάεοι 45

Α 358/Ζ8 πατρ'ι γέροντί: τώι Νηρεί (= Α1ι)' τον δε Νηρέα οί ποιηταί παριοτώοιν ήμίν
δαίμονα θαλάοοιον, άφ’ ου καί Δωρίδοο τήο Ώκεανοΰ αί Νηρε'ίδεο. ΖΥζ)Α
2 νηρε'ίδεο Ζ : νηρη'ίδεο Υ, νηρα'ίδεο <3, νερε'ίδεο Α ||
Α 359/Ζ8 καρπαλίμωο: ταχέωε. ΖΥΘΑ1ί
Α 359/Ζ8 άνέδυ: άνήλθεν. ΖΥζ)
Α 359/Ζ8 ήΰτ’: καθάπερ, δν τρόπον, 'όμίχλη' δε ό παχύο καί ύγρότατοε αήρ. ΖΥΘ
Ιειπιτια ουοι δε Ζ || όμίχλα Ζλ || ύγρδο Υ ||
Α 360/Ζ8 καί ρα: καί δή. ΖΥΘ
Α 360/Ζ8 πάροιθεν: έμπροεθεν. ΖΥΘΑ1ί
Α 360/Ζ8 αυτοί ο: αύτοΰ. ΖΥΘ
Α 360/Ζ8 καθέζετο: έκαθέζετο. 'δακρυχέοντοο' δε δακρύοντοο. ΖΥΘ
Ιεοιοια ρΓΟ δε Υζ>, 1εοιοΐ3 ουοι δε Ζ ||
Α 361/Ζ8 χειρί τέ μιν: καί τήι χειρί αυτόν. ΖΥΟ,
Α 361/Ζ8 κατέρεξεν: κατέψηξεν. ΖΥΘΑ1ί
Α 361/Ζ8 έποε τ ’ έφ ατ’ εκ τ ’ όνόμαζεν: τόν τε λόγον ειπ εν καί τα μέρη αύτοΰ
διεξήλθεν. ΖΥΟ)
Α 362/Ζ8 'ίκετο: κατέλαβεν. Ζ Υ (^Α 1'
Α 362/Ζ8 πένθοο: λύπη. ΖΥΟ)
Α 363/Ζ5 έξαύδα: έξειπε. ΖΥ(1ΑΚ
Α 363/Ζ8 μη κεΰθε: μη κρύπτε. Ζ Υ (^Α 1'
Α 363/Ζ8 νόωΐ: τήι διανοίαι. ΖΥΟ,
Α 363/Ζ8 'ίνα: δπωο. Ζ = Α 203Ώ
ΤΑ 363/Υ8 'ίνα ε’ίδομεν: δπωο μάθωμεν. Υ
Α 363/Ζ8 ε’ίδομεν: αντί του είδώμεν, μάθωμεν. ΖΥΟ),
είδωμεν Ιλ ||
Α 363/Ζ8 άμφω: άμφότεροι (= Α1ί), εγώ τ ε ή Θέτιε καί εύ, ώ Άχιλλεΰ. ΖΥζ)
Α 364/Ζ8 βαρυετενάχων: βαρέωο οτενάζων, ΖΥΩΧ | δ έοτιν μεγάλα. Ζ (Α1ί μεγάλα
οτενάζων)
βαρέα ΥςΧ ||
Α 365/Ζ8 οιοθα: οιδαο, ! έπίοταοαι (= Α1ί). ΖΥΩΧ
οΐοθαο Τλ ||
Α 365/Ζ8 τ ί ή τοί: τ ί δή οοι. ΖΥΩΧΑ»
τίη το ι / τίή το ι ΖΥ<3(Χ) / τ ί ήτοι νν. 11. Ηοαι. ||
Α 365/Ζ8 είδυίηΐ: είδυίαι, έπιοταμένηι. ΖΥ
Α 365/Ζ8 άγορεύω: λέγω. ΖΥΩΧΑ11
Α 366/Ζ8+Ω8 ώιχόμεθ’ έο Θήβην: παρεγενόμεθα (= Α1ί) είο τάο Θήβαο. νυν δε λέγει
τάο Ύποπλακίουο, ών έβαοίλευεν Ή ετίων ό Άνδρομάχηο πατήρ. Κίλικεο έθνοο
βάρβαρον τήο ύπό Πλάκου δρουο Θήβηο- τούτων ήρχε των Κιλίκων Ή ετίων έχων
υίούο επτά, θυγατέρα δε Άνδρομάχην την γαμηθείοαν 'Έκτορι τώι υίώι Πριάμου,
κατά δε τούο Τρωϊκούο πολέμουο έπιοτρατεύοαο Ά χιλλεύο τή ι Θήβηι καί τήν
πόλιν πορθήοαο, τόν τε Ήετίωνα άνείλεν ούν τοίο τέκνοιο- μεθ’ οΰο Λυρνηοοόν
πορθήοαο καί τήν πόλιν έξελών, αιχμάλωτον ήγεν <άπό> Λυρνηοοοΰ μεν Βριοηίδα,
ήν γέραο αύτώι έψηφίοαντο <οί> Έλληνεο, άπό δε τήο Χρύεηε Χρυεηίδα τήν
Χρύεου του ίερέωε του Άπόλλωνοε θυγατέρα, ήν Αγαμέμνων κλήρωι λαχών τώι
πατρί δεομένωι ούκ άπέδωκεν. έ ξ ο ν όργιεθείε ό θεόο έπεμψε τοίο Έ λληοι
λοιμικήν νόοον. ένιοι δέ φαοίν δ τι καί ή Χρυοηΐο έκ Θηβών έλήφθη· τήο γάρ Χρύ-
οαο, φαείν, ούεηε πολιχνίου ά τειχίετο υ καί εύτελοΰε, ώε έν άοφαλεοτέραι καί
μείζονι τή ι Θήβηι οί ά π ’ αύτήο προοήιοαν διά τόν πόλεμον. ΖΥΘΧΑΚ | τρείο γάρ
είοιν Θήβαι, αί Ύποπλάκιοι, ών ένταΰθα μέμνηται καί έν τή ι Ζ (397), καί αί
Καδμείαι, ών μέμνηται έν τή ι Δ (378, 405) καί έν τήι Ε (804), καί αί τήο Αίγύπτου,
46 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

ών μέμνηται έν τή ι I (381). (^ΧΑΚ ~ Δ 3782) | Θήβαι δε αύταί είοι τό νΰν Άτραμύ-


τιον καλούμενον (= Ερίπι.). (^Χ
1 εν τα ΐε Θηβαίε Υ(φΧ || 3 ύποπλακίου Κ || δρουε ογπ ΑΚ || ήρχε ίτών κιλίκων) Α || 4 επτά : ~ζ Ζ ||
<τήν> άνδρομάχην Υ(^Χ || 7-8 από 6ΐ οί δΐιρρί. άε Μ ακό || 11 λυρικήν Α || χρυεηε (^Χ || 12 φαε'ιν ΧΚ
: φηε'ιν ΖΥ(^Α || 13 προεήιεαν διά τον πόλεμον Ζ : προεερρυηκότεε ήεαν Υ(φΧΑΚ || 16 μνημονεύει
ΑΚ II
Α 366/Ζ8 Ιερήν: ίεράν, μεγάλην, ή θαυμαοτήν. ΖΥ(^Χ
Α 367/Ζ8 την δε διεπράθομεν: έξεπορθήεαμεν. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 367/Ζ8 καί ήγομεν: καί ήγάγομεν. ΖΥζ)Χ
Α 368/Ζ8 καί τά μεν: καί ταΰτα μεν. ΖΥζ)Χ
Α 368/Ζ8 ευ δάοοαντο: καλώο έμερίοαντο. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 368/Ζ8 μετά οφίοιν: έν έαυτοΐο. ΖΥ(φΧ
αύτοΐε Υ(φΧ ||
Α 369/Ζ8 έκ δ ’ έλον: ώο έξαίρετον Γέλαβον (ψΧ)1 δε έδωκαν. ΖΥζ)Χ
γΑ 373/Α1ί (ετέμματ’) ώο ετέμματα.1
Α 380/Ζ8 πάλιν: (όξυτόνωε μέν} δηλοι τό είο τούπίοω, {βαρυτόνωο δέ} έκ δευτέρου.
ΖΥ(φΧ οί Γ 3792) 4272), θΐ Α 60£) άφ· πάλιν, ή είο τούπίεω, θΐ Α 442) κήρ· όξυτόνωε
μέν ψυχή, βαρυτόνωο δέ θανατηφόροε μοίρα.
Α 380/Ζ8 τοΐο δ ’: τούτου δέ. ΖΥζ)Χ
τούτο Ζ ||
Α 381/Ζ8 έπεί μάλα οί: έπειδή μάλα αύτώι προεφιλήε ύπήρχεν. ΖΥ(φΧ
μάλα Ζ : πάνυ Υ(^Χ ||
Α 382/Ζ8 ήκεν: έφήκεν, | έπεμψεν (= Α1ί). ΖΥζ)Χ
Α 382/Ζ8 οί δέ νυ λαοί: οί δέ δή (= Τή όχλοι. Ζ Υ Ο Χ
Α 383/Ζ8 θνήεκον έπαεεύτεροί: άπέθνηεκον. 'έπαεεύτεροι' δέ | έπάλληλοι, πυκνοί
(= Α«). Ζ Υ Ο Χ
Ιεπιπια ρΓο δέ Υζ)Χ ||
Α 384/Ζ8 πάντηΐ: πανταχοΰ, είε δλον τό ετράτευμα. ΖΥΟ,Χ
δλον τδν τόπον Υ ||
Α 384/Ζ8 άμμι δέ: ήμΐν δέ. Ζ Υ Ο Χ
Α 385/Ζ8 ευ είδώε: άκριβώε έπιετάμενοε. Ζ Υ Ο Χ
Α 385/Ζ8 άγόρευε: έλεγεν. Ζ ~ Α 5712)
Α 385/Ζ8 έκατοΐο: τού Άπόλλωνοο τού μακρόθεν βάλλοντοο, τοξικοΰ. Ζζ)Χ
Α 386/Ζ8 κελόμην: έκέλευον. Ζ Υ Ο Χ
Α 386/Ζ8 ίλάοκεοθαι: έξιλεοΰοθαι, έξευμενίζεοθαι. ΖΥΟ,Χ
ίλεοΰεθαι Υ ||
Α 387/Ζ8 Άτρείωνα δέ: τον Άγαμέμνονα δέ. ΖΥΟ,Χ
Α 387/Ζ8 χόλοο λάβεν: οργή κατέλαβεν. ΖΥΟ,Χ
Α 387/Ζ8 αιψα: ταχέωο. ΖΥΟ,Χ = Αρδ 17, 21
Α 388/Ζ8 ήπείληοεν: έπηγγείλατο. ΖΥΟ,Χ
Α 389/Ζ8 έλίκωπεο: μελανόφθαλμοι- έλικόν γάρ κατά διάλεκτον τό μέλαν, ή οί έλι-
κοειδώο κινοΰντεο τούο ώπαο, δ έοτι τούο όφθαλμούο, άφ’ ου εύειδέΐο. ΖΥΟ,Χ
Α 390/Ζ8 δώρα: νΰν θυοίαο. ΖΥΟ,Χ
Α 391/Ζ8 νέον: νεωοτί. ΖΥΟ,Χ
Α 391/Ζ8 κλιοίηθεν: άπό τήο οκηνήο. Ζ Υ Ο Χ
κλιοίηο Υλ ||
Α 391/Ζ8 έβαν: έβηοαν, έπορεύθηοαν. ΖΥΟ,Χ
Α 391/Ζ8 άγοντεο: άποφέροντεο. ΖΥΟ,Χ
φέροντεο Υ ||
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 47

Α 392/Ζ8+Α8 κούρην Βριεήοε: την Βριεέωε θυγατέρα Βριεηίδα. έοικεν δε πατρωνυ-


μικώο τα ονόματα αυτών εχηματίζειν ό ποιητήε καί ού κυρίωε- ώο γάρ άλλοι
αρχαίοι Ιοτοροΰοιν, ή μεν Άοτυνόμη εκαλείτο, ή δε Ιπποδάμεια. ΖΥΟΧΑ \ ό δε
τρόπου ! άντωνομαεία (= Α^Τ1). Α
Α 392/Ζ8 την μοί: ήντινά μοι. ΖΥΟΧ
Α 393/Ζ8 περίεχεο: περίεχου, ! φρόντιεον (= Α1ί). Ζ Υ Ο Χ
Α 393/Ζ8 παιδόε έήοε: άντ'ι "του εοΰ". οί δε άγαθοΰ, προεηνοΰε, ή ίδιου. Ζ Υ Ο Χ
αντί τοΰ εοΰ : τοΰ εοΰ αντί τοΰ Ζ || ή ίδιου ογπ Υ ||
Α 394/Ζ8 Ουλυμπον δέ: είε τον Όλυμπον. ΖΥΟΧ
Α 394/Ζ8 λίεεεαι = δ 3472): λιτάνευεον. ΖΥΟΧΑ11
λίεεεαι 7λ ·. λίεεαι Υ \ λίεαι (φΧλ = Ηογπ. ||
Α 394/Ζ8 εί ποτέ δη τι: εάν όλωε ποτέ τι. ΖΥ
τ ι ... τ ι : εοι ... εο ι Υ ~ Α 294Ώ ||
Α 395/Ζ5 ή έπεί: ή λόγωι. Ζ Υ Ο Χ
Α 395/Ζ8 ώνηεαε: ώφέληεαε. ΖΥΟΧ
Α 395/Ζ8 κραδίην Διόε: τον Δία περιφραετικώε. Ζ Υ Ο Χ
Α 395/Ζ8 ήέ καί έργωΐ: ή καί αύτώι τώι έργωι. Ζ Υ Ο Χ
Α 396/Ζ8 πολλάκι γάρ εεο: οοΰ. τό δέ όλον ΖΥ | πολλάκιε γάρ υου ήκουοα έν τοιυ
τοΰ πατρόο μου Πηλέωυ οίκοιυ αύχούυηυ (~ Ηά-Ατ). έν θαλάττηι γάρ Πηλεύυ
κατοικείν ούκ ήδύνατο. Ζ Υ Ο Χ
Α 396/Ζ8 ένί μεγάροιυιν άκουυα: έν τοίο οϊκοιο (= Α1ί) ήκουοα. Ζ Υ Ο Χ
δυο δοίιοΐία Υ(φΧ ||
Α 397/Ζ8 εύχομένηο: καυχωμένηυ. Ζ Υ Ο Χ
Α 397/Ζ8 ό τ ’ έφηυθα: ότε έλεγε ο. ΖΥΟΧΑ11
Α 397/Ζ8 κελαινεφέ'ί: τώι τάυ νεφέλαυ μελαίνοντι,! όμβροποιώι (~ Α1ί). Ζ Υ Ο Χ
τον όμβροποιοΰ ΖΑ1' ||
Α 397/Ζ8 Κρονίωνί: τώι Κρόνου παιδί Δίί. Ζ Υ Ο Χ
Α 398/Ζ5 οϊη: μόνη. Ζ Υ Ο Χ
Α 398/Ζ8 έν άθανάτοιυΐ: έν τοίο θεοίο. ΖΥΟΧ
Α 398/Ζ8 άεικέα: άπεοικότα, χαλεπόν. Ζ Υ Ο Χ
Α 398/Ζ8 λοιγόν: όλεθρον, φθοράν. Ζ Υ Ο Χ
Α 398/Ζ8 άμΰναι: άπουοβήυαι, ! άπουτρέψαι (= Α1ί). Ζ Υ Ο Χ
Α 399/Υ8 όππότε μιν: όπηνίκα αυτόν. Υ (Α1ί Ίώνων = Α 201/Α18)
Α 399/Ζ8 ξυνδήοαΐ: υυνδήυαι (= Α1ί). Ίάο ή διάλεκτου. Ζ Υ Ο Χ
Α 399/Ζ8 όππότε μιν ξυνδήοαΐ: Ζεύε παραλαβών την έν ούρανώι διοίκηυιν περιυυώυ
τή ι παρρηυίαι έχρήτο, πολλά αυθάδη διαπραυυόμενου. Πουειδών δέ καί Ήρα καί
3 Απόλλων {καί Άθηνά} έβούλοντο αυτόν δήυαντευ ύποτάξαι. Θέτιυ δέ άκούυαυα
παρά τοΰ πατρόο Νηρέωυ, ήν γάρ μάντιυ, την Διόο έπιβουλήν, έυπευυε πρόυ αυτόν
έπαγομένη Αίγαίωνα φόβητρον τών έπιβουλευόντων θεών, ήν δέ θαλάυυιου δαίμων
6 ούτου καί τον πατέρα Πουειδώνα κατεβράβευεν. άκούυαυ δέ ό Ζεύο Θέτιδου την
μέν "Ηραν έν τοίο κατ’ αύτοΰ δευμοίυ έκρέμαυεν, Πουειδώνι δέ καί Άπόλλωνι την
παρά Λαομέδοντι θητείαν έψηφίυατο, τή ι δέ Θ έτιδι την Άχιλλέωυ τιμήν είυ τά
9 μετά ταΰτα έταμιεύυατο. ίυτορεϊ Δίδυμου (ρ. 179 δοόιτιίόΐ). ΖΥΟΧΑΗ (<ρθχγ 418)
3 καί Άθηνδ ογπ ξ ρ , ε ί 1. 7 6 ΐ Α 4 0 0 Ώ || 4 δηλοι τω[ι δ ιι] την επιβουλήν ξρ || 7 κατ’ αυτόν Ζ ||

Α 400/Ζ8 Ήρη τ ’ ήδέ Πουειδάων καί Παλλάυ Άθήνη: ήδέ* καί. Ζ = Β 2202) |
γράφεται 'καί Φοίβου Άπόλλων' (~ (ρθχγ 418, ΑΚ-Ζθ ό τι ...). "Ολύμπιοι1δέ 'άλλοι'
(399) οί Τ ιτάνεε- καί γάρ έν άλλοιε φ η είν 'μάλα γάρ κε μάχηε έπύθοντο καί άλλοι /
ο'ί περ ένέρτεροί είει θεοί Κρόνον άμφίε έόντεε.' (Ο 224δ). ΖΥΟΧ
γράφεται Υ(φΧ : γράφει Ζ, γράφουει τιν έε ξρ, τιν έε δέ γράφουει Τ || Ιεππηα ρπ> δέ ΥΟΧ ||
48 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 401/Ζ8 ύπελύοαο: έξείλω, έλυοαο. ΖΥΟΧΑ1ί


Α 402/Ζ8 ώκα: ταχέωο, οπουδαίωο. 'έκατόγχειρον' δε έκατοντάχειρα, Αίολικώο.
ΖΥΟΧ
έκατόγχειρα Ιοππηα ρΓΟ 8έ Υ(φΧ ||
Α 402/Ζ8 μακράν: μέγαν. ΖΥΟΧ
Α 403/Ζ8 δν Βριάρεων καλέουοι θεοί, άνδρεο δε τε πάντεο Α ιγ α ίω ν τ ό πλήρεο
Αίγαίωνα. των δε διωνύμων τό μεν πρότερον όνομα "Ομηροε είο θεούο αναφέρει, τό
δε δεύτερον είο άνθρώπουο, ώο καί τό 'χαλκίδα κικλήοκουοι θεοί, άνδρεο δε
κύμινδιν' (Ξ 291) καί περί τού ποταμού 'δν Ξάνθον καλέουοι θεοί, άνδρεο δε
Οκάμανδρον' (Υ 74). ΖΥΟΧΑ
βριάρεω Υλ || 3 άνδρεε 8έ τ ε Ζζ)Χ Α || 4 άνδρεο δε τε ΖΥΟΧΑ δίειιΐ Ιεπιπια ||
Α 404/Ζ8 δ γάρ αύτε: ούτοε γάρ δή. ΖΥΟ,Χ
ο γ ς χ λ : ό ζλ ιι
Α 404/Ζ8 βίηι : βίαι, δυνάμει. ΖΥΟ,Χ
βίην Ζλ ΑΒ = Ο 139 ||
Α 404/Ζ8 ου πατρόε: τού ίδιου πατρόε τού Ουρανού- καί τούε έκατόγχειραε γάρ ό
Ήείοδοε Ουρανού καί Γήε φηείν (Τ1ιθο§. 147δδ). ΖΥΟ
1 τοΰ2 ογπ Ζ || τοΰ έκατόγχειροε Ζ || γάρ ό Ζ : γράφει (ό) Υ((φ || 2 φηοίν Ζ : φύναι Υ, γένοο 0 ||
Α 404/Ζ8 άμείνων: ίεχυρότεροε, βελτίων. ΖΥΟΧ
Α 405/Ζ8 δε ρα: δετιε δή. ΖΥΟΧ
Α 405/Ζ8 Κρονίωνί: Κρόνου παιδί Διΐ. ΖΥΟΧ
Α 405/Ζ8 κύδεϊ γαίων: τήι αυτού δόξηι γαυριών καί οεμνυνόμενοο. ΖΥΟΧ
Α 406/Ζ8 ύπέδδειοαν: έφοβήθηοαν. ΖΥΟΧ
Α 406/Ζ8 ούδ’ έ τ ’ έδηοαν: τό πλήρεο ούκέτι έδηοαν. ΖΥΟΧ
ούδέ τ ’ / ούδ’ έ τ ’ = νν.11. Ηογπ. ||
Α 407/Ζ8 των νΰν μιν: τούτων έπί τοΰ παρόντοο αύτόν. ΖΥΟΧ
Α 407/Ζ8 μνήοαοα: ύπομνήοαοα. ΖΥΟΧ
Α 407/Ζ8 παρέζεο: παρακαθέζου. ΖΥΟΧ
Α 407/Ζ8 καί λαβέ γούνων: των γονάτων κράτηοον. ΖΥΟΧ
Α 408/Ζ8 αί κέν πωο: έάν πωο. ΖΥΟΧΑ11
Α 408/Ζ8 έθέληιοιν: βουληθήι, θελήοει. ΖΥΟΧ
Α 408/Ζ8 έπί Τρώεοοιν άρήξαΐ: έπιβοηθήοαι τοΐο Τρωοίν. ΖΥΟΧ
Α 409/Ζ8 τούο δέ: τούο δε "Ελληναο. ΖΥΟΧΑ11
Α 409/Ζ8 κατά πρύμναο: τάο ναΰο άπό μέρουο (= Α1ί) φηοίν. πρύμνα γάρ μέροο τήο
νεώο τό έοχατον. ΖΥΟΧ
πρύμνα γάρ το τήο νηοο έοχατον Υ ||
Α 409/Ζ8 καί άμφ’ άλα: καί περί την θάλαοοαν. ΖΥΟΧ
καί : καί <τήν> Ζ ||
Α 409/Ζ8 έλοαΐ: ουνελάοαι (= Α1ί), ουγκλέΐοαι. ΖΥΟΧ
Α 410/Ζ8 κτεινομένουο: άναιρουμένουο, φονευομένουο. ΖΥΟΧ
Α 410/Ζ8 ϊνα πάντεο έπαύρωνται ιβαειλήοε ΥΟΧϋ: ϊνα άπολαύεωει πάντεε τήε
άβουλίαε τοΰ βαειλέωε, το υ τέετινίνα άπόλωνται δ ι’ αύτόν. ΖΥΟΧΑ11 Ερίπι.
1 πάντεο άπολαύεωει Α1 1| 2 αύτοΰ Α1 ΏΏΏΕρίιτι. ||
Α 411/Ζ8 γνώι: γνώηι, μάθηι. ΖΥΟΧ
Α 412/Ζ8 ήν άτην: την ιδίαν άβουλίαν καί βλάβην. ΖΥΟΧΑ1ί
Α 412/Ζ8 δ τ ’ άριοτον: δ τι τον άριοτον, άντί τοΰ έμέ τον Άχιλλέα. ΖΥΟΧ
Α 412/Ζ8 ούδέν έτιοεν: κατ’ ούδέν έτίμηοεν. ΖΥΟΧ
Α 413/Υ8 ήμείβετο: άπεκρίνατο. ΥΟΧ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 49

Α 413/Ζ8 κατά δάκρυ χέουοα: δακρύουοα, κλαίουοα. ΖΥΟΧ


Α 414/Ζ8 τ ί νύ οε: διά τ ί δή οε άνέτρεφον. ΖΥΟΧ
Α 414/Ζ8 αίνά τεκοΰοα: έπ'ι κακώι γεννήαααα. ΖΟΧ
Α 415/Ζ8 α’ί θ ’ δφελεο: ε’ί θ ’ ώφειλεα- έοτι δε επίρρημα εύκτικόν. ΖΥΟΧ
ώφιλεο Ζ = Γ 40Ώ : ώφελεο Υ(φΧ ||
Α 415/Ζ8 άδάκρυτοο: άνευ δακρύων, ! άλυποο (= Α1ί) ΖΥΟΧ
Α 415/Ζ8 άπήμων: άβλαβήο. ΖΥΟΧΑ11
Α 416/Ζ8 έπεί νύ τοί: επειδή οοι. Ζ Υ Ο Χ
Α 416/Ζ8 άίαα: ειμαρμένη,! μοίρα (= Α1ί). Ζ Υ Ο Χ
Α 416/Ζ8 μίνυνθα: ε π ’ ολίγον. ΖΥΟΧΑ« ~ Αρδ 112, 34
Α 416/Ζ8 ού τ ι μάλα δήν: καί ούκ επί πολύν χρόνον. ΖΥΑ1ί
Α 417/Ζ5 άμα: όμοΰ. Ζ Υ Ο Χ
Α 417/Ζ8 ώκύμοροο: ταχυθάνατου (= Α1ί)· 'όιζυρόα' δε επίπονου, ! άθλιου, ταλαίπω­
ρου (= Α«). Ζ Υ Ο Χ
1επιπΐ3 ρΓο 8έ Υί^Χ || ταλαίπωροε ογπ Ζ ||
Α 417/Ζ8 περί πάντων: άντί τού ύπέρ πάνταυ άνθρώπουυ. Ζ Υ Ο Χ
Α 418/Ζ8 έπλεο: έγένου. λέγεται γάρ την Θ έτιν παρά Διόυ μαθείν τά περί Άχιλ-
λέωυ, ό τι εί μεν μείνηι έν τή ι Φθίαι μη υυμπλεύυαυ τοίυ "Ελληυι είυ την ’Ίλιον,
3 πολλή μεν έυται αύτώι ή ζωή, άδοξου δέ· εί δε υυνανέλθοι αύτοίυ, έυται όλι-
γοχρόνιοιυ μέν, ά λ λ α άοίδιμου καί εύκλεήυ. όθεν ώυ προειδυία ή Θέτιυ τούτο, ήν
αύτόν παραθεμένη είυ τον Λυκομήδουυ παρθενώνα ώυ κόρην έν τήι Οκύρωι- έυτι δέ
6 μία τών Κυκλάδων. ΖΥΟΧΑΚ
2 μείνει Α ||
Α 418/Ζ8 τώ υε: διό δή υε. ΖΥΟΧΑ«
τώ Ζλ ·. τώ Υ<3\ τώ ι Χλ ||
Α 418/Ζ8 κακήι αίυηΐ: κακήι μοίραι. ΖΥΟΧ
Α 418/Ζ8 τέκον: έτεκον, έγέννηυα. ΖΥΟΧ
Α 418/Υ8 έν μεγάροιυιν: έν τοίυ οίκοιυ. Υζ)Χ
Α 419/Ζ8 έρέουυα: είπούυα, άπαγγελούυα. ΖΥΟΧ
Α 419/Ζ8 τερπικεραύνωι: τερπομένωι κεραυνοίυ, ή καταγωνιζομένωι τούυ έναντί-
ουυ καί τρέποντι κεραυνοίυ. ΖΥζ)Χ(Ε)
Α 420/Ζ8 ειμΐ: άπειμι, πορεύυομαι. προπεριυπωμένωυ δέ άναγνωυτέον εί δέ όξυτό-
νωυ, δηλοί τό υπάρχω ή λέξιυ. ΖΧΟ£Χ ~ Ηά
Α 420/Ζ8 άγάννιφον: τον λίαν νιφόμενον τά ύπό τοίυ νέφευι μέρη· τά γάρ άκρα τού
Όλύμπου ώυ ύπερνεφή ούτε νίφεται ούτε κατομβρείται κατ’ αύτόν τον ποιητήν
3 λέγοντα "Όλυμπον θ ’ όθι φααί θεών έδοα άυφαλέυ αίεί έμμεναι, ο ύ τ’ άνέμοιυι
τιναυυόμενον ούτε π ο τ ’ δμβρωι δεύεται, ούτε χιών έπιπίλναται, ά λ λα μάλ’ αϊθρη
πέπταται άννέφελου, λευκή δ ’ έπιδέδρομεν αίγλη' (ζ 42-5). ΖΥζ)Χ(Α)Η | άγάννιφον
6 ούν ήτοι τον πάνυ κατανιφόμενον, ή τον ούτε όλωυ. ΖΥΘ^ΧΑΚ
3 δλυμποντ’ όθι Ζ(Α) || 4 έπ ιπ ιδ νδ τα ι Ζ || 5 άνέφελοε ΥΑΚ ||
Α 420/Ζ8 αί κε πίθηταί: έάν πειυθήι. Ζ Υ Ο Χ
Α 421/Ζ8 παρήμενου: παρ’ αύταίυ καθήμενου. Ζ ~ Α 4882)
Α 421/Ζ8 ώκυπόροιυΐ: ταχέωυ πλεούυαιυ. Ζ Υ Ο Χ
Α 422/Ζ8 μήνιε: όργίζου. Ζ Υ Ο Χ
Α 422/Ζ8 πάμπαν: παντελώυ παύου. ΖΥζ)Χ
Α 423/Ζ8 έυ Ωκεανόν: παρά τον Ωκεανόν, ό δέ Ωκεανού ποταμού έυ τι καθ’
"Ομηρον έξωθεν περιέχων κυκλοτέρωυ όλον τον κόυμον. ΖΥΟΧΚ
Α 423/Ζ8 άμύμοναα: άμωμήτουυ, άγαθούυ, ή άψόγουυ. ΖΥΟΧ
άγαθούο ογπ Υ ||
50 δοΐιοΐία ϋ ίη Ιΐίαάεοι

Α 423/Ζ8 Αίθιοπήαο: Αίθίοπαο. ΖΥ(φΧ


Α 424/Ζ8 χθιζόε: διά τήο χθέο. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 424/Ζ8 κατά δαΐτα (= β 322): επί ευωχίαν. ΖΥΟ,Χ
μετά δαΐτα Υ(φΧλ / κατά δαΐτα 7 λ = νν. 11. Ηογπ. ||
Α 424/Ζ8 έπονταί: έπακολουθοΰοιν. ΖΥ
Α 425/Ζ8 δωδέκατηΐ: προουπακουοτέον ήμέραι. Ζ Υ Ο Χ
Α 425/Ζ8 αΰτιο: πάλιν, 'έλεύοεται' δε παραγενήοεται, έλθηι. Ζ Υ Ο Χ
Ιειπιτια ριο δε Υ(φΧ ||
Α 425/Ζ8 Οΰλυμπον δέ: είο τον Όλυμπον. ΖΥζ)Χ
Α 426/Ζ8 Διόο ποτί: πρόο τό τοΰ Διόο. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 426/Ζ8 χαλκοβατέο: ίοχυρώο βεβηκόο, ετερεόν. Ζ Υ Ο Χ
Α 426/Ζ8 δώ: δώμα, οικίαν, τό δέ πάθοε άποκοπή. ΖΥζ)Χ ~ ΑιΊδΐοΐ. Ρ ο θ ϊ . 1458&4
Α 427/Ζ8 γουνάεομαί: γονυπετήεω, | λιτανεύεω (= Α1ί). ΖΥζ)Χ
Α 427/Ζ8 πείεεεθαΐ: πειοθήναι- ώε άμφίβολον δέ αύτό φηείν διότι ήιδη τό άντιπα-
θέε τήε 'Ήραε. Ζ Υ Ο Χ
Α 428/Ζ8 ώε άρα: οΰτωο δή. Ζ Υ Ο Χ
Α 428/Ζ8 φωνήεαεα: είποΰεα. Ζ Υ Ο Χ
Α 428/Ζ8 άπεβήεατο: άπέβη, άπήλθεν. ΖΥ(φΧ
Α 428/Ζ8 έλιπεν: κατέλιπεν. 'αύτοΰ' δέ άντί τοΰ αυτόθι, έπί τον τόπον. Ζ Υ Ο Χ
Ιεοιοια ριο δέ Υ(φΧ || τοΰ τόπου Υ ||
Α 429/Ζ8 χωόμενον: λυπούμενον, όργιζόμενον Γκατά την ψυχήν Υ1. ΖΥζ)Χ
Α 429/Ζ8 εύζώνοιο: εύζώοτου, καλήε καί εύετόλου, άφ’ ου εύειδοΰε άπό μέρουε.
ΖΥΟΧ
1 εύετολίετου ΖΥ ||
Α 430/Ζ8 τήν ρα: ήντινα δή. Ζ Υ Ο Χ
Α 430/Ζ8 βίηΐ: βίαι, δυνάμει- ή μετά βίαε. ΖΥ(φΧ
Α 430/Ζ8 άέκοντοε: άκοντοε καί μη βουλομένου. Ζ Υ Ο Χ
Α 430/Ζ8 άπηύρων: άφείλαντο. ΖΥζ)ΧΑ11 Ερίπι.
άφείλοντο Υί^Χ Ερίοι. ||
Α 430/Υ8 έε Χρύεην: είε τήν Χρύεαν. Υ(^Χ
Α 430/Ζ8 αύτάρ Όδυεεεύε: ό δέ Όδυεεεύε έν τοεούτωι. Ζ Υ Ο Χ ~ Δ 2212) τόφρα
Α 431/Ζ8 ικανέ: παρεγένετο, Ζ Υ Ο Χ | έφθαεεν. Ζ(φΧ
Α 431/Υ8 ιερήν: ίεράν, μεγάλην. Υ(φΧ
Α 432/Ζ8 οί δ ’ ότε: ουτοι δέ οπότε. Ζ Υ Ο Χ
Α 432/Ζ8 λιμένοε: τοΰ αίγιαλοΰ- 'πολυβενθέοε' δέ πολύ βάθοα έχοντοα, βαθύτατου.
ΖΥΟΧ
1601013 ριο δέ Υ(φΧ II
Α 432/Ζ8 έντόε 'ίκοντο: έαωθεν παρεγένοντο. ΖΥ
Α 433/Ζ8 ίατία: τήο νηόο ή οθόνη, ό έοτι | τό άρμενον (= Α1ί), ίοτίον λ έγετα ι- ίοτόο
(434) δέ τό μέγιοτον ξύλον, ή κατάρτιοο (~ Α 4341ί 4802)) λεγομένη ύπό των ναυτι­
κών. Ζ Υ Ο Χ
Α 433/Ζ8 οτείλαντο: ουνέοτειλαν, Ζ Υ Ο Χ I καθεΐλον. ΖΟ,Χ
Α 433/Ζ8 θέοαν δέ: έθηκαν δέ. ΖΥζ)Χ
Α 434/Ζ8 ίοτοδόκηΐ: τή ι ύποδεχομένηι τον ίοτόν, ίοτοθήκηι- λέγει δέ τώι κατά τήν
πρύμναν άνέχοντι ξύλωι, ΖΥΟ ,ΧΑ | καθ’ ου κλίνεται ό ίοτόο. ΖΥζ)Α (Α1ί ή κατάρτη)
1δ τό κατά τήν πρύμναν ξύλον Υ, τό ... έξέχον ξύλον Α ||
Α 434/Ζ8+(38 πέλαοαν: προοεπέλαοαν, προοήγαγον. ΖΥΟ,Χ | μετωνυμία- τουτέοτι
πελαοθήναι έποίηοαν. (^Χ ~Τή ξ 3502) 3582)
δείιοΐίβ ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 51

Α 434/Ζ8 προτόνοιοί: τοΐο προτεταμένοιο κάλοιο (= Α1ί), ο ϊτινεο τον ίοτόν


περιτείνουοιν 'ίνα ήι όρθόο. ΖΥ(φΧ
1 προτεταγμένοιο Ζ ||
Α 434/Ζ8 ύφέντεο: ένδόοαντεο, ! χαλάοαντεο (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
ένδόντεο Υ, ένδώεαντεε X ||
Α 435/Ζ8 καρπαλίμωο: ταχέωο. ΖΥΟ,Χ
Α 435/Ζ8 είο δρμον: είο τον λιμένα, άπό τοΰ όρμεΐν καί 'ίοταοθαι έν αύτώι τάο ναΰο.
ΖΥΟΧ
ορμήν 7 λ ||
Α 435/Ζ8 προέρυοεαν: προεείλκυεαν, προοήγαγον. Ζ Υ Ο Χ
προέρεεεαν / προέρυοεαν <3Χλ / προέρυεαν ΖΥλ = νν. 11. Ηογπ. ||
Α 435/Ζ8 έρετμοΐο: έρέοοοντεο ! ταΐο κώπαιο (= Α1ί). ΖΥ
Τ Α 435/(^8 έρετμοΐο: είρεείαιε, κωπηλαείαιε. (^Χ ~ Β 71923
Α 436/Ζ8 εύνάε: τάο άγκύραο. ΖΟ I νΰν λέγει ! τά οίδηρα (= Α1ί) παρά τό εύνάξειν
την ναΰν χαλώμενα είο τό ύδωρ καί ποιεΐν 'ίοταοθαι. τρία δέ οημαίνει ή λέξιε παρά
τώ ι ποιητήν την κοίτην (X 19023), ώο όταν λέγηι 'εύνήι ένί μαλακήι' (I 618), την
άγκυραν (ι 13723, Αρδ), ώο νΰν 'έκ δέ εύνάο έβαλον', την διατριβήν, ώο τό 'δθι φαοί
Τυφωέοο έμμεναι εύνάο' (Β 78323). ΖΥζ)Χ(Α)Η ~ Ερίπι.
3 εύνήι ογπ Α || ένί ογπ Ζ || 4 έβάλοντο Ζ, έβαλλον Α ||
Α 436/Ζ8 έβαλον: έξέβαλον. ΖΟ,Χ
Α 436/Ζ8 πρυμνήοια: τά άπόγεια οχοινία, οιο έκ τήο πρύμνηο προοδεομεΐται ή ναΰο
πρόο τήι γήι. ΖΥ(φΧ
Α 437/Ζ8 έκ δέ καί αυτοί βαΐνον: έξέβαινον δέ καί αυτοί. ΖΥζ)Χ
Α 437/Ζ8 έπί ρηγμΐνι: έπί τώ ι αίγιαλών ούτω δέ εϊρηται άπό τοΰ περιρρήοοεοθαι
αύτώι τά κύματα. ΖΥΟ,Χ ~ Ερίπι.
περιρρειεθαι Υ, παραρήοοεοθαι ^X ||
Α 439/Ζ8 έκ δέ Χρυοηίο νηόο βή: έξέβη δέ καί ή Χρυοηίο τήο νηόο. ΖΥΟ,Χ
Τ Α 439/Ζ8 έκ δ ’ έβη: έξέβη δέ. Ζ ~ γ 1123, Ε 26423
Α 439/Ζ8 ποντοπόροιο: τήο τον πόντον περώοηο, θαλαοοοπλόου. ΖΥΟ,Χ
Α 440/Ζ8 πολύμητιο: πολύβουλοο, ουνετόο. ΖΥΟ Χ
Α 441/Ζ8 έν χεροί τίθεΐ: έν ταΐο χεροί τοΰ πατρόο έκδίδου. ΖΥΟ,Χ
Α 441/Ζ8 καί μιν: καί αύτόν. ΖΥζ)(Χ)Α11
Α 442/Ζ8 πρό μ’ έπεμψεν: προέπεμψέν με. ΖΥΟ Χ
Α 442/Υ8 άναξ άνδρών: ό βαοιλεύο των άνθρώπων. Υζ)Χ
Α 443/Ζ8 παΐδά τε οοί: καί την θυγατέρα οοί. ΖΥΟίΧ)
Α 443/Ζ8 άγέμεν: άγειν. Ζ Υ Ο Χ
Α 443/Ζ8 Φοίβωι τε: καί τώι Άπόλλωνι. ΖΥΟ,ίΧ)
Α 443/Ζ8 ιερήν: ίεράν, θαυμαοτήν. Ζ = Α 36623
Α 444/Ζ8 ρέξαΐ: έπιτελέοαι, θΰοαι (= Α1ί), ίερουργήοαι. ΖΥΟ,Χ
Α 444/Ζ8 ύπέρ Δαναών: ύπέρ των Ελλήνων. Ζ ~ Α 4223
Α 444/Ζ8 δφρ’ ίλαοόμεοθα: δπωο έξιλεωοώμεθα. ΖΥΟ,Χ
εξ'ίλεωοόμεθα Ζ, ίλεωοώμεθα Υ ||
Α 444/Ζ8 άνακτα: τον Απόλλωνα νΰν. ΖΥζ)(Χ), οί Α 44223
Α 445/Ζ8 πολύοτονα: πολλών οτεναγμών αίτια. ΖΥΟ,Χ
Α 445/Ζ8 κήδεα: κακά. ΖΥΟ ίΧ)
Α 445/Ζ8 έφήκεν: έπέπεμψεν. ΖΥΟ,Χ
Α 447/Ζ8 παΐδα φίλην: την προοφιλή {οου} θυγατέρα. ΖΥζ)(Χ)
οου 6Χ 443 Ιιυο ΐΓβηδΙαΐυΓΠ ||
52 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 447/Ζ8 ώκα: ταχέωο. Ζ Υ Ο Χ


Α 447/Ζ8 κλειτήν: ένδοξον. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 448/Ζ8 έξείηο: έφεξήο. ΖΥί^ΧΑ11
Α 448/Ζ8 έύδμητον: περί τον καλώο ώικοδομημένον βωμόν. Ζ Υ Ο Χ
Α 449/Ζ8 χερνίφαντο: τάο χείραο ένίφαντό. ΖΥζ)Χ
Α 449/Ζ8 ούλοχύταο: ούλάο. είοίν δε ! κριθαί μετά αλών μεμιγμέναι (= Α1ί) άο
έπέχεον τοΐο ίερουργουμένοιο ζώοιο προ τοΰ θύεοθαι (= Ερίπι.), ήτοι πολυπληθείαο
3 χάριν ή μνήμην ποιούμενοι τήο άρχαίαο βρώοεωο. ώο γάρ φηε'ιν Θεόφραοτοο έν τώι
Περ'ι Εύρεμάτων (Η. 730 ΓοιΊεηόαυ^Η) πρ'ιν ή μάθωοιν ο'ι άνθρωποι ουλλέγειν τον
Δημητριακόν καρπόν, ούτωο οώαο αύτάο ήοθιον, όθεν 'ούλάο' αύτάο φηοίν ό
6 ποιητήο (γ 441). ΖΥί^ΧΑΚ
4 άλεΐν (^Κ, άλεΐν ΥΧ || 5 οΰλαε Κ, δλαε Ζ, όλάε Α ||
Α 449/Ζ8 προβάλοντο: προήνεγκαν, ή έβάοταοαν. ΖΥΟ,Χ
Α 450/Ζ8 μεγάλ’ εύχετο: μεγάλωο ηύχετο. ΖΥζ)Χ
μεγάλα Ζλ ||
Α 450/Ζ8 άναοχών: άνατείναο. ΖΥΟ,Χ
Α 453/Ζ8 έμεΰ: εμού. Ζ Υ Ο Χ
Α 453/Ζ8 πάροο: έμπροοθεν, ή πρότερον. ΖΥΟ,Χ
Α 453/Ζ8 έκλυεο: έπήκουεο ΖΥζ)Χ | εμού εύξαμένου. ΖΟ,Χ
Α 454/Ζ8 τίμηοαο: τιμήο ήξίωοαο, έτίμηοαο. ΖΥΟ,Χ
Α 454/Ζ8 μέγα δ ’ ΐψαο: μεγάλωο δ ’ έβλαψαο. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 455/Ζ8 ήδ’ ε τι κα'ι νΰν μοί: κα'ι νΰν δη μοι. ΖΥ(3
Α 455/Υ8 έπικρήηνον: έπιτέλεεον. Υζ)Χ
Α 455/Ζ8 έέλδωρ: έπιθύμημα. Ζ Υ Ο Χ
Α 456/Ζ8 άεικέα λοιγόν: αίκιετικόν, χαλεπόν Γόλεθρον (31. ΖΥΟ
Α 456/Ζ8 άμυνον: άπότρεψον, κατάπαυοον. ΖΥΟ
άπόετρεφον <3 ||
Α 458/Ζ8 αύτάρ έπεί ρ’: επειδή δε. Ζ Υ Ο Χ
Α 458/Υ8 ούλοχύταο: νΰν τά κανά (οί Β 41023 τάο κριθάο). Υ(^Χ (Α1ί κριθάο ~ Α 44923)
Α 459/Ζ8 αύ έρυοαν: είο τούπίοω άνέκλαοαν τον τράχηλον τού θυομένου ιερείου (=
X), ώο προοέχειν είο ούρανόν τοΐο θεοίο οιο καί έθύοντο, ώο καί αύτών όντων έν
ούρανώι (~ Ερίπι.). πάλιν δε τοΐο ήρωοιν ώο κατοιχομένοιο έντομα έθυον άποβλέ-
ποντα κάτω είο γην. ΖΥίφΑΚ
4 άποβλέπων τά κάτω Α ||
Α 459/Ζ8 έδειραν: έξέδειραν. Ζ Υ Ο Χ
Α 460/Ζ8 μηρούο: τά μηριαία όοτά. Ζ Υ Ο Χ
Α 460/Ζ8 έξέταμον: έξέκοψαν. Ζ Υ Ο Χ
Α 460/Ζ8 κατά τε κνίοηι έκάλυψαν: καί κατεκάλυψαν τά μηριά τώι λίπει. ΖΥζ)Χ
Α 461/Ζ8 δ ίπ τυ χα ποιήοαντεο: διπλώοαντεο τήν κ νίο α ν νΰν δέ λ έγ ει τον
έπίπλουν. Ζ Υ Ο Χ
Α 461/Ζ8 έ π ’ αύτών δ ’ ώμοθέτηοαν: άπ’ αύτών δέ ώμων {τών ιερείων} άπαρξάμενοι
έκοψαν μικρόν άπό παντόο μέλουο καί έπέθηκαν έπ ί τά μηρία, ΖΥζ)ΧΑ | ώο δοκείν
όλα τά μέλη τοΰ ιερείου καρποΰοθαι. ΖΥίψΑ
1 ώμων Υ<3ΧΑ || τών ιερείων <:1ε1. <:1ε Μ ακό || 2 μέλουε I : μέρουο ΖΥΧΑ ||
Α 462/Ζ8 καίε δ ’: έκαιεν δέ. Ζ Υ Ο Χ
Α 462/Ζ8 έπί οχίζηιο: άντί τοΰ έπί οχιζών. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 462/Ζ8 αίθοπα: μέλανα, ή θερμαντικόν. ΖΥζ)Χ ~ Αρδ 13, 30
μέλαν Ζ ||
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 53

Α 463/Ζ8 λειβεν: έπέλειβεν, έοπενδεν. ΖΥζ)Χ


έπέσπενδεν Υ<3Χ ||
Α 463/Ζ8 νέοι: νεανίοκοι. Ζ Υ Ο Χ
Α 463/Ζ8+(38 έχον: κατέΐχον, ΖΥ(φΧ ! έκράτουν (~ I 223). (^Χ
Α 463/Ζ8 πεμπώβολα: πέντε όβελούο έχοντα έκ μιάο λαβήο κρατουμένουο, τριαινο-
ειδειο. Ζ Υ Ο Χ
Α 464/Ζ8 κατά μήρ’ έκάη: κατεκάη τά μηριαία όοτά. ΖΥΟ,Χ
Α 464/Ζ8 οπλάγχνα: ήπατα. Ζ Υ Ο Χ (Ηθ ο 1527, Εθχ "έγκατα")
Α 464/Ζ8 πάεαντο: έγεύοαντο. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 465/Ζ8 μίοτυλλον: είο μικρά διέκοφαν. ΖΥΟ,Χ
Α 465/Ζ8 τ ’ άρα τάλλα: κα'ι τά άλλα. Ζ Υ Ο Χ
Α 466/Ζ8 κα'ι άμφ’ όβελοΐοιν έπειραν: κα'ι τοΐε όβελίοκοιο περιέπειραν. Ζ Υ Ο Χ
Α 466/Ζ8 περιφραδέωο: πάνυ έμπείρωο κα'ι έντέχνωο. Ζ Υ Ο Χ
Α 466/Ζ8 έρύοαντο: είο τούπίεω εϊλκυοαν τοΰ πυρόο. Ζ Υ Ο Χ
Α 467/Ζ8 πόνου: τήε περί την ευωχίαν άοχολίαε. Ζ Υ Ο Χ
Α 467/Ζ8 τετύκοντο: κατεοκεύαζον, εύτρέπιζον. Ζ Υ Ο Χ
Α 467/Ζ8 δαΐτα: ευωχίαν. ΖΥΟ,Χ
Α 468/Ζ8 δαίνυντο: εύωχοΰντο. ΖΥΟ,Χ
Α 468/Ζ8 έδεύετο: ένδεήο ην. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 468/Ζ8 δαιτόο: εύωχίαο. ΖΥΟ,Χ
Α 468/Ζ8 είοηο: ίοηο, πάοιν όμοίαο, ή ίοομοίρου ΖΥΟ,Χ I καί μεριοτήο. ΖΟ,Χ
Α 469/Ζ8 πόοιοο: ποτοΰ. ΖΥΟ,Χ
Α 469/Ζ8 έδητύοο: εύωχίαο, ! βρώοεωο (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Α 469/Ζ8 έξ έρον έντο: έξέβαλον τον τήε τροφήο έρωτα, ό έοτιν ! έκορέοθηοαν (=
Α1ί, Ερίπι.). 'έρον' δέ τον έρωτα Αίολεΐο λέγουοιν. ΖΥΟ(Χ)
Α 470/Ζ8 κούροι: οί νέοι. ΖΥΟ,Χ
Α 470/Ζ8 κρητήραο: τούο κρατήραο. ΖΥΟ,Χ
Α 470/Ζ8 έπεοτέψαντο: άχρι τήο οτεφάνηο έπλήρωοαν, ό έο τι μέχρι χείλουο.
ΖΥΟΧ
μέχρι τέλουε ζ)Χ, μετά τέλουο Υ ||
Α 470/Ζ8 ποτοΐο: ποτοΰ. Ζ Υ Ο Χ
Α 471/Ζ8 νώμηοαν: διεμέριοαν (= Α1ί), διέδοοαν. Ζ Υ Ο Χ (Τ διέδωκαν)
Α 471/Ζ8 έπαρξάμενοί: ήτοι τοΰ π ίνειν αρχήν ποιηοάμενοι καί άπαρξάμενοι καί
οπείοαντεο τοΐε θεοΐο. ΖΥΟ,Χ
Α 471/Ζ8 δεπάεοοί: ποτηρίοιο, ΖΥΟ,Χ I έκπώμαοιν. ΖΟ,Χ
Α 472/Ζ8 πανημέριοί: δ ι’ όληο ήμέραο. ΖΥΡΧΑ1ί
Α 472/Ζ8 μολπήΐ: ύμνωι, ώιδήι. ΖΥΡΧΑ11
Α 472/Ζ8 θεόν: τον Απόλλωνα. Ζ Υ Ο Χ
Α 472/Ζ8 ίλάοκοντο: έξευμενίζοντο, έξιλεοΰντο. Ζ Υ Ο Χ
Α 473/Ζ8 καλόν άείδοντεο: ήτοι καλόν άιδοντεο, ή καλώο τον παιάνα (~ Αλ). \ παιάν
δέ έοτιν ύμνοο είο Απόλλωνα έπί άφέοει λοιμού άιδόμενοο (= Ερίπι.). ΖΥΟ,Χ
ΤΑ 473/Ζ8+Υ8 παιήονα: παιάνα. ΖΥί^ΧΑ111ειδοο ώιδήο. ΥΡΧΑ1ί
παιάνα Ζ : παιάν Υ^X ||
Α 473/Υ8 κούροι: νέοι. ΥΡΧ = 47023
Α 474/Ζ8 μέλποντεο: ύμνοΰντεο. άπό δέ τοΰ είπ έΐν τον ποιητήν τό 'ό δέ φρένα
τ έ ρ π ε τ ’ άκούων' διδάοκει ήμάο ό τι πλέον των θυοιών τέρπονται οί θεοί το ΐε
οίκείοιο έκαοτοο ύμνοιο. ΖΥ(φΑ
Α 474/Υ8 έκάεργον: τον Απόλλωνα έπιθετικώο.Υζ)Χ
54 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 475/Ζ8 ήμοο: ήνίκα, δτε. ΖΥ(φΧ


Α 475/Ζ8 ήέλιοο: ό ήλιοο. ΖΥ(φΧ
Α 475/Ζ8 καί επί κνέφαε ήλθε: καί οκότοο έγένετο, δ έοτι νύξ. ΖΥζ)Χ (Α1ί αντί <τοΰ>
καί νύξ έγένετο)
<τό> οκότοο Υ(φΧ ||
Α 476/Ζ5 δή τότε: τότε δή. Ζ Υ Ο Χ
Α 476/Ζ8 κοιμήοαντο: έκοιμήθηοαν. ΖΥζ)Χ
Α 476/Ζ8 παρά πρυμνήοια: παρά τά άπόγεια οχοινία. ΖΥί^ΧΑ11
Α 477/Ζ8 ήριγένεια: ήτοι ή τον δρθρον γεννώεα ημέρα, ή | ύπό τού δρθρου γεννω-
μένη (= Α«, ~ Τ8). ΖΥί^Χ
Α 477/Ζ8 ροδοδάκτυλοο: ροδόχρουο, διαυγήο. πυρώδηο γάρ ό άήρ δρθρου γίνετα ι έν
τή ι άνατολήι. άπό δέ τού οχήματοο των τήο χειρόο δακτύλων παρίοτηοι τό των
άκτίνων όχημα. ΖΥ(φΑ
Α 477/Ζ8 ήώο: ημέρα. ΖΥί^Χ
Α 478/Ζ8 άνάγοντο: άνήγοντο, άπέπλεον. ΖΥζ)Χ
Α 478/Ζ8 μετά ετρατόν εύρύν Αχαιών: έπί τό πολύ πλήθοε των Ελλήνων. ΖΥζ)Χ
Α 479/Ζ8 ίκμενον: ήτοι πορευτικόν ΖΥζ)Χ(Α11) | παρά τό ίκνέΐοθαι, ή ύγρόν παρά τήν
ικμάδα- καί γάρ έν άλλοιε φηείν 'άνέμων μένοε ύγρόν άέντων' (ε 478). ΖΥζ)ΧΑ
Α 479/Ζ8 ούρον: φορόν άνεμον. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 479/Ζ8 ϊεΐ: έφίει, έπεμπεν. Ζ Υ Ο Χ
έπέπεμπεν Υ<3Χ ||
Α 480/Ζ8 ίετόν: τήν κατάρτιον (= X). 'ίετία ' δέ πληθυντικώε | τήν οθόνην (= Α1ί). ΖΥΟ)
τήν Ζ : τον (^Χ, ογπ Υ ||
Α 480/Ζ8 ετήεαν: έετηεαν. Ζ Υ Ο Χ
Α 480/Ζ8 άνά θ ’ ίετία λευκά πέταεεαν: άνελκύεαντεε δέ καί τά τήο νεώο όθόνια
ήπλωοαν. Ζ Υ Ο Χ
8’ ||
Α 481/Ζ8 πρήοεν: ένέπρηοεν {πνεύματοο}, έφύοηοεν. ΖΥζ)ΧΤ
πνευματοο Ζ, πνεύμα τ ι Υ : ογπ ^X Τ || .. <ένέπληοε> πνεύματοο όε Μ ακό || ένεφύοηοεν ΥΧ ||
Α 481/Ζ8 μέοον ίοτίον: μέοην τήν οθόνην. ΖΥζ)Χ
μέοην : μέοον Ζ ||
Α 481/Ζ8 άμφί δέ κύμα: άντί τού τό δέ κύμα. ΖΥζ)Χ
Α 482/Ζ8 ετείρηΐ: τή ι τρόπιδι (= Α1ί) τήο νεώο (= X), έπ εί ετερεωτέρα τών εανίδων
ύπάρχει- έπί γάρ τό ξύλον τούτο ώοπερ είο θεμέλιόν τινα έποικοδομεΐται τά άλλα
ξύλα τήο νεώο. ΖΥίφΑΚ
Α 482/Ζ8 πορφύρεον: μέλαν. Ζ Υ Ο Χ
Α 482/Ζ8 μεγάλ’ ϊαχεν: μεγάλωε ήχει. Ζ Υ Ο Χ
Α 482/Ζ8 νηόε ίούεηε: τήε νεώε παραγινομένηε, δ έετι πλεούεηε. Ζ Υ Ο Χ
Α 483/Ζ8 έθεεν: έπλει ν ΰ ν άλλωε δέ έτρεχεν (Β 18323). Ζ Υ Ο Χ
αλλωο Ζ : έν αλλοιο Υ, άλλοτε <3, νΰν X ||
Α 483/Ζ8 κατά κύμα: κατά τήν θάλαοοαν. Ζ Υ Ο Χ
Α 483/Ζ8 διαπρήοοουοα: διαπερώοα, διερχομένη. ΖΥΡΧΑ1ί
Α 483/Ζ8 κέλευθον: π λοΰν (= Α1ί). ά λλο τε δέ τή ν διά τήο γήο όδόν. Ζ Υ Ο Χ
Α 484/Ζ8 αύτάρ έπεί: έπειδή δέ. Ζ Υ Ο Χ
Α 484/Ζ8 'ίκοντο: παρεγένοντο. ΖΥΟ Χ
Α 484/Ζ8 εύρύν: πλα τύ ν, μέγαν. Ζ Υ Ο Χ
Α 485/Ζ8 ο'ί γε: ούτοι. ΖΥζ)Χ
Α 485/Ζ8 πάμπρω τα (γε μέλαιναν! Ηοιώ.): π ά ντω ν πρώ τον. Ζ Υ Ο Χ = Δ 9723, οοηίθΓθ-
όαΐιΐΓ (ν. ΖΡΕ 132 η. 14) δ 780 νήα μέν ούν πάμ πρω τον άλόο βένθοοδε έρυοοαν.
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 55

Α 485/Ζ8 ε π ’ ήπειρο ιο: έπ'ι τήο γήα. Ζ Υ Ο Χ


Α 485/Ζ8 έρυαααν: άνείλκυααν. ΖΥΟ,Χ
Α 486/Ζ8 ύφοΰ: έφ’ ύψουα (= Α1ί). 'ψαμάθοια' δε επί ταΐο ψάμμοια. ΖΥΟ,Χ
ύφοΰ Ζλ || Ιεπιπια ρπ> 8έ Υ(φΧ, 1επιπΐ3 ευπι δε Ζ ||
Α 486/Ζ8 ύπο: υποκάτω δε. ΖΥΟ,Χ
Α 486/Ζ8+ΙΑ έρματα: έρείοματα, ετηρίγματα. ΖΥΟ,Χ I δαεύνεται. τα γάρ βραχέα προ
τοΰ ρ έπαγομένου τοΰ μ δαεύνεται, πλήν τού άρμενον. ΕΕ (Α1ί έρείεματα,
φυλάγματα ~ Π 5492))
Α 486/Ζ8 μακρά: μεγάλα. ΖΥΟ,Χ
Α 486/Ζ8 τάνυεεαν : κατά μήκοε ύπέθηκαν. ΖΥΟ,Χ
Α 487/Ζ8 έεκίδναντο: έεκεδάννυντο, ! έεκορπίζοντο (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Α 487/Υ8 κλιείαε: εκηνάε. Υ(φΧ
Α 487/Υ8 νήαε: τάε ναΰε. Υ(φΧ = Β 6642)
νέαε Ηογπ. ||
Α 488/Ζ8 αύτάρ δ: ούτοε δε. Ζ Υ Ο Χ
Α 488/Ζ8 μήνιε: ώργίζετο. ΖΥΟ,Χ
Α 488/Ζ8 παρήμενοε: παρακαθήμενοε. ΖΥΟ,Χ
Α 488/Ζ8 ώκυπόροιεί: ταχείαιε. ΖΥΟ,Χ
Α 489/Ζ8 διογενήε: εύγενέετατοε. Ζ Υ Ο Χ
Α 490/Ζ8 πωλέεκετο: άνεετρέφετο (= Α1ί), παρεγένετο. ΖΥζ)
Α 490/Ζ8 κυδιάνειραν: ένδόξουε άνδραε έχουεαν, ή ένδόξουε τούε άνδραε
ποιοΰεαν. ΖΥΟ
Α 491/Ζ8 φθινύθεεκε: διέφθειρεν, ΖΥΟ,Χ I έτηκε. ΖΑ1ί
Α 491/Ζ8 φίλον κήρ: την προεφιλή ψυχήν. Ζ (~ Γ 312) ήτορ)
Α 492/Ζ8 αύθι: αυτόθι, επί τόπον. ΖΥΟ,Χ
Α 492/Ζ8 ποθέεακε: έπόθει, έπεζήτει. ΖΥΟ,Χ
έπεπόθει Υ(^Χ ||
Α 492/Ζ8 άϋτήν: βοήν (= X)· άπό τοΰ παρακολουθοΰντοε φηείν τήν ! μάχην (= Α1ί).
ΖΥΟ
Α 493/Ζ8 έκ τοΐο: ε ξ εκείνου τοΰ χρόνου. ΖΥζ)Α11
Α 493/Ζ8 δυωδεκάτη: δωδεκάτη. ΖΥΟ,Χ
Α 493/Ζ8 γένετο: έγένετο · ΖΥΟ,Χ I τό πάθοε άποκοπή. ΖΟ,Χ
γ έ ν ε τ ’ ^ X λ = Ηογπ. || άποκοπή Ζ : άφαίρεειε ^X ιιΐ Α 34Ώ ||
Α 494/Ζ8 ίεαν: έπορεύοντο. ΖΥΡΧΑ11
Α 494/Ζ8 αίέν έόντεε: οί διά παντόα δντεα, άθάνατοι. ΖΥΟ,Χ
Α 495/Ζ8 άμα: όμοΰ καί κατά τό αύτό. ΖΥΟ,Χ
Α 495/Ζ8 ήρχε: ήγείτο. ΖΥΟ,Χ
Α 495/Ζ8 ού λήθετο: ούκ έπελανθάνετο. ΖΥΟ,Χ
Α 495/Ζ8 έφετμέων: των εντολών. ΖΥΟ,Χ
Α 496/Ζ8 παιδόε έοΰ: τοΰ έαυτήα υίοΰ. ΖΥΟ,Χ
τοΰ ίδιου υίοΰ Υ ~ Β 549Ώ ||
Α 496/Ζ8 άλλ’ ή γε: άλλ’ αύτη. Ζ Υ Ο Χ
Α 496/Ζ8+(38 άνεδύεατο: άνέδυ, άνήλθεν. ΖΥί^ΧΑ111άπό τοΰ δύω ε~ Α 3662); ρίη:
εωθινή, ορθρινή. ΖΥί^ΧΑ11
Α 498/Ζ8 εύρεν: κατέλαβεν. ΖΥΟ,Χ
Α 498/Ζ8 εύρύοπα: ήτοι μεγαλόφθαλμον παρά τούε ώπαε, ή μεγαλόφωνον παρά τήν
δπα, δ έετίν τήν φωνήν. ΖΥζ)ΧΑ ~ Ερίπι.
Α 498/Υ8 Κρονίδην: Κρόνου παΐδα Δία. ΥΡΧ
56 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 498/Ζ8 άτερ: χωρίο (= Α1ί) των άλλων θεών καθεζόμενον. ΖΥζ)Χ


Τ Α 498/Υ8 ήμενον: καθήμενον. ΥΟ)Χ
Α 499/Ζ8 άκροτάτηι κορυφήΐ: έπί τήε άκρωρείαε, έπ'ι τήε όξύτητοο. 'πολυδειράδοο'
δε ! πολλάε έξοχάο έχοντοε (= Α1ί), πολυαυχένου. ΖΥζ)Χ
Ιεπιπια ρΓο 8έ Υζ)Χ, 1επιπΐ3 ευπι 8έ Ζ ||
Α 499/Ζ8 Ούλύμποιο: Όλυμπου. ΖΥζ)Χ
Α 500/Ζ8 καί ρα: καί δή. ΖΥ(φΧ
Α 500/Ζ8 πάροιθεν: έμπροεθεν. ΖΥζ)Χ
Α 500/Ζ8 αυτοί ο: αύτοΰ. ΖΥ(φΧ
Α 500/Ζ8 λάβε: έλάβετο, έκράτηεεν. ΖΥ(φΧ
Α 500/Ζ3 γουνών: γονάτων. ΖΥ
Α 501/Ζ8 οκαιήΐ: άριοτεράι. ΖΥ(3ΧΑ1ί
Α 501/Ζ8 δεξιτερήΐ: δεξιάι. ΖΥ0)Χ
Α 501/Ζ8 άνθερεώνοε: του ύπό τό γένειον τόπου, παρά την έξάνθηοιν των τριχών.
ΖΥΟΧ
Α 501/Ζ8 έλοΰεα: λαβομένη, καταεχοΰεα. ΖΥζ)Χ
Α 502/Ζ8 λιεεομένη: λιτανεύουεα. ΖΥζ)Χ
Α 503/Ζ8 ε’ί ποτέ δή εε: εάν ποτέ οε. ΖΥ0)Χ
Α 503/Ζ8 μ ετ’ άθανάτοιοιν: έν τοίο θεοίο. ΖΥζ)
Α 503/Ζ8 όνηοα: ώφέληοα. ΖΥ(φΧ
Α 504/Υ8 ή έπεί: ή λόγωι. Υ(3Χ
Α 505/Ζ8 ώκυμορώτατοο: ταχυθάνατοο. ΖΥζ)Χ
Α 506/Ζ8 έπλετο: έγένετο. ΖΥζ)Χ
Α 506/Ζ8 άτάρ μιν νυν γε: νυν δε δή αυτόν. ΖΥ(φΧ
Α 5 0 1 /Ζ 3 ελών γάρ: λαβών γάρ έχει παρ’ έαυτώι. ΖΥ(^Χ
Α 507/Ζ8 άπούραο: άφελόμενοο. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 508/Ζ8 τίοον: τίμηοον. ΖΥΑ1ί
ΤΑ 508/(38 τίοον: τιμήε άξίωοον, δόξαοον. (^Χ
Α 508/Ζ8 μητίετα: βουλευτικώτατε. ΖΥΟίΧΑ
Α 509/Ζ8 τόφρα: επί τοεοΰτον. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 509/Ζ8 τίθεΐ: πάρεχε. τό δε έξήο- έωε τοεούτου πάρεχε δύναμιν το ίε Τρωείν.
ΖΥς ~ χ
1 εωο τούτου Υ<3 ||
Α 509/Ζ8 όφρ’ αν: έωο αν οί Έλληνεο. Ζ Υ § Χ
Α 510/Ζ8 τίοωοιν: τιμήοωοιν. ΖΥ(φΧ
Α 510/Ζ8 όφέλλωοιν: αύξήοωοιν. ΖΥ(φΧΤ (~ Α18 "αύξωοιν όθεν καί όφλημα τό χρέοο
διά τον τόκον ~ α 4092))
Α 510/Ζ8 έ: αυτόν. ΖΥςΧ
Α511/Ζ8 ου τι: ούδέν. ΖΥςΧ
Α 511/Ζ8 νεφεληγερέτα: νεφών άθροιοτικέ (οί 5172), νοοαΐίνιΐδ ηυδςυαιτι). ΖΥζ)Χ
Α 512/Ζ8 άκέων: ήουχάζων. ΖΥ($Χ
Α 512/Ζ8 δήν: επί πολύν χρόνον. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 512/Ζ8 ήοτο: έκαθέζετο. ΖΥζ)ΧΑ11
Α513/Ζ8 ώο: ούτωο. ΖΥί^Χ
Α 513/Ζ8 έχετο: είχετο, ! έκράτει (= Α1ί). ΖΥζ)Χ
Α 513/Ζ8 έμπεφυυία: έμπλέξαοα τάο χείραο (= Α1ί), ίοχυρώο κρατοΰοα. ΖΥζ)Χ
Α 513/Ζ8 είρετο: άνηρώτα. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 513/Ζ8 δεύτερον αύτιο: έκ δευτέρου πάλιν. ΖΥζ)Χ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 57

Α 514/Ζ8 νημερτέο: άληθέο. ΖΥΘΧ


Α 514/Ζ8 ύπόοχεο καί κατάνευοον: δίο τό αύτό πέφρακεν έπιτάοεωο χάριν (= Τ
3172), οί Β 823)· άντ! τοΰ ύπόοχου μοι. ΖΥΘΧΑ1ί
Α 515/Ζ8 ή άπόειπε: ή άπάρνηοαι (= Α1ί) καί άπεπτε. ΖΥζ)Χ
Α 515/Ζ8 έπε'ι ού τοί: επειδή ούδαμώο οοι. Ζ Υ Ο Χ
Α 515/Ζ8 επί: έπεοτιν (= ΧΑ1ί). 'δέοο' δε φόβοε- τουτέοτιν επειδή ού φοβήι των
θεών τινά. ΖΥΘ
έπ ε ι ΖΧλ || Ιεπιπια ρπ> 8έ ί ||
Α 515/Ζ8 δφρ’ έύ είδώ: δπωο οαφώο μάθω. ΖΥΟ,Χ
εαφώε Ζ : καλώε Υ(φΧ ||
Α 516/Ζ8 δεοον εγώ: όπόεον εγώ. 'μετά πάειν' δε άντ! τοΰ έν άπαειν τοΐε θεοΐε.
ΖΥΟΧ
Ι ε π π η α ρΓΟ 8έ Υ<3Χ || έν άπαειν Ζ<3Χ : ε π ί παοιν εγώ Υ || θεοΐε ΖΥΧ : άνθρώποιε <3 ||
Α 516/Ζ8 ατιμότατη: άτιμοε υπάρχω. ΖΥΟ,Χ
ατιμοε : τιμήε Ζ ||
Α 517/Ζ8 μ έγ’ όχθήεαε: μέγα άναετενάξαε κα! δεινοπαθήεαε. ΖΥΟ,Χ
μεγάλα Υ || ετενάξαε Υ<3Χ ||
Α 517/Ζ8 νεφεληγερέτα: άντ! τοΰ νεφεληγερέτηα, δ έατιν νεφών άθροιετικόε.
ΖΥΟΧ
Α 518/Ζ8 ή δή: δντωα Γδή ΥΘΧ1. ΖΥΟ,Χ (οιιιώ 518 λοίγια εοηΙυηχθΓυηΐ Υζ)Χ)
Α 518/Ζ8 λοίγια: ολέθρια, ΖΥΟ,Χ I χαλεπά. ΖΥ
Α 518/Ζ8 έχθοδοπήααΐ: εχθρόν καταετήεαι (= Α1ί). Ζ Υ Ο Χ
Α 518/Ζ8 έφήεειε: έποτρύνειε, ! έφορμήεειε, δ έατιν άναγκάοειο (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
έποτρυνηε ... Ζ ||
Α 519/Ζ8 έρέθηιοιν: έρεθίοηι. έρεθίζειν δε τό παροξύνειν (~ Α 3223). ΖΥΟ,Χ
έρεθίξη Ζ, έρεθίεειε <3, έρεθίζειε X || έρεθίξειν 8έ το παροξύνειν Υ<3Χ : παροξύνη Ζ ||
Α 519/Ζ8 όνειδείοιο: όνειδιοτικοιο, ύβριοτικοΐο. τό δε δ λ ο ν όπόταν με ή Ήρα
ύπονοήοαοα οο! χάριν παρέχειν παροξύνηι χρωμένη λόγοιο έρεθιοτικοΐο. ΖΥΟ,Χ
Α 519/Ζ8 Ήρη δ τ ’ αν μ ’ έρέθηιοιν: Ζεύο έραοθε'ιο Θέτιδοο τήο Νηρέωο έδίωκεν
αύτήν βουλόμενοο βιάοαοθαι- γενόμενοο δε έπ! τό Καυκάοιον δροο, έκωλύθη ύπό
3 Προμηθέωο φήοαντοο τον έκ Θέτιδοο γενόμενον άμείνονα έοεοθαι τοΰ ίδιου
πατρόο. δείοαο ούν ό Ζεύο περί τήο έν ούρανώι κρατήοεωο αύτόο μεν άπέοχετο
τήο προειρημένηο, είο τιμήν δε τοΰ παιδόο Αίακοΰ έδωκεν αύτήν πρόο γάμον
6 Πηλεΐ. ε ξ ήε έγένετο Άχιλλεύο, δο ού μόνον ύπερέβαλεν τήι άνδρείαι τον έαυτοΰ
πατέρα, άλλα κα! τούο κατ’ έκεΐνο γενομένουο πάνταο ήρωαο. ΖΥΘΑ (Κ ροδί Α 280)
5 προερωμένηε Υ II 7 έκεΐνο : έκείνου καιρού Α ||
Α 520/Ζ8 αύτωο: είκαίωο, ματαίωο. ΖΥΟ,Χ
ΤγΑ 520/Α1ί (ή δε κα! αύτωο μ’) αύτη δε κα! ματαίωο με. Α 22123 + Β 138231
Α 520/Ζ8 αίεί: διά παντόο. ΖΥΟ,Χ
Α 521/Ζ8 νεικεΐ: κακολογεί, λοιδορεί. ΖΥΟ,Χ
Α 521/Ζ8 καί τε μέ φηοΐ: κα! έμέ λέγει. ΖΥΘΧΑ1ί
καί τ ’ έμέ φηει 7λ ||
Α 521/Ζ8 άρήγειν: βοηθέΐν. ΖΥΘΧ
Α 522/Ζ8 άπόοτιχε: άπαλλάοοου, | άναχώρει (= Α1ί). Ζ Υ Ο Χ
Α 522/Ζ8 μη οε νοήοηΐ: μήπωο οε θεάοηται. ΖΥ(φΧ
Α 523/Ζ8 μελήοεταί: δ ι’ έπιμελείαο κα! φροντίδοο γενήοεται. Ζ Υ Ο Χ
γένηται Ζ ||
Α 523/Ζ8 τελέοοω: τελειώοω, πληρώοω. Ζ Υ Ο Χ
58 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 524/Ζ8 εί δ ’ άγε τοί: ιδού δή οοι (= Τ'), 'κατανεύεομαι' δε έπινεύοω. ΖΥ(φΧ (Α1ί
άγε δή οοι ~ Ζ 3762))
ε ίθ ’ άγε το ι Ζλ || 1επιπΐ3 ρΓο δε Υ<3Χ, 1επιπΐ3 ευπι δε Ζ ||
Τ Α 524/Ζ8 κατανεύοω: έπινεύοω. Ζ ~ Β 3902)
Α 524/Ζ8 δφρα πεποίθηιε: δπωε άκριβώε πιετεύεηιε μοι. ΖΥ(φΧ
Τ Α 524/Ζ8 πεποίθηιε: πιετεύεηιε. Ζ
Α 525/Ζ8 έξ έμέθεν: έξ εμού. ΖΥζ)Χ
Α 526/Ζ8 τέκμωρ: τέλοο, τεκμήριον. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 526/Ζ8 παλινάγρετον: παλιούλλεκτον, είο τούπίοω ληπτόν, ΖΥ(φΧ | έξ ού ψευδέε,
ή μεταμελητόν. ΖΥζ) (Α1ί ύοτερόληπτον = δυάα, οίονεί μεταμελητόν)
Α 526/Ζ8 ούδ’ απατηλόν: ούδέ άπατητικόν (= Α1ί) καί φευδέο. ΖΥΟ,Χ
Α 527/Ζ8 άτελεύτητον: άτελείωτον, ! άπλήρωτον (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Α 527/Ζ8 δ τ τ ι κεν: δπερ αν. Ζ Υ Ο Χ = Α 294£
δ τ ι Ηογπ. ||
Α 528/Ζ8 ή: έφη, | ειπεν. (= Α1ί) Ζ Υ 0 (Χ )Α \ δηλοΐ δέ πλείονα, καί τό ήτιο, ώο έπί τού
'ή μυρί’ Ά χαιοΐε' (Α 2) καί τον καί ούνδεομον, ώο έπί τού 'βούλομ’ έγώ λαόν οδον
έμμεναι ή άπολέεθαι' (Α 1172))· δηλοΐ καί τό άληθώο (Α 5732)), ώο έπ ί τού 'ή δή
λοίγια έργα' (Α 5182))· τό γάρ "όντωο" καί έπ ί τού άληθώο λαμβάνεται. Ζ Υ Ο Α εί
Αρδ 81, 27 ~ Α 2195, Ερίπι. Α 2 Β
3 δηλοΐ <δέ> Υ^ || 4 άληθοΰε ΖΑ ||
Α 528/Ζ8 κυανέηιειν: κυαναΐε, | μελαίναιε (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Α 528/Ζ8 ε π ’ όφρύει νεΰεε: τό έξήε- | έπένευεε ταΐε όφρύειν (= Τ). Ζ(Υζ)Χ)
Α 529/Ζ8 άμβρόειαΐ: θεΐαι. ΖΥ0ΧΑΓ
Α 529/Ζ8 χαΐταί: κόμαι, Ζ | τρίχεε. ΖΥΡΧΑ11
Α 529/Ζ8 έπερρώοαντο: έπεοείοθηοαν. ΖΥί^ΧΑ11
Α 530/Ζ8 κρατόο απ’ άθανάτοιο: άπό τήο αθανάτου κεφαλήο. ΖΥζ)Χ
Α 530/Ζ8 έλέλιξεν: έκίνηοεν, έοειοεν. ΖΥΡΧΑ1ί
Α 531/Ζ8 τώ Υ ώο: ούτοι μέν δή ούτωο. ΖΥΟ,Χ
Α 531/Ζ8 βουλεύοαντε: βουλευοάμενοι, δυϊκώο. ΖΥΟ,Χ
Α 531/Ζ8 διέτμαγεν: διεχωρίοθηοαν. ΖΥ(3ΧΑ1ίΕ
διέτμαγεν Υ^Xλ / διέτμαγον Ιλ = νν. 11. Ηογπ. ||
Α 532/Ζ8 είο άλα άλτο: είε τήν θάλαεεαν καθήλατο (= X), άτε δή ούεα ένάλιοε
δαίμων. ΖΥΟ
Α 532/Ζ8 αίγλήεντοε: λαμπρού (= Αρδ 14, 7), παρά τήν αΐγλην. Ζ Υ Ο Χ
Α 533/Ζ8 έόν: πρόε τό ίδιον. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 533/Ζ8 δώμα: οίκημα. ΖΥΟΥΧ
Α 533/Ζ8 άνέεταν: άνέετηεαν. ΖΥ
Α 534/Ζ8 ε ξ έδέων: έκ των καθεδρών. ΖΥΟ Χ
Α 534/Ζ8 εφοΰ: ίδιου. ΖΥΡΧΑ11
Α 534/Ζ8 έναντίον: ε ξ έναντίαε. ΖΥζ)Χ
Α 534/Ζ8 έτλη: ύπέμεινεν. Ζ Υ Ο Χ
ύπεμενεν Υ, ύπήνεγκεν X ||
Α 5 3 5 /Ζ 3+0 έπερχόμενον: έρχόμενον. Ζ Ο Χ \ παραγινόμενον. Υ | ήκοντα ζ)Χ.
Α 535/Ζ8 άντίοι: ε ξ έναντίαε. ΖΥΟ Χ
Α 535/Ζ8 έεταν: έετηεαν. Ζ = Β 4672)
Α 536/Ζ8 ώε ό μέν: ούτωο μέν δή ούτοο. ΖΥζ)Χ
Α 536/Ζ8 θρόνου: καθέδραο. Ζ Υ Ο Χ
Α 537/Ζ8 ήγνοίηοεν: ήγνόηοεν. Ζ Υ Ο Χ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 59

Α 537/Ζ8 ίδοΰοα: θεαοαμένη. Ζ ~ Α 3302)


Α 537/Ζ8 δ τι οί : δ τι αύτώι. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 537/Ζ8 ουμφράοοατο: ουνεβουλεύοατο. ΖΥ(φΧ
Α 538/Ζ8 άργυρόπεζα: λαμπρόπουο- άπό μέρουο δλη καλή, π ε ζ ά γάρ ό ποΰο. ΖΥΩΧ
(Α1ί λαμπρόπουο- ττέζα γάρ ό ποΰο) οί Ω 2722) πόζα ή ώια ~ Λ 629τ .
Α 538/Ζ8 άλίοιο γέροντοο: τοΰ θαλαοοίου Νηρέωο. ΖΥΩΧ
Α 539/Ζ8 αύτίκα: παραχρήμα, εύθέωο. ΖΥ(φΧ
Α 539/Ζ8 κερτομίοιο: έρεθιοτικοΐο, χλευαοτικοίο (= X, = Δ 62))· νΰν δε τοΐο τό κέαρ,
δ έοτι την ψυχήν, τέμνουοι (= Ερίπι.) καί λυποΰοιν, 'ίν’ ήι λυπηροΐο. Ζ Υ Ο Α . (Α1ί νΰν
λυπηροΐο)
κερτομίοιει Ηογπ. || 2 'ίν’ ήι λυπηρόν: : οίονεί κεαροτομίοιε Αδ ||
Α 540/Ζ8 τίο δ ’ αΰ τοι: τίο δή οοι. ΖΥ(φΧ
Α 540/Ζ8 δολομήτα: δόλια βουλευόμενε. ΖΥ(φΧ
Α 541/Ζ8 αίεί το ι φίλον: διά παντόο οοι τοΰτο προοφιλέο. ΖΥ(φΧ
Α 541/Ζ8 έμεΰ άπο: πόρρω καί χωρίο έμοΰ. Ζ(ΥΩΧ)
Α 541/Ζ8 νόοφι: χωρίο. ΖΥ(φΧ
Α 541/Ζ8 έόντα: δντα, υπάρχοντα. ΖΥζ)Χ
Α 542/Ζ8 κρυπτάδια: κρυφαία, λαθρίδια. ΖΥ(φΧ
άλαθρίδια Ζ ||
Α 542/Ζ8 φρονέοντα: διανοούμενον (= Α1ί), φρονοΰντα. ΖΥΟ,Χ
Α 542/Ζ8 δικαζέμεν: δικάζειν. ΖΥζ)Χ (Α18 άντί τοΰ πράττειν)
Α 542/Ζ8 ουδέ τ ί πώ μοί: καί ουδέποτε μοι. ΖΥζ)Χ
Α 543/Ζ8 πρόφρων: προθύμωο. ΖΥζ)Χ
Α 543/Ζ8 τέτληκαο: κεκαρτέρηκαο, ύπομεμένηκαο. ΖΥ(φΧ
Α 543/Ζ8 δ ττ ι νοήοηιο: δπερ αν ένθυμηθήιο. ΖΥ(φΧ
Α 544/Ζ8 πατήρ άνδρών τε θεών τε: ό Ζεύο. ΖΥ(φΧ
Α 545/Ζ8 έπιέλπεο: έλπιζε. ΖΥζ)Χ
Α 545/Υ8 μύθουο: λόγουο. Υζ)Χ
Α 546/Ζ8 είδήοειν: μαθήοεοθαι, γνώναι. ΖΥΩΧΑ1ί
Α 546/Ζ8 χαλεποί το ι έοονταί: βλαβεροί οοι γενήοονται. ΖΥΩΧ
Α 546/Ζ8 άλόχωΐ: γυναικί. ΖΥΩΧ
Α 546/Ζ8 έούοηΐ: ύπαρχούοηι. ΖΥΩΧ
Α 547/Ζ8 άλλ’ δν μέν κεν: άλλ’ δντινα μεν λόγον προοήκει οε άκοΰοαι παρ’ έμοΰ,
τοΰτον ούδείο προ οοΰ μάθηι ούτε θεών ούτε άνθρώπων. ΖΥζ)Α
Α 547/Ζ8 έπιεικέο: πρέπον. ΖΥΩΧΑ1ί
Α 548/Ζ8 εϊοεταί: γνώοεται, μάθοι. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 549/Ζ8 δν δέ κ’ έγών: δντινα δε αν έγώ. ΖΥ(φΧ
Α 549/Ζ8 άπάνευθεν: χωρίο, ίδίωο. ΖΥζ)Χ
Α 549/Ζ8 έθέλοιμΐ: έθέλω. ΖΥ(φΧ
Α 549/Ζ8 νοήοαΐ: ένθυμηθήναι. ΖΥ(φΧ
Α 550/Ζ8 μή τ ι ού: μηδαμώο ού τοΰτον. ΖΥ(φΧ
μή τι ου γε Ζλ = Ε 130 ||
Α 550/Ζ8 διείρεο: άνερώτα. ΖΥΩΧΑ1ί
Α 550/Ζ8 μετάλλα: πολυπραγμονεί. ΖΥζ)ΧΑ11 ~ Ερίπι. μ 32
Α 551/Ζ8 βοώπιο: εύόφθαλμοο, καλή. ΖΥΩΧ
Α 551/Ζ8 πότνια: οεβαομία, έντιμοο. ΖΥΩΧ
Α 552/Ζ8 αίνότατε: δεινότατε, έπίφοβε. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 552/Ζ8 μΰθον: λόγον. ΖΥζ)Χ
60 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 552/Ζ8 έειπαο: ειπαε, έλεξαε. ΖΥζ)Χ


Α 553/Ζ8 καί λίην οε: καί πάνυ οε. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 553/Ζ8 πάροο: έν τώι έμπροοθεν χρόνωι. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 553/Ζ8 ο ύτ’ είρομαί: ούτε άνηρώτηεα. ΖΥζ)
άνερωτώ Υ ||
Α 553/Ζ8 ούτε μεταλλώ: ο ύ τ’ έπολυπραγμόνηεα. Ζ ~ Α 5502)
ΤΑ 553/Υ8 μεταλλώ: επιζητώ. Υ(φΧ
Α 554/Ζ8+(38 εύκηλοε: ήευχοε. ΖΥί^ΧΑ11 | ή εϋ προ άφώνου φιλούται πλήν την τού
εύδω. 0 ~ Τ Ηά
Α 554/Ζ8 τά: ταΰτα. Ζ = Α 1252)
Α 554/Ζ8 φράζεαΐ: διενοού, έβουλεύου. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 554/Ζ8 άεεα: άτινα. Ζ Υ Ο Χ
Α 554/Ζ8 θέληιεθα: ήθελεε. Ζ Υ Ο Χ εί Δ 3532) "εάν βουληθήιε".
Α 555/Ζ8 αίνώε: δεινώε (= Α1ί), χαλεπώε. ΖΥΟ
Α 555/Ζ8 δείδοικα: δέδοικα, ευλαβούμαι. ΖΥΟ,
Α 555/Ζ8 κατά φρένα: κατά την διάνοιαν. ΖΥ
Α 555/Ζ8 παρείπηι: παραπείαηι. ΖΥ
Α 557/Ζ8 ήερίη: ορθρινή ΖΥΟ,Χ \ εο'ι παρεκαθέεθη. Ζ
Τ Α 557/Υ8 παρέζετο: παρεκαθέεθη (~ Α 4072)). Υ
Α 558/Ζ8 τήι ε ’ όίω: ταύτηι ε ’ ύπονοώ. ΖΥΟ,
Α 558/Ζ8 κατανεΰεαΐ: ύποεχέεθαι (= X), ή κατανενευκέναι κα'ι ύπεεχήεθαι. ΖΥΟ,
ή Ζ : ά ντι τοΰ Υ^ II
Α 558/Ζ8 έτήτυμον: άληθέε. ΖΥΡΧΑ11
Α 558/Ζ8 ώε: δπωε. Ζ = Β 2812)
Α 559/Ζ8 όλέεηιε: άπολέεηιε. ΖΥΟ,Χ
Α 559/Ζ8 πολέαε: πολλούε. Ζ Υ Ο Χ
Α 561/Ζ8 δαιμονίη: νΰν κακή κα'ι φαύλη (= Α1ί). ότέ δε ευδαίμων καί μακαρία (= Γ
399£). Ζ Υ Ο Χ
Α 561/Ζ8 αίεί μεν όίεαΐ: διά παντόε μέν με ύπονοείε Ζ Υ 0 Α ι' \ όργήι πράεεουεα καί
ού λογιζομένη. ΖΟ
1 με ογπ ΥΑ1 || ύττολαμβάνειε Υ ||
Α 561/Ζ8 λήθω: λανθάνω. Ζ Υ Ο Χ
Α 562/Ζ8 πρήξαΐ: πράξαι δε ούδέν δύναεαι. ΖΥΟίΧ
Α 562/Ζ8 έμπηε: δμωε. ΖΥζ)Χ
Α 562/Ζ8 δυνήεεαΐ: δυνήεηι. ΖΥΟίΧ
ον τ ι δυνήεεαι- ούδέν δυνήεη Υ^X ||
Α 562/Ζ8 άλλ’ άπό θυμού μάλλον έμοί έαεαΐ: άλλά άποθύμιόε μοι πλέον καί έχθρά
γενήαηι. ΖΥΟ,Χ
Α 563/Ζ8 ρίγιον: φρικτόν, φοβερόν. ΖΥΟ,Χ
Α 564/Ζ8 εί δ ’ ούτω τ ο ΰ τ ’ έατιν καί τά έξήε: εί δε τοΰθ’ ούτωε έχον έατίν, έοικε
κάμοί προεφιλέε είνα ι- λέγει δε τό προϋπεεχήεθαι Θ έτιδι τήν Ά χιλλέωε τιμήν.
ΖΥΟΑ
1 τοΰθ’ : τούτο ΥΑ || 2 το προϋποεχήεθαι Ζ || προϋποεχεεθαι ίθετιδι) τήν Α ||
Α 564/Ζ8 μέλλει: έοικεν (~ Αΐ(1 δ τ ι ...). ΖΥΟ,Χ
Α 565/Ζ8 άκέουεα: ήευχάζουεα, ειωπώεα. ΖΥΟ,Χ
Α 565/Ζ8 κάθηαο: καθέζου. Ζ Υ Ο Χ
Α 565/Ζ8 έπιπείθεο: πείθου. ΖΥΟ,Χ
Α 566/Ζ8 ού χραίεμωειν: ούκ έπιβοηθήαωαιν. ΖΥΟ,Χ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 61

Α 566/Ζ8 είυ ’ έν Όλύμπωΐ: ύπάρχουυιν. τό πλήρευ "είυίν". ΖΥ(φΧ (~ Ερίπι.)


Α 567/Ζ8 άυυον ίόντε: έγγύυ παραγενόμενοι. ΖΥΟ,Χ
Α 567/Ζ8 ότι κέν τοί: ότε αν οοι. ΖΥΟ,Χ
Α 567/Ζ8 άάπτουυ: άπρουίτουυ, άπρουπελάυτουυ διά μέγεθου. γράφεται δε κα'ι
'άέπτουυ', ινα ηι άπτοήτουυ. ΖΥΟ,Χ (ΑΓ άπροεπελάετουε = Ηά, Αρδ, δΐιτώο 1,2, 9).
1 γράφεται άε Μ ακό : γράφει Ζ, πρόε Υ(φΧ ||
Α 567/Ζ8 έφείω: έπιβαλώ, έπενέγκω. ΖΥΟ,Χ
Α 567/Υ8 καί ρα: καί δή. Υζ)Χ
Α 568/Υ8 βοώπιε: εύόφθαλμοε, καλή. Υ(φΧ
Α 569/Ζ8 καθήετο: έκαθέζετο. ΖΥΟ,Χ
Α 569/Ζ8 έπιγνάμψαεα φίλον κήρ: έπικάμψαεα την έαυτήε ψυχήν, ό έατιν πραΰνου-
εα. Ζ Υ Ο Χ (Α1ί πραύναεα υΐ Υ)
Α 570/Ζ8 όχθηεαν: άνευτέναξαν, έδεινοπάθηεαν διά την "Ηραν. Ζζ)Χ (Α1ί έετέναξαν
διά την Ήραν)
Α 570/Ζ8 άνά δώμα: κατά την οικίαν. Όύρανίωνεα' δε οί έν ούρανώι κατοικοΰντεε.
ΖΥΟΧ
Ιεπιπια ρ κ 8έ ζ)Χ, Ιεπιπια ευπι 8έ Ζ || οίκοϋντεε Υ ||
Α 571/Ζ8 το ΐει δέ: έν τούτοιε δέ. ΖΥΟ,Χ
Α 571/Ζ8 Ή φαιετοε κλυτοτέχνηε: ό περί την χαλκευτικήν τέχνην ένδοξου. ΖΥΟ,Χ
Α 571/Ζ8 ήρχ’ άγορεύειν: ήρξατο λέγειν. ΖΥΟ,Χ
ήρχε Ζλ ||
Α 572/Ζ8 έπί ήρα: την μ ετ’ έπικουρίαυ χάριν. ΖΥΟ,Χ, Αρδ 73,11, ~ ΑΕ ό τ ι ...
Α 572/Ζ8 λευκωλένωι: λευκοβραχίονι, έκπρεπευτάτηι. ΖΥΟ
εύπρεπεετάτη Υ<3 ||
Α 573/Ζ8 ή δή: άληθώυ δή, | όντωυ δή (= Α1ί). ΖΥΟ
Α 573/Ζ8 λοίγια: ολέθρια. ΖΥΟ
Α 573/Ζ8 έυυεταί: γενήυεται. ΖΥΟ
Α 573/Ζ8 ούκέτ’ άνεκτά: ούκ έτι άναυχετά καί | ύπομονήυ άξια (= Α1ί). ΖΥΟ
ούκέτ’ Ζ : ο ύ δέτ’ Υ \ ούδ’ ||
Α 574/Ζ8 εί δή υφώ: εί δή ύμέΐυ οί θεοί. Ζ Υ Ο Α ι'
Α 574/Ζ8 ένεκα θνητών: χάριν τών φθαρτών άνθρώπων. ΖΥΟ,Χ
Α 574/Ζ8 έριδαίνετον: έρίζετε, φιλονεικείτε. ΖΥΟ,Χ
έρ ίζετα ι φ ιλονεικ εΐται Ζ ||
Α 574/Ζ8 ωδε: ουτωυ. Ζ Υ Ο Χ
Α 575/Ζ8 έν δέ θεοΐει κολωόν: τοΐε δέ θεοΐυ θόρυβον έμποιεΐτε. ΖΥΟ,Χ
έμ π ο ιειτα ι Ζ || δίηε Ιεπιπιαΐε ροδί 574 φ ιλο νεικ είτε Υ(φΧ ||
Α 575/Ζ8+ζ)8 κολωόν: θόρυβον ή μεταφορά άπό του κολωοΰ, ό έυτι θορυβώδευ καί
κραυγαυτικόν όρνεον. ΖΥΟ,Χ | κολωόυ παρά κολοιόυ· ό δέ Φιλόξενου (ίϊ. 122
Τόθοά.) παρά τό κλώ τό κλάνω, (^ΧΑ | ή άπό τοί) κλώ κατά παραγωγήν, ουδέ πρου-
γράφει τόΤ. Ο Α ~ Τ Ερίπι.
1 κολοιοΰ Υ(φΧ || 2δ παρά το κολώ το κλάζω άπό τοΰ κλώ Α || 3 <καί> ούδέ Α || 4 το ογπ <3

Α 575/Ζ8 έλαύνετον: διεγείρετε, έμβάλλετε. ΖΥΟ,Χ


δ ιεγείρ ετα ι εμβάλλεται Ζ ||
Α 575/Ζ8 δαιτόυ: εύωχίαυ. 'έυθλήυ' (576) δέ τήυ άγαθήυ. ΖΥΟ,Χ
Ιεπιπια ρΓο δέ τήε Υζ)Χ ||
Α 576/Ζ8 ήδου: ηδονή, όφελου. ΖΥΟ,Χ (Α1ί ηδονή, ωφέλεια = Λ 31823)
Α 576/Ζ8 έπεί τά χερείονα νικάΐ: έπειδή όλωυ τά χείρονα τών καλλιόνων πραγμά­
των έπικρατέυτερά έυτιν. ΖΥζ)Χ.
62 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 577/Ζ8 παράφημι: παραινώ, ευμβουλεύω. ΖΥζ)ΧΑ11


Α 577/Ζ8 νοεούεηΐ: έπιεταμένηι, ! φρονούεηι (= Α1ί). ΖΥ(^Χ
Α 578/Ζ8 δφρα μή αύτε: δπωο μή πάλιν. ΖΥζ)Χ
γΑ 578/Α1ί (έπίηρα) νΰν χάριν. ~ Α 5722), εί γ 16423 ήρα- επιθυμητά.1
Α 579/Ζ8 νεικείηιοιν: κακολογοίη, όνειδίζηι. ΖΥ(φΧ
Α 579/Ζ8 εύν δ ’ ήμΐν δαίτα ταράξηΐ: κα'ι ευνταράξηι ημών την ευωχίαν. ΖΥΟ,Χ
Α 580/Ζ8 εί περ γάρ κ’ έθέληιοιν: εάν γάρ δλωο βουληθήι. ΖΥΟ,Χ
Α 580/Ζ8 άοτεροπητήο: άοτραπτικδο, Γάοτράπτων X1, ! άοτραπάο ποιών (= ΑΑ1ί).
ΖΥΟΧ
Α 581/Ζ8 ε ξ έδέων: έκ τών καθεδρών. ΖΥΟ,Χ
Α 581/Ζ8 ετυφελίξαΐ: άποκινήοαι, άνατρέψαι. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 581/Ζ8 πολύ φέρτατοο: κατά πολύ κρείττων, 'ιοχυρότεροο. ΖΥΟ,Χ
Α 582/Ζ8 καθάπτεοθαι: καταπραύνειν, έπ έχειν ΖΥζ)ΧΑ11, | ή 'καθάπτεεθαι' άντί τού
καθάπτου, άπαρέμφατον άντί προετακτκού. Ζ ε ί Γ 12023 δαερίυδ
Α 582/Ζ8 μαλακοίειν: κολακευτικοίε, πραέειν. ΖΥΟ,Χ
Α 583/Ζ8 αύτίκα: παραχρήμα, εύθέωε. ΖΥΟ,Χ
Α 583/Ζ8 ϊλαοε: ίλεωε, εύμενήε. ΖΥΟ,Χ
Α 584/Ζ8 άναΐξαε: άνορμήεαε,! άναετάε (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Α 584/Ζ8 δέπαε: έκπωμα, ποτήριον. Ζ Υ Ο Χ
Α 584/Ζ8+ζ)8 άμφικύπελλον: άμφοτέρωθεν κοίλον καί περιφερέε. ΖΥΟ,Χ I ή χύπελον,
ένθα ό πηλόε χείται. (^Χ (= ΕΜ 90, 39, ~ Ερίπι.)
Α 585/Ζ8 τίθεΐ: έδίδου. Ζ Υ Ο Χ
Α 585/Ζ8 καί μιν: καί αυτήν. ΖΥΟ,Χ
Α 586/Ζ8 τέτλαθί: καρτέρηεον, ύπόμεινον. ΖΥΟ,Χ
Α 586/Ζ8 άνάεχεο: άνάεχου, ύπόμεινον. ΖΥΟ,Χ
Α 586/Ζ8 κηδομένη περ: καίπερ ! λυπουμένη (= Τ 1). ΖΥζ)Χ
Α 587/Ζ8 έούεαν: ούεαν. ΖΥΟ,Χ
Α 587/Ζ8 ίδωμαί: θεάεωμαι. ΖΥΟ,Χ
θεάεομαι Ζ ||
Α 588/Ζ8 θεινομένην: πληττομένην (= Α1ί), τυπτομένην. ΖΥΟ,Χ
Α 588/Ζ8 τότε δ ’ ου τι: τό τε δε ούδέν. Ζ Υ Ο Χ
Α 588/Ζ8 άχνύμενόε περ: καίπερ λυπούμενοα. ΖΥΟ,Χ
καί περιλυπούμενοε Ζ = Α 241/Ζ3 ||
Α 589/Ζ8 χραιεμείν: βοηθείν. ΖΥΟ,Χ
Α 589/Ζ8 άργαλέοε γάρ: χαλεπόε (= Α1ί) γάρ έετιν ό Ζεύε τώ ι βουλομένωι αύτώι
άντιφέρεεθαι, δ έετιν ! έναντιοΰεθαι (= Τ) καί φιλονεικείν. ΖΥΟ,Χ
Α 590/Ζ8 +(^8 ήδη γάρ με καί άλλοτ’ άλεξέμεναι μεμαώτα: είε άπόδειξιν τήε ίεχύοε
τού Διόε. ΡΧΤ | Ήρακλήε ε ξ Ιλίου άνακομιζόμενοε μετά την γενομένην ύ π ’ αυτού
πόρθηαιν τήε Ιλίου επί τή ι Λαομέδοντοε άπάτηι, παρόεον αύτώι άντί τών άθανά-
των ίππων οΰε ύπέαχετο άντέδωκεν θνητούε άπατήεαε, κατ’ εκείνο καιρού προα-
έεχεν τή ι Κώι τήε Μεροπίδοε χειμώνι κατεχόμενοε κατά χόλον 'Ήραε μιεούοηε
τον ηρώα καί διά τούτο πρότερον κατακοιμιοάεηε τον Δία. οί δε άπό τήε Κώ
θεαεάμενοι αυτόν καί ώε άγριον φοβηθέντεε έξήλαεαν άπό τήε πόλεωε- έφ ’ ώι
άγανακτήεαε Ήρακλήε έξεπόρθηεεν την Κώ (εί Ξ 25523-ΡΕθΓθεγάθδ). επί δε τήι τήε
'Ήραε κατακοιμήεει ό Ζεύε όργιεθείε έν δεεμοίε κατέεχε την "Ηραν ήν έπειράτο
τηνικαΰτα ό 'Ήφαιετοε λύειν καί φωραθείε άπό τού Όλυμπου έξερρίφη καί είε
Λήμνον πρόε Θράικηε νήεον καταπεεών χωλόε έγένετο, ώε φηείν ό ποιητήε. διό
καί ιερά τού θεού ή Λήμνοε. ΖΥζ)ΧΑΗ
2 άνακομιζόμενοο εξ ίλίου Α || 4 έκείνω Ζ || 6 κατακοιμίεαεα ΖΑ(Κ) || 11 προ τήε θράκηε νήεον ΖΚ
II <τήν τήε> θράικηε Α || 12 θείου Ζ ||
2ο1ιο1ί3 ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 63

Α 590/Ζ8 άλλοτε: εν άλλωι χρόνωι. ΖΥ(^Χ


Α 590/Ζ8 άλεξέμεναι: έπιβοηθείν. ΖΥζ)Χ (Α1ί βοηθέΐν)
Α 590/Ζ8 μεμαώτα: προθυμούμενον. ΖΥ(φΧ
Α 591/Ζ8 ρίψε: έρριψε. ΖΥ(φΧ
Α 591/Ζ8 τεταγών: έκτείναο. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 591/Ζ8 από βηλοΰ: από τοΰ ούρανοΰ. Γάπό γάρ τοΰ ούρανοΰ έρρίφη 0>ΧΊ. από γάρ
τοΰ βεβηκέναι τούε θεούυ έν αύτώι καί τούυ άετέραε έκείθι βαίνειν εϋρηται, τώι
3 δε τόνωι καθάπερ οί Ά ριυτάρχειοι βηλόν ώε χωλόν προφερόμενοι, άποδιδόντευ
τον των θεών βαθμόν, έτεροι δε βηλόν ειπον τον άνώτατον πάγον, καί περιέχοντα
τον πάντα άέρα- άλλοι την περίοδον τοΰ αίθέροα καί των άατέρω ν κοινώα δε
6 εημαίνει ό βηλόε τον ούδόν τήε θύραε, δν καλοΰει φ λίαν ό γάρ ποιητήε υποτίθεται
τον ουρανόν πύλαα έχοντα. είρηται δε βηλόε άπό τοΰ βαίνεεθαι, ώε καί ούδόε άπό
τοΰ διοδεύεαθαι. ΖΥίφΑΚ | καί ό Πανύαοειε δε τά πέδιλα ΐβιολα λ έγει (ίϊ. 23
9 ΜαΚίι.). ΖΥΒΜΚ
2 ε π ’ αύτώ ΖΚ || 5 αετρων ΖΚ || 7 όδοο ΖΚ || 8 βίολα ΖΚ : βήλα Β, βηλά Βε1±εΓ ||
Α 591/Ζ8 θεαπεαίοιο: θείου, θαυμαατοΰ. ΖΥζ)ΧΑ11
Α 592/Ζ8 παν δ ’ ήμαρ: δ ι’ όληα ήμέραα. ΖΥΟ,Χ
Α 592/Ζ8 φερόμην: έφερόμην, ήτοι δε διά τοΰ ούρανοΰ, ή διά τοΰ άέροα. ΖΥΟ,Χ
Α 592/Ζ8 άμα δ ’ ήελίωι καταδύντί: άμα δε τώι δΰναι τον ήλιον. ΖΥΟ,Χ
δυήναι Ζ ||
Α 593/Ζ8 κάππεαον: κατηνέχθην, κατέπεεον έν τή ι Λήμνωι- ή δε Λήμνου νήυου
έυτί Θράικηυ ιερά Ήφαίυτου έχουυα δύο πόλειυ, Ήφαιυτιάδα καί Μυρίναν. ΖΥζ)ΧΗ
1τό δε δλον άλληγορία. λύει δε αύτήν Δημώ. ΖΜ
2 δε ογπ Ζ || 3 δημώ Ζ (Ειιείννίεΐι, Γεδΐδοΐιπίΐ ΡΓίεάΙαπάεΓ, 1895, ίε. 1): ό δήμων Μ ||
Α 593/Ζ8 ολίγου δ ’ έτι θυμόυ ένήεν: ένή ν | άντί τοΰ έλειποψύχουν (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Α 594/Ζ8 ένθα με: τό τε με (= Α1ί). Ό ίντιευ' δε οί Λήμνιοι άπό τοΰ υίνευθαι καί
βλάπτειν δνταυ πειρατάυ. ή δ τι δοκοΰυιν αύτοί πρώτοι έπινενοηκέναι τά πρόυ τον
πόλεμον όπλα- ταΰτα γάρ όμολογουμένωυ βλάπτει. ΖΥζ)Χ(Α)Η
Ιεπιπια ρεο δε Υ^X || 1 οίντινεο Ζ ||
Α 594/Ζ8 άφαρ: εύθέωυ, ταχέωυ. ΖΥΟ,Χ
Α 594/Ζ8 κομίυαντο: έπιμελείαυ ήξιώεαντο, δ έυτιν άνείλαντο. ΖΥΟ,Χ
κατηξιώθηοαν Ζ ||
Α 595/Ζ8 μείδηυεν: έμειδίαυεν, ύπεγέλαυεν. ΖΥΟ,Χ (Α1ί έγέλαυεν)
Α 596/Ζ8 κύπελλον: έκπωμα, | ποτήριον (= Α1ί, ναι.), παρά τήν κοιλότητα. ΖΥΟ,Χ
ναι. § γ. 1456 ρβΐίπιρδεδίυδ, Ιίΐΐεπδ πΐ3ίυδεο1ίδ δεείρΐυδ, ηοΐαδ ΙίΓενίοεεδ εοηΐίηεΐ υδηυε αά Α 604
άμειβόμεναι. Εά. Ε. Μοπΐαπαεί, δΐυάί I, 2933.
Α 597/Ζ8 ένδέξια: άπό τών δεξιών μερών άρξάμενου. ΖΥζ)ΧΑ11 (έπιδεξίωυ Τ 1ναι. ^5,
= Η 184©)
Α 598/Ζ8 ώινοχόεΐ: άντί τοΰ ένέχει τό νέκταρ, έκίρνα (= Α1ί)· 'νέκταρ' δέ έυτιν |
τό τών θεών πόμα (= ναι.). ΖΥΟ,Χ
Ιειπιτια ευπι δε Υ ||
Α 598/Ζ8 γλυκύ: ήδύ. Ζ ~ Β 71©
Α 598/Ζ8 άπό κρητήρου: άπό τοΰ κρατήρου. ΖΥΟ,Χ ~ ναι.
Α 598/Ζ8 άφύυυων: άρυόμενου, άπαντλών. ΖΥΟ,Χ ναι.
Α 599/Ζ8 άυβευτου: άκατάπαυυτου, πολύυ. (= ναι.) μεταφορά άπό τοΰ πυρόυ. ΖΥΟ,Χ
(Α1ί πολύυ)
Α 599/Ζ8 ένώρτο: διεγήγερτο. Ζ ναι. | διεγείρετο. ΥΡΧΑ11
Α 599/Ζ8 μακάρεεεί: μακαριεμοΰ άξίοιε, άθανάτοιε. ΖΥΟ,Χ
μακαρίοιε, εύδαίμοοι ναι. ||
Α 600/Ζ8 διά δώματα: άντί τοΰ διά τών οίκων. ΖΥΟ,Χ
64 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Α 600/Ζ8 ποπτνύοντα: ένεργοΰντα (= ν&ΐ.), διακονοΰντα. ΖΥζ)ΧΑ11


Α 601/Ζ8 πρόπαν ημαρ: δ ι’ δληο ήμέραο. ΖΎΟ,Χ ν&ΐ.
Α 601/Ζ8 έο ήέλιον καταδύντα: έωο ήλίου δυομών. ΖΎΟ,Χ (ν&ΐ. μέχρι δύοεωο ήλιου ~
ι 161©)
Α 602/Υ8 δαίνυντο: εύωχοΰντο. Υζ)Χ ν&ΐ.
Α 603/Ζ8 φόρμιγγοο: κιθάραο (= ν&ΐ.). 'περικαλλέοο' δε πάνυ καλήο, ενδόξου. ΖΎΟ,Χ
(ν&ΐ. περιοοώο = Α 258©, ~ Η 299©)
Ιεπιπια ρΓο δε Υί^Χ, Ιεπιπια ευπι δε Ζ ||
Α 603/Ζ8 έχε: είχε, τέοοαρεο γάρ τέχνα ι ανατίθενται τώ ι Άπόλλωνι, μουοική,
τοξική, ιατρική, μαντική. ΖΥί^ΧΚ
Α 604/Ζ8 Μουοάων θ’: Μουοών. ό δε λόγοο- ώεπερ τήε εύωχίαε ένδεείο ούκ ήεαν οί
θεοί ούτε τήε τού Άπόλλωνοε μουεικήε, όμοίωε ούτε τήε των Μουεών ώιδήε,
ΖΥζ)ΧΑΗ | αίτινεε καί αύταί Άπόλλωνοε κιθαρίζοντοε έκ διαδοχήε καί παρά μέροε
ήιδον. ΖΥ(φΑΚ
2 ούτε1 : ού Α ||
ΤΑ 604/Ζ8 αϊ άειδον: αίτινεε | ήιδον (= ν&ΐ.). ΖΥζ)
ΤΑ 604/Ζ8 άμειβόμεναι: έξ άμοιβήε καί διαδοχήε άιδουεαι. ΖΎΟ ν&ΐ.
εξ άμοιβήε καί : έκ ναι. ||
Α 604/Ζ8 όπι: φωνήι. ΖΎΟ Χ
Α 605/Ζ8 φάοε ήελίοιο: περιφραετικώε {τό τού ήλίου φώε}. ΖΎΟ,Χ (Α1ί περίφραειε)
οί ψ 190©
Α 606/Ζ8 κακκείοντεο: κατακοιμηοόμενοι. ΖΥζ)Χ
Α 606/Ζ8 έβαν: έπορεύθηοαν. πρώτοο δε "Ομηροο αρχήν έδωκεν τοίο από των
μαθημάτων, είρηκώο έκαοτον των θεών ίδιον οικον έχειν. ΖΥζ)ΧΑ
1 (αρχήν) έδωκεν Α || 2 μαθητών Α ||
Α 607/Ζ5 ήχΐ: ένθα, όπου. ΖΥΡΧΑ1*
Α 607/Ζ8 περικλυτόο: ό πάνυ ένδοξοο. ΖΎΟ,Χ
Α 607/Ζ8 άμφιγυήειο: ό άμφοτέροιο τοίο γυίοιε, δ έοτιν τοίο ποοίν, χωλόο (= Α1ί). ό
άμφιγυήειο δε, τού τίνοο; τού άμφιγυήεντοο. διά τί; ό τι τά είο έϊε λήγοντα άρεε-
νικά διά τού εντόε κλίνεται, οιον τολμήειο, τολμήεντοο, τελήειο, τελήεντοο,
χαρίειο, χαρίεντοο, ούτωο καί άμφιγυήειο, άμφιγυήεντοο. ΖΎΟ,ΧίΑ) οί ΕΟυ δ.ν. ειο
4 χαρήειε χαρήεντοε Ζ, ογπ Α ||
Α 608/Ζ8 ίδυίηιοιν: έπιοτήμοοιν, | έμπείροιο (= Α1ί). ΖΎΟ Χ
Α 608/Ζ8 πραπίδεοοιν: φρεοίν, διανοίαιο. ΖΥΡΧΑ1ί
Α 609/Ζ8 πρόο δν λέχοο: ό δέ Ζεύε φηοίν είο ίδιαν κοίτην παρεγίνετο. ΖΎΟ,Χ I
Κρόνου καί Ρέαο έγένοντο υιοί άρρενεο Ζεύο καί Ποοειδών καί "Αιδηο, θυγατέρεο
δέ Έοτία, Δημήτηρ, "Ηρα. τούτων φαοίν επ ί τήο Κρόνου δυναοτείαο ήράοθηοαν
<* * *> τον δέ Δία καί τήν Ήραν ε π ’ ένιαυτούο τριακοοίουο, ώο φηοίν Καλλίμαχοο
έν β Αίτιων 'ώο τε Ζεύο έράτιζε τριηκοείουε ένιαυτούε' (ίτ . 48 Ρ ίθ ίίίθ Γ ). λάθραι δέ
των γονέων άλλήλοιε ευνερχόμενοι έεχον υιόν Ή φαιετον ούχ ολόκληρον, έκατέ-
ρουο δέ τούε πόδαε χωλόν, ώε φηοίν αυτόν 'άμφιγυήεντα' ό ποιητήο. ό τι δέ λάθραι
των γονέων ουνήρχοντο άλλήλοιο μαρτυρεί καί ό ποιητήο λέγω ν 'είο εύνήν φοι-
τώ ντε φίλουο λήθοντο τοκήαο' (~ Ξ 296 λήθοντε). μετά δέ τήν των Τιτάνων ύπό
Διόο καθαίρεοιν καταταρταρωθέντοο Κρόνου, Ζεύο καί Ήρα διαδεξάμενοι τήν έν
ούρανώι βαειλείαν μέχρι τού νΰν θεών τε καί άνθρώπων βαειλεύουειν άλλήλοιε
ήρμοεμένοι, τήε Ήραο τελείαο καί ζυγίαο προοαγορευομένηο, παρόοον άδελφή
μόνη άνδρόο έτυ χεν τοιούτου. έοχεν δέ Ή βην θυγατέρα, ήν οίνοχόον θεών
παρίοτηοιν ό ποιητήο. ΖΥ(^ΧΚ
1 <τήν> ιδίαν Ζ || 2 (καί) ποοειδών ΑΚ || 3 <τρεΐο·> Έ οτία ΑΚ || 4 Ιαο. δίαΐυίΐ δοΙιηείάεΓ || 8 είο ογπ Ζ
II12 ουζυγίαο Α, ουζυγου Κ ||
Α 610/Ζ8 ένθα πάροο: όπου καί πρότερον. ΖΥζ)Χ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 65

Α 610/Ζ8 κοιμάθ’: έκοιμάτο. ΖΥζ)Χ


κοιμάτο Ζλ ||
Α 610/Ζ8 δτε μιν: οτε αύτόν. ΖΥζ)Χ
Α 610/Υ5 γλυκύο: ήδύο. Υ(^Χ
Α 610/Ζ8 ικανοί: καταλάβοι. ΖΥΟ,Χ
Α 611/Ζ8 ένθα: ένταΰθα, τοπικόν επίρρημα. ΖΥί^ΧΚ
Α 611/Ζ8 καθεΰδε: έκοιματο- προπεριοπαοτέον δε ώοτε μή προοτακτικόν είναι,
άλλ’ ενεργητικόν. ΖΥΟ - (οί δ 5451 'πείρα' βαρυτόνωο καί χωρίο τοΰΤ)
Α 611/Ζ8 άναβάε: άνελθών. ΖΥ(φΧ
Α 611/Ζ8 παρά δέ: παρ’ αύτόν δε. ΖΥΟ,Χ
Α 611/Ζ8 χρυοόθρονοο: χρυοοΰν θρόνον έχουοα, βαειλίε. μάλλον δέ έπειδή τα πρόε
τώ ι αίθέρι μέρη τού άέροε γειτνιώ ντα τώ ι ήλίωι πυρώδη έ ε τ ίν ό γάρ ποιητήε
άλληγορών τον χρυεόν λαμβάνει έπί τού πυρόε. ΖΥζ)Χ(Α)Η
Α611/Υ8 'Ήρη: ή 'Ήρα. Υί^Χ
Α 611/(38 ίοτέον δ τι ή ραψωιδία αύτη μόνη παραβολήν ούκ έχει. (^Χ οί Β 87τ πρώτη
δέ αύτη παραβολή τώι ποιητήι.

ΥΠΟΘΕΟΙΟ ΤΉΟ Β.
Β 0/Ζ8 Ζεύο όνειρον έπιπέμφαο Άγαμέμνονι παρακελεύεται τούο 'Έλληναο έξαγα-
γ είν έπ ί τον πόλεμον, ό δέ πρότερον μέν ουνέδριον των άρίοτων, έπ ειτα δέ
έκκληοίαν ποιηοάμενοο αποπειράται αύτών παρακελευοάμενοο φεύγειν είο τάο
πατρίδαο. κατέχει δέ αύτούο Όδυοοεύο Άθηνάο προνοίαι, καί Νέοτωρ δημηγορή-
οαο. ειτα τροφήν άνελόμενοι έξοπλίζονται αύτοί τε καί οί ήγεμόνεο, όμοίωο δέ καί
οί Τρώεο ’Ίριδοο αύτοίο άπαγγειλάοηο. ΖΥζ)ΧΗ | κατάλογον δέ ό ποιητήο έποίηοεν
των οτρατευμάτων καί των νηών. ΖΥΚ
2 εξάγειν Υί^ΧΚ || 3 αποπειράται : άποπειρδτήε Ζ, άποπειρδι τήε γνώμηε άε Μ ακό || 7 νεών Υ ||
Β 0/Ζ8 Ζεύο, έμέμνητο γάρ τήε Θέτιδοε ίκεοίαο, των άλλων θεών τε καί ανθρώπων
ύπνωι οχολαζόντων προ οφθαλμών ποιούμενοο τιμήοαι τον τού Πηλέωο, όνειρον
Άγαμέμνονι πέμπει κελεύων αύτόν έκβάλλειν πάνταο 'Έλληναο είο τήν μάχην,
ευμβουλεύων αύτώι δηλαδή καί τον Ά χιλλέα παρακαλέεαι. ό δέ ού ευνιείε τό όναρ
τοίο άριοτεύοιν αύτό διηγείται, καί μετά τούτο είο έκκληοίαν άθροίοαο πάνταο
'Έλληναο ύπόπτωε πρόε αύτούε διακείμενοε διά τό ήγείεθαι τον Ά χιλλέα έπιτιθέ-
μενον αύτοΰ τή ι άρχήι, προεοικειοΰεθαι τό παν πλήθοε πειράζων φεύγειν αύτούε
είο τάο πατρίδαο κελεύει, οί δέ ού ευνιέντεε έπί τό καθέλκειν τάε ναΰε καί είε
τάε πατρίδαο άπαλλάττεεθαι χωροΰειν. Όδυεεεύε δέ, ύποθεμένηε αύτώι Άθηνάε,
τούε μέν άρίετουε πειθοί κατέχει, των δέ ετρατιωτών πικρώε καθάπτεται- παύει
δέ καί Θερείτην άμούοωο πρόε τον βαοιλέα οταοιάζοντα, καί τούο 'Έλληναο μείναι
12 καί τήν Ί λ ιο ν έλείν προτρέπει, ουμβουλευοάντοο δέ καί Νέοτοροο τά αύτά,
Αγαμέμνων θύοαο τώι Δ ιί τούο γέρονταε έετιάι καί προτρεψάμενοε τούε 'Έλληναο
έπί τον πόλεμον έξάγει πάνταο. έξήε δέ έετιν ό κατάλογοε των νεών έφ ’ ών ήλθον
15 οί Τρώεε καί 'Έλληνεε, καί των έπικούρων καί των ήγεμόνων αύτών. ΖΥζ)ΧΗ
1 γάρ ογπ Υ II 4 <καί> ευμβουλεύων Υ(^Χ ||
Β 1/Ζ8 άλλοι μέν ρα: οί μέν δή λοιποί, έετι δέ εύνδεεμοε άναπληρωματικόε. ΖΥΟ
1 παραπληρωματικόε Υ^X ~ Ε 176/Υ3 ||
Β 1/Ζ8 καί άνέρεε: καί άνδρεε. ΖΥΟ,Χ
Β 1/Ζ8 ίπποκορυοταί: έφ ’ ίππω ν όπλιζόμενοι. ϊππουο κορύοοοντεο, το υτέο τιν
πολεμικοί, ή άπό ίππων μαχόμενοι. ΖΥΟ
1 <ή> ϊππου ε Υ^X ||
Β 2/Ζ8 εύδον: έκάθευδον, έκοιμώντο. Ζ Υ Ο Χ
Β 2 /Ζ 5+ 05 παννύχιοί: δ ι’ δληο τήε νυκτόο. ΖΥΟ,Χ I πώο έν τή ι Α είπών "τον Δία
καθεύδειν" (Α 611) νΰν φηοί 'Δία δ ’ ούκ έχε νήδυμοο ύπνοο'; λέγομεν δέ ήμείο, δ τι
66 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

"έκάθευδε μεν, άλλ’ ε π ’ ολίγον έκαθεύδηοεν" καί ού "διά πάοηο τήο νυκτόο ώο καί
οί άλλοι καθεύδουοιν". (^ΧΑΚ, οί Τ, ΡοΓρΙι. 85, 4 θΐ Α 4722)
4 καθεύδουοιν : μεριμν(ών) ΑΚ ||
Β 2/Ζ8 Δία δ ’ ούκ έχε: τον δε Δία ούκ είχεν. ΖΥ(φΧ
Β 2 /Ζ 3 νήδυμοο: ήδύο. ΖΥ(φΧ
Β 3 /Ζ 3 άλλ’ δ γε: άλλά οΰτοο. ΖΥζ}Χ
άλλ’ ούτοο ό ξεύο Υ<3Χ ||
Β 3/Ζ8 μερμήριζε: έμερίμνα, ΖΥζ)ΧΤ | ένεθυμείτο Ζ.
Β 3/Ζ8 κατά φρένα: κατά την διάνοιαν. Ζ Υ Ο Χ
Β 3/Ζ8 ώο Άχιλήα: δπωε τον Άχιλλέα. ΖΥ(φΧ
άχιλλέα Ζ \ άχιλλήα Υλ = Η 22823 ||
Β 4 /Ζ 3+05 όλέεηΐ: άπολέεηι, ΖΥΟ,Χ | άφανίεηι. 0
Β 4/Ζ8 πολέαε: πολλούο. ΖΥΟ,Χ
Β 4/Υ8 επί νηυοίν: επί τοίε πλοίοιο. Υζ)Χ
Β 5/Ζ8 ηδε δε οί: αυτή δέ αύτώι. ΖΥΟ,Χ
Β 5/Ζ8 κατά θυμόν: κατά την ψυχήν. ΖΥΟ,Χ
Β 5/Ζ8 άρίοτη: καλλίοτη. ΖΥΟ,Χ
Β 5 /Ζ 3+05 φαίνετο: έφαίνετο, ΖΥΟ,Χ I έδόκει. Ο Υ
Β 6 /Ζ 3+05 πέμψαι ε π ’ Ά τρείδηΐ: έπιπέμψαι τώ ι Γυίώι του Άτρέωο (^Χ ~ Α 7231
Άγαμέμνονι. ΖΥΟ,Χ
έπιπέμψ αι : πέμψαι <3Χ ||
Β 6/Ζ8 οΰλον δνειρον: νυν τον όλέθριον (= Β 823, Ε 46123). δηλοί δέ καί τον προοηνή
καί τον ολόκληρον, ώο έν Όδυοοείαι φ ηοίν 'οΰλον άρτον έλών' (~ ρ 34323). δηλοί
3 δέ καί την των τριχών διαοτροφήν (ζ 23123 "ουνεοτραμμέναο"). 'οΰλον' δέ 'δνειρον'
ούκ αυτόν όλέθριον όντα, άλλά τον έ π ’ όλέθρωι πεμπόμενον. ή 'οΰλον' "τον υγιή",
ώοπερ λέγεται ούλή τραύματοο (~ τ 39123). οημαίνει δέ ή λέξιο καί τό ύγίαινε ώο
6 έν έκείνωι- 'οΰλέ τε καί μέγα χαίρε, θεοί δέ το ι δλβια δοίεν' (ω 402). ΖΥ(3ΧΑΚ ~
Αρδ 124,1+11. Ερίπι.
1 δηλοΐ δέ : δηλοΐ ή λέξιο Α || 5 ώο έν έκείνω ι ογπ Α || 6 χαΐρε : χα ίρ ετε Α ||
Β 7/Ζ8 καί μιν φωνήεαε: καί αυτόν προεκαλεεάμενοε. ΖΥΟ,Χ
Β 7/Ζ8 έπεα πτερόεντα: λόγουε τα χ είε- ούδέν γάρ λόγου ταχύτερου. ΖΥΟ,Χ
Β 7/Ζ8 προοηύδα: προοείπεν. ΖΥΟ,Χ
Β 8/Ζ8 βάοκ’ ϊθΐ: πορεύου καί άπιθι (= X). έοτιν γάρ έκ παραλλήλου τό αύτό. ΖΥΟ
~Αι δ τ ι ...
Β 8/Ζ8 οΰλε: ολέθριε. ΖΥΟ
Β 8/Υ8 θοάο: ταχείαο. ΥΟ
Β 9/Ζ8 έλθών έο κλιοίην: παραγενόμενοο είο τήν οκηνήν. ΖΥΟ,Χ
Β 10/Ζ8 μάλα: λίαν, πάνυ. ΖΥΟ,Χ
Β 10/Ζ8 άτρεκέωο: άληθώο. ΖΥΟ,Χ
Β 10/Ζ8 άγορευέμεν: άγορεύειν, λέγειν. ΖΥΟ,Χ
Β 10/Ζ8 ώο έπιτέλλω: ώο ! προετάεεω (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Β 11/Ζ8 θωρήξαί έ: καθοπλίεαι αύτόν. ΖΥΟ,Χ
Β 11/Ζ8+Ρ8 καρηκομόωνταε: τάε κεφαλάε κομώνταε άνδρείαε χάριν. 'κέλευε' δέ
παραινεί, πρόεταεεε. ΖΥΟ,Χ I τών Ελλήνων τό παλαιόν άρετήε ένεκα καί άνδρείαε
κομώντων τάε κεφαλάε, λόγοο πρώτον Θηοέα άποκειράμενον τήν έμπροοθίαν κόμην
είο Δήλον άναθείναι τώ ι Άπόλλωνι. Γάπό δέ τού κομώνταε έν διαιρέοει τό
κομόωνταο 0 = ΕΜ 527,51. Ο Υ
1<τούο> τάο Υ^X || Ιεπιπια ρΓο δέ Υ^X || 2 παρήνει Ζ ||
Β 12/Ζ8 πανουδίηΐ: πανοτρατιάι. ΖΥΟ,Χ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 67

Β 12/Ζ8 νΰν γάρ κεν: νΰν γάρ αν. ΖΎ Ο Χ


Β 12/Ζ8 έλοΐ: λάβοι, πορθήοει<εν>. ΖΥ(φΧ
πορθήοειεν ~ Β 29Ώ : πορθήεει Ζ, πορθήεοι Υί^Χ ||
Β 12/Ζ8 εύρυάγυιαν: πλατυάμφοδον (= Ηθ), μεγάλην άγυιαί γάρ τά άμφοδα. ΖΥζ)Χ
Β 13/Ζ8 άμφίο: χωρίο. ΖΌ
Β 13/Ζ8 άμφίο φράζονται: χωρίο άλλήλων βουλεύονται, διχογνωμονοΰοι περί τήο
Ιλίου, τουτέοτιν ούκέτι γάρ οί τον Όλυμπον κάτοικοί)ντεο θεοί διάφορα φρονοΰ-
οιν, οί μεν τά υπέρ Τρώων, οί δε τά υπέρ Ελλήνων. ΖΥζ)ΧΑΗ
1 χωρίο ... βουλεύονται ογπ ΑΚ || διχογνωμονοΰοι ΖΚ : διχογνωμοΰοι Υ(^ΧΑ || 3 τά 2 ογπ Ζ ||
Β 13/Ζ8 έπέγναμψεν: έπέκαμψεν (= Β 31 /Τ 1), έπειοεν. ΖΎΟ,Χ
Β 15/Ζ5 'Ήρη: ή Ήρα. ΖΥί^Χ
Β 15/Ζ8 λιοοομένη: λιτανεύουοα, ΖΎΟ,Χ I ίκετεύουοα, ΖΟ,Χ | παρακαλοΰοα. Υ (~ Α
174©)
Β 15/Ζ8 Τρώεοοι δέ: τοΐο δέ Τρωοίν. ΖΎΟ,Χ
Β 15/Ζ8 κήδεα: κακά. ΖΎΟ,Χ
Β 15/Ζ8 έφήπταί: έπήρτηται (= 32/Τή. ! έπικρέμαται, τουτέοτιν έπίκειται (= Α1ί).
ΖΎΟ Χ
Β 16/Ζ8 ώο φάτο: οΰτωο ειπεν. ΖΎΟ,Χ
Β 16/Ζ8 βή δ ’ αρ: έπορεύθη δέ. ΖΎ Ο Χ
Β 16/Ζ8 άκουοεν: ήκουοεν. ΖΎΟ,Χ
Β 17/Ζ8 καρπαλίμωο: ταχέωο. ΖΎΟ Χ
Β 17/Ζ8 ίκανεν: παρεγένετο. ΖΎΟ,Χ
Β 18/Ζ8 έκίχανε: κατέλαβεν. ΖΎΟ,Χ
Β 19/Ζ8 εΰδοντ’ έν κλιοίηΐ: κοιμώμενον έν τήι οκηνήι. ΖΎΟ,Χ
Β 19/Ζ8 περί δ ’ άμβρόοιοο κέχυθ’ ΰπνοο: περιεκέχυτο δέ αύτώι ό ! θείοο (= Α1ί)
ϋπνοο. ΖΎ Ο Χ
1 θεΐοο ΖΟ,Χ : ήδύο Υ ||
Β 2 0 /Ζ 5+ 05 οτή δ ’ άρ: έοτη δέ. ΖΎΟ,Χ I το ήγεμονικόν γάρ τάο αίοθήοειο άνειμένον
έοτίν αυτόθι. 0 οί Τ υπέρ κεφαλήο ίοταται ώο των αίοθήοεων φθεγγόμενοο πηοίον.
Β 20/Ζ8 Νηληίωι υ ιϊ έοικώο: τώ ι Νηλέωο παιδί Νέοτορι όμοιωθείο. ό δέ τύποο
πατρωνυμικόο. ΖΎΟ
1 υ ίϊ ^ : ύί Ζ \ υ ίεί Υλ ||
Β 21/Ζ8 τόν ρα: όντινα δή, Νέοτορα. ΖΎΟ,Χ
Β 21/Ζ8 γερόντων: εντίμων, πρεοβυτέρων. ΖΎΟ,Χ I 'μάλιοτα' δέ ύπερβαλλόντωο,
έξαιρέτωο. Ζ = 57©
Β 21/Ζ8 τΐε: έτίμα. ΖΥςΧΑ«
Β 22/Ζ8 τώι: τούτωι. ΖΎΟ,Χ
Β 22/Ζ8 έειοάμενοο: όμοιωθείο. ΖΎ Ο Χ
Β 22/Ζ8 προοεφώνεε: προοεφθέγγετο. ΖΥζ)Χ
Β 22/Υ8 θεΐοο: θαυμαοτόο. ΥΡΧ
Β 23/Ζ8 εϋδειο: καθεύδειο. ΖΎΟ,Χ
Β 23/Ζ8 Άτρέωο υιέ: ώ του Άτρέωο παΐ Άγάμεμνον. ΖΎΟ,Χ
άτρέοο Υ^Xλ / άτρέωο Ιλ = νν. 11. Ηογπ. ||
Β 23/Ζ8 δαίφρονοο: πολεμικόν φρόνημα έχοντοο. ΖΥΡΧΑ11
Β 23/Ζ8 ίπποδάμοιο: ίππουο δαμάζοντοο, πολεμικού. ΖΎΟ Χ
Β 24/Ζ8 ού χρή: ού προοήκόν έοτιν, ού δει. ΖΎΟ Χ
Β 24/Ζ8 παννύχιον: δ ι’ όληο νυκτόο. ΖΎΟΎΧ
<τήο> νυκτόο Υ^X ||
68 δοίιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 24/Ζ8 βουληφόρον: βουλευτικόν. ΖΥ(^Χ


Β 25/Ζ8 ώΐ: ω ιτινι. ΖΥ(φΧ
Β 25/Ζ8 έπιτετράφαταί: επιτετραμμένοι κα'ι ύποτεταγμένοι είοίν. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 25/Ζ8 κα'ι τόοοα: κα'ι τοοαΰτα. 'μέμηλεν' δε ! διά φροντίδοο έοτίν (= Α1ίΤί). ΖΥ(^Χ
Ιεπιπια ρΓο 8έ Υ<3Χ ||
Β 26/Ζ8 έμέθεν: έμοΰ. ΖΥζ)Χ
Β 26/Ζ8 ξύνεο: εύνεε, άκουεον. Ζ Υ Ο Χ | άντ'ι του τό παρ’ έμοΰ λεγόμενόν αοι
νόηαον. Ζ(3ΧΑ1ί
Β 26/Ζ8 ώκα: ταχέωε. ΖΟ,Χ
Β 26/Ζ8 Διόε δέ τοι άγγελόα είμι: από γάρ του Διόε αοι ήκω φέρων τάα άγγελίαα.
ΖΥί^Χ
Β 27/Ζ8 όα αεΰ άνευθεν έών: ύπαρχων ή ΖΥ | ό ετιε πόρρω κα'ι χωρίο οου οίκων.
ΖΥΟίΧ
δοτιο οου πόρρωθεν καί χωρίο οίκων Υ<3Χ ||
Τ Β 27/Ζ8 οεΰ: οοΰ. Ζ Υ Ο Χ
Τ Β 27/Ζ8 άνευθεν: άπωθεν, χωρίο. ΖΥΟ,Χ
Β 27/Ζ8 μέγα: μεγάλωο. ΖΥΟ,Χ
Β 27/Ζ8 κήδεταί: φροντίζει. ΖΥΟ,Χ
Β 27/Ζ8 ήδ’ έλεαίρεί: καί έλεεί. ΖΥΟ,Χ
Β 29/Ζ8 έλοιο: πορθήοειαο, λάβοιο. Ζ (~ 122))
Β 33/Ζ8 έκ Διόο: παρά του Διόο. Ζ (~ Α 6323)
Β 33/Ζ8 οηιοιν: οαΐο. ΖΥΟ,Χ
<ταίο> οαΐο Υ<3Χ ||
Β 33/Ζ8 φρεοίν: ταΐο διανοίαιο- τουτέοτιν ! ά λ λ α ου τό λεχθέν εοι κατά νουν έχε
καί μέμνηεο (= Α1ί). ΖΥζ)Χ
1 ού ογπ Υ<3Χ ||
Β 34/Ζ8 αίρείτω: καταλαμβανέτω. Ζ Υ Ο Χ
Β 34/Ζ8 εύ τ’ αν Γεε ΥΡΧ1: όπόταν εε. Ζ Υ Ο Χ
Β 34/Ζ8 μελίφρων: ό | ήδύε (= Α«). Ζ Υ Ο Χ
Β 34/Ζ8 άνήηΐ: καταλείπηι, έάεηι. ΖΥί^ΧΑ11
καταλείφη Υ, καταλίπη <3ΧΑι ||
Β 35/Ζ8 ώε άρα φωνήοαο: ούτωο δή είπών. Ζ Υ Ο Χ
Β 35/Ζ8 άπεβήοατο: άπέβη, άνεχώρηοεν {αύτοΰ}. ΖΥζ)Χ
αυτόν ογπ Υ<3Χ ||
Β 35/Ζ8 τον δ ’ έλιπεν: τούτον δέ κατέλιπεν. 'αύτοΰ' δέ άντί του έπί τον αυτόν
τόπον. Ζ Υ Ο Χ
έ λ ιπ ’ Ηογπ. || Ιεπιπια ρΓο 8έ <3 ||
Β 36/Ζ8 τά φρονέοντα: ταΰτα λογιζόμενον. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 36/Υ8 θυμόν: ψυχήν. Υ(^Χ
Β 36/Ζ8 ά ρα: άτινα δή. Ζ Υ Ο Χ
Β 36/Ζ8 ού τελέεοθαι: ού τελειωθήοεοθαι, ού πληρωθήοεοθαι. ΖΥΟ,Χ
Β 36/Ζ8 έμελλεν: ήμελλεν, έώικει. ΖΥΟ,Χ
Β 37/Ζ8 φή: έφη, ειπεν, | έλογίοατο (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Β 37/Ζ8 αίρήοειν: λαβέΐν, πορθήοειν. ΖΥί^ΧΑ11
Β 37/Ζ8 ήματι κείνωι: έν έκείνηι τήι ήμέραι. ΖΥΟ,Χ
Β 38/Ζ8 νήπιοο: άφρων, άνόητοο. ΖΥΟ,Χ
Β 38/Ζ8 ούδέ τά: ούδέ τ α ΰ τ α . Ζ Υ Ο Χ
Β 38/Ζ8 ήιδεί: ήπίοτατο. Ζ Υ Ο Χ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 69

Β 38/Ζ8 μήδετο: έβουλεύετο. ΖΥζίΧΑ^Τ1


Β 39/Ζ8 θήοειν ποιήοειν. ΖΥί^ΧΑ11
Β 39/Ζ8 ε π ’ άλγεα: ε π ’ αύτοίε κακά. ΖΥζ)ΧΑ11
αύτούε Υ(^Χ ||
Β 39/Ζ8 ετοναχάε τε: καί οτεναγμούο. ΖΥζ)Χ
Β 40/Ζ8 κατά κρατεράε ύεμίναε: κατά τάε ίοχυράο ! μάχαε (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Β 41/Ζ8 έγρετο: διηγέρθη, έγρηγόρηοεν. ΖΥΟ,Χ
Β 41/Ζ8 θείη δε μ ιν θεία δε αύτόν είχ ε κληδών, δ έοτιν άνεμνήεθη τον δνειρον.
ζςχΑ «
έμνήοθη Αι || τον δνειρον Ζ : τον δμηρον Αι, το δναρ (φΧ, τοΰ ονείρου 0οΙ«1 ||
Β 41/Ζ8 άμφ’ έχυτο: περιεκέχυτο. Ζζ)Χ
Β 41/Ζ8+(38 όμφή: θεία φήμη καί κληδών (~ ΑΚ δ τι ...). ΖΥΟ,Χ | ή τό δν φαίνουοα-
λέγει δε δ τ ι έναυλον είχ ε την τοΰ ονείρου φωνήν. (^ΧΤΑ | έμφαντικόν δε τό
'άμφέχυτο' πρόα τό μηδέν αύτήα έπιλελήαθαι. ζ)ΤΑ
Β 42/Ζ8 έζετο δ ’ ορθωθεί ο: έκάθιεε δε διαναετάε. ΖΥΟ,Χ
άναετάε Υ(^Χ ||
Β 42/Ζ8 μαλακόν: απαλόν, τρυφερόν (= Α1ί). είρηται δε χιτώ ν τό ίμάτιον παρά τό
οίονεί περιχείεθαι αυτό τώι αώματι. ίατέον δε δ τι έπί μέν άνδρόε χιτώνα λέγει,
έπί δέ γυναικόε πέπλον. ΖΥζ)ΧΑΤ
Β 42/Ζ8 ένδυνε: ένεδύεατο. ΖΥΟ,Χ
Β 43/Ζ8+(38 νηγάτεον: νεω ετί κατεεκευαεμένον (= Α1ί), ή νενηεμένον. ΖΥΟ,Χ I
γίνετα ι δέ παρά τό γίνω γατόε νεήγατοε ύπερθέεει τοΰ ε. νηγάτεον ή άγένητον ή
λεπτόν, ή νεήγατον νεωετί γεγονόε. δηλοί δέ ό χιτώ ν παρ’ αύτώι καί τον αιδηροΰν
(~ Ν 440 χάλκεον). 0 ~ ΤΑ
Β 43/Ζ8 περί δ ’ έβάλλετο: περιεβάλλετο δέ. ΖΥΟ,Χ
Β 43/Ζ8 φάροε: ίμάτιον. ΖΥί^ΧΑ11
Β 44/Ζ8 λιπαροίειν: λευκοίο καί εύτραφέοιν, ή προαλειφομένοιο έν τώι ύποδεΐεθαι.
ΖΥΟΧ
Β 44/Ζ8 έδήοατο: ύπερβατόν, ϊ ν ’ ήι ύπεδήοατο. 'πέδιλα' δέ τα υποδήματα, Ζ Υ Ο Χ I
παρά τό περιειλείοθαι αυτά τοίο ποοί, ΖΥίφΧΑ | δ έετι περιτίθεεθαι. Ζ(^ΧΑ
1 Ιεπυτια ρΓΟ δέ τά Υζ)Χ ||
Β 45/Ζ8 άμφί δ ’ άρ ώμοιοιν βάλετο: περιέθετο δέ τοίο ώμοιε. ΖΥΟ,Χ
Β 45/Ζ8 ξίφοο: τήν καλουμένην οπάθην, ήτιε είρηται παρά τό οπάοθαι αυτήν τήο
θήκηο. Ζ Υ Ο Χ (Α« οπάθη)
Β 45/Ζ8 άργυρόηλον: άργυροίο ήλοιο διαπεπαρμένον. ΖΥΟ,Χ
Β 46/Ζ5 είλετο δέ: έλαβεν δέ. Ζ Υ Ο Χ
Β 46/Ζ8 οκήπτρον: τήν βαοιλικήν ράβδον 'πατρώίον' δέ προγονικόν. ΖΥΟ,Χ
1επιπΐ3 ρΓο δέ ΥΧ, 1επιπΐ3 ευπι δέ <3 ||
Β 46/Ζ8 άφθιτον: άδιάφθαρτον, α ιώ νιο ν ΖΥΟ,Χ I δ τ ι ούκ έδόθη έκ τοΰ γένουο
έτέρωι. ΖΥ(φΑ1ί
Β 47/Ζ8 ούν τώι έβη: ούν τούτωι έπορεύθη. ΖΥΟ,Χ
Β 47/Ζ8 χαλκοχιτώνων: οιδηροθωράκων. ΖΥΟ,Χ
Β 48/Ζ8 Ήώε μέν ρα: ή ήμέρα μέν δή. Ζ Υ Ο Χ
Β 48/Ζ8 προοεβήοατο μακρόν Όλυμπον: προοήλθεν τώι μεγίοτωι Όλύμπωι, ΖΥΟ,Χ I
τουτέοτιν ! άνέτειλεν (= Α1ί). ΖΟ,Χ
Β 48/Υ8 μακρόν: μέγιοτον. Υζ)Χ
Β 49/Ζ8 Ζηνί: τώι Δι'ί. Ζ Υ Ο Χ
Β 49/Ζ8 φόωο: φώο (= Τ). 'έρέουοα' δέ άπαγγέλλουοα, δείξουοα. Ζ Υ Ο Χ
φάοο Υ(^Χλ = Ε 120Ώ || Ιεπυτια ρπ> δέ Υ(φΧ || άπαγγελοΰοα Υ, άπαγγείλαεα X ||
70 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 49/Ζ8 άθανάτοιοί: τοιο θεοΐο. ΖΥζ)Χ


Β 50/Ζ8 αύτάρ δ: ουτοο δε ό Αγαμέμνων. ΖΥζ)Χ (Α1ί ό δε Αγαμέμνων)
Β 50/Ζ8 κηρύκεεεί: τοΐο κήρυξι. ΖΥ(φΧ
Β 50/Ζ8 λιγυφθόγγοιοί: ήδυφώνοιο, \ όξυφώνοιο (= Τ 1). ΖΥΟ,Χ
Β 50/Ζ8 κέλευεε: έκέλευεε. ΖΥΟ,Χ
Β 51/Ζ8 κηρύεεειν: βοάν, ευγκαλέΐν είε τον πόλεμον (Β 433) (= X), νΰν δε είε τό
ουνέδριον. ΖΥ Ο (Α11 βοάν, ουγκαλειν είο τό ουνέδριον)
Β 52/Ζ8 ήγείροντο: ουνηθροίζοντο. ΖΥΟ,Χ
Β 52/Ζ8 μάλ’ ώκα: πάνυ επουδαίωε. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 53/Ζ8 βουλήν δέ: ένταΰθα ! τό προβούλευμα (= Α1ί) λέγει. ΖΥΟ,Χ οί Α 52) "γνώμη".
Β 53/Ζ8 μεγάθυμων: μεγαλόψυχων, γενναίων. ΖΥΟ,Χ
Β 53/Ζ8ΐζε: έκάθιζε (= Α1ί), καθίδρυε. Ζ Υ Ο Χ
έκάθιοε καθίδρυοεν (^Χ ||
Β 53/Ζ8 γερόντων: έντιμων, πρεεβυτών. ΖΥΟ,Χ
πρεεβυτέρων Υ^X ||
Β 54/Ζ8 Νεετορέηι παρά νη'ΐ: παρά τήι τού Νέετοροε νη'ί. ΖΥΟ,Χ
Β 54/Ζ8 Πυλοιγενέοε: τού έν τήι Πύλωι γεγενημένου. ΖΥΟ,Χ
γεγεννημένου Ζ ||
Β 55/Ζ8 πυκινήν: ευνετήν, οώφρονα. ΖΥΡΧΑ11
Β 55/Ζ8 ήρτύνετο: παρεοκεύαοεν, ! έποίηοεν (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Β 56/Ζ8 κλΰτε: άκούοατε. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 56/Ζ8 ένύπνιον: "κατά τούο ύπνουο" (= ΑΚ δ τι ...). Όεΐοε' δέ ήτοι "ό θαυμαοτόο" ή
"θεόπεμπτοο". ΖΥΟ,Χ
Ιεπιπια ρπ> δέ Υ^X || ό ογπ Υ^X ||
Β 5 7 /Ζ 5+05 άμβροοίην διά νύκτα: διά τήο θείαο νυκτόο. Ζ Υ Ο \ γίνετα ι δέ άπό τού
βροτόο βροτίη καί τροπήι τού τ είο ο βροοίη, καί άμβροοίη έν ήι βροτοί ού
πορεύονται. ΡΚ ~ Κ 41ι, Ξ 78/ΑΚ, Ερίπι. α 7
Β 57/Ζ8 μάλιοτα δέ: ύπερβαλλόντωο, έξαιρέτωο. ΖΥΟ,Χ
Β 58/Ζ8 ειδοο: τον τήο δψεωε χαρακτήρα, 'μέγεθοε' δέ προευπακουετέον τό τού
οώματοο. ΖΥΟ,Χ
1 ΙεπίΓηα ρΓΟ δέ Υ^X || τό ογπ Υ ||
Β 58/Ζ8 φυήν: φύοιν, τρόπον. ΖΥΡΧΑ11
Β 58/Ζ8 άγχιοτα: έγγιοτα. ΖΥΡΧΑ11
Β 58/Ζ8 έώικεΐ: ώμοίωτο. ΖΥΟ,Χ
Β 70/Ζ8 ώο ό μέν: ούτωο μέν δή ουτοο. ΖΥΟ,Χ
ώε : δε Ι λ || .. οΰτωε : ουτοε Ζ ||
Β 71/Ζ8 ώιχετο: άπήιει Ζ ,! άπήρχετο (= Α1ί). Ζ0£Χ
Β 71/Ζ8 άποπτάμενοο: άποπτάο, ! ταχέωο άπελθών (= Α1ί). ΖΥζ)Χ
Β 71/Ζ8 γλυκύο: γνήοιοο, ήδύο. ΖΥΟΥΧ
Β 71/Ζ8 άνήκεν: κατέλιπεν (= Α1ί), άφήκεν. ΖΥΟΥΧ
Β 72/Ζ8 αί κέν πωο: δπωο αν. ΖΟ,Χ I εάν πωο. Υ = Α 662)
Β 72/Ζ8 θωρήξομεν: καθοπλίοωμεν. ΖΕ
Β 73/Ζ8 έπέεοοί: λόγοιο. Ζ = Β 3422)
έπ εειν Ηογπ. ||
Β 73/Ζ8 πειρήοομαί: άπόπειραν λήψομαι (= X). απόπειραν δέ λαμβάνει τού πλήθουο
ό βαοιλεύο Αγαμέμνων κατά τ ι παλαιόν έθοο βουλόμενοο μαθεΐν πότερον γνώμηι
οίκείαι πολεμοΰοιν ή άνάγκηι. ΖΥ(3ΑΤΚ
1 πείραν X = Μ 301Ώ || 2 πρότερον ΖΑ ||
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 71

Β 73/Ζ8 ήι θέμιε έετίν: ώο νενόμιεται καί ώο προοήκόν έετιν. ΖΥζ)ΧΑ11


ή Ζ \ ή Υ \ ή <3Χ\ ή / ήι νν. 11. Ηογπ. || κα'ι ογπ (^ΧΑι || ώο2 ογπ Υ ||
Β 74/Ζ8 πολυκλήϊεΐ: πολυκαθέδροιε, ε ξ ο ν πολυκώποιε (= Α1ί)· κληΐδεε γάρ
καλούνται αί των έρεοεόντων καθέδραι. ΖΎΟ,Χ
Β 75/Ζ8 άλλοθεν άλλοο: άλλοε άλλαχόθεν. ΖΥ(φΧ
Β 75/Ζ8 έρητύειν: κατέχειν, κωλύειν. ΖΎΟ,Χ
Β 77/Ζ8 ην: ύπήρχεν. ΖΎΟ,Χ
Β 77/Ζ8 ήμαθόεντοο: ψαμμώδουε, τραχείαο (= Α1ί). άμαθοο γάρ ή ψάμμοε. ΖΎΟ,Χ
Β 79/Ζ8 ήγήτορεε: ήγεμόνεε. ΖΎΟ,Χ
Β 79/Ζ8 ήδε μέδοντεε: κα'ι πρόβουλοι. ΖΥζ)ΧΑ11
πρόβολοι Ζ ||
Β 80/Ζ8+(38 ένιεπεν: εΐπεν, ΖΎΟ,Χ I έλεξεν. (^Χ ~ ε 982)
Β 81/Ζ8 ψεΰδόε κεν: ψεΰδοε αν. ΖΎΟ
Β 81/Ζ8 φαΐμεν: έλογιεάμεθα, ύπελάβομεν. ΖΥζ)Α11
έλογιεάμεθα : λογιζοίμεθα κα'ι <3 ||
Β 81/Ζ8 νοεφιζοίμεθα: χωριζοίμεθα. ΖΥζ)Α11
Β 82/Ζ8 ’ίδεν: έθεάεατο. ΖΥΟ
Β 82/Ζ8 μ έγ’ άριετοε: μεγάλωε άριετοε. ΖΎΟ
Β 82/Ζ8 εύχεται: αύχέΐ, καυχάται. ΖΎΟ
Β 84/Ζ8 βουλήε έξήρχε: προηγείτο τήε έκ τού προβουλίου εξόδου. ΖΎ Ο Α ι'
Β 84/Ζ8 νέεαθαι: πορεύεεθαι. ΖΎΟ = Αρδ 115, 4
Β 85/Ζ8 έπανέατηααν: όρθο'ι έετηεαν. ΖΥ(φΑ1ί
Β 85/Ζ8 πείθοντό τε: κα'ι έπείθοντο. ΖΎΟ
Β 85/Υ8 ποιμένι: βαειλέΐ. Υζ)
Β 86/Ζ8 εκηπτοΰχοι βαειλήεε: εκηπτροφόροι βαειλέΐε. ΖΎΟ,Χ
Β 86/Ζ8 έπεααεύοντο: έπηκολούθουν. ΖΥζ)Χ
Β 87/Ζ8 ήύτε: καθάπερ, όν τρόπον. ΖΎΟ,Χ
Β 87/Ζ8 εθνεα: έθνη, πλήθη. ΖΥί^Χ
Β 87/Ζ8 ειεί: άπειειν, | πορεύονται (= Α1ί). ΖΎΟ,Χ
Β 87/Ζ8 μελιααάων: μελιεεών. κα'ι έετιν τό εχήμα έπέκταειε, ΖΎΟ,Χ I ίδιον δε
Ίώνων. ΖΎΟ ~ Β 11723
Β 87/Ζ8+Υ8 άδινάων: των άδην κα'ι άθρόωε πετομένων. ΖΥί^ΧΑ11 | παρά τό άδην, διό
δαεύνεται. Υ(φΧ = Τ
αδειναων Ζ \ άδινάων Υλ / άδινάων <3Χλ = νν. 11. Ηογπ. || άδην κα'ι ογπ Αι ||
Β 88/Ζ8 πέτρηα έκ γλαφυρήε: έκ τινοε | κοίληε (= Α1ί) πέτραε. ΖΎΟ,Χ
τινοε Ζ : τήε Υ(^Χ ||
Β 88/Ζ8 αίε'ι νέον έρχομενάων: διά παντόε νέαι τή ι πτή εει χρωμένων, ώε νομίζειν
νεωετ'ι άρχήν πεποιηκέναι, ΖΎΟ,Χ I τουτέετιν διά παντόε Ιπταμένων. Ζ
Β 89/Ζ8 βοτρυδόν δέ πέτονταί: ευνεετραμμέναι κα'ι ευνηγμέναι ώε έν βότρυοε
εχήματι. ΖΎΟ,Χ οί Τ8+Αΐ8 πυκνα'ι κα'ι έξηρτημέναι άλλήλων ώε ράγεε.
Β 89/Ζ8 έ π ’ άνθεειν είαρινοΐεΐ: έπ'ι το ΐε άνθεει το ΐε κατά τό έαρ γιγνομένοιε.
ΖΎΟ Χ
Β 90/Ζ8+Υ8 αι μέν τε ένθα: κα'ι αί μέν των μελιεεών ένταύθα πέτονταί, αί δέ έκεΐεε
ΖΎΟ I άθρόωε κα'ι αύτάρκωε. ΎΟ αά άλιε = Φ 2352) + Ε 3492)
1 έκεΐ Υ II 2 άθρόωε και αύτάρκωε Υ : κα'ι άθρόωε <3 ||
Β 90/Ζ8 άλιε: δαψιλώε, πολλα'ι άμα. ΖΥί^ΧΑ11
Β 90/Ζ8 πεποτήαταί: πέτονταί. ΖΎΟ,Χ
Β 91/Ζ8 νεών άπο: άπό των νηών κα'ι των ακηνών. ΖΎΟ,Χ
72 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

ΤΒ 91/Υ8 νεών απο: από των πλοίων. Υζ)Χ ροδί 54 Πυλοιγενέοα


από Υ : αποθεν (^Χ ||
Β 92/Ζ8 ήϊόνοα: αίγιαλοΰ. ΖΥζ)Χ
Β 92/Ζ8 προπάροιθεν: έμπροαθεν. ΖΥζ)Χ
Β 92/Ζ8 βαθείηο: ήτοι κοίληο ή μακραο. ΖΑ1ί
Β 92/Ζ8 έοτιχόωντο: έν τάξει παρεγίνοντο. ΖΥ(φΧ
Β 93/Ζ8 ίλαδόν: τουτέετιν κατά ίλαο καί αυατροφάε. ΖΥζ)Χ
ίλαδόν / είλαδόν ΖΥλ = νν. 11. Ηογπ., ίλαδόν || ϊλαε X : ϊλαε Ζ, εϊλαε Υ, ϊλαε <3 ||
Β 93/Ζ8 μετά δε εφιειν: έν αύτοΐα δε. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 93/Ζ8 δεεα: θεία φήμη καί κληδών. ΖΥΟ,Χ ~ Αΐ(1 ό τ ι ...
Β 93/Ζ8 δεδήεΐ: έξήπτο, διεγήγερτο. ΖΥΟ,Χ
Β 94/Ζ8 ότρύνουαα: παρακελευομένη (= Α1ί), παρορμώεα. ΖΥΟ,Χ
Β 94/Ζ8 ίέναι: παραγίνεαθαι. ΖΥΟ,Χ
παραγενέεθαι Υ(^Χ ||
Β 94/Ζ8 άγέροντο: ήθροίζοντο. ΖΥζ)ΧΑ11
ευνηθροίζοντο Υ(^Χ ||
Β 95/Ζ8 τετρήχεί: έτετράχυτο ύπό θορύβου, ! θορυβώδηα ήν (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
έτετράχυντο ΖΥ ||
Β 95/Ζ8 ύπό δε ετεναχίζετο γαΐα: ύπέετενεν δε ή γή καί ήχον άπετέλει. ΖΥΟ,Χ
Β 96/Ζ8 ίζόντων: καθιζόντων. ΖΟ,Χ
Β 96/Ζ8 δμαδοε δ ’ ήν: θόρυβοε δε ήν. ΖΥΟ,Χ
Β 96/Ζ8 εννέα δέ εφεαε: έννέα δέ αύτούε. ΖΥΟ
Β 97/Ζ8 βοόωντεε: βοώντεε. ΖΥΟ,Χ
Β 97/Ζ8 έρήτυον: κατεΐχον. ΖΥΡΧΑ11
Β 97/Ζ8 άϋτήε: βοήε. ΖΥΟ,Χ
Β 98/Ζ8 εχοίατο: άπόεχοιντο, παύεαιντο. ΖΥζ)ΧΑ11
άπόοχυντο παύοαντο Ζ ||
Β 98/Ζ8 διοτρεφέων: των Διόε γνώμηι τεθραμμένων. ΖΥΟ,Χ
Β 98/Ζ8 βαειλήων: βαειλέων. ΖΥΟ,Χ
Β 99/Ζ8 επουδήΐ: μόλιε, δυεχερώε. ΖΥΟ,Χ (Α1ί μόγιε) ~ ΑΚ ό τ ι..., Αρδ 144, 10
Β 99/Ζ8 έρήτυθεν: κατεΐχον έκαετοε τάα έαυτού καθέδραα. ΖΥΡΧΑ11
Β 100/Ζ8 κλαγγήε: κραυγήα, βοήε. ΖΥΟ,Χ
Β 100/Ζ8+Ρ8 άνά δ ’ έετη: άνέετη δέ. ΖΥΟ,Χ I άνέχων τό εκήπτρον έετη. (^ΧΤ
Β 100/Ζ8 κρείων: βαειλεύε. ΖΥί^ΧΑ11
Β 101/Ζ8+Ρ8 κάμε: έκαμεν, κατεεκεύαεεν. Ζ Υ Ο I καμών έτευ ξ ε ν άναετροφή δέ ό
τρόποε. ζ)Τ (Α1ί άντιετροφή = Τ8)
Β 101/Ζ8 τεύχων: καταεκευάζων. ΖΥ
Β 102/Ζ8 Κρονίωνί: Κρόνου παιδί Δΐί. ΖΥΟ
Β 103/Ζ8 διακτόρωί: διακόνωι. Ζ | διάγοντι τάα άγγελίαα των θεών (= X). ή διατόρωι
καί εαφεΐ κατά τό λέγειν. ή τώι διαγγέλλοντι καί εημαίνοντι τάα έργααίαα. ΖΥΡΗ
Β 103/Ζ8 Άργειφόντηΐ: άργώι καί καθαρώι φόνου (~ Τ8)· ειρηνικού γάρ ό θεόε. ή ώε
τινεε κατ’ έπώνυμον, δ έετιν έξ αίτίαε τοιαύτηε- Ίούε τήε Ινάχου θυγατρόα τού
3 Ά ργείων βαειλέωε Ζεύε έραεθείε καί γνούε αύτήν μετέβαλεν είε βουν διά τον
'Ήραα ζήλον. 'Ήρα δέ αίτηεαμένη αύτήν παρά Διόε καί λαβούεα έπέετηεεν αύτήι
φύλακα ’Άργον τον πανόπτην καλούμενον, έπειδή κατά παντόε τού αώματοα ειχεν
6 όφθαλμούε. κελευεθείε δέ Έρμήε ύπό τού Διόε κλέψαι τήν βοΰν, έπειδή λαθεΐν ούκ
ήδύνατο τον ’Άργον λίθωι βαλών άπέκτεινεν καί έντεΰθεν Άργειφόντηε έκλήθη.
τήι δέ Ίο ΐ ή 'Ήρα ώαανεί βοΐ οιετρον έμβάλλει- ή δέ έκ τήε όδύνηε πρώτον ήλθεν
9 έπί τον άπ’ έκείνηε Ίόνιον κόλπον κληθέντα. έπειτα διά τού καλουμένου πρότερον
δείιοΐία Ο ίη ΙΙίαάβΓΠ 73

Θραικίου πόρου, νΰν δε α π ’ έκείνηε Βοοπόρου έλθοΰεα καί άλλουο δε διαφόρουε


τόπουε πλανηθεΐεα ήλθεν είε Α ίγυπτον, όπου την άρχαίαν μορφήν άπολαβοΰεα
12 τίκ τει παρά τώ ι Νείλωι ποταμώι παΐδα Έπαφον. ή δε ίετορία πλατύτερον κεΐται
παρά Άπολλοδώρωι έν Β (όίόΐ. 2,1,3). ΖΥΟΧΑΚ
1 είρηνικόε ... θεόε ογπ Α || 12 παΐδα ογπ Α || 13 δευτέρωι ΑΚ ||
Β 104/Ζ8 Έρμείαε δε άναξ δώκε Πέλοπι πληξίππωΐ: 'ίππουε πλήεεοντι, ιππικώι.
Ιπποδάμεια ή Οίνομάου θυγάτηρ έραεθεΐεα Πέλοποε Μύρτιλον τον Έρμου μεν
3 υιόν, ήνίοχον δε του έαυτήε πατρόε, έπειεε τή ι κατά του πατρόε νίκηι ευνεργήεαι
καί τούε 'ίππουο τήο είε τό τρέχειν όρμήο καταεχεΐν, βουλομένη τον Πέλοπα καί
τούο 'ίππουο λαβεΐν καί τον έαυτήε γάμον, έκειτο γάρ τώ ι νικήοαντι έπαθλον ό
6 ταύτηο γάμοο, νικηθέντι δέ θάνατοο. άγωνιζομένων δε αυτών ό Οίνόμαοο εκπίπτει
του άρματοο- ού γάρ α'ι χοινικίδεο τούο έμβόλουο κατέοχον, τούτο πανουργήοαν-
τοο τού Μυρτίλου. γνούο δέ την έπιβουλήν ό Οίνόμαοο άράε έθετο κατά Μυρτίλου
9 όπωε άπόληται ύπό Πέλοποε, ό καί έγένετο. διαβαινόντων γάρ αυτών διά τού
Αιγαίου πόντου καί διψηεάεηε τήε Ίπποδαμείαε καταβάε έκ τού άρματοε ό Πέλοψ
έζή τει ύδωρ κατά τήε έρημου, κα τ’ έκείνο δέ καιρού Ιπποδάμεια έραοθείοα
12 Μυρτίλου έδέετο μη ύ π ερ ιδ εΐν άντειπόντοο δέ αυτού καί τού Πέλοποο παραγε-
νομένου, φθάνει ή Ιπποδάμεια κατηγορήοαοα τού Μυρτίλου ώο βιαοαμένου αυτήν
καί Μ ύρτιλον Πέλοψ άπό τού άρματοο ώθεί είο τό πέλαγοε, αύτόε δ ’ αυτήν
15 ήνιόχει. όθεν τό μέν πέλαγοε Μυρτώον άπό Μυρτίλου, ό Πέλοψ δέ πλήξιπποο
έκτοτε έκλήθη διά τήν τών ίππων αύτουργίαν. ΖΥΟΧΑΚ
1 ιππικώ ι Ζ : πολεμικώι Υ(^Χ || 2 μυρτίλλου Α || 3 έαυτοϋ Α || 5 <τό> έπαθλον ΖΚ || 6 δ έ1 Ζ™ || 10
αίγείου Α || 14 αύτήι Υί^ΧΑΚ || 15 ήνιοχεΐ Υ(^ΧΚ || 17 έκτοτε έκλήθη ογπ Α ||
Β 105/Ζ8 αύτάρ ό αύτε Πέλοψ: ό δέ Πέλοψ πάλιν έδωκεν αύτό τώι Ά τρέΐ. Πέλοψ έκ
προτέραο γυναικόο έχων παΐδα Χρύοιππον έγημεν Ιπποδάμειαν τήν Οίνομάου έ ξ
3 ήο ίκανούο έπαιδοποίηοεν. άγαπωμένου δέ ύ π ’ αυτού οφόδρα τού Χρυοίππου, έπι-
φθονήοαντεο ή τε μητρυιά καί οί παΐδεο μήπωο καί τά οκήπτρα αύτώι καταλείψηι,
θάνατον έπεβούλευοαν, Άτρέα καί Θυέοτην τούο πρεοβυτάτουο τών παίδων είο
6 τούτο προετηεάμενοι. άναιρεθέντοε ούν τού Χρυοίππου Πέλοψ έπιγνούε έφυγά-
δευοε τούε αύτόχειραε αυτού γενομένουε παΐδαο, έπαραοάμενοο αύτοΐο καί τώι
γένει αύτών άναιρεθήναι. οί μέν ούν άλλοι άλλαχήι έκπίπτουοι τήο Πίοηο- τελευ-
9 τήοαντοο δέ τού Πέλοποο Ά τρεύε κατά τό πρεεβυτηρεΐον εύν οτρατώι πολλώι
έλθών έκράτηοεν τών τόπων, ίοτορεΐ Έλλάνικοο (ΓΟ γ Η ϊ 3ϊ 4Γ157, οί δοΒ. Ε. Ο γ . 4).
ΖΥΟΧΑΒ
3 άγαπωμένη Α || 7 αυτόν : αύτών Ζ || 8 π είεη ε ΖΑ : π ίεεη ε (^Χ, χώραε Υ II 9 πρεεβυτερείον ΖΥ,
πρεεβυτέριον ζ)Χ ΑΚ || 10 τον τόπον Ζ ||
Β 106/Ζ8 πολύαρνί: πολυθρέμμονι, πλουοίωι (= Α1ί). ’Ατρεύο ό Πέλοποο βαοιλεύων
τήο Πελοποννήεου ηύξατό ποτέ ό τ ι αν κάλλιετον έν τοΐε ποιμνίοιε αυτού γεννη-
3 θήι τούτο Ά ρτέμιδι θΰεαι. γεννηθείεηε δέ αύτώι χρυεήε άρνόε τήε εύχήε μετεμέ-
ληεεν καί καθείρξαντα είε λάρνακα φυλάττειν, μέγα δέ τ ι φρονοΰντα έπί τώι κτή-
ματι κόμπαζειν κατά τήν άγοράν. άνιώμενον δέ έπί τούτωι Θυέοτην ύπελθόντα ώο
6 έρώντα πεΐεαι τήν Άερόπην έκδοΰναι αύτώι τό κτήμα, λαβόντα δέ άντειπεΐν τώι
άδελφώι ώε ού δεόντωε περί τού τοιούτου κομπάζει, αύτόε δέ έλεγεν έν τώι
πλήθει δεΐν τήν βαοίλειαν έχειν τον τήν χρυοήν άρνα έχοντα. τούτο δέ όμολο-
9 γοΰντοο καί Άτρέωο Ζεύο Έρμήν πέμπει πρόο Άτρέα ουνθέοθαι λέγων περί τήο
βαοιλείαο καί δηλοΐ περί τήο άνατολήε διότι μέλλει ποιεΐεθαι τήν έναντίαν όδόν ό
ήλιοε. ευνθεμένου δέ περί τούτων ό ήλιοο τήν δύοιν είο άνατολάο έποιήοατο, όθεν
12 έκμαρτυρήοαντοο τού δαιμόνιου τήν Θυέοτου πλεονεξίαν τήν βαοιλείαν Άτρεύε
παρέλαβεν καί Θυέοτην έφυγάδευοεν. ΖΥζ)ΑΗ ~ δοΒ. Ε. Ο γ . 811, Αρά. ερίΐ. 2,10-12
3 μετεμελήθη Α || 4 καί καθείρξαντα : καθείρξαντα δέ Α || 5 τούτω ι : τούτον Α || 7 κομπάζειν Ζ || 9
καί άτρέωε : τού άτρέωε Α ||
Β 107/Ζ8 αύτάρ ό αύτε Θυέοτ' Άγαμέμνονί: άντί τού Θυέοτηο (= Α1ί, ΑΕ ό τι ...) δέ
κατέλειψεν θνήοκων Άγαμέμνονί τό οκήπτρον. Ά τρεύε βαοιλεύων τήο Πελοπον-
74 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

3 νήοου έχων δε έκ Κρεούοηο τήο Τελέετοροε, ή ώε τινεο, Άερόπηο τήο Κατρέωο


Άγαμέμνονα καί Μενέλαον, μέλλων τελευτάν τον βίον οπειοάμενοο πρόε τον
αδελφόν την έχθραν, παραδίδωοιν αΰτώι την βαοιλείαν, 'ίνα Άγαμέμνονι άνδρωθέν-
6 τ ι άποδώι- ό δε πιοτώο ποιήοαο άποδίδωοιν. ΖΥίφΧΚ οί Β 2492)
2 κατέλιπε Υ(^Χ ||
Β 107/Ζ8 φορήναι: φορείν, βαοτάζειν. ΖΥΟ Χ
Β 108/Ζ8 πολλήιοιν: πολλαίο. ΖΥ(φΧ
Β 108/Ζ8 νήοοιοί: νήοοιο- νήεοε δε έετιν γη περιεοτοιχιομένη ύπό θαλάεεηε παν-
ταχόθεν έχουεα έν έαυτήι πόλειο πολλάε ή καί όλίγαε, μίαν μόνον έξοδον έχουαα
επί την ξηράν εί τύχοι. ’ίεωε δε είρηται από τοΰ όρνεου τήο νήοοηο ήτιο καί αυτή
διά παντόο τοίο κύμαοι των ύδάτων νήχεται. ΖΥζ)ΧΗ
2 εν αύτήι Υ(^Χ || 2-3 μίαν ... τύ χ ο ι ίηΐ6ΓρΓ6ΐαΙίοη6ΓΠ νοείδ χερεόνηεοε ογπ Υέ^ΧΚ ||
Β 108/Ζ8 ’Ά ργεϊ παντί: παντόο ’Άργουο, δληο τήο Πελοποννήοου. ΖΥΟΧ
Β 109/Ζ8 τώι δ γ ’: τούτωι τώι οκήπτρωι ούτοο, τουτέοτιν ! ό Αγαμέμνων (= Α1ί).
ΖΥί^Χ
Β 109/Ζ8 έρειοάμενοο: έπερειοθείο. ΖΥΟ,Χ
Β 109/Ζ8 έπεα: λόγουο. ΖΥΟΧ
Β 109/Ζ8 μετηύδα: έν αύτοίο ειπεν. ΖΥΟ Χ
Β 110/Ζ8 ώ φίλοι: ώ προοφιλέοτατοι. ΖΥΟ,Χ
Β 110/Ζ8 θεράποντεο ’Άρηοο: ύπηρέται τοΰ ’Άρεοο, ΖΥΟ,Χ I πολεμικοί. Ζζ)ΧΑ11
αρεοε : αρηοε Ζ || πολεμικού Ζ ||
Β 111/Ζ8 μέγα: μεγάλωο. ΖΥΟ,Χ (Α11 αντί τοΰ μεγάλωο) ~ Αρδ 110, 11
Β111/Ζ8 άτηΐ: βλάβηι. ΖΥςΧ
Β 111/Ζ8 ένέδηοε: ένέβαλεν. ΖΥςΧΑ«
Β 111/Ζ8 βαρείηΐ: μεγάληι, ίοχυράι. ΖΥΟΧ
Β 112/Ζ8 οχέτλιοο: ό τοΰ οχετλιάζειν καί δυοφημείν τοίο άνθρώποιε αίτιοε (= Α1ί),
λύπαε αύτοίε διδούε. ό γάρ εχετλιαεμόε <ώ πόποι) έπίρρημά έετι λύπηε δηλωτικόν
(~ Β 157©). ΖΥΟΧ
1 οχετλιάξειν καί ογπ Αι || 1-2 α ίτιο ε γινό μ ενο ε- ό γάρ εχετλια εμόε λύπηε έ ε τιν δηλωτικόε Υ II 2
ώ πόποι δυρρίενί εοΐΐ. Β 1572) || 2 έ ε τ ι ογπ ζ)Χ ||
Β 112/Ζ 8 πρίν: πρότερον, δ τε έν τή ι Αύλίδι, ώε έξήο έρεί (Β 322δδ). ΖΥΟ,Χ (Α1ί έν
Αύλίδι)
ότε ογπ Υ || έξήο έρεΐ Υζ)Χ : εξέρει Ζ ||
Β 113/Ζ8 έκπέροαντα: έκπορθήοαντα. ΖΥΟ,Χ
Β 113/Ζ8 εύτείχεον: καλώο τετειχιομένην | ύπό Άπόλλωνοο καί Ποοειδώνοο (= Α1ί).
ΖΥΟΧ
Β 113/Ζ8 άπονέεοθαι: άπαλλάττεοθαι, άναχωρείν. ΖΥΟ,Χ
Β 114/Ζ8 απάτην: πλάνην. ΖΥΟΧ
Β 114/Ζ8 βουλεύοατο: έβουλεύοατο, έοκέψατο. ΖΥΟ,Χ
Β 115/Ζ8 δυοκλέα: άδοξον είο την Πελοπόννηοον (= Α1ί) άπελθείν. ΖΥΟ,Χ
Β 115/Ζ8 ίκέοθαι: παραγενέοθαι. ΖΥΟ,Χ
Β 115/Ζ8 έπ εί πολύν ώλεοα λαόν: διό τι πολύν έν τώ ι πολέμωι άπώλεοα όχλον.
ΖΥΟΧ
Β 116/Ζ8 οΰτω που: οΰτω δη. ΖΥί^ΧΑ11
Β 116/Ζ8 μέλλει: έοικεν (= Τ'), άρέοκει. ΖΥί^ΧΑ11
Β 116/Ζ8 ύπερμενέϊ: τώ ι ύπερέχοντι τή ι δυνάμει πάντων (= X) καί θεών καί
άνθρώπων. ΖΥΟ
Β 116/Ζ8 φίλον: προοφιλέο (= Α«), ήδύ. ΖΥΟΧ
δοίιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 75

Β 117/Ζ8 πολλάων: πολλών, εοτι δε ό τρόποο έπέκταοιο καί ’ίδιοο Ίώνων. Ζ Υ Ο Χ (Α18
τό 'πολλάων' έπέκταοιο, καί ίδιον Ίώνων) οί Β 872)
1 καί ογπ Υ(^Χ ||
Β 117/Ζ8 πολίων: πόλεων. ΖΥΟ,Χ
πόλεων Υλ ||
Β 117/Ζ8 κατέλυοε: έοτρεφεν. Ζ ~ Μ 2582) έρειπον
Β 117/Ζ8 κάρηνα: άκροπόλειο, έξ ου βαοίλεια. ΖΥί^ΧΑ11
<τά> βαοίλεια Αι ||
Β 118/Ζ5 ήδ’ έτι: και έτι. Ζ Υ Ο Χ
Β 118/Ζ8 κράτοο: ίοχύο, δύναμιο. ΖΥΟ,Χ
Β 119/Ζ8 αίοχρόν γάρ τόδε γ ’ έοτίν: άηδέο γάρ τοΰτό έοτιν. ΖΥΟ,Χ
Β 119/Ζ8 έοοομένοιοί: μεταγενεοτέροιο. ΖΥζ)ΧΑ11
έοοομένοιο Ζλ || καί τοΐο μεταγενεοτέροιο Αι' ||
Β 119/Ζ8 πυθέοθαι: άκοΰοαι, μαθεΐν. ΖΥ(φΑ1ί ~ Α18 ό τ ι ...
Β 120/Ζ5 μάφ: μάτην. ΖΥ(3ΧΑ«
Β 120/Ζ8 τοιόνδε: τοιοΰτον | τήι άρετήι (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Β 120/Ζ8 τοοόνδε: κα'ι τοοοΰτον | τώι πλήθει (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Β 121/Ζ8 απρηκτον: άπρακτον, άτέλεοτον. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 121/Ζ8 πολεμίζειν: πολεμεΐν (= X). τό δέ 'απρηκτον πόλεμον πολεμίζειν' τό
τοιοΰτο όχημα παρονομαοία καλείται. ΖΥζ)(Χ) (Α1ί τό όχημα παρονομαοία)
1 τό δέ ... πολεμίζειν ογπ ^ ||
Β 122/Ζ8 παυροτέροιοί: όλιγωτέροιο (= ΧΑ1ί). οί μέν γάρ Τρώεο οί χωρίο τών έπι-
κούρων ηοαν άριθμώι μυριάδεο πέντε, τό δέ τών Ελλήνων πλήθοο τινέο μέν φαο'ι
μυριάδαο δώδεκα, άλλοι δέ ιδ'. ΖΥΑ, ~ Β 128τ
1 μέν ίγάρ) Α || (οί) χωρίο Α || 2 τινέο ίμέν) Α ||
Β 122/Ζ8 πέφανταί: έφάνη. ΖΥί^ΧΑ11
Β 123/Ζ8 ε’ί περ γάρ: έάν περ γάρ. ΖΥΟ,Χ
Β 123/Ζ8 θέλοιμεν: βουληθώμεν. ΖΥΟ,Χ
Β 124/Ζ8 όρκια πιοτά: πιοτούο όρκουο. ΖΥΟ,Χ
Β 124/Ζ8 ταμόντεο: δ ι’ έντόμων ποιηοάμενοι. ΖΥΟ,Χ
Β 124/Ζ8 άριθμηθήμεναι: άριθμηθήναι άμφότεροι οί Τρώεο κα'ι οί "Ελληνεο Γό έοτι
φιληθήναι Υ ~ Ηθ α 7220, οί Η 3022) άρθμήοαντε- φιλιάοαντεο1. Ζ Υ Ο Χ
Β 125/Ζ8 λέξαοθαι: έπιλέξαοθαι (= Τ), ή καταριθμηθήναι (= ΑΕ ό τ ι ...). ΖΥΟ,Χ
επιλεξαοθαι ή έπιλέξαοθαι, δ εο τι λεχθεΐεν καταριθμηθήναι Ζ ||
Β 125/Ζ8 έφέοτιοί: έποικοι, δ έοτιν | αύτόχθονεο, πολΐται (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ ~ Ερίπι. ε 35
Β 125/Ζ8 όοοοί: όπόοοι. Ζ Υ Ο Χ
Β 125/Ζ8 έαοιν: είοίν, ύπάρχουοιν. ΖΥΟ,Χ
Β 126/Ζ8 διακοομηθεΐμεν: διαταχθείημεν. 'δεκάδαο' δέ άντ'ι τοΰ δεκανίαο. ΖΥΟ,Χ
Ιεπιπια ρΓο δέ έ ||
Β 127/Ζ8 έλοίμεθα: λάβωμεν. ΖΟ,Χ
Β 127/Ζ8 οίνοχοεύειν: οίνοχοεΐν, κιρνάν. ΖΥΟ,Χ
Β 128/Ζ8 πολλαί κεν: πολλά! αν. ΖΥΟ,Χ
Β 128/Ζ8 δευοίατο: ένδεειο γένοιντο. Ζ Υ Ο Χ
έγένοντο Υζ)Χ ||
Β 128/Ζ8 οίνοχόοιο: οίνοχόου, τοΰ παρ’ ήμΐν λεγομένου πινκέρνου. ΖΥΟ,Χ
πιγκέρνου ^X , έπικέρνου Υ ||
Β 129/Ζ8 τόοοον: τοοοΰτον. ΖΥΟ,Χ
Β 129/Ζ8 φημί: υπολαμβάνω. ΖΥςΧΑ« | ή λέγω. Ζ (~ Β 248£)
76 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 129/Ζ8 πλέαο: πλείοναο. Ζ Υ Ο Χ


Β 129/Ζ8 έμμεναι: είναι. ΖΥΟ,Χ
Β 130/Ζ8 ο'ί ναίουοιν: ο'ίτινεο κατοικοΰοιν ! κατ’ αύτήν την ’Ίλιον (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
κατά την Υ, είε την <3Χ || ήλιον Ζ ||
Β 130/Ζ8 επίκουροι: οί από ξένηο χώραο εύμμαχοι των πολεμουμένων ΖΥ Ο I καί
βοηθοί. ΖΟ
Β 131/Ζ8 πολλέων έκ πολίων: έκ πολλών πόλεων. ΖΥΟ,Χ
πολλέων : πόλεων 7λ ||
Β 131/Ζ8 έγχέοπαλοΐ: πάλλοντεο καί κινοΰντεο τα δόρατα (= Α1ί), πολεμικοί. Ζ Υ Ο Χ
I έοειον δε αυτά προ τήο άφέοεωο, μήποτε άρα ειεν κλαοθέντα. ΖΥ(φΑ
Β 132/Ζ8 μέγα: μεγάλωο, ουγκοπή ό τρόποο. Ζ Υ Ο Χ I 'πλάζουοι' δε πλανώει καί
άπείργουοιν τήο πολλήε προθυμίαε ΖΥζ)ΧΑΜ.
Ιεπιπια ρΓο 8έ Υ<3Χ ||
Β 132/Ζ8 ούκ είώοι: ού ουγχωροΰοι βουλόμενον, ! δ έετιν δυνάμενον (~ Τ). ή δε
διαλέκτου του 'ούκ είώει' Ίάε. ΖΟ,Χ
1-2 πίΐιίΐ πίδί ίάε ή διάλεκτοε ^X || 2 είώ ει Ηογπ. : έώε Ζ ||
Β 133/Ζ8 ευ ναιόμενον: καλώε οίκούμενον. ΖΥΟ,Χ
Β 133/Ζ8 πτολίεθρον: πόλιεμα, πόλιν. ΖΥΟ,Χ
Β 134/Ζ8 βεβάαεί: παραβεβήκαειν, ! παρεληλύθαειν (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
Β 135/Ζ8 δοΰρα: δόρατα, ξύ λα . Ζ Υ Ο Χ
Β 135/Ζ8 εέεηπε: διαεέεηπε έκ του χρόνου. Ζ Υ Ο Χ
Β 135/Ζ8 επάρτα: απαρτία, εχοινία. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 135/Ζ8 λέλυνταί: διαλέλυνται εαπέντα. ΖΥΟ Χ
Β 136/Ζ8 αι δέ που ήμέτεραί τ ’ άλοχοι καί νήπια τέκνα: προοθείο καί τό
'ποτιδέγμεναι' (137) όρθώο καί κατ’ έπικράτηοιν του θηλυκοΰ πεπλεόνακεν ΖΥ Ο |
είπών ούτωο, καί ού 'προτιδέγμενοι'. ΖΥ
θηλυκοΰ Ζ : θήλεοε Υ<3 ||
Β 136/Ζ8 άλοχοι: γυναΐκεο. Ζ ΥΟ Χ
Β 136/Ζ8 νήπια: μικρά. Ζ Υ Ο Χ
Β 137/Ζ8 είαταί: καθέζονται. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 137/Ζ8 έν μεγάροιε (= Β 66123): έν τοΐο οίκοιο. ΖΥζ)ΧΑ11
ένί μεγάροιε / έν μεγάροιε Ζ λ / έν ί μεγάροιει (= γ 186) Υ<3Χλ = νν. 11. Ηογπ. ||
Β 137/Ζ8 προτιδέγμεναι: προοδεχόμεναι. ΖΥζ)ΧΑ11
ποτιδέγμ εναι Υ<3Χλ / προτιδέγμεναι Ιλ = νν. 11. Ηογπ. ||
Β 137/Ζ8 άμμι δέ: ήμΐν δέ, Αίολικώο. ΖΥΟίΧ
Β 137/Ζ8 έργον: νυν "ό πόλεμου". Ζ Υ Ο Χ = Β 43623, οί Β 75123 "νυν τα γεώργια".
Β 138/Ζ8 αύτωε: ώεαύτωε,! όμοίωε, ή ματαίωε (= Α1ί). Ζ Υ Ο Χ
όμοίωε ογπ Υ ||
Β 138/Ζ8 άκράαντον: άτελείωτον, άπλήρωτον. Ζ Υ Ο Χ
Β 138/Ζ8 ού ε'ίνεκα: ού ένεκα, Ζ | ούτινοε χάριν. Ζ Υ Ο Χ
Β 138/Ζ8 δεύρο: ένταύθα. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 138/Ζ8 ίκόμεοθα: παρεγενόμεθα. ΖΥζ)ΧΑ
Β 139/Ζ8 πειθώμεθα: αντί τού "πείοθητε". ΖΥΟίΧ
πειθόμεθα Ζλ ||
Β 139/Ζ8 άλλ’ άγε (= Λ 314): άλλα δεύρο. ΖΥί^Χ
άλλ’ άγεθ’ Ηογπ. ||
Β 141/Ζ8 αίρήοομεν: πορθήοωμεν, λάβωμεν. ΖΥ(3ΧΑ1ί
πορθήεομεν <3Χ ||
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 77

Β 142/Ζ8 όρινεν: διετάραξεν. Ζ Υ Ο Χ


Β 143/Ζ8 μετά πληθύν: έν τώι πλήθει. ΖΥζίΧΑ^Τ1
Β 143/Ζ8 όυοι ού βουλήυ έπάκουυαν: όυοι τοΰ προβουλεύματου ούκ ήκουυαν των
ηγεμόνων. ΖΥΟ,Χ
Β 144/Ζ8 κινήθη δ ’ άγορή ώο κύματα μακρά: άντ! τοΰ μεγάλα (= Α1ί). έυτι δε παρα­
βολή τό όχημα. ΖΥ(φΧΚ | παραβολή δε έυτιν όμοιωτική πράγματοο τοίυ ύποκειμέ-
νοιε παράθεειε πρόο δήλωειν έναργεετέραν (= 3υ1ι. Ορρ. 2, 597). ΖΥζ)Η
Β 144/Ζ8 κινήθη: έκινήθη, διεταράχθη. ΖΥΟ,Χ
έταράχθη (^Χ ||
Β 145/Ζ8 πόντου Ίκαρίοιο: τοΰ Ίκαρίου πελάγουε, κεκλημένου οΰτωε από Ικάρου
τοΰ Δαιδάλου παιδόα πεαόντοα είυ αύτό κα'ι άπολομένου οΰτωε. μετά τήν τήε
3 Παειφάηε πρόε τον ταΰρον μίξιν Δαίδαλοε εύλαβούμενοε τήν Μίνωοε οργήν
πτερωτόε εύν Ίκάρωι τώ ι υ ίεί έκ Κρήτηε έφέρετο. καταπεεόντοε δε τοΰ παιδόε
είε τό υποκείμενον πέλαγοε Ίκάριον μετωνομάεθη. ό μέντοι Δαίδαλοε διαπτάε είε
6 Κάμικον τήε Οικελίαε καί τον υιόν αύτοΰ έκδεχόμενοα έμενε παρά ταίυ Κωκάλου
θυγατράειν, ύφ’ ων ό Μίνωα ήκων ε π ’ άναζήτηυιν τοΰ Δαιδάλου άποθνήακει κατα-
χεθέντοε αύτώι ζευτοΰ ΰδατοε. ίυτορεί Φιλοετέφανοε (ΓΗΟ 3, 34, ίϊ . 36) καί
9 Καλλίμαχου έν Αίτίοιυ (ίϊ. 23, 3; 43, 48). ΖΥΘ^ΧΑΚ
1 οΰτωε ογπ Υ || ικάρου : ίκαρίου Α || 2 τή ε ογπ Υ(φΧ || 4 ίκαρίωι Α || εκ κρήτηε ογπ Α || 5-6 ε ίε
κάμικον διελθών τήε εικελίαε έν εικελίαε Υ II 6 έμεινεν Α || 7 ε π ’ άναξήτηειν : είε έπαναξήτηειν
Α || 7 καταχεόντων αύτώι ξεετδν ύδωρ Υ ||
Β 145/Ζ8+Υ8 Ευρου: ό άπό άνατολήυ πνέων άνεμου, δυτιυ καί άπηλιώτηυ καλείται-
Νότου δέ ό άπό μευημβρίαυ. ΖΥζ)ΧΗ | Βορέαυ δέ ό άπό Άρκτου. Υζ)ΧΗ ~ I 52)
Β 146/Ζ8 όρωρε (= Β 79723): διήγειρεν, έτάραξε. ΖΥ(3ΧΑ1ί
δρωρε ΖΥ1λ : ώρορε (φΧλ = Ηογπ. || διετάραξεν Α1 ||
Β 146/Ζ8 έπαΐξαε: έφορμήυαυ. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 146/Υ8 νεφελάων: νεφελών. Υ(φΧ
Β 147/Ζ8 ώυ δέ: ώυπερ δέ. Ζ = Ο 80£)
Β 147/Υ8 κινήυεί: φυυήυει. Υ(φΧ
Β 147/Ζ8 Ζέφυρου: ό άπό δυυμών πνέω ν ζόφου γάρ καλείται ή δύειε. ΖΥζ)Χ
Β 147/Ζ8 βαθύ: μέγα καί εύφορον. ΖΥ(3ΧΑ1ί
Β 147/Ζ8 λήϊον: υιτοφόρον χωρίον. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 148/Ζ8 λάβρου έπαιγίζων: εφοδρόε έπικαταπνέων. ΖΥζ)ΧΑ11
εφοδρώε Υέ^Α1 || καταπνέων Υ, πνέων (καί) μέγαε <3(Χ) ||
Β 148/Ζ8 έπί τ ’ ήμύει άεταχύεεεί: έπικατακλίνει δέ τούε άυτάχυαυ τοίυ άυτάχυ-
υιν. ΖΥςΧΑ«
έπ ε ι Ζλ || 1 {δέ} τούε ^X || ετάχυαε Υ ||
Β 148/Ζ8 ήμύει: κλίνει. ΖΥΟ,Χ, ΑΕ "έπικλίνει".
Β 149/Ζ8 ώυ τών: οΰτωε τούτων. ΖΥΟ,Χ
Β 149/Ζ8 άλαλητώι: προοληπτέον ουν, 'ίν’ ήι | "εύν θορύβωι" (= Α1ί). ΖΥ
ευν Υ: θορύβω Ζ ||
ΤΒ 149/Ζ8 άλαλητώι: υύν θορύβωι. (ρο3ΐ 208) ΖΥΟ,Χ
Β 150/Ζ8 έπευυεύοντο: έπήρχοντο, έπηκολούθουν. ΖΥΟ,Χ
Β 150/Ζ8 ύπένερθε: ύποκάτωθεν. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 150/Ζ8 κονίη: κόνιυ. Ζ Υ Ο Χ
Β 151/Ζ8 'ίυτατο: ύψοΰτο. ΖΥΟ,Χ (Α1ί ύψοΰται)
Β 151/Ζ8 άειρομένη: είυ ΰψου έπαιρομένη. ΖΥΟ,Χ
Β 151/Ζ8 άλλήλοιυι κέλευον: άλλήλοιυ παρεκελεύοντο, τουτέυτιν "ειυ ένα έπε-
υπούδαζον”. Ζ Υ Ο Χ
1 έπεεπούδαξον Ζ°Υ : έπεεπούδαξεν Ζ ^ Χ ||
78 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 152/Ζ8 άπτεοθαΐ: λαμβάνεοθαι. Ζ Υ Ο Χ


Β 152/Ζ8 ήδ’ έλκέμεν: καί καθέλκειν. ΖΥΟ,Χ
Β 152/Ζ8 δίαν: θείαν, φοβέραν. ΖΥΟ,Χ
Β 153/Ζ8 ούρούο: ταφροειδή ορύγματα (= Α1ί), δ ι’ ών αί νήεο καθέλκονται είο την
θάλαεοαν ή τάο άντλίαο. ΖΥΟ,Χ
Β 153/Ζ8 έξεκάθαιρον: έξέοκαπτον. ΖΥΟ,Χ
Β 154/Υ8 ιεμένων: όρμωμένων. Υ(φΧ
Β 154/Ζ8 ο’ίκαδ’ Ιεμένων: είο τον οίκον άπιέναι προθυμουμένων. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 154/Ζ8 ύπό δ ’ ήιρεον: ύφήιρουν δέ. Ζ Υ Ο Χ Α ^
Β 154/Ζ8 έρματα: έρείεματα, ετηρίγματα. ΖΥί^ΧΑ11
Β 155/Ζ8 ένθα κε: καί παρ’ ολίγον τό τε αν. ΖΥζ)Χ
Β 155/Ζ8 ύπέρμορα: υπέρ τό προοήκον. ύπέρ τό είμαρμένον (= Α1ί). Ζ Υ Ο Χ
Β 155/Ζ8 νόοτοο: ή είο οίκον ανακομιδή (= Αρδ 116, 35), παρά τό ήδύ καί γνήοιον
τήο πατρίδοο. ή δέ μεταφορά άπό των έδεομάτων (ίηηιιίΐιΐΓ νοχ νόοτιμοο). ΖΥζ)Χ
Β 155/Ζ8 έτύχθη: έγένετο. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 156/Ζ8 πρόο μύθον έειπεν: προοεΐπε λόγον. ΖΥΟ Χ
λόγω Ζ ||
Β 157/Ζ8 ώ πόποί: φευ, παπαί (= Α1ί). έοτι δέ τό έπίρρημα οχετλιαοτικόν καί λύπηο
δηλωτικόν. ΖΥί^Χ ~ Ηθ π 3006 (Αρδ 133, 19)
1 ίτό) έπίρρημα Υ<3Χ ||
Β 157/Ζ8 αίγιόχοιο: αιγίδα έχοντοο. αίγίο δέ έοτιν όπλον Διόο ήφαιοτότευκτον.
Ζεύο Κρόνου καί Ρέαο γενόμενοο έν Κρήτηι δέ έπικληθείο αίγίοχοο διά τό αυτόθι
τραφήναι Γύπό αίγόο Υ(3Χη, ή ώο τινέο φαοιν διά τό αίγα άνελόντα την μεν δοράν
άμφιάοαοθαι, τοίο δέ κέραοιν είο τόξον χρήεαεθαι. όθεν καί Αίγιδόκον τόπον τινά
έν Κρήτηι καλέΐεθαι. ίετορέΐ Ευφοριών (ίι\ 162 Ροινεΐΐ). ΖΥζ)ΧΑΗ οί Ο 2292)
1 <τοΰ> αιγίδα Υ<3Κ, <τοΰ τήν> αιγίδα X || 2 δέ ογπ Ζ ||
Β 157/Ζ8 Διόε τέκοε: Διόο τέκνον. Ζ Υ Ο Χ
Β 157/Ζ8 Άτρυτώνη: άτρυτε καί | άκαταπόνητε (= Α1ί). ΖΥΟ Χ
Β 159/Ζ8 ε π ’ εύρέα: έπί τά πλατέα καί μεγάλα. ΖΥζ)Χ
Β 159/Ζ8 νώτα θαλάοοηο: ήτοι την έπιφάνειαν τήο θαλάεεηε, ή τά μεγέθη, ίετέον δέ
ότι | ούδετέρωε τό νώτον καί τά νώτα λέγει ό ποιητήε πανταχοΰ, καί Ήείοδοε, καί
ούκ άρρενικώε τον νώτον (= Α18). ΖΥ(φΧΚ
2 ούθετερωο Ζ || τό νώτον ουδέτερον Υ II 3 άρεενικώε Αι ||
Β 160/Ζ8 κάδ δέ κεν λίποιεν: τό έξήε· καταλίποιεν δ ’ αν καύχηειν οί 'Έλληνεε τώι
Πριάμωι καί τοίε Τρωοίν την Ελένην ένταΰθα. ΖΥΟΧ
2 τοΐε : τρίο Ζ ||
Β 160/Υ8+(38 εύχωλήν: καύχημα. Υ (~ Ε 2852)) | εύχήν, καύχηοιν. ΡΧ
Β 161/Ζ8 Άργείην: την Πελοποννηοίαν. ή γάρ Λακωνική μέροο ήν πέμπτον τήο
δληο Πελοποννήοου, ΖΥΧΟ | ώο καί έμπροεθεν εϊρηται (εί Α 30£)). ΖΥΧ (Α1ί1 ή
Λακωνική πέμπτον τήο δληο Πελοποννήοου)
Β 161/Ζ8 ήε ε'ίνεκα: ήε ένεκα, ΖΟΧ \ ήε χάριν. ΖΥΟίΧ
Β 162/Ζ8+(38 άπόλοντο: άπώλοντο, ΖΥΟίΧ I ήφανίοθηοαν. ΡΧ ~ Ε 31123
όλοντο Υλ (= Δ 40923) ||
Β 162/Ζ8 φίληο άπο: πόρρω τήο προοφιλεοτάτηο πατρώιαο αύτών γήο. Ζ Υ Ο Χ
Β 163/Ζ5 άλλ’ίθι: άλλ’ άπιθι. Ζ Υ Ο Χ
Β 163/Ζ8 μετά λαόν: έπί τον τών Ελλήνων όχλον. Ζ Υ Ο Χ
Β 164/Ζ8 άγανοίο: προοηνέοιν, πράοιο. ΖΥ(3ΧΑ1ίΤ
άγανοίοι Υ = ο 53 ||
Β 164/Ζ8 έρήτυε: κώλυε, κάτεχε. ΖΥ(3ΧΑ1ί
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 79

Β 164/Ζ8 φώτα: άνδρα. Ζ Υ Ο Χ


Β 165/Ζ8 μηδ’ έα: μηδέ ευγχώρει. ΖΥΟ,Χ
Β 165/Ζ8 άλαδ’ έλκέμεν: είε την θάλαεοαν καθέλκειν. ΖΥΟ,Χ
έλκειν Υ ||
Β 165/Ζ8 άμφιελίεεαε: αμφοτέρωθεν τα ίε κώπαιε έλαυνομέναε (= X)· Γή Υ 0 Ί ! είο
έκάτερα τα πλευρά ετρεφομέναε (= Α1ί). ΖΥΟ
1 έλαυνομέναιε X ||
Β 166/Ζ8 ούδ’ άπίθηεεν: ού παρήκουεεν δε. ΖΥΟ,Χ
Β 166/Ζ8 γλαυκώπιε: γλαυκόφθαλμοε, καλή, φοβερά (= X), ή καταπληκτική την πρόε-
οψιν. ΖΥΟ
Β 167/Υ8 καρήνων: ακρωτηρίων. Υ(3ΧΑ1ί ~ Ερίπι. κ 2
Β 167/Ζ8 ά'ΐξαεα: όρμήεαεα. Ζ Υ Ο Χ = Αρδ 15,14
Β 169/Ζ8 ευρεν: κατέλαβεν. ΖΥΟ,Χ
Β 169/Ζ8 έπειτα: μετά ταΰτα. ΖΥΟ,Χ
Β 169/Ζ8 Δ ίί μήτιν άτάλαντον: τώι Δ ίί την εύβουλίαν ίεον. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 170/Ζ8 έεταότα: έετώτα. ΖΥΟ,Χ
Β 170/Ζ8 έϋααέλμοιο: εύκαθέδρου (= Α1ί)· εέλματα γάρ αί των έρεααόντων καθέδραι.
ΖΥΟΧ
Β 171/Ζ8 άπτετο: ήπτετο. ΖΥζ)Χ
Β 171/Ζ8 έπεί μιν: επειδή αυτόν. ΖΥί^ΧΑ11
Β 171/Ζ8 άχοε: λύπη. ΖΥςΧΑ«
Β 171/Ζ8 'ίκανεν: κατελάμβανεν. ΖΥΟ,Χ
Β 172/Ζ8 άγχού: έγγύε, πληείον. ΖΥΟ,Χ
Β 172/Ζ8 ίεταμένη: ετάεα. ΖΥΟ,Χ
Β 173/Ζ8 διογενέε: άπό Διόε τό γένοε έχων, ! εύγενέετατε (= Α1ί). Ζ Υ Ο Χ
Β 173/Ζ8 Λαερτιάδη: Λαέρτου παΐ (= Α1ί) Όδυεεεΰ. ΖΥΟ,Χ
Β 173/Ζ8 πολυμήχανε: πολύτεχνε, ΖΑ1ί | πολύβουλε, Υζ)Χ | ευνετέ. ΖΥΟ,Χ
Β 175/Ζ8 έν νήεεειν: έν ταΐε ναυείν. ΖΥΟ,Χ
Β 175/Ζ8 πολυκλήϊεΐ: πολυκαθέδροιε. Ζ Υ Ο Χ
Β 175/Ζ8 πεεόντεε: έμπεεόντεε, είεελθόντεε. ΖΥΟ,Χ
Β 179/Ζ8 μηδ’ έ τ ’ έρώει: μηδέ ευγχώρει. ΖΥί^ΧΑ11ε ί Β 16523 μηδ’ έα· μηδέ ευγχώρει.
Τ Β 179/Υ8 έρώει: ήεύχαζε, μένε, (ροδί 163) Υ(^Χ
Β 182/Ζ8 ξυνέηκε: ευνήκεν, ήκουεεν. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 182/Ζ8 όπα: φωνήν. Ζ Υ Ο Χ
Β 182/Ζ8 φωνηεάεηε: είπούεηε. ΖΥΡΧΤ
Β 183/Ζ8 βή δε θέειν: ώρμηεεν δε τρέχειν. ΖΥΟ,Χ
Β 183/Ζ8 άπό δε χλαΐναν βάλεν: άπεδύεατο δε την χλανίδα, Ζ Υ Ο Χ I διά τό μη
έμποδίζεεθαι αύτόν επεύδοντα ύπό τού πλήθουε των 'ιματίων. ΖΥζ)Α11
1 χλανίδα : χλαΐναν X II 2 επεύδοντα ογπ Αι ||
Β 183/Ζ8 έκόμιεεεν: έλαβεν, έβάεταεεν. ίετέο ν δε ό τι έτεροε ούτόε έετιν ό
Εύρυβάτηε καί έτεροε ό Άγαμέμνονοε, ού έμνήεθη έν τήι Α (ν. 320)· έκαετοε γάρ
των βαειλέων ειχεν ίδίουε κήρυκαε. ΖΥΡΧΚ
έκόμιεεν ΖΥΧλ || 3 βαειλέων : ηγεμόνων Υ ||
Β 184/Ζ8 δε οί: δετιε αύτώι. ΖΥΑ1ί
Β 184/Ζ8 όπήδεί: ήκολούθει. ΖΥΡΧΑ1ίΤί
Β 185/Ζ8 αύτόε δ ’ ’Ατρείδεω Άγαμέμνονοε καί τά έξήε: ό ’Οδυεαεύε, φηείν, παρά
τού Άγαμέμνονοε λαμβάνει τό εκήπτρον. ούχ άπλώε δέ τούτο ποιεί, άλλ’ 'ίνα δοκήι
εύν τήι τού βαειλέωε γνώμηι κρατείν αύτούε. ΖΥζ)ΧΑΗ
δέ Ζλ || 1 ίό) όδυεεεύε Υ^XΑ || 2 ούκ Ζ || δοκεΐ ΖΥ1 ||
80 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 185/Ζ8 άντίοο: έ ξ έναντίαο. ΖΥ(^Χ


Β 186/Υ8 άφθιτον: ποιητικώα τοΰτο πέπλαεταυ τό δε αθάνατον επί των εμψύχων
οί φιλόοοφοι τάττουει, τό δε άφθιτον έπ'ι αψύχων (= Α1ιΤ8). Υζ)ΧΗ
Β 187/Ζ8 εύν τώΐ: εύν τούτωι, τώι εκήπτρωι δηλονότι. ΖΥ£}Χ
Β 188/Ζ8 εξοχον: έξέχοντα, βαειλέα. ΖΥζ}Χ
Β 188/Ζ8 κιχείη: καταλάβοι. ΖΥ(3ΧΑ1ί
Β 189/Ζ8 άγανοΐε: πράοιε, προεηνέειν. ΖΥ£}Χ
Β 189/Ζ8 έρητύεαεκε: κατεΐχεν, έκώλυεν. ΖΥί^ΧΑ11
Β 190/Ζ8 δαιμόνιε: αύτη ή λέξιε των μέαων έατ'ιν κα'ι δηλοΐ άμφότερα, ότέ μεν έπ'ι
έπαίνωι λεγομένη, οιον "θειε μακάριε μέγιετε" ή "άγαθέ κα'ι άριετε"· ότε δε έπ'ι
ψόγωι, οιον "άφρων κα'ι μάταιε" ή "χείριατε κα'ι φαύλε" (~ Α 5612)). ό τε μέν ούν
φηε'ιν θεώι προεφέρει, ηεεονα λέγει ή κατά θεόν, ότε δέ άνθρώπωι, "ύπερέχοντα
άνθρωπον", ώε δηλοΰεθαι "ηεεονα μέν θεού, ύπερέχοντα δέ άνθρώπου". ΖΥΘ^ΧΑΚ
2 επαίνων Α || ή αγαθέ καί ά ρ ιετε ΖΘΧ : ογπ Υ, άγαθέ Α || έ π ί : έν ΖΑ || 3 ίοίον) άφρων Α || 4
προεφέρει : προεφεύγη Ζ || δ τε δέ άνθρώπωι Υ(φΧ : δ τε άνθρώπου Ζ, δ τε άνθρώπωι Α ||
Β 190/Ζ8 ου αε έοικε: ο ν εε π ρ έ π ε ι,! ώ β έλτιετε (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
ον εέ 7λ ||
Β 190/Ζ8 κακόν ώε: ώε δειλόν κα'ι άνανδρον. ΖΥζ)Χ
κακόν ώε 7λ ||
Β 190/Ζ8 δειδίεεεεθαΐ: εύλαβεΐεθαι, φοβεΐεθαι. ΖΥί^ΧΑ11
Β 191/Ζ8 αύτόε: άντ'ι τού "εύ". ΖΥ(φΧ
Β 191/Ζ8 κάθηεο: κάθου. ΖΥζ)ΧΑ11
<άντί τοΰ> κάθου Υ ||
Β 191/Ζ8 ίδρυε: καθέζεεθαι κέλευε. ΖΥ(φΑ1ί
Β 192/Ζ8 εάφα: εαφώε, άκριβώε. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 192/Ζ8 οιοε: όποΐοε. 'νόοε' δέ νοΰε, διάνοια. ΖΥΟΪΧ | άντ'ι τού "έτι ούκ ο’ίδαμεν τ ί
βουλόμενοε περ'ι φυγήε ήμΐν λέγει". ΖΥζ)Α11
Ιεππηα ευπι δέ X || 1 έ τ ι ογπ Α1 ||
Τ Β 192/Ζ8 οιοε: όποΐοε. (ίηΐθΓ 252 ’ίδμεν θΐ έεεεται) ΖΥ(φΧ
Τ Β 192/Ζ8 νόοε: νοΰε. (ίηΐθΓ 252 ΐδμεν θΐ έεεεται) ΖΥ(φΧ
Β 193/Ζ8 πειράταί: άπόπειραν λαμβάνει. ΖΥΑ1ί
Β 193/Ζ8 τάχα δ ’: ταχέωε δέ. ΖΥςΧΑ«
δ ’ ογπ Τ λ ||
Β 193/Ζ8 ΐψεταί: βλάψει. ΖΥί^ΧΑ11
Β 194/Ζ8 άκούεαμεν: ήκούεαμεν. ΖΥ(φΧ
Β 195/Ζ8 χολωεάμενοε: όργιεθείε. Ζ ~ Β 5992)
Β 195/Ζ8 ρέξηΐ: ποιήεηι, πράξηι. ΖΥ(φΧ
Β 196/Ζ8 θυμόε: ν€ν "ή | όργή" (= Α1ί). ΖΥ(^Χ ε ί Β 2762) "ψυχή ... προθυμία".
Β 196/Ζ8 διοτρεφέων: των ούν Διόο γνώμηι τεθραμμένων, εύγενών. ΖΥ(φΧ
εύν : νοΰν Ζ ||
Β 197/Ζ8 φιλεΐ δέ έ: φιλεΐ δέ | αύτόν (= Α1ί) ό βουλευτικώτατοο Ζεύο. ΖΥζ)Χ
βουλευτικόε Υ ||
Β 198/Ζ8 δν δ ’ αύ: δντινα δέ πάλιν. ΖΥί^ΧΑ11
Β 198/Ζ8 δήμου: δημοτικόν, τού πλήθουο. ΖΥ(φΧ
Β 198/Ζ8 βοόωντα: βοώντα, ΖΥζ)Χ | κραυγάζοντα. Ζ | κράζοντα. Υζ)Χ ~ Β 2242)
Β 198/Ζ8 έφεύροί: καταλάβοι. ΖΥί^ΧΑ11
Β 199/Ζ8 έλάοαοκε: έπληττεν. ΖΥί^ΧΑ11
Β 199/Ζ8 όμοκλήοαοκε: καί ήπείλει μεθ’ ύβρεωο. ΖΥί^ΧΑ11
καί ογπ ΥΧ || ήπείληεε <3 ||
δυΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 81

Β 200/Ζ8 δαιμόνιε: ένταΰθα έφ ’ ύβρει, άντ! τοΰ "κακοδαίμων, ! φαυλότατε" (= Α1ί).


Ζ Υ Ο Χ ~ Β 1903), Ζ 4072) "νΰν γενναίε, μακάριε".
Β 200/Ζ8 άτρεμαο ήυο: μεθ’ ήουχίαο καθέζου. ΖΥ(^Χ
Β 201/Ζ8 οί οέο: οϊτινέε οου. ΖΥζ)Χ
εοΰ Υ()Χ ||
Β 201/Ζ8 φέρτεροί: κρείοεονεε. Ζ Υ Ο Χ
Β 201/Ζ8 άτττόλεμοο: άπειρου πολέμου (= Α1ί), άθλιου. ΖΥΟ,Χ
Β 201/Ζ8 άναλκιυ: άυθενήυ (= Α1ί), αδύναμου. ΖΥΟ,Χ
αδύναμου Ζ = Ε 8872) : αδύνατου Υ()Χ ||
Β 202/Ζ8 έναρίθμιου: έγκαταριθμούμενου. ΖΥζ)ΧΑ11
ού καταριθμούμενου Υζ)Χ, καταριθμούμενου Αι ||
Β 202/Ζ8 βουλήΐ: ούτε | έν έκκληυίαι (= Α1ί). ΖΥΟ,Χ
ούτε έν Ζ : το υτέυτιν Υ()Χ ||
Β 203/Ζ8 ού μεν πωυ: ού μην πωυ. ΖΥ
Τ Β 203/(38 ού μεν πωυ: ού μην ούδαμώυ πωυ. (^Χ ~ Δ 1582)
Β 204/Ζ8 ούκ αγαθόν: αντί τού ού καλόν. ΖΥζ)Χ (Α1ί ού υυμφέρον)
Β 204/Ζ8 πολυκοιρανίη: πολυαρχία. ΖΥί^ΧΑ11
Β 204/Ζ8 κοίρανου: βαυιλεύυ, ήγεμών. ούτωυ γούν ότι ή Περυών αρχή διά τήυ μον-
αρχίαυ μεγάλη έ α τ ίν καί οί Αθηναίοι δε οπότε πλείοναυ παρείχον τώ ι ατρατεύ-
3 ματι ήγεμόναυ, ώυ έν Αίγόυ ποταμοίυ οί Β, ήττώντο, οπότε δε δ ι’ ένόυ έποιούντο
τούυ άγώναυ, ένίκων ώυπερ έν τήι Κνίδωι ό Κόνων τό ΊΊΤερυών υτρατόπεδον. όπου
γ ε καί αύτά τά υώματα ήμών εί ήυαν έξ ένόυ υτοιχείου ούδέποτ’ άν ήλγουν, ούτε
6 γάρ ήν ύφ’ ού άλγήυειαν έν όντα, ώυ φηυιν ό θείου Ίπποκράτηυ. καί έν έτέρωι δε
πάλιν ό αύτόυ άνήρ· "καί παν τό πολύ τή ι φύυει πολέμιον τά γάρ πολλά άλλήλοιυ
άνθιυτάμενα ώυπερ πόλεμον έπιφέρει, άφ’ ού φθοράν" (Περί φύυιου άνθρώπου ΟΜΟ
9 1,1,3,168,4). ΖΥςΧΑΚ
1 ίγοΰν δτι) ή Α || 3 ήγεμονίαυ Υ()Χ || εννέα Α || 4 περυών : των Πελοποννηυίων Ε II 5 αύτά ογπ
Υ()Χ || 6-7 καί έν ... άνήρ καί ογπ Α || 8 (ώυπερ) πόλεμον Α || φθορά ΥΑ ||
Β 205/Ζ8 άγκυλομήτεω: άγκυλομήτηυ ό Κρόνου έκλήθη, ήτοι άγκύλα καί υκολιά βου-
λευυάμενου κατά τοΰ πατρόυ καί των παίδων, ώυ φηυιν ό Ήυιόδειου μύθου- τοΰ μέν
γάρ τά αιδοία τήι άρπηι άπέτεμεν, τούυ δε κατέπινεν. ή ό τά άγκύλα καί υκολιά καί
δυυχερή πράγματα τήι μήτιδι περιλαμβάνων κορόνουυ τιυ ών καί τέλειου νοΰυ, ώυ
φηυιν καί ή Δημώ (ίϊ. 2 Εικ1\ν.). ΖΥζ)ΧΑΗ
2 καί των παίδων ογπ Υ || ό ήυιόδειου μύθου ΖΥ : ήυίοδου ()ΧΚ, ό ήυίοδου Α || 4 καί δυυχερή ογπ Υ ||

Τ Β 205/(38 άγκυλομήτεω: ό έν τοίυ υκολιοίυ πράγμαυιν εύμήχανου. δηλοί δε τό άγ-


κύλον παρά τώι ποιητήι τρία- τό υκολιόν κατά βούληυιν ώυ όταν λέγηι άγκυλομή-
την τον Κρόνον, καί τό περιφερέυ κατά υχήμα, ώυ τό 'άγκύλα κύκλα' (Ε 7222)
"έπικαμπή"), καί τό ίυχυρόν ώυ τό 'άγκύλον άρμα' (Ζ 392) "περιφερέυ"). (^Κ ~ ΕΜ
10, 55
3 κύκλα ζ) : τόξα (= Ε 2092) "έπικαμπή") Κ = ΕΜ ||
Β 207/Ζ8 ώυ δ γε: ούτωυ δή ούτου. ΖΥΟ,Χ
Β 207/Ζ8 κοιρανέων: διατάυυων, έπερχόμενου καί τό τοΰ κοιράνου έργον έπιτελών.
ΖΥΟΧ
Β 207/Ζ8 δίεπε: διέταααε, διώικει. ΖΥ(3ΧΑ1ί
Β 208/Ζ8 έπευυεύοντο: έπήρχοντο, έπηκολούθουν. ΖΥζ)Χ
Β 208/Ζ8 νηών άπο (= Ν 723): άπό τών πλοίων. ΖΥΟ,Χ
νεών ()Χλ = Ηογπ. ||
Β 209/Ζ8 ήχήΐ: μετά ήχου καί κραυγήυ. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 2 0 9 /0 5 ώυ ότε κύμα: τούτο πρόυ τήν κίνηυιν, τον δε βρόμον (~ 210 βρέμεται))
πρόυ τήν άπήχηυιν. (^ΧΤΑ18
82 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 210/Ζ8 βρέμεταί: ηχεί, κτυπεί. ΖΥΟΧΑ^Τ1


Β 210/Ζ8 ομαραγεί: ηχεί. ΖΥζ)ΧΑ11
Β 212/Ζ8 Θεροίτηο δ ’ έ τ ι μοΰνοο: μόνοο- τό όχημα έπένθεοιο. έπένθεειε δε έετι
δίχρονου φωνήεντοε δίφθογγον ποιοΰντοε την ευλλαβήν πρόεθεειε, οιον όδόε
ούδόε, δροε οΰροε, μόνοε μοΰνοε, Ερέτρια Είρέτρια, κόραι κοΰραι. ΖΥΜ (εί ΕΜ
εύκλεια) | γιγνώ εκειν μέντοι χρή ό τ ι αί των δίχρονων έπ ενθέεειε τα μεν
ψιλούμενα ού μεταβάλλουει εία δααέα, τα δε δαευνόμενα ψιλοΰαιν. ΖΥΜΑ
2 δίχρονου φωνήεντοε ΥΜ : χρόνου φωνήεντι Ζ || 3 ειρετρία ερετρία Ζ || 4 ού ογπ Υ ||
Β 212/Ζ8+08 Θεροίτηο δ ’ έ τ ι μοΰνοο: Ο ίνεί άμελήεαντι τήο Άρτέμιδοο θυοιών
ένεκα ή θεόο όργιεθείεα έπεμψε τήι πόλει οΰν άγριον, έφ ’ δν ήλθεν οτρατεία των
άρίοτων τήο Έλλάδοο, επειδή έλυμαίνετο τήι χώραι ώο φηοιν αύτόο ό ποιητήο έν
τήι I (533), μεθ’ ών ήν καί ό Θεροίτηο, δε δειλωθείε κατέλειψεν την παραφυλακήν
έφ ’ ήε ήν καί άπήλθεν έπί τινα τόπον υψηλόν την εωτηρίαν θηρώμενοε. όνειδιζό-
μενοο δέ ύπό Μελεάγρου έδιώκετο καί κατά κρημνού πεοών τοιοΰτοο έγένετο οιον
Όμηροο αυτόν παρίοτηοιν. ίοτορεί Ευφοριών (ίι\ 106 Ροινεΐΐ). έζήτηται δέ διά
ποιαν αιτίαν ό Θεροίτηο έετράτευεεν είε Τροίαν τοιοΰτοο ών. ρητέον ούν δ τι ήτοι
εταειώδηε ών ούκ άπελείφθη έπ ί τήε πατρίδοε, ή δ τι κατ’ έπειεόδιον παρήκται
πρόε τό έκ τοΰ εκυθρωποΰ είε ίλαρότητα τάε ψυχάε άνακαλέεαεθαι των Ελλήνων,
ώεπερ είληπται καί 'Ήφαιετοε γέλωτοε χάριν παρά το ίε θεοίο έν τή ι Α (εί Τ8).
λαμβάνεται δέ παν έπειεόδιον τώι ποιητήι ή πιθανότητοο ένεκεν, ή χρείαο ώεπερ
τοΰτο νΰν, ή κόομου καί ύψώοεωο χάριν. ΖΥΟΧΑΗ | Οίνεύο καί Ά γριοο αδελφοί, ώο
λέγει ό ποιητήο έν τή ι Θ (Ιιώιώο Ξ 117), άλλ’ ό μέν Οίνεύο ήν πατήρ Μελεάγρου, ό
δέ Ά γριοε Θερείτου, μήτηρ δέ Θερείτου Δία. ΟΧΑΚ
1 οίνεΐ ΖΥΑ : ό δέ θεροίτηο φηοί μόνοο οίονεί ΟΧ || 2 ένεκεν Υ || οτρατιά ΥΟΧ || 3 άρίοτων : άρι-
οτέων Α || την χώραν Ζ || 7 <ό> όμηροο Α || εύφορίων : φερεκύδηο (ΡΟΓΗίδΐ 3Ρ123) Τ δ ίη παιταΐίοπο
δίπιίΐί || 8 ήτοι ΖΑ : καίτοι ΥΟΧ || 9 κατά Α || 10 είο ΖΑ : πρόο Υ(φΧ || 12 <καί> παν Υ(φΧ || παν : αν
Α || ή1 ογπ ΖΑ || 13 οχό(λιον) απΐο οίνεύο Α™ ||
Β 212/Ζ8 άμετροεπήο: άμετροο έν τώι λέγειν, | φλύαροο (= Α1ί). ΖΥΟΧ
Β 212/Ζ8 έκολώια: έθορύβει. ΖΥ0ΧΑ1ί
Β 213/Ζ5 δο: δοτιο. ΖΥΟΧ
Β 213/Ζ8 ήιοιν: ταίο ίδίαιο, ταίο έαυτοΰ. ΖΥΟΧ
Β 213/Ζ8 άκοομα: άπρεπή, άτακτα. Ζ οί Ε 7592) ού κατά κόομον
Β 213/Ζ8 ήιδη: ήιδει, ήπίοτατο. ΖΥΟΧ
Β 214/Ζ8 μάψ: μάτην. ΖΥΟΧ
Β 214/Ζ8 ού κατά κόομον: ού κατά τό πρέπον, ΖΥΟΧ | εύτάκτωε, το υ τέετιν ού
δικαίωε έφιλονείκει το ίε βαειλεΰειν. ΖΟΧ (Α1ί καί ού κατά λόγον καί τάξιν τοίε
βαοιλεΰοι φιλονεικείν)
1 εύτάκτωε, δοίΐ. ούκ : άτάκτωε Ρ ||
Β 215/Ζ8 άλλ’ δ τι οί είοαιτο γελοίϊον Ά ργείοιοιν έμμεναι: άλλ’ δπερ αν ένόμιζεν ό
Θεροίτηο άναγκαίον! είναι, τοΰτο γέλωτοε πολλοΰ άξιον έφαίνετο (= Α1ί) | τοίε
'Έλληοιν. ΖΥΟΧ
Β 216/Ζ8 αίοχιοτοο: αίοχρότατοο. ΖΥ0ΧΑ1ί
Β 216/Ζ8 ύπό Ίλιον: είο τήν Ίλιον. ΖΥΟΧ
Β 217/Ζ8 φολκόο: τάε δψειο διάοτροφοο, δ έοτιν | οτραβόο (= Α1ί). ΖΥΟΧ
Β 217/Ζ8 έην: ήν, ύπήρχεν. ΖΥΟΧ
Β 217/Ζ8 χωλόο δ ’ έτερον πόδα: χωλόο δέ ήν τώι ένί των ποδών. ΖΥΟΧ (Α1ί τον ένα)
Β 217/Ζ8 τώ δέ οί ώμω: οί δέ ώμοι αύτοΰ. ΖΥΟΧ
Β 218/Ζ8 κυρτώ: κυρτοί, δυϊκώο. ΖΥΟΧ
Β 218/Ζ8 ουνοχωκότε: ουμπεπτωκότεο (= Α1ί), ουνηγμένοι. ΖΥΟΧ
ευνπεπτω κότεε Ζ, ευμπεπτω κότε Α1 ||
Β 218/Ζ8 αύτάρ ύπερθεν: άνωθεν δέ. ΖΥΟΧ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 83

Β 219/Ζ8 φοξόε: όξυκέφαλοε. ΖΥΡΧΑ1*


Β 219/Ζ8 ψεδνή: αραιά, μαδαρά. ΖΥί^ΧΑ11
Β 219/Ζ8 έπενήνοθεν: έπήνθει, έπέκειτο. ΖΥζ)Χ (Α1ί έβεβλαοτήκει)
Β 219/Ζ8 λάχνη: τρίχωοιο. ΖΥί^ΧΑ11, Ερίπι. λ 5
Β 220/Ζ8 έχθιετοε: έχθρότατοο. ίοτέον δε δ τι ό Ά χιλλεύε αύτόν άναιρέΐ, ώο ίετο-
ρεΐ Κόϊντοε ό ποιητήο έν τοίε μεθ’ Όμηρον (1, 62033). φηε'ιν γάρ δ τι έν τήι ’Αμαζο-
3 νομαχίαι άνείλαο ό Ά χιλλεύε Πενθεείλειαν την των Αμαζόνων βαείλειαν ύετερον
προεχών τό εώμα αύτήε εύπρεπέε πάνυ είε έρωτα ηλθεν τήε προειρημένηε βαρέωε
τε εφερεν έπ'ι τώ ι θανάτωι αύτήε. όρων δε δυεφοροΰντα αύτόν Θερείτηε ευνήθωε
6 έλοιδόρει, έφ ’ ωι όργιεθείε ό ήρωε γρόνθωι παίεαε αύτόν άναιρέΐ παραυτά, των
όδόντων αύτού ένεχθέντων χαμαί. ΖΥζ)ΧΑΗ
1 ίοτέον ... ροδί 219 τρίχω οιο Υ(^Χ || ίό) άχιλλεύο Υ(^ΧΑ || 2 κόϊνθοο Ζ || 3 άνείλαο Ζ : άνελών
Υί^ΧΑ || ΰοτερον προοχών : καί ίδών Υ II 6 γνόνθωι Υ ||
Β 220/Ζ8 ήδε: καί. εύνδεεμοε διαζευκτικόε. ΖΥ(^Χ
διαζευκτικόο ογπ Υ ||
Β 220/Ζ8 ήδ’ Όδυεήϊ: καί τώι Όδυεεεΐ. ΖΥζ)Χ
όδυοοήϊ ΖΥ(^Χ ||
Β 221/Ζ8 τώ γάρ νεικείεεκε: τούτουε γάρ πρώτον προλοιδορηεάμενοε καί κακολο-
γήεαε ήν, ειθ ’ούτωε Άγαμέμνονα. ΖΥΟ,Χ
1 τούτον Ζ || προελοιδόρηοεν κακολογήοαο ίήν) Υ(^Χ ||
Β 222/Ζ5 οξέα: μεγάλα. ΖΥί^Χ
Β 222/Ζ8 κεκληγώε: κεκραγώα, έκβοών. ΖΥΟ,Χ
βοών, κράζων Υ ||
Β 222/Ζ8 λέγε: έλεγε. ΖΥί^Χ
Β 222/Ζ8 όνείδεα: ονείδη, ύβρειε. ΖΥΟ,Χ
Β 222/Ζ8 τώι δ ’ άρ’: τούτωι δε δή. Ζ Υ Ο Χ
Β 223/Ζ8 έκπάγλωε: έκπληκτικώε, μεγάλωε. ΖΥΟ,Χ
Β 223/Ζ8 κοτέοντο: ώργίζοντο. ΖΥΟ,Χ
Β 223/Ζ8 νεμέεεηθεν: έμέμφοντο. ΖΥΟ,Χ
Β 224/Ζ8 μακρά βοών: άνατεταμένωε καί μεγάλωε κράζων. ΖΥΟ,Χ
Β 224/Ζ8 νείκεε: έκακολόγει. ΖΥΟ,Χ
Β 225/Ζ8 τέο: τίνοε. ΖΥΟ,Χ
Β 225/Ζ8 έπιμέμφεαΐ: έπιμέμφηι, έπιζητείε. ΖΥΟ,Χ
Β 225/Ζ8 χατίζειε: χρήιζειε. ΖΥΟ,Χ
Β 226/Ζ8 πλείαί τοί: πλήρειε, γέμουεαι. διά τ ί δε ύπέρ την άλλην ύλην τού χαλκού
έμνήαθη; δ τι τόΐα άρχαίοιε εφόδρα τίμιοε ήν ό χαλκόε. ΖΥί^ΧΚ
Β 226/Ζ8 κλιείαΐ: εκηναί. ΖΥΟ,Χ
Β 227/Ζ8 έξαίρετοί: εύειδείε, έπίλεκτοι, αί κατά τιμήν διδόμεναι άπό τών α ιχ­
μαλώτων. Ζ Υ Ο Χ
Β 228/Ζ8 πρωτίετωΐ: πρώτωι, ώε βαειλεί. ΖΥΟ,Χ
Β 229/Ζ8 έπιδεύεαΐ: ένδεήε ει, χρήιζειε. ΖΥΟ,Χ
Β 229/Ζ8 ή έτι: ή καί βραχύ τ ι έτι ζητείε. Ζ εί Ν 251 "μεροε τι".
κ έτι ριο ή έ τ ι Ζλ, ηυί ίΠυδίΓαΐ ήέ τ ι 6ΐ ή έ τ ι ||
Β 229/Ζ8 δν κέ τ ιε οϊεεί: δντινά εοι αν τ ιε κομίεηι τών Τρώων άπό τήε Ιλίου.
ΖΥΟΧ
Β 230/Ζ8 υίοε άποινα: προεληπτέον τήν ύπερ πρόθεειν, ί ν ’ ήι "ύπέρ υιού δώρα".
Ζ Υ Ο Χ (Α1ί άντί τού υιού)
Β 231/Ζ8 ή άλλοε Αχαιών: άπό κοινού προεληπτέον τό 'δήεαε άγάγηι'. ΖΥΟ,Χ
Β 232/Ζ8 νέην: νεωτέραν. Ζζ)Χ
84 δοίιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 232/Ζ8 μίογεαΐ: μίογηι. 'φιλότητι' δε ουνουοίαι. Ζ Υ Ο Χ


Ιεπιπια ρΓο δε Ρ ||
Β 233/Ζ8 την κ’ αύτόο: ήντινα αύτόο. ΖΥζ)Χ
την κ’ Τ λ : ήν τ ’ Υ<3Χλ = Ηογπ. ||
Β 233/Ζ8 άπονόοφιν: άποθεν καί χωρίο, ΖΥζ)Χ | μόνοε. ΖΟ
Β 233/Ζ8 κατίοχεαΐ: κατάοχηιο. ΖΥζ)Χ
Β 233/Ζ8 ού μεν έοικεν: ού μεν ούν πρέπει. ΖΥζ)Χ
Β 234/Ζ8 άρχόν έόντα: ηγεμόνα υπάρχοντα. Ζ Υ Ο Χ
Β 234/Ζ8 κακών έπιβαεκέμεν: κακών έπιβαίνειν καί έν κακοίο ποιείν. ΖΥζ)Χ
Β 235/Ζ8 ώ πέπονεο: έκλυτοι καί άοθενείο (= X). ό τέ δε ήδιοτοι. ή μεταφορά από
τών πεπόνων καί ακμαίων, ά τή ι μεν γεύοει έοτίν ήδέα, τή ι δε θίξει καί άφήι
μαλακά καί εύένδοτα. ΖΥζ)Η ~ Ερίπι. π 35, Αρδ 129, 33
2 καί ακμαίων ογπ Υ || <τήι> άφήι Υ<3 ||
Β 235/Ζ8 κακ’ έλέγχεα: κακά ονείδη. Ζ Υ Ο Χ
Β 235/Ζ8 Άχαι'ίδεο ούκέτ’ Αχαιοί: γυναίκεο καί ούκέτι άνδρεο. ΖΥζ)Χ
ούκετ’ : ον κατ’ Ζλ || καί ογπ Υ^X ||
Β 236/Ζ8 νεώμεθα: πορευώμεθα. ΖΥζ)Χ
Β 236/Ζ8 τόνδε δ ’ έώμεν: τούτον δε, ό έοτι τον Άγαμέμνονα, καταλείψωμεν. ΖΥΟ,Χ
Β 237/Ζ8 γέρα πεοοέμεν: τα γέρα, ό έοτι τάο τιμάο, κατέχειν. ή μεταφορά άπό τών
έν τή ι γαοτρί ο ιτ ίω ν ΖΥΡΧΑΚ | καί γάρ αυτά αν μη κρατηθήι τον ώριομένον
χρόνον άοθενούοηο τήο καθεκτικήο δυνάμεωο, ού π έττετα ι (~ Ερίπι. π 36). ΖΥΡΑΗ
3 π έ π τε τα ι Α ||
Β 237/Ζ8 όφρα ΐδηταί: όπωο μάθηι. ΖΥΟ,Χ
Β 238/Ζ8 ή ρά τ ί οί χ ’ ήμείο: ή άρα τ ι αύτώι καί ήμείο. ΖΥΟ,Χ
ή : ε ί Υ ||
Β 238/Ζ8 προοαμύνομεν: προοβοηθοΰμεν. ΖΥΟ,Χ
Β 238/Ζ8 ήέ καί ούκί: ή καί ούδαμώο. ΖΥΟ,Χ
Β 239/Ζ8 έο: έαυτοΰ. Ζ Υ Ο Χ
Β 239/Ζ8 μ έγ’ άμείνονα: κατά πολύ βελτίονα. ΖΥΟ,Χ
κατά πολύ Ζ = Δ 405Ώ : μεγάλα Υ, μέγα ^X ||
Β 239/Ζ8 φώτα: άνδρα. ΖΥΟ,Χ
Β 241/Ζ8 άλλα μάλ’ ούκ Ά χιλήϊ χόλοο {λάβεν}: άλλα πάνυ ό Άχιλλεύο άχολοο καί
άόργητοο ύπάρχει. ΖΥΟ,Χ
άχιλλή'ί 7 λ || λάβεν = Α 387 : φρεείν Ηογπ. ||
Β 241/Ζ8 μεθήμων: άμελήο. Ζ Υ Ο Χ
Β 243/Υ8 νεικείων: όνειδίξων. ΥΡΧ ~ Ο 2102)
Β 245/Ζ8 ήνίπαπε: έκακολόγηοεν, έπέπληξεν. Ζ Υ Ο Χ
Β 246/Ζ8 άκριτόμυθε: άκριτε περί τούο λόγουο καί άτακτε (= X). τούτο δέ φηοι οαρ-
καοτικώο. ΖΥ Ο (Α1ί οαρκαοτικόν)
Β 246/Ζ8 λιγύο περ έών: καίτοι ήδύο ύπάρχων. Ζ Υ Ο Χ
Β 246/Ζ8 άγορητήο: δημηγόροο. Ζ Υ Ο Χ
Β 247/Ζ8 ίοχεο: πέπαυοο. ΖΥζ)Χ
Β 247/Ζ8 μηδ’ έθελε: μηδέ βούλου. Ζ Υ Ο Χ
Β 247/Ζ8 οιοο: μόνοο. Ζ Υ Ο Χ
Β 247/Ζ8 έριζέμεναι: έρίζειν, φιλονεικείν. Ζ Υ Ο Χ
Β 248/Ζ8 οέο: "οοΰ". έπέκταοιο ό τρόποο. Ζ Υ Ο Χ
Β 248/Ζ8 φημί: ύπονοώ, Ζ Υ Ο Χ I λέγω. ΖΥ ~ Β 1292)
Β 248/Ζ8 χερειότερον: χείρονα. Ζ Υ Ο Χ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 85

Β 248/Ζ8 βροτόν: φθαρτόν άνθρωπον, βρότοο δε παροξυτόνωε τό μετά κόνεωο μιγέν


τοΰ ανθρώπου αίμα. ΖΥζ)Χ
Β 249/Ζ8 έμμεναι: είναι. Ζ Υ Ο Χ
Β 249/Ζ8 δεοοί: όπόοοι. ΖΥ(φΧ
Β 249/Ζ8 άμ’ Ά τρείδηιειν (= Β 762): άμα το ίε τοΰ Άτρέωο παιοίν. ουτοι δε ήεαν
κατά μεν τό εύνηθεε Πλειεθένουε <το€ Πέλοποε) καί Άερόπηε τήε Κατρέωε
παίδεε {τοΰ Πέλοποε}, ώε φαειν άλλοι τε πολλοί καί Πορφύριοε ΖΥζ)ΧΑΗ | έν τοίε
Ζητήμαειν (ρ. 30, 18 δεΙίΓαάθΓ). άλλ’ επειδή Πλειεθένηε νέοε τελευ τά ι μηδέν
καταλείψαα άξιον μνήμηα, νέοι πάνυ άνατραφέντεε ύπό Άτρέωε αύτοΰ παίδεε
έκλήθηεαν. ΖΥ(3ΑΚ ε ί Β 170©, Α 7©
άμ’ άτρείδηιε Η ογπ. || 2 τοΰ Πέλοποε ΐΓαηδροδίιί, ε ί δείι. Ρίηά. 01. ί, 144 || αερωπηε Ζ || τήε κατρε-
ω ε- Ζ : τήε ατρέωε Α, άτρέωε Υζ>ΧΚ ΡοΓρΙι., τήε Κατρέωε- (Ά τρέω ε δέ> δε Μ ακό || 3 παιδόε X ||
φηειν ΖΑ || 5 άξιον ογπ Υ(φΑΚ ||
Β 250/Ζ5 τώ: διό δή. Ζ Υ Ο Χ
Β 250/Ζ8+(38 άνά ετόμ ’ έχων: διά ετόματοε έχων, λοιδορών. Ζ Υ Ο Χ \ διό ούκ έχρήν
άεί εε τούε βαειλέΐε έπί ετόματοε έχειν καί λοιδορεΐν. 0
Β 250/Ζ8 άγορεύοιε: λέγοιε. ΖΥΟ
Β 251/Ζ8 καί εφιν: καί αυτοίε. ΖΥΟ,Χ
Β 251/Ζ8 προφέροιε: παραφέροιε, όνειδίζοιε. ΖΥΟ,Χ
Β 251/Ζ8 νόετον τε φυλάεεοιε: καί έπιτηροίηε τον καιρόν τοΰ απόπλου- Ζ Υ Ο \
νόετοε γάρ ή εία τον οικον έξ άποδημίαα ύποετροφή. ΖΥΟ,Χ
Ιεππηα ρΓΟ γάρ Υζ)Χ ||
Β 252/Ζ8 ουδέ τ ί πω: ούδαμώε δ ε. Ζ Υ Ο Χ
Β 252/Ζ8 εάφα: εαφώε. Ζ = Β 192©
Β 252/Ζ8 ϊδμεν: έπιετάμεθα. ΖΥΟ Χ
Β 252/Ζ8 έεεεταί: γενήεεται. Ζ Υ Ο Χ = Α 239©
έετα ι Ηογπ. ||
Β 252/Ζ8 τάδε: τά παρόντα έργα. Ζ Υ Ο Χ
τάδε έργα Υ \ τά δ ’ έργα ||
Β 253/Ζ8 ή ευ: ή καλώα. Ζ Υ Ο Χ
Β 253/Ζ8 ήέ κακώε: ή κακώε. Ζ Υ Ο Χ
ή <καί> Υ^X ||
Β 253/Ζ8 νοετήεομεν: άναζεύξομεν, ύποετρέψομεν. Ζ Υ Ο Χ
νοετήεω μεν άναξεύξωμεν, ύποετρέφωμεν Ζ ||
Β 254/Ζ8 ποιμένι λαών: τώι βαειλεί των όχλων. Ζ ~ Α 263©
Β 255/Ζ8 ήεαι όνειδίζων: καθέζηι ύβρίζων. Ζ ΥΟ Χ
Β 255/Ζ8 δ τι οι: δ τι αύτώι. Ζ Υ Ο Χ
Β 255/Ζ8 μάλα π ο λλά : π ά νυ π ο λ λ ά . ΖΥΟ
Β 255/Ζ8 διδοΰειν: διδόαειν. Ζ Υ Ο Χ
Β 256/Ζ8 κερτομέων: έρεθίζων, χ λ ευ ά ζω ν . ΖΥΟ Χ
Β * */Υ8 δαίφρονα: ευνετόν, πολεμικοΓ 411 όπίεεωεμικόν φρόνημα έχοντοε.
Β 257/Ζ8 έρέω: έρώ, λέξω . ΖΥΟ Χ
Β 257/Ζ8 τό δε καί τετελεεμένον έεται: δπερ καί γενήεεται. Ζ ΥΟ Χ
τό δέ : δπερ Ζ λ ||
Β 258/Ζ8 εί κ’ έτι εε: εά ν έτι εε. Ζ Υ Ο Χ
Β 258/Ζ8 άφραίνοντα: άφρονα δντα, άνοηταίνοντα. ΖΥζ)Χ
Β 258/Ζ8 κιχήεομαί: καταλάβω, Ζ Υ Ο Χ | ευρώ. Ζ
Β 258/Ζ8 ώε νύ περ ώδε: οΰτωε ώε νΰν. ΖΥζ)Χ
86 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 259/Ζ8 ώμοιεί: τοίε ώμοιε. 'κάρη' δε ή κεφαλή. Ζ Υ Ο Χ


Ιεπιπια ρΓο 8έ ή Υ(^Χ ||
Β 259/Ζ8 έπείη: έπήι, έπιμείνηι. ΖΥΟ,Χ
Β 260/Ζ8+ζ)8 κεκλημένοο ε’ίην: κληθείην τοΰ λοιπού, ΖΥ Ο | άντ! τοΰ τελευτήεαντοε
τοΰ Τηλεμάχου- την γάρ δευτέραν άράν κατ’ αύτοΰ τοΰ παιδόο έποιήοατο. 0 εί Τ
Β 261/Ζ8 από μεν φίλα είματα δύοω: εί μη άποδύοω οε τα προεφιλή οου ίμάτια.
ΖΥΟΧ
Β 262/Ζ8 χλαίνάν τ ’ ήδέ χιτώνα: την τε χλανίδα καί τον χιτώνα. ΖΥζ)Χ
Β 262/Ζ8 τά τ ’ αιδώ άμφικαλύπτεί: άτινά οοι τα αιδοία περικαλύπτει. ΖΥΟ,Χ
Β 263/Ζ5 αύτόν δε: αντί τοΰ "οε δε". Ζ Υ Ο Χ
Β 263/Ζ8 άφήοω: άπολύοω, άποπέμψω. Ζ Υ Ο Χ
Β 264/Ζ8+(38 πεπληγώε: πλήξαε. Ζ Υ Ο Χ I διά ποιαν α ιτία ν είπών 'εϊ κ’ έ τ ι ε ’
άφραίνοντα κιχήεομαι' καί τά έξήε, εύθύε λέγει 'εκήπτρωι δε μετάφρενον ήδέ καί
ώμω πλήξεν'; λέγομεν δε ήμείε ότι ειπεν τό τηνικαΰτα άποδύειν καί ούτωε τύπτειν
γυμνόν, νΰν δε άπλώε έπληξεν. ζ)ΧΗ ~ ΡοΓρΙι. 32, 1
Β 264/Ζ8 άγορήθεν: άπό τήε έκκληείαε. ΖΥ
Τ Β 2 6 4 /0 5 άγορήθεν: άπό τήε άγοράε (= X), δ έετι άπό τήε έκκληείαε. 0
Β 264/Ζ8 άεικέεειν: αίκιετικαίε, Ζ Υ Ο Χ I χαλεπαίε. Ζ ~ Α 972)
Β 264/Ζ8 πληγήιεί: πληγαίε. ΖΥΟ,Χ
Β 265/Ζ8 ώε άρ’ έφη: οΰτωε δή ειπεν. Ζ Υ Ο Χ
Β 265/Ζ8 μετάφρενον: τον μεταξύ τών ώμων τόπον. ΖΥΟ,Χ
Β 265/Ζ8 ήδέ καί ώμω: "καί τούα ώμουα" δυϊκώα. ΖΥΟ,Χ
Β 266/Ζ8 πλήξε: έπληξεν. Ζ
Β 266/Ζ8 δ δ ’ ίδνώθη: ούτοε δε ύπό τήε όδύνηε ευνεκάμφθη. ΖΥΟ,Χ
Β 266/Ζ8 θαλερόν: θερμόν, άκμαίον. ΖΥΟ,Χ
Β 266/Ζ8 έκπεεε: έξέπεεεν, Ζ Υ Ο Χ I εεταξεν (~ λ 3912) είβων). Ζ
Β 267/Ζ8 εμώδιξ: ό έκ πληγήε ύφαιμοε μώλωψ. ΖΥΟ,Χ = Ηθ α 1297.
Β 267/Ζ8 αίματόεεεα: αίματώδηε. ΖΥζ)Χ
Β 267/Ζ8 ύ π ’ ίνίου: ύποκάτω τοΰ ίνίου. Ζ ~ Α 4862)
Β 267/Ζ8 έξυπανέετη: έξανέετη ύπό τήε πληγήε τήε χρυεήε ράβδου. ΖΥζ)ΧΑ
έξανέετη : άνέετη Α || άπό Α ||
Β 268/Ζ8 δ δ ’ άρ’ έζετο: ό δε Θερείτηε φηείν καί άκων έκαθέεθη. ΖΥΟ,Χ
Β 268/Ζ8 τάρβηεέν τε: καί έφοβήθη. ΖΥΟ,Χ
Β 269/Ζ8 άλγήεαε: όδυνηθείε. ΖΥΟ,Χ
Β 269/Ζ8 άχρείον ίδών: άπρεπέε καταετήοαε τό πρόεωπον. ΖΥΟ,Χ I ή άγεννέε καί
άνανδρον. ΖΚ
Β 269/Ζ8 άπεμόρξατο: άπεψήεατο, άπεμάξατο. ΖΥΟ,Χ
άπομόρξατο / άπεμόρξατο νν. 11. Ηογπ. ||
Β 270/Ζ8 οί δέ καί αύτοί (= Ε 520): οί δε 'Έλληνεε (= X). ετικτέον δε μετά τό
'άχνύμενοί περ', έπ ειτα άπό άλληα άρχήα άναγνωατέον, ί ν ’ ήι "οί δέ Έλληνεα
καίτοι λυπούμενοι διά τήν άναβολήν τήε έπί τον οικον άνακομιδήε, ήδύ έγέλαεαν
έπί τήι δψει τοΰ Θερείτου". ΖΥζ)Α
1 οί δέ καί άχνύμενοι Ηογπ. || 3 ήδύ ΖΑ : ήδέωε Υ<3 ||
Β 271/Ζ5 ώδε: ούτωε δέ. Ζ Υ Ο Χ
Β 271/Ζ8 είπεεκεν: ειπεν. ΖΥΟ,Χ
Β 271/Ζ8 ίδών έε πληείον άλλον: είε άλλον τινά τών έγγύε παρόντων άποβλέψαα.
ΖΥΟΧ
{είε} άλλον τινά έγγύ ε παρεετώτα βλέψαε Υ(<3Χ) ||
Β 272/Ζ5 ή δή: δντωε δή. Ζ | άληθώε δή. ΥςΧ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 87

Β 272/Ζ8 μυρία: πάμπολλα άθλα ΖΥΧζ).


πολλά Υ || άθλα Ζ : αγαθά (^Χ, ογπ Υ ||
Β 272/Ζ8 έοργε: είργαοται. ΖΥζ)Χ = Αρδ 70, 16
ε’ίργαυτε Ζ ||
Β 273/Ζ8 έξάρχων: εξηγούμενου, λέγω ν Ζ | 'βουλάε' δε ευμβουλίαε, γνώμαε. Ζ Υ Ο Χ
Ιεπιπια ρΓο δε Υ(^Χ ||
Β 273/Ζ8+(38 κορύεεων: καθοπλίζων, παραεκευάζων. ΖΥΟ,Χ | Αιολικόν από τοΰ
κορύπτω. (ΧΓ1~ ΕΜ 530,16
Β 274/Ζ8 ερεξεν: έπραξεν. Ζ Υ Ο Χ
Β 275/Ζ8 λωβητήρα: τον ύβριοτήν. Ζ Υ Ο Χ
Β 275/Ζ8 έπεοβόλον: έπεοιν, δ έοτι λόγοιο, βάλλοντα, λοίδορον. Ζ Υ Ο Χ
λοιδορών Ζ ||
Β 275/Ζ8 εοχεν: έπέοχεν, έκώλυοεν. Ζ Υ Ο Χ
Β 275/Ζ8 άγοράων: δημηγοριών, φλυαριών. ΖΥΟ Χ
Β 276/Ζ8 ον θήν μιν: κα'ι ούκ αν δη έπ'ι πολύ αυτόν. ΖΥζ)Χ
καί ογπ Υί^Χ || έπ'ι πολύ ογπ Υ ||
Β 276/Ζ8 πάλιν αύτιο: έκ δευτέρου πάλιν. ΖΥΟ Χ
Β 276/Ζ8 άνήοεί: άναπείοηι, παρορμήοηι. Ζ Υ Ο Χ
Β 276/Ζ8 θυμόο: ψυχή ( = Α 1352))· νυν δε ή άλογου προθυμία Ζ Υ Ο Χ | καί όργή. ΖΟ Χ
Β 276/Ζ8 άγήνωρ: αύθάδηε, ύβριετήε καί θραεύε· Ζ Υ Ο Χ \ ό τέ δε δηλοί Γκαί (X τό
άνδρεΐον (I 398£). ΖΟ (~ Αρδ 7, 16)
Β 277/Ζ8 νεικείειν: κακολογείν, ύβρίζειν. ΖΥ(φΧ
Β 277/Ζ8 όνειδείοιε: όνειδιοτικοίο, ύβριοτικοίο. ΖΥ(φΧ
Β 278/Ζ8 ώε φάεαν: ούτωε ειπον. ΖΥζ)Χ
Β 278/Ζ8 ή πληθύε: τό πλήθοε. ΖΥ(φΧ
Β 278/Ζ8 άνά δ ’ ό πτολίπορθοε Όδυεοεύε έετη: τό έξήο- άνέετη δε ό τάε πόλειε
πορθών, ό πολεμικού Όδυεοεύε, ϊ ν ’ ηι ύπερβατόο ό τρόπου (δο. άνά δ ’ ... έετη). προ-
3 κατεεκεύακεν δέ αύτώι ό ποιητήο την τήο Ιλίου πόρθηοιν, ώο όψέ ποτέ τοΰ Όδυο-
εέωε έπινοήοαντοο την τοΰ δουρείου ίππου καταοκευήν, ου είοαχθέντοο έπορθήθη
ή ’Ίλιοο, ώο καί άλλαχόοε τήο ποιήυεωυ φηυίν 'υήι δ ’ ήλω βουλήι πόλιυ Πριάμοιο
6 άνακτοο' (~ χ 230). ΖΥΡΧΑΗ
δέ ΊΧ || 1 τό έξήε ογπ Α || 2 πολεμικόε : πολεμικώε διακείμενου (^Χ, ογπ Κ || ύπερβατόν ΑΚ || 3
προκατευκεύαυεν Α, κατευκεύαυε Κ || τήο Ιλίου : τοΰ ήλιου Ζ || 3-4 ώο ... έπινοήοαντοο ογπ Α ||
τοΰ όδυυυέωυ ογπ Υ ||
Β 279/Ζ8 παρά δέ: παρ’ αυτόν δέ. ΖΥ(φΧ
Β 280/Ζ8 είδομένη: ομοιωθείυα. ΖΥ(φΧ
Β 280/Ζ8 άνώγεί: έκέλευεν. ΖΥ(^Χ
Β 281/Ζ5 ώυ: δπωυ, ίνα. ΖΥΟ£Χ
Β 282/Ζ8 άμα: όμοΰ καί κατά τό αύτό. ΖΥζ)Χ
Β 282/Ζ8 έπιφραυυαίατο: έπιυκέψαιντο, έπινοήυωυιν, μάθωυιν. ΖΥζ)Χ
έπιυκέψονται Ζ || μάθωυιν ΖΥ : μάτην (^Χ ||
Β 284/Ζ8 νΰν δη υε, άναξ: έπί τοΰ παρόντου δη βούλονται υε, ώ βαυιλεΰ. ΖΥΟΧ
βούλονται υε ογπ Υ || υε ογπ (^Χ ||
Β 285/Ζ8 έλέγχιυτον: έπονείδιυτον, έφύβριυτον. ΖΥΟΧ
Β 285/Ζ8+Υ8 θέμεναι: θείναι Υ = Δ 572) | ποιήυαι. ΖΥΟΧ
θήμεναι Ζλ ||
Β 285/Ζ8 μερόπευυι βροτοίυΐ: άνθρώποιυ τοίυ μεμεριυμένην καί έναρθρον έχουυι
την φωνήν ώυ πρόο ούγκριοιν τών άλλων ζώιων. ΖΥΟΧ, ~ Α 2502), Ερίπι. μ 18
άνθρώποιυ τοΐυ ογπ Υ ||
88 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 286/Ζ8 ούδέ τοί: ούδέ οοι. Ζ Υ Ο Χ


ούδαμώο δε εοι Υ(φΧ ~ Α 155Ώ ||
Β 286/Ζ8 έκτελέουοιν: έκτελούοι, πληρούοιν. Ζ Υ Ο Χ
Β 286/Ζ8 ύπόοχεοιν: ούνταξιν. ΖΥΟ,Χ
Β 286/Ζ8 ήν περ ύπέεταν: ήντινα ύπέοχοντό εοι. ΖΥΟ,Χ
Β 287/Ζ8 ενθάδε: ένταΰθα, ωδε, επίρρημα τόπου δηλωτικόν. Ζ Υ Ο Χ
Β 287/Ζ8 ετείχοντεε: έν τάξει παραγινόμενοι. ΖΥζ)Χ
Β 287/Ζ8 ίπποβότοιο: ίπποτρόφου- άπό δε των Άγήνοροε ίππων ώνομάεθη τό
’Άργοε 'ιππότροφον. ΖΥΟ,Χ
2 'ιππότροφον ΖΥ : ίππόβοτον (^Χ ||
Β 288/Υ8 εύτείχεον: καλώε τετειχιεμένην. Υ(^Χ
Β 289/Ζ8 νεαροί: νέοι, μικροί. ΖΥΟ,Χ
Β 289/Ζ8 χήραί τε γυναίκεο: έρημοι καί άνδρών μονωθείεαι. ΖΥΟ,Χ
Β 290/Ζ8 άλλήλοιειν οδύρονται: πρόε άλλήλουε θρηνοΰειν. ΖΥΟ,Χ
αλληλαε Ζ ||
Β 290/Ζ8 οικον δε νέεεθαι: είε τον οικον πορεύεεθαι. ΖΥΟ,Χ
Β 291/Ζ8 η μην καί πόνοα έατίν: έετιν μεν ούν καί πόνοα. ΖΥΟ,Χ
Β 291/Ζ8 άνιηθέντα: την ψυχήν όδυνηθέντα, λυπηθέντα. Ζ Υ Ο Χ
τή ι ψυχήι Υ(^Χ ||
Β 292/Ζ8 καί γάρ τιε θ ’ ένα μήνα μενών άπο ήα άλόχοιο: "πόρρω τήε ίδίαε γυναι-
κόε". ετικτέον δέ είε τό 'άεχαλάαι' (293), έπειτα άπό άλληε άρχήε άναγνωετέον.
ΖΥΟ (εί 2702); εοηΐΐ'α Β 293/Νΐ)
Β 292/Ζ8 ηε: ίδίαε. Ζ Υ Ο Χ
Β 292/Υ8 άλόχοιο: γαμετήε. ΥΡΧ
Β 293/Ζ8 άεχαλάαΐ: άεχάλλει, λυπείται. ΖΥΟ,Χ
Β 293/Ζ8 πολυζύγωΐ: πολυκαθέδρωι· ζυγά γάρ αί των ερετών καθέδραι. ΖΥΟ,Χ
Β 293/Ζ8 άελλαΐ: αί των άνεμων ευετροφαί. ΖΥζ)Χ
Β 294/Ζ8 χειμέριαι: χειμερινά!. ΖΥΟ,Χ
Β 294/Ζ8 είλέωεί: ευνειλώει, ευγκλείωειν. ΖΥΟ,Χ
φορέωοι ^ λ, φορεουοι Χλ || ουνειλοΰοι ουγκλείουοι Υ ||
Β 294/Ζ8 όρινομένη: διεγειρομένη, ταραεεομένη. ΖΥΟ,Χ
Β 295/Ζ8 εϊνατοε: ένατοε. ΖΥΟ,Χ
Β 295/Ζ8 περιτροπέων: περιτρεπόμενοε, ό έετιν περιερχόμενοε πάλιν έπ ί την
άρχήν μέλλων τελειοΰεθαι. ΖΥΟ,Χ
περιτρεπεω ν 7λ || 1 πάλιν ογπ Υ ||
Β 296/Ζ8 μιμνόντεεεί: μένουειν. Ζ Υ Ο Χ
μιμνόντεοι ΖΥλ ||
Β 296/Ζ8 τώ: διό δή. Ζ Υ Ο Χ
Β 296/Ζ8 ού νεμεείζομαί: ού μέμφομαι ούτωε ραθυμοΰνταε. Ζ Υ Ο Χ
Β 297/Ζ5 έμπηε: όμωε. Ζ Υ Ο Χ
Β 298/Ζ8 αίεχρόν: έφύβριετον, άηδέε. ΖΥΟίΧ
Β 298/Ζ8 δηρόν: έπί πολύν χρόνον. ΖΥζίΧΤ1(εί Β 299 έπί χρόνον)
Β 298/Ζ8 κενεόν: κενόν, άπρακτον. ΖΥζ)Χ
Β 299/Ζ8 τλήτε: καρτερήεατε καί ύπομείνατε Ζ Υ Ο Χ I χρόνον ολίγον δή τινα. ΖΟ
Β 299/Ζ8 δαώμεν: μάθωμεν. ΖΥΟίΧ = Αρδ 56, 21
Β 300/Ζ8 εί έτεόν: εί άληθέα. Ζ Υ Ο Χ
εί ογπ 7 λ ||
Β 300/Ζ8 ήέ καί ούκί: ή καί ούδαμώο. Ζ Υ Ο Χ
δοΐιοΐία ϋ ίη Ιΐίαάεοι 89

Β 301/Ζ8 ’ίδμεν: οΐδαμεν. Ζ Υ Ο Χ


Β 302/Ζ8 μάρτυροί: μάρτυρεο. ΖΥζ)Χ
Β 302/Ζ8 οΰο μή κήρεο έβαν θανάτοιο τέλοο δέ: δεουε μή προκαθαρπάεαε ό θάνατοε
άπήλθεν (= X). κήρεε γάρ αί θανατηφόροι Μοΐραι. ΖΥΟ
τέλοο 8έ Τλ = I 411Ώ : φέρουοαι Υ<3Χλ = Ηογπ. ||
Β 303/Ζ8 χθιζά τε κα'ι πρωΐζά: χθέε τε κα'ι πρώην (= X). κατεεμίκρυνεν δέ τον εννεα­
ετή χρόνον, 'ίνα μή διά τήα άναμνήαεωα πλέον ποιήαηι άγωνιάοαι τούα Έλληναα.
ΖΥςΑ
πρωϊζά Τλ || 1 κατεμίκρυνε Α || 2 ποιήοει Ζ || άγωνιδοαι : άγανακτήοαι Α ||
Β 303/Ζ8 Αύλίε: πόλια Βοιωτίαε κεκλημένη από τοΰ αυτόθι αύλιαθήναι, δ έετιν
άθροιεθήναι, τον Ελληνικόν ετρατόν. ΖΥίφΧΑΒ ~ Ερίπι. α 78
αύλίδα Ηογπ. || 1 πόλιο ... κεκλημένη : αύλίε οΰτωο έκλήθη Α ||
Β 304/Ζ8 ήγερέθοντο: ευνηθροίζοντο. ΖΥζ)Χ
Β 305/Ζ8 άμφ! περί κρήνην: περί τινα κρήνην. ΖΥζ)Χ
Β 306/Ζ8 έρδομεν: έπετελοΰμεν, έθύομεν. ΖΥζ)Χ
Β 306/Ζ8 άθανάτοιεί: τοΐε θεοΐε. Ζ = Β 492)
Β 306/Ζ8 τεληέεεαε έκατόμβαε: τελείαε θυείαε. ΖΥ(^Χ ~ Ερίπι. ε 74
Β 307/Ζ8 πλατανίετωι: ύπό τή ι ίεραι πλατάνωι. τήι μέντοι τάεει άναγνωοτέον ώε
κυπαρίεεωι. ΖΥ(^ΧΑ
Β 307/Ζ8 ρέεν: έρρει, έφέρετο. ΖΥζ)Χ
Β 307/Ζ8+Υ8 αγλαόν: καλόν, ΖΥζ)Χ | λαμπρόν. Υ
Β 308/Ζ8 ένθ’ έφάνη: όπου ήμΐν ώφθη ό δράκων, ουτινοε δράκοντοε τό δνομα ό
Πορφύρισε έν το ΐε Ζητήμαειν φηείν λέγων αύτόν Οθένιον (ρ. 36, 23 δεΙπαάθΓ).
ούτωε γάρ 'ιετόρηται Διονυείωι έν τώι Ε των Απόρων (ΕΟγΗι3ϊ 15Ε15). ΖΥζ)Χ(Α)Η
3 ίετο ρ εΐτα ι Υ<3 ||
Β 308/Ζ8 εήμα: εημεΐον έφάνη ύπό τοΰ Διόσ πεμφθέν. ΖΥζ)Χ
εημεΐον <ήμΐν> Υ(φΧ ||
Β 308/Ζ8 νώτα δαφοινόε: πυρρόε κατά τά νώτα- ή ό άγαν φόνιοα. ΖΥζ)Χ
Β 309/Ζ8 ομερδαλέοε: καταπληκτικόε, φοβερόα. ΖΥί^ΧΤί
Β 309/Ζ8 Όλύμπιοε: ό Ζεύε. Ζ Υ Ο Χ
Β 309/Ζ8 ήκε: έφήκεν, έπεμψεν. ΖΥ(φΧ
Β 309/Ζ8 φόωε δέ: είε τό φώε. ΖΥ(φΧ
Β 310/Ζ8 βωμού ύπαΐξαε: τού βωμοΰ ύπεξελθών. ΖΥζ)Χ
Β 310/Ζ8 πρόε ρα πλατάνιστον: πρόε τήν πλάτανον δη. ΖΥ(φΧ
Β 310/Ζ8 δρουεεν: άνώρμηεεν ΖΥί^ΧΤή | άνήλθεν. ΖΟ,Χ
Β 311/Ζ8 έεαν: ήεαν, ύπήρχον. ΖΥΟ,Χ
Β 311/Ζ8 ατρουθοΐο: ετρουθοΰ. ΖΥζ)Χ
γΒ 311/Α1ί (ατρουθοΐο) άπό τοΰ οτερεΐοθαι τοΰ θέειν. οί Ερίπι. ο 16 παρά τό "μετά
οΐοτρου θέειν". Λ 559/Α1ί (νωθήο) ό έοτερημένοο τοΰ θεΐν. Σ 159/Α1(1 (μόθον) άπό
τοΰ όμοΰ θεΐν. ~ ΟγΙο 106, 201
Β 311/Ζ8 νεοοοοί: πώλοι, 'νήπια' δέ τά μικρά. ΖΥΟ,Χ
1601013 ρΓΟ δέ τά Ρ ||
Β 312/Ζ8 δζωι έ π ’ άκροτάτωι: έπί ύψηλώι καί άκρωι κλάδωι. ΖΥΟ,Χ
Β 312/Ζ8 πετάλοιο: φύλλοιο. ΖΥΟ,Χ
Β 312/Ζ8 ύποπεπτηώτεο: ύποπεπτωκότεο, ΖΥζ)Χ | ύποκείμενοι. ΖΟ,Χ
Β 314/Ζ8 έλεεινά: έλεεινώο, οίκτρώο. ΖΥΟ,Χ
Β 314/Ζ8 κατήοθιε: κατανήλιοκε, κατέτρωγεν. ΖΥΟ,Χ
έτρωγεν Υ ||
Β 314/Ζ8 τετριγώταο: τρίζονταε, κράζονταε, ποιάν φωνήν άποτελοΰνταο. ΖΥΟ,Χ
90 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 315/Ζ8 άμφεποτάτο: περί αύτούε έπετάτο. ΖΥζ)Χ


Β 315/Ζ8 όδυρομένη: θρηνοΰοα τά προεφιλή αύτήε τέκνα. ΖΥ ~ Β 2902) + Β 2612)
Β 316/Ζ8 έλελιξάμενοε: έπιετραφείε. ΖΥ = Μ 4082) έλιξάμενοε.
Β 316/Ζ8 πτερύγοε: παροξυτόνωε. καί ό μεν κανών θέλει προπαροξυτόνωε, ώε
"Θέτιδοε". άλλ’ έπειδή ούτωε δοκεί ετίξειν τώι Άριετάρχωι, πειθόμεθα αύτώι ώε
πάνυ άρίετωι γραμματικώι. ΖΥζ)ΧΑΤΗ
πτερύγοο Υλ ν.1. Ηογπ. || 2 θέτιδοο ΖΤ : δρτυγοο Υζ)Χ, δοίδυκοο Α ||
Β 316/Ζ8+Υ8 λάβεν: έλαβεν, Υ | έκράτηεεν. Ζ Υ Ο Χ
Β 316/Ζ8 άμφιαχυίαν: περ'ι των τέκνων αύτήε θρηνοΰεαν. Ζ Υ Ο Χ
Β 317/Ζ8 κατά τέ κ ν ’ έφαγεν: κατέφαγεν τά τέκνα, 'αύτήν' δε την ετρουθόν
δηλονότι. ζ υ ο χ
ΐ6ππηα ουπι δε Ζ ||
Β 318/Ζ8 τον μέν: τον δράκοντα δηλονότι- 'άρίξηλον' δε διάδηλον, φανερόν (~ Ερίπι.
α 82). ΖΥί^Χ
ΐ6ππηα ρΓΟ δε Υζ)Χ ||
Β 318/Ζ8 θήκεν: έθηκεν, έπ ο ίη εεν 'θεόε' δε 'όεπερ έφηνεν', όετιε αύτόν φανήναι
έποίηεεν, Ζεύε. Ζ Υ Ο Χ
1 1επιπΐ3 ρΓο δε Υζ)Χ || 2 Υεύο ογπ Υ, <ό> Υεύο <3Χ ||
Β 319/Ζ5 λάαν: λίθον. Ζ Υ Ο Χ
Β 320/Ζ8 έεταότεε: έετηκότεε. 'θαυμάζομεν' δε έξεπληττόμεθα (~ Αλ ό τ ι ...). Ζ Υ Ο Χ
1επιπΐ3 ρΓο δε Υζ)Χ ||
Β 320/Ζ8 οιον έτύχθη: οιον έγένετο. ΖΥζ)Χ
Τ Β 320/Ζ8 έτύχθη: έγένετο. Ζ = Β 1552)
Β 321/Ζ8 ώε ούν δεινά: ώε ούν φοβερά. Ζ Υ Ο Χ
Β 321/Ζ8 πέλωρα: μέγιετα εημεία. Ζ Υ Ο Χ
Β 322/Ζ8 θεοπροπέων: μαντευόμενοε. ΖΥζ)Χ
Β 323/Ζ8 τίπ τε: τ ί δήποτε. Ζ Υ Ο Χ
Β 323/Ζ8 άνεωΐ: ένεοί, άφωνοι, κατά ατέρηαιν τήα ίωήα, ό έατι φωνήα. ΖΥίφΧΑ
ενεοΐ Ζ, ανεοι Υ, ογπ <3Χ ||
Β 324/Ζ8 ήμίν μέν: ήμίν μέν ούν. ΖΥζ)Χ
Β 324/Ζ8 τέραε: εημεΐον. ΖΥζ)Χ
Β 325/Ζ8 όψιμον: βραδυχρόνιον 'όψιτέλεετον' δε τό όψέ καί βραδέωε τελεαθηαόμε-
νον. ΖΥί^Χ
1επιπΐ3 ρΓο δε τδ Υ<3Χ ||
I Β 325/Υ8 6ου κλέοε: ούτινοε ή δόξα. Υ(φΧ = Β 13823 + Β 48623
Β 325/Ζ8 κλέοε όλεΐταί: ού ούκ αν ή δόξα άπολεΐται. ΖΥζ)Χ
δον κλέοε οΰ π ο τ ’ όλείτα ι Υζ)Χλ = Ηογπ. || ού : δ Ζ ||
Β 325/Ζ8 ού ποτέ: ουδέποτε. ΖΥΟ,Χ
Β 328/Ζ8 ώε ήμείε: ούτωε ήμέΐε. ΖΥΟ,Χ
Β 328/Ζ8 πτολεμίξομεν: πολεμήεομεν 'αύθι' δε αύτόθι, έν τήι Ίλίωι. ΖΥΟ,Χ
πολεμήεωμεν Ζ || 1επιπΐ3 ρΓο δε Υ<3Χ ||
Β 329/Ζ8 τώι δεκάτωι δέ: προεληπτέον "ένιαυτώι". Ζ Υ Ο Χ
Β 329/Ζ8 αίρήεομεν: πορθήεομεν. ΖΥΟ Χ
Β 330/Ζ8 κείνοε: έκείνοε. Ζ ΥΟ Χ
Β 330/Ζ8 τά δη νΰν: ταΰτα έπί τού παρόντοε. ΖΥΟ Χ
Β 330/Ζ8 τελείται: τελειοΰται, πληροΰται. ΖΥΟ Χ
Β 331/Ζ8 μίμνετε: μένετε. ΖΥΟ Χ
Β 332/Ζ5 είε ό κεν: έωε αν. Ζ Υ Ο Χ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 91

Β 332/Ζ8 άοτυ: πόλιν. Ζ(^Χ


Β 333/Ζ8 ώο έφ α τ’ Αργείοι δε μ έγ’ ’ίαχον καί τά έξήο: τό έξήο ούτωο- 'ώε έφ ατ’,
Ά ργείοι δε μ έγ’ ’ίαχον μΰθον έπαινήοαντεο (= Κ) Όδυοοήοα θείοιο, άμφί δε νήεο
ομερδαλέον κονάβηοαν Γάϋαάντων Υν . ΖΥζ)Χ
Β 333/Ζ8 μέγ’ ’ίαχον: μεγάλωο έβόηοαν. ΖΥ = Β 1322) + Β 4862)
Β 333/Υ8 άμφί δε νήεο: "αμφοτέρωθεν δε ταίο ναυαίν", δ έατι "πάααια". Υ(^Χ (Τ1
αντί τοΰ πάααι)
Β 334/Ζ8 ομερδαλέον: καταπληκτικόν, φοβερόν. ΖΥζ)Χ
Β 334/Ζ8 κονάβηοαν: ήχηοαν, ΖΥΟ,Χ | έβόηοαν (= 39423)· ηχεί γάρ τά άψυχα, ότέ δε
{έπί έμψυχων των Ελλήνων ώο} έπί άψυχων ειπεν τό 'ίαχον' (Φ 10)· ουνήθηο δε ή
χρήοιο αυτή τοίο Ά ττικοίο έπί των έμψυχων ώο άψυχων λέγειν. Ζ αί Α 49τ
1 ότέ άε Μ ακό : ότε Ζ || 2 θεΐενί, ςιιία ’ί αχον δεπιεί Φ 10 <1ε ίηαπίΓπίδ άίοίίιΐΓ || 2 αψύχων <1ε Μ ακό :
εμψύχων Ζ ||
Β 334/Ζ8 άϋοάντων: βοηοάντων. ΖΥζ)Χ
Β 335/Ζ8 έπαινήοαντεο: έπαινέοαντεο. ΖΥΟ,Χ
Β 335/Ζ8 Όδυοοήοο: Όδυυυέωυ· 'θείοιο' δε θείου, θαυμαοτοΰ. ΖΥΟ,Χ
όδύεεήοε θείοιο- τοΰ (θείου καί ογπ Υ) θαυμαοτοΰ όδυοοέωο Υ<3Χ ||
Β 336/Ζ8 Γερήνιοο: έντιμου παρά τό γέραυ, ή ό έν Γερήνηι κώμηι τήυ Πύλου τρα-
φείο. Ζ Υ Ο Χ
Β 336/Ζ8 ίππότα: άντί τοΰ ίππικόυ (= Β 60123)· νυν δε φυγάυ. ό γάρ ποιητήυ τώι
'ίππότηυ' νυν άντί τοΰ φυγάδου κέχρηται- Ήρακλήυ γάρ έπιυτρατεύυαυ τήι Πύλωι
3 διά τό μη καθαρθήναι αυτόν ύπό Νηλέωο τον Ίφίτου φόνον καί διά την των Νηλεΐ-
δων δε άφρουύνην πολύυ ήν πορθών την πόλιν. καί έφ ’ όυον μεν Περικλύμενου ό
Νηλέωο έξη, δυοάλωτοο ήν ή πόλιο. άμφίβιοο γάρ έγένετο έκείνοο. καί δη γενόμε-
6 νον αυτόν μέλιοοαν καί οτάντα έπί τοΰ Ήρακλέουο άρματοο, Άθηνά δείξαοα Ήρα-
κλεί έποίηοεν άναιρεθήναι. τό τε Νέοτωρ έν Γερήνοιο τρεφόμενου πορθηθείυηυ δε
τήυ Πύλου καί των ένδεκα άδελφών αύτοΰ άναιρεθέντων μόνου περιελείφθη, διό
9 καί Γερήνιου ώνομάυθη. ίυτορεί Ήυίοδου έν Καταλόγοιυ (Η. 335 Μ.-ΙΥ.). ΖΥΡΧΑΗ
1 νΰν: ΓηαΙίΓΠ ότέ δέ || τώ ι : τό Α || 2 ψυγάδοο : ψυγάο ΑΚ || 3 τοΰ ψόνου τοΰ ίψίτου Υ II 3 νηλείδων
Ζ : νηλεϊδών Υ^XΑΚ || 5 νηλεύο Α || 6 δείξαοα ΒαΓηεδ, ο ί δοΐι. Α.Κ. 1, 156-60α ύποδειξάοηο :
είκάοαοα Ζ^XΑΚ, είκάοαοα έαυτήν) Υ II 7 ήρακλεΐ : άθηνα Α || τ ό τ ε γοΰν νέοτωρ ίπ π ο υ έπιβάο
έψυγεν είο γερήνουο Κ || έν γερήνη Υ, έν γερήνιοιο ^ || πορθηθείοηο {δέ} Α ||
Β 337/Ζ8 έοικότευ: ώμοιωμένοι. ΖΥΟ,Χ
Β 337/Ζ8 άγοράαυθε: έκκληυιάζευθε, δημηγορείτε, ΖΥΟ,Χ \ λέγετε. ΖΥ
άγοράαοθαι- έκκληοιάξεοθαι δημηγορειται λέγετα ι Ζ ||
Β 338/Ζ8 νηπιάχοιυ: νηπίοιυ, μικροί υ. ΖΥ
νηπιάαοθε (νοΓδυαι ίίοΐυιη, ο ί 337 άγοράαοθε, X 174 μητιάαοθε)- νηπίοιο ίοα ψρονεΐτε <3Χ ||
Β 338/Ζ8 οιυ ου τι: οιυ ούδέν. ΖΥΟ,Χ
Β 338/Ζ8 μέλει: διά φροντίδου έυτίν. ΖΥΟ,Χ
Β 338/Ζ8 πολεμήία έργα: πολεμικά έργα. ΖΥΟ,Χ
Β 339/Ζ5 πή δη: ήτοι "ποΰ δη" ή "πώυ δη". Ζ Υ Ο Χ
Β 339/Ζ8 υυνθευίαΐ: αί υυνθήκαι. 'όρκια' δέ οί όρκοι. ΖΥΟ,Χ
Ιεπιπια ρ κ δέ οί Υ^X ||
Β 339/Ζ8+Ρ8 πή δη υυνθευίαι τε: Γποΰ δη καί αί υυνθήκαι. (^ΧΚ1 των έκ τήυ Έλλάδου
άρίυτων έπ ί μνηυτείαν τήυ Έλένηυ παρόντων διά γένου καί κάλλου, Τυνδάρεωυ ό
3 πατήρ αύτήυ ώυ τινευ φαυίν φυλαυυόμενου μήποτε ένα αύτών προκρίναυ τούυ
άλλουυ έχθρούυ ποιήυηται, κοινόν αύτών όρκον έλαβεν ή μήν τώι ληψομένωι τήν
παίδα άδικουμένωι περί αύτήν υφόδρα πάνταυ έπαμύνειν. διόπερ Μενελάωι αύτήν
6 έκδίδωυιν καί μ ετ’ ού πολύν χρόνον άρπαυθείυηυ ύπό Αλεξάνδρου έκοινωνήυαντο
τήι υτρατείαι διά τούυ γενομένουο δρκουο. ή ίοτορία παρά Οτηοιχόρωι (ΡΜΟ 190).
ΖΥςΧΑΒ
92 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

ποΰ Χλ || 2 <κα'ι> διά γένοε Υ, διαγενόμενοε Α || κα'ι κάλλοε ί : κα'ι τό κάλλοο Ζί^ΧΑΚ, κα'ι διά
κάλλοο Υ II 3 αυτών : αύτόν Α || 4 κοινόν δρκον παρ’ αυτών ελαβεν Υ II 6 μ ε τ ’ ον πολύν χρόνον :
μ ε τ’ ον πολύ Α || άρπαγείοηο Κ, άρπαοθείοηο <αύτήο> Α || έκοινώνηοαν ΑΚ || 7 οτρατιά ΖΚ ||
Β 339/Ζ8 βήοεταί: άποβήοεται. ΖΥΟ,Χ
Β 339/Ζ8+Υ8 βήοεταί: άντ! τοΰ έβηοαν, έπορεύθηοαν. ΖΥΟ,Χ \ ή άντ! τοΰ πώο
πληρώοομεν τούε δρκουο, οΰο έποιηοάμεθα περί Έλένηο. ΥΟ
Β 340/Ζ8 έν πυρ! δή βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ ’ άνδρών: ύπό πυρόο άφανιεθειεν α'ί
τε γνώμαι ύμών κα! τά βουλεύματα. ΖΥΟ,Χ
Β 340/Ζ8 γενοίατο: γόνοι ντο. ΖΥΟ,Χ
Β 340/Ζ8 μήδεα: βουλεύματα, εκέφειε. ΖΥΟ,Χ
Β 341/Ζ8 επονδαί τ ’ άκρητοί: α! δ ι’ άκρατου οίνου γινόμεναι Γθυαίαι (^Χ1. ΖΥΟ,Χ
Β 341/Ζ8 δεξιαί: δεξιώαεια, ευνθήκαι. ΖΥΟ,Χ
Β 341/Ζ8 ηια έπέπιθμεν: αιε έπεπιετεύκειμεν. ΖΥΟ,Χ
Β 342/Ζ8 αύτωε: είκή, μάτην. ΖΥΟ,Χ
Β 342/Ζ8 έπέεεεί: λόγοια. ΖΥΟ,Χ
Β 342/Ζ8 έριδαίνομεν: έρίζομεν, φιλονεικοΰμεν. ΖΥΟ,Χ
Β 342/Ζ8 μήχοε: μηχάνημα, τέχναεμα. ΖΥΟ,Χ
Β 343/Ζ8 εύρέμεναι: εύρεΐν. ΖΥΟ,Χ
Β 343/Ζ8 έόντεε: δντεε, ύπάρχοντεε. ΖΥΟ,Χ
Β 344/Ζ8 ώε πρίν: ώεπερ κα! πρότερον. Ζ Υ Ο Χ
Β 344/Ζ8 άετεμφέα: άεφαλή κα! άμετακίνητον. ΖΥΟ,Χ
ατεμφέα Ζ \ άοτεμφέο Υ = Γ 219Ώ || άεφαλή άκίνητον Υ ||
Β 345/Ζ8 άρχευ’ Ά ργείοιειν: ήγού των Ελλήνων. ΖΥζ)Χ
Β 345/Ζ8 κρατεράε: ίεχυράε, ΖΥΟίΧ I γενναίαε (~ Α 17823). Ζ
Β 345/Ζ8 ύεμίναε: μάχαε. ΖΥΟίΧ
Β 346/Ζ8 τούεδε δ ’ εα: τούτουε δε εα. ΖΥΟ
Β 346/Ζ8 φθινύθειν: φθείρεεθαι (= X). 'ενα' δε 'κα! δύο' εύφυέετερον α ίνίττετα ι
Ά χιλλέα κα! Πάτροκλον, ετεροι δε 'ενα κα! δύο' άντ! τού Θερείτην κα! ετερον
τοιοΰτον. ΖΥΟΔ-
1 Ιεππηα ρΓΟ δε Υ^Α ||
Β 346/Ζ8 ο'ί κεν: ο'ίτινεε αν. Ζ Υ Ο Χ = Α 17523
το ί κεν Ηογπ. ||
Β 347/Ζ8 νόεφιν: ίδίαι, χωρία. Ζ Υ Ο Χ
Β 347/Ζ8 άνυοιο δ ’ ούκ εοοεται αύτών: έντελήο δε πραξιε ού γενήοεται αύτών (= X),
ώοτε προ τού δέοντοο χρόνου πορευθήναι ήμάο είο την Πελοπόννηοον πρίν
γνώμεν την Διόο γνώμην. ΖΥζ)ΑΗ
Τ Β 347/Ζ8 ούκ εοοεται: ού γενήοεται. Ζ Υ Ο Χ
Β 348/Ζ8 πρίν: πρότερον. ΖΥΟίΧ
Β 348/Ζ8 ίέναι: παραγίνεοθαι. Ζ Υ Ο Χ
παραγενέεθαι Υ^X = Α 22723 ||
Β 349/Ζ8 γνώμεναι: γνώναι. Ζ Υ Ο Χ
Β 349/Ζ8 ψεΰδοο ύπόοχεοιο: εί ψευδήο ή ύπόοχεοιο. Ζ Υ Ο Χ (Τ8 άντ! τοΰ ψευδήο)
εί ογπ Υ^X || ή ογπ (φΧ ||
Β 349/Ζ8 ήέ κα! ούκί: ή κα! ούδαμώο. Ζ Υ Ο Χ
Β 350/Ζ8 φημ! γάρ ούν: ύπολαμβάνω γάρ δή. ΖΥΟίΧ
Β 350/Ζ8 κατανεΰοαΐ: έπινεΰοαι. Ζ Υ Ο Χ
Β 350/Ζ8 ύπερμενέα: ύπερέχοντα τήι δυνάμει πάνταο. Ζ Υ Ο Χ
πάντων Υ^X ||
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 93

Β 350/Ζ8 Κρονίωνα: Κρόνου παίδα Δία (= X). είεί γάρ καί έτεροι- άρρενεο μεν Ζεύε
Ποεειδών "Αιδηε, θηλείαι δε Έοτία Δημήτηρ Ήρα. ΖΥ(^Κ
Β 351/Ζ8 ήματι τώΐ: έν έκείνηι τήι ήμέραι. Ζ Υ Ο Χ
Β 351/Ζ8 ώκυπόροιεί: ταχείαιε. Ζ Υ Ο Χ
Β 351/Ζ8 έβαινον: ένέβαινον, είεήιεεαν. ΖΥζ)Χ
Β 352/Ζ8 φόνον καί κήρα: θανατηφόρον ειμαρμένην. ΖΥζ)Χ
ειμαρμένην : μοίραν Υ = Ε 222) ||
Β 353/Ζ8 άετράπτων: άετραπάε ποιων. Ζ Υ Ο Χ
Β 353/Ζ8 επιδέξια: έπιδεξίωε, αίείωε. ΖΥΟ,Χ
ένδέξια Υλ = Η 1842 ||
Β 353/Ζ8 έναίειμα: καθήκοντα, ευμφέροντα, αγαθά. ΖΟ Χ
Β 353/Ζ8 εήματα: εημεία. 'φαίνων' δε δείκνυε καί φανερά ήμίν ποιων. ΖΥΟ,Χ
Ιεπιπια ρΓο δε Υζ)Χ ||
Β 354/Ζ8 τώ μή τιε: διό μή τιε. ΖΥΟ,Χ
μή τ ιε Ζ : μηδείο Υί^Χ = Ζ 5 72 ||
Β 354/Ζ8 έπειγέεθω: επουδαζέτω, επευδέτω. ΖΥΟ,Χ
Β 355/Ζ8 πριν: πριν αν. ΖΥΟ
Β 355/Ζ8 πάρ Τρώων άλόχωΐ: παρά Τρωϊκήι γυναικί. ΖΥΟ,Χ (Α11 άντί Τρωόε)
Β 355/Ζ8 κατακοιμηθήναι: ευγκοιμηθήναι. ΖΥΟ,Χ
Β 356/Ζ8 τίεαεθαι δ ’ Έλένηε καί τά έξήε: πριν ή ήμάε τιμωρίαν λαβείν άντί των
γενομένων ήμίν δ ι’ Ελένην ετεναγμών καί κακών. ΖΥΟ,Χ
τείοαοθαι 7λ || 1 πριν <αν> Υ^X ||
Β 356/Ζ8 τίεαεθαι: τιμωρήεαεθαι, Ζ Υ Ο Χ I τιμωρίαν λαβείν. Ζ = δΐιρΓα
τείοαοθαι Ι λ ||
Β 356/Ζ8 όρμήματα: ένθυμήματα. Ζ Υ Ο Χ
Β 356/Ζ8 ετοναχάε τε: καί ετεναγμούε. Ζ Υ Ο Χ
Β 358/Ζ8 άπτέεθω: λαμβανέεθω. ΖΥζ)Χ
Β 358/Ζ8 ήε νηόε: τήε ίδίαε νηόε. ΖΥΟίΧ
Β 358/Ζ8 μελαίνηε: βαθείαε, εκοτεινήε, τήε πίεεηι κεχριεμένηε. Ζ Υ Ο Χ
τήο Ζ : ή Υ(^Χ ||
Β 359/Ζ8 πρόεθ’ άλλων: πρότερον των λοιπώ ν ή έμπροεθεν. Ζ Υ Ο Χ
προτέρωο Ζ, πρότεροο δε Μ ακό ||
Β 359/Ζ8 πότμον: μόρον, ό έετιν ϊνα εύθύε προ πάντων έκείνοε έπί θάνατον έλθηι
ΖΥί^ΧΑ | καί άναπληρώεηι την ειμαρμένην. ΖΥζ)Α
2 αναπληρωθεί Ζ ||
Β 359/Ζ8 έπίεπηΐ: έπιδιώξηι, καταλάβηι. Ζ Υ Ο Χ
Β 360/Ζ8 άλλά άναξ: άλλά ώ βααιλεΰ· άποετρέφει δε τον λόγον άπό των Ελλήνων
πρόα τον Άγαμέμνονα. καί καλείται | τό εχήμα άποετροφή (= Α18). ΖΥΡΧΑ
Β 360/Ζ8 ευ μήδεο: ευ τε καλώε βουλεύου. Ζ Υ Ο Χ
Β 360/Ζ8 πείθεό τ ’ Γάλλωι ΥΡΧ1: καί πείθου άλλωι. Ζ Υ Ο Χ I λείπει δε τό "καλώε εοι
ευμβουλεύοντι". ΖΟ Χ
πείθοιό τ ε 7λ ||
Β 361/Ζ8 άπόβλητον: άποβολήε άξιον, άδόκιμον. Ζ Υ Ο Χ
Β 361/Ζ8 έεεεταί: έεται, γενήεεται. Ζ Υ Ο Χ
Β 361/Ζ8 ό ττι κεν είπω: όπερ αν εϊπω. ΖΥζ)Χ
Β 362/Ζ8 κρίνε: διάκρινε, διαχώριζε. Ζ Υ Ο Χ
Β 362/Ζ8 κατά φΰλα: κατά έθνη, ό έετιν διά πλήθη. ΖΥζ)Χ
διά Υ : ίδια ΖΟΧ ||
94 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 362/Ζ8 κατά φρήτραο: κατά φρατρίαο, δ έοτι ουγγενείαο. Ζ Υ Ο Χ


φατρίαο Υ(φΧ ||
Β 363/Ζ8 ώο φρήτρη φρήτρηφιν άρήγηΐ: δπωο ή ιδία φρατρία τήι έαυτήο φρατρίαι
βοηθήι. Ζ Υ Ο Χ
φατρία ... φατρίαι Υ(^Χ ||
Β 363/Ζ8 φΰλα δε φύλοιο: τά δε έθνη τοίο έθνεοιν. ΖΥΟ,Χ
Β 364/Ζ8 έρξηιο: πράξηιο. ΖΥ(φΧ
Β 365/Ζ8 γνώοηΐ: μάθηιο. ΖΥΟ,Χ
Β 365/Ζ8 δε τε: καί δοτιο. ΖΥΟ,Χ
Β 365/Ζ8 νύ: δή. Ζ Υ Ο Χ
Β 366/Ζ8 ήδ’ δε κε: καί δοτιο. 'έαθλόε' δε άγαθόο, άνδρείοε. Ζ Υ Ο Χ
Ιεπιπια ρπ> 8έ Υ(φΧ ||
Β 366/Ζ8 έηιοί: ύπάρχηι. Ζ Υ Ο Χ
Β 366/Ζ8 κακάα: δειλόο, άοθενήο. Ζ Υ Ο Χ
Β 366/Ζ8 κατά οφέαο γάρ μαχέονταί: ούτω γάρ αν προθύμωο καί κατά την εαυτοί)
δύναμιν έκαοτοο μαχήοεται. Ζ Υ Ο Χ
Β 367/Ζ8 γνώοεαι δ ’ εί καί θεοπεοίηι πάλιν ούκ άλαπάξειο καί τά έξήο: έπιγνώοηι
δε πότερον θεία γνώμη έοτίν ή έναντιουμένη οοι πράο τό έλειν την Ίλιον, ή ή των
άνδρών δειλία καί άπειρία των πολεμικών έργων. ΖΥζ)Χ
8έ Ζ \ ογπ Υ(φΧλ || θεοπεοίην Ζ^X λ || 3 άπειρία Ζ : άπόνοια Υ(φΧ ||
Β 367/Ζ8 κατά οφέαο: καθ’ έαυτούο. ΖΧΟΥΧ
Β 367/Ζ8 θεοπεοίηι: θείαι γνώμηι. ΖΥ(φΧ
Β 367/Ζ8 ούκ άλαπάξειο: ούκ έκπορθήοειο. ΖΥζ)Χ
Β 368/Ζ8 κακότητί: κακίαι, δειλίαι. ΖΥ(φΧ
Β 368/Ζ8 άφραδίηΐ: άπειρίαι. έξήτηται δέ διά τ ί ταύτην την τάξιν προ πολλού μη
ύπετίθετο ό Νέοτωρ ήτοι δ τι πάλαι μέν Ά χιλλεύο φίλοο ών των Ελλήνων ήρκει
πράο τό ουνέχειν τούο βαρβάρουο καί καλώο έκείνωι θαρρών ούκ έποίει τούτο- νΰν
δέ αύτοΰ μηνίοντοο είκότωο άοφαλεοτέραν διάταξιν είοάγει. ΖΥζ)ΧΑΗ
Β 370/Ζ8 ή μάν: δντωο δή, άληθώο δή. ΖΧΟ£Χ
Β 370/Ζ8 άγορήΐ: δημηγορίαι, ουμβουλήι. ΖΥ(^Χ
Β 370/Ζ8 νικάιο: ύπερβάλλειο. ΖΥ(φΧ
Β 371/Ζ8 αί γάρ Ζεύ τε πάτερ καί τά έξήο: "αϊθε γάρ." έοτι δέ επίρρημα εύκτικόν.
ΖΥ(^Χ | εντεύθεν δέ τινέο νομίξουοιν Άθηναίον γεγονέναι τον ποιητήν, τό γάρ
'Άθηναίη' Α ττικόν καί ίδιον είναι τον δρκον των Άθήνηιοιν. ΖΥζ)ΧΑΗ
1 έ ε τ ι γάρ Υ II 2 νομίζουειν : όνομάζουοιν Α || 3 δρκον <φαοί> Α || των άθήνηοιν ΖΥ : των άθηναίων
Α, άθηναίοιο (φΧ||
Β 372/Ζ8 ουμφράδμονεο: ούμβουλοι. ΖΥζ)
Β 372/Ζ8 ειεν: ήοαν, ύπήρχον. ΖΥ(^Χ
Β 373/Ζ8 τώ κε: ούτωο γάρ αν. ΖΥζ)Χ
Β 373/Ζ8 τάχα: ταχέωο. ΖΟ,Χ
Β 373/Ζ8 ήμύοειε: κλιθείη, πέοοι. Ζ Υ Ο Χ
Β 374/Ζ8 χεροίν ύφ’ ήμετέρηιοιν: ύπό των ήμετέρων χειρών. ΖΥζ)Χ
Β 374/Ζ8 άλοΰοα: ληφθείοα- 'περθομένη' δέ πορθηθείοα. έξήτηται δέ καί τούτο, διά
τ ί Όδυοοέωο καταοχόντοο διά λόγων τούο δχλουο καί τοιοΰτο πράγμα ουνετόν καί
3 οπουδαίον ποιήοαντοο ό βαοιλεύο νΰν δύναμιν έν τώ ι λέγειν Νέοτορι προομαρ-
τυρεί. ήτοι δ τι ώο δυναμικωτέρωι- προκατειλημμένων <γάρ> των επιχειρημάτων
Άθηνάι τε καί Όδυοοεί, δμωο εύπόρηοε λό γω ν ή δ τ ι ό μέν μόνον ώνείδιοεν,
6 Νέοτωρ δέ ούν τή ι διατάξει καί ουμβουλίαι καί τάο άοτραπάο ειπεν βεβαιότερον
νίκηο φώο (Β 353δ). ΖΥζ)ΧΑΗ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 95

1 Ιεππηα ρΓΟ δε Υ(^Χ || 2 λόγον Α || τοιοΰτον ΑΚ || 3 νέετορι : δύναμιν Α || 4 ό τι ογπ Υ(^Χ || 4 γάρ
δΐιρρί. Κ II 5 τ ε ογπ Υ(φΧ || εύπορηεαι Ζ, εύπορηεαι ΑΚ || .. έπόριεε λόγον Υ(φΧ || 6 δια τά ξει ΖΑ :
ιδία τάξει Υ(φΧ || βεβαιότερον <γάρ> Α ||
Β 375/Ζ8 αίγίοχοο: αιγίδα έχων. Ζ ~ Α 2022)
Β 376/Ζ8 άπρήκτουο: άπράκτουο, πρόο άε ούδέν έετι πράξαι φιλονεικίαε. Ζ Υ Ο Χ
πρόε άπράκτουο ΖΥζίΧ : εοιτεχί || άο : οΰε Υ ||
Β 376/Ζ8 νείκεα: κακολογίαο, μάχαο. ΖΥΟ,Χ
Β 376/Ζ8 βάλλει: εμβάλλει. Ζ Υ Ο Χ
Β 377/Ζ8 μαχεοοάμεθα: όμοΰ έπολεμήοαμεν. Ζ | έφιλονεικήοαμεν. Υ(φΧ
Β 377/Ζ8 εϊνεκα: ένεκα, Ζ Υ Ο Χ \ χάριν (= Β 161©). Ζ
Β 378/Ζ8 άντιβίοιο: έναντίοιο. ΖΥΟ Χ
Β 378/Ζ8 ηρχον: πρώτοο ήρχόμην τήο όργήε- 'χαλεπαίνων' γάρ όργιξόμενοε. ΖΥΟ,Χ
Ιεπιπια ρΓΟ γάρ Υ(φΧ ||
Β 379/Ζ8 έο γ ε μίαν: είο μίαν καί την αύτήν έκκληοίαν ΖΥΟ,Χ I καί ευμβουλήν. ΖΟ,Χ
Β * */Ζ8 ώι (= Β 25 205 827): ώιτινι. Ζ = Β 25©
Β 380/Ζ8 άνάβληοιο: άναβολή καί ύπέρθεοιο τοΰ κακοΰ. ΖΥΟ,Χ (~ Ερίπι. α 95)
Β 380/Ζ8 ούδ’ ήβαιόν: ουδέ τον έλάχιοτον καί ολίγον χρόνον. ΖΥΟ,Χ
όλιγοχρόνιον Υί^Χ, = Α 352Ώ μινυνθάδιον ||
Β 381/Ζ8 δείπνον: τό παρ’ ήμίν νΰν άριοτον λεγόμενον, τό πρωινόν έμβρωμα-
δόρποο δε τό έν τήι έοπέραι, ό ήμείο δείπνον λέγομεν. ΖΥζ)ΧΗ
2 λέγωμεν Ζ ||
ί Β 381/Υ8 δείπνον: τό πρωινόν μεθ’ δ δεί πονείν, δ έοτιν έργάξεοθαι- δόρποο δε ή
έεπερινή τροφή παρά τό οίονεί παύεεθαι τό τηνικαΰτα λοιπόν τούε πολεμοΰνταε
τοΰ δόρατοε, δ έετι τοΰ πολέμου, καί ήουχάξειν. Υ(^ΧΚ ~ ΕΜ 284,2, Τ8
Β 381/Ζ8 ξυνάγωμεν: ευετήοωμεν. Ζ
Β 381/Ζ8 ’Άρηα: νΰν τον πόλεμον (= X). τετραχώε γάρ τούτωι τώι όνόματι κέχρηται
ό ποιητήε· επ ί μεν τοΰ πολέμου, ώε ένταΰθα 'νΰν δ ’ έρχεοθ’ έπ ί δείπνον ϊνα
3 ξυνάγωμεν ’Άρηα'· έπ ί δε τοΰ οιδήρου, ώο έκεί 'α'ίματοο άεαι ’Άρηα ταλαύρινον
πολεμιοτήν' (Ε 289?ρ) καί 'ένθα δ ’ έπειτα άφίει μένοο δβριμοο Άρηο' (Ν 444 οί ©)·
έπί δε αύτοΰ τοΰ θεοΰ οΰτωο 'καί δ ’ αΰθ’ ή κυνόμυια άγει βροτολοιγόν ’Άρηα (Φ
6 421), καί πάλιν 'έο δε Τρώαο Άρηο κορυθαίολοο' (Υ 38)· έπί δε τήο πληγήο, ώο έν
έκείνοιε 'ένθα μάλιετα / γ ίν ε τ ’ Άρηε άλεγεινόε όϊξυροίει βροτοίει' (Ν 568 ε ί ©
"τρώοιο") ΖΥςΑΚ ~ Αρδ 41, 11
1 τούτω ι τώ ι όνόματι τετραχώ ε κέχρηται Α || 2δ νΰν ... ξυνάγωμεν άρηα ογπ Α || 2 έρχεεθαι Ζ || 3
ειδήρου ίώε έκεΐ) Α || άρηα2 : αρεα Ζ || 4 ένθα δ ’ : ενθάδε Α || έ π ε ιτ ’ ΥΑΚ Ηογπ. || άμφίει Ζ || όβρι-
μον Α || 5 αύθ’ ή Ηογπ. : α ΰ τ’ ή Ζ(Α), αύτή Υ<3 || κυνάμυια Α = ν. 1. Ηογπ. || 6 ροδί κορυθαίολοε αάά.
ΖΑ πόλεμον δ ’ (δε Α) ηεδείο υηάε || ώε έν έκείνοιε ογπ Υ(^ΑΚ || 7 γ ε ίν ε τ ’ Ζ, γ ίν ετα ι Α ||
Β 382/Ζ8 ευ μέν τιο: καλώο μέν τιο. ΖΥΟ,Χ
Β 382/Υ8 δόρυ: ξίφοο (ρΐ'ορΐεΐ' θηξάοθω). Υζ)
Β 382/Ζ8 θηξάοθω: άκονηοάτω. ΖΥΟ,Χ
άκονηεάεθω Υ^X ||
Β 382/Ζ8 ευ δ ’ άοπίδα θέοθω: καί εύτρεπιοάτω αύτοΰ την άοπίδα. ΖΥΟ,Χ
Β 383/Ζ8 ευ δ ε τιο: καλώο δ ε τιε. Ζ Υ Ο Χ
Β 384/Ζ8 άμφίε ίδών: περιεκεψάμενοε καί άκριβώο καταμαθών. ΖΥζ)Χ
Β 384/Ζ8+Υ8 μεδέοθω: έπιμέλειαν ποιείοθω, Ζ Υ Ο Χ | φροντιξέτω. Ζ | καλόν γάρ δυο-
χερή έ λ π ίξ ε ιν ή γάρ άποβάντων ράιδιον ήχθέοθημεν, ή μη τελευτηθέντω ν
ύπεράγαν έχάρημεν (~ Τ). Υ(^Χ
μ ε δ έ ε θ ω Ζ λ =Η ογπ. : ά π τ έ ε θ ω Υ ^ X λ = 3 5 8 Ώ ||

Β 384/Υ8 μεδέοθω: φροντιζέτω ΥΟ Χ


Β 385/Ζ8 ώο κε: δπωο άν. ΖΥΟ Χ
96 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 385/Ζ8 πανημέριοί: δ ι’ δληο ήμέραο. Ζ Υ Ο Χ


Β 385/Ζ8 ετυγερώΐ: μιεητώι, φοβερώι. ΖΥζ)Χ
Β 385/Ζ8 κρινώμεθα: διακρινώμεθα, ένεργώμεν. 'Ά ρηϊ' δε τώι πολέμωι. Ζ Υ Ο Χ
Ιεπιπια ρΓο 8έ τώ ι Υ(φΧ ||
Β 386/Ζ8 παυοωλή: κατάπαυοιο. ΖΥΟ,Χ
Β 386/Ζ8 μετέοοεταί: έν ήμίν γενήοεται. ΖΥΟ,Χ
Β 386/Ζ8 ούδ’ ήβαιόν: ούδέ τό έλάχιετον. ΖΥΟ,Χ
Β 387/Ζ8 διακρινέει: διαχωρίοει. Ζ Υ Ο Χ
διακρίνοι Ιλ ||
Β 387/Ζ8 μένοο: την έκάετου ημών δύναμιν καί προθυμίαν. Ζ Υ Ο Χ I περιφραετικώε
άνδραε. Υζ)Χ ροδί 387 διαχωρίοει
Β 388/Ζ8 ίδρώεεί: ύγρανθήεεται ύπό τοΰ ίδρώτοε τοΰ πολεμοΰντοε. ΖΥζ)ΧΤ
Β 388/Ζ8 τεΰ: τινόε. Ζ Υ Ο Χ
Β 388/Ζ8 τελαμών: ό άναφορεύε νΰν τήε άεπίδοε (~ Αρδ 151, 1), δ έετιν πλατύε
Ιμάε άφ’ ου ή άεπίε ήρτηται- έετιν δε καί έτεροο τελαμών τοΰ ξίφουο (Η 304, Ξ
404). ΖΥςΧΑ
Β 388/Ζ8 άμφί οτήθεοφι: περί τοΐο οτήθεοιν. ΖΥΟ Χ
Β 389/Ζ8 άμφιβρότηο: τήο πανταχόθεν τον βροτόν, δ έ ε τ ι τον άνθρωπον, περι-
εχούοηο καί εκεπούεηε· άνδρομήκεοι γάρ έχρώντο ταΐο άοπίοιν οί παλαιοί. Ζ ΥΟ Χ
2 καί οκεπουοηο ογπ Υ ||
Β 389/Ζ8 περί δ ’ εγχει χεΐρα καμειταί: κοπίαοει δε καί ή χειρ αύτοΰ βαετάζουεα τό
δόρυ. Ζ Υ Ο Χ
Β 390/Ζ8 έύξοον: τό καλώο κατεοκευαομένον. ΖΥΟ Χ
Β 390/Ζ8 τιταίνων: τείνων, έλκων. ΖΥΟ Χ
Β 391/Ζ5 δν δε κ’ έγών: δν δ ’ αν εγώ. Ζ Υ Ο Χ
δε κ’ Υ^Xλ / δ ’ αν Ζλ = νν. 11. Ηογπ. || εγώ Ζλ || δ ’ αν : αν δε Ζ ||
Β 391/Υ8 άπάνευθε: αποθεν, χωρίο. ΥΟ Χ = Α 352)
Β 391/Ζ8 έθέλοντα: θέλοντα, βουλόμενον. ΖΥζ)Χ
Β 391/Ζ8 νοήοω: θεάοομαι, ϊδω. ΖΥ0£Χ
Β 392/Ζ8 μιμνάζειν: μένειν. ΖΥΟ Χ
Β 392/Υ8 κορώνιοιν: καμπυλοπρύμναιο. ΥΟ Χ
Β 392/Ζ8 ου οί έπειτα: ούκ αν αύτώι είο τό μετά ταΰτα. ΖΥζ)Χ
Β 393/Ζ8 άρκιον: ικανόν, ωφέλιμον. ΖΥΟ Χ
Β 393/Ζ8 έοοεταί: έοται, γενήοεται. ΖΥ0£Χ = Β 3612)
έεεείται Υ^Xλ = Ηογπ. ||
Β 393/Ζ8 φυγέειν: φυγεΐν. ό δέ λόγοο- τώι δε θέλοντι φεύγειν τον πόλεμον ούχ
ικανόν ούδέ αύταρκεο γενήοεται πρόε τό μη ύπό κυνών καί εαρκοφάγων όρνεων
διαεπαεθήναι. ΖΥΟΔ-
1 τώ ι ίδέ) θέλοντι Α || ούκ ίκανον Ζ ||
Β 394/Ζ8 ίαχον: ήχηεαν, έβόηεαν. Ζ Υ Ο Χ
Β 395/Ζ8 άκτήΐ: ό παραθαλάεειοε καί πετρώδηε τόποε, άπό τοΰ περί αύτόν αίεεε-
εθαι δ έετιν προορήοοεοθαι καί περικλαοθαι τα κύματα. ΖΥζ)Χ οί Αρδ ρηγμίν
2 ρήεεεεθαι Υ^X ||
Β 396/Ζ8 προβλήτΐ: προβεβλημένωι, έκκειμένωι, Ζ Υ Ο Χ I δ έ ε τ ι προέχοντι είο
θάλαοοαν. ΖΥΟ
1 κειμένω X ||
Β 396/Ζ8 οκοπέλωΐ: ύψηλώι τόπωι άφ’ ου περιοκοπήοαι καί άφιδείν έοτιν πάντα.
Ζ Υ Ο Χ ~Τί
άφιδεΐν Ζ, ε ί Οί§ηαο 1, 137 : άπ ιδειν Υ^X ||
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 97

Β 396/Ζ8 λείπει: απολείπει, έάι. ΖΥΟΧ


Β 397/Υ8 παντοίων: παντοδαπών. Υζ)Χ
Β 398/Ζ8 άνοτάντεο: άναυτάντευ. ΖΥΟΧ ~ Τ8
Β 398/Ζ8 όρέοντο: ώρμων. ΖΥΟΧΤ1
Β 398/Ζ8 κεδαοθέντεο: διαμεριοθέντεο, ΖΥΟΧ | οκορπιοθέντεο. ΖΟΧ
Β 399/Ζ8 κάπνιοεαν: πΰρ άνήψαν (= Τ1) καί ώφοποίηοαν. ΖΥΟΧ
Β 399/Ζ8 έλοντο: έλαβον. ΖΥΟΧ
Β 400/Ζ8 έρεζεν: έπετέλει, έθυεν. ΖΥΟΧ
Β 400/Ζ8 αίειγενετάων: διά παντόο δντων, αθανάτων. ΖΥΟΧ
Β 401/Ζ8 μώλον: μολυυμόν τον έν τώι πολέμωι καί πόνον. ΖΥΟΧ
Β 402/Ζ8 ίέρευυεν: έοφαξεν. ΖΥΟΧ
Β 403/Ζ8 πίονα: πιμελή, λιπαρόν. ΖΥΟ,Χ
Β 403/Ζ8 πενταέτηρον: πενταετή. ΖΥΟΧ
Β 404/Ζ8 κίκληοκεν: έκάλει. ΖΥΟ,Χ
Β 404/Ζ8 γέρονταο: έντίμουυ βαοιλέαο. 'άριοτήαο' δε τούε έν τώ ι πολέμωι άρι-
υτεύονταυ. ΖΥΟ,Χ
Ιεππηα ρΓΟ 8έ ΥΟΧ || 1 άριετήεεειν ... άρίετοιε X ~ Α 2272) || 2 άρίετουε ΥΟ ||
Β 404/Ζ8 Παναχαιών: πάντων των Ελλήνων. ΖΥΟ,Χ
Β 405/Ζ8 Ίδομενήα: τον Ιδομενέα. ΖΥΟΧ
Β 406/Ζ8 Αϊαντε δύω: καί τούε δύο Αϊανταε. 'Τυδέου' δέ 'παίδα' περιφραετικώε τον
Διομήδην. Ζ Υ Ο Χ
1 παΐδα Ζ ~ Ε 800 : υιόν ΥΟΧλ = Ηογπ. || .. περιφραετικώε ογπ ΥΟΧ || 2 διομίδη Ζ ||
Β 407/Ζ8 Δ ίί μήτιν άτάλαντον: τώι Δ ιί την εύβουλίαν ίεον. ΖΥΟ,Χ
Β 408/Ζ8 αύτόματοε: άνευ τού κληθήναι. ΖΥΟ,Χ
Β 408/Ζ8+Υ8 βοήν άγαθόε: ό έν τώ ι πολέμωι γενναίου. Ζ Υ Ο Χ I ή μεν γάρ δειλία
θραύουυα τό πνεύμα βραχίετην (= X) απεργάζεται την φωνήν. ΥΟΑΤ
2 βραχεΐαν Α ||
Β 409/Ζ8 ήιδεε: ήιδει, ήπίετατο. ΖΥΟ
Β 409/Υ8 κατά θυμόν: κατά τήν ψυχήν. Υζ)
Β 409/Ζ8 άδελφεόν: άδελφόν. ΖΥΟ
Β 409/Ζ8 έπονεΐτο: ένήργει καί έθυεν ύπέρ αύτού. ΖΥΟ
Β 410/Ζ8 βουν δέ περιετήεαντο: περί δέ τον βουν κύκλωι έατηααν. ΖΥΟ
Β 410/Υ8 ούλοχύταε: τάε κριθάε. Υζ)
Β 410/Ζ8+Υ8 άνέλοντο: έβάεταεαν, ΖΥ Ο I άνέλαβον. ΥΟ
Β 412/Ζ8 κύδιετε: ε ν δ ο ξ ό τ α τ ε . Ζ = Α 1222)
Β 412/Ζ8+Υ8 κελαινεφέε: μελανονεφέε, μέλανα νέφη υυνάγων ΖΥ Ο I πρόε κατάπλη-
ξιν. ΥΟ = Κ 369£
Β 412/Ζ8 αίθέρι ναίων: ό τον ύπέρ τον άέρα δντα αιθέρα κατοικών ό γάρ "Ομηρου
τούτο οιδεν αιθέρα. ΖΥΟ
Β 413/Ζ8 ήέλιον: ήλιον. Ζ ~ Α 4752)
Β 413/Ζ8 κνέφαυ έλθείν: καί υκότου έπιγενέυθαι. ΖΥΟ
Β 414/Ζ8 καταπρηνέυ βαλέειν: καταβαλείν ώυτε πρηνέυ καί είυ τό έμπρουθεν
πευείν. ΖΥΟ
καταπρηνέαε ΥΟλ || .. πρηνέε ογπ ΥΟ II
Β 414/Ζ8 μέλαθρον: οικον άπό τού ύπό καπνού μελαίνεεθατ άπό δέ τούτου φηυί τό
βαυίλειον. ΖΥΟ
Β 415/Ζ8 αίθαλόεν: τό καταιθαλωθήναι καί κατακαυθήναι δυνάμενον. ΖΥΟ
αίθαλόεντα (= Τ1ΐ60§. 72)· τό κατηιθαλωμένον ΥΟ ||
98 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 415/Ζ8 πρήοαΐ: έμπρήοαι, καΰοαι. ΖΥΟ,


Β 415/Ζ8 δη'ίοιο: καυοτικοΰ, φθαρτικοΰ. ΖΥζ)
δήοιο Υ<3 ||
Β 415/Ζ8 θύρετρα: θύραο. ΖΥΟ, (ΑΓ μέλαθρον = 414)
Β 416/Ζ8 Έκτόρεον δε χιτώνα: τον δε τοΰ Έκτοροο θώρακα. ΖΥΟ.
θώρακα Ζ : χιτώνα Υ<3 ||
Β 416/Ζ8 περ'ι ετήθεοεί: περ'ι τώι ετήθει αύτοΰ. ΖΥΟ,
Β 416/Ζ8 δα'ΐξαΐ: διακόψαι. ΖΥΟ,
Β 417/Ζ8+Ρ8 χαλκώι ρωγαλέον: οιδήρωι διακοφθηοόμενον ή διεοχιομένον. ΖΥΟ,Τ \
γέγονε δε παρά τό ρήοοω. 0, = Τ
Β 417/Ζ8 πολέεο δέ: πολλοί δε. ΖΥ€}
Β 417/Ζ8 άμφ’ αύτόν: περ'ι αύτόν. ΖΥΟ)
Β 418/Ζ8 πρηνέεο: πρηνεΐο, έπ'ι οτόμα. ΖΥΟ,
οτόμα Ζ = Ε 5 8 2 : πρόοωπον Υ<3 = Δ 544 ||
Β 418/Ζ8 έν κονίηιοιν: έν τήι γήι κείμενοι. ΖΥΟ,
Β 418/Ζ8+Υ8 όδάξ λαζοίατο γαΐαν: τοΐο όδοΰοι την γην δάκοιεν. ΖΥΟ, | γίνετα ι δέ έκ
τοΰ δάκω, δάξω, δάξ. τοΰτο δέ ουμβαίνει αύτοΐο όδυνωμένοιο (~ Τ). τό δέ γαΐαν |
αντί τοΰ γαίηο (= Α τ).ΥΟ,
λαξοίατο 7 λ ||
Β 419/Ζ8 ούδ’ άρα πώ οί: ούδέπω δέ αύτώι. ΖΥΟ,
ουδέποτε Υ<3 || αύτοΰ ΖΥ<3 ||
Β 419/Ζ8 έπεκραίαινε: έπετέλει. ΖΥΟ,
επεκράανε Ιλ ||
Β 419/Υ8 έφετμάο: έντολάο. ΥΟ, = Ε 5082), οοηίεΐ'εόαΐυΐ' έπεκραίαινε ευπι Ε 508 τοΰ
δ’ έκραίαινεν έφετμάο (ν. ΖΡΕ 132 η. 14).
Β 420/Ζ8 δέκτο: έδέξατο. Ίερά' δέ ίερεΐα, θυείαε. 'πόνον δέ' κάματον δέ. ΖΥζ)
1 Ιεηιπια ρΓο ρποεε δε Υ<3 || ίρά / ιερά ΖΥζ) = Α 1472) νν. 11. Ηογπ. || πόνον δέ ιιΐ Ιεηιπια Υ<3 ||
Β 420/Ζ8 άμέγαρτον: άφθονον, πολύν, ΖΥζ)Τ | ή κακόν κακοΰ γάρ ούδείε φθόνοε. Ζ
οί ρ 219£
Β 420/Ζ8 όφελλεν: ηΰξανεν. ΖΥΟ,
ώφελλεν Υ<3λ ||
Β 421/Ζ8 προβάλοντο: προεβάλοντο. ΖΥζ)
Β 423/Υ8 κνίοηΐ: τώι λίπει. ΥΟ,
Β 424/Υ8 δίπτυχα: διπλά. ΥΟ,
Β 424/Υ8 ώμοθέτηοαν: ώμά τά κρέα τοΐο βωμοΐο άπό έκάοτου μέλουο λαβόντεο
έπέθηκαν. ΥΟ,
μέλουε Α 461/Υζ Αρδ 171, 8 : μέρουο Υ<3 ||
Β 425/Ζ8 οχίζηιοιν: οχίζαιο. ΖΥΟ,
Β 425/Ζ8 άφύλλοιοί: φύλλα μη έχούοαιο, ξηραΐο. ΖΥΟ,
έχουοιν Ζ ||
Β 426/Ζ8 άμπείραντεο: διαπείραντεο. ΖΥΟ)
Β 426/Ζ8 ύπείρεχον: ύπεράνω ειχον. ΖΥΟ,
Β 426/Ζ8 Ήφαίοτοιο: τοΰ πυρόο. ΖΥΟ)
Β 435/Ζ8 δηθά: έπί πολύν χρόνον. Ζ Υ (^Α 1'
Β 435/Υ8 αύθι: ένταΰθα. ΥΟ,
Β 435/Ζ8+Υ8 λεγώμεθα: διαλεγώμεθα, ή ουναθροιζώμεθα. ΖΥΟ, (~ ϋΙ-Ατ) | οτρατηγική
διδαοκαλία χρόνου {μη} φείδεοθαι- ούτε γάρ παρελθόντα άνακαλεΐοθαι, ούτε
αίτήοαντεο λαβεΐν αύτόν δυνάμεθα. έρωτηθείο γάρ Άλέξανδροο "πώο τήο Έλλάδοο
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 99

περιεγένου" - "μηδέν άναβαλλόμενοο" ειπεν. Υζ)ΑΗ = Τ (Α18 άντ'ι άναλεγώμεθα, Α1ί


ήθροιομένοι ώμεν).
1 άθροίζωμεν Ζ || διδαεκαλία : παραγγελία Α || 2 μή ογπ Ε = Ειΐδΐ. 250, 29 || 3 γάρ : γοΰν Α, ούν Κ II 4
περιεγένου : έκράτηεεν Α, περιεγένετο Κ ||
Β 436/Ζ8 άμβαλλώμεθα: άναβαλλώμεθα, ύπερτιθέμεθα. ΖΥΟ,
υποτιθέμεθα Υ<3 ||
Β 436/Υ8 έργον: νΰν τον πόλεμον. ΥΟ, = Β 1372)
Β 436/Ζ8 ό δή: όπερ δή. ΖΥ(}
Β 436/Ζ8 έγγυαλίξηΐ: έγχειρίοηι, δώηι. ΖΥΟ, | 'έργον' δε νΰν φηοίν την μάχην (= Δ
47023). Ζ ν. δυρί'μ
έ γ χ ε ιρ ίε ε ι δώεει Υ<3 ||
Β 438/Ζ8 άγειρόντων: άθροιζόντων. ΖΥΟ)
Β 439/Ζ8 άθρόοι: ουνηθροιομένοι όμοΰ. ΖΥΟ.
Β 440/Ζ8 ’ίομεν: άπίωμεν, άπερχώμεθα. ΖΥΟ,
ϊωμεν Ζλ || άπίομεν Υ<3 || .. άπερχόμεθα ΖΥ<3 ||
Β 440/Ζ8 όφρα κε θάοοον: όπωο άν τάχιον. ΖΥΟ,
Β 440/Ζ8 άγείρομεν: άθροίεωμεν. Ζ (~ 43823; ΑΜ άντ'ι τοΰ έγείρωμεν)
άθροίεωμεν <:1ε Μ ακό : άθροίεομεν Ζ ||
Β 440/Υ8 όξύν Άρηα: διά τάχουο πόλεμον. ΥζΙ, διά τάχουο αά θάοοον = Ν 11523.
Β 442/Ζ8 κηρύκεοοί: τοΐο κήρυξιν. 'λιγυφθόγγοιοι' δέ ήδυφώνοιο, ή όξυφώνοιο. ΖΥΟ,
Ιεπιπια ρ κ δέ Υζ> II
Β 445/Ζ8 οί δ ’ άμφ’ Άτρεΐωνα: οί δέ περί τον Άτρέωο παΐδα Αγαμέμνονα. ΖΥΟ)
Β 446/Ζ8 θΰνον: ώρμων. ΖΥΟ)
Β 446/Ζ8 κρίνοντεο: διαχωρίζοντεο, ΖΥΟ, \ διατάοοοντεο. Ζ ~ Ν 17923
Β 446/Ζ8 μετά δέ: έν αύτοΐο δέ. ΖΥΟ,
Β 447/Ζ8 έρίτιμον: μεγάλωο έντιμον. Ζ | έντιμον, μεγαλότιμον (= Α^Τ1). ΥΟ)
Β 447/Ζ8 άγήραον: άφθαρτον. ΖΥΟ)
Β 448/Ζ8 έκατόν: πολλοί- ού γάρ μόνον άριθμώι έκατόν. Ζ οί Ε 74423
Β 448/Ζ8 θύοανοί: κροοοοί. ΖΥΟ,Τ = Αρδ 89, 5
Β 448/Ζ8 παγχρύοεοί: όλόχρυοοι. ΖΥΟ,
Β 448/Ζ8 ήερέθοντο: άπηιώρηντο, άπεκρεμώντο. ΖΥΟ)
ήιωροΰντο έκρέμαντο Υζ> ||
Β 449/Ζ8 εύπλεκέεο: καλώο πεπλεγμένοι. ΖΥΟ,
Β 449/Ζ8 έκατόμβοιοο: έκατόν βοών τιμήο άξιοο, ή έκατόν χρυοών νομιομάτων. οί
γάρ άρχαΐοι ύπερτιμώντεο τό ζώ ον τον βοΰν διά πολλά μέν καί ό τι ιερόν έοτιν,
ένεχάραττον τώ ι μέν ένί μέρει τοΰ νομίοματοο βοΰν, τώ ι δέ έτέρωι τό τοΰ
βαοιλέωο πρόοωπον. ΖΥ(φΑ
1 χρυεδν Α || 2 τιμώ ντεε Υ<3 ||
Β 450/Ζ8 ούν τήΐ: ούν ταύτηι τή ι αίγίδι. 'παιφάοοουοα' δέ ένθουοιωδώο όρμώοα.
ΖΥ0,
Ιεπιπια ρ κ δέ Υ<3 || ένθουοιώοα Υ<3 ιιΐ Ε 66123 μαιμώωοα ||
Β 450/Ζ8 διέοουτο: διήιει, διήρχετο. ΖΥΟ,
Β 451 /Ζ8 ότρύνουοα: παρορμώοα είο τον πόλεμον. ΖΥΟ,
Β 451/Ζ8 οθένοο: δύναμιν. ΖΥΟ,
Β 452/Ζ8 άλληκτον: άκατάπαυοτον, ΖΥΟ, | πολύν. Ζ ~ Ερίπι. α 101
αλληκτον 7λ / αληκτον Υ<3λ = νν. 11. Ηογπ. ||
Β 453/Ζ8 τοΐοι Γδέ ΥΟ ': τοΐο δέ Έλληοι. ΖΥΟ,
Β 453/Ζ8 άφαρ: εύθέωο, ταχέωο. ΖΥΟ,
100 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 453/Ζ8 γλυκίων: ήδύτεροο. ΖΥΟ,


γλυκειών 7λ ||
Β 453/Ζ8 ήέ νέεοθαι: ήπερ πορεύεοθαι έπ'ι τάο πατρίδαο. ΖΥΟ,
επ ί Ζ : είε Υζ> ||
Β 454/Ζ8 γλαφυρήιοιν: κοίλαιο, βαθείαιο. ΖΥΟ,
Β 455/Ζ8 αΐδηλον: άδηλοποιόν, άφανιοτικόν. ΖΥΩ ~ Αρδ 16, 28
Β 455/Ζ8 έπιφλέγεί: καίει, 'άοπετον' δε την πολλήν. ΖΥΩ
1επιπΐ3 ρΓο 8έ την Υζ> ||
Β 456/Ζ8 ούρεοο έν κορυφήιο: έν άκρωρείαι όρουο. ΖΥΟ,
άκρωρείαιε Υ<3 ||
Β 456/Ζ8 εκαθεν: πόρρωθεν. ΖΥζ)
Β 456/Ζ8 αύγή: λαμπηδών. ΖΥζ)
Β 457/Ζ8 ώο των: ουτωο τούτων. ΖΥζ)
Β 457/Ζ8 θεοπεοίοιο: θείου, θαυμαοτοΰ. ΖΥζ)
Β 458/Ζ8 αίγλη: λαμπρότηο. ΖΥζ)
Β 458/Ζ8 παμφανόωοα: πάνυ λάμπουοα. Ζ ~ Ε 2952)
Β 458/Υ8 δ ι’ αίθέροο: διά τού άέροο. ΥΟ,
Β 458/Ζ8ίκε: παρεγίνετο. ΖΥζ)
'ικε Ζ / ήκε Υζ)λ νν. 11. Ηογπ. || παρεγένετο Υ<3 ||
Β 459/Ζ8 πετεηνών: πετεινών. ΖΥζ)
Β 459/Ζ8 εθνεα: έθνη, πλήθη. ΖΥΩ
Β 460/Ζ8 δουλιχοδείρων: μακροτραχήλων. ΖΥΩ
Β 461/Ζ8+Υ8+Ω8 Άοίωι έν λειμώνι: έν τώ ι τήο Άοίαο ουμφύτωι τόπωι, Γή έν τώι
ίλυώδει τόπωι. άοιο γάρ κατά διάλεκτόν έοτιν ή ίλύο Υ(3η· άλλοι δε Άοίου όνομα-
3 τικώο άπό Άοίου τού Λυδοΰ. ΖΥζ) | Γάλλοι παρά τό άειν έχειν 0.Ί' ά λ λα πιετότερον
τό κύριον αύτώι περιτιθένα ι- έετ ι ούν άπό Άοίου, όο ήρξεν Λυδίαο. κατά δέ τάο
προχοάο πηλώδη τον τόπον ό Κάϋοτροο έρ γά ζετα ι- ου δέ ύδωρ, καί βοτάνη,
6 άφθονία όρνέων. Υ£} ~Τ | τό 'Άοίω έν λειμώνι' γενικήο πτώοεώο έοτιν, όθεν ούκ
έχει τό Τ· ήν γάρ τιο Άοίαο ηρώο ου όμώνυμοο Άοίαο λειμώ ν ειτα Άοίεω ώο
Ά τρείδεω καί Άοίω κατά ουγκοπήν, ώο έϋμελίαο 'έϋμελίω Πριάμοιο' (Α 47) καί
9 Ά ίνείω έταρον' (Ε 534) Γκαί 'Βορέω ύ π ’ ίωγήι' (ξ 533) θ ', ουτωο 9Ωροο έν τή ι Όρθο-
γραφίαι. ΥΟ, ~ Α, Ερίπι. α 104
2 όνομαετικώε <3 || 9 έτάρω Υ<3 ||
Β 461/Ζ8 Καϋοτρίου: Καύοτρου, ποταμού Λυδίαο. 'άμφί ρέεθρα' δέ περί τά ρεύματα.
ΖΥ(}
1επιπΐ3 ρΓο δέ Υζ> II δέεθρα Ζλ ||
Β 462/Ζ8 ένθα καί ένθα: ένταύθα κάκείοε. ΖΥΟ,
κακει Υ ||
Β 462/Ζ8 ποτώνταί: πέτονται. ΖΥΟ)
Β 462/Ζ8 άγαλλόμεναι: χαίρουοαι. ΖΥζ)
Β 462/Ζ8 πτερύγεοοί: πτέρυξιν. ΖΥζ)
Β 463/Ζ8 κλαγγηδόν: μετά βοήο. ΖΥΟ)
Β 463/Ζ8 προκαθιζόντων: τά ουναγελαοτικά τών όρνέων όταν προλάβηι τήι πτήοει,
άναμένειν είωθεν τά ύοτερούντα. ΖΥ(φλ
Β 463/Ζ8 ομαραγεί: ηχεί. ΖΥΟ,
Β 463/Ζ8 λειμών: ό ούμφυτοο τόποο καί ύγρόο. ΖΥΟ)
Β 465/Ζ8 προχέοντο: προήρχοντο- μεταφορικώο άπό τού πλήθουο τών ρευμάτων. Ζ
~ Ερίπι. χ 18!
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 101

Β 465/Ζ8 Οκαμάνδριον: τό τώ ι Οκαμάνδρωι ποταμώι παρακείμενον π ε δ ίο ν ό δε


Οκάμανδροε καταφερόμενοο από τήο ’Ίδηο καί μέοον τέμνων τό υποκείμενον τήι
Ίλίω ι πεδίον καί επ ί τα άριετερά έκδιδούε είο θάλαεοαν. καλείται δε ουτοε καί
Ξάνθοε. ΖΥζ)ΑΗ
Β 465/Ζ8 χθών: ή γή. ΖΥ(3
Β 466/Υ8 εμερδαλέον: καταπληκτικόν. ΥΟ, = Β 3342)
Β 466/Ζ8 κονάβιζε: η χεί- ονοματοποιία ό τρόποα. ΖΥΟ,
Β 467/Ζ8 εεταν: έετηεαν. ΖΥΟ,
Β 467/Ζ8+Υ8 άνθεμόεντί: άνθη έχοντι, ή ΥΟ) | άνθη φέροντι. ΖΥΟ,
Β 468/Ζ8 μυρίοι: πολλοί. ΖΥΟ,
Β 469/Ζ8 μυιάων: μυιών ή διάλεκτοε Βοιωτών. ΖΥΟ,
βοιωτική ή διάλεκτοε Υ<3 ||
Β 469/Υ8 ήΰτε μυιάων: επί τό 'δεύει' (471) ύποετίξομεν τήε άνταποδιδομένηε <τώι>
'ήύτε' λέξεωε άνακολούθωε έχούεηε, ώε έν τήι Θ τήε Ίλιάδοε 'ώε δ ’ δ τ ’ έν ούρανώι
άετρα φαεινήν άμφί εελήνην' (555), ειτα επιφέρει 'τόεεα μεεεηγύ νεών' (560). Υ (^~ Α
1 <τώι> Α ||
Β 469/Ζ8 άδινάων: άθρόωε πετομένων. ΖΥΟ)
Β 470/Ζ8 αϊ τε: αίτινεε. ΖΥΟ)
Β 470/Ζ8 κατά εταθμόν: κατά την έπαυλιν. ΖΥΟ) ~ Τ8
Β 470/Ζ8 ποιμνήϊον: ποιμενικόν. ΖΥΟ)
Β 470/Ζ8 ήλάεκουειν: περί τον αυτόν τόπον είλοΰνται. ΖΥΟ)
είλάεκουειν ΖΥ^λ ||
Β 471/Ζ8 ώρηι έν είαρινήΐ: έν έαροε ώραι. τοΰτό φηαιν | κατ’ έξοχήν των άλλων
ωρών (= Α18). ΖΥ(}
Β 471/Ζ8 ότε: οπότε. ΖΥ(}
Β 471/Ζ8 γλάγοε: τό γάλα. ΖΥΟ,
Β 471/Ζ8 άγγεα: τά γαλακτοδόχα άγγεία. ΖΥΟ)
Β 471/Ζ8 δεύει: βρέχει. ΖΥΟ,
Β 472/Ζ8 τόεεοί: τοεοΰτοι. ΖΥΟ)
Β 473/Ζ8 'ίεταντο: είετήκεεαν. ΖΥΟ)
Β 473/Ζ8 διαρραίααΐ: διαφθείραι. ΖΥΟΙ
Β 473/Ζ8 μεμαώτεε: προθυμούμενοι. ΖΥΟ,
Β 474/Ζ8 αίπόλια: αίγονόμια. αίπόλιον γάρ λέγεται τό των αιγών πλήθοα, ποίμνιον
δέ τό των προβάτων (~ Ε 137), αυβόαιον δέ τό των χοίρων (~ Λ 6782)), βουκόλιον δέ
τό των βοών (~ Ο 587), ίπποφόρβιον δέ τό των ίππων. ΖΥζ)ΑΕ
αίπόλιαι 7λ || 1 αιγονομιαι Ζ || αίπόλιον : αίγοπόλιον Ζ || αίπόλιον ... πλήθοε : αίπολίαν! τό τ(ών)
αιγ(ών) Α ||
Β 474/Ζ8 πλατέα: "μεγάλα", ή ό τι έν διαατήματι καί πλάτει πλείονι νέμονται αί
αιγεα. ΖΥζ)ΑΜ
1 π λείο νι ογπ Α1 ||
Β 474/Ζ8 αίπολοΐ: αίγοβοεκοί, ΖΥΟ, \ αίγονόμοι. Ζ ~Δ2752)
Β 475/Ζ8 ρεία: ραιδίωε, εύκόλωε. ΖΥΟ,
Β 475/Ζ8 διακρίνωεί: διαχωρίεωειν. ΖΥΟ,
Β 475/Ζ8 έπεί κεν: έπειδάν, όπόταν. ΖΥΟ.
Β 475/Ζ8 νομώΐ: έν τήι βοεκήι. ΖΥ(3
Β 475/Ζ8 μιγέωειν: άναμιγώειν. ΖΥΟ,
Β 476/Ζ8 ώε τούε: οϋτωε καί τούε 'Έλληναε. ΖΥζ)
Β 476/Ζ8 διεκόεμεον: διέταεεον. ΖΥΟ,
Β 477/Ζ8 ύεμίνην δέ: είε την μάχην. ΖΥ(3
102 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 477/Υ8 μετά δέ: εν αυτοίο δε. ΥΟ)


Β 477/Ζ8 κρείων: βαοιλεύο. ΖΥΟ
βαειλέων Ζ (βαειλεύων εοηί. άε Μ ακό = Α 10232)) ||
Β 478/Ζ8+Υ8 ’ίκελοο: όμοιου. ΖΥΟ \ ίυτέον δέ δ τι ! τό "όμοιου" καί τό "’ίοοο" καί τό
'ίκελοο' δοτικήι ουντάοοονται (= Α18) μόνα των πρόο τι. ΥΟ) ~ Α18
1 δμοιοο2 : ομοίωο Α1 || ’ίοοο : ϊοωο Α1 || 2 ουντάοοεται Α1 ||
Β 479/Ζ8 Ά ρει: τώι Ά ρει. ΖΥΟ)
Β 479/Ζ8 ζώνην: ήτοι τό κατά τό ζώο μα μέροε, ή την δπλιειν άπό μέρουυ. ΖΥΟ)
Β 479/Ζ8 ετέρνον: τό οτήθοο. ΖΥΟ)
Β 479/Υ8 Πουειδάων (= Α 400): Πουειδών. ΥΟ
ποοειδάωνι (= Ηογπ.) : ποοειδώνι <3 ||
Β 480/Υ8 ήύτε: ώοπερ, καθάπερ. ΥΟ)
Β 480/Ζ8 άγέληφι: έν τή ι άγέληι, έν τώ ι πλήθει. τό δέ γένου προθε'ιο τό ειδου
έπήνεγκεν γενικόν μέν γάρ ό βοΰο έοτιν, ίδικόν δέ ό ταΰροο. ΖΥΟ, υί Ε 1622), Ξ
347τ
2 ειδικόν Υ, ίδικώο <3 ||
Β 480/Ζ8 μέγ’ έξοχου: μεγάλωο έξοχώτατοε. ΖΥΟ)
Β 480/Ζ8 έπλετο: έγένετο. ΖΥΟ = Αρδ 75, 3
Β 481/Ζ8 βόεοοί: βουυίν. ΖΥΟ,
Β 481/Ζ8 μεταπρέπεί: διαπρέπει. ΖΥΟ,
Β 481/Ζ8 άγρομένηιοί: ήθροιομένοιο. ΖΥΟ,
άγρομένοιοιν Υζ)λ ~ Γ 2092) ||
Β 482/Ζ8 τοΐον: τοιοΰτον. ΖΥΟ)
Β 482/Ζ8 θήκεν: έποίηοεν. ΖΥΟ)
Β 482/Ζ8 ήματι κείνωι: τή ι ήμέραι έκείνηι. 'έκπρεπέα' (483) δέ έκπρεπή, διάδηλον.
ΖΥΟ
έν έκείνηι τή ι ήμέραι Υζ> || Ιεπιπια ρΓο δέ ΥΟ) ||
Β 484/Ζ8+Υ8 έοπετε: λέγετε μοι, ώ Μοΰυαι- διό τό ε φιλοΰται. ΖΥΟ, \ ό δέ λόγου-
"έοπετε νΰν μοι Μοΰοαι (484), οιτινεο ήγεμόνεο ΓΔαναών Τ1 (487)· άρχούο γάρ
νηών έρέω (493), πληθύν δ ’ ούκ αν έγών έρήοομαι (488)," τουτέυτιν εϊπω, ούδ’ εί
δεκαπλαοίων έμαυτοΰ γένωμαι- ύμών γάρ έοτι τό έργον. 'φωνή δέ άρρηκτοο' (490)·
κα! διά τοΰτο δηλοί δ τι οώμα ή φωνή. ΥΟ(ΑΤ) | ζητοΰοι δέ τινεο διά ποιαν αιτίαν
τήο μέν δληο πραγματείαο άρχόμενοο ό ποιητήο μίαν έπεκαλέοατο των Μουοών,
έπί δέ τοΰ καταλόγου τάο πάοαο. λέγουοι δέ τινεο των γραμματικών έπί τοΰ 'μήνιν
άειδε' τον τρόπον είναι ουνεκδοχήν, ώο άπό μιάο τήο κυριωτέραε των Μουεών
νοείυθαι τάε πάεαε. ΖΥΟΑΚ | καί γάρ Ήείοδοε την Καλλιόπην κυριωτέραν φηείν,
οΰτωε· 'Καλλιόπη δη προφερεετάτη έετίν άπαεέων' (~ Τό. 79 Καλλιόπη θ ’· ή δέ).
ΥΟΚ = I8 1άλλοι δέ λέγουειν δ τι περί μέν ένόο προοώπου καί τήο όργήο τήο τούτου
τον λόγον ποιούμενου δεόντωυ πρόο μίαν των Μουοών έποιήυατο τον λόγον,
μέλλων δέ νεών κατάλογον έρείν καί βαυιλέων, έθνών τε καί τόπων πλήθουυ τε
πραγμάτων, εύλόγωυ πρόο άπάυαυ τάο Μούυαυ τον λόγον άπερείδεται. ΖΥζ)ΑΗ
1 φιλωτέον ΥΟ) || 3 έρήοομαι ΥΟ) : μυθήεομαι ΑΤ || 8 καιριωτέραε Ζ || των μουεών ογπ Υζ>Κ || 11 μέν
ΥΟ) || όρθ(ήε) Α || 12-13 κατάλογον έρείν νεών Υ0)Α || 14 έπ ερείδετα ι ΥΟ) ||
ογπ

Β 484/Υ8 πάρευτέ τε: έν τοΐυ πράγμαυιν έυτέ. ΥΟ)


Β 484/Ζ8 ϊυτε τε: καί έπίυταυθε. ΖΥΟ,
Β 486/Ζ8 κλέου οιον: ήτοι μόνον τήν δόξαν των άνδρών, ή μόνον φήμην τινά
άκούομεν. ΖΥΟ, | παρά τό κλύειν ρήμα, δ έοτιν άκούειν. Ζ0
1 ήτοι μόνην ΥΟ) || τινα (άνδρών) ΥΟ) || 2 επίρρημα Ζ ||
Β 486/Ζ8 ίδμεν: έπιυτάμεθα, οϊδαμεν. ΖΥΟ,
Β 487/Υ8 κοίρανοί: ήγεμόνεο, βαυιλέΐυ. ΥΟ, ~ Β 20422)
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 103

Β 488/Ζ8 πληθύν: τό πλήθοο. ΖΥΩ


Β 488/Ζ8 μυθήαομαί: μυθηοαίμην, εΐποιμι. ΖΥζ)
Β 488/Ζ8 ούδ’ όνομήνω: ούδέ όνομάοαιμι. Ζ ~ Ξ 2782)
Β 489/Ζ8 είεν: ύπάρχοιεν. ΖΥΟ,
υπάρχει Ζ ||
Β 490/Ζ8 αρρηκτοο: άδιάρρηκτοο, ετερεά. ΖΥΟ,
Β 490/Ζ8 χάλκεον: οτερεόν. ΖΥΟ,
Β 490/Ζ8 ητορ: φωνή, ψυχή. ΖΥΟ,
Β 490/Ζ8+Υ8 ένήεν: ένήν, ΖΥΟ, (= Α 5932)) | ένυπήρχεν. Υ
ένείη Υζ)λ = Ηογπ. ||
Β 491/Ζ8 εί μή Όλυμπιάδεο: εί μή αί τον Όλυμπον κατοικοΰεαι Μοΰεαι. ΖΥΟ,
Β 492/Ζ8 μνηεαίατο: ύπομνήεειαν. ΖΥΟ,
Β 493/Ζ8 άρχούο αΰ: τούε άρχονταε δή, δ έοτι τούε ήγεμόναε. ΖΥΟ,
8ή ογπ Υ<3 ||
Β 493/Ζ8 ύπό Ίλιον: είε την Ίλιον. ΖΥ€}
Β 493/Ζ8 προπάεαε: πάεαε, δλαε. ΖΥΟ, | περιεεή ή προ. Ζ0, = Α18 δ τι ...
ΑΡΧΗ ΤΗΟ ΒΟΙΩΤΙΑΟ. Ζ
Β 494/Ζ8(α) Βοιωτών μεν Πηνέλεωε κα'ι Λήϊτοε ήρχον: αρξαεθαί φαείν τινεε από
Βοιωτών το ν Ό μηρον τοΰ καταλόγου ε ίε κεχαριεμένον τω ν Μουεών ών
έπεκαλέεατο· αυτόθι γάρ έν Βοιωτίαι είναι τον Έλικώνα τό όροα, όπου αύνηθεα
αύταΐα διατρίβειν. άντιλέγουαιν δε τινεε τούτοιε, φάεκοντεε ού τήε Βοιωτίαε,
άλλα τήε Φωκίδοε είναι τον Έλικώνα- μή οΰν από Βοιωτών την αρχήν διά τοΰτο
γεγενήαθαι. τιν εε δε δ τ ι άνθ’ ών ουτοι μόνοι π έντε ειχον ήμεμόναε. άλλοι δε
φαε'ιν ού διά τοΰτο, άλλ’ έπε'ι πολλάε πόλειε έχει ή Βοιωτία, διά τοΰτο έντεΰθεν
άρξαοθαι αυτόν τοΰ καταλόγου, ούκ έατιν δε ούδέ τοΰτο ύ γ ιέα - ού γάρ άπό
πλήθουα πόλεων ό κατάλογοε παραμεμέτρηται- ήρξατο γάρ αν μάλλον άπό Κρητών
έχόντων εκατόν πόλειε. ΖΥΩΑΚ | βέλτιον δέ λέγειν αύτόν άπό Βοιωτών ήρχθαι,
έπειδήπερ έν Αύλίδι πόλει τήε Βοιωτίαε ευνήχθη άπαν τό πλήθοε τών έπ ί την
12 Ίλ ιο ν μελλόντων ετρατεύειν. έχει δέ αύτη ή πόλιε λιμέναε τούε μέν βλέπονταε
είε την Ίλιον, τούε δέ καταγωγούε άπό τήε Έλλάδοε άπάεηε- δ ι’ ήν αιτίαν ευν-
ηθροίεθηεαν αύτόθι καί έντεΰθεν άπέπλευεαν. ό δέ Άρίεταρχοε φηείν «κατά έπι-
15 φοράν αύτόν άπό Βοιωτών την άρχήν πεποιήαθαι- εί γάρ καί ά π ’ άλλου έθνουα
ήρξατο, έξητοΰμεν αν την αιτίαν τήε άρχήε.» ΖΥίφΧΑΒ
6 δ τ ι ογπ Υ<3 || άνθ’ ών δ τ ι άε Μ ακό || 7 έ χ ε ι Ζ : είχ εν Υ(^ΑΚ || 9 πόλεωε Υ<3 || 8 παραμετρεΐται Α,
μετρεΐται Κ || κρήτην Ζ || 13 είε : έ π ί ΑΚ || 15 άπδ Βοιωτών ογπ Α || ποιήεαεθαι Α ||
Β 494/Ζ8(ό) Βοιωτών μέν Πηνέλεωε καί Λήϊτοε καί τά έξήε: ουτοι μέν οί πέντε
Βοιωτών ετρατηγοί. ίετέον δέ δ τι έτίθεεαν οί πλέΐετοι τών παλαιών προληπτικώε
τάα όνομααίαα τοΐα παιαίν, άφ’ ών έμελλον οί παΐδεα έπιτή δευα ιν έχ ε ιν
πραγμάτων αφόδρα δέ αύτοϊε έμελεν τά τοΰ πολέμου, διό Πηνέλεωε μέν ώνομάεθη
άπό τοΰ πένεεθαι περί τον λεών, δπερ έετι πονέΐν καί έργάζεεθαι κατά τον όχλον.
Λήϊτοε δέ άπό τοΰ λείαν ά ξειν λεία δέ ή άπό πολέμου κτήαια. Άρκεείλαοε δέ άπό
τοΰ έπαρκέεειν καί βοηθήαειν τοΐα λαοΐο, τουτέοτι τοΐο δχλοιο. Προθοήνωρ δέ ό
προθρέξων καί προδραμών ήνορέηι, τουτέοτι τή ι άνδρείαι. Κλόνιοο δέ ό γενναΐοο
καί μάχιμοο γενηοόμενοο- κλόνοο γάρ ή μάχη. ΖΥζ)ΑΗ
3 έπιτήδευειν έχειν Ζ : έπιτηδευειν Υ^ΑΚ || 4 έμελλεν Υ^Α, έμελλον Κ || τοΰ Υ^Κ, ογπ ΖΑ || 6
άξειν ΖΚ : αΰξειν Υ^, άξειν Α || 7 έπαρκεΐν 6ΐ βοηθεΐν Α || 8 προθέων Α, προτρέχων Κ || καί προ­
δραμών ογπ Α || ίτήι) άνδρείαι ΑΚ ||
Β 494/Ζ8(ο) Βοιωτών μέν Πηνέλεωε: ή Βοιωτία τό πρότερον Άονία έκαλεΐτο άπό
τών κατοικούντων αύτήν Άόνων. μετωνομάοθη δέ Βοιωτία κατά μέν τιναο άπό
Βοιωτοΰ τοΰ Ποοειδώνοο καί ’Άρνηο, καθ’ έτέρουο δέ άπό τήο έλαοθείοηο κατά
πυθόχρηοτον ύπό Κάδμου βοόο. Εύρώπηο γάρ τήο Φοίνικοο θυγατρόο έκ Οιδώνοο
104 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

ύττό Διόε άρπαγείεηε Κάδμοο ό άδελφόε αύτήο κατά ζήτηειν πεμφθείο ύπό τοΰ
6 πατρόο ώο ούχ εύρήκει αύτήν, ήκεν είε Δελφούε έρωτήοων τον θεόν, ό δε θεόε
ειπεν αύτώι περί μεν Εύρώπηε μή πολυπραγμονούν, χρήοθαι δε καθοδηγώι βοί καί
πόλιν έκεί κ τίζειν ένθα αν αύτή είο τα δεξιά πέεηι καμοΰεα. τοιοΰτον λαβών
9 χρηεμόν διά Φωκέων έπ ο ρ εύετο - ειτα βοΐ ευντυχών παρά τοΐο Πελάγονοο
βουκολίοιο ταύτηι πορευομένηι κατόπιν ε'ίπετο· ή δε διεξιοΰοα πάοαν Βοιωτίαν
όκνήοαοα άνεκλίθη ένθα νΰν είοιν ή πόλιο Θήβαι. βουλόμενοο δε Άθηνάι την βοΰν
12 καταθΰοαι, πέμπει τινάο των μεθ’ εαυτού ληψομένουο χέρνιβα άπό τήο Άρητιάδοο
κρήνηο- ό δε φρουρών την κρήνην δράκων, όν ’Άρεωο έλεγον είναι, τούο πλείοναο
των πεμφθέντων διέφθειρεν. άγανακτήοαο δε Κάδμοο κτείνει τον δράκοντα, καί
15 τήο Άθηνάε αύτώι ύποθεμένηε τούε τούτου όδόνταε επείρει, άφ’ ών έγένοντο οί
γηγενέΐο. όργιοθέντοο δέ ’Άρεωο καί μέλλοντοο Κάδμον άναιρεΐν έκώλυοεν ό Ζεύο
καί Αρμονίαν αύτώι ουνώικιοε την Άρεωο καί Άφροδίτηο- πρότερον δέ έκέλευοεν
18 αύτόν άντί τήο άναιρέεεωε τού δράκοντοε ένιαυτόν θητεύεαι. έν δέ τώ ι γάμωι
Μούεαε άιεαι καί των θεών έκαετον Άρμονίαι δώρον δούναι, ίετορεί Έλλάνικοε έν
Βοιωτιακοίο (ΓΟγΗ18ϊ 4Γ51) καί Άπολλόδωροο έν τώι Γ (όίόΐ. 3,21-25). ΖΥζ)ΑΗ
2 αύτήν ΖΚ : εν αύτήι Υ<3, ε π ’ αύτήι Α || 2-3 άπδ βοιωτοΰ <τινοε καί αρνηε- έ τ ι δέ καί βοιωτοί
τιμώ ειν τον προπάτορα αύτών (αύτδν Υ) βοιωτδν υίον δντα ποοειδώνοο-) καθ’ έτέρουε ... Υ<3 || 4
<το> πυθόχρηετον Α || 5 ίό) άδελφοε Υ(φΑΚ || 6 ουκ ευριεκει Ζ(Κ), ούχ εύρεν Α || ήκεν : ήλθεν ΑΚ ||
έρωτήοων ΖΑΚ : πρδο Υ<3 || 9 φωκείων Α || 11 άνεκλήθη ΖΑ || αί πόλειο Α || 12 τινα ΖΥ^Α || ...
ληψόμενον ΖΥ^Α : οογγ. Κ ι || 13 6ΐ 16 άρεοο Υ<3 || 15 οπείρειν Α || άφ ’ ού Α || 17 ουνοικηοεν Ζ ||
Β 496/Ζ8 ήρχον: έβαοίλευον, ήγοΰντο. ΊΝΟί
Β 496/Ζ8 ο'ί θ ’ Ύρίην: τό πλήρεο οί τε Ύρίαν. Ύρία δέ χωρίον πληοίον Αύλίδοο, ό
έκτιοεν Ύριεύο ό Ποοειδώνοο καί Άλκυόνηο, ή ώο τινεο ειπον Βοιωτόο ό Ώρίωνοο
πατήρ. ΖΥΡΚ
Β 496/Ζ8 ένέμοντο: κατώικουν. ΖΥ(3
Β 496/Ζ8 Αύλίδα: Αύλίο ώνόμαοται άπό Αύλίδοο τήε Εύωνύμου τοΰ Κηφιεοΰ, ή άπό
τοΰ αύτόθι αύλιεθήναι καί μείναι τούε Έλληναο. ΖΥΡΗ(Ε)
1 κιφιοοΰ Ζ, κηφιοοοΰ Υ^Κ || διΛίιιηχίΙ Κ δ τε τδν τήο τροίαο πλοΰν π ο ιεΐν έμελλον ||
Β 496/Ζ8 πετρήεοοαν: πετρώδη, τραχείαν. ΖΥ(3
Β 497/Ζ8 Οχοΐνον: πόλιν Βοιωτίαο άπό Οχοινέωο τοΰ Άθάμαντοο τοΰ Άταλάντηο
πατρόο. ΖΥΡΚ(Ε)
Β 497/Ζ8 Οκώλόν τε: καί Οκώλον έοτι δέ κώμη ή Οκώλοο ύπό τώ ι Κιθαιρώνι δρει
των έν τήι Βοιωτίαι Θηβών ούτω δέ κέκληται διά τό δυοοίκητον τοΰ τόπου. ΖΥζ)Η
Β 497/Ζ8 πολύκνημον: πολλούο έχοντα κνημούο. κνημοί δέ μεταφορικώο άπό των
άνθρωπίνων κνημών λέγονται αί των όρων προβάοειο. καί γάρ αύται, δοον άπό
κεφαλήο, προ των βάοεων είοίν, δ έοτι των ποδών. ΖΥζ)Η
3 <πρδ> των ποδών Υ<3 ||
Β 497/Ζ8 Έτεωνόν: ώνόμαοται άπό Έτεωνού, δε ήν άπόγονοε Βοιωτού- καλείται δέ
νΰν Οκάφλαι. ΖΥΡΗ
2 οκαφλαί Υ, Οκάρφη μ ~ Β 532 ||
Β 498/Ζ8 Θέεπειαν: τάε νΰν πληθυντικώε Θεεπιάε καλουμέναε. ΖΥΡΗ
θέοπιαν 7λ ||
Β 498/Ζ8 Γραίαν: την νΰν Τάναγραν καλουμένην. ΖΥζίΗ111
Β 498/Ζ8 εύρύχορον: πλατείαν, μεγάλην, ΖΥ(3 | έξ ού εύγειον. Ζ οί Γ 742)
έριβώλακα.
εύρύχωρον ΖΥ<32λ ||
Β 498/Ζ8 Μυκαληοοόν: ούτω κληθείοαν άπό Μυκάληο τήο έν Καρίαι, Περεέωε έν
ταύτηι ίδρυεαμένου τό τού Μυκαλέωε Διόε ιερόν. ΖΥζ)Η
1 κληθείοαν Υ : κληθηοειο Ζ, κληθείοηο ^ II 2 αύτήι Υ<3 ||
Β 498/Υ8 οί τε: οίτινεε. Υ(2
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 105

Β 498/Ζ8 άμφ’ "Αρμα: περί τό "Αρμα- τό δε "Αρμα πόλιο τήο Βοιωτίαο όνομαοθείοα
άπό τοΰ αυτόθι καταποθήναι εύν τοΐο 'ίπποιο τό Άμφιαράου τοΰ μάντεωο άρμα ούν
αύτώι. ΖΥζ)Η
Β 499/Ζ8 Είλέοιον καί "Υλην καί Έλεών’: τό πλήρεε Έλεώνα. είοίν δε καί αυται
πόλειε Βοιωτίαε καί οΰτω καλούνται επειδή ύλώδειε είοίν οί τόποι. ΖΥΘΚ |
ένταΰθα μέντοι έπεκτεταμένωα άναγνωοτέον, <ούχ> ώε τό "Ύληι ενι οικία ναίων'
(Η 221). Ζ Υ ς - Α Ε δ τ ι...
3 <ούχ> <:1ε Μ ακό οοΐΐ. Β 500/Αΐι ||
Β 499/Ζ8 Έρυθραί: βαρυτόνωο μεν πόλιε Βοιωτίαε, όξυτόνωο δε πόλιε Ιω ν ία ν
ώνομάεθηεαν δε ήτοι άπό Ερυθροί) τοΰ Ποεειδώνοε καί Αμφιμεδούεηε τήο Δαναού,
ή ώο έτεροι άπό Έρυθράο τήο Πορφυρίωνοο τοΰ Οερίφου. ΖΥζ)Η
έρυθράο Ηογπ. ||
Β 500/Ζ8 ειχον: κατωίκουν. ΖΥΘ
Β 500/Ζ8 Πετεώνα: άπό Πετεώνοο τοΰ Βοιωτοΰ. ΖΥΟ)
πετεώ ν Ζλ ||
Β 501/Ζ8 Ώκαλέα: άπό τοΰ παραρρέοντοο ποταμοΰ. καλείται δε νΰν Ώκάλεια. ΖΥΘΚ
ώκαλέην = Ηογπ. ||
Β 501/Ζ8 Μεδεώνα: άπό Μεδεώνοο τοΰ Πυλάδου. ΖΥΘΚ
Β 501/Ζ8 έϋκτίμενον: καλώο έκτιομένον πτόλιομα. 'Μεδεώνα' δε καί τον Μεδεώνα.
ΖΥ(}
πτόλιομα- πόλιν Υζ> || Ιεπιπια ρ κ 8έ Υ<3 || μεδεών Ζ ||
Β 502/Ζ8 Κώπαΐ: πόλιο Βοιωτίαο άπό Κωπεώνόο τινοο ήρωοο (= Κ™)· παρ’ ήν καί
λίμνη Κωπα<ί>ο. ΖΥζ)
Κώπαο Υ<3λ = Ηογπ. || 2 κωπα<ί>ο Β : κωπδο Ζ, κώπαο Υ, κωπάο <3 ||
Β 502/Ζ8 πολυτρήρωνα: πολλάο περιοτεράο έχουοαν. τρήρωνεο γάρ καλοΰνται αί
περιοτεραί άπό τοΰ τρείν καί εύλαβείοθαι· δειλόν γάρ τό ζώιον. ΖΥΘΚ ~ Αρδ 154,
18
Β 502/Ζ8 Θίοβην: αί νΰν πληθυντικώο Θίοβαι λέγονται. ΖΥζ)
θίοβαι Υ \ θίοβη ||
Β 503/Ζ8 Κορώνειαν: άπό Κορωνοΰ τοΰ Θεροάνδρου. ΖΥζ)Η
Β 503/Ζ8 ποιήεντα: βοτανηφόρον, ούμφυτον. πόα γάρ ή βοτάνη· διά τούτου δε τό
εύγειον παρίοτηοιν αύτήο. ΖΥΘΚ
1 ποτανηφόρον Ζ || ποτάνη Ζ ||
Β 504/Ζ8 Πλάταιαν: τάο Πλαταιάο καλουμέναο άπό φΠλατάκου. ΖΥΘίΕΒ™
τάο Πλαταιάο άπο Πλάτηο τήο Ό γχηοτοΰ Β ~ Ε || πλατάκου Ζ : τοΰ πλαταμοΰ Υ, τοΰ πλαταιοΰ <3 ||
Β 504/Ζ8 έχον: ειχον, ώικουν. ΖΥΟ,
Β 504/Ζ8 Γλίοαντα: ουοταλτέον τό ιώτα, ίνα ήι ώο γίγαντα. ΖΥΟ, οί Μ 20/Ηό-ΤΙιΐ'αχ
γΒ 504/Ε8 Γλίοοαντα: προπαροξυτόνωο ώο γίγαντα. ~ Ειΐδΐ.1
Β 505/Ζ8 Θήβαί: άπό Θήβηο τήο ’Αοωποΰ τοΰ εντοπίου ποταμοΰ. Ύποθήβαο ούν τάο
έλάττουο Θήβαο, ήλαττωμέναο δε ΰοτερον ύπό τών Ε π ιγ ό ν ω ν έπόρθηοαν γάρ
αύτάο οί τών Ε πτά επί Θήβαο οτρατευοάντων παίδεο έκδικοΰντεο πατρώιαν ΰβριν.
έτεροι δ ’ άο φηοιν Ύποθήβαο λέγειν τον ποιητήν τάο ύποκειμέναο ταίο έπταπύ-
λοιο Θήβαιο κώμαο. αυται γάρ έπεπολιόρκηντο αί Θήβαι. ΖΥΘΚ
θήβαι ΖΥ^λ : Ύποθήβαο Ηογπ. || 2 έλάττουο άε Μ ακό : έλάττω ΖΥ^ || 3 εκδικωντεο Ζ || 4 ώο φαοιν
γα ι
Β 506/Ζ8 Ό γχηοτόν: τόποο τήο Βοιωτίαο ίερόο Π οοειδώ νον εϊρηται δε άπό
Όγχηοτοΰ τοΰ Βοιωτοΰ. 'Ποοειδήϊον' δε Ποοειδώνοο ιερόν. ΖΥΘΚ
2 ποοιδή'ίον Ηογπ. || Ιεπιπια ρ κ δέ Υ<3 ||
Β 506/Ζ8 άγλαόν: καλόν. ΖΥ€}
106 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 506/Ζ8 άλοοο: πάο τόποο ούνδενδροο ύδωρ έχων καί θεοίο άφιερωμένοο άλοοο
καλείται. ΖΥ(^Κ
Β 507/Ζ8 πολυοτάφυλον: πολυάμπελον. ΖΟι
Β 507/Ζ8 ’Άρνη: πόλιο Βοιωτίαο άπό ’Άρνηο, ήο κα'ι Ποοειδώνοο Βοιωτόο. οί δε δ τι
ούχ εύρίοκεται κατά τούε Τρωϊκούο χρόνουο ’Άρνη πόλιο Βοιωτίαο· όθεν ένιοι
πιθανώο μεταγράφουοιν 'ο'ί τε πολυοτάφυλον Άοκρην έχον'. ΖΥζ)
άρνην Υ<3λ = Ηογπ. || 3 έχον Ζ Ηογπ. : έναιον Υ<3 (= 522) ||
Β 508/Υ8 Νίοαν: Βοιωτίαο, ού Μ εγαρίδοο- εοτι δε έν αύτήι Διονύοου έπιφανέο
Ιερόν. ΥΟΕΗ™
Β 508/Υ8 ζαθέην: άγαν θείαν. Υζ)
Β 508/Ζ8 Άνθηδόνα τε: καί την Άνθηδόνα. Ζ | Άνθηδών δε πόλιο Βοιωτίαο- έκ
ταύτηο ην Γλαύκου ό θαλάοοιοο. 'έοχατόωοαν' οΰν την έν τοίο έοχάτοιο μέρεοιν
τήο Βοιωτίαο κειμένην. ΖΥΘ^Η™
2 Ιεπιπια ρΓο ούν ί. ||
Β 509/Ζ8 των μεν: τούτων μεν. ΖΥΟ,
Β 509/Ζ8 νέεο: πλοία. ΖΥΟ,
Β 510/Ζ8 βαίνον: ένέβαινον. ΖΥΟ,
Β 511/Ζ8 Άοπληδόνα: ώνόμαοται άπό Άοπληδόνοο τού Πρέοβωνοο- εοτι δε Βοι­
ωτίαο, τήο Όρχομενίων γήο- καλείται δε νυν Εύδείελοο. ΖΥΘ^Η™
1 πρέοβαινοο Ζ || 2 εύδίελον ΖΥ ||
Β 511/Υ8 ναίον: ώικουν. ΥΟ, = Β 5222)
Β 511/Ζ8+Υ8 Όρχομενόν: τον έν Βοιωτίαι λ έγει Όρχομενόν, Γτόν ύπό Μινύου
βαοιλευθέντα, ΥΟΗ1 τον όνομαοθέντα άπό Όρχομενοΰ τού Διόο, ού καί Έρμίππηο
τήο Βοιωτοΰ Μινύαο, άφ’ ού Μινύαι έκλήθηοαν οί την χώραν κατοικοΰντεο. εοτι δε
καί ετέρου Όρχόμενου τήο Άρκαδίαυ, όν 'πολύμηλον' καλεί ό ποιητήυ (Β 6052)),
καί έτεροο τήο Θευυαλίαυ. ΖΥζ) Η
2 ού Ζ : υιού Υ<3 ||
Β 512/Υ8 υιευ Άρηου: παίδευ τού Άρεου. ΥΟ, ~ Β 6212)
Β 513/Ζ8 δόμωΐ: οίκωι. ΖΥΟ,
Β 513/Ζ8 Άζείδαο: ’Αζέωο παιδόο. ΖΥζ)
αιζείδαο Τλ || αιζεοο Ζ ||
Β 514/Ζ8 παρθένοο: ή έτι παρθένοο νομιζομένη τοίο γονεΰοι. ΖΥ(3
Β 514/Ζ8 αίδοίη: αίδοΰο άξια καί τιμήο. ΖΥ(3
Β 514/Ζ8 ύπερώϊον είοαναβάοα: είο τό δίοτεγον άνελθοΰοα. οί γάρ άρχαίοι ταίο
γυναιξίν ύπερώιουο τούο θαλάμουο κατευκεύαξον ύπέρ τού δυοεντεύκτουο αύτάο
είναι. ΖΥζΆΗ™
1 έλθοΰοα Υ<3 || 2 αύτάο Υ(φΑ : αύτούο Ζ ||
Β 515/Ζ8+Υ8 κρατερώΐ: ίοχυρώι, φοβερώι. Ζ | 'λάθρηι' δε λαθραίωο, ΖΧΟι | κρυφαίωο.
ΥΟ,
Ιεπιπια ρΓο δέ Υζ> II
Β 515/Ζ8 παρελέξατο: παρεκοιμήθη. ΖΥΟ,
Β 515/Ζ8+(38 ό δέ οί: ούτοο δέ αύτήι. ΖΥΟ, \ ό δε άντί τού γάρ. = Ρ 1602)
Β 516/Ζ8 γλαφυραί: βαθείο, κοίλαι. ΖΥΟ,
βαθεΐαι Υ<3 ||
Β 516/Ζ8 έοτιχόωντο: έν τάξει παρεγίνοντο. ΖΥΟ)
παρεγένοντο Υ<3 ||
Β 517/Ζ8 αύτάρ Φωκείων: των δέ Φωκέων. διχώο δέ γράφεται 'Φωκήων' καί 'Φωκεί-
ων'. ΖΥΘ^ΑΚ™ | τούο δέ Φωκείο οί μέν άπό Φώκου τού Φαμάθηο καί Αιακού φαοιν
ώνομάοθαι, οί δέ άπό Φώκου τού Ποοειδώνοο καί Προνόηο τήο Άοωποΰ. ΖΥζΆΗ™
1 διχώο έν ταΐο Ά ριοτάρχου Οί(Α) || 2 δ φαοιν ... φώκου ογπ Υ(^Α ||
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 107

Β 517/Υ8 ήρχον: ηγούντο. ΥΟ,


Β 518/Ζ8 υίέεο Ίφίτου: Οχέδιοο καί Έπίοτροφοο. ΖΥΟ,
Β 518/Ζ8 μεγάθυμου: μεγαλόψυχου, γενναίου. Ζ = Β 7062)
Β 518/Ζ8 Ναυβολίδαο: Ναυβόλου παιδόο Ίφίτου. ΖΥΟ,
Β 519/Ζ8 Κυπάριοοον: π ό λιν Φωκίδοο. ώνομάοθη δε από Κυπαρίοεου του
Όρχομένου αδελφού, ή άπό των έν αύτήι φυόμενων κυπαρίοοων. ΖΥζ)ΑΗ
Β 519/Ζ8 Πυθών: καί αύτη πόλιο Φωκίδοο- τό πρότερον δε εκαλείτο Παρναεεία
νάπη, ώε άπό του παρακειμένου δρουε, έπειτα Πυθώ, ύοτερον δε Δελφοί, καί Πυθώ
3 μεν έπ εί κατεοάπη αυτόθι ό δράκων, ό τό μαντείον πρότερον φυλάττων, δν
άπέκτεινεν τοξεύεαε ό Α πόλλω ν πύθεοθαι γάρ τό οήπεοθαι, ώο τό 'οέο δ ’ όοτέα
πύοει άρουρα' (Δ 17023). ή, ώο ένιοι φαοίν, διά τό παραγινομένουο αυτόθι πυνθάνε-
6 οθαι τούο άνθρώπουο περί ών έθέλουοιν. ΖΥίφΑΚ
Πύθωνα Ηογπ. || 2 πυθώ1 : πυθών Α || 4 όοτα ΖΑ || 5 πύθεοθαι Υ<3 = 1. 4 ||
Β 520/Ζ8 Κρίοα: πεδίον έν Λοκρίδι, ή ώο οί πλείονέε φαειν, έν Δελφοίο, όνομαοθέν
άπό Κρίοου του Τυράννου καί Άοτεροδείαο τήο Δηίονοο. Ζζ)ΥΑΗ
Κρΐοαν = Ηογπ., Κρίοοαν Υλ || 1 φηοιν Ζ ||
Β 520/Ζ8 Δαυλίο: καί αύτη πόλιο Φωκίδοο, άπό Δαυλιέωε όνομαεθείεα τού
Τυράννου καί Κρηετώνηε, ή διά τό εύμ φ υτον δαυλόν γάρ τό δαεύ έλεγον οί
άρχαίοι. ΖΥΟψΑΒ
Δαυλίδα Ηογπ. || 1 καί αύτη : δαυλίο δε Α, ογπ Υ<3 || 2 χρηοτώνηο Α ||
Β 520/Ζ8 Πανοπήα: πόλιε τήο Φωκίδοο, ρηθείεα άπό Πανοπέωε τού Φώκου. ΖΥζ)ΑΗ
πανόπη Ιλ || (τήο) φωκίδοο Υ<3Α ||
Β 521/Ζ8 Άνεμώρειαν: αύτη μεταξύ κείται Φωκίδοο καί Δελφών, έφ ’ υψηλού τόπου,
δθεν καί ούτωε ώνόμαεται παρά τό καταπνείεθαι αυτήν εφοδρώε. ΖΥζ)ΑΗ
Β 521/Ζ8 Ύάμπολιν: οίτινεε ώικουν την ύπό Ύάντων έθνουο βαρβάρων οίκιοθείοαν
πόλιν. ΖΥςΚ
οιάνπολιν 7λ ||
Β 522/Ζ8 οί τ ’ άρα πάρ ποταμόν Κηφιοόν: ούτοι Έπικηφίοιοι λέγονται, ύπό δέ
τινων Παραποτάμιοι, ό δέ Κηφιοόο ποταμόο έοτιν τήο Φωκίδοο, έχων τάε πηγάε έκ
Λιλαίαε ώε φηειν Ήείοδοε 'δε τε Λιλαίηιει προίει καλλίρροον ύδωρ' (Η. 70,18 Μ.-
1Υ.). ΖΥςΑΒ
2 έοτιν : επ ί Α || 3 δο Υ<3 : ώο Α, ογπ Ζ || προρ(ρ)έει Υ(^) ||
Β 522/Υ8 δίον: θαυμαετόν. ΥΟ)
Β 522/Ζ8 έναιον: ώικουν. ΖΥΟ)
Β 523/Ζ8 Λίλαιαν: πόλιο τήο Φωκίδοο παρακειμένη τα ίε τού Κηφίεου πηγαίε.
ζυρη ™
λίλαι Ζλ ||
Β 524/Ζ8 έποντο: ήκολούθουν. Ζ0,
Β 525/Ζ8 ετίχαε: τάξειε. ΖΥ€}
οτίχεο Υ ^λ = Δ 20123 ||
Β 525/Ζ8 ίεταεαν: είετήκεεαν. ΖΥΟ.
ειοταοαν 7λ, έοτηοαν Υ \ έοταοαν ||
Β 525/Ζ8 άμφιέποντεε: περί αυτόν ένεργοΰντεο καί δ ι’ έπιμελείαο έχοντεο. ΖΥζ)
π ερ ί αύτδν άοχολούμενοι καί ένεργοΰντεο Υ ~ Ο 55523 II
Β 526/Ζ8 έμπλην: πληοίον. ΖΥΟί
Β 526/Υ8 έ π ’ άριοτερά: έκ τού άριοτεροΰ μέρουο. ΥΟ,
Β 526/Ζ8 θωρήοοοντο: καθωπλίζοντο. ΖΥΟ.
Β 527/Ζ8 Λοκρών δ ’ ήγεμόνευεν Όϊλήοο ταχύο Αϊαο: Λοκρών νΰν μέμνηται των
Έπικνημιδίων καλουμένων. ούτοι γάρ άντικρύ τήο Εύβοίαο την οϊκηοιν πεποίηνται
3 οί ύπό τώι Αϊαντι δντεο. είοίν δέ καί έτεροι Λοκροί έπικαλούμενοι Όζόλαι περί
108 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

την Αιτωλίαν επί τήο έτέραυ πλευράυ οίκοΰντεο κατά τό Κριυαίον πεδίον, κεκλη-
μένοι ούτωυ από τοΰ αυτόθι ρέοντου Ό ζοντοο ποταμοΰ, δν έποίηοαν δυυώδη οί
6 ίχώρεο τοΰ Κενταύρου τοΰ ύπό Ήρακλέουο τρωθέντοο όπηνίκα διάγων Δηϊάνειραν
την Οίνέωο κατά τον Εύηνόν ποταμόν έπεχείρει βιάζευθαι. ή δ τι είοίν αίγονόμοι
καί τάο δοράο των βοεκημάτων δυεώδειε ούοαε καί άβυρεεύτουε άμφιέννυνται.
9 τούτων δε άποικοί είειν έτεροι Λοκροί οί Έ πιζεφύριοι καλούμενοι διά τό {επί}
Ζεφυρίωι δρει τήο Ίταλίαε παροικείν. ΖΥίφΑΒ
9 ύποζεφύριοι ΖΚ || τό Υί^Κ : τώ Ζ || επ ί <1ε1. <1ε Μ ακό ||
Τ Β 527/Ζ8 ήγεμόνευεν: ηγείτο. ΖΥζ)
Β 528/Ζ8 μείων: μικρότερου, έλάττων. ΖΥζίΗ111
Β 528/Ζ8 ου τ ι τόεοε: ού τηλικοΰτοε τώι τε μεγέθει τοΰ εώματοε καί τήι δυνάμει,
έυτι δε ποεότηε άντί πηλικότητοε. ΖΥζίΗ111
ούτι χ ’ δεεοε Ιλ ||
Β 528/Ζ8 δεοε: όποίοε. ΖΥζ)
δεεοε Τλ ~ Β 125 ||
Β 528/Ζ8 μείων, ού τ ι τόεοε γε δεοε Τελαμώνιου Αϊαυ, / άλλά πολύ μείω ν ολίγου
μέν εην, λινοθώρηξ, / έγχείη ι δ ’ έκέκαοτο Πανέλληναο καί Άχαιούο: άθετοΰνται οί
3 τρείο ούτοι οτίχοι ώο μη γνήοιοι τοΰ ποιητοΰ. πρώτον μέν δ τι ούκ "ήν μικρότερου
Όϊλέωυ Αίαε τοΰ Τελαμώνοε". φηοί γάρ έν έτέροιο τήο ποιήυεωυ- Άϊαο δ ’ ούκέτι
πάμπαν, Όιλήοο ταχύο υίόο, / ίο τ α τ ’ ά π ’ Αϊαντοο Τελαμωνιου ούδ’ ήβαιόν, / άλλ’
6 ώο τ ’ έν νειώι βόε οίνοπε πηκτόν άροτρον / ιυον θυμόν έχοντε τιταινετον.' έπειθ’
δ τι ούκ οιδε "λινοίο θώραξι" χρωμένουο τούο 'Έλληναο. ψεΰδοο δ ’ έοτί καί τό
έγχείη ι δ ’ έκέκαοτο Πανέλληναο καί Άχαιούυ'. ΖΥζ) Η υί ΑΕ
τόεεοε Τλ || 2 λινοθήρηξ Ιλ || 4 <ό> ό'ίλέωε Υ II 6 έχο ντεε Ζ ||
Β 529/Ζ8 ολίγου: μικρόο- πάλιν ποοότηο άντί πηλικότητοε (= 5282)). ΖΥζ)
Β 529/Ζ8 λινοθώρηξ: λίνου θώρακα έχω ν οί γάρ τοξόται λινοΰο θώρακαο φοροΰοιν.
ΖΥςβπι
Β 530/Ζ8 έγχείηι: τήι διά δόρατοο μάχηι· 'έκέκαοτο' δέ έκεκόομητο, ένίκα. ΖΥΡΚ111
Ιεπιπια ρ κ δέ Υζ> II
Β 530/Ζ8 Πανέλληναο: άντί τοΰ ύπέρ πάνταο τούο 'Έλληναο. Ζ0,
Β 531/Ζ8 Κΰνου καί Ό πουυ: πόλιυ τήυ Λοκρίδου- εϊρηται δέ άπό Κύνου τοΰ
Λοκροΰ. ΖΡΚ111
Κΰνον 6ΐ ’Οπόεντα Ηογπ. || π όλειε .. ε’ί ρηνται ζ) ||
Β 531/Ζ8 Καλλίαρόν τε: άπό Καλλιάρου τοΰ Όποΰντου.
Β 532/Ζ8 Βήυαν: ούτωυ ώνόμαυται διά τό υύμφυτον είναι τό χω ρίον πάντευ γάρ οί
υύνδενδροι τόποι καί μάλιυτα τών ορών βήυυαι λέγονται. Ζ0)Ρ\
βήεεαν Υλ / βήεαν Ζλ = νν. 11. Ηογπ., βήεαι || 2 βήεαι ^ ||
Β 532/Ζ8 Οκάρφην: ούτωυ ώνόμαυται άπό Οκάρφηυ τήυ Αίυονου μητρόυ. Ζζ)Η
Β 532/Ζ8 Αύγειάυ: άπό Αύγείαυ τινόυ έγχωρίου νύμφην ούκέτι δέ ο ίκ είτα ι.
'έρατεινάυ' δέ έπεράυτουυ, καλάυ καί έπιθυμίαυ άξίαυ. ΖΡ(Η)
Ιεπιπια ρ κ δέ έ ||
Β 533/Ζ8 Τάρφην: ούτωυ ώνόμαυται διά την δαούτητα τήυ ύληυ- ταρφέα γάρ τά
υυνεχή. Ζί^Κ
Β 533/Ζ8 Θρόνιον: άπό Θρονίαυ νύμφηυ ούτωυ ώνόμαυται. Ζζ)Η
Β 533/Ζ8 Βοαγρίου άμφί ρέεθρα: περί τά τοΰ Βοαγρίου ρεύματα- ό δέ Βοάγριου
ποταμού τήυ Λοκρίδοο. Ζί^Κ
Β 536/Ζ8 Εύβοια: νήυου παρακείμενη τή ι Ά ττικ ή ι καί Βοιωτίαι καί Φωκίδι καί
Λοκρίδι, ήτιυ καί Μάκριυ έκαλείτο, ήτοι διά τό είυ μήκου κείυθαι, ή άπό Μάκριδοο
νύμφηυ τήυ τροφοΰ Ή ρα ν ώνομάυθη δέ Εύβοια άπό Εύβοίαυ τήυ Άυωποΰ. Ζζ)ΑΗ
Εύβοιαν Ηογπ. || 1 βοιω τίαι : εύβοίαι Α ||
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 109

Β 536/Ζ8 μένεα πνείοντεο: θυμοΰ καί δυνάμεωο Γπνείοντεο, τουτέοτιν Ο)1 γέμοντεο,
θαροαλέοι- ’Άβαντεο δε οί από Εύβοίαο, άπό ’Άβαντοο τοΰ Ποοειδώνοο βαοιλέωο
αύτών. Ζ ί^Κ 111
μένεαν πανείοντεε Ιλ || 2 άπό εύβοίαο <3 : εύβοείαο Ζ ||
Β 537/Ζ8 Χαλκίδα: Χαλκίο πόλιο τήο Εύβοίαο. ΖΟι
Β 537/Ζ8 Είρέτριάν τε: καί Ερέτριαν, ε’ίρηται δε άπό Έρετριέωε τοΰ Φαέθοντοε.
ζςκ
Β 537/Ζ8 Ίετία ια ν: αύτη τό πρότερον εκαλείτο Παλλαντία, ύετερον δε ούτωε
προοηγορεύθη άπό Ίετιαίαε τήο Ύριέωο. Ζ(^Κ
Β 538/Ζ8 Κήρινθοο: πόλιο Εύβοίαο έπιθαλάττιοο, ήι παραρρεί ποταμόο ό Βούδοροο.
ζς
Κήρινθον Ηογπ. || έπιθαλάοοιοο <3 || ήι παραρρεί δΐΓαΙχ) 446 : ηπαρει υ ΐ Ιεππηα Ζ, ήπαροο υ ΐ Ιεππηα
ς ιι
Β 538/Ζ8 έφαλον: παραθαλάοοιον. Ζ0,
Β 538/Ζ8 Δίου τ ’ αίπύ πτολίεθρον: τό ύφηλόν καί μ έγιο το ν καλείται δε Δίον, καί
πληθυντικώο Δ ίαι- εϊρηται δε άπό Δίου τοΰ Πανδώρου. Ζζ)Η
1 δε καί δίων πληθυντικώο (ογπ δίαι) <3 ||
Β 539/Ζ8 Κάρυοτον: πόλιν Εύβοίαο. ΖΟι
Β 539/Ζ8 ναιετάαοκον: ώικουν. ΖΟι
Β 540/Ζ8 όζοο ’Άρηοο: άπόγονοο ’Άρεωο, πολεμικόο. ΖΟι
Β 541/Ζ8 Χαλκωδοντιάδηο: Χαλκώδοντοο παίο Έλεφήνωρ. εί δε ώο προείρηται (Β
4942)) προληπτικώο τά ονόματα έτίθουν οί παλαιοί τοίο παιοίν, πεποίηται παρά τό
έλεφαίρεοθαι αύτόν καί βλάπτειν τούο πολεμίουο. ΖΡΑΗ111
1 ε ί δε ... πολεμίουο : εϊρηται δε προληπτικώο τό όνομα ώο έθοε τ ο ΐε πα λα ιοΐε τιθένα ι το ΐε
π α ιο ί- παρά τό έλεφαίρεοθαι αύτόν καί βλάπτειν τούο έναντίουο <3 || 3 καί ... πολεμίουο : τούο
πολεμίουο βλάπτοντα Α ||
Β 541/(38 άρχόο: αρχών, ήγεμών. Οι ~ Α 3112)
Β 542/Ζ8 θοοί: ταχείο· μεγαθύμων δε μεγαλοψύχων, γενναίων. ΖΟι
Β 542/Ζ8 δπιθεν κομόωντεο: τά όπίοω μέρη τήο κεφαλήο κομώντεο άνδρείαο χάριν.
ίδιον δε τοΰτο τήο των Εύβοέων κουράο, τό δπιθεν τάο τρίχαο βαθείαο έχειν.
ΖςΑΚ
Β 543/Ζ8 αίχμηταί: πολεμικοί, | μαχηταί (= Αρδ 15, 11). ΖΟι
Β 543/Ζ8 μεμαώτεο: προθυμούμενοι. ΖΟι
Β 543/Ζ8 όρεκτήιοιν μελίηιοί: τοίο έκ χειρών δόραοιν οιο όρέγδην έχρώντο ουν-
ιοτάμενοι καί έκτείνοντεο αύτά, έξ ού "θαροαλέοι" δηλοΰν όρέξαοθαι γάρ έοτιν τό
έκ χειρόο πατάξαι. ΖΡΑΒ111
2 θαοαλαίοι Ζ, θαροαλαίοι Α || δηλοΰν Ζ : ογπ ^Α, δηλοΰν<ται> άο Μ ακό ||
Β 543/Ζ8 μελίηιοιν: δόραοιν άπό μελίαο ξύλου γενομένοιο. ΖΟ,
γεναμένων Ζ ||
Β 544/Ζ8 ρήξειν: διαρρήξειν. ΖΟ,
Β 544/Ζ8 δη'ίων: πολεμίων. Ζ §
Β 544/Ζ8 άμφί οτήθεοφι: περί τοίο οτήθεοιν αύτών. ΖΟ,
Β 546/Ζ8 οί δ ’ άρ Άθήναο ειχον: άντί τοΰ ώικουν. Άθήναο δέ νΰν κέκληκε την
πόλιν, τούο δέ δήμουο παρέλιπεν διά τό πλήθοο ή διά τό μη δύναοθαι πάνταο είο
μετροποι'ίαν καταταγήναι. Ζζ)ΑΗ
2 παρέλειπεν Ζ ||
Β 547/Ζ8 δήμον: όχλον. ΖΟι \ 'Έρεχθέωο' δέ τοΰ βαοιλέωο των Αθηναίων, τοΰ καί
Έριχθονίου καλουμένου, γεννηθέντοο δέ έκ τοΰ Ήφαίοτου. ούτοο γάρ έδίωκεν
Άθηνάν έρών αύτήο, ή δέ έφυγεν. ώο δέ έγγύο αύτήο έγένετο πολλήι άνάγκηι - ήν
γάρ χωλόο - έπειράτο ουνελθείν ή δέ ώο οώφρων καί παρθένοο ώο ούκ άνείχετο,
110 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

άπεοπέρμηνεν είυ τό οκέλοο τήο θεοΰ. ή δε μυυαχθείυα έρίωι άπομάξαυα τον γόνον
έρριψεν είο γην, όθεν Έριχθόνιου ό έκ τήο γήο άναδοθείυ παίυ έκλήθη κατά τινα
ετυμολογίαν, ώο από τοΰ ερίου καί τήο χθονόο. ίοτορεΐ Καλλίμαχοο έν Έκάληι (ίϊ.
260,18-20, δθά ν. Αρά. Μ)1. 3, 14, 6). Ζί^ΑΚ
1 Έρεχθήοο Ηογπ. || 1 Ιεππηα ρΓΟ 8έ Ε || {των} άθηναίων Α || 2 οΰτωο Ζ || 4 παρθένοο <ούεα> Α || {ώε}
ούκ Α || ή νείχετο (^Κ, άνέοχετο Α || 5 <οο> άπεοπέρμηνεν Α || είο τον μηρόν αύτήο Κ || θεδο Α || 6
έκλήθη ογπ <3 || 6-7 κατά ... ώο ογπ Α || 7 έν έκάβη (^Κ, ογπ Α ||
Β 547/Ζ8 μεγαλήτοροο: μεγαλόψυχου, γενναίου. ΖΟ
Β 547/(^8 Άθήνη: Άθηνά. 0
Β 548/Ζ8 ζείδωρου: ή τα πρόυ τό ζήν δωρουμένη γή. άρουρα γάρ ή γή παρά τό άρο-
τριάοθαι. Ζ0
1 γάρ Ζ : δέ <3 ||
Β 549/Ζ8 κάδ δ ’ έν Άθήνηιυ ειυεν: έγκαθίδρυυεν αυτόν Άθήνηιυιν έν τώ ι ίδίωυ
αύτήο ίερώι ή θεόυ καί έδωκεν φυλάττειν ταίυ Κέκροπου θυγατράοι. Ζζ)Η
αθηναιο Ζλ || 1 καθίδρυοε <3 ||
Β 549/Ζ8 έώι ένι: έν τώι ίδίωυ. 'πίονι' δέ αντί τοΰ πλουυίωι καί εύδαίμονι. ΖΡΚ111
έν Ηογπ. || 1 Ιεπιπια ρΓΟ 8έ Ε ||
Β 549/Ζ8 νηώΐ: ναώι. ΖΟ
Β 550/(38 ένθα: έκεί, έν ταίο Αθηναίο. (^Κ111~ Ο 822)
Β 550/(38 μίν: αυτόν, τον Έρεχθέα. (^Κ111~ Γ 3862)
Β 550/Ζ8 άρνειοίυ: άρνοίυ, κριοίο. Ζ0
Β 550/Ζ8 <ίλάονταΐ:> ίλάοκονται, έξευμενίζονται, έξιλεοΰνται (= Κ111). 'κοΰροι' δέ
"Αθηναίων1(551) οί Αθηναίοι περιφραυτικώυ. Ζ0
Ιεπιπια ίλάοκονται Ζζ> : ίλάονται Ε, ηιιοά δυρρίενί, ο ί ΖΡΕ 132, π. 11 || Ιεπιπια ρΓΟ 8έ Ε ||
Β 551/Ζ8 περιτελλομένων: είο τό αύτό κατά περίοδον περιερχομένων καί τελειου-
μένων. Ζ0
Β 553/Ζ8 έπιχθόνιοο: έπίγειου. ΖΟ
Β 554/Ζ8 κουμήυαΐ: διατάξαι, καθοπλίυαι. ΖΡΚ111
Β 554/Ζ8 άυπιδιώταυ: ένόπλουυ. ΖΟ
Β 555/Ζ8 οιοο: μόνου. ΖΟ
Β 555/Ζ8 έριζεν: έφιλονείκει, έξιοοΰτο. ΖΟ,
Β 555/Ζ8 προγενέυτερου ήεν: παλαιότερου ύπήρχεν. ΖΟ,
Β 557/Ζ8 Οαλαμίυ: νήυου προ τήυ Άττικήυ δθεν ήν Αίαυ ό Τελαμώνου. ΖΟ,
Οαλαμΐνοο Ηογπ. || τελαμώνιοο <3 ||
Β 557/Ζ8 άγεν: ήγεν, έφερεν. ΖΟ.
Β 558/Ζ8 φάλαγγευ: τάξειυ. ΖΟ
Β 559/Ζ8 Άργου: την Πελοπόννηυον. ΖΟ
Β 559/Ζ8 Τίρυνθα: πόλιν τοΰ Άργουυ. 'τειχιόευυαν' δέ την καλώυ τετειχιυμένην
έπεί δοκεί ύπό Κυκλώπων τετειχίυθαι. Ζό^Η™
1 τοΰ ογπ ζ) || Ιεπιπια ρΓΟ 8έ Ε ||
Β 560/Ζ8 Έρμιόνην ’Αυίνην τε: πόλειυ τοΰ Άργουυ· έυτιν δέ ή Έρμιόνη ιερά Περ-
οεφόνηο. Ζ(^Κ
’Αοίνην τ ε : καί αοίνην 7λ ||
Β 560/Ζ8 βαθύν κατά κόλπον έχουυαυ: τον βαθύν κατέχουυαυ κόλπον, κόλπου δέ
έυτιν θάλαυυα ύπό ακρωτηρίων περιεχομένη. Ζζ)Η
Β 561/Ζ8 Τροιζήν’: αντί τοΰ Τροιζήνα. (ίηΐεΐ' 575 εύρείαν θΐ 576) ΖΟ
ΤγΒ 561/Ε8 Τροιζήνα: Τροιζήν από Τροιζήνου υίοΰ Πέλοπου. = Ε1
γΒ 561/Ε8 Ή'ίόναυ τε: οί παλαιοί ένικώυ. ~ Ειΐδΐ. 287,261
Β 561/Ζ8 άμπελόεντα: πολυάμπελον, οίνοφόρον. ΖΟ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 111

Β 561/Ζ8 Έπίδαυροο: πόλιο Άργουο, εν τοίο παραθαλαοοίοιο μέρεοι κείμενη. ΖΩΒ


έπίδαυρον Ωλ = Ηογπ. ||
Β 562/Ζ8 Αίγινα: νήοοο προ τήο Άττικήο. εκαλείτο δε πρότερον Οίνώνη, ύοτερον
δε Α’ίγινα από Αίγίνηο τήο Άεωποΰ μεν θυγατρόο, Αίακοΰ δε μητρόε. ( ι π ϊ θ γ 575
εύρείαν θΐ 576) ΖΩΗ
Α ίγιναν Ηογπ. ||
Β 564/Ζ8 άγακλειτοΰ: πάνυ ενδόξου, (ιπϊθγ 575 εύρείαν θΐ 576) ΖΩ
Β 565/Ζ8 κίεν: έπορεύετο. (Ιπϊθγ 575 εύρείαν θΐ 576) ΖΩ
Β 565/Ζ8 ίεόθεοε φώε: "ιοοο θεοίο άνήρ." τό 'φώο' όξυτονούμενον "τον άνθρωπον"
δηλοί ώο τό 'ίοόθεοο φώο' (565) καί 'φώ τ’ Άοκληπιοΰ υίόν' (Δ 194). περιοπώμενον
3 δέ "τό φέγγοο" καί τροπικώο "την οωτηρίαν", ουνηιρημένον έκ τού "φάουο".
είκότωο ούν περιοπάται 'φόωο δ ’ έτάροιοιν εθηκεν' (Ζ 623) καί 'χρύοεον λύχνον
έχουοα φόωο περικαλλέο' (~ τ 3423, φάοο Ω). ΖΩΑ οί Αρδ 166, 1 | έπεί τό πώο καί τό
6 πού επιρρήματα έοτιν πευοτικά, οιον 'πώο θάνεν Άτρείδηο;1 'ποΰ Μενέλαοο εην; (γ
248 + 249), όξυτονούμενα δέ καί εγκλιτικά έοτιν, ώο τό 'άλλ’ ού πωο άμα πάντα θεοί
δόοαν άνθρώποιοιν' (Δ 530), 'άλλά που έν μεγάροιοι Λυκάονοο ένδεκα δίφροι' (Ε
9 193). (Ιπϊθγ 575 εύρείαν θΐ 576 ΖΩ) ΖΩΑ οί Β 33923 πή δή· ήτοι πού δη ή πώο δη.
1 τό δέ φώο Ω || 2 τό ίοόθεοο φώο : νΰν Α || 3 φάοο Ω II 4 φόωο Α Ηογπ. : φοώο Ζ, φάοο Ω II 5 φόωο
ΖΑ : φάοο Ω II 6 εην : εϊη Α ||
Β 566/Ζ8 Μηκιοτέοο υίόο: Εύρύαλοο. (Ιπϊθγ 575 εύρείαν θΐ 576) ΖΩ
Β 566/Ζ8 Ταλαϊονίδαο: Ταλαοΰ παιδόο Άδράοτου. (Ιπϊθγ 575 εύρείαν θΐ 576) ΖΩ
Β 568/Ζ8 όγδώκοντα: όγδοήκοντα. (Ιπϊθγ 575 εύρείαν θΐ 576) ΖΩ
Β 569/Ζ8 Μυκήνη: πόλιο ’Άργουο ήο έβαοίλευεν Αγαμέμνων, ήτιο ώνομάοθη ούτωο
άπό Μυκήνηο νύμφηο Λακωνικήο. (Ιπϊθγ 575 εύρείαν θΐ 576) ΖΩΒ™
Μυκήναο Ηογπ. ||
Β 570/Ζ8 άφνειόν: πλούοιον. ΖΩ
Β 570/Ζ8 έϋκτιμέναο: καλώο έκτιομέναο. (Ιπϊθγ 575 εύρείαν θΐ 576) ΖΩ
γΒ 571/Ε8 Ώρνειάο: κώμην Άργείαο. ~ Επδΐ. 271, 71
Β 571/Ζ8 Άραιθυρέη: αύτη ύοτερον Φλιοΰο προοηγορεύθη άπό Φλιοΰντοο τού
Διονύοου. (Ιπϊθγ 575 εύρείαν θΐ 576) ΖΩΒ™
’Αραιθυρέην Ωλ = Ηογπ. ||
Β 571/Ζ8 ερατεινήν: έπιθυμητήν, καλήν. ΖΩ
Β 572/Ζ8 Ωικυών’: τό πλήρεο Ωικυώνα. έοτιν δέ καί αύτη πόλιο Άργουο. ΖΩ
Β 572/Ζ8 δθ’ άρ’: όπου δη. ΖΩ I τό δέ 'πρώτ’ έμβαοίλευεν' άντί "τήο πόλεωο Άδρη-
οτοο ήρξατο βαοιλεύειν"· πρώτον γάρ τούτον λέγεται βαοιλεΰοαι τού Άργουο έν
τήι Ωικυώνι μηδέπω άρξάοηο έτέραο πόλεωο Άργολικήο. Ζ
1 πρώτον βαοιλευεν Ζ || τήο : φηο Ζ ||
Β 573/Ζ8 Ύπερηοίην: πόλιο καί αύτη Πελοποννήοου. (Ιπϊθγ 575 εύρείαν θΐ 576) Ζ
Β 573/Ζ8 αίπεινήν: ύψηλήν. ΖΩ
Β 573/Ζ8 Γονόεοοαν: Γονοΰοαν έοτιν δέ άκρωτήριον Πελλήνηο. (Ιπϊθγ 575 εύρείαν
θΐ 576) ΖΩ
Β 574/Ζ8 Πελλήνη: διαφέρει Πελλήνη Παλλήνηο- Παλλήνη μέν γάρ πόλιο Θράικηο.
Παλληνε<ΐ>ο δέ δήμοο τήο Ά ττικήο. Πελλήνη δέ πολίχνιον τήο Άχαΐαο, ή έοτι
Πελοπόννηοοο. (Ιπϊθγ 575 εύρείαν θΐ 576) ΖΩΑΚ
Πελλήνην Ηογπ. || 1 παλλήνη : πελλήνη Α || (μέν) γάρ Α || 2 παλληνε(ί>ο άε Μ ακό: παλλήνεο Ζ,
παλλήναι ΑΚ || Παλληνε<ΐ>ο ... Ά ττικήο ογπ Ω II
Β 574/Ζ8 Αίγιον: < * * * >Ζ οΓ δΐθρΕ. Β. "πόλιο Άχαίίαο".
Β 575/Ζ8 Αίγιαλόο: πόλιο έν Μυκήναιο, καί έτέρα έν Παφλαγονίαι (Β 855). (Ιπϊθγ
575 εύρείαν θΐ 576) ΖΩΒ
αίγιαλόο Ω Κ \ Αίγιαλόν Ηογπ. : ογπ Ζ ||
112 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 575/Ζ8 Αίγιαλόο: ούτωο εκαλείτο ή παραθαλαοοία χώρα ήτοι πλευρά τήο Πελο-
ποννήεου ή παρατείνουοα από Οικυώνοο μέχρι Ήλίδοο. (ιπϊθγ 575 εύρεΐαν θΐ 576)
ΖςΑΚ
Β 575/Ζ8 εύρεΐαν: πλατείαν, μεγάλην. 'άμφ’ Έλίκην' δε περί την Έλίκην. ΖΟι
μεγάλην ογπ <3 || Ιεπιπια ευπι 8έ <3 ||
Β 576/Ζ8 των εκατόν νηών: άντ'ι τού τούτων πάντων των προειρημένων κα'ι ρ' νηών
ήγεμών ήν ό Αγαμέμνων. Ζό^Η111
1 τούτων ογπ <3 || προειρημένων καί γάρ εκατόν <3 ||
Β 576/(38 κρείων: κρατών, αρχών. Α 2852)
Β 578/Ζ8 έν δ ’ αύτόο έδύοατο: ένεδύοατο δε κα'ι αύτόο. ΖΟι
Β 578/Ζ8 νώροπα: λαμπρόν, άμαυρούντα τούε ώπαε, δ έετιν τούε όφθαλμούε. ΖΟ)~Ρ\Γη
Β 579/Ζ8 κυδιόων: γαυριών τήι έαυτοΰ δόξηι. ΖΡΚ111
Β 579/Ζ8 μετέπρεπεν: διέπρεπεν, έκδηλότατοε ήν. Ζ0,
Β 581/Ζ8 κοίλην Λακεδαίμονα: την ύπό όρων περιεχομένην, διά τό περικεΐεθαι
αύτήι κύκλωι τό Ταΰγετον όροα, διό κα'ι άτείχιατον αύτήν ώικηααν. Λακεδαίμονα
δε την χώραν λέγουαιν, την δε πόλιν Οπάρτην. έτεροι δε καί αύτήα τήο πόλεωο τό
μέν τ ι Λακεδαίμονα, τό δε Οπάρτην καλοΰοιν. Ζί^ΑΚ
1 <καί> διά Α || 2 τηΰγετον <3 (= ζ 103) || 3-4 επάρτην ... τό δε ογπ Α ΙιοΓηοεοΙεΙειιΙο ||
Β 581/Ζ8 κητώεοοαν: μεγάλην, παρά τό 'κήτοο', δπερ δοκεΐ πάντων μείζω είναι των
ένύδρων ζώ ων. Ζί^ΑΚ | τινέο δε γράφουοιν 'και<ε>τάεοοαν', ϊ ν ’ ήι "την καλαμιν-
θώδη". και<έ>τα γάρ παρ’ αύτοΐο ή καλαμίνθη <ή> έοτί πολλή έν Οπάρτηι. Ζ(^Κ οί δ
18/Ζθ
1 μειζον <3, μείζων Α || 2 και<ε>τάεοοαν Ρδ 560. 8 1δ/Ζε || 3 καιέτα Ηε κ 219 : καίτα ΖΚ, κατά <3 ||
παρ’ ογπ ζ) || <ή> <1ε Μ ακό ||
Β 582/Ζ8 Μέοοην: τήν καλουμένην Μεοοήνην. Ζ0,
Β 583/Ζ8 Βρυοειαί: πόλιο τήο Λακωνικήο. Ζ0,
Βρυοειάο Ηογπ. ||
Β 584/Ζ8 Άμύκλαο: πόλιο τήο Λακωνικήο, ήτοι χωρίον. ΖΚ111
Β 584/Ζ8 'Έλοο: πόλιο τήο Λακωνικήο παραθαλάοοιοο, ήο οί πολΐται Εΐλωτεο. Ζ0, \
'πόλεμον δέ' (589) είο τον πόλεμον (~ Ν 2982), Β 512)). Ζ
Β 585/Ζ8 Λάαν: πόλιν Λακωνικήο, ήν οί Διόοκουροι πορθήοαντεο Λαπέροαι
έκλήθηοαν. διά δε τό μέτρον άναγνωοτέον διουλλάβωο. χρή γάρ λέγειν μονοουλ-
λάβωο "Λάν". Ζ0, (~ Α, δΐθρίι. Βγζ. 418, 15)
Β 585/Ζ8 ήδ’ Οΐτυλον: καί Οϊτυλον. έοτι δε πόλιο καί αύτη Λακεδαιμονίαο. ΖΡ~ΚΠ1
λακεδαίμον(οο) Ζ ||
Β 587/Ζ8 άπάτερθεν: άπωθεν, χωρίο. ΖΟ. = Αρδ 37, 21
Β 588/Ζ8 κίεν: παρεγένετο. 'ότρύνων' δε παρορμών. Ζ0,
Ιεπιπια ρ κ 8έ Β ||
Β 588/Ζ8 ήιοι προθυμίηιοί: ταΐο εαυτού προθυμίαιο. 'πεποιθώο' δε πεπιοτευκώο. Ζ0,
Ιεπιπια ρπ> 8έ <3 ||
Β 589/Ζ8 ΐετο: προεθυμεΐτο. (ιπϊθγ 578 νώροπα θΐ 579 κυδιόων) ΖΡχ
Β 589/(38 θυμώΐ: τήι ψυχήι. 0, = Α 2282)
Β 590/(38 τίοαοθαι: τιμωρήοαοθαι. (^Κ111= Β 3562)
Β 590/Ζ8 όρμήματα: μεριμνήματα. (Ιπϊθγ 578 νώροπα θΐ 579 κυδιόων) ΖΡΚ111 ~ 3562)
"ένθυμήματα".
Β 590/(38 οτοναχάο τε: οτεναγμούο. (^Κ111= Β 392)
Β 591/Ζ8 Πύλοο: ό ύπό Νέοτορι δο έοτι τήο Μεοοηνίαο, ό δε τήο Άρκαδίαο παρά
τή ι πατρίδι Αϊαντοο ήκορυφαΐοο, ό δε τήο Ήλείαο παρά τήν Ώλενίαν πέτραν.
Ζ(3Κ™
Πύλον Ηογπ. II 1 δ έο τι μεοοηνίαο ζ) || 2 Κορυφάοιον ρκιτιιιηΐοπιιιτι Ιαΐεκ δΐΐδρ. <1ε Μ ακό ||
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 113

Β 592/Ζ8 Θρύον: πόλιν τήο Ήλιδοο, ήν έτέρωοε 'Θρυόεοοαν' λέγει (~ Λ 711). ΖΟΚ ~
ΑΕ δ τ ι ...
1 πόλιο άε Μ ακό || ϊλιαδοο Ζ || έτέρωο 0 || όθρυόεεεαν 0 , θρυόεεεα άε Μ ακό ||
Β 592/Ζ8 Άλφειοίο πόρον: καθ’ ό μέροο ποε'ι διάβατόο έοτιν ό Άλφειόο ποταμόε.
πόρον γάρ τό διαβατόν αύτοΰ μέροο φηείν. έετι δε ό Άλφειόο τήο Ήλείαο χώραο.
ΖΟΚ
1 καθ’ δμηρον <3 ||
Β 592/Ζ8 Αϊπυ: βαρυτόνωο λ εκτέον όνομα γάρ έοτι πόλεωο. τό δε όξυτονούμενον
έπίθετόν έοτι κα'ι οημαίνει τό "ύψηλόν" (= ΚΕ). των μέντοι είο ϋ ληγόντων ούθετέ-
ρων τριγενών τα θηλυκά είο ά λήγει τήι εΐ διφθόγγωι παραληγόμενα, οιον αίπύ καί
'αίπεία κολώνη' (Β 811), όξύ οξεία, ταχύ ταχεία. Ζ0 ~ Ηά
2 ούθ’ ετέρων 0 || 4 α ιπ εΐα ι Ζ ||
Β 594/Ζ8 ένθα: δπου, έν τώι Δωρίωι- έοτι δε όνομα πόλεωο. Ζ0
Β 595/Ζ8 άντόμεναι: άπαντήοαοαι. Ζ0
Β 595/Ζ8 Θάμυριο: ούτοο παίο ήν Φιλάμμωνοο καί ή’Αροείου τήο νύμφηο, τό γένοο
Θράιξ, δο έοχεν αίοχρόν έρωτα, πρώτοο άρξάμενοο έράν άρρένων. ούτοο κάλλει
πολλών διενεγκών καί κιθαρωιδίαι, περί μουοικήο έρίοαο ταίο Μούοαιο ουνθέμενοο
αν μέν κρείττων εύρεθήι πληοιάοαι πάοαιο, έάν δε ήττηθήι οτερηθήοεοθαι ού αν
έκείναι θέλωοιν. καθυπέρτεραι δε αί Μοΰοαι γενόμεναι, των όμμάτων αύτόν καί
τήο κιθαρωιδίαο καί τού νοΰ έοτέρηοαν. ΖΟΑΚ ~ Αρά. όΐόΐ. 1,3,3
θάμυριν 0 Ηογπ. || 1 άρείου ΟΑ, ’Αροινόηο διιάα θ 41, ’Αργιόπηο Αρά. 1, 3, 3 || 4 πλειάοαι Α || έάν
ΖΑ : άν <3 || ού άν Ρ : ούδ’ άν ΖΑ, ού δ ’ άν <3 || οτερηθήναι Α ||
Β 595/Ζ8 Θρήϊκα: Θράικα. 'παΰοαν' δέ έπέοχον, έπαυοαν. Ζ0
Ιεπιπια ρΓο δέ ζ) ||
Β 595/Ζ8 άοιδήο: τήο ώιδήο. ΖΟ
Β 596/Ζ8 Οίχαλίηθεν: από Οίχαλίαο πόλεωο Θεοοαλίαο ήο έβαοίλευεν Εύρυτοο.
ΖΟΚ™
Β 596/08 ιόντα: πορευόμενον. 0 ~ Ζ 1212)
Β 596/08 Οίχαλ<ι>ήοο: τού άπό τήο Οίχαλίαο. 0
Β 597/Ζ8 οτεΰτο: διεβεβαιοΰτο, έλεγεν. ΖΟ
Β 597/Ζ8 εύχόμενοο: μεγαλαυχών. ΖΟ
Β 597/Ζ8 νικηοέμεν:νικήοαι. ΖΟ
Β 597/Ζ8 εί περ άν αύταί Μοΰοαι άείδοιεν: καν αύταί άιδοιεν αί Μοΰοαι. ΖΟ
Τ Β 598/Ζ8 άείδοιεν: άιδοιεν. Ζ
Β 598/Ζ8 κοΰραι Διόο: αί τοΰ Διόο θυγατέρεο Μοΰοαι. ΖΟ
Β 599/Ζ8 χολωοάμεναι: όργιοθείοαι. ΖΟΚ™
Β 599/Ζ8 πηρόν θέοαν: ήτοι"τήο τέχνηο έπαυοαν καί έκφρονα αύτόν έποίηοαν", ή
ίοωο "περί την φωνήν έβλαψαν", 'πηρόο' γάρ καλείται ό κατά τ ι μέροο τοΰ οώματοο
βεβλαμμένοο. ΖΟΚ111
1 επαοαν Ζ || 2 ϊοωο ογπ 0 ||
Β 600/Ζ8 θεοπεοίην: θείαν, θαυμαοτήν. ΖΟ
Β 600/Ζ8 άφέλοντο: άφείλαντο. ΖΟ
Β 600/Ζ8 καί έκλέλαθον: "καί έπιλαθέοθαι έποίηοαν την κιθαρωιδίαν." ό δέ οχημα-
τιομόο τήο λέξεωο Αίολικόο. όμοίωο τώι 'όρχηοτύν' (Ν 731) καί 'κιθαριοτύν' (Β 600).
ΖΟΚ111οί ξ 822) έλεητύν Αιολική ή διάλεκτοο.
Β 601/Ζ8 Γερήνιοο: έντιμοο παρά τό γέραο. ή ό έν Γερήνηι κώμηι τήο Πύλου τρα-
φείο. Ζ = Β 336Ώ
Β 601/08 ίππότα: ίππικόο. 0 = Β 3362)
Β 602/08 έοτιχόωντο: κατά τάξιν έπορεύοντο. 0 ~ Β 5162)
114 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 603/Ζ8 Κυλλήνη: δροο ύφηλόν τήο Άρκαδίαο καί πόλιυ οΰοα παρ’ αύτώι ομώ­
νυμου, έν ώι δρει δοκεί Έρμήε γεγεννήυθαι έκ Μαίαε, τήο ’Ά τλαντοε θυγατρόυ,
καί Δ ίδε- δθεν Κυλλήνιον τον θεόν φαοιν. Ζζ)ΑΗ
Κυλλήνηε Ηογπ. ||
Β 603/Ζ8 αίπύ: ύφηλόν, μέγα. ΖΟ
Β 604/Ζ8 Αίπύτιον παρά τύμβον: παρά τον ! τού Αίπύτου (= Α1ί) τάφον, ό δε Α’ί πυτοε
άρχαιότατου ήρωε, Άρκάε τό γένου. ΖΡΚ111
Β 604/Ζ8 'ίνα: όπου. ΖΡΚ111
Β 604/Ζ8 άγχιμαχηταί: οί έγγύυ καί υυυτάδην μαχόμενοι άνδρευ (= Κ™). προυληπτέ-
ον δε τό είυίν. ΖΟ
Β 605/Ζ8 πολύμηλον: πολλά θρέμματα έχοντα. ΖΟ
Β 606/Ζ8 Ρίπη καί Οτρατίη: πόλειυ Άρκαδίαο. Ζ
ρίπην τε ετρατίην = Ηογπ. || πόλιε Ζ ||
Β 606/Ζ8 ήνεμόευυαν: ύπό άνεμων καταπνεομένην, ύψηλήν. ΖΟ
Β 607/Ζ8 καί Τεγέην: καί Τεγέαν, πόλιν τήο Άρκαδίαο. ΖΟ
Β 607/Ζ8 καί Μαντινέην: καί Μαντίνειαν. Ζ0
Β 608/Ζ8 Οτύμφηλον: Οτύμφαλον, ήν οί κάτοικούντεο καλούνται Οτυμφήλιοι. Ζ0
Β 608/Ζ8 καί Παρραυίην: πόλιν Άρκαδίαο. ΖΟ
Β 609/Ζ8 Άγκαίοιο πάϊυ: Άγκαίου παίυ Άγαπήνωρ. ΖΟ)~Ρ\Γη
Β 609/Ζ8 κρείων: κρατερόυ, ίυχυρόυ. Ζ0
Β 611/(38 έπιυτάμενοί: "έπιυτήμονευ, είδότευ." ~ Σ 5992)
Β 612/Ζ8 αύτόυ γάρ υφιν έδωκεν άναξ άνδρών Αγαμέμνων: τοίυ Άρκάοι, φηυίν,
αύτόυ ό βαυιλεύυ Αγαμέμνων παρέυχεν ναΰυ διά τό έν μευογαίωι τήο Πελοπον-
νήοου αύτούυ οίκοΰνταυ άπείρουυ είναι των κατά θάλασσαν έργων. ΖΡΚ111
δ ώ κ ε ν Ηογπ. || ά ν α ξ ά ν δ ρ ώ ν Ζ λ = Ηογπ. : κ ρ ε ίω ν ||

Β 613/(38 έϋυέλμουυ: εύκαθέδρουυ. 0 ~ Β 17023


Β 613/Ζ8 περάαν: διαπεράν, διϊέναι. Ζ0
Β 613/Ζ8 έπί οίνοπα: μέλανα. ΖΟ
Β 614/Ζ8 έπ εί ου οφι θαλάυυια έργα μεμήλεΐ: έπειδή άπειροι ήυαν των κατά
θάλαυυαν έργων καί ούδαμώυ έμελεν αύτοΐο περί αύτών. ΖΟ,
Β 615/Ζ8 Βουπράυιον: πόλιο τήο ’Ήλιδου, δ έυτιν Πελοποννήοου. ΖΡΚ111
Β 615/Ζ8 Ή λιο: πόλιο έν Άρκαδίαι, καί αύτη Πελοποννήοου. ΖΟ,
ήλιδα = Ηογπ. ||
Β 615/Ζ8 δίαν: θαυμαυτήν, μεγάλην. ΖΟ
Β 615/Ζ8 έναιον: ώικουν. ΖΟ
Β 616/Ζ8 όυυον έφ ’ Ύρμίνη: έφ ’ όυον ή τε Ύρμίνη καί ό Μύρυινου καί τό Άλήυιον
καί ή Ώλενία πέτρα έντόυ υυνείχον, τού παντού οί Ήλείοι έβαυίλευον. Ζζ)Α
Β 616/Ζ8 δοοον έπι: έφ ’ δοον. 'Μύρυινου' δέ πόλιο Πελοποννήοου. ΖΟ
Β 617/Ζ8 πέτρη τ ’ Ώλενίη: όρου τήο Ήλείαο. ΖΟ
Β 617/Ζ8 έντόο έέργεί: έμπεριέχει, περιορίζει. ΖΟ
Β 619/Ζ8 Έπειοί: Ήλείοι. ΖΟ
Β 620/Ζ8 ήγηυάυθην: ήγοΰντο. ΖΟ
Β 621/Ζ8 υιευ ό μέν Κτεάτου ό δ ’ άρ’ Εύρύτου Άκτορίωνε: Άκτορου παίδεο Κτέα-
τοο καί Εύρυτου- τετήρηκε δέ την τά ξ ιν Άμφίμαχου μέν γάρ ήν Κτεάτου, Θάλπιου
δέ Εύρύτου. ΖζίΗ111
1 κτέατοε : άκτέατοε Ζ || ευνταξιν <3 ||
Β 621/Ζ8 υιευ: υιοί, παίδεο. ΖΟ
Β 622/Ζ8 Άμαρυγκείδηο: Άμαρυγκέωυ παίυ Διώρηυ. ΖΟ (Ζ εΐίαιτι ροδί 624 υίόυ ..)
Β 623/Ζ8 Πολύξεινου θεοειδήυ: θεώι τό ειδου όμοιου ών. ΖΟ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 115

Β 624/Ζ8 υίόο Άγαοθένεοο: Πολύξεινοο. Ζ0


Β 624/Ζ8 Αύγηϊάδαο: Αύγείου παιδόο Άγαοθένουο. ΖΟΡ™
αύγείδαο Ζ<3λ || αύγαιου Ζ ||
Β 625/Ζ8 Δουλιχίοιο: Δουλιχίου. έοτι δε νήοοο προ τήο Κεφαλληνίαο· οί δ ’ έκ
Δουλιχίου, φηοίν, καί των λοιπών Ιερών Έχινάδων νήοων. αί δε Έχινάδεο νήοοι
είεΐν τήο Άκαρνανίαε παρά ταίο έκβολαίο τοΰ Άχελώιου ποταμοΰ, έν αίο οί κατοι-
κοΰντεε καλούνται Ίοί. Ζζ)ΑΗ
4 ίοί Ζ(^Α : έπ ε ιο ί Ε = ΕιίδΕ 6 δίταίιοηε ρ. 456 ||
Β 626/Ζ8 ναίουοιν: άντ'ι τοΰ κατοικοΰειν. Ζ = Β 1302)
Β 626/Ζ8 πέρην άλόε: πέραν τήο θαλάοοηο. (ίηΐεΐ' 536 Εύβοια θΐ 536 μένεα) Ζζ)
I Β 626/ζ)8 ’Ήλιδοο άντα: έπ'ι την ’Ήλιδα βλέπουοαι. Ρ
Β 626/Ζ8 άντα: άντικρύ, έξεναντίαο. (ίηΐεΐ' 536 Εύβοια θΐ 536 μένεα) ΖΟ
Β 627/Ζ8 άτάλαντοο: άντ'ι τοΰ ΐοοο τώι Ά ρει, πολεμικόο. ΖΟ
Β 628/Ζ8 Φυλείδηο: Φυλέωο παίο Μέγηο. ΖΟι
Β 629/Ζ8 δο ποτέ Δουλίχιον δ ’ άπενάοοατο πατρ'ι χολωθείο: δο είο τό Δουλίχιόν
ποτέ άπωικίοθη διά τό καταμαρτυρήοαι τοΰ πατρόο Αύγείου πρόο Ήρακλέα περί
τοΰ μιοθοΰ δν ύπέοχετο παρέξειν τώι Ήρακλεΐ ό Αύγείαο, εί καθάρειεν αύτοΰ τάο
έπαύλειο μεοτάο ούοαο τήο κόπρου τών βοών, ή ίοτορία καί παρά Καλλιμάχωι (αά
ίτ. 77 ΡίθΙίίθΓ, οί Λ 6982)). ΖΡΑΗ
3 καθάροιεν Ζ^ΑΚ || 4 μεετάε ίοΰεαε) Α ||
Β 629/Ζ8 άπενάοοατο: άπωικίοθη. Ζζ)
Β 629/Ζ8 πατρί χολωθείο: μιοηθείο ύπό τοΰ πατρόο. ΖΟ,
Β 632/Ζ8 Νήριτον: δροο Ίθάκηο. 'είνοοίφυλλον' δέ κινηοίφυλλον καί πολύδενδρον,
έξ ου κατήνεμον καί ύψηλόν. ένοοιο γάρ ή κίνηοιο. ΖΡ~ΚΠ1
Ιεπιπια ρΓο δέ Ε ||
Β 633/Ζ8 Κροκύλει’: χωρία Λευκαδίων. ήν δέ πόλιο Κεφαλληνίαο (~ Κ111). ΖΟι
κροκυλη Ζ ^λ ||
Β 633/Ζ8 Αίγίλιπα: πόλιο τήο Κεφαλληνίαο. ΖΟι
Β 633/Ζ8 τρηχείαν: τραχείαν. ΖΟ,
Β 634/Ζ8 ήδ’ οί: καί οίτινεο. ΖΟ.
Β 634/Ζ8 Οάμον άμφενέμοντο: τά περί την Οάμον ώικουν. ΖΟ
άμφ’ ενεμοντο Ζλ ||
Β 635/Ζ8 οί τ ’ ήπειρον έχον: καί γάρ τινών χωρών τών άντικρυο τήο ηπείρου
έβαοίλευεν ό Όδυοοεύο. ΖΡΚ111
Β 635/Ζ8 άντιπέραι’: τά έξεναντίαο τήο ’Ήλιδοο κείμενα χωρία. ΖΟ
αντίπερα Ζ<3λ ||
Β 636/Ζ8 μήτιν: βουλήν, ούνεοιν. ΖΟ
Β 637/Ζ8 μιλτοπάρηιοί: μίλτωι τάο πρώιραο κεκαομέναι. ΖΡΗ111
βεβαμμένοι Κ™ ||
Β 639/Ζ8 Πλευρών’: τό πλήρεο 'Πλευρώνα'. έοτι δέ πόλιο Αίτωλίαο. ΖΟ
Β 639/Ζ8 ’Ώλενοο καί Πυλήνη: πόλειο Αίτωλίαο· όμοίωο δέ καί ή Καλυδών. ΖΟ
’Ώλενον ήδέ Πυλήνην Ηογπ. ||
Β 640/Ζ8 άγχίαλον: τον παραθαλάοοιον τόπον. Ζ~ΚΠ1
Β 642/Ζ8 ούδ’ άρ’ έ τ ’ αύτόο έην: έτελεύτηοεν δέ καί αύτόο, ήτοι ό Οίνεύο ή ό
Μελέαγροο - δίληπτον γάρ. κεχώρικε δέ τών λοιπών τοΰ Οίνέωο παίδων τον
Μελέαγρον κατ’ έξοχήν. ΖΟΡι™ ~ ΑΕ
Β 642/Ζ8 θάνε: άπέθανεν, έτεθνήκει. ΖΟ
άπεθάνει Ζ ||
116 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 642/Ζ8 ξανθόο: καλόο, ή ό πυρροκόμηο Μελέαγροο, Οίνέωο παίο, βαοιλεύο


Αίτωλίαο. ΖΟι
Β 643/Ζ8 <τώι έπ'ι πά ντ’ έτέταλτο:) τώι δ ’ έπετέταλτο. έπ'ι δε τούτωι ήν τό παν τήο
έξουοίαο. ΖζίΗ111(Α18 έπ'ι τοΰ Θόαντοο (~ Β 638), 'ίν’ ήι "τούτωι").
1επιπΐ3 ρΓο τώ ι 8 ’ έπ ετέτα λτο Ε, ηιιοά δυρρίενί, ε ί ΖΡΕ 132, ρ. 4, α || 1 τούτο Ζ ||
Τ Β 643/Ζ8 έτέτακτο: προοετέτακτο, ένεκεχείριοτο.
έτέτακτο Ζ \ τέτακτο ζ)λ : έντέτα λτο Ηογπ. || έκ εχείριετο <3 ||
Β 643/Ζ8 άναεοέμεν: βαοιλεύειν. Ζ£}
Β 645/Ζ8 δουρικλυτόο: ένδοξο ο περί τό δόρυ, πολεμιοτήο. Ζ (\
Β 646/Ζ8 Κνωοεόε καί Γόρτυνα: πόλειο Κρήτηο. ΖΟι
κνωεόν Ηογπ. || κνωοεόε· πόλιο κρήτηο <3 ||
Β 646/Ζ8 τειχιόεοοα: καλώο τετειχιομένη. Ζ ~ Β 5592)
Β 647/Ζ8 Λύκτοο καί Κνωοεόε (646): πόλειο Κρήτηο. Ζ
Κνωεόν ... Λύκτον Ηογπ. ||
Β 647/Ζ8 κα'ι άργινόεντα: λευκόγειον. ΖΟι
Β 647/(^8 Λυκαετόν: πόλιν Κρήτηο. Ρ = δΐερό. Βγζ.
Β 648/Ζ8 εύ ναιεταώεαε: καλώε οίκουμέναε. Ζ = θ 5742)
Β 649/Ζ8 έκατόμπολιν: διά τ ί ενταύθα μεν έκατόμπολιν εϊρηκεν την Κρήτην, έν δε
τήι Όδυοοείαι 'ένενηκοντάπολιν' (~ τ 174); ρητέον ούν ό τι ήτοι εκατόν φηο'ιν ού
τώι άριθμώι, άλλ’ άντ'ι τού πολλάο (οί ΑΚ), ή άληθέοτερον ώο έχει, ό τι έξ Ιοτορίαο
λέγεται. Λεΰκοο γάρ ό Τάλω Κρητών έπικρατήοαο τάο δέκα πόλειο έπόρθηοεν είο
φόβον των άλλων κα'ι εύλόγωο έν τή ι Όδυοοείαι ένενήκοντα ειπεν έχειν αυτήν.
ΖςΚ εί τ 174/Η+Μ(=Ώ), ΗθΓαεΙιάθδ Ροηΐ. ίι\ 172 ΨεΗΐ'Ιί
τάλω ογπ <3 ||
Β 651/(38 Ένυαλίωΐ: τώι Ά ρει. ~ X 1322)
Β 651/Ζ8 άνδρειφόντηΐ: άνδραε φονεύοντι. Ζ£}
Β 653/Ζ8 Ήρακλείδηε: Ήρακλέουε παΐο Τληπόλεμοο. ΖΟι
Β 653/Ζ8 ήύο τε μέγαο τε: πλατύο τε καί μέγαο, άφ’ ού γενναΐοο. ΖΟι
Β 654/Ζ8 άγερώχων: νΰν αύθαδών, ύβριοτών καί θραοέων. δηλοι δέ καί τών λίαν
ένδοξων, ΖΟι | έντιμων παρά τό γέραο. Ζ ~ Αρδ, Γ 36/Αλ
1δ τό λίαν ένδοξον Ζ || 2 έντιμον Ζ ||
Β 655/Ζ8 Ρόδου: νήοοο προ τήο Καρίαο. ΖΟι
'Ρόδον Ηογπ. ||
Β 655/Ζ8 διάτριχα κοομηθέντεο: τριχώο διαταχθέντεο. ΖΟι
Β 658/(38 Άοτυόχεια: όνομα κύριον. Ρ οί Δ 4582)
Β 658/Ζ8 βίηι Ήρακληείηΐ: περιφραετικώε τον Ήρακλέα. ΖΟι
ήρακλήιη Τλ ||
Β 659/Ζ8 την ά γ ετ’: ήντινα πρόε γάμον ήγετο. ΖΟ,
Β 659/Ζ8 Έφύρα: τινέε την Θεεπρωτίαε, ή μετωνομάεθη Κέρκυρα, ούτωε έκαλείτο
καί ή νΰν καλουμένη Κόρινθου. ΖΟΡ111
Έφύρηε Ηογπ. ||
Β 659/Ζ8 €ελλή<ει)ο: ποταμού Θευπρωτίαυ. Ζ ~ Αρδ 141, 2
Οελλήεντοε Ηογπ. ||
Β 660/Ζ8 πέρυαυ: πορθήυαυ. ΖΟι
Β 660/Ζ8 άυτεα: πόλειο. ΖΟι
Β 660/(38 διοτρεφέων: τών ύπό Διόυ τραφέντων. Ρ ~ Α 17623
Β 660/Ζ8 αίξηών: νεανιών. ΖΟι
Β 661/Ζ8 έπεί ούν: έπειδή. ΖΟι
2ε1ιο1ί3 ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 117

Β 661/Ζ8 τράφεν: άνετράφηοαν (~ Γ 2012)). ΖΟ | 'έν μεγάροιο' δε έν τοίο οίκοιο (= Γ


207£). Ζ
τράφ’ Ηογπ., τράφη <3 = Γ 201Ώ || έν ί μεγάρωι Ηογπ. ||
Β 661/Ζ8 εύπήκτων (= ψ 41): καλώο κατεοκευαομένων. ΖΟ
εύπήκτωι ζ)λ = Ηογπ. || κατεεκευαεμένωι <3 ||
Β 662/Ζ8 πατρόε έοί ο : τοΰ ίδιου πατρόε. Ζ0
Β 662/Ζ8 μητρώα: μητρόε αδελφόν, 'κατέκτα' δε άπέκτεινεν. Ζ0
1επιπΐ3 κατέκτανεν ρΓΟ κατέκτα 8έ <3 ||
Β 662/Ζ8 αύτίκα πατρόε έοίο φίλον μητρώα κατέκτα καί τα έξήε: ίοτορέΐται ό τι
Τληπόλεμοε θεαεάμενοε Λικύμνιον τον μητρώα ήδη γηραιόν υπάρχοντα ύπό τινοα
των οίκετών άμελώα χειραγωγούμενον, άφήκε την βακτηρίαν επί τον οίκέτην καί
τούτου μεν ήμαρτεν, πλήξαα δε τον Λικύμνιον άκουαίωα άπέκτεινεν. διό ήναγκά-
εθη γίνεεθαι φυγάε τήε πατρίδοε. Ζ(^ΑΒ
1 ίετόρηται (^Α || 3 οίκετών άε ΜαΓεο (άιιεε Ββίεΐεετ) : οικείων Ζί^ΑΚ || 5 γενέεθαι (^ΑΚ ||
Β 663/Ζ8 γηράεκοντα: γεγηρακότα. Ζ0
Β 663/Ζ8 Λικύμνιον: τον αδελφόν Άλκμήνηα. ΖΟ
Β 663/(38 δζοο ’Άρηοε: πολεμικόε. (^ = Β 5402)
όζον Ηογπ. ||
Β 664/Ζ8 νήαε έπηξεν: τάε ναύε κατεεκεύαεεν. Ζ0
Β 664/(38 άγείραε: ευναθροίεαε. = Γ 472)
Β 666/Ζ8 υίωνοί: οί των υιών υιοί, έκγονοι. Ζ0
Β 667/Ζ8 ήϊξεν: παρεγένετο, ώρμηεεν. ΖΟ οί Ζ 1722) (ίξεν) + Δ 792) (ήϊξεν)
ίξεν Ηογπ. ||
Β 667/Ζ8 άλώμενοο: πλανώμενοο. Ζ0
Β 668/Ζ8 τριχθά δε ώικηθεν καταφυλαδόν: τριχώο δε οίκιοθέντεο ταιο πατρώιαιο
έχρήοαντο φυλάΐο. ΖΡΚ111
Β 668/Ζ8 ήδ’ έφίληθεν: καί έφιλήθηοαν. ΖΟ
Β 670/Ζ8 καί οφιν θεοπέοιον πλούτον: καί αύτοίο πολύν καί άθρόον κατέπεμψε
πλούτον ό Ζεύε: καί πάνυ πλουοίουο αύτούο έποίηοεν. ίοτορείται γάρ δ τ ι τοϊο
'Ροδίοιε χρυοόν έβρεξεν ό Ζεύο, έπεί πρώτοι γεννωμένηι τήι Άθηνάι έθυοαν. Ζζ)Η
2 αύτούε ογπ (^Κ || ίετόρηται ζ) || 3 γενόμενοι <3, ογπ Κ ||
Β 671/Ζ8 Νειρεύο αύ Ούμηθεν: από Αίούμηο. Ζ0 | ένταΰθα δε τρίο όνομάοαο τον
Νειρέα ούκ έ τ ι αύτοΰ έμνήοθη. καί τούτου αύτόο την αιτίαν παραδίδωοιν λέγων
'άλαπαδνόο έην, παΰροο δέ οί είπετο λαόο' (675). ΖΡΚ111 | 'έίοαο' (671) δε τάο ίοο-
τοίχουο. Ζ0
νηρεύε ζ>\ Νιρεύε Ηογπ. || 1 αίεύμηε Ζ<3 : Ούμηε Β || 2 νηρέα <3, νιρέα Α || 1επιπΐ3 ρΓΟ 8έ <3 ||
Β 6 7 2 /Ο,5 Χαρόποιο: τοΰ Χαρόπου. ζ) οί 8432)
Β 6 7 3 /0 5 ύπό ’Ίλιον: είο την Ίλιον. 0 (= Β 2162) 4932))
Β 675/Ζ8 άλαπαδνόο: άοθενήο. ΖΟι
Β 675/Ζ8 παΰροο: όλίγοο. ΖΟι
Β 675/Ζ8 είπετο: ήκολούθει. ΖΟι
Β 676/Ζ8+(38 Θάοοοο καί Κράπαθοο: νήοοι περί την Κώ. Γλέγουοιν αύτήν τινέο
Κάρπαθον, θ ' Έύρυπύλοιο' δέ 'πόλιν' (677) λέγει την Κώ, έπεί Εύρύπυλοο ήν Ήρα-
κλέουο καί Χαλκιόπηο παίο, δο έβαοίλευοε τήο Κώ. ΖΡΚ111
κράπαθόν τ ε κάεον τ ε Ηογπ. || 1 κώ <3, κώαν ΖΚ™ || 2 1επιπΐ3 ρπ> 8έ <3 ||
Β 678/Ζ8 τών αύ: τούτων δέ. ΖΟι
Β 679/Ζ8 Θεοοαλοΰ: ου Φίδιπποο καί ’Άντιφοο. Ζζ)
φείδιπποε ζ) ||
Β 679/Ζ8 Ήρακλείδαο: Ήρακλέουο παιδόο. ΖΟ,
118 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 681/Ζ8 τό Πελαογικόν ’Άργοο: τό Θεοοαλικόν Πελαογία γάρ πρότερον ή


Θετταλία εκαλείτο. ΖΘΒ171
Β 682/Ζ8 ’Άλον: πόλιν Θεοοαλίαο. (ροδί 691 τείχεα) Ζ
Β 682/Ζ8 Τρηχΐν’: ή Τραχΐνα- έοτι δε πόλιο Θεοοαλίαο. (ροδί 692 έγχεοιμώρουο) Ζ0
τρηχεΐν Ζ \ τρηχεΐαν ||
Β 683/Θ8 Έλλάο: δνομα πόλεωο. 0 ~ δΐερΗ. Βγζ.
έλλάδα Η ογπ. ||
Β 683/Ζ8 καλλιγύναικα: καλάο γυναΐκαο έχουοαν. Ζ0
Β 684/Ζ8 έκαλεΰντο: εκαλούντο. ΖΟ
κ α λ ε ΰ ν τ ο Η ογπ . ||

Β 685/Ζ8 των αύ: τούτων δή. (ροδί 679 Ήρακλείδαο) Ζ ~ 6782)


Β 686/Ζ8 δυοηχέοο: κακόν ήχον άποτελοΰντοο. ΖΟ
Β 686/Ζ8 έμνώοντο: μνήμην όποιου ντο. ΖΟ,
μνείαν <3 = Δ 172Ώ ||
Β 687/Ζ8 δο τίο οφιν: δοτιο αύτδΐο. ΖΟ
Β 687/Ζ8 επί οτίχαο: επί τάο τάξειο- ούκ ήν γάρ φηοιν ό προκαθηγηοόμενοο αύτών.
ΖΘΚ™
καθηγηεόμενοε ίαύτών) <3 ||
Β 688/Ζ8 κείτο: νΰν "άργώο διετέλει" (~ I 5562))· ή μεταφορά από των επ ί κλίνηο
δντων καί άργώο διατελούντων (= Η111), 'ποδάρκηο' δέ ό τοίο ποοίν ταχύο καί έπαρ-
κείν δυνάμενοο. ΖΟ οί Σ 202) κ εΐτα τ νΰν άντί τοΰ άνήιρηται, τέθνηκεν.
Ιεπιπια ρΓο δέ ζ) ||
Β 690/Ζ8 έξείλετο: ώο έξαίρετον έλαβεν. ΖΟ
έξείλετον Ζλ ||
Β 690/Ζ8 μογήοαο: κακοπαθήοαο. ΖΟ
Β 691/Ζ8 Λυρνηοόο: πόλιο των Ύποπλακίων Θηβών. ΖΟ
Λυρνηεεδν Ηογπ. ||
Β 691/Ζ8 τείχεα: τείχη. Ζ οί Δ 3782) "περιφραοτικώο τάο Θήβαο".
Β 6 9 2 /Ζ 8+Θ8 κάδ δέ Μ ύνητ’ εβαλεν: κατέβαλεν δέ καί τον Μύνητα, δ έοτιν
άπέκτεινεν. ΖΘ | ό δέ Μύνηο τήο Βριοηίδοο ήν άνήρ (Τ 295δ). ΘΚ™
Β 692/Ζ8 έγχεοιμώρουο: περί τά δόρατα μεμορηκόταο καί ήοχολημένουο, πολεμι-
κούο. ΖΟ
1 μεμωρηκόταε Ζ<3 ||
Β 693/Ζ8 Εύηνοίο: Εύηνοΰ. ΖΟ
Β 693/Ζ8 Οεληπιάδαο: Οεληπίου παιδόο. ΖΟ
Β 694/Ζ8 τήο δ γε: ταύτηο ούτοο. ΖΘ
Β 694/Ζ8 άχέων: λυπούμενοο. ΖΟ,
αχευων 7λ ||
Β 694/Θ8 τάχα: ταχέωο. Θ = Β 3732)
Β 694/Ζ8 άνοτήοεοθαι: άναοτήοεοθαι. ΖΟ
Β 695/Ζ8 Φυλάκη: πόλιο Θεοοαλίαο- βαρυτόνωο δέ ΖΟ I ώο Ιθάκη (= Ο 3352)). Ζ
φυλακήν Ηογπ. ||
Β 695/Θ8 άνθεμόεοοαν: άνθη φέρουοαν. ΘΚ™ ~ Β 4672)
άνθεμόεντα Ηογπ. ||
Β 696/Ζ8 τέμενοο: ιερόν χωρίον άφωριομένον θεώι κατά τιμήν, ή ήρωϊ. ΖΟ
Β 696/Ζ8 μητέρα μήλων: τροφόν προβάτων. ΖΟ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 119

Β 697/Θ8 άγχίαλον τ ’ Άντρώνα: πόλιν Θεοοαλίαο. 0, | διάφοροι δε κα'ι άριοτοι δνοι


έν Άντρώνι τήο Θεοοαλίαο γίνονται, δθεν καί είο παροιμίαν μετήλθεν ΘΑΚ™ | τό
'Άντρώνιοο δνοο' (δυάα). ΑΠ™ ~ δΐερΗ. Βγζ. 3. ν. Άντρών
2 μετήλθεν <3 : παρήλθεν ΑΚ™ || τό άντρώνιον δροε Α ||
Β 697/Ζ8 λεχεποίην: βαθείαο βοτάναο έχουοαν, άφ’ ών ήν καί λέχοο καταοτήοαι,
τουτέοτι κοίτην. ΖΘ~Κί+Π1
Β 698/Ζ8 άρήϊοο: πολεμικόο. ΖΘ
Β 699/Ζ8 ζωόο έών: ζω ν. Ζ ~ α 19723
Β 699/Ζ8 έχε: κατείχε. ΖΘ
Β 700/Ζ8 άμφιδρυφήο: άμφοτέραο τάο παρειάο κατεξεομένη διά τον τοΰ άνδρόο
αύτήο θάνατον. ΖΘΚ™
Β 700/Ζ8 άλοχοο: "γαμέτη, γυνή." καί εοτιν κατ’ έπίταοιν τό ά ένταΰθα οίονεί
"πολύλοχόο" τιο ούοα. ΖΟι οί Λ 15523 άξύλωι- καταξύλωι, πολυξύλωι. τό γάρ ά νΰν
ού κατά οτέρηοιν, άλλα κατ’ έπίταοιν κείται.
όμόλεχοε Ε ~ ΕΜ 70, 29 όμόλοχοε ||
Β 700/Ζ8 έλέλειπτο: κατελέλειπτο. 'δόμοο' (701) δέ ό οικοο. ΖΟι
Ιοππηα ρΓΟ δέ ζ) ||
Β 701/Ζ8 ήμιτελήο: ήτοι άτεκνοο, ή άφηιρημένοο τοΰ ετέρου των δεοποτών, ή
άτελείωτοο. έθοο γάρ ήν τοίο γήμαοιν θάλαμον οίκοδομείοθαι· διό οί πολλοί φαοίν
3 ό τι οίκοδομών θάλαμον έαυτώι ό Πρωτεοίλαοο άπέπλευοεν έπ ί τον πόλεμον,
βέλτιον δέ είρήοθαι ήμιτελή διά τό μη γεγεννηκότα παιδία πλεΰοαι. οί δέ, ότι
νεωοτί γήμαο ούδέπω τελείωο τα κατά τον γεγαμηκότοο οικον διεπράξατο, άλλα
6 πρότερον έοτράτευοεν. ΖΘΑΚ
4 γεγενηκότα ΖΑ || παΐδαε <3ΑΚ || 5 γήμαε ογπ <3 || γεγαμηκότα (3Α1 ||
Β 701/Ζ8 Δάρδανοο άνήρ: οί μέν τον Αινείαν άπέδοοαν, ό τι βαοιλεύο ήν Δαρδανίων
(Β 819), οί δέ τον Εΰφορβον (Π 807-8), έτεροι Έκτορα. τινέο δέ Αχάτην λέγουοιν,
έταίρον τοΰ Αίνείου, φονέα Πρωτεοιλάου. δύναται δέ καί άνωνύμωο ένα τινά τών
Δαρδανίων λέγειν. ΖΘΑΚ111
2 λέγουειν ογπ Α || 3 τοΰ : τον Α || πρωτεοίλαον Α || ένα τινά ΖΑ : ένια <3 ||
Β 702/Ζ8 νηόο άποθρώοκοντα: άποπηδώντα τήο νεώο. Ζ ~ Ν 58923 + Α 48223
Ηηώο Τλ ||
Β 702/Ζ8 πολύ πρώτιοτον: πάντων πρώτον. ΖΟ,
Β 703/Ζ8 ουδέ μέν ούδ’ οί: ού μην ούδέ ούτοι. ΖΘ
Β 703/Ζ8 άναρχοι έοαν: άνευ ήγεμόνοο ήοαν. Ζ0,
ηγεμόνων <3 ||
Β 703/Ζ8 πόθεον: έπόθουν, έπεζήτουν. ΖΟι
Β 704/Ζ8 άλλα οφέαο: άλλ’ αύτούο. Ζ §
Β 704/Ζ8 κόομηοεν: διέταξεν, καθώπλιοεν. Ζ0,
Β 704/Ζ8 Ποδάρκηο: νΰν όνομα κύριον τοΰ άδελφοΰ Πρωτεοιλάου. ΖΟι οί Β 68823 "ό
τοίο ποοί ταχύο".
Β 704/Ζ8 όζοο Άρηοο: άπόγονοο Άρεοο, πολεμικόο. ΖΟ,
άρεοο ^ : άρηοο Ζ ||
Β 705/Θ8 πολυμήλου: πολυπροβάτου, πλουοίου. ( ^ ~ Ξ 49023
Β 705/Ζ8 Φυλακίδαο: Φυλάκου παιδόο Ίφίκλου. ΖΟι
ίφ ίτου ο ί Β 51823 Ναυβόλου παιδόο Ίφ ίτο υ ||
Β 706/Ζ8 αύτοκαοίγνητοο: ό έ π ’ άμφοτέρων τών γονέων άδελφόο (= Κή· καοίγνητοο
δέ λέγεται ό καθ’ έτερον τών γονέων άδελφόο. ΖΟ,
Β 706/Ζ8 μεγαθύμου: μεγαλοψύχου, γενναίου. ΖΟ,
Β 707/Ζ8 όπλότεροο: νεώτεροο. 'γενεήι' δέ ήλικίαι, γένναι. ΖΘ
Ιοπυτια ρΓΟ δέ Ε || δέ τή ι ήλικίαι τώ ι γ ένει ^ ||
120 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 709/Ζ8 δεύοντο: ένδεείε ύπήρχον. ΖΘΚ™


Β 709/Ζ8 έοθλόν: αγαθόν, γενναίου. Ζζ)
Β 711/Ζ8 Φεραί: πόλιο Θεοοαλίαο. ΖΟι
φ ε ρ ά ο Η ογπ. ||

Β 711/Ζ8 Βοιβη'ίο: λίμνη έν Θεοοαλίαι. Ζζ)


β ο ιβ η ΐδ α Η ογπ . ||

Β 713/Ζ8 Άδμητοιο πάϊο: Άδμητου υίόε Εύμηλοο. Ζζ)


Β 714/Ζ8 ύ π ’ Άδμήτωι: ουγγενομένη τώι Άδμήτωι. ΖΘΚ1
Β 714/Ζ8 δία γυναικών: αντί του υπερθετικού "διοτάτη", ό έοτι "θαυμαοτή" καί
"διαφέρουοα παρά πάοαο τάο γυναίκαο" κάλλει τε καί εύγενείαι καί οωφροούνηι.
Ζ(3Κ™
2 γ υ ν α ί κ α ο - κ α λ ε ί τ α ι κ α ί <3 ||

Β 715/Ζ8 Πελίαο: Ποοειδώνοο καί Τυροΰο υίόε τήε Οαλμωνέωο, Νηλέωε άδελφόε,
βαειλεύε Ίωλκοΰ (= Κ™). ή δε Ίωλκόε πόλιο τήε Θεοοαλίαο. ΖΘ
π ε λ ία ε ζ)λ || 1 τ ύ ρ α ο ζ> || 2 ό δ έ ίω λ κ ό ε <3 ||
Β 715/Ζ8 θυγατρών: θυγατέρων. ΖΘ
Β 715/Ζ8 ειδοο άρίετη: την μορφήν εύειδήε τε καί καλή. ΖΘ
Β 716/Ζ8 οί δ ’ άρα: οίτινεε δη. ΖΟ)
Β 716/Ζ8 Μηθώνη καί Θαυμακία: πόλειε Θεεεαλίαε, όθεν ήν Φιλοκτήτηε ό Ποίαντοε
παίε. ΖΘΚ™
Μηθώνην καί θαυμακίην Ηογπ. || 1 ήν Ζ : ό <3 ||
Β 718/Ζ8 τόξων ευ είδώε: τήο τοξικήο έμπειροο. ΖΟ)
Β 719/Ζ8 έρέταί: κωπηλάται. ΖΟ)
Β 720/Ζ8 έμβέβαοαν: ένεβεβήκεοαν. Ζζ)
έβεβήκειοαν <3 ||
Β 721/Ζ8 άλλ’ ό μεν έν νήοωι κείτο κρατέρ’ άλγεα πάοχων: ίοτο ρ είτα ι ό τι
Φιλοκτήτηε έν Λήμνωι καθαίρων τον βωμόν τήο χρυοήο καλουμένηο Άθηναο έδήχθη
ύπό ύδρου καί άνιαρώι τραύματι περιπεοών κατελείφθη αυτόθι ύπό των Ελλήνων,
ήιδειοαν γάρ τούο Ήφαίοτου ίερείο θεραπεύειν τούο όφιοδήκτουο. ΖΘΑΚ
άλγε Ι λ || 1 ίετόρηται (^Α || 3 άνιάτωι (^Κ ||
γΒ 721/Α18 'άλγεα' καί έπί των ψυχικών όδ(υνών) έλαβεν. οί Α 22) "κακά, ή λύπαο", ε
395£) "νυν όδύναο"1
Β 722/Ζ8 ήγαθέηΐ: πάνυ θείαι (= Κ™), ό τι ιερά Ήφαίοτου ή Λήμνοε. ΖΟ)
Β 722/Ζ8 όθΐ: ένθα, όπου. ΖΟ)
Β 722/Ζ8 λίπον: κατέλιπον. Ζζ)
Β 723/Ζ8 έλκει: τραύματι. ΖΘ
Β 723/Ζ8 μοχθίζοντα: πονοΰντα, κάμνοντα. ΖΟ)
Β 723/Ζ8 όλοόφρονοε: όλεθρίου. ΖΘ
Β 723/Ζ8 ύδρου: όφεωε. 'κακοΰ' δέ τού κακωτικοΰ (~ Α 284). ΖΟ)
1 κακώι Ηογπ. || υηυπι δοΙιοΙίιίΓη ύδρου κακού ... <3 ||
Β 724/Ζ8 άχέων: λυπούμενοε. ΖΟ)
Β 724/Ζ8 τάχα δέ μνήοεοθαι έμελλον: ταχέωο δέ οί Έλληνεο ήμελλον μνημονεύειν
καί χρήιξειν τού Φιλοκτήτου, έπειδή ε'ίμαρτο χωρίο των Ήρακλέουο τόξων μή
άλώναι τήν Ίλιον, είχε δέ τ α ΰ τ α ό Φιλοκτήτηε έαθέντα αύτώι ύπό Ήρακλέουο, καθ’
ό μηδενόο θελήοαντοο άλλωο ύφάψαι έν τή ι Ο ϊτηι τήν Ήρακλέουο πυράν έν τήι
τελευτήι αυτού, τούτο έποίηεεν ό Φιλοκτήτηε. Ζζ)Α
I ήμελλον Ζ : έμελλον (^ΑΚ || 2 χωρίο των (των ογπ Κ) : χωριομων Ζ || 2-3 τόξων ... ήρακλέουο ογπ Α
II 4 αλλωο Ζ : αλλοο <3, άλλου ΑΚ || .. ύφήψεν (^Κ || 5 φιλοκτηο Ζ ||
Β 727/Ζ8 κόεμηεεν: διέταξεν. Ζζ)
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 121

Β 727/Ζ8 Ό'ίλήοο: ό Όϊλέωο. Ζ0,


Β 727/Ζ8 νόθοο υίόο: ό μή έκ νομίμηο γυναικόο γεννηθείο, άλλ’ έκ παλλακίδοο. ΖΟι
Β 728/Ζ8 τόν ρ’ έτεκεν 'Ρήνη ύ π ’ Ό ϊλήϊ: ή 'Ρήνη· τοΰτο δε ήν δνομα τήο Όϊλέωο
γυναικόο (= Η111), ουγγενομένη φηο'ι τώι Ό ίλεϊ (= Η111). ΖΟι
Β 728/Ζ8 πτολίπορθοο: πόλειο πορθών, πολεμικόο. ΖΘ ~ Β 2782)
Β 729/Ζ8 Τρίκκη καί Ίθώμη: πόλειο Θεοοαλίαο. ΖΟι
Β 729/Ζ8 κλωμακόεοοαν: τραχεΐαν, ορεινήν ή άποκλίματα έχουοαν. ΖΟιΡ^
Β 731/Ζ8 ήγείοθην: ήγοΰντο, δυϊκώο. ΖΟι
Β 732/Ζ8 ίητήρε: ίητροί- άγαθώ δε αγαθοί, ανδρείοι. ΖζΑΗ™
ί η τ ή ρ ’ Η ογπ . ||

Β 735/Ζ8 Τιτάνοιό τε λευκά κάρηνα: αντί του "λευκογέων χωρίων"· τίτανοο γάρ
λευκή έοτιν γή. Ζ0, | καί έοτιν περίφραοιο ό τρόποο (~ Δ 44723). Ζ~ΒΠ1
Β 735/Ζ8 Τιτάνοιο: Τιτάνου, δροο Θεοοαλίαο. ΖΘ
Β 735/Ζ8 κάρηνα: ακρωτήρια. ΖΟ,
Β 738/Ζ8 ’Άργιοα καί Γυρτώνη: πόλειο Θεοοαλίαο. ΖΟ,
αργειεα Ζ \ ’Άργιοοαν ... καί Γυρτώνην Ηογπ. ||
Β 739/Ζ8 Όρθη: βαρυτόνωο άναγνωοτέον. έοτι γάρ δνομα τόπου, 'λευκήν' δε
λευκόγειον, ή διά τό τιτάνωι κεχρϊοθαι τάο οίκίαο. ΖΘ
Όρθην Ηογπ. || 1-2 λευκήν ... οίκίαε ροδί 735 θεεεαλίαε Ζ || 2 κεχρήεθαι Ζ || χρήεθαι τα ιε ο ίκείαιε
Α ||
Β 740/Ζ8 μενεπτόλεμοο: ύπομονητικόο έν πολέμωι. ό δε Πολυποίτηο ήν του Πειρι-
θόου παΐο, δν φαοίν (= β™) ούτωο ώνόμαοθαι ύπό του πατρόο διά τό πολλοΐο έπι-
θεϊναι ποινήν, δ έοτιν τιμωρίαν των Κενταύρων, οπότε είο τούο γάμουο τήο μητρόο
αυτού Μελανίππηο ύβρίοαι έπεχείρηοαν. ΖΘΑΚ
2 πειρίθου Ζ || 3 ποινήν : πληγήν Α ||
Β 741/Ζ8 υίόο Πειριθόοιο: Πειριθόου υίόο, Πολυποίτηο. ΖΘ
πειρίθου Ζ ||
Β 741/Ζ8 τέκετο: έγέννηοεν. ΖΘ
Β 742/Ζ8 κλυτόο: έν οχήματι πέφρακεν άντί τού κλυτή (~ Α1ί δ τ ι ...), δ έοτιν ένδοξο-
τάτη. "Ιπποδάμεια1δε Πειριθόου γυνή· τό δε όχημα Α ττικόν. ΖΘ~ΚΠ1
Ιεπιπια ρΓο δέ ί. II 2 πειρίθου Ζ ||
Β 743/Ζ8 ήματι τώι: έν έκείνηι τήι ήμέραι. ΖΘ
Β 743/Ζ8 δ τε φήραο: "ότε θήραο", λέγει δέ τούο Κενταύρουο (= Κ111). 'έτίοατο' δέ
έτιμωρήοατο. (έτίοατο ... θΐΐαπι ροδί 646) ΖΘ
Ιεππηα ρΓο δέ ζ) ||
Β 743/Ζ8 λαχνήενταο: βαθύτριχαο, δαοεΐο. ΖΘΚ111
Β 744/Ζ8 ώοε: έξέωοεν, έδίωξεν. 'Πήλιον' δέ δροο τήο Θεοοαλίαο (~ Κ111), όπου
διήγεν Χείρων. ΖΘ
1 Ιεππηα ρΓο δέ ^ || πηλίου Ηογπ. ||
Β 744/Ζ8+Θ8 καί Αίθίκεοοί: Αίθικεο έθνοο Θεοοαλικόν, ύπερκείμενον τήο Ηπείρου,
ή ώο τινεο τήο Μακεδονίαο. άλλοι δέ ειπον Περραιβίαο. ΖΘΚ | άντί τού είο Αϊθικαο
αύτούο έδίωξεν. ΘΚ™ | 'πέλαοοεν' δέ άντί τού προοήγαγεν. ΖΘ
Ιεππηα ρΓο δέ ζ) ||
Β 745/Ζ8 ούκ οιοο: ού μόνοο. ΖΘ
Β 745/Ζ8 άμα τώι γε: άμα αύτώι. ΖΘ
Β 746/Ζ8 ύπερθύμοιο: μεγαλοψύχου, γενναίου. ΖΘ
Β 746/Ζ8 υίόο Κορώνου: Λεοντεύο. ΖΘ
Β 746/Ζ8 Καινείδαο: Καινέωο παιδόο Κορώνου. ΖΘ~βί
καί νείδαο 7λ ||
122 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 748/Ζ8 Κύφοο: πόλιο περί την Περραιβίαν. ΖΡΚ111


Κύψου Ηογπ. || περρεβίαν Ζ ||
Β 749/Ζ8 Ένιήνεο καί Περαιβοί: έθνη περί την Δωδώνην. ΖΡΚ111 | οί δε περί την
Θεοοαλίαν. ΖΚ™
Β 750/Ζ8 Δωδώνη: χωρίον έν ύπερβορέοιο τήο Θεοπρωτίαο, Ιερόν Διόο, ένθα τό έκ
τήο δρυόο μαντεΐον τοΰ Δωδωναίου Διόο. ΖζΆΗ111
Δωδώνην Ηογπ. || 2 ίτήε) δρυόε Α ||
Β 750/Ζ8 δυεχείμερον: κακόν χειμώνα έχουοαν. ΖΡΚ111
Β 750/Ζ8 ο ίκ ί’ έθεντο: την οΐκηειν έποιήεαντο. ΖΟΡ™
Β 751/Ζ8 'ιμερτόν: έπέραετον, καλόν. ΖΟ
έπέραετον Ζ : επιθυμητόν <3 ||
Β 751/Ζ8 Τιταρήειοο: ποταμόε Θεοεαλίαε, δν άπό τήο Οτυγόο ρεΐν λέγεται (= Κ). ή
Ηπείρου. ΖΟ
Τιταρήειον Ηογπ. ||
Β 751/Ζ8 έργα: νΰν τα γεώργια, ϊ ν ’ ήι "έγεώργουν". ΖΟ = Ε 922) Μ 2832), ~ Ζ 3242)
Β 752/Ζ8 Πηνειόο: ποταμόο Θεοοαλίαο, πληοίον Φθίαο, δο πάνταο τούο έν αύτήι
δεχόμενοο ποταμούο είο θάλαοοαν έκβάλλει. Ζ(^Κ | καί Καλλίμαχοο 'Πηνειέ Φθιώ-
τα' (Βγ. 1η ϋθΐιιπι 112 = δοΐι. Ε. Τ γο. 214). Κ
Πηνειόν Ηογπ. ||
Β 752/Ζ8 προΐεΐ: προπέμπει, έκδίδωοιν. Ζ0
Β 752/Ζ8 καλλίρροον: καλώο ρέων. 'άργυροδίνηο' (~ 753) δέ λαμπρά καί καλά ρεύμα­
τα έχω ν δΐναι γάρ αί των ύδάτων ουοτροφαί (~ Ε 47923). Ζ0
1 Ιεππηα ρΓΟ δέ Κ || άργυροδίνηι Ηογπ. ||
Β 754/Ζ8 καθύπερθεν: άνωθεν. Ζ0
Β 755/Ζ8 όρκου γάρ δεινού Οτυγόο ύδατόο έοτιν άπορρώξ: έκεί γάρ έπερρηγμέναι
δΐναι τοΰ Οτυγόο ύδατοο, δπερ δρκοο θεών νομίζεται. Ζ0 | 'άπορρώξ' δέ όξυτόνωο
μέν άπορροή, βαρυτόνωο δέ άπόρρυμα. ΖΑΜ
3 άπόρρυμα Ζ : άπόρηγμα ΕΜ 130, 55 ||
Β 755/Ζ8 δεινού: φοβερού. Ζζ)
Β 755/Ζ8 Οτύξ: κρήνη έν 'Άιδου δρκοο θεών. ΖΟΡ™
Ο τ υ γ ό ε Η ογπ . ||

Β 756/Ζ8 Μαγνητών: νΰν των την Θετταλικήν Μαγνηοίαν κατοικούντων. (ροδί 765
οταφύληι...) Ζ Ο Ρ ^
ίτ ή ν ) θ ε τ τ α λ ι κ ή ν <3 || ο ίκ ο ύ ν τ ω ν <3 ||

Β 758/Ζ8 Πρόθοοο θοόο: τοΰτο τό όχημα παρονομαοία καλείται (= Β 12123). Ζ0


Β 758/Ζ8 θοόο: ταχύο. Ζ = Ε 53623
Β 760/Ζ8 κοίρανοί: βαοιλεΐο. ΖΟ
Β 761/Ζ5 τίο τ ’ άρ’: τίο δή. Ζ = Α 823
τ ί ε γ ά ρ Ι λ ||

Β 761/Ζ8 έννεπε: λέγε. Ζζ)


Β 763/Ζ8 ίπ π ο ι μέν μ έγ’ άριοταί: έξόχωο καί μεγάλωο άριοται, ώο Θεοοαλαί. καί ό
χρηομόο φηοίν "ίππον Θεοοαλικόν" (δΐιτώο 10, 1, 13). ΖΟΡ171
1 ό : τό Ζ ||
Β 763/Ζ8 Φηρητιάδαο: τοΰ Φέρητοο παιδόο Άδμητου. ΖΟ, | 'Φερητ<ι>άδαο' δέ
Φέρητοο γάρ υίόο Άδμητου. Ζ
φερητιδιάδαο 7λ ||
Β 764/Ζ8 Εύμηλοο: παΐο Άδμητου. ΖΟ.
Β 764/Ζ8 έλαυνε: ήλαυνε. ΖΟ
Β 764/Ζ8 ποδώκεαο: ποοίν ταχεΐο. Ζ ~ Γ 12923
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 123

Τ Β 764/Ζ8 ποδώκεαο: ταχύποδαο. ΖΟ


Β 764/Ζ8 δρνιθαο ώο: ώο όρνιθαε. ΖΟ
ώο Ζ \ ώο <3 ||
Β 765/Ζ8 ότριχαε: όμοιότριχαε. ΖΡΚ111= Αρδ 123, 31, ~ $>1173
Β 765/Ζ8 οίέτεαε: ίεοετέΐε (= $1173), όμήλικαε. ΖΡΚ111= Αρδ 119, 4
Β 765/Ζ8 οταφύληι έπ'ι νώτα έΐεαε: ούτωο ’ίοαο καί άναλόγουε τοΐο νώτοιο ώο ύπό
οτάθμηι. εταφύλη γάρ ό τεκτονικόο διαβήτηο (~ $1173), ήντινα καί οτάθμην
λέγουοιν. έοτι δε οχοινίον λεπτόν χριόμενον μίλτωι ή μελάνι, ώι οημειούμενοι
άπορθοΰοι τά ξύλα. ΖΟΒ (Α1ί1 διαβήτηι, Α1ί ό ΐπαροξυομόο)
1 άνηλόγουο Ζ || 4 παροξυομόο, ί.ο. παροξύνεται δίπι. (βαρντονητέον Αππη. 436-Αδο.)
Β 766/Ζ8 Πήρεια: χωρίον Θετταλίαο. Ζ0
πηρεια Ζ \ πίρεια πιερία Ιλ, π ιερ ίη ι / πηρείηι νν. 11. Ηογπ. ||
Β 766/Ζ8 θρέψ’ άργυρότοξοο Απόλλων: τάο Άδμητου 'ίππουο. έπε'ι νόμιοο ό θεόο έξ
εκείνου άφ’ ου έθήτευοεν τώ ι Άδμήτωι, ήτοι ώο Καλλίμαχοο 'ήϊθέου ύ π ’ ερωτι
κεκαυμένοο Άδμήτοιο' (1ιγ. 1η Αρ. 49), ή ώο Εύριπίδηε έν Ά λκήετιδι έξ άνάγκηο τού
Δίδε, διά τό πεφονευκέναι αυτόν τούε Κύκλωπαο (Ε. Αίο. 3δδ.). ΖΟΒ
Β 767/Ζ8 άμφω: άμφοτέρουο. ΖΟ
Β 767/Ζ8 φόβον Άρηοο φορεούοαο: έπιοταμέναο ότέ μέν φεύγειν, ότέ δε διώκειν,
πολεμικάο. ΖΡΚ111
Β 768/Ζ8 άνδρών αύ: άνδρών δε δή. ΖΟ
Β 769/Ζ8 όφρα: αντί τού μέχριο ου. ΖΟ
Τ Β 769/Ζ8 δφρα: δπωο. Ζ = Α 822)
Β 769/Ζ8 έμήνιεν: ώργίζετο. ΖΟ.
Β 769/Ζ8 πολύ φέρτατοο: κατά πολύ κρείοοων. ΖΟ
Β 769/Ζ8 ήεν: ήν, ύπήρχεν. ΖΟ
Β 770/Ζ8 φορέεοκον: έφερον. ΖΟ
Β 771/Ζ8 ποντοπόροιοί: θαλαοοοπλόοιο. ΖΟ
Β 772/Ζ8 άπομηνίοαο: έπιμόνωο όργιοθείο. ΖΟ
Β 773/Ζ8 παρά ρηγμΐνΐ: παρά τώι αίγιαλώι. ΖΟ
Β 774/Ζ8 δίοκοιοιν: δίοκοο έοτί βαρύο λίθοο δν έρρίπτουν γυμναζόμενοι- τον γάρ
οιδηρούν 'οόλον' προοαγορεύει (Ψ 826). ΖΟΒ
Β 774/Ζ8 τέρποντο: έτέρποντο, έπαιζον. ΖΟ
Β 774/Ζ8 αίγανέηιοιν: άκοντίοιο (~ Αρδ 17, 24), ή παρά τό "άγαν ίεοθαι", ή παρά τό
εύθετέΐν αύτάο "είο αιγών άγραν". ΖΟΒ
Β 774/Ζ8 ίέντεο: άφιέντεο, πέμποντεο. ΖΟ
Β 775/Ζ8 τόξοιοί: καί τόξοιο. Ζ
Β 775/Ζ8 παρ’ άρμαοιν οιοιν: παρά τοίο ίδίοιο άρμαοι. ΖΟ
Β 776/(38 λωτόν: ειδοο βοτάνηο. ~ Ξ 3482)
Β 776/Ζ8 έρεπτόμενοί: έοθίοντεο. ΖΟ
Β 776/Ζ8 έλεόθρεπτον: έν έλει τεθραμμένον, δ έοτι φυόμενον. ΖζΙΗ1
έλ ει <3 : ελεώ Ζ ||
Β 777/Ζ8 πεπυκαομένα: έοκεπαομένα. ΖζΙΗ1
Β 777/Ζ8 άνάκτων: νυν δεοποτών. ΖΟ οί Α 362) "βαοιλεί, νυν δέ θεώι".
Β 778/Ζ8 άρηίφιλον: πολεμικόν. ΖΟ
Β 778/Ζ8 ποθέοντεο: έπιζητοΰντεο. ΖΟ
Β 779/Ζ8 φοίτων: περιήρχοντο. ΖΡΚ111
Β 780/Ζ5 οί δ ’ άρ’: οί δέ δή Έλληνεο. ΖΟ
Β 780/Ζ8 ϊοαν: άπήιεοαν. ΖΟ ($1173 = Αρδ 93, 10 "έπορεύοντο)
124 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 780/Ζ8+(38 ώο ε’ί τε πυρ! χθων πάοα νέμοιτο: Γώο άν έπ! πάοαν την γην (^Κ1111
νέμοιτο κα! κατεοθίοι πΰρ (= Η111), 'χθών' γάρ ή γη (= $>1173, Αρδ 168, 5). Ζζ)
Β 780/(38 νέμοντο (~ 751): περιεβόοκοντο. (ροδί 753) ~ ι 2332), οί Β 6342)
Β 781/Ζ8 ύ π ε ε τ ε ν ά χ ιζ ε : ύπέετενεν (= $1173) κα! ήχει. ΖΡΚ111
Β 782/Ζ8 άμφ! Τυφωέϊ: περ! τώ ι Τυφώνι. Τύφων δε εΐο των Γιγάντων, Γήο ών κα!
Ταρτάρου, πολέμιου τοιε θεοιε, ώο φηειν Ήείοδοε (ΤΒ. 820). ΖΡΚ111
Β 782/Ζ8 'ιμάεεηΐ: μαετίξηι, πλήξηι, δ έετιν κεραυνόΐο βάληι. ΖΘ^ΙΤ
Β 783/Ζ8 Άρίμοιε: τα Άριμα ο! μεν δροε τήε Κιλικίαε φαείν, ο! δε Λυδίαε. ΖΥζ)Η
Β 783/Ζ8 φαεί: λέγουειν. Ζ = Ε 6382)
Β 783/Ζ8 έμμεναι: είναι, ύπάρχειν. 'εύνάε' δε κοίταε, έ ξ ον διατριβάε (~ Κ™). ΖΥΟ,
Ιεπιιτια ρΓΟ δε <3 II
Β 785/Ζ8 διέπρηεεον: διεπέρων. ΖΥ
Β 785/Ζ8 πεδίοιο: διά τοΰ πεδίου. ΖΥΟ, ~ $1173
Β 786/Ζ8 ποδήνεμοε: τοιε ποε'ιν ταχεία. ΖΥΟ,
Β 786/Ζ8 ώκέα: ταχεία. ΖΥΟ,
Β 787/Ζ8 πάρ Διόε: παρά τοΰ Διόε. ΖΥΟ)
Β 787/Υ8 άγγελίην: επαγγελίαν. ΥΟ, (~ α 4082) "άπαγγελίαν")
ούν ά γγελίη ι Ηογπ. ||
Β 787/Ζ8 άλεγεινήΐ: άλγεινήι, χαλεπήι κα! φροντίδοο άξίαι. ΖΥΟ^Η™
Β 788/Υ8 άγοράο: νυν άντ! τοΰ λόγουο άκρουο. ΥΟ, οί Β 2752) "δημηγοριών, φλυα­
ριών".
Β 788/Ζ8 άγόρευον: έν έκκληοίαι έδημηγόρουν κα! έλεγον. ΖΥΟ,
ηγόρευον 7λ ||
Β 788/Υ8 επί: νΰν άντ! τοΰ παρά. Υζ)
Β 789/Υ8 όμηγερέεο: έπ! τό αυτό ουνηγμένοι. ΥζίΗ111
Β 789/Ζ8 ήμέν νέοι ήδέ γέροντεο: κα! Ιγέροντεε κα! πρεοβΰται. ΖΥ
και γέροντεε και νέοι Υ ||
Β 790/Ζ8 άγχοΰ: έγγύο (= Αρδ 4, 14). Ίοταμένη' δε οτάοα (= $1173). ΖΥ(3
Ιεπιπια ρΓΟ δε Υ<3 ||
Β 791/Ζ8 ε’ίοατο: ώμοιώθη. ΖΥζίΗ111= $1173, Αρδ 62, 25
Β 791/Ζ8 φθογγήν: φωνήν. ΖΥΟ^Η™
Β 791/Ζ8 υ!ί: υ'ιώι, παιδί. ΖΟι
ΰί Ζ \ υίώ ι ||
Β 792/Ζ8 οκοπόο: κατάοκοποο. ΖΥΟ.
Β 792/Ζ8 ιζε: έκάθιζε. ΖΥΟί
Β 792/Ζ8 ποδωκείηιοιν: τή ι τών ποδών τα χ υ τ ή τ ι- 'πεποιθώο' δε πεπιοτευκώο,
τεθαρρηκώο. ΖΥΟ,
Β 793/Ζ8 τύμβωι έ π ’ άκροτάτωι: έ π ’ άκρωι τάφωι. ΖΥΟΙ
Β 793/Ζ8 Αίουήταο: Αίουήτου. ΖΥΟ)
Β 794/Ζ8 δέγμενοο: έκδεχόμενοο, έπιτηρών. ΖΥζίΗ111
Β 794/Ζ8 ναΰφιν: άπό τών νεών. ΖΥΟ)
Β 794/Ζ8 άφορμηθέΐεν: άφορμήοειεν. ΖΥΟΙ
Β 795/Υ8 τώι: έκείνωι. Υ€} ~ ε 1062)
Β 795/Ζ8 οφιν: αύτοΐο. ΖΥΟ,
Β 795/Ζ8 έειοαμένη: όμοιωθέΐοα. ΖΥΟΙ
Β 796/Ζ8 άκριτοι: άδιάκριτοι, πολλοί. ΖΥζίΗ111
Β 796/Υ8 ώο πρ'ιν έ π ’ είρήνηο:: ώο έν τώι καιρώι τήε είρήνηο:. ΥΟ,
Β 797/Ζ8 άλίαοτοο: άνέκκλιτοο (= $1173), πολύο. ΖΥΟ) ~ Αρδ 24 "άνεγκλιοτοο".
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 125

Β 797/Ζ 8 δρωρεν: διεγήγερται. ΖΥ(3


Β 798/Ζ8 η μεν δή: δντωο μεν δή. ΖΥζ) (Α1ί ήδη μεν = ν. 1. Η ο ιή .)
Β 799/Ζ8 δπωπα: έώρακα. ΖΥζ)
Β 800/Ζ8 λίην: λίαν, πάνυ. ΖΟι
Β 800/Ζ8 ψαμάθοιοιν: ψάμμοιο. 'έοικότεο' δε ώμοιωμένοι τώι πλήθει. ΖΥ(3
1επιπΐ3 ρΓο δε Β ||
Β 801/Ζ8 πεδίοιο: διά τοΰ πεδίου. ΖΥ(3 ~ $>1173 = 7952)+$
Β 801/Ζ8 προτί άοτυ: περί την πόλιν. ΖΥζ)
Β 802/Ζ8 έπιτέλλομαί: εντέλλομαι, προοτάοοω. ΖΥζ) ~ $>1173
Β 802/Ζ8 ρέξαΐ: πράξαι. ΖΥ(3 = $1173 + Αρδ 138, 15.
Β 803/Ζ8 επίκουροι: οί των πολεμουμένων βοηθοί, εύμμαχοι δέ οί των πολεμούν-
των. ΖΥζίΒ111
Β 804/Ζ8 γλώοοα: διαλέκτου, φωνή. ΖΥ(3
Β 804/Ζ8 πολυεπερέων: έπί πολλά μέρη τήε γήο διεεπαρμένων. πολυγενών ή πολυ-
εθνών. ΖΥζίΒ111
Β 805/Ζ8 εημαινέτω: προεταεεέτω (~ $1173, Α 289$, Αρδ 141, 14), κελευέτω. ΖΥ(3
Β 805/Ζ8 ο ιοί περ άρχει: άντί τοΰ ών άρχει. ΖΥ(3~Βί = $1179
Β 806/Υ8 των: τούτων. ΥζίΒ™ = $1179
Β 806/Ζ8 έξηγείοθω: άφηγείοθω. ΖΥ(3
Β 806/Ζ8 κοεμηεάμενοε: διατάξαο. ΖΥ(3 = $1179
Β 806/Ζ8 πολιήταε: πολίταε. ΖΥ(3 = $1179
Β 807/Ζ8 ήγνοίηοεν: άγνοηθήναι έποίηοεν. ΖΟι
Τ Β 807/Υ8 ήγνοίηοεν: ήγνόηοεν. Υ
Β 808/Ζ8 έπί τεύχεα: έπί τά δπλα. ΖΥζ)
Β 808/Υ8 αιψα: εύθέωο, ταχέωο. Υ(3
Β 808/Ζ8 έοοεύοντο: ώρμων. ΖΥ(3
Β 809/Ζ8 ώίγνυντο: "άνεώιγνυντο. 'πάεαι' δέ άντί τοΰ "δλαι"· μία γάρ ήν ή
ιππήλατου. ΖΥ(3 ~ ΑΒ δ τι..., ΕΜ-Αγ
1επιπΐ3 ρΓο δε Β ||
Β 809/Ζ8 έκ δ ’ έεευτο: έξήιει δέ. ΖΥΟ,
Β 810/Ζ8 όρυμαγδόε: θόρυβοε. ΖΥ(3
Β 810/Ζ8 όρώρεί: διεγήγερτο. ΖΥ(3
Β 811/Ζ8 προπάροιθε: έμπροεθεν. ΖΥ
Β 811/Ζ8 αίπεία: υψηλή. ΖΥ(3
ύφηλά Ζ, ε ί Β 869 αίπεινά ||
Β 811/Ζ8 κολώνη: τόπου είε ΰψοε άνήκων, οΰτω καλούμενου- έετ ι γάρ γεώλοφοε
έξοχή. ΖΥΡΚ111
Β 812/Υ8 άπάνευθε: άπό τήε πόλεωε, Υζ) \ άντί τοΰ έξω. Υ
από : έξω <3 ||
Β 812/Ζ8 περίδρομου: περιφερήε, ετρογγύλοε, πανταχόθεν π ερ ιτρ έχεεθ α ι
δυνάμενοε. ΖΥζίΒ™
Β 812/Ζ8 ένθα καί ένθα: είε τε πλάτοε καί είε μήκοο. ΖΥζ) | ή ώε τινεο ειπον λόφου.
Ζ
Β 813/Ζ8 Βατίεια: πόλιε Τρωική άπό των περί αυτήν βάτων. ΖΥΟ, β™! 'κικλήεκουει'
δέ καλοΰει. Ζ0,
βάτεια Ζ \ Βατίειαν Ηογπ. || 1επιπΐ3 ρΓο δέ Β ||
Β 814/Ζ8 οήμα: νΰν τάφον, άλλοτε δέ οημείον. ΖΥΟ, οί Η 18923, Ψ 32623 "νΰν
οημείον".
126 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 814/Ζ8 πολυοκάρθμοιο: πολυκινήτου (= Αρδ), ταχείαο (= Κ™) διά τό πολλά ένερ-


γείν αύτήν έν τώι πολέμων οκαρθμόο γάρ ή των ποδών κίνηοιο (= $>1173). 'Μυρίνα'
δε Άμάζονοε \ όνομα (= Α1ί). ΖΥζ)ΑΗ
2 1επιπΐ3 ρΓο 8έ Β || Μυρίνηο Ηογπ. ||
Β 815/Υ8 Τρώεο: νΰν πάντεο οί έν τή ι χώραι. Υ(3βί οί Β 8262) Τρώεο· "οί άπό
Λυκίαο".
Β 815/Ζ8 διέκριθεν: διεχωρίοθηοαν, διετάχθηοαν. ΖΥΟ,
Β 815/Ζ8 ήδ’ έπίκουροί: καί οί ούμμαχοι. ΖΥΟ,
Β 816/Ζ8 Τρωοίν μεν ήγεμόνευεν: άντ'ι τοΰ "Τρώων ηγείτο". ΖΥΟ, ~ $>1173 | τό δε
όχημα πτωτικόν (~ Γ 1623). ΖΥ
Β 816/Ζ8 κορυθαιόλοο: ό αίόλλων την περικεφαλαίαν, δ έοτι κινών διά τάο έν τώι
πολέμωι ουνεχείο κα'ι εφοδράε ένεργείαε. ή ό αίόλον κα'ι ποικίλην έχων την περι-
κεφάλαιαν (~ $1173). ή ό εύκίνητοε έν τόΐε πολέμοιε, ΖΥ(3Α | οίονεί τεθαρρηκώε. ·
κορυθαίολοο / κορυθαιόλοο νν. 11. Ηογπ., κόρυθ’ αιόλοο Ι λ ||
Β 818/Ζ8 μεμαότεε: προθυμούμενοι. ΖΥΟ,
μεμαώτεο Ζλ = Β 47323 ||
Β 818/Ζ8 έγχείηιεί: τοΐε δόραει. ΖΥΟ,
Β 819/Ζ8 Δαρδανίων: των Δαρδάνον πόλιν Τροίαε οίκούντων. ΖΥΟ,
τρωαο Ζ ||
Β 819/Ζ8 έΰε: πλατύε, μέγαε, άφ’ ου ίεχυρόε. 'Ά γχίεαο' δε Ά γχίεου. ΖΥΟ,
ηύο Ζλ || 1επιπΐ3 ρΓο δε Υ<3 ||
Β 820/Ζ8 δίαν: θείαν, θαυμαατήν. ΖΥ(3 = Α 14123
8ί ί.ε. 8ΐα Ηογπ. ||
Β 821/Ζ8 ’Ίδηε: δροε Τροίαε· έετι δε καί έτέρα Ίδη τήε Κρήτηε. ΖΥΡΚ™
Β 821/Ζ8 κνημοίεΐ: έν ταίε προεβάεεειν των όρων. ΖΥί^βί
Β 821/Ζ8 βροτώι: άνθρώπωι. ΖΥ
Β 821/Ζ8 εύνηθέΐεα: ευγκοιμηθέΐεα. Ζ ~ Γ 44123
Β 822/Ζ8 Άντήνοροε υιε: Άρχέλοχοε καί Άκάμαε. ΖΥζ)
Β 823/Ζ8 μάχηε εΰ είδότε πάεηε: πάεηε μάχηε έπιετήμονεε. ΖΥΟ,
είδότεο Ζλ ||
Β 824/Ζ8 Ζέλεια: πόλιε έν μεθορίοιε τήε Τροίαε οΰεα ύπό τή ι Ίδηι, ΖΥΟ, | πάτριε
Πανδάρου. Ζ §
Ζέλειαν Ηογπ. ||
Β 824/Ζ8 έναιον: ώικουν. ΖΥΟ,
Β 824/Ζ8+ζ$ ύπαί πόδα νείατον Ίδηε: ύπό τά έεχατα μέρη τήε Ί δ η ε - πόδα γάρ τό
κατώτατον μέροε μεταφορικώε. ΖΥΡΚ111 | το υ τέετιν δ καλοΰμεν ήμέΐε υπώρειαν.

Β 824/ζ$ νείατον: έεχατον. ζ) = Ε 29323, Αρδ 115, 14


Β 825/Ζ8 άφνειοί: πλούαιοι. Ζ ~ Β 57023
Β 825/Ζ8 μέλαν: βαθύ. ΖΥζ)
Β 825/Ζ8 Αίεηποε: ποταμόα τήε ύπό τήι Ίδ η ι Λυκίαε. ΖΥΟ,
Αίοήποιο Ηογπ. ||
Β 826/Υ8+ζ$ Τρώεε: οί άπό Λυκίαο τήο έν Τροίαι, Υί^Η™1 ούτοι Τρώεο έκαλούντο.
ΟΗ™
Β 827/Ζ8 τόξον: "την τοξικήν έμπειρίαν" (= ΑΕ ό τι ...)· τό γάρ 'τόξον' έαυτώι κατε-
οκεύαοεν. Ζ(^ \ 'τόξων ευ είδώο' (Β 718) άντί τοΰ "τοξικήν άκριβώο έπιοτάμενοο".
ΖΥΟ
2 τόξων εύ είδώο ...Ιεπυτια πονικη ΖΥ<3 || τόξων <νοΰν> Ζ, τόξον <3 || ά ν τί τοΰ τήο τοξικήο
έπιοτήμηο Υ ||
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 127

Β 828/Ζ8 Άδρήοτειαν: Άδράετειαν. ΖΥζ)


Β 828/Ζ8 Άπαιοόο: όνομα βαοιλέωο, άφ’ ου ή πόλιο ώνομάοθη Παιοόο. ΖΥ(^Κ |
Άπαιοοΰ δήμοο ούκοΰν {άπαιοοΰ} περιφραοτικώο την Παιοόν λέγει, ηο έβαοίλευ-
εεν Άπαιεόε. ΚΜ
Άπαιοοΰ Ηογπ. || 1 παιοόο ΖΥ<3 ~ Ε 61222) || 2 άπαιοοΰ2 ογπ Μ ||
Β 829/Ζ8 Τηρείηε όροε αίπύ: Τήρεια όροε Τροίαε. ΖΥΘ^Η™
Β 830/Ζ8 λινοθώρηξ: λινοΰν θώρακα έχων. ΖΥζ)
Β 831/Ζ8 Περκωείου: τοΰ από Περκώτηε, πόλεωε Τροίαε. ΖΥΘ^Η™ | οί δε φαειν
Έλληεπόντου. ΖΟιΡ^
περικωοίου Ίλ || 1 περκώτηο : περκώ τήο Ζ || 2 ελλήοποντο Ζ ||
Β 831/Ζ8 περί πάντων: αντί τοΰ "ύπέρ πάνταα". ΖΥζ^Η1
Β 832/Ζ8 ήιδεε: ήιδει, ήπίετατο· 'μαντοούναο' δε μαντείαε. ΖΥΡ~ΚΠ1
Ιεπιπια ρΓο δε Υ<3 ||
Β 832/Ζ8 ουδέ οΰε: ουδέ τούε ίδίουε. ΖΥΘ^Η™
Β 832/Ζ8 έαεκε: ε’ία, ευνεχώρει. ΖΥζίΗ111
είαοκε Ι λ ||
Β 833/Ζ8 ετείχειν: πορεύεεθαι. ΖΟι
Β 833/Ζ8 φθιεήνορα: τον φθείροντα τούε άνδραε. ΖΥ(3βί
Β 833/Ζ8 τώ δέ οί: ουτοι δε αύτώι. ΖΥί^βί
Β 833/Ζ8 ου τι: ούδέν. ΖΥΟι
Β 834/Ζ8 πειθέεθην: έπείθοντο. ΖΥζ)
Β 834/Ζ8 κήρεε γάρ άγον: άνάγκηι γάρ έφερον αύτούε αί θανατηφόροι Μοίραι.
ΖΥ(3Β™
Β 835/Ζ8 Πράκτιοε: ποταμόε Έλληεπόντου. ΖΥζ)
Πράκτιον Ηογπ. ||
Β 836/Ζ8 Οηετόε καί ’Άβυδοε: πόλεια περί τον Έλλήαποντον, καθ’ άα Ξέρξηα έπι-
ετρατεύων τή ι Έλλάδι ευνέδηεεν ναΰε καί έπλήρωεεν αύτάε γήε, ώε ποιήεαι
αυτόν τό ετράτευμα όλον, άφατον όν, πεζόν παρελθέΐν τον ετενόν έκείνον τήε
θαλάεεηε τόπον (οί Ηάΐ. 7,36,3-5). Έλλήοποντοο δέ λ έγετα ι ό διείργω ν την
Θράικην καί την Τρωιάδα πορθμόο. ΖΥ(φλ
Οηοτόν καί ’Άβυδον Ηογπ. || 1 καθά ό ξέρξηο Α ||
Β 837/Ζ8 Ύρτακίδηο: Ύρτάκου παίο. ΖΥζ)
Β 837/Ζ8 όρχαμοο: ήγεμών (= βή, έξαρχοο. ΖΥΟ,
Β 838/Ζ8 Άρίοβηθεν: από Άρίοβηο, π ό λ εω ε Έλληοπόντου. ΖΥ(3
Β 839/Ζ8 αϊθωνεο: θερμοί, ταχείο. ΖΥζ)
Β 839/Ζ8 Οελλήεντοε: ποταμού Ηπείρου (Β 659) ή Έλληοπόντου. ΖΥζίΒ1
Β 840/Υ8 Πελαογών: όνομα έθνουο. Υζ)
Β 840/Ζ8 έγχεοιμώρουο: περί τα δόρατα μεμορηκόταο, ΖΥΡΚ111 | πολεμικούο. ΖΗ™ =
Β 69222)
μεμωρηκοταο Ζ || .. μεμωράμενοι το υ τέο τι πολεμικοί Κ™ ||
Β 841/Ζ8 Λάριοα: πόλιο Θεοοαλίαο. ΖΥΟ
Λάριοαν Ηογπ. ||
Β 841/Υ8+(38 έριβώλακα: εΰγειον Υ(3 ~ Γ 742) | λιπαρόν.
Β 843/Ζ8 Λήθοιο: Λήθου. ΖΥζ}
Β 843/Ζ8 Τευταμίδαο: Τευτάμου παιδόο. ΖΥί^βί
Β 844/Ζ8 Θρήϊκαο: Θράικαο. ΖΥΟ
Β 844/Ζ8 Πείροοο: Πείρωο. ΖΥΟ
πεΐροο Ζλ ||
Β 845/Ζ8 ό εεο ν ε: όπόοουο. ΖΥΟ,
128 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 845/Ζ8 άγάρροοο: οφοδρώο ρέων. ΖΥΡΚ111


Β 845/Ζ8 έντόο: έοωθεν αύτοΰ. ΖΥζ)
Β 845/Ζ8 έέργεί: περικλείει, ουνέχει. ΖΥΡΚ111
Β 846/Ζ8 Κίκονεο: έθνοο Θραικικόν. ΖΥΡΚ111
Β 846/Ζ8 αίχμητάων: πολεμικών. ΖΥΟ,
Β 847/Ζ8 Τροιζήνοιο: Τροιζήνου. ΖΥζ)
Β 847/Ζ8 Κεάδαο: Κεάδου παιδόο. ΖΥζ)
Β 848/Ζ8 Παίονεο: ουτοι όμοροΰοι Θραιξίν τούτων δε αποικοι Παννόνεο. ΖΡΚ111
παρόνεε Ι λ || παννόνεο ογπ <3 ||
Β 848/Ζ8 άγκυλοτόξουο: έπικαμπή τόξα έχονταο. ΖΥζ)
Β 849/Ζ8 Άμυδών: πόλιο Παιονίαο. ΖΥζ)
Αμυδρών Ζ \ Άμυδώνοο Ηογπ. ||
Β 849/Ζ8 Άξιόο: ποταμόο Παιονίαο. ΖΥζίΗ111
’Αξίου Ηογπ. ||
Β 849/Ζ8 εύρύ ρέοντοε: είε πλάτοε ρέοντοε. ΖΥζ)
Β 850/Υ8 κάλλιετοε: γονιμώτατοο. ΥζίΗ1
Β 850/Ζ8 έπικίδναταί: έπικλύζει, έπιρρέΐ. ΖΥζίΗ111
Β 850/Ζ8 αια: γη. ή ώε τινεο ειπον, κρήνη ούτω λεγομένη, ήείο ήν έκδίδωοιν ό
Άξιόο ποταμόο. ΖΥί^Κ οί δΐιτώ. 7, ίϊ. 23
αίαν Ηογπ. || λεγομένη έκδιδοΰοα είο τον αξιον ποταμόν I. ||
Β 851/Ζ8 Παφλαγόνεε: έθνοο τού Πόντου. ΖΥζ)
Παφλαγόνων Ηογπ. ||
Β 851/Ζ8 Πυλαιμένεοο λάοιον κήρ: περιφραοτικώο ό Πυλαιμένηο. ΖΥΟ,
Β 851/Ζ8 λάοιον: πυκνόν, ουνετόν. ΖΥΡΚ™
Β 851/Υ8 κήρ: ψυχή. Υ € } ~ Δ 2722)
Β 852/Ζ8 Ενετοί: πόλιο Παφλαγονίαε, ΖΗζ) | ή έθνοε. ΖΥ~Β*
Β 852/Ζ8 όθεν ήμιόνων γένοε άγροτεράων: όπου τό των ήμιόνων γένοο έπενοήθη
πρώτον καί έξευρέθη. 'άγροτεράων' δε αγρίων καί δυοδαμάοτων (~ Η1). ΖΥζ)
Β 853/Ζ8 Κύτωρον: χωρίον Παφλαγονίαο. ΖΥζ)
Β 854/Ζ8 Παρθένιον ποταμόν: τούτον ενιοι λέγουοιν διά την πραότητα ούτωο
προοαγορεύεοθαι, ή επειδή παρθένοο ή Α ρτέμιο ούοα έν αύτώι έλούοατο. ΖΥζίΑΗ111
1 <τών ύδάτων) πραότητα άε Μ ακό || 2 ή αρτεμιο ογπ Α || αύτώι Υ(^Α : αύτοΐο Ζ ||
Β 855/Ζ8 Αίγιαλόν: πάντα τον παραθαλάοοιον τόπον τήο Παφλαγονίαο λέγει.
ΖΥ(3Κ™
Β 855/Ζ8 Έρυθίνουε: όρη Παφλαγονίαε, ή Πόντου. ΖΥζίΗ111
Β 856/Ζ8 Άλίζωνεε: έθνοε τού Πόντου, είοίν δε ουτοι Βιθυνοί, ούοτιναο Οίνοπαο
φαοίν (= Η111), οί δέ έθνοο Αίακών. ΖΥζ)Α
Άλιζώνων Ηογπ. || 1 {τού} πόντου Α || Βιθυνοί Ερίπι. α 324 : Βοιωτοί ΖΥίφΑΚ111 ||
Β 857/Ζ8 Άλύβηο: χωρίον Βιθυνίαο. ΖΥζίΗ111
Β 857/Ζ8 όθεν άργύρου έοτί γενέθλη: όπου κάλλιετοε άργυροο γεννάται. ΖΥΟ, \
γενέθλη γάρ ή γέννα. Ζζ)
Β 858/Ζ8 οίωνιοτήο: οίωνοοκόποο. ΖΥΟ) \ ό δ ι’ ορνίθων μαντευόμενοο. Ζζ)ΡΑ
Β 859/Ζ8 άλλ’ ούκ οίωνοίοιν έρύοατο κήρα μέλαιναν: άλλ’ ούκ έξέφυγε τον θάνατον
διά τήο οίωνοοκοπίαο. ΖΥΡΚ111
Β 859/Ζ8 έρύοατο: έφυλάξατο. ΖΟι | 'κήρα' δέ τον θάνατον. Ζ = Γ 3602)
Β 860/Ζ8 έδάμη: έδαμάοθη, άνηιρέθη. ΖΟι
Β 860/Ζ8 ποδώκεοο: ταχύποδοο. Άίακίδαο' δέ άπογόνου Αίάκου Άχιλλέωο. Ζζ)
Ιεπιπια ρ κ δέ <3 ||
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 129

Β 861/Ζ8 έν ποταμώΐ: έν τήι παρά τον Ξάνθον ποταμόν μάχηι. ΖΥΘ^Η™


Β 861/Ζ8 όθΐ: όπου. Ζ<3
Β 861/Ζ8 κεράϊζε: κατά κράτοο ήφάνιζε καί άνήιρει. ΖΥΘ^Η™ | εϊρηται δε άπό των
τοίε κέραει μαχομένων ζώιων. ΖΟιΡ^
Β 862/Ζ8 Φόρκυο αύ Φρύγαο ήγε: ό ποιητήο διαοτέλλει Φρύγαο καί Τρώαο- οί δε
νεώτεροι ουγχέουοι την Φρυγίαν καί Τρωιάδα. ΖΥΘ^Η™
Β 862/Υ8 θεοειδήο: θεόΐο δμοιοο. ΥΟ, = Γ 1623
Β 863/Ζ8 τήλε: πόρρω, μακράν. ΖΟι
Β 863/Ζ8 Άεκανίη: πόλιο Φρυγίαε καί λίμνη όμοίωε. ΖΥΟ,
Άοκανίηο Ηογπ. ||
Β 863/Ζ8 μέμαεαν: προεθυμοΰντο. ΖΟι
Β 863/Ζ8 ύομΐνΐ: μάχηι. ΖΟι
Β 864/(38 Μήιοειν: των Μηιόνων. οί 80523 81623
Β 865/(38 Ταλαιμένεοε: Ταλαίμονοε. οί 84323
Β 865/Ζ8 τώ: ούετιναε, δυϊκώε. ΖΟ.
Β 866/Ζ8 Μήιονεε: Λυδοί. 'Γυγαίη' δε 'λίμνη' (865) Λυδίαε, όπου καί Γυγαίαε
Άθηνάε Ιερόν. ΖΟιΡ^
μαίονεο Ζ \ Μ ηιόειν Ηογπ. || 1επιπΐ3 ρΓο 8έ ζ> ||
Β 866/Ζ8 Τμώλοε: δροε Λυδίαε, άφ’ ου καταφέρεται ό Πακτωλόο ποταμόε. ΖΥΘ^Η™1
Τμώλοε δροε καταβιβάζον τούε χρυεούε. Κ™
Β 866/Ζ8 γεγαώταε: γεγονόταε. ΖΟ,
Β 867/Ζ8 βαρβαροφώνων: "άγριοφώνων". δ τι τά μεν άρρενικά θηλυκώε λέγουειν, τά
δε θηλυκά άρρενικώε. ΖΟ,
Β 868/Ζ8+(38 Φθειρών δροε: τήε Καρίαε περί Μίλητον, διά τό πολλάε εχειν πίτυε.
οί γάρ τόποι των πιτύων φθείραι προεαγορεύονται. οί δε δ τι τά των πιτύων μικρά
ετροβύλια ουτωε λέγονται, ά καί πιτυοκάμπαε φααίν. ή άπό Φθείρωνοα του Ένδυμί-
ωνοε. ΖΥζ)ΑΗ | ή δ τι τά εξανθήματα των πιτύων δμοιά είαιν φθειραίν. ζ)Η οί Ε
2 φθειρεο Α || 3 φθείρωνοε : φθιρδο Α || 4 δ τ ι ογπ Κ ||
Β 868/Ζ8 άκριτόφυλλον: πολύφυλλον, ούνδενδρον. ΖΥΟ,
Β 869/Ζ8 Μαίανδροο: ποταμόε: άρχόμενοο άπό Φρυγίαο, ρέων δε διά Καρίαο είο
θάλαοοαν πληοίον Μιλήτου. ΖΥζίΑΗ111
Μαιάνδρου Ηογπ. || 1 διά : τό Α ||
Β 869/Ζ8 ροάο: ρεύματα. ΖΟι
Β 869/Ζ8 Μυκάλη: δροο Πριήνηο, άντικρύ Οάμου τήο νήοου. ΖΡΚ111
Μυκάληο Ηογπ. ||
Β 869/Υ8 αίπεινά κάρηνα: επί τάο ύψηλάο κορυφάο. ΥζίΗ111
Β 872/Ζ8 χρυοόν: νυν χρυοούν κόομον. ΖΥΘ^Η™, ~ ΑΕ ό τι ..., οί Θ 4323 "χρυοήν
πανοπλίαν".
Β 872/Ζ8 κίεν: παρεγένετο. Ζ | 'νήπιοο' (873) δε ό άνόητοο (= Κ111) καί άφρων. ΖΟι
Β 873/Ζ8 έπήρκεοεν: έβοήθηοεν. ΖΟι = Αρδ 71, 31
έπήρκηοεν Τλ ||
Β 873/Ζ8 λυγρόν: χαλεπόν. ΖΟι
Β 873/Ζ8 όλεθρον: λοιγόν. ΖΟι
Β 875/Ζ8 έκόμιοοε: έπορίοατο. ΖΧΟι | 'άμύμων' (876) δε άμώμητοο, άγαθόο καί άψο-
γοο. ΖΟι
1επιπΐ3 ρΓο δε <3 ||
Β 875/Ζ8 δαίφρων: πολεμικόν φρόνημα έχων. ΖΟ, ~ Ερίπι. δ 57
Β 877/Ζ8 τηλόθεν έκ Λυκίηο: τήο πόρρω διεοτηκυίαο Λυκίαο τήο κατά Οαρπηδόνα.
έοτιν γάρ καί έγγύο Τροίαο Λυκία, ήε ήρχεν Πάνδαροο. ΖΥΘ^Η™
130 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Β 877/Ζ8 Ξάνθου: ποταμού Λυκίαο. ΖΥζίΗ1111έετι δε καί έτεροο Τροίαο. ΖΥΗ™


Β 877/Ζ8 δινήεντοο: δίναο καί ευετροφάε ποιοΰντοε έν τώι καταφέρεοθαι. ΖΥζίΗ111
ΤΕΛΟΟ ΒΟΙΩΤΙΑΟ Υ II

ΥΠΟΘΕΟΙΟ ΤΉΟ Γ.
Γ 0/Ζ8 Αλεξάνδρου Μενέλαον προκαλεεαμένου είο μονομαχίαν επ ί διαλύοει των
οπλών όρκοι γίνονται έφ ’ ώι τον νικήεαντα την Ελένην λαβείν καί τά χρήματα
αύτήα. ήττηθέντα δε Αλέξανδρον Αφροδίτη άρπάζει καί είε τον ίδιον θάλαμον
άπαγαγοΰαα μετακαλείται άπό του τείχουα την Ε λένη ν οί δε ουνομιλήεαντεε είε
ύπνον τρέπονται. ΖΥ(^Κ
3 αύτόίε Ζ ||
Γ 0/Ζ8 των ηρώων ούκ ίδίαι μόνον έκάατου τό ήθοα, άλλά καί κοινήι παρίετηειν ήμιν
ό ποιητήα έν τε τοία άλλοια πάαιν καί έπ ί ταύτηα δε μάλιατα τήα ραψωιδίαο.
εικάζει γοΰν τούα μεν Τρώαα τοίο θορυβωδεετάτοιε ζώιοιο γεράνοιε άκοεμον είε
τον πόλεμον αυτών πρόοδον άφηγούμενοα, τούα δε 'Έλληναε μετά αιωπήα τάα
προόδουα φηαίν ποιείεθαι ού λόγοια την πρόα άλλήλουα εύνοιαν έπιδεικνυμένουα.
καί ήνίκα μέν προήλθεν έπ ί τον πόλεμον τον Αλέξανδρον προάγει των Τρώων
προμαχοΰντα καί γαΰρον όρώμενον, έπεί δε είδε τον πολέμιον είε τό των έταίρων
πλήθοε άναχωροΰντα, αίτηεάμενον δε αυτόν 'Έκτορα καί έπιπλήεεοντα αύτώι, τον
δε ύπιαχνούμενον μαχέαααθαι τώι Μενελάωι περί τήα Έλένηε καί των κτημάτων,
ώα έν τή ι των δύο αωμάτων μάχηι τον πόλεμον τό παν έχειν τέλοα. δηλώααντοα δε
τ α ΰ τ α άμφοτέροιε τοίο οτρατεύμαοιν 'Έκτοροε, ύφίοταται καί ό Μενέλαοο. μετα-
12 πεμψάμενοι Πρίαμον όρκουο καί εύχάο ποιούνται- κάν τώι μεταξύ Ελένη Πριάμωι
καί τοίο περί Άντήνορα δημογέρουοι περί ένόο έκάοτου των παρά τοίο Έλληοιν
άριοτέων διηγείται, μαχεοαμένων δε αυτών ήττηθέντα Αλέξανδρον έξαρπάοαοα
15 Αφροδίτη είο τον θάλαμον άγει καί μικρόν ύοτερον καί την Ε λ ένη ν ή δε Αναν­
δ ρία ν ονειδίζει τώι Άλεξάνδρωι. καί οί μέν έπί την κοίτην τρέπονται, Αγαμέμνων
δέ κατά τούο όρκουο άπαιτεί την Ελένην καί τά άμα αύτήι άρπαγέντα κτήματα, ούν
18 αύτήι δέ καί την ύπέρ τού άδικήματοο τιμωρίαν. ΖΥζ)Η (οί ξρΡϊδ. 1)
2 δέ ογπ Υ II 7 προπολεμοΰντα Υ || πολέμιον Ε : πόλεμον ΖΥ^ || 8 αίτιαεαμένου δέ αυτόν έκτοροε
καί έπιπλήεεοντοε ύπιεχνούμενον μάχεεθαιΥ || 10 έξειν Υ || 17 χρήματα Υ ||
ΑΡΧΗ ΤΗΟ Γ.
Γ 1/Ζ8+(38 αύτάρ έπεί: έπειδή δέ- άναοτροφή ό τρόποο- ό δέ αύτάρ ούνδεομοο ουμ-
πλεκτικόο, ίοοδυναμών τώι δε, ταύτηι δέ ΖΥ(^~Κ | διαφέρων αυτού, ήι ό μέν αύτάρ
προτάοοεται, ό δέ δε ύποτάοοεται. ΖΥ€} ~ Α Ερίπι. | ζητείται πρώτον πώο δεί τον
άτάρ ούνδεομον προφέρεοθαι- όξυτόνωο γάρ άνεγνώκαοι τινέο ώο Καλλίμαχου, οί
δέ βαρυτόνωο λόγωι τώ ιδε- πάοα λέξιο είο άρ λήγουοα βαρύνεται, οιον άφαρ, ειθαρ,
μάκαρ, οτέαρ, ούθαρ. ρητέον δέ ό τι ούδείο ουμπλεκτικόο ή περιοπάται ή βαρύνεται,
πάντεο δέ όξύνονται. ζ)ΑΗ ~ Ερίπι. α 14 (Αρϋ οοπί. 241, 11, Ετόδθ Βθ11γ2§θ 367)
2 ευμπλεκτικώε Ζ || αύτοϋ : αύτώ Ζ || άταρ Υ || 3-4 ζη τείτα ι ... καλλίμαχοε : ζη τείτα ι δέ πώε δη
το ν αύτάρ εύνδεεμον προφέρεεθαι, πότερον όξυτόνω ε ή βαρυτόνωο· ο ί μέν ούν όξυτόνωε
άνεγνώκαει ώε καλλίμαχοε Α ~ Ερίπι. || 4 αύτάρ Κ II 6 μάκαρ : δάμαρ Α Ερίπι., δάμαρ, μάκαρ Κ ||
Γ 1/Ζ8 κόομηθεν: διετάχθηοαν, έκοομήθηοαν. ό τρόπου μεταφορά άπό τού κόυμου,
δθεν καί ή των όλων τάξιυ κόυμου ύπό Πυθαγόρου εϊρηται. ή δέ διάλεκτου Δωρίυ.
ΖΥί^Α (υί νοΓδ.6 14Α21)
Γ 1/Ζ8 άμ’ ήγεμόνευυΐ: ύπό των ηγεμόνων, ή υύν τοίυ ήγεμόυιν. 'έκαυτοι' δέ ο'ί τε
έν τοίυ 'Έλληοι καί βαρβάροιο κατά έθνη καί πόλειο (~ Ερίπι. ε 85). ΖΥΟ,
1 ή οπι Υ || οί τ ε : ήτε Ζ ||
Γ 2 /Ζ 5+0? κλαγγή: βοή, ήχου, προοληπτέον δέ τό ούν (~ Τ), 'ίν’ ήι ούν κλαγγήι καί
ένοπήι. ΖΥΟ, \ γίγνετα ι δέ έκ τού κλώ κλάγξω κλαγή καί κατά πλεοναομόν τού γ
κλαγγή. 0, ~ ΟγΙο 85, 5
κλαγγή (= Ηοπι.)· βοή ήχω Υ ||
2ο1ιο1ί3 ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 131

Γ 2/Ζ8 ένοπήΐ: κραυγή ι, φωνήυ καί εϊρηται παρά τό ένέπειν, δ έοτιν λέγειν. ΖΥΩ
έννέπειν Ζ ||
Γ 2/Ζ8 ’ίοαν: έπορεύοντο, άπήιεοαν. ΖΥΩ
ϊεεαν Ί λ ||
Γ 2/Ζ8 δρνιθεο ώο: ώο δρνιθεο· άναοτροφή ό τρόποο. ΖΥΩ
Γ 3/Ζ8 ήΰτε: καθάπερ, δν τρόπον παραβολή τό όχημα. ΖΥΩ, Ερίπι. η 1
Γ 3/Ζ8 πέλεΐ: νΰν γίνεται. ΖΥΩ ε ί Δ 15823 "γενήεεται".
νΰν ογπ Υ ||
Γ 3/Ζ8 ούρανόθι πρό: προ τοΰ ούρανοΰ, δ έοτιν έν τώι αέρι. ΖΥΟ,
6 έε τιν ογπ Υ ||
Γ 4/Ζ8 αί τ ’ έπεί ούν: αίτινεε έπειδή. ΖΥΟ.
Γ 4/Ζ8 χειμώνα: τον χειμέριον τ ό π ο ν λ έγει δέ την Θράικην χειμερίαν οΰεαν.
ΖΥΩ(Α) (~ ΑΕ δ τ ι ...)
1 χειμερινόν Υ ||
Γ 4/Ζ8 φύγον: έφυγον. ΖΥΟ)
Γ 4/Ζ8 άθέεφατον: πολύν. ΖΥΟ, (Τ1 "δν ούδέ θεόε έρμηνεύεειεν" ~ Αρδ 13, 5)
Γ 5/Ζ8 ταί γε: αύται. 'κλαγγήι' δέ μετά βοήε. ΖΥΟ)
1επιπΐ3 ρΓο δέ Υζ> II
Γ 5/Ζ8 πέτονται έ π ’ Ώκεάνοιο ροάων άντί τοΰ έπί τάε τοΰ Ώκεανοΰ ροάε καί τά
ήΛύδια κλίματα- ο ν γάρ δη έν ΰδατι αί γέρανοι διάγουει. ΖΥΟ,
πέτω νται Ζ \ ογπ Υλ || 1 <άντί τοΰ έ π ’ ωκανοΐ όράων) ά ντί τοΰ Ζ || τάε : τά Ζ || 2 λυδία : Λιβύων Β ||
Γ 6/Ζ8 Πυγμαίοιεί: πυγονιαίοιε, πηχυαίοιε, ήτοι άπό Πυγμαίου βαειλέωε οΰτωε
κεκλημένοιε. ή είε πυγόνοε μέτρον ευνεεταλμένοιε· πυγών δέ καλείται ό πήχυε,
3 τό άπό άγκώνοε έωο δακτύλων τήο χειρόο διάοτημα. έοτιν δέ έθνοο γεωργικόν
άνθρώπων μικρών κατοικούντων είε τά άνώτατα μέρη τήο Αίγυπτου πληοίον τοΰ
Ώκεανοΰ, δπερ πολεμεί ταίο γεράνοιο, φαοίν, βλαπτούοαιο αυτών τά οπέρματα καί
6 λιμόν ποιούοαιο τήι χώραι. ΖΥΩΒ
1 πυγονιμαίοιε Ζ || 5 τα ΐε : το ιε Ζ ||
Γ 6/Ζ8 φόνον καί κήρα φέρουοαΐ: θάνατον έπιφέρουοαι. ΖΥΩ
Γ 7/Ζ8+Ω8 ήέριαι: έωθιναί, όρθριναί. ΖΥ | έαριναί. Ω
Γ 7/Ζ8 έριδα: φιλονεικίαν. ΖΥΩ
Γ 7/Ζ8 προφέρονταί: έπιφέρουοιν. ΖΥζ)
Γ 8/Ζ8 οί δ ’ άρ: οί δέ δή 'Έλληνεο. Ζ<Υΐ
Γ 8/Ζ8 ίοαν: άπήιεοαν, έπορεύοντο. ΖΟ,
Γ 8/Ζ8 ειγήΐ: ειωπήι. ΖΟ,
Γ 8/Ζ8 μένεα πνείοντεε: μετά πολλήε δυνάμεωε ή όργήε. ΖΩ
Γ 9/Ζ8 έν θυμώΐ: έν τήι ψυχήι. ΖΩ
Γ 9/Ζ8 μεμαώτεε: προθυμούμενοι, επουδάζοντεε. ΖΩ
Γ 9/Ζ8 άλεξέμεναι: έπιβοηθείν. ΖΩ
Γ 10/Ζ8 ήύτε: καθάπερ, δν τρόπον. ΖΩ
Γ 10/Ζ8 δρεοο κορυφήι (= Ν 179): έ π ’ άκρωρείαι δρουο. ΖΥΩ ~ Β 45623
οΰρεοε Υλ = Β 45623 || κορυφήιει Ηογπ. || ή επακρωρία Ζ ||
Γ 10/Ζ8 κατέχευεν: κατέχεεν, κατέβαλεν. ’όμίχλη’ δέ έοτιν ό παχύτατοο καί ύγρόο
άήρ. ΖΥΩ
ομίχλην Ηογπ. || 1επιπΐ3 ρπ> δέ Υ<Υ || ό παχυτα τοε : ό παχύε εκότοε Υ ||
Γ 11/Ζ8 ποιμέοιν ου τ ι φίλην, κλέπτηι δέ τε νυκτόο άμείνω: τήν ομίχλην φηοίν τοίο
μέν ποιμέοιν άούμφορον είναι, τοίο δέ κλέπταιε καί νυκτόε ώφελιμωτέραν, έπεί
τήε μέν νυκτόε ώριεμένον έχούοηο καιρόν έν άοφαλεί φυλάοοεται τά βοοκήματα,
132 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

τήο δε ήμεραο έοκεδαομένοιο αυτοί ο κατά τάο νομάο όπόταν έξαίφνηο έπέλθηι
ομίχλη, εύκόλωο αύτά ύφαιροΰνται. ΖΥζ)Η
άμείνων 7λ || 2 άεύμφερον Ζ || 5 άφαιροΰνται ΥΚ ||
Γ 11/Ζ8 ον τ ι φίλην: ούδαμώο προεφιλή. ΖΥΟ,
Γ 11/Ζ8 άμείνων: βελτίων. ΖΥ = Α 4042)
άμείνω (= Ηογπ.)· βελτίονα Υ ||
Γ 12/Ζ8 τόοοον τίο τ ’ έπιλεύοοεί: επί τοοοΰτον γάρ τιο βλέπει. ΖΥΟ,
έπιλεύεη 7λ ||
Γ 12/Ζ8 δέον τ ’ επί λάαν ίηειν: δέον έετίν λίθου βολή. Ζ0,
δεεον Ζλ = Κ 35123 ||
Γ 12/Ζ8 λάαν: λίθον. ΖΥΟ,
Γ 12/Ζ8 'ίηειν: άφίηαιν. ΖΥ(ΧΓ
Γ 13/Ζ8 κονίεαλοε: κονιορτόε. ΖΥΟ,
Γ 13/Ζ8 ώρνυτο: διηγείρετο, ΖΥζ) | έγίνετο. Ζ
δρνυτο Υ<3\ ώρνυτ’ Ηογπ. ||
Γ 13/Ζ8 άελλήε: άελλώδηα (= Αι δ τ ι ...), κονιορτώδηε. ΖΥΟ,
Γ 14/Ζ8 διέπρηεεον: διήνυον (= Τ'), διεπέρων. ΖΥΟ,
διεπέρων Ζ ^ : διετέλουν Υ ||
Γ 14/Ζ8 πεδίοιο: διά τήο πεδιάδοο. Ζ0,
Γ 15/Ζ8 οί δ ’ δτε δή: ουτοι δε οπότε. ΖΟι
Γ 15/Ζ8 οχεδόν: πληοίον, έγγύο. ΖΟι
Γ 15/Ζ8 ε π ’ άλλήλοιοι ίόντεο: άλλήλοιο έπερχόμενοι. ΖΥ(3
Γ 16/Ζ8+(38 Τρωοίν μεν: άντί τοΰ Τρώων πτωτικόν τό όχημα. ΖΥί^Α18 | ταίο δοτι-
καίο γάρ άντί γενικών χρώνται οί ποιηταί (= Α18), δ τι ή ουγγένεια των πτώοεων καί
την τοιαύτην επ ιδ έχετα ι ούνταξιν οιον 'Τρωοί μεν προμάχιζεν' άντί τοΰ "των
Τρώων", 'Μυρμιδόνεοοιν άναοοε' (Α 18023) άντί τοΰ "των Μυρμιδόνων", 'πάντεοοι
δ’ άνάοοειν' (Α 28823) άντί τοΰ πάντων. ζ)Η ~ Ερίπι. π 62
Γ 16/Ζ8 προμάχιζε: προεμάχει. ΖΥ(3
Γ 16/Ζ8 θεοειδήο: θεοίο τό ειδοο δμοιοο, εύπρεπήο. ΖΥ(3
Γ 17/Ζ8 παρδαλέην: παρδάλεωο δέρμα. ΖΥ(3
Γ 17/Ζ8 καμπύλα: άντί τοΰ έπικαμπέο τόξον. ΖΥζ)
Γ 18/Ζ8 δοΰρε δύω: δόρατα, δυϊκώο. ΖΥ(3
Γ 18/Ζ8 κεκορυθμένα: έοτομωμένα, ήκονημένα. ΖΥ(ΧΓ
κεκορυθμέναι Ζλ ||
Γ 18/Ζ8 χαλκώΐ: ειδήρωι, άπό τοΰ άρχαιοτέρου μετάλλου- φαοί γάρ πρώτον χαλκόν
εύρεθήναι. ΖΥ(3
1 <τδν> χαλκόν Υ ||
Γ 19/Ζ8 πάλλων: κινών, οείων. ΖΥ(3
Γ 19/Ζ8 προκαλίζετο: προεκαλέΐτο. ΖΥ(3
Γ 20/Ζ8 άντίβιον: ε ξ έναντίαο αύτοΰ. ΖΥζ)
άντιβίην <Τ· = Α 27823 || αύτοΰ ογπ <3 ||

Γ 20/Ζ8 αίνήΐ: δεινήι, χαλεπήι. ΖΥζ}


Γ 20/Ζ8 δηιοτήτΐ: μάχηι, παρά τό δηιοΰοθαι έν αύτήι τούο τιτρωοκομένουο, δ έοτιν
διακόπτεεθαι. ΖΥζ)
Γ 21/Ζ8 τον δ ’ ώε ουν: ώο οΰν τοΰτον. ΖΥζ}
Γ 21/Ζ8 ένόηοεν: έθεάοατο. ΖΥΟ
Γ 21/Ζ8 άρηίφιλοο: πολεμικόο. ΖΥζ}
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 133

Γ 22/Ζ8 προπάροιθεν ομίλου: έμπροοθεν τοΰ πλήθουο. ΖΥί^Κ | έζήτηται δε πώο ό


Αλέξανδρου προύκαλείτο πάνταε άρίετουε των Ελλήνων δειλόο ών τά πάντα καί
3 ούδέ όπλίτηε, άλλα τοξότηε. ένιοι μεν οΰν φαείν άλαζονεύεοθαι αυτόν τά άδύνατα,
φοβείοθαι δε τά τυχόντα, οί δε ό τι ουγκεκλειομένοι ύπό Ά χιλλέωε οί Τρώεε τούε
των Ελλήνων άρίετουε ούκ ήιδεοαν. καί έμοί μεν δοκεί ό τι κωμωιδείν έπανηιρη-
6 μένοο ό ποιητήο, καί εχήμα τήο όπλίοεωο καί θράοοο άλλότριον των όπλων αύτώι
προοτέθεικεν, 'ίν’ έκ τοΰ μέλλοντοο φόβου μείζονα προοοφλήοηι τον γέλωτα.
ΖΥςΑΗ
2 προκαλεΐται Υί^Κ, προεκαλεΐτο Α || πάνταε Ζ : τούε Υέφ πάνταε τούε Α || 4 τον τυχόντα Υ II 5
ήδειεαν Α || 7 προεοφλήεει Ζ ||
Γ 22/Ζ8 μακρά βιβώντα: μεγάλα διαβαίνοντα. ΖΥ ~ Ν 3712)
Γ 23/Ζ8 ώε τε λέων: καθάπερ λέων. ΖΥζ)
Γ 23/Ζ8 μεγάλωι έπί οώματι κύροαο: μεγάλωι ζώωι επ ιτυ χώ ν I νεκρού γάρ φαοίν
οώματοο μή άπτεεθαι λέοντα (= Α18). ΖΥζ)
2 λέοντα : χέοντα Α1 1|
Γ 24/Ζ3+03 έλαφον κεραόν: εΰκερων, μεγάλα κέρατα έχοντα, άρρενα- αί γάρ
θήλειαι των έλάφων ού κερατοφυοΰοιν. ΖΥ(3Α | εϊρηται δε παρά τό έλείν τούο
3 όφειο οίονεί έλοφόο τιε ώ ν τούτουο γάρ έοθίων καθαίρεται φυοικώο- οΰτωο γοΰν
οί όφειο δτε άφανείο ώοιν αύτόο τό κέραο αύτοΰ προοτρίβει είο πέτρ α ν θερμαινό-
μενον δέ π ο ιεί τήν άναθυμίαοιν, ήο μεταλαμβανόμενοι οί όφειο των φωλεών
6 έξίαοιν. Ο,λ = ΕΜ 326, 4, ~ Ερίπι. ε 86
2 κερατοφοροΰειν Α || εϊρηται δέ : έλαφοε δέ εϊρηται Α || 3 έλοφόε τ ιε ών <3 : έλαφόε τ ιε ούεα Α
II ... έεθίουεα Α || 4 άφανειε ώειν <3 : άφανιεθώειν Α || αύτόε <3 : αύτη Α || αύτοΰ <3 : αύτήε Α ||
προετριβή Α || θερμαινόμενον δέ <3 : ό θερμαινόμενον Α || 5 τήν <3 : τινά Α || 6 έξίουειν Α ||
Γ 24/Ζ8+(38 ή άγριον αιγα: ή αίγα. ΖΥ | ούνηθεο γάρ αύτώι ταύταο θηρεύειν. 0)
Γ 25/Ζ8 πεινάων: πεινών. ΖΥζ)
Γ 25/Ζ8 κατεοθίει: κατατρώγει. ΖΥζ)
Γ 25/Ζ8 εϊπερ αν αυτόν: καν αυτόν. ΖΥζ)
Γ 26/Ζ8 οεύωνταί: διώκωοιν. ΖΥΟ,
διώκουειν Ζ ^ ||
Γ 26/Ζ8 ταχέεο: ταχείο. Ζ = Ε 3562)
Γ 26/Ζ8 αίξηοί: νεανίαι (= Αρδ 17, 4)· θαλεροί δέ οί άκμαίοι παρά τό θάλλειν, δ έοτιν
αύξειν τήι ήλικίαι. ΖΥΟ,
Γ 28/Ζ8 όφθαλμόΐοιν ίδώ ν περιοοόν τό 'όφθαλμόΐο'· ήρκει γάρ τό ίδών. ΖΥΟ,
Γ 28/Ζ8 φάτο: έλογίζετο γάρ. ΖΥΟ)
γάρ ογπ Υ ||
Γ 28/Ζ8 τίοαοθαι: τιμωρήοαοθαι. ΖΥΟ,
Γ 28/Ζ8 άλείτην: άμαρτωλόν, έχθρόν. ΖΥΟ)
Γ 29/Ζ8 αύτίκα: παραχρήμα, εύθέωο. ΖΥΟ, = Αρδ 47, 7
Γ 29/Ζ8 ε ξ όχέων: έκ τών άρμάτων. ΖΥζ)
Γ 29/Ζ8 ούν τεύχεοί: ούν τοίο όπλοιο. ΖΥΟ,
Γ 29/Ζ8 άλτο: καθήλατο. ΖΥΟ,
Γ 29/Ζ8 χαμάζε: χαμαί, είο τήν γην. ΖΥΟ,
Γ 30/Ζ8 ένόηοεν: έθεάοατο. ΖΥΟ)
Γ 31/Ζ8 έν προμάχοιοί: έν τοίο πρωταγωνιοταίο. ΖΥΟ,
Γ 31/Ζ8 φανέντα: όφθέντα. ΖΥζ)
Γ 31/Ζ8 κατεπλάγη: έφοβήθη, έδειλώθη. ΖΥΟ)
κατεπλήγη Υλ = Ηογπ. ||
Γ 31/Ζ8 φίλον ήτορ: τήν προοφιλεοτάτην αύτοΰ ψυχήν. ΖΥΟ,
Γ 32/Ζ8 άψ δέ: πάλιν δέ, είο τούπίοω. ΖΥΟ,
134 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 32/Ζ8 έθνοο: πλήθοο. ΖΥΟ)


Γ 32/Ζ8 έ χ ά ζ ε το : άνεχώρει. ΖΥΟ)
Γ 32/Ζ8+Υ8 κήρ’ άλεείνων: φυλαοοόμενοο καί έκφεύγων την θανατηφόρον μοίραν.
Ζ0, | τον θάνατον έκφεύγων. Υ
Γ 33/Υ5 ώο δ ’ δτε: καθάπερ. Υ οί Γ 3Ώ 23Ώ
Γ 33/Υ8 δράκοντα: μέγαν δφιν. ΥΟ, οί X 952) "διά τό όξέωο δεδορκέναι".
Γ 33/Ζ8 παλίνοροοο: είο τούπίοω ληπτόο, είο όπίοω όρμήοαο. ΖΥΟ,
όπίοω : τούπίοω Υ ||
Γ 33/Ζ8 άπέετη: ύπεχώρηοεν. ΖΥΟ)
Γ 34/Ζ8 ούρεοο: δρουο. ΖΥΟ,
Γ 34/Ζ8 έν βήοοηιο: τοίο γονιμωτάτοιο κα'ι βαοίμοιο τόποιο των όρων. ΖΥΟ,
Γ 34/Ζ8 τρόμοο: φόβοο. ΖΥΟ)
Γ 34/Ζ8 γυΐα: γόνατα, μέλη. ΖΥΟ) (Τ8 "πάντα τα μέλη")
Γ 35/Ζ8 ώχρόο τέ μιν: ώχρίαοιο αύτόν, δειλία. ΖΥ
Γ 35/Ζ8 ειλε: έλαβεν. 'παρειάο' δέ οιαγόναο- άπό μέρουο δέ φηοιν τό δλον πρόο-
ωπον. ΖΥΟ,
παριάο Ζ || 1 Ιεπιπια ρΓο 8έ Υ<3 || οιαγόνα Ζ ||
Γ 36/Ζ8 έδυ: ύπειοήλθεν, μεταφορικώο άπό των είο τούε φωλέουο καταδυνόντων
έρπετών. ΖΥ01~Τ
1 μεταφορικώο άπό : άπό μεταφορδο ΥΤ ||
Γ 36/Ζ8 άγερώχων: αύθαδών, ύβριοτών. ΖΥΟ) | ότέ δέ ένδοξων καί έντιμων, άπό τού
άγαν έπί τού γέρωο όχεΐεθαι. ΖΥ ~ Β 6542)
Γ 37/Ζ8 δείοαο: εύλαβηθείο, φοβηθείο. ΖΥΟ,
Γ 37/Ζ8 Άτρέοε υιόν: Μενέλαον. ΖΥΟ)
<τόν> Μενέλαον Υ ||
Γ 38/Ζ8 νείκεοοεν: ύβριοεν, έκακολόγηοεν. ΖΥΟ,
Γ 38/Ζ8 αίοχροίο: όνειδιοτικοίο, ύβριοτικοίο. ΖΥΟ, (Τ1 "αίοχοο έπάγουοι")
Γ 38/Ζ8 ένίοοων: έπιπλήοοων. Ζ = X 4972)
Γ 39/Ζ8 Δύεπαρί: έπ ί κακώι ώνομαομένε Πάρι, κακέ Πάρι. ΖΥΡΑΚ | καί Αλκμάν
φηοιν 'Δύοπαριο, Αίνόπαριο, κακόν Έλλάδι βωτιανείρηι' (ΡΜΟ 77). ΖΥΑΚ
Γ 39/Ζ8 ειδοο άριοτε: τό ειδοο κάλλιοτε. ΖΥΟ,
βέλτιοτε κάλλιοτε Υ ~ Ψ 409Ώ ||
Γ 39/Ζ8 γυναιμανέο: ήτοι έπί γυναιξί μαινόμενε, ή γυναίκαο είο μανίαν φέρων διά
τό κάλλοε. ΖΥΟ, (~ Ε8)
Γ 39/Ζ8 ήπεροπευτά: άπατεών, ψεΰετα. ΖΥΟ)
Γ 40/Ζ8 αϊθ’ δφελεε: είθε ώφειλεε. έετι δέ έπίρρημα εύκτικόν. ΖΥΟ,
Γ 40/Ζ8 άγονοε τ ’ έμμεναι: μη γεγεννήοθαι. ΖΥΟ)
γεγενήοθαι Ζ ||
Γ 40/Ζ8 άγαμόο τ ’ άπολέοθαι: ή γεννηθείο προ γάμου άπολέοθαι. ΖΥΟ)
Γ 41/Ζ8 καί κε τό: καί δη τούτο ήθελον. ΖΥΟ,
Γ41/Ζ8 καί κεν πολύ κέρδιον ήεν: καί γάρ ούτω πολύ βέλτιον ήν ήμίν. ΖΥΟ)
Γ 41/Ζ8 ήεν: ήν, ύπήρχεν. ΖΥΟ,
Γ 42/Ζ5 λώβην: ύβριν. ΖΥ(}
Γ 42/Ζ8 καί ύπόψιον άλλων: καί έμπροοθεν των λοιπών ύποβλεπόμενον διά μίοοο.
ΖΥΟί
Γ 43/Ζ8 ή που: δντωο δη. ΖΥΟ,
Γ 43/Ζ8 καγχαλόωοι: χαίρουοιν, δ έοτιν έν χαλάοματι ποιούοι τήν ψυχήν. ΖΥΟ,
χαλάοματι Αρδ 94, 2 : χαλάγματι ΖΥ, χαλάματι ^ ||
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 135

Γ 43/Ζ8 κάρη κομόωντεο: τάο κεφαλάο κομώντεο άνδρείαο χάριν. ΖΥΟ,


Γ 44/Ζ8 φάντεο: ύπολαβόντεο, λογιασμένοι. ΖΥζ)
Γ 44/Ζ8 άριοτήα: άριοτον. 'πρόμον' δε πρόμαχον. ΖΥΟ,
1επιπΐ3 ρΓο δε Υ<3 ||
Γ 44/Ζ8 ούνεκα: διότι. ΖΥ(3
Γ 44/Ζ8 καλόν: χαρίεν, εξοχον. ΖΥ(3
Γ 45/Ζ8 ειδοο: μορφή. ΖΥζ)
Γ 45/Ζ8 επί: επεοτί οοι. ΖΥζ)
Γ 45/Ζ8 βίη: δύναμιο. 'φρεε'ι' δε τήι διανοίαι· τουτέοτιν ούκ ει εύψυχοο, ούδέ την
τυχοΰοαν εχειο δύναμιν. ΖΥζ)ΑΗ
1επιπΐ3 ρΓο 8έ ζ> ||
Γ 45/Ζ8 αλκή: ή τοΰ οώματοο δύναμιο. ΖΥΟ,
Γ 46/Ζ8 ή τοιόεδε έών: ή τοιοΰτόε φηειν ών έπονείδιετοε οιόν εε νΰν όρώμεν δει­
λόν. ζ γ ς κ
ών Ίλ ||
Τ Γ 46/Ζ8 έών: ών, ύπαρχων. ΖΥΟι
Γ 46/Ζ8 ποντοπόροιεί: τοΐε διά θαλάεεηε τήν πορείαν ποιουμέναιο καί πλεούοαιε-
πόντοε γάρ ή θάλαεεα. ΖΥΟι
Γ 46/Ζ8 νέεεεί: ναυοίν. ΖΥ(3
Γ 47/Ζ8 έπιπλώοαο: έπιπλεύοαο. ΖΥ(3
Γ 47/Ζ8 έτάρουο έρίηραο άγείραο: άγαν εύαρμόοτουο, ή έπεράοτουο, φίλουο·
τουτέοτιν έαυτώι όμοίουο φίλουο καί άρπαγαο ουναθροίοαο. ΖΥζ) ~ Ερίπι. ε 90
2 αύτώ Υ ||
Γ 47/Ζ8 άγείραο: ουναθροίοαο. ΖΟι
Γ 48/Ζ8 μιχθείε: παραγενόμενοε, μιγείε. ΖΥΟ,
Γ 48/Ζ8 άλλοδαποίει: άλλοέθνεειν, ξένοιε. ΖΥΟ,
Γ 48/Ζ8 εύειδέα: εύειδή, εύμορφον. ΖΥ(3
Γ 48/Ζ8 άνήγεε: διά θαλάεεηε πλέων έφερεο. ΖΥ
Γ 49/Ζ8 έ ξ άπίηο γαίηο: έκ τήο άλλοδαπήο καί μακράν άπεχούοηο γήο. ή Άπίηο τήο
Πελοποννήοου ούτω λεγομένηο άπό ’Άπιδοο τοΰ Φορωνέωο. ΖΥ<3 ~ Ερίπι. α 166
Γ 49/Ζ8 νυόν: νύμφην (= Α1ί). νυοί δε λέγονται αί των υιών γυναίκεο παρά των
πατέρων των άνδρών καί παρ’ όλου τού οίκου τού γεγαμηκότοο. ΖΟ
2 τοΰ οίκου Ο : δε Ζ ||
Γ 49/Ζ8 αίχμητάων: πολεμικών. ΖΥ£}
Γ 50/Ζ8 πήμα: κακόν. ΖΥ(3
Γ 50/Ζ8 πόληί τε: καί τήι πόλει. ΖΥ(3
Γ 50/Ζ8 παντί τε δήμωΐ: καί όλωι τώι πλήθει των Τρώων. ΖΥ<3
Γ 51/Ζ8 δυομενέεοοί: έχθροίο, πολεμίοιο. ΖΥ£}
Γ 51/Ζ8 χάρμα: γέλωτα, χαράν. ΖΥ(3
Γ 51/Ζ8 κατηφείη: αίοχύνη, όνειδοο- οί γάρ αίοχυνόμενοι κατήφεια είοίν. ΖΥ£}
κατηφείην Υλ / κατηφείη = νν. 11. Ηογπ. || αίεχυνην Υ ||
Γ 52/Ζ8 μείνειαο: ύπομείνειαο. Ζ£}
Γ 52/Ζ8 άρηίφιλον: πολεμικόν. ΖΥζ}
Γ 53/Ζ8 γνοίηο κε: μάθοιο αν. ΖΥζ)
Γ 53/Ζ8 οϊου: όποιου. Ζ (\
Γ 53/Ζ8 φωτόο: άνδρόο. ΖΟι
Γ 53/Ζ8 θαλερήν: άκμαίαν, νέαν. ΖΥ(3
Γ 53/Ζ8 παράκοιτιν: γυναίκα, γαμετήν. ΖΥζ)
136 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 54/Ζ8 ούκ αν το ι χραίομηΐ: ούκ αν εοι βοηθήοοι. ΖΥΟ,


χραίεμα Ι λ ||
Γ 54/Ζ8 κίθαριο: ή κιθαρωιδία. 'δώρα' δε 'Άφροδίτηο' ήτοι ή Ελένη, ή δπερ έχειο
κάλλοο. Ζ(ΥΧ3
Ιειπιτια εικη 8έ Υ<3 || ήτοι .. κάλλοο : ή Ελένη Υ ||
Γ 55/Ζ8 δ τ ’ εν κονίηιοι μιγείηο: δταν άναιρεθήιο ουοτάο είο μάχην τώι Μενελάωι-
κόνιν γάρ έλεγον καί την μάχην οί παλαιοί. ΖΥΟ, (Α1ί άντί τοΰ "δταν ουνέλθηιο είο
μάχην" ~ Τ>)
2 καί ογπ Υ ||
Γ 56/Ζ8 δειδήμονεε: δειλοί ώε πρόε ήμάε τούο βαοιλέαο. ΖΥΟ,
βαειλέα Ζ, βαειλεΐε Υ<3 ||
Γ 56/Ζ8 ή τέ κεν ήδη: νΰν γάρ εύθέωο αν. ΖΥ(3
Γ 57/Ζ8 λάίνον: λίθινον. ΖΥζ)
Τ Γ 57/Υ8 λάϊνον έοοο χιτώνα: λιθόλευοτοο έγεγόνειο, λίθοιο βληθείο ύπό πάντων
άπωλώλειο. Υ0>
Γ 57/Ζ8 έοοο: ένεδέδυοο. ΖΥ€}
Γ 57/Ζ8 έοργαο: είργάοω. ΖΥΟ,
Γ 59/Ζ8 κατ’ αιοαν: κατά τό προοήκον. ΖΥΟ)
Γ 59/Ζ8+Υ8 ένείκεοαο: ώνείδιοαο. ΖΥΟ, | έπέπληξαο. Υ (~ Π 626)
Γ 59/Ζ8 ούδ’ ύπέρ αιοαν: ούδέ ύπέρ τό προοήκον. ΖΥΟ)
Γ 60/Ζ8 αίεί τοι: διά παντόε εοι. ΖΥΟ,
Γ 60/Ζ8 κραδίη: ή καρδία, ή ψυχή. ΖΥΟ,
Γ 60/Ζ8 πέλεκυε ώε: ώο πέλεκυο. ΖΥΟ,
Γ 60/Ζ8 άτειρήο: άκαταπόνητοο. ΖΥΟ,
Γ 61/Ζ8 δο τ ’ ειοί: δοτιο πέλεκυο είοέρχεται. ΖΥΟ,
Γ 51 /Ζ8 διά δουρόο: διά δόρατοο, διά ξύ λο υ . ΖΥΟ
Γ 61/Ζ8 ύ π ’ άνέροο: ύ π ’ άνδρόο- προοληπτέον δέ τό καταφερόμενοο. ΖΥζ)
Γ 61/Ζ8 δο ρά τε τέχνηΐ: δετιε μετά τέχνηο. ΖΥύ}
Γ 62/Ζ8 νήϊον: ξύλον πρόο νηών καταοκευήν έπιτήδειον. ΖΥζ)
Γ 62/Ζ8 έκτάμνηιοί: έκκόπτει. ΖΥΟ
Γ 62/Ζ8 όφέλλεΐ: αΰξει δέ τήν τοΰ άνδρόο δύναμιν ό πέλεκυο όξύε υπάρχων καί
διερχόμενοε έτοίμωε, ώεπερ ό άμβλύε τουναντίον καταλύει. ΖΥζ)
Γ 63/Ζ8 ώε εοι: οΰτωε εοι. ΖΥΟ
Γ 63/Ζ8 άτάρβητοο: άκατάπαυοτοο, άφοβοο. 'νόοο' δέ νοΰο, ψυχή. ΖΥζ)
Ιεπιπια ρπ> δέ Υ<3 ||
Γ 64/Ζ8 έρατά: έπέραοτα, καλά. ΖΥύ}
Γ 64/Ζ8 πρόφερε: ονείδιζε. ΖΥΟ
Γ 64/Ζ8 χρυοήο: χρυοοφόρου, καλήο. Έοτιαία δέ ή γραμματική (οί δΐΓίώο 13, 1, 36)
φηοιν δ τι πεδίον έοτίν χρυοοΰν καλούμενον, έν ώι χρυοήν Άφροδίτην τιμάοθαι καί
είναι οΰτωο χρυοήο Άφροδίτηε ιερόν, καί οί μεν "<τήν> άπό τήε Πάφου", οί δέ "τήν
καλήν"· Κλεάνθηε δέ καί έν Λέεβωι οΰτωε τιμάοθαι Άφροδίτην χρυεήν (δΥΓ 1,
544). ΖΥΟ
2 δ τε Ζ1 1| 2 όνομαζόμενον Υ II 3 <τήν> άε Μ ακό || 4 κλεάνθηε <3 : άπαλεανθηε Ζ, άπλεάνθηε Υ ||
Γ 65/Ζ8 ου τοι: ούδαμώε εοι. ΖΥύ}
Γ 65/Ζ8 άπόβλητα: άποβολήε άξια, τα ύπό των θεών φηείν διδόμενα δώρα ούκ έετι
μέν άρνήεαεθαι οιά τ ’ αν ε ί ε ίν μή διδόμενα δέ παρ’ αύτών άδύνατόν τινα λαβέΐν
οίκείαι επουδήι. ΖΥ(φλ
1 των ογπ Υ || έ ε τ ι ίμέν) Α || 2 οία ί τ ’) Α || αύτώ Ζ ||
Γ 65/Ζ8 έρικυδέα: μεγάλωε ένδοξα. ΖΥζ)
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 137

Γ 66/Ζ8 δοοα κέν: δοα αν. ΖΥΟ,


Γ 66/Ζ8 έκών δέ: βουλόμενοο δε. ΖΥζ)
Γ 66/Ζ8 ούκ αν τιο έλοιτο: ούκ αν τιο λάβοι. ΖΥ(3
Γ 67/Ζ8 νΰν δ ’ αΰτ’: νΰν δε δή. ΖΥ(3
Γ 67/Ζ8 κάθιοον: καθίδρυοον, καθεοθήναι ποίηοον. ΖΥζ)
Γ 69/Ζ5 αύτάρ έμ’: εμέ δε. ΖΥ((3)Β = Α 133£
εμέ δε ίη Ιαο. ογπ <3 ||

Γ 70/Ζ8 άμφ’ Ελένη ι καί κτήμαοί: περί Έλένηο καί των κτημάτων αύτήο. ΖΥζ)
κτημάτων = Ιιγροΐΐιοδίδ 1>: χρημάτων <:1ε Μ ακό ~ Ιιγροΐΐιοδίδ α ||
Γ 70/Ζ8 πάει: αντί τοΰ πάντων. ΖΥζ)
Γ 71/Ζ8 όππότεροο δέ κε: όποίοο δέ α ν ό τρόποο διπλαοιαομόο, ή διάλεκτοο
Αίολίο. Ζ Υ §
2 αίολήε Ζ ||
Γ 71/Ζ8 κρείοοων τε γένηταί: ίοχυρότεροο φανήι. ΖΥΟ,
φανεί Ζ ||
Γ 72/Ζ5 ελώ ν: λαβών. ΖΥΟ,
Γ 73/Ζ8 φιλότητα: φιλίαν. ΖΥΟ,
Γ 73/Ζ8 καί δρκια πιοτά: πιοτούο δρκουο. ΖΥΟ,
Γ 73/Ζ8 ταμόντεε: δ ι’ έντόμων, δ έετι θυοιών, ποιηεάμενοι. ΖΥΟ)
Γ 74/Ζ8 ναίοιτε: κατοικείτε. ΖΥΟ)
Γ 74/Ζ8 έριβώλακα: μεγαλόβωλον, εΰγειον. ΖΥζ)
Γ 74/Ζ8 το ί δέ: οΰτοι δέ, οί 'Έλληνεε. ΖΥ(3
Γ 74/Ζ8 νεέεθων: πορευέοθωοαν. ΖΥζ)
ναιέεθων 7λ ||
Γ 75/Ζ8+ζ)8 Άργοο έε: είε τό Άργοο· Ίππόβοτον' δέ ίπποτρόφον. ΖΥΟ, | ’Ίαεοε καί
Πελαογόο Τριόπα παίδεο- τελευτήοαντοο αύτοίο τοΰ πατρόο, διείλαντο βαοιλείαν.
3 λαχών δέ Πελαογόο μέν τά πρόο Έραοίνον ποταμόν, έκτιοε Λάριοαν, ’Ίαοοο δέ τά
πρόο ήλιον, τελευτηοάντων δ ’ αύτών, <ό> νεώτατοο άδελφόο Άγήνωρ έπεοτράτευ-
οε τήι χώραι πολλήν ίππον έπαγόμενοο, δθεν έκλήθη ίππόβοτον μέν τό Άργοο άπό
6 τήο Άγήνοροο ίππου, άπό δέ Ίάοου ’Ίαοον. ίοτορεί Έλλάνικοο έν Άργολικοίο
(ΓΟτΗΐδΐ 4Γ36α). ΖΥζφλΚ ~ Τ | "Ίαοον Ά ργοο (ο 246), Πελαογικόν Ά ργοο (Β 681),
ίππόβοτον ’Άργοο' (75). ζ)Τ
2 τριόπα : φορωνέωε Τ || τελευτήοαντοο <δέ> Α || διείλαντο ΖΑ1 (3ε1ιννγζ6Γ ί, 753) : διείλοντο Υ<3 ||
<τήν> βαοιλείαν Υ II 4 ϊλ ιο ν Α || τελευτηοάντων των δ ’ Ζ || <ό> Α || 5 ίππόβοτον ίμέν) Α || 6 άργονι-
κοΐο Α ||
Γ 75/Ζ8 Ά χαιίδα: την έν Πελοποννήοωι λέγει Ά χαιΐαν. 'καλλιγύναικα' δέ καλάο
γυναίκαο έχουοαν. ΖΥ(^
1 την πελοπόννηοον Υ<3 || λέγω Ζ || άχαίαν Υ || Ιεππηα ρΓΟ δέ Υ<3 ||
Γ 76/Ζ8 ώο έφαθ’: οΰτωο ειπεν. ΖΥΟ.
Γ 76/Ζ8 Έ κτωρ δ ’ α ΰ τ’ έχάρη μέγα μύθον άκούοαο: άντί τοΰ μεγάλωο έχάρη
άκούοαο τον λόγον τοΰτον ύπό Αλεξάνδρου. ΖΥΟ,
Γ 77/Ζ8 ιών: πορευθείο. ΖΥζ)
Γ 77/Ζ8 άνέεργεν: άνείργεν, έκώλυεν ΖΥΟ, | τοΰ πολεμείν. ΖΟ ^Τ' έκώλυε τοΰ
πολέμου)
Γ 77/Ζ8 φάλαγγαο: τάο οτρατιωτικάο τάξειο. ΖΥζ)
Γ 79/Ζ8 έπετοξάζοντο: έ π ’ αύτώι | τά τόξα έτεινον (= ΑΓ). ΖΥΟ.
αυτώ Ζ : αυτόν Υ<3 || έτεινον : έβαλλον Υ ||
Γ 80/Ζ8 ιοί οιν: βέλεοιν. ΖΥΟ,
138 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 80/Ζ8 τιτυακόμενοί: καταετοχαζόμενοι (= ΑΓ). αημαίνει δε καί τό "έτοιμάζειν", ώο


εκείνο 'ώο είπών ύ π ’ δχεαφι τιτύακετο' (Θ 4123). ένιοι δε καί επί τοΰ "ψυχικώα
ετοχάζεοθαι"· 'τιτύεκετο δε φρεοίν ήιαιν' (Ν 558). ΖΥζ) ~ Αρδ 153, 9
2 εκείνο : εκεί Υ = Γ 12823 ||
Γ 80/Ζ8 λάεααΐ: λίθοια. ΖΟ
Γ 80/Ζ8 έβαλλον: ήκόντιζον. ΖΟ
Γ 81/Ζ8 αύτάρ δ: ούτοα δε. ΖΧΟ
Γ 81/Ζ8 μακράν: μέγα. ΖΧΟ
Γ 81/Ζ8 άϋαεν: έβδηοεν. ΖΧΟ | 'άναξ' δε βααιλεύα. Ζ = Α 723
ΙβΓηπια ευπι 8έ Ζ ||
Γ 82/Ζ8 ϊαχεαθαι: παύεαθαι. ΖΧΟ = ο 347
ϊεχ εεθ ε (= Ηογπ.)· παυεεθε Υ^ ||
Γ 82/Ζ8 κοΰροι Αχαιών: περιφραοτικώο οι 'Έλληνεο. ΖΧΟι
Γ 83/Ζ8 οτεΰται γάρ τ ι εποο: διαβεβαιοΰται (= ΑΓ) γάρ· ύπιεχνεΐτα ι λόγον. ΖΥ(3 ~
Ερίπι. ο 43
Γ 83/Ζ8 έρέειν: έρεΐν, λέξειν. ΖΥ
Γ 83/Ζ8 κορυθαίολοο: αίόλλων κα'ι κινών την περικεφαλαίαν, έ ξ ο ν πολεμικόο. ΖΥΟ)
κορυθαίολοε Υ^λ / κορυθαιόλοο Ι λ = νν. 11. Ηογπ. || πολεμικώο Ζ ||
Γ 84/Ζ8 εοχοντο: έπαύοαντο. ΖΥΟ,
Γ 84/Ζ8 ανεώ τ ’ έγένοντο: ηουχοι, ανευ ίωήο, το υ τέετι φωνήο καί θορύβου. ΖΥΟ)
Γ 85/Ζ8 έοουμένωο: οπουδαίωο. ΖΥΟ,Τ'
Γ 85/Ζ8 "Εκτωρ δε μ ετ’ άμφοτέροιοιν: έν άμφοτέροιο· λέγω δή Τρώει καί Έ λληοι- ή
γάρ μετά αντί τήε εν προθέεεωε νΰν. ΖΥΟ, ε ί Α 22223 "επί", Ε 26423 "αντί τοΰ
πρόα".
άμφοτέροιοιν <έειπεν> Υλ || 2 νΰν ογπ Υ ||
Γ 85/Ζ8 έειπεν: ειπεν, ΖΥ | έλεξεν. ΖΥΟ.
Γ 86/Ζ8 κέκλυτέ μευ: άκούεατέ μου. ΖΥΟ,
Γ 87/Ζ8 τοΰ είνεκα: ούτινοε χάριν. ΖΥΟ)
Γ 87/Ζ8 νείκοε: φιλονεικία. ΖΥΟ,Τ
Γ 87/Ζ8 δρωρεν: διεγήγερται. ΖΥΟ,Τ
Γ 88/Ζ8 κέλεταί: κελεύει. ΖΥΟ
Γ 89/Ζ8 τεύχεα: δπλα. ΖΥΟ
Γ 89/Ζ8 επί χθονί: επί τήι γήι. 'πουλυβοτείρηι' δε τήι πολλούε τρεφούεηι. ΖΥΟ
1επιπΐ3 ρΓο 8έ Υ^ ||
Γ 91/Ζ8 οίουε: μόνουε. 'έν μέεωι' (90) δε τουτέετι μεταξύ Τρώων καί Ελλήνων. ΖΥζ)
Γ 92/Ζ8 όππότεροε δ ε κε: δετιε δε πρότεροε!. ΖΥ Ο ~ Γ 29923 31723
Γ 94/Ζ8 φιλότητα: φιλίαν. ΖΥΟ
Γ 94/Ζ8 τάμωμεν: πιετωεώμεθα. ΖΥΟ
πιοτωοόμεθα Υ ||
Γ 95/Ζ8 άκήν έγένοντο αιωπήΐ: έ π ’ άκραε ήευχίαε έγένοντο- άκή γάρ καλείται ή
όξύτηα. ΖΥζ)
Γ 96/Ζ8 τοίαι δε καί μετέειπε: έν αύτοία δε ειπεν. Ζ ~ Α 7323
Γ 97/Ζ8 κέκλυτε νΰν καί έμείο: άκούεατε νΰν καί έμοΰ. Ζζ)
Γ 97/Ζ8 μάλιετα γάρ: έξαιρέτωε γάρ. ΖΥΟ
Γ 97/Ζ8 άλγοα: λύπη. ΖΥΟ
Γ 97/Ζ8 ίκάνεί: καταλαμβάνει. ΖΥΟ
Γ 98/Ζ8 φρονέω: φρονώ, βουλεύομαι. ΖΥΟ
Γ 98/Ζ8 διακρινθήμεναι: διαχωριεθήναι. ΖΥΟ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 139

Γ 99/Ζ8 πέποοθε: πεπόνθατε. ΖΥζ)


Γ 100/Ζ8 ε'ίνεκ’ έμήο έριδοο: ένεκα τήο έμήο φινονεικίαο καί τήο ύπό Αλεξάνδρου
γενομένηο άρπαγήο- αύτη γάρ αρχή κακών. ΖΥ(3
Γ 101/Ζ8 ήμέων: ημών. ΖΥζ)
Γ 101/Ζ8 όπποτέρωί: όποίωι, ωτινι. ΖΥζ)
Γ 101/Ζ8 θάνατοο καί μοίρα τέτυκταί: θανείν εΐμαρται. ΖΥζ)
Γ 102/Ζ8 τεθναίη: άποθάνοι. ΖΥζ)
τεθναίοι ΖΥλ ||
Γ 102/Ζ8 διακρινθέΐτε: διαχωριοθείητε. ΖΥζ)
διακρινθείητε ΖΥλ ||
Γ 102/Ζ8 τάχιοτα: διά τάχουο, ουντόμωο. ΖΥζ)
Γ 103/Ζ8 ο’ί οετε: κομίοετε, άγάγετε. τό δε 'έτερον λευκόν, έτέρην δε μέλαιναν'
ΖΥζ) I τα οικεία έκάετωι θεώι Ιερουργουμένα είοά γει- τώι μεν ήλίωι λαμπρώι όντι
καί άρρενί φηοιν καί λευκόν ίερουργηθήναι άρνα, τήι δε γήι μέλαιναν καί θήλειαν,
έπε'ι τοιαύτη ή θεόο. ΖΥζ)Α
1 ο ίε ε τ α ι- κομίεεται άγάγεται Ζ || ά γετε Υ || Ιεπιπια ρΓο τό δέ Ε || 2 μεν <γάρ> Υ II 3 άρρενά ΖΑ ||
Γ 103/Ζ8 άρνε: άρναο, δυϊκώε. ΖΥζ)
Γ 103/Ζ8 Δι'ι δ ’ ήμεΐε ο’ίεομεν: τώι δέ Δ ίί ήμεΐε άλλον κομίεομεν ώε ξένοι, έπε'ι κα'ι
ξένιοε Ζεύε προεαγορεύεται. ΖΥζ)Α
οϊομεν Ζλ || οϊεομεν <άλλο> Υλ ||
Γ 105/Ζ8 άξετε: άγάγετε. ΖΥΟ) | έλαβεν δέ παρατατικόν άντ'ι ύπερευντελικοΰ. ΖΥ
άγάγεται Ζ || ευντελικοΰ δε Μ ακό, εεεί ε ί ΖΡΕ 132, η. 18 ||
Γ 105/Ζ8+(38 Πριάμοιο βίην: περιφραετικώε τον Πρίαμον. ΖΥΟ) | διά τ ί <Διόα> ύπο-
εχομένου την άλωειν Ιλίο υ ευνθήκαε π ο ιείτα ι πρόε Τρώαε; ρητέον οΰν ό τι κατ’
ένίουα ού πιατεύει τώι όνείρωι, κατά δέ έτέρουα ούδέν διέφερε καί δ ι’ ένόα μονο­
μαχίαν νικάν, καί άλλωα τε καί προεετέτακτο αύτώι καθοπλίεαι τούα πάνταα, ού
μάχεαθαι. (^Κ ~ Ροτρίι. 54,16
1 <Διόε> Ε II 4 νικάν Κ : ογπ <3 ΡοΓρΙι., ή α ντί π α ν τί τώ ι ετρατώ ι νικήεαι Ε || τε Κ ΡοΓρΙι. : δέ <3 ||
Γ 105/Ζ8 δφρ’ δρκια: δπωε τούα δρκουε. ΖΥΟ)
Γ 106/Ζ8 έπεί οί παΐδεε: έπειδή οί υιοί αύτοΰ. ΖΥζ)
επειδή οί Υ<3 : έπ ε ί Ζ ||
Γ 106/Ζ8 υπερφίαλοι: υπερήφανοι, άθεοι καί παραβαίνοντεε τούε δρκουε καί τάε
επονδάε τάε διά φιαλών γιγνομέναε. ΖΥΟ)
1 άθεοι : άδικοι Υ ~ Ο 94Ώ || 2 φιαλώ Ζ ||
Γ 107/Ζ8 ύπερβαείηΐ: παραβάεει, άδικίαι. ΖΥΟ), ~ Ερίπι. υ 10 (ΑΓ έν τήι ύπερηφανίηι)
παραβαεία Ζ, Ερίπι. ||
Γ 107/Ζ8 Δίδε δρκια: τούα Διόο δρκουο. 'δηλήοεται' δέ βλάψηι ΖΥΟ) | τώι παρελθείν
αύτούο. ΖΟ) (ΑΓ βλάψει)
1 τούε : τοΰ Ζ || Ιεπιπια ρ κ δέ Υ<3 ||
Γ 108/Ζ8 όπλοτέρων: νεωτέρων. ΖΥ(3ΑΓ
Γ 108/Ζ8 ήερέθονταί: άπαιωρούνται, κρέμανται, οιον ούκ είο ίν οταθεραί, άλλ’
άβέβαιοι. ΖΥΟ) (ΑΓ κρέμανται)
1 άπηωροΰνται Ζ ||
Γ 109/Ζ8 οιο δ ’ ό γέρων μετέηιοί: έν οιο δ ’ αν ό γέρων παρήι. ΖΥζ)
μ ετειειν Υλ ||
Γ 109/Ζ8 άμα πρόοοω καί όπίοοω: είο τό παρόν καί είο τό μέλλον. ΖΥζ)
Γ 110/Ζ8 λεύοοεί: όράι, βλέπει. ΖΥζ)
Γ 110/Ζ8 δ χ ’ άριοτα: έξόχωο άριοτα. ΖΥ(3
Γ 112/Ζ8 έλπόμενοί: έλπίζοντεε. ΖΥζ)
140 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 112/Ζ8 όϊζυροΰ: επιπόνου, χαλεπού. ΖΥζ)


Γ 113/Ζ8 έρυξαν: κατέοχον. ΖΥΟ,Τ (ΑΓ έκράτηοεν)
κατεεχαν Ζ ||
Γ 113/Ζ8 έπ'ι ετίχαε: έπ'ι τάο τάξειο, ΖΥζ) | έφεξήο. ΖΟι
Γ 113/Ζ8 έκ δ ’ έβαν αυτοί: έξήλθον δε καί αυτοί. ΖΥζ)
Γ 114/Ζ8 τεύχεα: όπλα, παρά τό τετευχήεθαι, ό έοτιν κατεεκευάεθαι. ΖΥ(3
τεύχεεθαι ... καταεκευάζεεθαι Υ ||
Γ 114/Ζ8 έξεδύοντο: άπεδύοντο, άπετίθεντο. ΖΥ0,
Γ 115/Ζ8 πληοίον: έκ του ούνεγγυο. ΖΥ(3
πλήειοι Ζ ||
Γ 115/Ζ8 ολίγη δ ’ ήν άμφιο άρουοα: βραχύ δέ ήν τό μεταξύ των οτρατευμάτων
διέΐργον αύτούο χωρίον. ΖΥ(3
Γ 115/Ζ8 άρουρα: γή, παρά τό άροτριάοθαι. ΖΥ(3
Γ 116/Ζ8 προτί άοτυ: πρόο την πόλιν. ΖΥ(3
Γ 117/Ζ8 καρπαλίμωο: ταχέωο. ΖΥζ)
Γ 118/Ζ8 προίει: προέπεμπεν. ΖΥζ) = Α 3262)
προάγει Ζλ || προέπεμφεν Υ = Α 326/Υ3, Ερίου ι 52 ||
Γ 119/Ζ8 γλαφυράο: κοίλαο. ΖΥΟ,
Γ 119/Ζ8 ίέναι: παραγίνεοθαι. ΖΥΟ,
παραγενέεθαι Υ = Α 227Ώ ||
Γ 120/Ζ8 οίοέμεναι: οίοειν, κομίοειν. έλαβεν δέ άπαρέμφατον άντί προοτακτικού.
ΖΥ(}
Γ 121/Ζ8 "’Ίριο δ ’ αύτε: ή δέ 9Ιριο, ή των θεών άγγελοο. οημαίνει δέ δύο, αύτήν τε
την οωματοειδή θεόν καί τό νεφελώδεο ούοτημα, οιον 'ϊριοοιν έοικότεο άο τε
Κρονίων έν νέφεϊ οτήριξε τέραο μερόπων άνθρώπων' (~ Λ 27Ώ). ΖΥΟ)
2 είρ εεειν Ζ ||
Γ 122/Ζ8 είδομένη: όμοιωθέΐοα. ΖΟι
Γ 122/Ζ8 γαλόωΐ: γάλω τι- γάλωο δέ έοτιν άνδρόο άδελφή. ΖΥ(3(Τή (ΑΓ άνδραδέλφη)
Γ 122/Ζ8 Άντηνορίδαο: Άντήνοροο παιδί Έλικάονι. ΖΥζ)
Γ 122/Ζ8+(38 δάμαρτί: γυναικί. ΖΥ(3 | παρά τό δεδμήοθαι καί ύποτετάχθαι τώι άνδρί
(~ Αρδ). <3
Γ 123/Ζ8 έχε: ειχεν, έγεγαμήκει. ΖΥ(3
Γ 123/Ζ8 κρείων: βαοιλεύο. ΖΥ(3
γΓ 123/Αγ (Έλικάων) όνομα κύριον.1
Γ 124/Ζ8 ειδοο άρίοτην: την μορφήν καλήν. ΖΥ(3
άρίετη Τλ || καλή Ζ ||
Γ 125/Ζ8 τήν δ ’ εύρεν: ταύτην δέ κατέλαβεν δέον είπ είν "ήν", έλαβεν άρθρον
προτακτικόν άντί ύποτακτικοΰ. ΖΥ(φΧ
1 κατέβαλεν Ζ || 2 <τοΰ> ύποτακτικοΰ Υ ||
Γ 125/Ζ8 μεγάρωί: έν τώι οίκωι.ΖΥ(3Χ
Γ 126/Ζ8 δίπλακα: διπλοίδα, διπλοΰν ίμάτιον, ό έοτι χλανίδα. ΖΥζ)Χ
χλαμύδα Υ ||
Γ 126/Ζ8 μαρμαρέην: λαμπρόν (= Ε), λευκήν. ΖΥ(φΧ
Γ 126/Ζ8 πολέαο δέ: πολλούο δέ. ΖΥ(^Χ
Γ 126/Ζ8 ένέπαοοεν: ένεποίκιλλεν, ένέπλεκεν. όθεν καί τά ποικίλα παραπετάομα-
τα παοτοί καλούνται. ΖΥζ)Χ (ΑΓ έοτόριζεν)
ένέπαεεν Τλ ||
δείιοΐίβ ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 141

Γ 126/Ζ8 άέθλουο: νΰν "τούο κατά τον πόλεμον πόνουο". ΖΥ(φΧ οί δ 24123 "άθλοι,
άγώνεο".
Γ 127/Ζ8 Ιπποδάμων: Ιππικών, πολεμικών. ΖΥζ)Χ
Γ 128/Ζ8 οΰο εθεν εϊνεκα: ούετιναε ένεκα αύτήο ύπέμενον. ΖΥζ)Χ
αύτόΐο Ζ ||
Γ 128/Ζ8 ύ π ’ Άρήοο παλαμάων: ύπό τών τοΰ πολέμου χειρών. ότέ δε μηχανών ώο
εκεί 'ώο δ ’ ό τ ’ άνήρ άπάλαμνοο' (Ε 597), ΖΥζ)Χ | άντ'ι τοΰ άμήχανοο. ΖΥ
1 δ τε Ζ ||
γΓ 129/Ε8 άγχου: πληοίον. = Β 172231
Γ 129/Ζ8 Ιοταμένη: οτάοα. ΖΎΟ,Χ
Γ 129/Ζ8 προοέφη: ειπεν. ΖΎΟ,Χ
προοεΐπεν Υ = Α 8423 ||
Γ 129/Ζ8 πόδαο ώκέα: τοΐο ποε'ιν ταχεία. ΖΎΟ,Χ
Γ 130/Ζ8 νύμφα: νύμφη, Ίωνικώο. ΖΥζ)Χ~Τ (Α1ί1 Ίωνικώο νύμφα, τόλμα)
ίωνικώε: ιωνικόν Τ, δωρικόν Ερίπι. ν 17 ||
Γ 130/Ζ8 θέεκελα: θεία (= ΑΓ), θαυμαοτά. ΖΎΟ,Χ
Γ 130/Ζ8 Ίδηαΐ: θεάοηι. ΖΥ(φΧ
γΓ 131/Ε8 χαλκοχιτώνων: οιδηροθωράκων. = Β 47231
Γ 132/Ζ8 οι πριν: οϊτινεο πρότερον. ΖΎΟ,Χ
Γ 132/Ζ8 ε π ’ άλλήλοιοι φέρον: άλλήλοιο έπέφερον. ΖΎΟ,Χ
Γ 132/Ζ8 πολύδακρυν: πολλών δακρύων κα'ι οτεναγμών α ίτιο ν διά τούο έναι-
ρουμένουε έν αύτώι. ΖΥζ)(Χ)
1 διά ογπ Υ II 2 άναιρουμένουο Υ ||
Γ 133/Ζ8 όλοοΐο: όλεθρίου. ΖΎΟ,Χ
Γ 133/Ζ8 λιλαιόμενοί: έπιθυμούντεο. ΖΎΟ,Χ
Γ 134/Ζ8 έαταί: καθέζονται. ΖΎΟ,Χ
εϊα τα ι Τλ ~ Β 13723 II
γΓ 134/Ε8 οιγήΐ: ειωπήι. = Γ 8231
Γ 135/Ζ8 άοπίοι κεκλιμένοι: ταΐο άοπίοιν έπικείμενοι. ΖΥζ)Χ
Γ 135/Ζ8 παρά δ ’ εγχεα μακρά πέπηγεν: παραπέπηγεν δε αύτοιο, ό έο τιν
παράκειται, τά μακρά δόρατα. ΖΧΟ£Χ
Γ 137/Ζ8 μακρήιο έγχείηιοιν: τοΐο μακροΐε δόραειν. ΖΥ(^Χ
τοΐο μακροΐο : μεγάλοιο Υ ||
Γ 137/Ζ8 περί εεΐο: περί εού. Ζ ~ Γ 36523
Γ 138/Ζ8 τώι δέ κε νικήεαντί: άντ'ι τού τοΰ δε νικήεαντοε. ΖΟ,Χ Α18 ό τ ι ...
το ΰ 1 ογπ Α1 ||
Γ 138/Ζ8 κεκλήεηΐ: κληθήεηι. ΖΎΟ,Χ
Γ 138/Ζ8 άκοιτιε: γαμητή, γυνή. ΖΎΟ,Χ
Γ 139/Ζ8 γλυκύν ίμερον: γλυκύν πόθον, ήδεΐαν έπιθυμίαν. ΖΎΟ,Χ
Γ 139/Ζ8 έμβαλε: ένέβαλε. ΖΥί^Χ
Γ 139/Ζ8 θυμώΐ: τήι ψυχήι. ΖΎΟ,Χ
Γ 140/Ζ8 άνδρόε τε προτέρου: άνδρόε Μενελάου. ΖΎΟ,Χ
προτέροιο Υλ = Ηογπ. || <τοΰ προτέρου) άνδρόε, <ήγουν τοΰ) Μενελάου (Υ ε’ί τ ’ ούν) ^X ||
Γ 140/Ζ8 κα'ι άετεοε: κα'ι τήε πόλεωε- ΖΎΟ,Χ I λέγει δέ τήε Οπάρτηο. ΖΟ
Γ 140/Ζ8 ήδέ τοκήων: κα'ι τών γονέων, Τυνδάρεω λέγει κα'ι Λήδαε. ΖΎΟ,Χ
τυνδάρεω <δέ> Υ ||
Γ 141/Ζ8 αύτίκα: παραχρήμα, εύθέωε. ΖΎΟ,Χ
Γ 141/Ζ8 άργεννήιεί: λαμπραΐε, ΖΎΟ,Χ I λευκαΐε. ΖΟ,Χ
142 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 141/Ζ8 καλυψαμένη: οκεπαοαμένη. 'όθόνηιοι' δε όθόναιο- λ έγει δε ύφάομαοι


λινόΐο. ΖΥ(φΧ
Ιεπιπια ρΓο 8έ Υ(φΧ ||
Γ 142/Ζ8 ώρματο: ώρμα, έξήιει. ΖΥζ)Χ
Γ 142/Ζ8 έκ θαλάμοιο: έκ τοΰ κοιτώνοο, ΖΥΘ | έκ τοΰ οίκου (~ Γ 17423). ΖΟ,Χ
θαλαμοι Ζλ ||
Γ 142/Ζ8 τέρεν: τρυφερόν, άντ! τοΰ υγρόν. ΖΥζ)Χ
άντί τοΰ : ή Υ II
Γ 142/Ζ8 δάκρυ χέουοα: δακρύουοα, κλαίουοα. ΖΥΟ,Χ
Γ 143/Ζ8 ούκ ο’ίη: ού μόνη. ΖΥ(φΧ
Γ 143/Ζ8 άμα τήι γε: εύν αύτήι. ΖΥΟ,Χ
Γ 143/Ζ8 άμφίπολοΐ: θεράπαιναι, δουλίδεε. ΖΥΟ,Χ
Γ 143/Ζ8 έποντο: ήκολούθουν. Ζ = Β 52423
Γ 144/Ζ8 Α’ίθρη Πιτθήοε: έτέρα τήε Θηεέωε μητρόε έετ'ιν αυτή ή Α’ίθρα. αίοχρόν
γάρ υπάρχει θεραπαίνηε τρόπωι άκολουθείν τή ι Έλένηι την Α’ίθραν έκυράν νομι-
3 εθεΐεαν. ώε Ιετορεΐ Έλλάνικοε Πειρίθουε κα'ι Θηεεύε, ό μεν Διόε ών, ό δε Ποεει-
δώνοε, ευνέθεντο γαμήεειν Διόε θυγατέραε. κα'ι άρπάεαντεε την Ελένην κομιδήι
νέαν παρατίθενται είε Ά φιδναν τήε Ά ττικήε Αίθρηι τή ι Πιτθέωε μεν θυγατρί,
6 μητρί δε Θηεέωε, οΰτωε είε "Αιδου παραγίνονται έπί την Περεεφόνην. οί δε Διόα-
κουροι μη άπολαμβάνοντεε την άδελφήν, την Α ττικήν εύμπαεαν πορθοΰειν, Αίθραν
δε αίχμαλωτίζουειν (ΓΟιΉίδΐ 4Γ134). ΖΥζ)ΧΑ
3 ώε <γάρ> Α || 4 γαμήεαι Α || 5 νέαν <ούεαν> Υ || αψίδαν <πόλιν> Υ II 7 ίεύμπαεαν) πορθοΰειν Α ||
Γ 144/Ζ8 Πιτθήοε: Πιτθέωε. ΖΟ,Χ
Γ 144/Ζ8 Κλυμένη τε βοώπιε: καί ή Κλυμένη· 'βοώπιε' δε ή εύόφθαλμοε καί καλή.
ΖΥΘΧ
Ιεπιπια ρΓο δε Υ<3Χ || ή εΐ καί ογπ Υ = Α 55123 ||
Γ 145/Ζ8 αιψα: ταχέωε, ευντόμωε. ΖΥΟ,Χ
Γ 145/Ζ8 ικανόν: παρεγένοντο. ΖΥΟ,Χ
Γ 145/Ζ8 όθΐ: ένθα, όπου. ΖΥΘΧ
Γ 145/Ζ8 Οκαιαί πύλαΐ: αί τήε Ιλίου, αΰται δε καί Δαρδάνιοι προεηγορεύοντο, δ ι’
ων έξήιεεαν είε τό πεδίον οί Τρώεε. Οκαιαί δε εϊρηνται ήτοι άπό Οκαιοΰ τοΰ
καταεκευάεαντοε αύτάε, ή ό τι έν τοίε εκαιοίε καί άριετεροΐε μέρεει τήε πόλεωε
κείνται. οί δε φαείν ό τι άπό τοΰ εκαιώε βουλεύεαεθαι τούε Τρώαε- τον γάρ
δούρειον ίππον κατά ταύταα έδέξαντο τάε πύλαε. ΖΥΘΧΑ ~Τ, Ερίπι. ε 23
1 αί ... προεηγορεύοντο : δαρδανίαε αύτάε εν ίο τε φηείν ΑΤ || δαρδάνειοι 8αρ Ζ || 2 εκαιαί :
εκιαί Ζ || 3 αύτάε εΐ τήε πόλεωε ογπ Υ II 4 βουλεύεεθαι Α || 5 κατ’ αύτάε Υ || <είε>έδέξαντο Υ ||
πόλαε Ζ ||
Γ 146/Ζ8 οί δ ’ άμφί Πρίαμον: οί δε περί τον Πρίαμον. ΖΥΘΧ
Γ 146/Ζ8 Πάνθοον: Πάνθουν. καί τα έξήε δε όμοίωε τούτοιε είαίν ονόματα κύρια.
ΖΥΘ(Χ)
1 έξήε δέ : έφεξήε Υ ||
Γ 147/Ζ8 δ ζο ν Άρηοε: άπόγονον Άρεωε, πολεμικόν. ΖΥΘΧ
άρεωε : άρεοε Υ ||
Γ 148/Ζ8 πεπνυμένω άμφω: άμφότεροι φρόνιμοι καί αυνετοί. ΖΥΟ,Χ
Γ 149/Ζ8 είατο: έκάθηντο. ΖΥΘΧ
έκαθέζοντο ^X ||
Γ 149/Υ8 δημογέροντεε: οί τοΰ δήμου έντιμ ο ι παρά τό γήραα. Υ οί Δ 25923
γερούοιον έντιμον, κατά τιμήν διδόμενον γέραο. Β 33623 Γερήνιοο- έντιμοο παρά
τό γέραο.
Γ 150/Ζ8 γήραί δή: διά γήραο. ΖΥΘΧ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 143

Γ 150/Ζ8 άγορηταί: δημηγόροι, ούμβουλοι. ΖΥ(φΧ


Γ 151/Ζ8 έοθλοί: αγαθοί. ΖΥΩΧ | καλοί. ΖΥ
Γ 151/Ζ8 τεττίγεο ο ιν έοικότεο: τέ ττιξ ιν παραπλήοιοι. Τιθωνοΰ τοΰ Λαομέδοντοο,
Πριάμου δε άδελφοΰ, ήράοθη ή Ήμερα, ε ξ ουπερ έποίηοεν τον υιόν Μέμνονα.
μακρώι δε βίωι δαπανηθέντοο εκείνου, μετέβαλεν αυτόν είο τέ ττιγ α ή θεόο. διό δή
αύτοΰ τούε ευγγενεΐε δημογέρονταε τέ ττιξ ιν εικάζει ό ποιητήε. ίετορεΐ Ελλάνι­
κου (ΓΟΓΗΐδΐ 4Γ140). ΖΥΩΧΑΒ οί Λ 123
1 δμοιοι Υ II 2 άδελφοΰ δε τοΰ πριάμου Υ II ή ογπ Ζ || 4 τούε αύτοΰ Υ || ίετο ρ ει ... ογπ X ||
Γ 151/Ζ8 έοικότεο: όμοιοι. ΖΥΟ,Χ
Γ 151/Ζ8 οί τε καθ’ ύλην: οίτινεο κατά την ύλην. ΖΥΟ,Χ
Γ 152/Ω8 δενδρέωΐ: δένδρωι. ΩΧ
Γ 152/Ζ8 έφεζόμενοί: έπικαθεζόμενοι. ΖΥΟ,Χ
Γ 152/Ζ8+Ω8 δπα: φωνήν. ΖΥΟ,Χ I ό τι οί άρρενεο των τεττίγω ν άιδουοι. ΩΧ~Α, ΕΟυ
527, 2
Γ 152/Ζ8 λειριόεοοαν: έπιθυμητήν, ήδέΐαν. ΖΥΟ,Χ
Γ 152/Ζ8+Υ8 ίειοιν: άφιάει, ΖΥΟ,Χ I πέμπουει. ΥΧ
ίδειν Υλ || άφίηειν Ζ ||
Γ 153/Ζ8 τόίοι άρα: τοιοΰτοι δή. ΖΥΟ,Χ
Γ 153/Ζ8 ήγήτορεο: ήγεμόνεο. ΖΥΟ,Χ
Γ 153/Ζ8 ήντο: έκαθέζοντο. Ζ Υ Ο Χ
Γ 153/Ζ8 έπί πύργωΐ: έπί τώι τείχει. ΖΥΟ,Χ
Γ 154/Ζ8 εϊδονθ’: έθεάοαντο. ΖΥζ)Χ
Γ 154/Ζ8 ίοΰοαν: παραγινομένην, έρχομένην. ΖΥΟ,Χ
Γ 155/Ζ8 ήκα: ήρέμα, ήούχωο. ΖΥΩΧΤ
Γ 155/Ζ8 πρόο άλλήλουο: πρόο έαυτούο. 'άγόρευον' δε έλεγον. ΖΥΟ,Χ
Ιεπιπια ρΓΟ δε ΥίφΧ, Ιεπιπια ευπι δε Ζ || ήγόρενον Υ ||
Γ 156/Ζ8 ού νέμεοιο: ο ν μέμψιο. ΖΥΟ,Χ
Γ 157/Ζ8 το ιή ιδ’ άμφί γυναικί: περί τοιαύτηο γυναικόο. ΖΥΟ,Χ
Γ 158/Ζ8 αίνώο: νυν λίαν (~ Ε), πάνυ. ΖΥΟ,Χ = Ω 19823, οί Α 55523 "δεινώο χαλεπώο".
Γ 158/Ζ8 θεήιο: θεαΐο. ΖΥΟ,Χ
Γ 158/Ζ8 είο ώπα: την πρόοοψιν. ΖΥΟ,Χ
Γ 158/Ζ8 έοικεν: όμοια έοτίν. Ζ Υ Ο Χ
Γ 159/Ζ8 άλλα καί ώο: άλλα καί ουτωο:, τοιαύτη εύειδήο ύπάρχουοα. ΖΥΟ,Χ
Γ 159/Ζ8 νεέοθω: ούν τοΐο Έλληοι πορευέοθω. ΖΥΟ,Χ
Γ 160/Ζ8 τεκέεοοί τε: καί τοΐο τέκνοιο. ΖΥΟ
Γ 160/Ζ8+Υ8 πήμα: κακόν, ΖΟ I βλάβη. ΥΟ = Ζ 28223
Γ 160/Ζ8 λίπηταί: καταλειφθείη. ΖΥ Ο = δ 71023
λίπη ται ΖΥλ : λ ίπ οιτο <3 Ηογπ. ||
Γ 161/Ζ8 ώο άρ’ έφαν: ουτωο ειπον. ΖΥΟ
ούτωε <δή> Υ = Β 26523 ||
Γ 161/Ζ8 έκαλέοοατο: έκάλεοεν. ΖΥΟ
καλέεεατο Υ<3λ = Α 5423 II
Γ 162/Ζ8 πάροιθεν: τό έξήο έοτίν παρελθοΰοα ΖΥ Ο I εν πρόοω, δεΰρο. ΖΟ
Γ 162/Ζ8 φίλον τέκοο: προοφιλέοτατον τέκνον. Ζ = Α 8623 + 20223
Γ 162/Ζ8 'ίζευ: καθέζου. ΖΥΟ
Γ 163/Ζ8 δφρα ίδηιο: δπωο θεάοηι. ΖΥΟ
Γ 163/Ζ8 πρότερόν τε πόοιν: τον πρότερόν οου άνδρα. ΖΥΟ
<καί> τον Υ ||
144 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 163/Ζ8 πηούο τε: καί τούο κατ’ επιγαμίαν ουγγενείο. ΖΥΟ)


Γ 164/Ζ8 ού τ ί μοι αίτίη έοοί: κατ’ ούθέν μοι αιτία ύπάρχειο. ΖΥΟ,
ούδέν Υ<3 || ύπάρχηο Ζ ||
Γ 164/Ζ8 θεοί νύ μοι: οί θεοί δή μοι. ΖΥΟ,
μοι (α ίτιο ι είοίν) ... μοι (α ίτιο ι ύπάρχ(ουοιν)) Υ ||
Γ 165/Ζ8 οί μοι: οίτινέο μοι. ΖΥΟ)
Γ 165/Ζ8 έφώρμηοαν: έπελθεΐν καί έφορμήοαι έποίηοαν. ΖΥΟ)
καί έφορμήοαι ογπ Υ ||
Γ 166/Ζ8 ώο μοι: δπωο μοι. ΖΥΟ)
Γ 166/Ζ8 πελώριον: μέγιοτον. ΖΥΟ,
Γ 166/Ζ8 έξονομήνηιο: ε ξ όνόματοο είπηιε. ΖΥΟ)
Γ 167/Ζ8 Άχαιόε: 'Έλλην. ΖΥ(3
Γ 167/Ζ8 ήύο τε μέγαο τε: πλατύο τε καί μέγαε. ΖΥΟ)
ίτε) καί Υ<3 ||
Γ 168/Ζ8 κεφαλήΐ: τώι είε ύψοο άναοτήματι. ΖΥΟ,
Γ 168/Ζ8 μείζονεο: υψηλότεροι. ΖΥΟ,
Γ 168/Ζ8 εαειν: είοίν, ύπάρχουοιν. ΖΥΟ,
Γ 170/Ζ8 γεραρόν: έντιμον την πρόεοψιν. ΖΥΟ)
Γ 170/Ζ8 εοικεν: όμοιόε έετιν. ΖΥΟ, | έζήτηται δε πώε ό Πρίαμοε τώι δεκάτωι ετει
πυνθάνεται περί των άρίοτων. επειδή πρότερον περί τάε άοτυγείτοναο πόλειε
έπλανώντο, ώο που καί ό ποιητήο φηοίν 'κατά ληίδα όπηι αρξειεν Ά χιλλεύο' (~ γ
106), νυν δέ προοκάθηνται τήι Ίλίωι. ή ό τι πρότερον μεν ούκ ήγεν οχολήν πυθέοθαι
περί αυτών, του Άχιλλέωο ίοχυρώο αύτοίο έγκειμένου καί μόνον εαυτόν αύτοίο
έπιδεικνύντοο καί τώι φόβωι κατακλείοτουο ποιων, έφρόντιζεν γάρ τό τηνικαΰτα ό
Πρίαμοο ού περί τούτων, άλλα περί τού οώζεοθαι την πόλιν, νυν δέ μηνιώντοο
εκείνου καί ίοορρόπου τήο μάχηο γεγενημένηο ώο καί τού τείχουο χωρίο πολεμούν
τούο Τρώαο είκότωο περί αύτών πυνθάνεται. έτεροι δέ φαοίν δ τι από τήο πανο-
πλίαο καί των ίππων αύτούο έγνώριζον ώο καί Πάνδαροο επί τού Διομήδουο λέγει
'άοπίδι γιγνώοκων αύλώπιδί τε τρυφαλείηι' (Ε 182), πρότερον δέ ού τεθέατο ούτωο
πάνταο άόπλουο ώο νυν. ΖΥΡΑΗ (οί Γ 166τ)
2 άρίοτων : έλλήνων Υ II 5 αύτοίο εαυτόν Υ II 6 (αύτοίο) έπιδεικνύντοο Α || 12 ούτοο Α || άόπλουο
Υ^ : ένόπλουο ΖΑΚ ||
Γ 172/Ζ8 αίδοίοο: αίδούο καί τιμήο άξιοο. ΖΥΟ, ~ Αρδ 15, 8
Γ 172/Ζ8 έοοί: ει, ύπάρχειο. ΖΥΟ,
Γ 172/Ζ8 έκυρέ: πενθερέ- έκυρόο δέ έκαλείτο καί παρά τοίο άρχαίοιο ό τού άνδρόο
πατήρ. ΖΥΟ,
Γ 172/Ζ8 δεινόο τε: καί φοβερόο. ΖΥΟ)
δεινώο 7 λ || φοβερώο Ζ ||
Γ 173/Ζ8 ώο δφελέν μοι: είθε ώφελέν μοι. ΖΥΟ,
Γ 173/Ζ8 άδείν: άρέοαι. ΖΥΟ, = Αρδ 9, 14
άδδεΐν Υ ~ Ε 203 άδδην ||
Γ 173/Ζ8 όππότε: ότε. Ζ Υ §
Γ 173/Ζ8 δεύρο: ενταύθα. ΖΥ(3
Γ 174/Ζ8 υίέϊ οώΐ: άμα τώι οώι παιδί. ΖΥΟ,
Γ 174/Ζ8 έπόμην: ήκολούθηοα. ΖΥΟ,
Γ 174/Ζ8 θάλαμον: νΰν τον οικον, περιφραοτικώο. ΖΥΟ, οί Γ 1422) "κοιτώνοο".
Γ 174/Ζ8 γνωτούο: άδελφούο- λέγει δέ Κάοτορα καί Πολυδεύκην. ΖΥΟ,
δέ ογπ Ζ ||
Γ 174/Ζ8 λιποΰοα: καταλιποΰοα. ΖΥΟ,
δοΐιοΐία ϋ ίη Ιΐίαάεοι 145

Γ 175/Ζ8 παίδά τε: καί την θυγατέρα, λέγει δε την Έρμιόνην. ό δε Πορφύριοο έν
τοίο Όμηρικοίο ζητήμαοιν οΰτωο φ η ε ίν Έλένηο τ ε κα'ι Μενελάου ίοτορεί
Άρίαιθοο παίδα Μορράφιον (ΓΟιΉϊδΐ 316Γ6), άφ’ ου τό των Μορραφίων γένοο έν
Πέροαιο. ώο δε Κιναίθων Νικόοτρατον (Οίηαεΐΐιο ίι\ 3 ϋανίθδ)· παρά δε Λακεδαιμο-
νίοιο Έλένηο δύο παιδεε τιμώνται, Νικόετρατοε κα'ι Αίθιόλαε. ΖΥζ)Α (οί δοΙπαάθΓ
ρ. 302,15 αηη.)
3 Άρίαιθοο Ρ γοΙΙογ 36ε. Δ 319Ώ : δίαιθοο ΖΥ<3, δίεθ(οο) Α || 4 νικόοτρατοο ΥΑ || 5 αίθίολαο ΖΑ ||
Γ 175/Ζ8 τηλυγέτην: αγαπητήν, μονογενή, καταχρηετικώε δε ε ιπ ε ν κυρίωε γάρ
τηλύγετοι καλούνται οί τηλού τήε γονήε δντεε παιδεε, δ έοτιν οί έκ γεροντικήο
ήλικίαο οπαρέντεο- δοκεί γάρ τα μετά άπόγνωοιν τήο παιδοποιίαο γεννώμενα
μάλλον άγαπάοθαι. ΖΥζ)ΑΗ
1 γάρ : δε Α || 2 τή λύγεται Ζ, τη λυγέται ΥΑ ||
Γ 175/Ζ8 κα'ι όμηλικίην έρατεινήν: κα'ι τάο έπηράοτουο μου όμήλικαο. ΖΥζ)
έπεράοτουο ΖΥ ||
Γ 176/Ζ8 άλλα τά γ ’ ούκ έγένοντο: άλλα ταΰτα ούκ έγένοντο. ΖΥζ)
Γ 176/Ζ8 τό κα'ι κλαίουοα τέτηκα: διόπερ κλαίουοα έκτέτηκα. ΖΥζ)
το : τώ Υλ ||
Γ 177/Ζ8 δ μ’ άνείρεαΐ: δ με άνερωτάιο. ΖΥΟ,
Γ 177/Ζ8+(38 ήδε μεταλλάιο: κα'ι πολυπραγμονέΐο. Ζ Υ § | κα'ι έπιζητείο. = Κ 1252)
(ΑΓ έρευνάιο)
Γ 179/Ζ8 άμφότερον: κατά άμφότερα. ΖΥζ)
Γ 180/Ζ8 άγαθόο: ίοχυρόο, γενναίοο. ΖΥΟ,
Γ 179/Ζ8 αίχμητήο: πολεμιοτήο. ΖΥ(3
Γ 180/Ζ8 δαήρ: άνδρόο άδελφόο. ΖΥΟ, = Αρδ 56, 17
Γ 180/Ζ8 έοκε: ήν, ύπήρχεν. ΖΥ(3
Γ 180/Ζ8+(38 κυνώπιδοο: άναιδεοτάτηο έμοΰ, Ζ(Υ)(3 | ώο κύων ( ^ ~ Θ 4232).
Γ 180/Ζ8 ε’ί π ο τ ’ έην γε: δτε ποτέ ήν. ΖΥΟ,
Γ 181/Ζ8 ήγάοοατο: έθαύμαοεν. 'γέρων' δε άντ'ι τού ό Πρίαμοο. ΖΥΟ,
Ιειπιτια ριο δε <3 || α ντί τοΰ οοι Υ ||
Γ 181/Ζ8 φώνηοέν τε: κα'ι ειπεν. ΖΥΟ,
Γ 182/Ζ8 ώ μάκαρ: ώ μακαριώτατε. ΖΥΟ,
Γ 182/Ζ8 μοιρηγενέο: άγαθήι μοίραι γεγενημένε. Ζ Υ (^~ Α Τ
έν άγαθήι μοίραι γεννηθείο ΑΓ ||
Γ 182/Ζ8 όλβιόδαιμον: εύδαιμονέοτατε. ΖΥΟ,
Γ 183/Ζ8 ή ρά νύ τοί: εύλόγωο δη οοι. ΖΥΟ,
Γ 183/Ζ8 δεδμήατο: "ύποτεταγμένοι είοίν" (= ΑΓ). ή μεταφορά άπό των άλογων ζώων
(οί Δ 1262)). "δαμάζονται" γάρ κυρίωο ταΰτα. ΖΥζφΑ
Γ 183/Ζ8 κοΰροι Αχαιών: περιφραοτικώο οί Έλληνεο. ΖΥ = Γ 822)
υίεο Α χαιών Υλ = Α 162Ώ
Γ 184/Ζ8 ήδη κα'ι Φρυγίην είοήλυθον άμπελδεοοαν: πάλαι γάρ είο την Φρυγίαν παρ-
εγενόμην την πολλάο άμπέλουο έχουοαν. τούο δε περί ’Απάμειαν τόπουο λ έ γ ε ι-
ούτοι γάρ πολυάμπελοι ήοαν, τήο λοιπήο Φρυγίαο μόνον οιτοφορούοηο. ΖΥζ)
Γ 185/Ζ8 αίολοπώλουο: ποικίλωο ίππαζομένουο, πολεμικούο, ή ταχείο ϊππουο
έχονταο. ΖΥΟ)
Γ 186/Ζ8 λαούο Ότρήοο: Ό τρεύο καί Μύγδων παραδίδονται ήμίν παίδεο τοΰ
Δύμαντοο, αδελφοί τήο Έκάβηο, βαοιλέΐο Φρυγίαο. ΖΥΟ)
Γ 186/Ζ8 άντιθέοιο: ίοοθέου. ΖΥ ~ Α 2642)
Γ 187/Ζ5 οί ρα: οίτινεο δή. ΖΥ<2
Γ 187/Ζ8 έοτρατδωντο: έοτρατοπεδεύοντο. ΖΥΟ)
146 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 187/Ζ8 παρ’ δχθαο Οαγγαρίοιο: παρά τα χείλη τοΰ Οαγγαρίου ποταμού- ό δε


ώαγγάριοο ποταμόο πρότερον μεν ην Φρυγίαο, νΰν δε Γαλατίαο. ΖΥΟ)
2 ήν ογπ Υ || φρυγία Ζ ||
Γ 188/Ζ8 καί γάρ έγών έπίκουροο έών: ών, ύπαρχων. ΖΥ(φΧ
Γ 188/Ζ8 έπίκουροο: από ξένηε εύμμαχοε καί βοηθόο. επίκουροι γάρ λέγονται οί
τοίο πολεμουμένοιο βοηθοΰντεο, ούμμαχοι δέ οί των πολεμούντων. ΖΥΟ,
Γ 188/Ζ8 μετά τοίοιν: έν τούτοιο. ΖΥΟ.
Γ 188/Ζ8 έλέχθην: ουγκαθηριθμήθην, ΖΥΟ, \ κατετάγην. ΖΟι
Γ 189/Ζ8 ήματι τώΐ: έν έκείνηι τήι ήμέραι. ΖΥ(3
Γ 189/Ζ8 Άμάζονεε άντιάνειραί: αί ΐεα ι κατά δύναμιν άνδράοιν, ή έναντιούμεναι
άνδράοιν, έξ ου πολεμικαί (~ Αρδ 31, 14). αί δέ Άμάζονεε λέγονται είναι Άρεωο
3 καί Άφροδίτηε θυγατέρεο, τραφείοαι παρά Θερμώδοντι ποταμώι τηε Οκυθίαε-
έκλήθηοαν δέ ούτωο διά τό τον δεξιόν μαοθόν έκτέμνεοθαι ώε έμποδίζοντα αύταίο
έν τώι τοξεύειν. ΖΥ(^Χ | Μελανίππη καί Ίππολύτη θυγατέρεο Άρεωο, των ’Αμαζο-
6 νίδων προηγούμενοι τηε ετρατιάε. αύται δέ πειρώμεναι την Φρυγίαν ύ π ’ αύταίο
ποιήοαι διά τό την χώραν ίπποτρόφον είναι καί άμπελώδη, παντί τώι οτρατεύματι
παραοκευαοθείοαι παρέτυχον είο την προειρημένην χώραν καί οτρατόπεδον
9 έθεντο πρόο τον Οαγγάριον ποταμόν, των δέ Φρυγών βαοιλείο ύπό τον αύτόν
χρόνον ηοαν Μύγδων καί Ότρεύο, οίτινεο την οφών αύτών οτρατείαν έξήνεγκαν
καί πρόο τον αύτόν τόπον παρεγένοντο των Άμαζονίδων πρόε τό κωλΰεαι αύτάε
12 μη έπιβήναι το ίε έαυτών δροιε. καί ό Πρίαμοε τηε Τροίαο βαοιλεύο έοτρατεύετο
κατά Αμαζόνων ούν αύτοίο, κατ’ έκείνον άκμάζων τον καιρόν. ΖΥζ)ΑΗ οί Τ
2 6ΐ 5 άρεοε Υ II 3 άφροδίτηε : άρμονίαε Τ || κυθίαε Ζ || 6 ετρατείαε Α || ύ π ’ αύτάε Α, ύφ ’ αύταΐε Υ
II 9 τώ εαγγαρίω ποταμώ Υ || φρυγών ίβαειλεΐε) Α || 10 προεήνεγκαν <3 || 11 των ’Αμαζονίδων ογπ Υ
II13 <τών> άμαζόνων Υ<3 ||
Γ 190/Ζ5 άλλά ούδ’ οί: άλλά ούδέ ούτοι. ΖΥ(}
Γ 190/Ζ8 τόοοοί: τοοοΰτοι. ΖΥ(^Χ
Γ 190/Ζ8 δοοί: όπόοοι. ΖΥςΧ
δεεοι Υ = Β 249Ώ ||
Γ 190/Ζ8+Χ8 έλίκωπεο: μελανόφθαλμοι, ΖΥΥ}Χ | καλοί. Ζ (\ \ έλικόν γάρ τό μέλαν. X =
Α 3892)
μεγαλόφθαλμοι Ζ ~ Δ 50Ώ βοώπιε ||
Γ 191/Ζ8 έρέεινε: άνηρώτα. ΖΧΟ£Χ
Γ 192/Ζ8 ε ϊπ ’ άγε μοί: άγε, είπέ μοι. ΖΥ(^Χ
Γ 193/Ζ8 μείων: μικρότεροο. ΖΧΟ£Χ
Γ194/Ζ8 εύρύτεροο: πλατύτεροο. ΖΥΥΧΧ
Γ 194/Ζ8 ίδέ οτέρνοιοί: καί τοίο ετήθεει. ΖΛΥΧΧ
Γ 194/Ζ8 ίδέεθαι: έν τώι όράεθαι. ΖΧΟ£Χ
Γ 195/Ζ8 οί: αύτού. ΖΥΥΧΧ
Γ 195/Ζ8 έπί χθονί: έπί τηι γηι. ΖΥζ)Χ
Γ 195/Ζ8 πουλυβοτείρηΐ: πολλούε τρεφούεηι. ΖΥΥΟ£Χ
Γ 196/Ζ8+Ρ8 κτίλοε ώο: ώο πράοο καί χειροήθηο κριόο άφηγούμενοο τηο ποίμνηο.
εϊρηται δέ κτίλοε άπό τού άγειν τά λοιπά θρέμματα, οίονεί άκτίλοο τιο ών.
ΖΥ(^Χ(Τ) ~ Αρδ 104, 30 | παρά τό κίειν. (^ΧΤ ~ Ερίπι. κ 47
2 άκτίλοε : κίλοε Τ ||
Γ 196/Ζ8 έπιπωλείταί: έπέρχεται. ΖΥΥΧΧ
Γ 196/Ζ8 οτίχαο: τάο οτρατιωτικάο τάξειο. ΖΧΟ£Χ
Γ 197/Ζ8 άρνειώΐ: κριώι. διά τούτου δέ έπαινεί τό πράον καί άτάρακτον αύτού.
ΖΥ(^Χ οί ΑΤ τώι πραϋτάτωι δέ είκαοται διά τό άτάραχον.
Γ 197/Ζ8 έ'ίοκω: όμοιώ, άπεικάζω. ΖΥζ)Χ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 147

Γ 197/Ζ8 πηγεαιμάλλωΐ: βαθυμάλλωι, καλόν έριον έχ ο ν τ ι- ή μελάνι, πηγόν γάρ τό


μέλαν. ΖΥζ)Χ ~ Ερίπι. π 76
Γ 198/Ζ8 ό'ΐων: προβάτων. ΖΥζ)Χ
Γ 198/Ζ8 πώϋ: ποίμνιον. ΖΥ(φΧ
Γ 198/Ζ8 άργεννάων: λαμπρών, λευκών, από δε τοΰ πλείονοο ε ιπ ε ν ού γάρ πάντα
τά πρόβατα λευκά είοιν. ΖΥΟ
<ή> λευκών Υ<3 ||
Γ 199/Ζ8 έκγεγαυΐα: ή έκ τοΰ Διόο γεννηθεΐαα. ΖΥ(^Χ
<8ιόε> έκγεγαυΐα Υ<3Χλ ||
Γ 200/Ζ8 ουτοο δ ’ αύ: ούτου δε πάλιν. Ζ Υ Ο Χ
Γ 200/Ζ8 πολύμητιο: πολύβουλου, ευνετόε. ΖΥ(^Χ
Γ 201/Ζ8 δε τράφη: δετιε άνετράφη. ΖΥ(φΧ
Γ 201/Ζ8 έν δήμωι Ίθάκηε: περιφραετικώε έν τή ι Ίθάκηι. έυτι δε νήεοε τήε
Κεφαλληνίαε. κα'ι τόπου δε έυτιν έν Ίθάκηι κυρίωυ Δήμου λεγομένου- ότέ δε ή
λέξιυ δηλοΐ τό πολύ υύυτημα κα'ι πλήθου τών άνδρών. ΖΥζ)(Χ)Α υί Β 5472) "όχλον".
2 κυρίωε ογπ Α || καλούμενου Α || δ τε ΖΑ || 3 άνδρών : έλλήνων Υ ||
Γ 201/Ζ8 κραναήυ περ έούυηυ: καίτοι τραχείαυ ύπαρχούυηυ. Ζ Υ Ο Χ
Γ 202/Ζ8 είδώυ: έπιυτάμενου, έμπειρου ών. ΖΥΟ,Χ
Γ 202/Ζ8 παντοίουυ: παντοδαπούυ. Ζ Υ Ο Χ
Γ 202/Ζ8 μήδεα: βουλεύματα. Ζ Υ Ο Χ , Ερίπι. μ 6
Γ 202/Ζ8 πυκνά: π ο λ λ ά , υυνετά. ΖΥΟ Χ
Γ 203/Ζ8 την δ ’ αύτε: ταύτην δε δη. Ζ Υ Ο Χ
Γ 203/Ζ8 πεπνυμένου: υυνετόυ. Ζ = Η 3472)
Γ 204/Ζ8 ή μάλα: πάνυ δη. Ζ Υ Ο Χ
Γ 204/Ζ8 νημερτέυ: άληθέυ. Ζ Υ Ο Χ
Γ 205/Ζ8 ήλυθε: ήλθε, παρεγένετο. Ζ Υ Ο Χ
Γ 206/Ζ8 υεΰ ένεκα: υοΰ ένεκα, υοΰ χάριν. προ γάρ τοΰ υτρατεΰυαι τούυ Έλληναυ
είυ Τροίαν ήλθον πρέυβειυ Όδυυυεύυ καί Μενέλαου άπαιτοΰντευ Ε λ ένη ν έν οιυ
τών άλλων αύτούυ μεθ’ ύβρεωυ διωξάντων μόνου Άντήνωρ ξενίζει φιλοφρόνωυ.
ΖΥΟ ΧΑ
οευ εϊνεκα Υλ ~ Β 16132) II
Γ 206/Ζ8 άγγελίηυ: πρευβευτήυ, αγγέλου, ή διάλεκτου Ίάυ. Ζ Υ Ο Χ
ά γ γ ε λ ίη ν πρεοβευτήν, άγγελον Υί^Χ ~ Λ 14032) καί τον άγγελον ήτοι τον πρέοβιν ||
Γ 207/Ζ8 ξείνιυα ικαί έν μεγάροιυι φίληυα,ι: έξεινοδόχηυα. Ζ Υ Ο Χ
ξείνιοα (~ Ζ 217 ξ είν ιο ’) : ξείνιοοα έξείνιοοα Ηογπ. ||
Γ 207/Ζ8 ένιμμεγάροιυ: έν τοΐυ έμοΐυ οϊκοιυ. ’φίληυα’ δέ μετά φιλοφρουύνηυ άπε-
δεξάμην. ΖΥί^Χ
ένιμμεγάροιε Ζ λ ·. έν μεγάροιει Ηογπ., έν ί μεγάροιε <3, ένί μεγάροιειν ΥΧ = Α 39622 || 1 έμοΐε ογπ
Υ || Ιεπιπια ρΓο 8έ Υζ)Χ ||
Γ 208/Ζ8 φυήν: την φύυιν. ΖΥ(φΧ
Γ 208/Ζ8 έδάην: έμαθον. ΖΥί^Χ
Γ 209/Ζ8 άγρομένοιυιν: άθροιζομένοιυ. Ζ Υ Ο Χ
Γ 209/Ζ8 έμιχθεν: έμίγηυαν. ΖΥ(φΧ
Γ 210/Ζ8 υτάντων μέν: ίυταμένων ορθών. ΖΥζ)Χ
Γ 210/Ζ8 ύπείρεχεν: ύπερεΐχεν, μακρότερου ήν, ΖΥ(φΧ
Γ 210/Ζ8 εύρέαυ: πλατεΐυ, μεγάλουυ- διά τούτου δηλοΐ περί την διάπλαυιν όντα
άνάκωλον τον Μενέλαον. ΖΥ(φΧ
Γ 211/Ζ8 άμφω δέ: άμφότεροι δέ, τουτέυτιν άμφοτέρων δέ όμοΰ καθευθέντων (~ ΑΕ
δ τ ι ...). ΖΥ(3(Χ)
148 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 211/Ζ8 γεραρώτεροο: έντιμότεροο πρόο όψιν. Ζ Υ Ο Χ


έντιμοο την δφιν Υ ||
Γ 211/Ζ8 ηεν: ήν, ύπήρχεν. ΖΥΟ,Χ
Γ 212/Ζ8 ύφαινον: φανερά έποίουν, έλεγον. ΖΥΟ,Χ οί ι 14523 προύφαινεν έφαινεν
έφαινον Ζλ = 8 12 ||
Γ 213/Ζ8 έπιτροχάδην: ουντόμωο (= Α1ί, Ερίπι.), έοπευομένωο, έν βραχεί, βραχύ­
λογοι γάρ οί Λάκωνεο αίεί. δηλοί δε εύφυέοτερον ώο από μεν Μενελάου τον παρά
τοίο ρήτοροι καλούμενον άνετον τρόπον, άπό δε Όουοοέωο τον εύντο νο ν ε π ’
εκείνου μεν γάρ ειπ εν 'παΰρα μέν', επ ί δε Όδυεεέωε προεέθηκεν τό 'καί έπεα
νιφάδεεειν έοικότα', τουτέετιν πυκνά καί πολλά. ΖΥζ)ΑΗ οί Γ 212τ
1 έεπευμένωε Ζ || έν βραχεί ογπ <3 || 2 άπό ίμέν) Υ<3Α || 3 τρόπον : τόπον Α || εύντονον <3 :
εύντομον ΖΥΑ ||
Γ 213/Ζ8 άγόρευεν: έλεγεν. ΖΥΟ,Χ
άγόρευον έλεγον Υ = Γ 15523 ||
Γ 214/Ζ8 παΰρα μεν: ολίγα μεν. ΖΥΟ,Χ
Γ 214/Ζ8 λιγέωε: ήδέωε. Ζ Υ Ο Χ I όξέωο (= ψ 21823). ςΧ
Γ 214/Ζ8 έπεί ού πολύμυθοε: έπεί ούκ ην πολλοΐο λόγοιο χρώμενοο. ΖΥΟ,Χ
Γ 215/Ζ8 ούδ’ άφαμαρτοεπήο: ουδέ άποτυγχάνων τού οκοποΰ των λόγων. ΖΥΟ,Χ
άμφαμαρτρεπήε Ι λ ||
Γ 215/Ζ8 γένεί: τήι ήλικίαι. Ζ Υ Ο Χ
Γ 215/Ζ8 ύοτεροο: νεώτεροο ην. ΖΥ(φΧ
Γ 216/Ζ5 άλλ’ ότε δή: ότε δε. Ζ Υ Ο Χ
8 έ Ζ Υ λ ||

Γ 216/Ζ8 άναίξειεν: άνορμήοειεν. Ζ Υ Ο Χ I άναοτήι. ΖΟ Χ


Γ 217/Ζ8 οτάοκεν: είοτήκει. Ζ Υ Ο Χ
Γ 217/Ζ8 ύπαί δε ’ίδεοκεν: ύ π ’ αίδοΰο δε είο γην έβλεπεν. ΖΥΟίΧ (ΑΓ ύπό φόβου δε)
Γ 217/Ζ8 κατά χθονόο: κατά τήο γήε. Ζ Υ Ο Χ
Γ 217/Ζ8 όμματα: όφθαλμούο. ΖΥΟίΧ
Γ 217/Ζ8 πήξαο: έρείοαο. Ζ Υ Ο Χ
έρίεαε Ζ ||
Γ 218/Ζ8 οκήπτρον: οημειωτέον ό τι έκαοτοο των ηγεμόνων οκήπτρον ειχεν ίδιον,
ώο καί Άχιλλεύο έν τήι Α όμνυοιν κατ’ αυτού (Α 234). ΖΥζ)ΧΑ18
2 ά ΖΥςΧ : άλφα Α 1 1
|
Γ 218/Ζ8 προπρηνέο: είο τούμπροεθεν. Ζ Υ Ο Χ
Γ 218/Ζ8 ένώμα: έκίνει. Ζ Υ Ο Χ
Γ 219/Ζ8 άετεμφέε: άεφαλέε καί άμετακίνητον (~ ΑΕ ό τι ...). Ζ Υ Ο Χ
Γ 219/Ζ8 έχεεκεν: ειχεν. Ζ Υ Ο Χ
Γ 219/Ζ8 άίδρεϊ: άπείρωι (~ Αρδ 18,13)· άπειρίαν λόγων προοποιούμενοο ένεκα τού
μη άπάτηο υπόνοιαν έμποιήοαι τοίο Τρωοίν. ΖΥζ)Χ
άίδρι Ζ λ || 1 λόγω Ζ ||
Γ 219/Ζ8 φωτί: άνδρί. Ζ Υ Ο Χ
Γ 219/Ζ8 έοικώο: δμοιοο ών. ΖΥΟίΧ
Γ 220/Ζ8 φαίηο κέν: ειπεο αν, ή ύπέλαβεο. ΖΥΟίΧ
Γ 220/Ζ8 ζάκοτον: πάνυ όργίλον. Ζ Υ Ο Χ (ΑΓ άγαν όργίλον)
Γ 220/Ζ8 έμμεναι: είναι, Ζ Υ Ο Χ I ύπάρχειν. ΡΧ = Β 78323
Γ 220/Ζ8 αύτωο: ώοαύτωο, όμοίωο. ΖΥζ)Χ
Γ 221/Ζ8: όπα: φωνήν. Ζ Υ Ο Χ
Γ 221/Ζ8 έκ οτήθεοο: άπό τού οτήθουο. ΖΥΟίΧ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 149

Γ 221/Ζ8 'ίει: άφίει, άπέπεμπεν. ΖΥζ)Χ


Γ 222/Ζ8 καί έπεα νιφάδευυΐ: καί λόγουυ πολλούυ καί πυκνούυ. την γάρ υυνεχή καί
υύντονον φράυιν τοΰ Όδυυυέωυ νιφάδων βολήι εικάζει διά τό πυκνόν αυτώ ν ό δε
τρόπου μεταφορά. ΖΥζ)Χ
1 λόγουο (^Χ : τούο ΖΥ ||
Γ 222/Ζ8 χειμερίηιειν: χειμεριναΐυ. ΖΥΟΧ
Γ 223/Ζ8 έρίεεειεν: φονονεικήεειεν, έξιυωθείη. ΖΥΟ,Χ
ερίοειεν 7λ ||
Γ 223/Ζ8 βροτόε: ανθρώπου. ΖΥΟΧ
Γ 224/Ζ8 ού τό τε γ ’ ωδε Όδυυήου άγαυυάμεθ’ ειδου ίδόντευ: ούχ ούτωυ τό τε τοΰ
Όδυυυέωυ έθαυμάυαμεν τό ειδου, ώυ τούυ λόγουο. έυτι γάρ όχημα- άπό γάρ τοΰ
ένικοΰ (δυΐΐ. φαίηυ κεν 220) μετήλθεν είυ τό πληθυντικόν. Ζ Υ Ο Χ
ον τ ό τ ’ εγώ δ ’ οδυοοήοο Ζ \ ον τό γ ’ ώδ’ όδυοοήοο Υλ || άγαοοάμεθα Τλ || 2 έ ε τ ι δε Υ ||
Γ 225/Ζ8 τό τρίτον αυτε: τό τρίτον δε δη. ΖΥΟΧ
Γ 226/Ζ8 ήύυ: πλατύυ, μέγαυ, άφ’ ου γενναίου. ΖΥΟΧ
Γ 227/Ζ8 έξοχου: έξοχώτατου καί ύπερέχων. ΖΥΟΧ
Γ 228/Ζ8 τανύπεπλου: περιτεταμένον έχουυα τον πέπλον έωυ άκρων ποδών
καθειμένον, μέγαν. πέπλου δέ κυρίωυ τό γυναικεΐον ίμάτιον, ΖΥΟΧ | χιτώ ν δέ τό
άνδρεΐον. ΖΟ Χ
2 καθικνουμενον Υ, καθειμένον <καί καθικνουμενον) ^X ||
Γ 229/Ζ8 πελώριου: μέγαυ. Ζ Υ Ο Χ
Γ 229/Ζ8 έρκου Αχαιών: τό περίφραγμα καί τεΐχου τών Ελλήνων. Ζ Υ Ο Χ
Γ 230/Ζ8 έτέρωθεν: έκ τοΰ ετέρου μέρουυ. Ζ Υ Ο Χ
Γ 230/Ζ8 θεόυ ώυ: ώυ θεόυ- άναυτροφή ό τρόπου. Ζ Υ Ο Χ
τρόποο : λο(γοο) Ζ ||
Γ 230/Ζ8 έν Κρήτευυΐ: έν τοΐυ Κρηυίν. ΖΥζ)Χ
Γ 231/Ζ8 άμφί δέ μιν: περί αυτόν δέ. ΖΥΟίΧ
Γ 231/Ζ8 Κρητών άγοί: οί τών Κρητών ήγεμόνευ, παρά τό άγειν τούυ ύποτεταγμέ-
νουυ. Ζ Υ Ο Χ
Γ 231/Ζ8 ήγερέθοντο: περί αυτόν ήθροίζοντο. ΖΥζ)Χ
ήγερέθονται / ήγερέθοντο (= Β 304Ώ) νν. 11. Ηογπ. ||
Γ 232/Ζ8 πολλάκι μιν ξείνιυυεν: έκ τούτου καί τούυ λοιπούυ 'Έλληναυ έπεγίνω-
υκεν ή Ελένη, έκ τοΰ ξενίζευθαι αύτούυ παρά τώι Μενελάωι. Ζ Υ Ο Χ
ξείνιεεν Ζλ = Ζ 217Ώ ||
Γ 233/Ζ8 οίκωι έν ήμετέρωί: έν τήι Οττάρτηι. Ζ Υ Ο Χ
Γ 233/Ζ8 Κρήτηθεν: άπό τήυ Κρήτηυ. ΖΥΟίΧ
Γ 233/Ζ8 ϊκοιτο : παρεγένετο. ΖΥζ)Χ
Γ 234/Ζ8 νΰν: έπί τοΰ παρόντου- έυτιν δέ έπίρρημα χρόνου δηλωτικόν. ΖΥζ)Χ
Γ 235/Ζ8 ούυ κεν: ούυτιναυ αν. ΖΥΟίΧ
Γ 235/Ζ8 έύ γνοίην: άκριβώυ γνωρίααιμι. Ζ Υ Ο Χ
Γ 235/Ζ8 μυθηυαίμην: είποιμι. ΖΥΟίΧ
Γ 236/Υ8 ίδέειν: θεάυαυθαι. Υ(^Χ
Γ 237/Ζ8 ίππόδαμον: ϊππουα δαμάζοντα, πολεμικόν. Ζ Υ Ο Χ
Γ 237/Ζ8+(38 πύξ άγαθόν: έν πυγμήι άνδρεΐον καί γενναΐον. ούτου γάρ καί τον
άφόρητον πυκτήν ’Άμυκον άναιρεΐ, ώυ Απολλώνιου φηυιν έν δευτέρωι Άργοναυτι-
κών (2, 94). ΖΥί^ΧΑ | έζήτηται πώυ τούυ άδελφούυ πρώτον ούκ έπιζητεΐ ή Ελένη-
ρητέον δέ ό τι ϊυωυ μέν έπεζήτηυεν, εύχερώυ δέ, δτε έγραφεν, "Ομηρου έπεμνήυθη.
ΟΧΑΚ ~ Ροτρίι. 59, 31
3 έττεζήτει Α ||
150 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 238/Ζ8 αύτοκαοιγνήτω: τούο έξ άμφοτέρων των γονέων γνηοίουο μοι άδελφούο-


καοίγνητοι γάρ λέγονται οί καθ’ έτερον των γονέων αδελφοί. ΖΥ£}Χ
2 ετέρων Υ ||
Γ 238/Ζ8 τώ μοι: ούοτιναο μοι. ΖΥ(φΧ
Γ 238/Ζ8 γείνατο: έγέννηοεν. ΖΥζ)Χ
Γ 239/Ζ8 ούκ έπέοθην (~ Ε 551): ή ούκ έπηκολούθηοαν τοΐο 'Έλληοιν. ΖΥΘΧ
έεπέεθην ΙΑ = Ηογπ. || ή ογπ Υ(φΧ ||
Γ 240/Ζ8 δεΰρο: ένθάδε. ΖΥζ}Χ
Γ 240/Ζ8 έποντο: ήκολούθηοαν. Ζ Υζ)Χ
έπον Ζλ ||
Γ 240/Ζ8 νέεοο’ ένι: έν ταΐο ναυοί. ΖΥ£}Χ
Γ 240/Ζ8 ποντοπόροιοί: θαλαοεοπλόοιε. ΖΥ£}Χ
Γ 241/Ζ8 νΰν αύτε: νΰν δε δή. 'πόνον' δε 'άνδρών' φηοιν περιφραοτικώο τον πόλε­
μον (~ Ν 23923). ΖΥΘΧ
πόνον ΖΥ(^Χ : μάχην Ηογπ. || Ιεππηα ρΓΟ 8έ εΐ φηειν Υ, άνδρών φηειν ογπ <3Χ ||
Γ 241/Ζ8 καταδύμεναι: κατελθέΐν. ΖΥ
Γ 242/Ζ8 α’ίεχεα: αίοχύναο, ύβρειο. Ελένη άρπαοθεΐεα ύπό Αλεξάνδρου, άγνοοΰοα
τό ουμβεβηκόο μεταξύ τοΐο άδελφοΐο Διοεκούροιε κακόν, υπολαμβάνει δ ι’ αίοχύνην
3 αύτήο μή πεπορεΰοθαι τούτουο είο ’Ίλιον, έπειδή πρότερον ύπό Θηοέωο ήρπάοθη,
καθώο προείρηται (Γ 14423). διά γάρ την τό τε γενομένην άρπαγήν ’Άφιδνα πόλιο
Άττικήο πορθεΐται καί τιτρώοκεται Κάετωρ ύπό Φίδνου τού τό τε βαοιλέωο κατά
6 τον δεξιόν μηρόν οί δε Διόοκουροι Θηοέωο μή τυχόντεο λαφυραγωγούοιν τάο
Άθήναο. ή ίοτορία παρά τοΐο Πολεμωνίοιο ή τοΐο Κυκλικοΐο (Ογρπα ίϊ. 12 ϋανίθδ)
καί άπό μέρουο παρά Άλκμάνι τώι λυρικώι (ΡΜΟ 21). ΖΥίφΧΑΒ
1 άρπαγεΐεα Κ || άλεξάνδρου : μενελάου Υ II 2 ύπελάμβανε Υ, ύπολαμβάνειν Α || 3 πορεύεεθαι Υ ||
<καί> πρότερον Υ, προτέρωε Α || 4 γινομένην Α || 5 πορθήται Ζ || 7 άθήναο (οί Γ 14423 Α ττικήν) :
Ά φίδναε Ρα§6 ||
Γ 242/Ζ8 πόλλ’ ά μοι έοτίν: άντί τού τα πολλά έκεΐνα ά δ ι’ έμέ αύτοΐο έοτιν. ΖΥ£}Χ
Γ 243/Ζ8 ώο φάτο, τούο δ ’ ήδη κάτεχεν: ούτοι δε φηοιν ήοαν μεταοτάντεο έξ άνθρώ-
πων καί ύπό γήο διετέλουν ό τέ μεν ξώντεο ό τέ δε τεθνηκότεο κατ’ αύτόν τον
3 ποιητήν λέγοντα 'άλλοτε μεν ξώουο’ έτερήμεροι άλλοτε δ ’ αύτε / τεθνάοιν, τιμήν
δε λελόγχαοιν ιοα θεοΐοι' (λ 303-4). ΖΥΘΧΑΚ | 'φυοίξοοο' δε ήτοι ή τα πρόο τό ζην
φύουοα καί δωρουμένη, ή ότι τώι δντι λέγεται χώρα έν Λακεδαίμονι ούτωο φυοίζο-
6 οο, έπεί έκεΐ δοκούοιν οί Διόοκουροι καταποθέντεο πάλιν άναδοθήναι. ΖΘΧΑΚ
2 ό τ έ 1 6ΐ ότέ2 X : ότε ΖΥζίΑ υ ΐ δεπιρεΓ || κατά ίαύτόν) Υ || 3 δ ’ αύτε : δέ Α || 4 Ιεπιπια ρΓΟ 8έ ^X ||
Γ 243/Ζ8 ώο φάτο, τούο δ ’ ήδη κάτεχεν: ’Ίδαο καί Λυγκεύο Άφαρέωο παΐδεο
γάμουο θύοντεο τών Λευκίππου θυγατέρων Φοίβηο καί 'Ιλαείραο έκάλεοαν τούο
3 Διοοκούρουο ουγγενεΐο όνταο- ό γάρ Τυνδάρεωο Άφάρεωο άδελφόο ήν. λέγεται
δέ τούο Διοοκούρουο έξαρπάοαι τάο κόραο έ τ ι παρθένουο ούοαο. μαχομένων δ ’
αύτών περί τού γάμου καρτερώο άναιρεΐται Κάοτωρ, δθεν ό Ζεύε όργιοθείο
6 κεραυνώι βάλλει τον ’Ίδαν, παραμυθεΐται δέ Πολυδεύκην καί τίθεται αύτώι αίρεοιν,
πότερον θέλει άθάνατοο είναι, ή ούν τώι άδελφώι έξ μήναο τελευτάν καί τούο ϊοουο
ζην. ό δέ μάλλον αίρεΐτα ι μετά Κάοτοροο άποθανεΐν καί ζην. ή ίοτορία παρά
9 Πινδάρωι (Ν. 10, 55-90) ΖΥζίΧΑΗ
6 αύτώι : αύτήι ΖΑ || 8 ίετορ εΐ πίνδαροε Υ ||
Γ 243/Ζ8 αια: ή γη. ΖΥΘΧ
Γ 244/Ζ8 αύθι: αύτόθι. ΖΥΘΧ
Γ 244/Ζ8 φίληι έν πατρίδι γαίηΐ: έν τήι προοφιλεοτάτηι πατρικήι αύτών γήι. ΖΥΘΧ
Γ 245/Ζ8 άνά άοτυ: κατά τήν πόλιν. ΖΥΘΧ
κατά : άνά Υ ||
Γ 245/Ζ8 δρκια πιοτά: τούο πιοτούο δρκουο τών θεών. ΖΥΘΧ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 151

Γ 246/Ζ8 άρνε δύω: δύο άρναε. Ζ Υ Ο Χ


Γ 246/Ζ8 καί οίνον έύφρονα: τον εύ τάο φρέναο διατιθέντα, τον εύφραντικόν. ΖΥζ)
<κα!> τον εν τάο φρέναο διατιθέντα (οίνον) Υ<3 ||
Γ 246/Ζ8 καρπόν άρούρηε: τήο γήε, παρά τό άροτριάεθαι αύτήν. ΖΥΟ ίΧ)
Γ 247/Ζ8 άεκώι έν αίγείωΐ: έν αίγείωι άεκώι. ΖΥΟ
Γ 247/Ζ8 φέρεν: έφερεν, έκόμιζεν. ΖΥΟ,Χ
Γ 247/Ζ8 κρητήρα: κρατήρα. Ζ Υ Ο Χ
Γ 247/Ζ8 φαεινόν: άργυρούν, λαμπρόν. Ζ Υ Ο Χ
Γ 248/Ζ8 ήδε χρύοεια κύπελλα: κα'ι χρυοά ποτήρια περιφερή. Ζ Υ Ο Χ οί Α 5842)
άμφικύπελλον αμφοτέρωθεν κοΐλον κα'ι περιφερέο.
Γ 249/Ζ8 ότρυνεν δέ: έοπούδαοεν δε, παρώρμα. Ζ Υ Ο Χ
έεπούδαζε Υ ||
Γ 249/Ζ8 παριοτάμενοο: παραετάε. Ζ Υ Ο Χ
Γ 250/Ζ8 όρεεο: διεγείρου, άνάετα. Ζ ~ Δ 2042)
Γ 250/Ζ8 Λαομεδοντιάδη: Λαομέδοντοε παί Πρίαμε, μήτηρ δέ Πριάμου, ώε φηει
Πορφύριοε έν τώ ι Περί των παραλελειμμένων τώ ι ποιητήι ονομάτων (οί Ετόδθ,
Βθ11γ2§θ 73δδ), κατά μέν Άλκμάνα τον μελοποιόν Ζευξίππη (ΡΜΟ 71), κατά δέ
Ελλάνικον Οτρυμώ (ΕΟιΉίδΐ 4 Γ 139). ΖΥΟφλ1 Οκάμων δέ έν τώι περί Λέοβου φηοίν
Θόωοαν την Τεύκρου (ΓΟιΉΐδΐ 476 Γ 1). ΖΥζ)
3 κατά ίμέν) Α || 4 οτάμων Ζ ||
Γ 250/Ζ8 καλέουοιν: καλούοιν. ΖΥΟΥΧ
Γ 252/Ζ8 καταβήμεναι: κατελθέΐν. έφ’ ύψουο γάρ έοτιν ή πόλιο. Ζ Υ Ο Χ
έοτιν: ήν Υ ||
Γ 252/Ζ8 ίνα: όπου. Ζ = Β 6042)
Γ 254/Ζ8 μακρήιο έγχείηιοιν: τοίο μακροίο δόραοιν. Ζ Υ Ο Χ
Γ 254/Ζ8 μαχήοονταί: μαχοΰνται. Ζ Υ Ο Χ
Γ 254/Ζ8 άμφί γυναικί: περί τήο γυναικόο. Ζ Υ Ο Χ
Γ 255/Ζ8 έποιτο: άκολουθήοει. Ζ ~ Δ 3142) "ήκολούθει".
Γ 257/Ζ8 ναίοιμεν: κατοικοίμεν. Ζ ~ Γ 742)
Γ 257/Ζ8 το ί δέ νέονταί: ούτοι δέ παραγενήοονται. Ζ ~ Σ 1012)
Γ 258/Ζ8 Άργοο έο: είο την Πελοπόννηοον. Ζ = Γ 752) + Β 5592)
Γ 259/Ζ8 ρίγηοεν: έφοβήθη. Ζ Υ Ο Χ
Γ 259/Ζ8 έκέλευοεν: προοέταξεν. ΖΥζ)Χ
κέλευοε Υ = Β 502) ||
Γ 260/Ζ8 ζευγνύμεναι: ζευγνύειν, ύπό ζυγόν άγειν. ΖΥζ)Χ
Γ 260/Ζ8: ότραλέωο: οπουδαίωο, ταχέωο. ΖΥΡΧ
Γ 260/Ζ8 έπίθοντο: έπείοθηοαν. Ζ ~ Ε 2012)
Γ 261/Ζ5 αν δ ’ άρ έβη: άνέβη δέ. Ζ Υ Ο Χ
Γ 261/Ζ8 κατά δ ’ ήνία τείνεν όπίοοω: κατέτεινεν δέ τάο ήνίαε έπί τά όπίεω. Ζ Υ Ο Χ
Γ 262/Ζ8 πάρ δέ οί: παρ’ αύτόν δέ. ΖΥ(^Χ
Γ 262/Ζ8 περικαλλέα: πάνυ καλόν. ΖΥζ)Χ
Γ 262/Ζ8 βήεατο: έπέβη, άνήλθεν. ΖΥΡΧ
Γ 262/Ζ8 δίφρον: τό άρμα, δίφροε δέ είρηται ό τι δίφορόν έ ε τ ιν δύο γάρ φέρει, τόν
τε οπλίτην καί τόν ηνίοχον. Ζ Υ Ο Χ ~ Ερίπι. δ 32
1 ίδίφροε δέ) είρηται δέ παρά το β 1φέρειν Υ || δίφορόν : δίφρον Ζ ||
Γ 263/Ζ5 τώ δέ: ούτοι δέ. ΖΥί^Χ
Γ 263/Ζ8 πεδίον δέ: είε τό πεδίον. ΖΥΟίΧ
Γ 263/Ζ8 έχον: ήλαυνον. Ζ Υ Ο Χ
152 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 263/Ζ8 ώκέαο: ταχεία. ΖΥ(φΧ


Γ 264/Ζ8 'ίκοντο: παρεγένοντο. ΖΥΟ,Χ
Γ 264/Ζ8 μετά Τρώαο: επί τούε Τρώαο. ΖΥΟ,Χ
Γ 267/Ζ8 ώρνυτο: διηγέρθη, άνέοτη. ΖΥΟ,Χ
Γ 268/Ζ8 άν δ ’ Όδυοεύο πολύμητιο: άνέοτη δε καί ό πολύβουλοο καί ουνετόο
Όδυοοεύο. ΖΥΟ,Χ
Γ 268/Ζ8 άτάρ κήρυκεο: καί οί κήρυκεο:. ΖΥΟ,Χ
Γ 268/Ζ8 άγαυοί: νΰν θαυμαοτοί ΖΥΟ,Χ | καί καλοί. Ζ(Υ) οί Ε 2772) "αγαθοί), λαμ­
προί)", Κ 5632) "νΰν έν είρωνείαο μέρει κείται".
Γ 269/Ζ8 δρκια: τά πρόο τούο δρκουο. ΖΥΟ,Χ | έοτι δέ μεταπλαομόο ό τρόποο. ΖΥ
Γ 269/Ζ8 ούναγον: ουνήγον, ουνέφερον. ΖΥΟ,Χ
Γ 269/Ζ8 κρητήρι δέ οίνον μίογον: άνεμίγνυον δέ είο τον κρατήρα τον ε ξ άμφοτέ-
ρων των μερών κεκομιομένον οίνον. ΖΥΟ,Χ
Γ 270/Ζ8 άτάρ βαοιλεΰοιν: καί τοίο βαοιλεΰοι. ΖΥΟ,Χ
Γ 270/Ζ8 έχευαν: έπέχεαν, έπέβαλλον. ΖΥΟ,Χ
έχευαν Ι λ / εχευον Υ^Xλ = νν. 11. Ηογπ. || έπέχεον (^Χ || έπέβαλον Υ ||
Γ 271/Ζ8 έρυοοάμενοο: οπαοάμενοο. Ζ Υ Ο Χ
Γ 271/Ζ8 μάχαιραν: νΰν τό παρά τό ξίφοο μικρόν μαχαίριον λέγει. Ζ Υ Ο Χ
Γ 272/Ζ5 ή οί: ήτιο αύτώι. Ζ Υ Ο Χ
Γ 272/Ζ8 πάρ ξίφεοο μέγα κουλεόν: παρά την τοΰ ξίφουο θήκην. Ζ Υ Ο Χ
Γ 272/Ζ8 αίέν άωρτο: διά παντόο άπεκρέματο. Ζ Υ Ο Χ
Γ 273/Ζ8 άρνών έκ κεφαλέων τάμνεν τρίχαο: άπέτεμνεν των άρνών τούο κορυφαί-
ουο μαλλούε. Ζ Υ Ο Χ
Γ 274/Ζ8 νείμαν: ένειμαν, διέδωκαν. ΖΥζ)Χ
Γ 275/Ζ8 μεγάλ’ εύχετο: μεγάλωε ηύχετο. ΖΥΡΧ
Γ 275/Ζ8 χέΐραο άναοχών: τάο χείραο άνατείναο. ΖΥ(^Χ
Γ 276/Ζ8 ’Ίδηθεν μεδέων: τήο ’Ίδηο βαοιλεύων, ή έξ ’Ίδηο, ώο τινεο (= Δ 4752))· τό
γάρ θέν μόριον ήτοι παρέλκεται, ή άντί τήο ε ξ προθέοεωο λαμβάνεται. ΖΥΟ(Χ)
2 προθέεεωε ογπ Υ ||
Γ 277/Ζ8 Ήέλιόο τε: άντί τοΰ "καί ε ν ώ Ή λιε" (~ ΑΕ δ τ ι ...). έοτι δέ τό οχήμα
παράπτωειε- ορθή άντί κλητικήε. ΖΥΟ,Χ
1 παράπτω ειε : παρά τάε π τώ εειε Ζ || 2 γενικήε Ζ ||
Γ 277/Ζ8 έφοράιε: έπιβλέπειε. ΖΥΟ,Χ
Γ 278/Ζ8 καί οί ύπένερθε: καί οί καταχθόνιοι δαίμονεε- λ έγει δέ Πλούτωνα,
Περοεφόνην καί τάο Έρινΰο. ΖΥΟ,Χ
Γ 278/Ζ8 καμόνταο: τελευτήοανταο, άποθανόνταο. ΖΥΟ,Χ
τελευτήεαν τάο Ζ ||
Γ 279/Ζ8 τίνυοθον: τιμωρείοθε. ΖΥΟ,Χ
τιμωρειοθαι Ζ ||
Γ 279/Ζ8 δτιο κ’ έπίορκον όμόοοηΐ: δε άν έπιορκήοηι. δυϊκώι δέ άριθμώι κέχρηται
είπών 'τίνυοθον'· έοτι γάρ ό λόγοο πρόο Πλούτωνα καί Περοεφόνην. άντί τοΰ καί
ύμείε οί καταχθόνιοι δαίμονεε, οίτινεε τούε έν τώι ζήν παρορκήοανταο τιμωρείοθε
καί μετά θάνατον. ΖΥΟΧ{~ Α)
Γ 280/Ζ8 φυλάοοετε: τηρείτε. ΖΥΟ,Χ
φυλάοοεται- τηρείτα ι Ζ ||
Γ 281/Ζ8 εί μέν κεν: έάν μέν. ΖΥΟ,Χ
Γ 281/Ζ8 καταπέφνηΐ: φονεύοηι. ΖΥΟ,Χ
Γ 284/Ζ8 κτείνηΐ: άποκτείνηι. ΖΥΟ,Χ
κ τ ε ίν ε ι- άποκτείνει Υ ||
δείιοΐίβ ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 153

Γ 286/Ζ8 τιμήν: πρόοτιμον τοΰ πολέμου (= X). λέγει δέ τό ήμιου των έν τή ι πόλει
κτημάτων (εί Σ 51023). ΖΥΟΙ
Γ 286/Ζ8 άποτινέμεν: άποδιδόναι. ΖΥΟ,
Γ 286/Ζ8 ήντιν’ έοικεν: ήν πρέπει, ήν δει. ΖΥΟ,Χ
Γ 287/Ζ8 ή τε κα'ι έοεομένοιει μ ετ’ άνθρώποιοί: ήτιο κα'ι τοΐε μετά τ α ΰ τ α έοομένοιο
άνθρώποιο φανερά γενήεεται κα'ι μενεΐ καθάπερ νόμοε. ΖΥ£)Χ
(έν) το ΐε (μεταγενεετέροιε κα'ι) μετά Υ ||
Γ 287/Ζ8 πέληταί: γένηται. ΖΥ(φΧ
Γ 289/Ζ8 τίνειν: έκτιννύειν, άποδιδόναι. ΖΥζ)Χ
Γ 289/Ζ8 πεεόντοε: άναιρεθέντοε. ΖΥζ)Χ
Γ 290/Ζ8 αύτάρ έγώ κα'ι έπειτα: έγώ δέ κα'ι μετά ταΰτα. ΖΥζ)Χ
Γ 290/Ζ8 ποινήε: άντεκτίεεωε, τιμωρίαε. ΖΥ(^Χ ~ Ερίπι. π 86
Γ 291/Ζ8 αΰθι μένων: ένταΰθα παραμάνων. ΖΥ(^Χ
Γ 291/Ζ8 εϊωε κε: έωε αν. ΖΥΟΧ
Γ 291/(38 κιχείω: καταλάβω. (^Χ = Α 2623
Γ 292/Ζ8 ή: έφη, ειπεν. ΖΥζ)Χ
Γ 292/Ζ8 ετομάχουε: φάρυγγαε, λαιμούε, έπε'ι ευνέζευκται ό ετόμαχοε τώ ι λαιμώι.
ΖΥΟΧ
Γ 292/Ζ8 τάμεν: άπέκοψεν. Ζζ)Χ
Γ 292/Ζ8 νηλέί: άνηλεεΐ, εκληρώι. ΖΥζ)Χ
Γ 292/Ζ8 χαλκώΐ: καταχρηετικώε ειδήρωι, έπε'ι πρότεροε ηύρέθη ό χαλκόε τοΰ
ειδήρου. ΖΥ(^Χ
εύρέθη Υ(φΧ ||
Γ 293/Ζ8 άεπαίρονταε: ψυχορραγοΰνταε, εκαρίζονταε. ΖΥ(^Χ
Γ 294/Ζ8 δευομένουε: ένδεομένουε κα'ι χρήιζονταε τοΰ θυμοΰ, ό έετιν τήα ψυχήα,
τεθνηκόταε. ΖΥζ)Χ
Γ 295/Ζ8 άφυεεάμενοί: άπαντλήεαντεε. ΖΥζ)Χ (ΑΓ "άντλήεαντεε")
Γ 295/Ζ8 δεπάεεειν: έκπόμαει, Ζ | ποτηρίοιε. ΖΥ(^Χ
Γ 296/Ζ8 έκχεον: έξέχυνον, ΖΥ(φΧ | έεπενδον. Ζ(^Χ
Γ 296/Ζ8 ήδ’ εΰχοντο: κα'ι ηΰχοντο. ΖΥ(φΧ
Γ 296/Ζ8 αίειγενέτηιειν: διά παντόε οΰειν, άθάνατοιε, ή το ΐε άεί τ ι ποιοΰειν κα'ι
ένεργοΰειν. ΖΥ(^(Χ)
Γ 299/Ζ8 όππότεροί: οιτινεε πρότεροι. ΖΥζ)Χ
Γ 299/Ζ8 πημήνειαν: βλάψειαν διά τό παρελθεΐν αύτούε. ΖΥ(φΧ (Τ1 "ύπερβάντεε τά
όρκια")
Γ 300/Ζ8 ωδέ εφ ’ έγκέφαλοε: οΰτωε αυτών ό έγκέφαλοε. ΖΥζ)Χ
Γ 300/Ζ8 χαμάδιε: έπ'ι τήε γήε. ΖΥ(φΧ
Γ 300/Ζ8 ώε όδε οινοε: ώε ουτοε ό οινοε. ΖΥ(φΧ
Γ 301/Ζ8 αυτών κα'ι τεκέων: αυτών τε τών έφιορκηεάντων κα'ι τών τέκνων αυτών.
ΖΥ(3Χ.
έφιορκηεάντων Ζ ~ Δ 26923, Ε 29223, Κ 33223 (εί Οί§ηαε 1, 137) : έπιορκηεάντων Υ(φΧ ||
Γ 301/Ζ8 άλοχοι δέ άλλοιει μιγεΐεν: κα'ι αί γυναΐκεε αυτών αίχμαλωτιεθεΐεαι
άλλοιε μιγώειν έν ευνουείαι. ΖΥ(^Χ
δέ Ζλ : δ ’ Υ(3Χλ II
Γ 302/Ζ8 ούδ’ άρα πώ εφιν: ούδέπω δέ αύτοΐε. ΖΥζ)Χ
Γ 302/Ζ8 έπεκραίαινε: έπετέλεεεν. ΖΥζ)Χ
έπεκράανε Ζλ ||
Γ 303/Ζ8 Δαρδανίδηε: Δαρδάνου άπόγονοε Πρίαμοε. ΖΥζ)Χ
Γ 305/Ζ8 ήτοι έγών: έγώ μέν ουν. ΖΥζ)Χ
154 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 305/Ζ8 ειμΐ: άπειμι, απέρχομαι. ΖΎΟ,Χ


Γ 305/Ζ8 προτ'ι Ίλιον: έπ'ι την Ίλιον. ΖΥΟ,Χ
Γ 305/Ζ8 ήνεμόεοοαν: ύφηλήν κα'ι ύπό άνεμων καταπνεομένην. ΖΥζ)Χ
Γ 306/Ζ8 έπε'ι οΰπω: επειδή ούδαμώο. ΖΎΟ,Χ
Γ 306/Ζ8 τλήοομαί: καρτερήοω, ύπομείνω. ΖΎΟ,Χ
Γ 306/Υ8 όράοθαι: όράν παθητικόν άντ'ι ενεργητικού. Υ(^ΧΑ, οί Α 562) όρατο- έώρα,
έβλεπεν".
Γ 307/Ζ8 μαρνάμενον: μαχόμενον. ΖΎΟ,Χ
Γ 308/Ζ8 τό γε οιδε: τοΰτο έπίοταται. ΖΎΟ Χ
Γ 309/Ζ8 όπποτέρωι θανάτοιο τέλοο: όποίωι αύτών τό τοΰ θανάτου τέλοο έοτίν.
ΖΎΟ Χ
Γ 309/Ζ8 πεπρωμένον έοτίν: αντί τοΰ πέπρωται, είμαρται. ΖΥΟ Χ
Γ 310/Ζ5 ή ρα: έφη δη. ΖΎΟ Χ
Γ 310/Ζ8 θέτο: κατέθετο. 'ίεόθεοε' δε 'φώε' ό ίεόθεοε άνήρ. ΖΎΟ,Χ
Ιεππηα ρΓΟ δ ε Υί^Χ, Ιεπιπια ευπι δ ε Ζ ||
Γ 311/Ζ8 αν δ ’ άρ’ έβαιν’ αύτόε: ανέβαινε δε καί αύτόε. ΖΎΟ,Χ
Γ 313/Ζ8 τώ μέν: οΰτοι μέν. ΖΎΟ,Χ
Γ 313/Ζ8 άψορροί: ε ίε το ύ π ίεω όρμήοαντεο- 'άπονέοντο' δέ άπηλάεεοντο,
άνεχώρουν. ΖΎΟ,Χ I διά τ ί χωρίζεται ό Πρίαμοε; καί οί μέν φαειν ό τι 'ίνα άφ’ ΰψουο
κρείεεον θεωρήεηι άπό τήε πόλεωε την μονομαχίαν, οί δέ ίνα φυλάξηι τά τείχη,
άλλοι δέ την Όμηρικήν λύειν προίοχονται τό "οΰπω τλήοομαί όφθαλμοίοιν όρά­
οθαι", δπερ άμεινον. ΖΥί^ΧΑΚ
1 Ιεπιπια ρΓο δ έ Υ(^Χ || 3 κρειττον Υ, κρείεεων Α || 4 προ'ίεχουειν δε Μ ε γ ο ο , παρίοχονται Υί^ΧΚ ||
τό <γάρ> οΰπω Ζ ||
Γ 314/Ζ8 Πριάμοιο πάϊο: ό τοΰ Πριάμου υίόο. Πορφύριοο δέ έν τοίο παραλελειμ-
μένοιο (οί Ειόδθ, Β θ1ϊ γ 2§ θ 73δδ) φηοίν ότι τον 'Έκτορα Άπόλλωνοο υιόν παραδίδωοιν
Ίβυκοο (ΡΜΟ 295), Άλέξανδροο (ίι\ 13 Ροινεΐΐ), Ευφοριών (Η. 56 Ροινεΐΐ), Λυκόφρων
(ΑΙθχ. ν. 265). Ζ Ύ Ο Χ Α
2 παραδίδωοιν <ήμιν> Υ II 3 ϊβυκοο : οτηοίχοροο (ΡΜΟ 224) δοΐιοΐ. Ω 258τ ||
Γ 315/Ζ8 χώρον: τον τόπον, άναγκαίωο δέ διεμέτρουν παν τό χωρίον έν ωι έμελλον
μονομαχήοειν, ώοτε μή μόνον τον διά των όπλων ήττηθέντα νενικήοθαι, ά λ λ α καί
τον άπολείποντα τό άποδεδειγμένον χωρίον, ώοπερ καί έπί των άθλητών. ΖΥζ)ΧΑΗ
1άλλοι δέ φαοίν ότι ίνα μή πρόο τά εαυτών πλήθη χωριοθώοιν, άλλ’ ίνα ώοπερ έν
είρκτήι τήι περιγραφήι μένωοι. ΖΥζ)ΑΗ
2 ήμελλον Α || τον : των Α || 3 άπολιπόντα Υ II 4 δ τ ι Γίνα) Α ||
Γ 315/Ζ8 αύτάρ έπειτα κλήρουο: δεόντωο καί κλήρον έποιήοαντο περί τήο άφέοεωο
τοΰ δόρατοο, ώοτε μή θόρυβον έμπεοείν τοΰ έτέρου φθάοαντοο διά τήο πρώτηο
βολήο άνελείν τον πολέμιον. ΖΥί^ΧΑΚ | ψήφοι δέ τινεο ήοαν οί κλήροι, είο οΰο
έοημειοΰτο έκαοτοο- οΰο οΰτωο ώνόμαοαν διά τό καλείοθαι ύ π ’ αύτών είο τάο
πράξειο. ΑΚ
1 (μετά ταΰτα δέ> δεόντωο Υ^X(Α ογπ δέ) || 2 έτέρου Ρ : ύοτέρου ΖΥ^XΑΚ || 3 πρώτηο ογπ Υ II 4
έοημειοΰντο Κ ||
Γ 316/Ζ8 έν κυνέηΐ: έν τήι περικεφαλαίαν ΖΎΟ Χ
έν ογπ Ζλ ||
Γ 316/Ζ8 χαλκήρεϊ: χαλκώι ήρμοομένηι, ΖΧΟ£Χ \ χαλκήι. ΖΟ,Χ
Γ 316/Ζ8 πάλλον: έκίνουν, έοειον. ΖΎΟ,Χ
πάλλω ν κινών οείων Υ = Γ 19Ώ ||
Γ 316/Ζ8 έλόντεο: λαβόντεο. ΖΟ,Χ
Γ 317/Ζ8 όππότεροο δή πρόοθεν: δοτιο δή πρώτοο. ΖΎΟ,Χ
πρότεροο Υ ||
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 155

Γ 318/Ζ8 ήρήοατο: ηΰξατο. ΖΥ(φΧ = Α 3512)


ήρήοαντο (= Ηογπ.)· ηΰξαντο <3ΧΑΓ ||
Γ 318/Ζ8 άνέοχον: άνέτειναν. ΖΥ(φΧ
Γ 320/Ζ8 Ζεΰ πάτερ: ώ Ζεΰ, ό τήο ’Ίδηο βαοιλεύο. τιμάται γάρ έν τώ ι άκρωτηρίωι
τήο ’Ίδηο Ζεύε, καί βωμόε αύτοΰ έοτιν, ώε καί αύτόο ό ποιητήο φηο'ιν 'Γάργαρον
ένθα δέ οί τέμενοο βωμόο τε θυήειο' (Θ 48). ΖΥΘ^ΧΚ
2 έε τιν : ίδρυται Υ II 3 τέμενόε τ ε ΖΥ ||
Γ 321/Ζ8 τάδε έργα: τ α ΰ τ α τα έργα, τα τοΰ πολέμου. ΖΥ(φΧ
τα2 ογπ Υ(^Χ ||
Γ 321/Ζ8 έθηκεν: έποίηοεν. ΖΥ(φΧ
Γ 322/Ζ8 τον δόο: τούτον πάραοχε. ΖΥ(^)Χ
Γ 322/Ζ8 άποφθίμενον: άναιρεθέντα, φθαρέντα. ΖΥζ)Χ
Γ 322/Ζ8 δΰναι: καταδΰναι, κατελθειν. ΖΥ£)Χ
Γ 322/Ζ8 δόμον Άϊδοο: περιφραετικώε, έοω τοΰ "Αιδου. ΖΥ£)Χ
Γ 323/Ζ8 φιλότητα: φιλίαν. ΖΥ(^)Χ
Γ 324/Ζ8 κορυθαίολοο: ήτοι ό ποικίλοο τον όπλιομόν, από μέρουο τό παν. ή ό
εύκίνητοο άπό τοΰ παρεπομένου- αίόλλειν γάρ τό κινέΐν. ΖΥ£)Χ
Γ 325/Ζ8 άψ όρόων: είο τούπίοω άφορών, 'ίνα μή τ ι πανουργεΐν δόξηι. ΖΥζ)(Χ)
άφορών Ζ : βλέπων Υ(^Χ ||
Γ 325/Ζ8 Πάριοο: ’Ίωνεο οΰτωο, ήμέΐο δέ Πάριδοο. Πάριο δέ ό Αλέξανδρου έκλήθη
παρά τό έκτεθήναι αυτόν έν τήι ’Ίδηι εύθύο τεχθέντα καί αύξηθήναι καί παρελθέΐν
3 τον μόρον οΰτωο- κατά γαοτρόο αυτόν έχουοα ή Εκάβη ένόμιοεν κατ’ όναρ
καιόμενον δαλόν τίκ τειν, όοτιο κατέφλεξεν πάοάν τε την πόλιν καί την έν τήι
’Ίδηι ύλην έοτώοαν. τοΰτο δέ τό ένύπνιον άκούοαντεο οί μάντειο καί οί περί τούο
6 όνείρουο δεινοί ειπον τό τεχθέν παιδίον εύθέωο μικρόν δν ριφήναι θηροίν βοράν
τεχθέντα δέ τον Αλέξανδρον έξέθηκαν έν τή ι ’Ίδηι, δν ποιμήν έωρακώο οφόδρα
εύειδέοτατον άνελόμενοο άνέθρεψεν. ΖΥζ)ΧΗΑ οί Ο 3412)
1 έκλήθη ό Άλέξανδροε Υ II 2 αύξηθήναι καί παρελθεΐν : αύξηθέντα παρελθείν Α ||
Γ 325/Ζ8 θοώο: ταχέωο. ΖΥ£)Χ
Γ 325/Ζ * έκ κλήρου δρουυεν: έξέπευεν ό κλήρου. ΖΥ(φΧ
Γ 326/Ζ8 ΐζο ντο : έκαθέζοντο. ΖΥζ)Χ
Γ 326/Ζ8 κατά υτίχαυ: κατά τάυ τάξειυ. ΖΥζ)Χ
Γ 326/Ζ8 ήχΐ: ένθα, δπου. ΖΥ(φΧ
Γ 327/Ζ8 άερυίποδευ: αίροντευ είυ ΰψου τούυ πόδαυ, ταχείυ (~ Ερίπι. α 199). ζωγρα-
φικώυ δέ έκτετύπωκε τοΰτο- τοιοΰτοι γάρ οί κωλυόμενοι τοΰ τρέχειν ίπ ποι, καί
έυτιν ιδίωμα. ΖΥΘ^ΧΑ
2 τοΰ ογπ Υ(φΧ || ίπ π ο ι : ίππώ ται ΖΑ ||
Γ 328/Ζ8 έδύυατο:ένεδύυατο. ΖΥζ)Χ
Γ 330/Ζ8: περί κνήμηιυΐ: περί ταίυ κνήμαιυ. 'έθηκεν' δέ περιέθηκεν, έβαλεν. ΖΥζ)Χ
Ιεπιπια ρΓο δέ Υί^Χ, Ιεπιπια ευπι δέ Ζ ||
Γ 331/Ζ8 άργυρέοιυιν: άργυροίυ, καλοίυ. 'έπιυφυρίοιυ' δέ τοίυ των υφυρών καλύμ-
μαυι. ΖΥ(φΧ
Ιεπιπια ρΓο δέ Υί^Χ, Ιεπιπια ευπι δέ Ζ ||
Γ 331/Ζ8 άραρυίαυ: ήρμουμέναυ. ΖΥ(φΧ
Γ 332/Ζ8 έδυνεν: ένεδύυατο. ΖΥζ)Χ
ένδυνε ρΓο Ιεπιπιαΐε Υ(^Χ ||
Γ 333/Ζ8 οιο καοιγνήτοιο: τοΰ ίδιου άδελφοΰ. ΖΥζ)Χ
Γ 333/Ζ8 ήρμοοε: άρμοδίωο έποίηοεν. ΖΥ(^Χ
156 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 335/Ζ8 οάκοο: την άοπίδα. είρηται δε οάκοο έπ εί παρά πρώτοιο τοίο Οάκαιο
ηύρηται- Οάκαι δε μέροο Θράικηο. ΖΥ(φΧΚ ~ Ερίπι. ο 29
Γ 335/Ζ8 οτιβαρόν: ίοχυρόν. τό δε 'βάλετο' (334) ειπεν έπεί καί τάο άοπίδαο διά
τελαμώνων έφόρουν (~ ΑιΤ), ώο καί τά ξίφη. ΖΥζ)ΧΗ
Γ 336/Ζ8 κρατί δ ’ επί: επί δε τήο κεφαλήο. ΖΥζ)Χ
Γ 336/Ζ8 εύτυκτον: καλώο κατεοκευαομένην. ΖΥζ)Χ
κατεοκευαομένην Υ : κατεεκευαεμένον Ζ(^Χ ||
Γ 336/Ζ8 έθηκεν: έπέθηκεν. ΖΥΟ,Χ
Γ 337/Ζ8 'ίππουριν: ε ξ ίππείων τριχών τον λόφον έχουοαν. 'λόφοε' δε τό προνεΰον
τήο περικεφαλαίαο άνάοτημα κόομου καί καταπλήξεωο χάριν όν. ΖΥζ)ΧΗ
1 εχουεα Ζ || Ιεπιπια ρπ> 8έ Ρ ||
Γ 337/Ζ8 δεινόν: φοβερόν. ΖΥΟ,Χ
δεινόν <δέ>· φοβερόν <8έ> (^Χ ||
Γ 337/Ζ8 καθύπερθεν: άνωθεν. ΖΥΟ,Χ
Γ 337/Ζ8 ένευεν: έοείετο. ΖΥΟ,Χ
Γ 338/Ζ5 είλετο: έλαβεν. Ζ Υ Ο Χ
Γ 338/Ζ8 άλκιμον: ίοχυρόν. ΖΥΟ,Χ
Γ 338/Ζ8 ό οί: όπερ αύτώι. Ζ Υ Ο Χ
Γ 338/Ζ8 παλάμηφι: τήι χ ειρ ί- ή λέξιο παράγωγοο, ή διάλεκτοο Αίολίο. ΖΥΟ,Χ
ή διάλεκτοο αίολίο Ζ : ή διάλεκτοο ίάε Υ, αίολικώε (^Χ ||
Γ 338/Ζ8 άρήρεί: ήρμοοτο. ΖΥΟ,Χ
Γ 339/Ζ8 ώο δ ’ αυτωε: όμοίωε. Ζ Υ Ο Χ
Γ 339/Ζ8 άρήίοε: πολεμικόε. ΖΥΟ,Χ
Γ 339/Ζ8 εντεα: όπλα- είρηται δε άπό τοΰ έντόο περιέχειν καί οκέπειν τό οώμα-
λέγεται δε καί τά πρόο την ευωχίαν οκεύη εντεα, ώο εκεί, 'μνηοτήρεο δ ’ άπεκόομε-
ον εντεα δαιτόο' (η 2322)). ΖΥζ)ΧΑΗ ~ Αρδ 69, 17, Ερίπι. ε 118
Γ 339/Ζ8 έδυνεν: ένεδύετο, ώπλίζετο. ΖΥΟ,Χ
Γ 340/Ζ8 οί δ ’ έπεί οΰν: έπειδή δε ουτοι. ΖΥΟ,Χ
Γ 340/Ζ8 έκάτερθεν ομίλου: ε ξ έκατέρου τοΰ πλήθουο. ΖΥζ)Χ
πλάτουε Ζ ||
Γ 340/Ζ8 θωρήχθηοαν: καθωπλίοθηοαν. ΖΥΟ,Χ
Γ 342/Ζ8 δερκόμενοί: βλέποντεο. ΖΥΟ,Χ
Γ 342/Ζ8 θάμβοο: έκπληξιο. Ζ Υ Ο Χ
Γ 342/Ζ8 έχεν: ειχεν. Ζ Υ Ο Χ
Γ 342/Ζ8 είοορόωονταο: όρώνταο, βλέπονταο. ΖΥΟ,Χ
Γ 344/Ζ8 οτήτην: έοτηοαν, δυίκώο. ΖΥΟ,Χ
Γ 344/Ζ8 διαμετρητώι: έν τώι διαμεμετρημένωι είο την μονομαχίαν χωρίωι. ΖΥΟ,Χ
την 6ΐ χωρίωι ογπ Υ ||
Γ 345/Ζ8 οείοντεο: κινοΰντεο. ΖΥΟ,Χ
Γ 345/Ζ8 έγχείαο: τά δόρατα. ΖΥΟ,Χ
Γ 345/Ζ8 κοτέοντεο: όργιζόμενοι. ΖΥΟ,Χ
Γ 346/Ζ8 πρόοθεν: νυν πρότεροο. ΖΥΟ,Χ οί Β 359 "ή έμπροοθεν".
Γ 346/Ζ8 προίει: προέπεμπεν. ΖΥΟ,Χ
Γ 346/Ζ8 δολιχόοκιον: μέγα, μακράν οκιάν άποτελοΰν, ή μακράν πορευόμενον.
ΖΥΟΧ
Γ 347/Ζ8 πάντοοε ίοην: πανταχόθεν ίοην, κυκλοτερή, κατά τούο γεωμέτραο κύκλου
φανέντοο άρχή ούχ εύρέθη. ΖΥΟ,Χ
Γ 348/Ζ8 ούδ’ έρρηξεν: ουδέ διέκοψεν. Ζ Υ Ο Χ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 157

Γ 348/Ζ8 άνεγνάμφθη 8’: άνεκάμφθη δε. ΖΥζ)Χ


8 ’ ... δε ογπ ΥςΧ ||
Γ 348/Ζ8 αιχμή: ή έπιδορατίε. ΖΥΟ,Χ
Γ 349/Ζ8 άεπίδι έν! κρατερήΐ: έν τήι ίεχυράι άεπίδι. ΖΥΟ,Χ
Γ 349/Ζ8 ώρνυτο χαλκώΐ: ώρμα έπ'ι τό άκοντίεαι Ζ Υ Ο Χ \ τό δόρυ. ΖΥ
Γ 350/Ζ8 έπευξάμενοε: εύξάμενοε. ΖΥΟ,Χ
Γ 351/Ζ8 ανα: βαειλεΰ- αποκοπή τό πάθοε. ΖΥΟ,Χ
Γ 351/Ζ8 δόε: παράεχε. Ζ Υ Ο Χ
Γ 351/Ζ8 τίεαεθαι: τιμωρήεαεθαι. Ζ Υ Ο Χ Ερίπι. τ 32
Γ 351/Ζ8 ό με: δετιε με. Ζ Υ Ο Χ
Γ 351/Ζ8 κάκ’ εοργε: πρώτοε κακόν είργάεατο. ΖΥΟ,Χ
κακόε Ζ ||
Γ 352/Ζ8 δΐον: νΰν φοβερόν, παρά τό δέοε. Ζ Υ Ο = μ 10423 άθ ΟιατγΜί, ε ί Α 723
"θείοε, εύγενήε, ή άπό Διόε έχων τό γένοε".
Γ 352/Ζ8 καί έμήιε ύπό χερε'ι δάμαεεον: καί ύπό των έμών αυτόν χειρών φονευ-
θήναι ποίηεον. ΖΥΟ,Χ
δάμαεον ΖΥλ || αυτόν Ζ : ογπ Υ^X ||
Γ 353/Ζ8 έρρίγηιειν: εύλαβηθήι, φοβηθήι. ΖΥΟ,Χ
Γ 353/Ζ8 όψιγόνων: των βράδιον καί μετά τ α ΰ τ α έεομένων άνθρώπων. ΖΥΟ Χ
βράδιον = Ε γ§3 528 : βραδέωε Υ ||
Γ 354/Ζ8 ξεινοδόκον: ξενοδόχον. ΖΥΟ Χ
Γ 354/Ζ8 κακά ρέξαΐ: κακώε πράξαι. Ζ Υ Ο Χ
κακόν Υ ||
Γ 354/Ζ8 δ κεν: όετιε. Ζ Υ Ο Χ
Γ 354/Ζ8 φιλότητα: φιλίαν, ξενίαν (= Αι δ τ ι..., Τ8). άπελθόντα γάρ ώε πρέεβιν είε τό
Ά ργοε τον Αλέξανδρον έξενοδόχηαεν ό Μενέλαοε, δθεν καί εύχεται τώ ι ξενίωι
Δ ιί τώι ύ π ’ αυτού καταφρονηθέντι. ΖΥζ)ΧΑΗ
2 ξενίω ι : ξένω Ζ, ξένωι Α ||
Γ 355/Ζ8 άμπεπαλών: άνατείναε, εείεαε. ΖΥΟ
Γ 356/Ζ8 Πριαμίδαο: Πριάμου παιδόε Αλεξάνδρου. ΖΥζ)
Γ 357/Ζ8 διά μεν άεπίδοε ήλθεν: διήλθεν μεν διά τήε άεπίδοε. ΖΥΟ
Γ 357/Ζ8 φαεινήε: λαμπράε. ΖΥΟ
Γ 357/Ζ8 δβριμον: τό ίεχυρόν. ΖΥΟ
Γ 358/Ζ8 πολυδαιδάλου: πολυκαταεκευάετου, ποικίληε. ΖΥζ)
ποικίλου Ε, δ6ά ίοΓΐ. ΙταηδΙαΙιίΓη, ε ί Λ 3223 πολυδαίδαλον (ασπίδα)· πολλάο καταοκευάο έχουοαν ||
Γ 358/Ζ8 ήρήρ<ε>ιετο: διελήλατο, ένεπήγη. Ζ ~ Δ 13623
Γ 359/Ζ8 άντικρύ: έξ έναντίαε. διαφέρει δε τό άντικρύ τού άντικρυε προπαροξύ­
τονου- τό μεν γάρ δηλόΐ τό έξ έναντίαε, τό δε τό φανερώε. ΖΥζ)ΑΗ
2 γάρ (άντικρύ) Α || τό δε : τό άντικρυε Α ||
Γ 359/Ζ8 παραί λαπάρην: παρά την λαγόνα. ΖΥΟ
Γ 359/Ζ8 διάμηεε: διέτεμε, διέκοψε, 'χιτώνα' δε νΰν τον θώρακα. ΖΥΟ ε ί Β 4223
"ίμάτιον".
Ιεππηα ρπ> "δε νΰν" Υ^ II
Γ 360/Ζ8 δ δ ’ έκλίνθη: ό δε ένέκλινεν τό πλευρόν. ΖΥΟ
Γ 360/Ζ8 καί άλεύατο: καί έξέκλινεν, έφυλάξατο. ΖΥζ)
Γ 360/Ζ8 κήρα: θάνατον. ΖΥζ)
Γ 361/Ζ8 άργυρόηλον: άργυροΐε ήλοιε διαπεπαρμένον. ΖΥΟ
Γ 362/Ζ8 άναεχόμενοε: άνατείναε. ΖΥΟ
158 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 362/Ζ8+Ε8 κόρυθοο φάλον: τό προμετωπίδιον άνάοτημα τήο περικεφαλαίαο. έοτι


δε τ ι προκόομημα- γίνονται γάρ επί των περικεφαλαιών λαμπροί τινεο ήλοι ένεκα
προκοομήματοο. φαλόν δε τό λαμπρόν έντεΰθεν καί φαλακρόο ό έχων φαλιόν τό
κάρα, ΖΥί^ΑΚ | καί 'φαληριώοα πέτρα' (Εγοορίπ. 188) καί 'φαληριόωντα κύματα' (Ν
799). Ε ~ Ευδΐ. 424, 9
1 άνάοτεμα Ζ || τι ογπ Υ II 2 προκόμημα Α || 3 φαλιόν <3 : φάλειον ΖΥ, φάλον Α ||
Γ 362/Ζ8 άμφί δ ’ άρ αύτώι: περί αύτόν δε. ΖΥζ)
Γ 363/Ζ8 τριχθά τε καί τετραχθά: είο τρία καί τέοοαρα μέρη. ΖΥΟ,
Γ 363/Ζ8 διατρυφέν: διακλαοθέν. ΖΥζ)
διατρυφθέν Υ<3 ||
Γ 363/Ζ8 έκπεοε: έξέπεοε. ΖΥζ)
Γ 364/Ζ8 ώιμωξεν: έοτέναξεν. ΖΥζ)
Γ 365/Ζ8 ού τιο οείο: ούδείο οοΰ. ΖΥζ)
Γ 365/Ζ8 όλοώτεροο: όλεθριώτεροο, έμοί τώ ι Μενελάωι δηλονότι- ένόμιοαν γάρ
τινεο διά τούτου βλαεφημείν τον Μενέλαον, ρητέον ούν ό τι ού βλαεφημεί ό ήρωε,
άλλα νεμεεάι- άρετήι γάρ οίκείαι <* * *> οιδέν τε πάεχων άπερ ούκ έδει καί νεμεεάι
δικαίωε έπί τώι παρ’ άξίαν οωιζομένωι. ΖΥζ)ΑΗ
1 όλεθριώτεροο ογπ Α || 3 νεμεοοδι ΖΑ || οικεία ΖΥ1, οικεία (^Α || .. οικεία (νέμεοιο) I. || οίδεν ίτε)
Α ||
Γ 366/Ζ8 η τ ’ έφάμην: έλογιεάμην γάρ δη. ΖΥΟ,
Γ 366/Ζ8 τείοαοθαι: τιμωρήεαεθαι. ΖΥΟ,
τίοαοθαι ΥζΑ = Ηογπ. ||
Γ 366/Ζ8 κακότητοε: κακίαε, άδικίαε. ΖΥΟ,
Γ 367/Ζ8 άγη: κατεάγη, | ευνετρίβη (= ΑΓ). ΖΥζ)
Γ 368/Ζ8 ηίχθη: έξέδραμεν, ήνέχθη. ΖΥΟ,
Γ 368/Ζ8 παλάμηφι: έκ τήο χειρόο. ΖΥΟ,
Γ 368/Ζ8 έτώοιον: μάταιον. ΖΥΟ)
Γ 368/Ζ8 ούδ’ έδάμαοοα: ούδέ άπέκτεινα αύτόν. ΖΥΟ,
ούδ’ έδάμαοοα Ζ \ Οί-Απυηοηίυδ ~ Ε 191 : ούδ’ έβαλόν μιν Υ<3λ = Ηογπ. ||
Γ 369/Ζ8 ή: έφη, ειπεν. 'έπαίξαο' δε έπιδραμών, έφορμήοαο. ΖΥΟ,
Ιεπιπια ρΓο δέ Υζ>, Ιεπιπια ουπι δέ Ζ ||
Γ 369/Ζ8 κόρυθοο: τήο περικεφαλαίαο. ΖΥΟ, | διά τί, φαοίν, ό Μενέλαοο ουγκλαοθέν-
τοο αύτώι τού ξίφουο ούκ έοπάοατο τό τού Αλεξάνδρου; ρητέον ούν ό τι ή έκφρων
έγένετο τώ ι κινδύνωι τον λογιομόν έκκλαπείο, ή πάνταο Έλληναο <* * *> έλκΰοαι
ήθέληοεν αύξων τό κατόρθωμα, ή καί δ ι’ οικονομίαν ό ποιητήο οεοώκει δ ι’
Άφροδίτηο τον Πάριν. έλέλυτο γάρ τά τήο ύποθέοεωο τώ ι έκείνου θανάτωι.
ΖΥ(3ΑΒ
1 φηοιν ΥΑ || δ ια τί δέ ό μενέλαοο Α || 2 ίτό) τού Α || (ή) έκφρων Υ II 3 των λογιομών Α || έλκΰοαι Κ :
έκλΰοαι ΖΥί^Α, πάντωο ζώντα είο Έλληναο έλκΰοαι ΒεΙιΙιεΓ, ροδδίδ πρόο τούο Έλληναο έλκΰοαι, οί
370τ || ήθέληοεν ΖΑΚ : έθέληοεν Υ<3 ||
Γ 369/Ζ8 λάβε: έλαβεν, έκράτηοεν. ΖΥΟ,
Γ 370/Ζ8 έπιοτρέψαο: έπιοτραφείο. ΖΥΟ,
Γ 370/Ζ8 μ ετ’ Άχαιούο: είο τούο "Ελληναο. ΖΥ(3
Γ 371/Ζ8 άγχε: ήγχε, έπνιγεν. ΖΥ(3
Γ 371/Ζ8 πολύκεοτοο: πολυκέντητοο, πολύρραφοο, ποικίλοο- έντεΰθεν καί ό τήο
Άφροδίτηο ίμάο προοηγορεύθη κεοτόο. ΖΥΟ,, ~ ΑΕ ό τ ι ...
Γ 371/Ζ8 ίμάο: λώροο. ΖΥ(3
Γ 371/Ζ8 άπαλήν: τρυφ εράν α ίν ίτ τ ε τ α ι δέ διά τήο λέξεωο τό άοθενέο τού
Αλεξάνδρου. Ζ Υ §
Γ 371/Ζ8 ύπό δειρήν: ύπό τον τράχηλον. ΖΥ(3
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 159

Γ 372/Ζ8 δο οί: όοτιο αύτώι. ΖΥΟ


Γ 372/Ζ8 ύ π ’ άνθερεώνοο: ύπό τό γένειον τόπου- είρηται δε από τοΰ εκεί πρώτον
έξανθεΐν τά γένεια. ΖΥΟ
1 <τοΰ> ύπό Υ = Α 5012) || .. τόποε ζ)έ ||
Γ 372/Ζ8 όχευε: ό ευνέχων καί οφίγγων την περικεφαλαίαν 'ιμάο. ΖΥΟ (ΑΓ ουνέχων)
Γ 372/Ζ8 τέτατο: ύπετέτατο, έοφιγκτο. ΖΥΟ
Γ 372/Ζ8 τρυφαλείηο: τήο περικεφαλαίαο τρέΐο φάλουο έχούοηο. ΖΥΟ
τήε γ ' λόφουε έχουοηο περικεφαλαίαο Υ ||
Γ 373/Ζ8 καί νύ κεν: καί παρ’ ολίγον αν. ΖΥΟ
Γ 373/Ζ8 ε’ίρυοεν (= β 38923): είλκυοεν. ΖΥΟ
εΐρυοεν ΖΥλ : εϊρυοοεν ζ)λ = Ηογπ. ||
Γ 373/Ζ8 καί άοπετον: καί πολύ. ΖΥΟ
πολλύ I. : πολύν Ζ ~ Π 3002, πολλήν Υ<3 ||
Γ 373/Ζ8 ήρατο: άπηνέγκατο, έκτήοατο. ΖΥΟ
Γ 373/Ζ8 κΰδοο: δόξαν. ΖΥΟ
Γ 374/Ζ5 εί μή αρ’: εί μή δή. ΖΥΟ
Γ 374/Ζ8 όξύ νόηοεν: όξέωο καί ταχέωο έθεάοατο. ίοτέον δε ό τι κατά μεν Ήοίοδον
ή Αφροδίτη γίνεται έκ τοΰ Ούρανοΰ των αιδοίων καί τήο θαλάοοηο (Τ1ιθο§. 18855.),
κατά δέ "Ομηρον Διώνηο καί Διόο. ΖΥΟΚ
Γ 375/Ζ8 ή οί: ήτιο αύτώι. ΖΥΟ
Γ 375/Ζ8 ρήξε: διέρρηξεν, εκοψεν. ΖΥΟ
Γ 375/Ζ8 ιφ ι κταμένοιο: ίοχυρώο καί μετά βίαο άναιρεθέντοο, τουτέοτιν οφαγέν-
τοο- τά γάρ τών θνηοιμαίων ξώιων δέρματα άοθενή έοτιν, ώο αν προδιαφθαρέντα
ύπό τήο νόεου. ΖΥΟΑΚ ~ Ερίπι. κ 66
Γ 376/Ζ8+08 κεινή: κενή Ίακώε. ΖΥΟ | δίχα τήε τοΰ Αλεξάνδρου κεφαλήε. 0 (ΑΓ
ματαία ~ Θ 2302), ΕΜ 503,22)
Γ 376/Ζ8 έεπετο: ήκολούθει. ΖΥΟ
Γ 376/Ζ8 παχείηΐ: τήι ίεχυράι. ΖΥΟ
Γ 378/Ζ8 ρίψε: έρριψεν. ΖΥΟ
Γ 378/Ζ8 έπιδινήεαε: δινήεαε, έπιετραφείε. ΖΥΟ
έπιδεινήοαο 7λ || δεινήοαο Ζ ||
Γ 378/Ζ8 κόμιοαν: ήραν, έβάοταοαν. ΖΥΟ
Γ 378/Ζ8 έρίηρεο: εύάρμοοτοι, οπουδαίοι. ΖΥΟ
Γ 379/Ζ8 άψ έπόρουοε: έκ δευτέρου έφώρμηοεν. ΖΥΟ
άπόρουεεν ζ)λ ||
Γ 379/Ζ8 κατακτάμεναι: άποκτέΐναι. ΖΥΟ
Γ 379/Ζ8 μενεαίνων: προθυμούμενοο. ΖΥΟ (εΐίαιτι ροδί 375 ιφι κταμένοιο ΖΥ)
Γ 381/Ζ8 ρεία: ραδίωο, εύκόλωο. ΖΥΟ
Γ 381/Ζ8 ώο τε θεόο: ώο θεόο. ΖΥΟ
Γ 381/Ζ8 ήέρι: άοραοίαι, οκότει. 'έξήρπαξεν' (380) δέ άφανή έποίηοεν. ΖΥΟ
Ιεππηα ρπ> δέ Υζ> ||
Γ 382/Ζ8 ειοεν: έκάθιοεν δέ. ΖΥΟ ~ Α 31123
είοεν 7 λ ·. κάδ’ δ ’ ε ί ε ’ εν Υ<3λ = Ηογπ. ||
Γ 382/Ζ8 θαλάμωΐ: οίκωι. Ζ = Δ 14323
Γ 382/Ζ8 εύώδεϊ: εύόδμωι. ΖΥΟ
Γ 382/Ζ8 κηώεντί: τεθυμιαμένωι, ή πρόο τό κείν, τουτέοτι κοιμάοθαι, ηύτρεπιομέ-
νωι. ΖΥΟ
2 εύτρεπιεμένω ι ΥΟ II
160 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 383/Ζ8 καλέουαα: άντ! τοΰ καλέαουαα (= Τ 1), άξουεα. ΖΥζ)


Γ 383/Ζ8 ’ίε: παρεγίνετο, έπορεύετο. ΖΥΟ,
παρεγένετο Υ<3 ||
Γ 383/Ζ8 κίχανε: κατέλαβεν, εύρεν. ΖΥΟ,
Γ 384/Ζ8 πύργωΐ: επί τώι τείχει. ΖΥΟ,
Γ 384/Ζ8 περί δέ: περί αύτήν δε. ΖΥΟ)
Γ 384/Ζ8 Τρωιαί: αί Τρωϊκαί γυναίκεα. ΖΥΟ,
Γ 384/Ζ8 άλια: όμοΰ πολλαί. ΖΥΟ,
Γ 385/Ζ8 νεκταρέου: θείου. Ζ Υ (^Α Τ
Γ 385/Ζ8 έανοΰ: λεπτού ίματίου, παρά τό έννυαθαι, δ έετιν ένδύεεθαι. 'έτίναξε' δέ
έαειαεν. ΖΥΟ, (ΑΓ ποικίλου)
Ιεπιπια ρΓο 8έ Υ<3, Ιεπιπια ευπι 8έ Ζ ||
Γ 386/Ζ8 γρη'ί: γραίδι. ΖΥΟ,
Γ 386/Ζ8 μιν: αύτήν. ΖΥΟ,
Γ 386/Ζ8 είκυία: όμοιωθείαα. ΖΥΟ.
Γ 386/Ζ8 παλαιγενέϊ: προ πολλοΰ χρόνου γεναμένηι, πρεοβύτιδι. ΖΥΟ)
γενομένη Υ, γεγεννημένη <3 ||
Γ 387/Ζ8 είροκόμωΐ: ερίων έπιμελουμένηι, έριουργώι. ε’ίρια γάρ τα έρια. ΖΥΟ,
είρίων Υ ||
Γ 387/Ζ8 ή οί: ήτιο αύτήι. ΖΥ(3
Γ 387/Ζ8 ναιεταώοηΐ: κατοικούοηι. ΖΥΟ)
Γ 388/Ζ8 ήοκειν: είργάζετο. ΖΥΟ)
ήεκει Ι λ ||
Γ 388/Ζ8 καλά: αντί τοΰ καλώο. ΖΥΟ.
Γ 388/Ζ8 φιλέεοκεν: έξαιρέτωα δέ αύτήν έφίλει. ΖΥΟ,
8έ αύτήν ογπ Υ ||
Γ 389/Ζ8 τήΐ: ταύτηι τήι γράΐ. ΖΥζ)
γραίδι Υ<3 ||
Γ 389/Ζ8 έειδομένη: ώμοιωμένη. ΖΥζ)
έειδομένη 7λ ~ Γ 122Ώ : έειεαμένη Υ<3λ = Ηογπ. || ομοιωμένη Ζ, όμοιωθεΐεα Υ = Γ 122Ώ ||
Γ 390/Ζ8 δεΰρ’ ίθΐ: δεύρο άπιθι. ΖΥΟ.
Γ 390/Ζ8 οΐκον δέ: είο τον οικον. ΖΥΟ,
Γ 391/Ζ8 κείνοο: έκείνοο. ΖΥΟ,
Γ 391/Ζ8 δινωτοίοι: ήτοι πεποικιλμένοιο, ή κατά ευετροφήν τετορνευμέναιε κοί-
ταιε. ΖΥΟ, ~ Ερίπι. δ 48 (Α1ί τετορνευμένοιε)
δεινω τοΐει Ζλ || 1 τετορευμέναιε Ζ ||
Γ 392/Ζ8 κάλλεϊ: κάλλει. ΖΥΟ.
Γ 392/Ζ8 ετίλβων: λαμπών. ΖΥΟ.
Γ 392/Ζ8 καί είμαεί: καί τοίε ίματίοιε. ΖΥζ)
Γ 392/Ζ8 ούδέ κε φαίηε: ούδέ αν είποιε. ΖΥΟ,
Γ 393/Ζ8 μαχεεεάμενον: μαχεεθέντα. ΖΥΟ,
Γ 393/Ζ8 χορόνδε έρχεεθαΐ: άλλά είε χορόν άπέρχεεθαι. ΖΥΟ,
άλλα ογπ Υ ||
Γ 394/Ζ8 ήέ χοροίο: ή έκ χοροΰ. ΖΥ(3
Γ 394/Ζ8 νέον: νεωετί. ΖΥζ)
νεω ετει Ζ ||
Γ 394/Ζ8 λήγοντα: πεπαυμένον. ΖΥζ)
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 161

Γ 394/Ζ8 χατίζειν: χρήιζειν. ΖΥ Ο ~ Β 2252)


κ α θ ίζ ε ι ν Η ογπ . ||

Γ 395/Ζ8 τήι δ ’ άρα: ταύτηι δή. ΖΥΟ


ταύτηι δή : ταυτα Ζ ||
Γ 395/Ζ8 θυμόν: την ψυχήν. ΖΥΟ
Γ 395/Ζ8+(38 όρινεν: διετάραξεν, τουτέοτιν είο έρωτα αυτήν ήγαγεν. Ζ Υ Ο | τό ό
μικρόν διά τό μέτρον. 0 = Δ 208Ό 8
1 αντον Υ ||
Γ 396/Ζ8 καί ρ’ ώο οΰν ένόηοεν: καί δή ώο έθεάοατο. ΖΥΟ
Γ 396/Ζ8 περικαλλέα: τον πάνυ καλόν. ΖΥΟ, = Γ 2622)
πάνυ καλήν Υ ||
Γ 396/Ζ8 δειρήν: τράχηλον. ΖΥΟ,
Γ 397/Ζ8 ίμερόεντα: επιθυμητά, έράομια. ΖΥΟ)
Γ 397/Ζ8 όμματα: όφθαλμούο. Ζ = Γ 2172) | 'μαρμαίροντα' δε λάμποντα. ΖΥΟ,
Ιεπιπια ρπ> δε ΥΟφ Ιεπιπια ευπι δε Ζ ||
Γ 399/Ζ8 δαιμονίη: μακαρία. ΖΥΟ,
Γ 399/Ζ8 λιλαίεαΐ: έπιθυμείο. ΖΥΟ,
Γ 399/Ζ8 ήπεροπεύειν: άπαταν. ΖΥ(φΧ
Γ 400/Ζ8 ή πήι με: ή πάλιν πώποτέ με. ΖΥζ)Χ
Γ 400/Ζ8 προτέρω: πορρωτέρω, έεωτέρω. ΖΥ(^Χ
Γ 400/Ζ8 ευ ναιομενάων: καλώο οίκουμένων. ΖΥζ)Χ
Γ 401/Ζ8+Υ8 άξειο: άπαγάγοιο. Ζ | άπάξειο. Υ(φΧ
Γ 401/Ζ8 Μηιονίηο: Λυδίαο. Μήιονεο γάρ εκαλούντο οί Λυδοί τό παλαιόν, ειτα
Λυδοί άπό Λυδοΰ του ’Άτυοο, ώο φηειν Ηρόδοτου έν Α (1, 7, 3). ΖΥζ)(Χ)Α
1 είτα λυδοί ογπ Υ II 2 ήρόδοτοε έν α : ήρωδιανόε Α ||
Γ 402/Ζ8 κάκεΐθΐ: κάκεί. ΖΥΟ,Χ
Γ 404/Ζ8 ετυγερήν: μιεητήν. ΖΥΟ,Χ
Γ 404/Ζ8 άγεοθαι: άπαγαγείν. ΖΥΟ,Χ
ά γ έ ε θ α ι Υ<3Χλ ||

Γ 405/Ζ8 δολοφρονέουεα: δόλια φρονοΰεα. ΖΥζ)Χ


Γ 406/Ζ8 ήεο: κάθηεο. 'παρ’ αύτόν' δε αντί του έγγύο αύτοΰ. ΖΥΟ,Χ
κ ά θ ιε ο Ζ || Ιεπ ιπ ια ρΓο δε (^Χ, Ιεπ ιπ ια ε υ π ι δε Ζ ||
Γ 406/Ζ8 ίοΰεα: πορευθείοα. ΖΥΟ,Χ
Γ 406/Ζ8 θεών δ ’ άπόειπε κελεύθουε: άπάρνηεαι δε καί έπιλαθοΰ δ ι’ αυτόν την ευν-
διαγωγήν των θεών. ΖΥΟ,Χ
Γ 406/Ζ8 κελεύθουε: τάο όδούο. ΖΥΟ,Χ
Γ 407/Ζ8 μηδ’ έ τ ι οοίοι πόδεεεί: καί μηκέτι τοίο ποοίν οου ύποοτρέψηιο είο τον
Όλυμπον. Ζ Υ Ο Χ
1 ύποετρέψ ειε Ζ : ύπόετρεφε Υζ)Χ ||
Γ 408/Ζ8 περί κείνον: περί εκείνον, τον Αλέξανδρον. ΖΥΟ,Χ
Γ 408/Ζ8 όΐζυε: κακοπάθει, ταλαιπώρει καί φύλαοοε αυτόν. ΖΥΟ,Χ
ταλαιπωρεί κακοπάθει ΥΧ || αντον ογπ Υ ||
Γ 409/Ζ5 είο ό κεν: έωο αν. Ζ Υ Ο Χ
Γ 410/Ζ8 κείοε δ ’: είο έκείνον δε τον τόπον, όπου έκείνόο έοτιν, ούκ άπειμι. τό δε
πάθοο αποκοπή. ΖΥΟ,Χ
Γ 410/Ζ8 ούκ ειμΐ: ού παραγίνομαι. ΖΥΟ,Χ
Γ 410/Ζ8 νεμεοοητόν δέ κεν είη: μέμψεωο γάρ μοι τούτο άξιόν έοτιν. ΖΥΟ
Γ 411/Ζ8 ποροανέουοα: έτοιμάοουοα (= ΑΓ), παραοκευάοουοα. ΖΥΟ,Χ
162 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Γ 411/Ζ8 όπίοοω: είο τον μετά τ α ΰ τ α χρόνον. Ζ Υ Ο Χ


ό π ί ε ω Ζ λ ||

Γ 412/Ζ8Ό 8 πάοαΐ: δλαι. 'μωμήοονται' δε ψέξουοιν, ΖΥ(^Χ | μέμφονται. (^Χ ~ Ζ


27423
1επιπΐ3 ρΓο 8έ Υ<3Χ, 1επιπΐ3 ευπι 8έ Ζ ||
Γ 412/Ζ8 άχεα: λύπαο. Ζ Υ Ο Χ
Γ 412/Ζ8 άκριτα: άδιαχώριοτα (Αρδ 19, 30), πολλά. ΖΥ(φΧ
Γ 414/Ζ8 μή μ’ ερεθε: μή με παρόξυνε. ΖΥ(φΧ
ερέθιζε Υλ = Α 32© ||
Γ 414/Ζ8 οχετλίη: οχετλιαομοΰ καί μίοουο άξία. ΖΥ(φΧ
Γ 414/Ζ8 χωοαμένη: όργιοθείοα. ΖΥ(^Χ
Γ 414/Ζ8 μεθείω: άμελήοω, καταλείφω οε. ΖΥ(φΧ
Γ 415/Ζ8 τώο δε οε: ούτωε δε οε. ΖΥ(φΧ
Γ 415/Ζ8 άπεχθήρω: μιοήοω. ΖΥ(^Χ
Γ 415/Ζ8 έκπαγλα: έκπληκτικώο, έξόχωο. ΖΥζ)Χ
Γ 416/Ζ8 μητίοομαί: βουλεύοομαι, μηχανήοομαι. ΖΥ(φΧ
Γ 416/Ζ8 εχθεα: εχθραο, μίοη. ΖΥ(φΧ
Γ 416/Ζ8 λυγρά: χαλεπά. ΖΥ(φΧ
Γ 417/Ζ8 κακόν οιτον: κακόν μόρον. ΖΥζ)Χ (ΑΓ θάνατον = Θ 3423)
Γ 417/Ζ8 όληαΐ: άπόληι. ΖΥςΧ
άπώλη Ζ ||
Γ 419/Ζ8 καταοχομένη: κατακαλυψαμένη. ΖΥ(^Χ
Γ 419/Ζ8 έανώι: λεπτώι Ιματίωι. ΖΥ(φΧ
Γ 419/Ζ8 άργήτΐ: λαμπρώι, λευκώι. ΖΥ(φΧ
Γ 419/Ζ8 φαεινώι: οτιλπνώι. ΖΥζ)Χ
Γ 420/Ζ8 Τρωιάο: Τρωϊκάο. ΖΥ(φΧ
Γ 420/Ζ8 λάθεν: ελαθεν. άφαίρεοιο τοΰ ε. ΖΥζ)
Γ 420/Ζ8 ηρχεν: προηγείτο. ΖΥ(φΧ
Γ 420/Ζ8 δαίμων: ή θεά. Ζ ~ Α 22223
Γ 422/Ζ8 άμφίπολοΐ: θεραπαινίδεο. ΖΥζ)
Γ 422/Ζ8 θοώο: ταχέωο. ΖΥζ)
Γ 422/Ζ8 επί έργα: επί την ίοτουργίαν. ΖΥζ)Χ
επί ογπ Ζ λ ||

Γ 422/Ζ8 τράποντο: έτράπηοαν, ώρμηοαν. ΖΥζ)


Γ 423/Ζ8 ύψόροφον: υψηλόν. ΖΥ(φΧ
Γ 423/Ζ8 ίκεν: παρεγένετο. Ζ = Β 45823
κ ίε Η ογπ. ||

Τ Γ 423/Υ8+Χ8 κίε: έπορεύετο. ΥΟ | παρεγένετο. X


Γ 424/Ζ8 φιλομμειδήο: ή φιλόγελωο, ιλαρά καθ’ Όμηρον, κατά δε Ήοίοδον ό τι
μηδέων έξεφαάνθη, δ έοτιν των αιδοίων (Τό. 200). ΖΥζ)
1 <ή> ιλαρά Υ ||
Γ 425/Ζ8 άντία: ε ξ έναντίαο. ΖΥζ)Χ
Γ 425/Ζ8 κατέθηκεν: έθηκεν. ΖΥ(φΧ
Γ 425/Ζ8 φέρουοα: ένεγκοΰοα. έλαβε δε ένεοτώτα άντί παρεληλυθότοο. ΖΥΟ,Χ οί Ν
229τ ένεοτώο άντί τοΰ παρωιχημένου (δαθρίιΐδ άντί μέλλοντοο Ηά)
Γ 427/Ζ8 δοοε πάλιν κλίναοα: είο τούπίοω άποκλίναοα ΖΥΟ,Χ | καί άποβλέψαοα.
ΖΟ Χ
Γ 427/Ζ8 δοοε: όφθαλμούο δυϊκώο. ΖΟ Χ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 163

Γ 427/Ζ8 πάλιν: είο τά όπίοω. ΖΥΟΪΧ


Γ 427/Ζ8 πόοιν: τον άνδρα. ΖΥ(φΧ
Γ 427/Ζ8 ήνίπαπε: έκακολόγηοεν, ύβριοεν. ΖΥ(φΧ
Γ 428/Ζ8 ήλυθεο: ηλθεο, παρεγένου. ΖΥ(^Χ
Γ 428/Ζ8 ώο ώφελεο: εύκτικώο, ε’ί θ’ δφελεο. ΖΥζ)Χ (Τ1τό ώο άντ'ι τοΰ είθε)
δφελεο 7λ = Γ 402) || εύκτικώο ογπ Υ || δφειλεο Υ ||
Γ 428/Ζ8 αύτόθι: έκεΐοε. ΖΥζ)Χ
Γ 428/Ζ8 όλέοθαι: άπολέοθαι, άποθανείν. ΖΥζ)Χ
Γ 429/Ζ8 δαμείο: δαμαοθείο, άναιρεθείο. 'άνδρ'ι' δε άντ'ι τοΰ ύπό τοΰ άνδρόο. ΖΥζ)Χ
Ιεπιπια ρΓο 8έ (^Χ || {τοΰ} άνδρόο Υ(^Χ ||
Γ 429/Ζ8 πρότεροο: πρώτόο μου. ΖΥζ)Χ
μου μ : οου ΖΥ(^Χ ||
Γ 430/Ζ8 εΰχεο: έκαυχώ. ΖΥ(φΧ
έγκαυχώ Υ ||
Γ 431/Ζ8 οήι τε βίηΐ: τήι οήι δυνάμει. ΖΥ(^Χ
Γ 433/Ζ8 έξ αΰτιο: έκ δευτέρου. Ζ Υζ)Χ
Γ 434/Ζ8 κέλομαί: κελεύω. ΖΥ(^Χ
κελεύοω Ζ ||
Γ 435/Ζ8 άντίβιον: ε ξ έναντίαο. ΖΥ(}Χ
Γ 436/Ζ8 άφραδέωο: άπροόπτωο, ! άπείρωο (= Τ 1). ΖΥζ)Χ
Τ Γ 436/Ζ8 άφραδέωο: άπείρωο, άβούλωο. (ροδί 415) ΖΥ(φΧ
Γ 436/Ζ8 δαμαοθήιο: άναιρεθήιο. ΖΥ£}Χ
δαμαοθείο (= Π 816)· άναιρεθείο Υ ||
Γ 438/Ζ8 χαλεποί οιν: δεινοί ο. ΖΥ(φΧ
Γ 438/Ζ8 ένιπτε: έπίπληττε, ονείδιζε. ΖΥ(^Χ
έν ιπ ε Υ, έν ιπ π ε ζ)Χ ||
Γ 439/Ζ8 ούν Άθήνηΐ: ούν τήι γνώμηι τήο Άθηνάο. ΖΥ£}Χ
Γ 440/Ζ8 πάρα γάρ θεοί είοιν καί ήμίν: πάρειοιν καί ήμίν ουμμαχοΰντεο καί ουναγω-
νιζόμενοι θεοί. ΖΥ£)Χ
Γ 441/Ζ8 φιλότητι τραπείομεν: είο άφροδίοια τραπώμεν. ΖΥ£}Χ
Γ 441/Ζ8 εύνηθέντεο: ουγκοιμηθέντεο, κατακλιθέντεο. ΖΥΥ}Χ
Γ 442/Ζ8 άμφεκάλυψεν: περιέλαβεν, κατέοχεν. ΖΥΥ}Χ
Γ 443/Ζ8 ούδ’ δ τε οε πρώτον: ουδέ οπότε οε την άρχήν. ΖΥ£}Χ | Αλέξανδρου υίόο
Πριάμου Τροίαο βαοιλέωο, ό καί Πάριο έπικαλούμενοο, Άφροδίτηο έπιταγήι ναυ-
3 πηγήοαντοο αύτώι ναΰο 'Αρμονίδου ή κατά τιναο των νεωτέρων Φερέκλου τοΰ
τέκτονοο μετά Άφροδίτηο ήλθεν είο Λακεδαίμονα την Μενελάου πόλιν. ένταΰθα
δέ την Ελένην όφθαλμοβολήοαο Άφροδίτηο αίρέοει βληθείοαν {Ελένην} δ ι’
6 άλληλομαχίαν Έρωτοο, άναλαβών αυτήν ούν τοίο έν τώι οίκωι χρήμαοιν ήλθεν είο
Οιδώνα τήο Φοινίκηο. κάκεί γάμου ουζυγίαν ποιηοάμενοο ήκεν έχων αύτήν είο
Ίλ ιο ν - μητρόπολιο δέ αύτη τήο Τροίαο - έκ τε τήο ένταΰθα διά των όρκων καί
9 ουνθηκών άδικίαο αύτήο πάλιν Άφροδίτηο αίρέοει κομίοαο οϊκαδε ουνεκοιμήθη
άπροοδοκήτωο πάλιν ούνευνον παρειληφώο, ώο δηλοί ό ποιητήο διά τών έαυτοΰ
λόγων. ΖΥςΧΑΚ
3 ή κατά τιναο : κατά τιναο δέ Υ || 5 άεΐ. άο Μ ακό || 6-7 ήλθεν ... ποιηοάμενοο ογπ Υ II 7 ουνουοίαν
Α || 8 {τήο} τροίαο Υ(φΧ ||
Γ 443/Ζ8 Λακεδαίμονοο: έκ τήο Πελοποννήοου. ΖΥΥ}Χ
πελοποννήοου : λακεδαίμονοο Ζ ||
Γ 445/Ζ8 νήοωι δ ’ έν Κρανάηΐ: παροξυτόνωο, 'ίνα κύριον όνομα γένηται (οί Β
592£)+Ηά, Ρ 40£)+Ηά)· δοκεΐ δέ ή νήοοο τήο Ά ττικήο είναι, όθεν καί ούτωο
164 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

πρότερον εκαλείτο άπό Κρανάου τοΰ βαοιλέωο τήο Άττικήο, νΰν άπό τήο τοιαύτηο
μίξεωο Ελένη καλείται. ΖΥζ)ΧΗ οί Αλ
3 ίτοΰ) βαοιλέωο Υ(^Χ || νΰν <8έ> Υ ||
Γ 445/Ζ8 φιλότητι κα'ι εύνήΐ: φιλίαι, ουνουοίαι. Ζ Υ Ο Χ
Γ 446/Ζ8 ώο οεο: ώο οοΰ. ΖΥΟ,Χ
Γ 446/Ζ8 έραμαί: έρώ, επιθυμώ. ΖΥΟ,Χ
Γ 446/Ζ8 ΐμεροο: πόθοο. ΖΥ(φΧ
Τ Γ 446/Ζ8 'ίμεροε: επιθυμία, έρωο. (ροδί 441) ΖΥΟ,Χ = Λ 892)
Γ 446/Ζ8 αίρει: καταλαμβάνει, κρατεί. ΖΥΟ,Χ
Γ 447/Ζ8 άρχε λέχοοδε: προηγείτο τήο επί την κοίτην όδοΰ. ΖΥΟ,Χ
Γ 447/Ζ8 εϊπετο: ήκολούθει. Ζ Υ Ο Χ
Γ 447/Ζ8 άκοιτιε: γαμέτη, παράκοιτιε. ΖΥΟ,Χ
Γ 448/Ζ8 τρητοίο: τετρημένοιε πρόε την των εχοινίων δέειν. ΖΥΟ,Χ
Γ 448/Ζ8 κατεύναεθεν: κατεκλίθηεαν, Ζ (οί Κ 3502) κλινθητην) | έκοιμήθηοαν. Ζ Υ Ο Χ
κατεκοιμήθηοαν Υ(^Χ ||
Γ 449/Ζ8 άν’ δμιλον: κατά τό πλήθοο. ΖΥΟ,Χ
Γ 449/Ζ8 έφοίτα: ένθουοιαοτικώο περιήρχετο. ΖΥΟ,Χ
Γ 449/Ζ8 θηρί έοικώο: λέοντι παραπλήοιοο κατ’ εξοχήν. ΖΥΟ,Χ
Γ 450/Ζ8 έοαθρήοειεν: ίδοι, θεάοηται. ΖΥΟ,Χ
Γ 451/Ζ8 κλειτών: ενδόξων. Ζ Υ Ο Χ
Γ 453/Ζ8 ού μεν γάρ φιλότητί γ ’ έκεύθανον: ού γάρ διά φιλίαν αυτόν έκρυπτον.
ΖΥΟΧ
Γ 453/Ζ8 εί τιο ϊδοιτο: εί τιο αυτόν έθεάοατο. ΖΥΟ,Χ
εϊ τιο ογπ Ζλ ||
Γ 454/Ζ8 ιοον γάρ οφιν άπήχθετο κηρί μελαίνηΐ: πάντεο γάρ αυτόν έμίοουν ώο την
θανατηφόρον μοίραν. ΖΥ(^Χ
Γ 454/Ζ8 ιοον: ε ξ ίοηο. Ζ Υ Ο Χ
Γ 454/Ζ8 οφιν: αυτοί ο. ΖΥζ)Χ
Γ 454/Ζ8 άπήχθετο: έμιοείτο. ΖΥΟ Χ
Γ 457/Ζ8 νίκη μεν δή: ή μεν νίκη. ΖΥ
Γ 457/Ζ8 φαίνεται: φανερά έοτι. ΖΥζ)Χ
φαίνετο Ζλ ||
Γ 459/Ζ8+Υ8 έκδοτε: άποδώοατε. Ζ | άπόδοτε. ΥΟ Χ
Γ 459/Ζ8 τιμήν: πρόοτιμον τοΰ πολέμου, δ έοτιν φόρον τινά καί ουντέλειαν. ΖΥζ)Χ
Γ 459/Ζ8 άποτινέμεν: έκτιννύειν, άποδιδόναι. Ζ Υ Ο Χ
έκ τινυειν ΖΥ1 ||
Γ 459/Ζ8 ήν τ ιν ’ έοικεν: ήντινα προοήκεν. ΖΧΟ£Χ
Γ 460/Ζ8 πέληταί: γένηται. ΖΥ(^Χ
Γ 461/Ζ8 έπί δ ’ ήινεον: έπήινουν καί ουγκατετίθεντο τήι γνώμηι αύτοΰ. ΖΥΥΧΧ
ΤΕΛΟΟ ΤΗΟ Γ.

ΑΡΧΗ ΤΗΟ Δ.
Δ 0/Ζ8 έδοξε τοίο θεοίο την ’Ίλιον άλώναι. διό Άθηνά μέν Μενέλαον τοξευθήναι
παρεοκεύαοεν. καί οΰτωο ουγχυθέντων τών δρκων Μαχάων μέν ίάται Μενέλαον,
Αγαμέμνων δέ άπελθών την οτρατιάν παρορμάι είο τον πόλεμον, ουμβολήο δέ
γενομένηο πολλοί έκατέρωθεν άναιροΰνται. ΖΥΡΧΗ
Δ 0/Ζ8 τοΰ Αλεξάνδρου ήττηθέντοο καί τοΰ Άγαμέμνονοο άπαιτοΰντοο κατά τάο
ουνθήκαο τήν τε Ελένην καί τα ούν αύτήι άρπαγέντα κτήματα καί την υπέρ τοΰ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 165

3 άδικήματοο τιμωρίαν, έν Διόο οί θεοί βουλεύονται περί τήο Ιλίου, καί Ζεύε προ-
τραπείε ύπό τήε 'Ήραε άποοτέλλει την Άθηνάν είε τό των Τρώων ετράτευμα,
εύγχυειν των όρκων έργαοομένην. ή δε παραγενομένη πείθει Πάνδαρον τον Ζελεί-
6 την τοξεΰεαι τον Μενέλαον, καί βληθέντοα αύτοΰ Αγαμέμνων οδύρεται καί Μαχά-
ονα τον ιατρόν μεταπέμπεται. καί έ τ ι περί την θεραπείαν τού Μενελάου άαχο-
λουμένων των άρίατων έπίααιν οί Τρώεα αύν δπλοια. Αγαμέμνων δε έπιών τό
9 ετρατόπεδον τούε μέν ήδη παραταεεομένουε παρακαλεί καί έπαινεί, το ίε δε
άγνοοΰει την έφοδον των πολεμίων έπιπλήεεει. καί ούτωε αυμπεαόντων αυτών είε
την μάχην έκατέρωθεν πίπτουει πολλοί. ΖΥί^ΧΚ
2 χρήματα Υ || 3 εν : εκ Ζ || 7 ίτοΰ) μενελάου Υ(^Χ ||
Δ 1/Ζ8+Υ8 πάρ Ζηνί: παρά τώι Διί. παρεεχημάτιεται δε τό Ζεύε, ό Ζην. Ζ Υ Ο Χ | τό
πάθοε άποκοπή (δείΐ. πάρ). Υζ)ΧΤ
1 παρεεχημάτιεθαι Ζ ||
Δ 1/Ζ8 ήγορόωντο: διελέγοντο, έκκληειάζοντο. άπό τού άγορεύειν, έξ ου ήθροίζον-
το. ΖΥΟ
Δ 2 /Ζ 5+ 05 χρυεέωι έν δαπέδωΐ: άντί τού έν τώι κεχρυεωμένωι καί καλώι έδάφει,
οϊκωι. ΖΥΟ,Χ | καταχρηετικώε δε φηαίν κυρίωε γάρ δάπεδον έπί γήα λέγεται. Ζ(Υ) |
πώε ούν τον ουρανόν πολύχαλκον λέγει καί πάλιν χρυαοΰν, ώα τό 'χρυαέωι έν
δαπέδωι'; ίατέον ούν ό τι όταν μέν ατερεόν λέγειν βούληται, τό τε πολύχαλκον
φηαιν, όταν δε καλόν, χρυαοΰν (^ΧΑΚ = Ροτρίι. 82, 20 | λέγει τον ούρανόν, 'χρυοέωι
έν δαπέδωι'. (^Χ
1-2 {έδάφει} οϊκω. <έν δαπέδω - έν τώ έδάφει) Υ II 3 πώε ίούν) Α || πώε ... δαπέδωι ογπ <3, ε ί ίίηεπι
δείιοΐίί || 4 ούν : δέ Α || βούλεται λέγειν Α ||
Δ 2/Ζ8 μετά δέ οφιοιν: έν αύτόΐο δέ. ΖΥΟ,Χ
Δ 2/Ζ8 πότνια: οεβαομία, έντιμοο. ΖΥΟ,Χ
Δ 2/Ζ8 "Ηβη: 'Ήραε: θυγάτηρ, Ήρακλέουο δέ γυνή, έζήτηται δ ι’ ήν αιτίαν ού πάρ-
εοτιν Γανυμήδηο, ών οίνοχόοο του Διόο- ένιοι μέν ούν φαοίν δ τ ι Διόο μόνου ών
3 διάκονοο, ούκ έξην αύτόν κοινώο πάοιν οίνοχοείν, ή δέ Ήβη εύλόγωο, δ τι κοινή
πάοιν έοτίν. ένιοι δέ φαοιν δ τι οκέψεωο περί τήο Ιλίο υ πορθήοεωο γιγνομένηο
εύοικονομήτωο άπεοτιν του ουνεδρίου, 'ίνα μηδέν έναντίον γένηται διά τήν πρόο
6 αύτόν χάριν, ή μόνωι δόξηι τ ί οίκτίζεοθαι. διά τ ί δέ καί μόνωι τώι Δ ιί Γανυμήδηο
υπηρετεί; ρητέον ούν δ τι Ήβη μέν άπαοι διακονεί, έπεί τό θειον άεί νεάζει τε καί
ήβαι· τούτο γάρ βούλεται αύτοίο ή τε άμβροεάα τιο ούοα καί τό νέκταρ, παρά τό
9 "νεάζειν" γεγενημένον. Γανυμήδηο δέ ύπηρετεί μόνωι τώι Διί, δ τι ό μέν Ζεύε: ό
πρώτοο έοτί νοΰο, μόνοο δέ νοΰο οίκείον έχει τό τοίε: μήδεεα γάνυοθαι- τούτο γάρ
ό Γανυμήδηο. ΖΥίφΧΚ
1 διά ποιαν Υ || 2 ών : ό Υ || μόνου : μόνοε Ζ || 3 κοινώε ογπ Υ(^Χ || 4 γενομένηε Υ II 6 δόξει Ζ :
δείξη Υ(φΧ || 7 ύπ ερετεΐ Ζ || ήβη μέν άπαει : άπαει ή ήβη Υ II 8 άμβροεία (άβροεία) Ε = ΕΟιι "οίονεί
άβροεία" || 9 ύπηρετή Ζ || ό τι ογπ (^Χ ||
Δ 3/Ζ8 νέκταρ: τό πόμα των θεών. ΖΥΟ,Χ
τών θεών πόμα Υ(φΧ ||
Δ 3/Ζ8 έωινοχόεΐ: άντί του ένέχει, έκίρνα. έοτι δέ ό τρόποο κατάχρηοιο (~ Τ8)·
κυρίωε: γάρ οίνοχοείν έπί οίνου λέγεται. ΖΥΟ,Χ
Δ 3/Ζ8 το ί δέ: ούτοι δέ. 'δεπάεοοι' δέ έκπώμαεα, ποτηρίοιο. ΖΥΟ,Χ
Ιεππηα ρεο δέ Υζ)Χ, Ιεπιπια ευπι δέ Ζ ||
Δ 4/Ζ8 δειδέχατο: έφιλοφρονοΰντο, έδεξιοΰντο. ΖΥΟ,Χ
Δ 4/Ζ8 Τρώων πόλιν: τήν Ίλιον. Ζ Υ Ο Χ
Δ 4/Ζ8 είοορόωντεο: όρώντεο, βλέποντεο. ΖΥΟ,Χ
Δ 5/Ζ8 έπειράτο: άπόπειραν έποιείτο. ΖΥΟ,Χ
Δ 5/Ζ8 έρεθιζέμεν: έρεθίζειν, παροξύνειν. Ζ Υ Ο Χ
166 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Δ 6/Ζ8 κερτομίοιο: έρεθιοτικοΐο, χλευαοτικοϊο. ή άποτόμοιο, τό κέαρ τέμνουοιν, δ


έοτι την ψυχήν. ΖΥ(φΧ
κερτομίουο Ίλ ||
Δ 6/Ζ8 παραβλήδην: παραβολάδην άπατητικώο (~ Αρδ 128, 5), οιον παραβαλών την
αρχήν τοΰ λόγου πρ'ιν εκείνην άποοιωπήοαι. ΖΥζ)Χ
ειω πήεαι Υ ||
Δ 7/Ζ5 δοιαί: δύο. ΖΥςΧ
Δ 7/Ζ8 άρηγόνεο: βοηθοί. ΖΥ(^Χ
Δ 7/Ζ8 θεάων: των θεών. ΖΥ(φΧ
Δ 8/Ζ8 'Ήρη τ ’ Ά ργείη: ή έν ’Α ργει τήο Πελοποννήεου πολύ τιμώμενη 'Ήρα.
ΖΥ ςχκ
Δ 8/Ζ8 καί Άλαλκομενηίο: ή άλαλκοΰοα τώι μένει, δ έοτιν έπιβοηθοΰοα τήι δυνάμει,
ή ή έν Άλαλκομεναίο πόλει τήο Βοιωτίαε τιμωμένη, ένθα καί Άλαλκομένιον
Άθηνάε ιερόν, ή από Άλαλκομενηΐου δρουε τήο Άττικήο, ή παρά Άλαλκομένει
τραφεί οα Βοιωτώι. ΖΥζ)ΧΗ
1 τή ι δυνάμει ογπ Υί^ΧΚ II .. 2 ή ογπ Υί^ΧΚ || άλαλκομεναι Ζ || 3 άλαλκομενίου Υ || άλαλκομένηϊ Υ ||
Δ 9/Ζ8 άλλ’ ήτοι ταί: άλλα γάρ αύται μέν. ΖΥ(φΧ
τα ί ογπ Ίλ ||
Δ 9/Ζ8 νόοφι: χωρίο. ΖΥ(^Χ
Δ 9/Ζ8 είοορόωοαΐ: όρώοαι, βλέπουοαι. ΖΥ(^Χ
Δ 10/Ζ8 τέρπεοθον: τέρπονται, δυϊκώο. ΖΥζ)Χ
Δ 10/Ζ8 τώι δ ’ αύτε: τούτωι δε δή. ΖΥ(^Χ
Δ 10/Ζ8 φιλομμειδήο: ή φιλοΰοα τά μήδεα κατά Ήοίοδον, δ τι μηδέων έξεφαάνθη (ΤΒ.
200), ή ή φιλόγελωο. ΖΥί^Χ
1 <ή> κατά Υ ||
Δ 11/Ζ8 παρμέμβλωκεν: παραμένει, πάρεοτιν. ΖΥ(^Χ
Δ 11/Ζ8 άμύνεί: άποτρέπει, άποοοβεϊ. ΖΥζ)Χ
Δ 12/Ζ8 έξεοάωοεν: έοωοεν. ΖΥ(3
έξέεωεεν Υ ||
Δ 12/Ζ8 όϊόμενον: ύπολαμβάνοντα, προοδοκώντα. ΖΥζ)
Δ 12/Ζ8 θανέεοθαι: άποθανείν. ΖΥ
Δ 13/Ζ8 άλλ’ ήτοι νίκη μέν: άλλ’ ή μέν νίκη. ΖΥ(3
Δ 14/Ζ8 φραζώμεθα: βουλευώμεθα, οκεπτώμεθα. ΖΥ0,
Δ 14/Ζ8 δπωο: δν τρόπον. ΖΥ(3
Δ 15/Ζ8 ή ρ’ αύτιο: ή έκ δευτέρου. ΖΥ(3
Δ 15/Ζ8 φύλοπιν: μάχην τήν κατά τά πλήθη. ΖΥ(3
Δ 15/Ζ8 αίνήν: δεινήν, χαλεπήν. ΖΥ(3
Δ 16/Ζ8 δροομεν: διεγείρωμεν, έμβαλοΰμεν. ΖΥ0,
όρεωμεν Ίλ || διεγείρομεν Υ ||
Δ 16/Ζ8 μ ετ’ άμφοτέροιοιν: έν άμφοτέροιο, Τρωοίν καί 'Έλληοιν. ΖΥζ)
Δ 17/Ζ8 εί δ ’ αύτωο: εί δέ ούτωο. ΖΥ(3
Δ 18/Ζ8 ήτοι μέν οίκέοιτο: ούτωο γάρ αν οίκοίτο. ΖΥζ)
Δ 19/Ζ8 άγοιτο: έπανάγοιτο. ΖΥζ)
Δ 20/Ζ8 έπέμυξαν: μεμυκόοι τοίο χείλεοιν έπεοτέναξαν (~ Τ), δ πάοχουοιν οί
όργιζόμενοι καί μηδέν ποιείν δυνάμενοι. ΖΥζ)
Δ 21/Ζ8 πληοίαΐ: έγγύο. ΖΥ(3
Δ 21/Ζ8 αί γε: αύται. ΖΟ,
Δ 21/Ζ8 ήοθην: έκαθέζοντο, δυϊκώο. ΖΥΟι
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 167

Δ 21/Ζ8 μεδέοθην: έβουλεύοντο, διανοούντο. ΖΥΟ,


Δ22/Ζ8 ήτοι Άθηναίη: ή μεν Άθηνά. ΖΥΟ,
Δ 22/Ζ8 άκέων: άντ! τοΰ άκέουοα κα'ι ήουχοο ήν. ΖΥΟ, | κεΐται δε άντ! μεοότητοο
τήο άκήν τίθηοι γάρ αύτό κα'ι έπ'ι πληθυντικών 'ά λ λ ’ άκέων δαίνυοθε καθήμενοι' (φ
89) ζ γ ς α Μ
1 κα'ι ΖΥ : ή ζ>, ήγουν ί , δ έε τιν ΚεΓύΙιοί || 2 άκήν Νίοοίε = Γ 952) : άκήε ΖΥί^ΟΜ ||
Δ 22/Ζ8 ουδέ τ ι ειπεν: ουδέ έφθέγξατο. ΖΥζ)
Δ 23/Ζ8 οκυζομένη: όργιζομένη. Ζ Υ (^Α 15 Γκα'ι οί όργιλώτατοι Οκύθαι καλούνται
ΑΐίΓρ&ι
Δ 23/Ζ8 άγριου: χαλεπόο, άπηνήε. ΖΥΟ,
Δ 23/Ζ8 ηιρεί: κατελάμβανεν. ΖΥΟ)
Δ 24/Ζ8 ούκ έχαδε: ούκ έχώρηεεν διά τό μέγεθοε. ΖΥΟ,
Δ 24/Ζ8 χόλον: άγρίαν οργήν. ΖΥΟ,
Δ 26/Ζ8 άλιον: μάταιον, άπρακτον. ΖΥΟ)
Δ 26/Ζ8 θεΐναΐ: ποιήααι. ΖΥΟ,
Δ 26/Ζ8 πόνον: κάματον. ΖΥΟ,
Δ 26/Ζ8 ήδ’ άτέλεατον: κα'ι άπλήρωτον. ΖΥΟ)
Δ 27/Ζ5 Ιδρώθ’: τό τέλειον "Ιδρώτα". ΖΥ(}
Δ 27/Ζ8 μόγωΐ: ταλαιπωρίαι, καμάτωι. ΖΥΟ,
Δ 27/Ζ8 καμέτην: έκαμον, ΖΥ | έκοπίαεαν δυϊκώε. ΖΥΟ)
Δ 28/Ζ8 άγειρούεηΐ: άθροιζούεηι. ΖΥΟ,
Δ 28/Ζ8 τοΐό τε παιείν: κα'ι τοΐε τούτου παιείν. ΖΥΟ)
Δ 29/Ζ8 έρδε: πράττε. ΖΥΟ,
Δ 29/Ζ8 άτάρ ου το ι πάντεα έπαινέομεν θεο'ι άλλοι: ού μην αυναινοΰμέν αοι οί λοι­
ποί θεοί, ό έοτιν ούκ έπαινούμέν οε τούτο ποιοΰντα. ΖΥΟ)
Δ 30/Ζ8 όχθήοαο: οτενάξαο. ΖΥΟ,
Δ 31/Ζ8 τ ί νύ οε: τ ί δη οε. ΖΥ€}
τ ί νύ ε ’ Ζλ = θ 25 ||
Δ 32/Ζ8 τόοοα: τοοαΰτα. ΖΥΟ,
Δ 32/Ζ8 ρέζουοιν : πράττουοιν. ΖΥΟ.
Δ 32/Ζ8 ό τ ’ άοπερχέο: ό τι άδιαλείπτωο. ΖΥζ)
Δ 32/Ζ8 μενεαίνειο: προθυμήι. ΖΥΟ,
ποθεΐο α<Μ. ΖΓ ||
Δ 35/Ζ8 ώμον βεβρώθοιο: ώμον φάγοιο. ΖΥΟ)
Δ 36/Ζ8 τό τε κεν: τότε αν. ΖΥΟ,
Δ 36/Ζ8 έξακέοαιο: ίάοαιο. ΖΥΟ,
Δ 37/Ζ8 έρξον : πράξον ΖΥΟ) | όπωο άν βούληι. ΖΟι
βούλει Ζ ||
Δ 37/Ζ8 μη τούτο γε νεΐκοο: μη αύτη ή φιλονεικία. ΖΥζ)
Δ 37/Ζ8 όπίοοω: έν τώ ι μετά ταΰτα χρόνωι· τό δε ό λ ο ν μη, φηοίν, αύτη ή μέρια
μεγάληο έχθραο έν ύοτέρωι ήμΐν αιτία γένηται. ΖΥ(3
Δ 40/Ζ8 όππότε κεν: ότε άν. ΖΥζ)
οπότε άν Υ ||
Δ 40/Ζ8 μεμαώο: προθυμούμενοο, θέλων. ΖΥζ)
Δ 40/Ζ8 έξαλαπάξαΐ: έκπορθήοαι, οτρέψαι. ΖΥ(3
Δ 41/Ζ8 την έθέλω: ήν άν βουληθώ. έλαβεν δε άρθρον προτακτικόν άντί ύποτακτι-
κοΰ. ΖΥ(3
Δ 41/Ζ8 όθΐ: ένθα, όπου. ΖΥΟι
168 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Δ 41/Ζ8 έκγεγάαοιν: έκγεγένηνται, κατοικοΰοιν. ΖΥΟ,


έγγεγάαοι (ί§ίΙιΐΓ "κατοικοΰοιν") / έκγεγάαοι νν. 11. Ηογπ. ||
Δ 42/Ζ8 μή τι: μηδαμώο. ΖΥΟ,
Δ 42/Ζ8 διατρίβειν: παρέλκειν, άναβάλλεοθαι. ΖΥΟ,
Δ 42/Ζ8 άλλα μ’ έαεαΐ: άλλα ουγχωρήοαί μοι. ΖΥΟ,
Δ 43/Ζ8 δώκα έκών: εδωκα Βέλω ν, δοκέΐ δε πωο εναντίον είναι τό 'έκών άέκοντί γε
θυμώι', διό «καλώο» ό Τρύφων φηοίν «ευναλείψαο έν τώι δώκα ουνάπτει τό άέκων,
ϊνα ηι 'δώκ’ άέκων άέκοντί γ ε θυμώι'» (ίϊ. 95 νθίδθη). ή έκών έγώ οοι εδωκα, άεκού-
οηο μου τήο διανοίαο, δ έοτι "καίπερ μή βουλόμενοο". ΖΥίφλΚ
2 φηοίν ογπ Υ<3 || δώκα <έκών> Υ || άέκων : έκών Α ||
Δ 43/(^8 καί γάρ έγώ οοι δώκα έκών άέκοντί γε θυμώΐ: ζητείται πώο ό Ζεύε άμα μέν
έκών λ έγει τή ι Ή ραι χαρίεαεθαι, άμα δε άκων. έετιν ούν είπ εΐν ό τι έκών μέν
3 δίδωειν ώε αν άδελφήι καί γυναικί, άκων δε ό τι τούε φιλτάτουε πρόε άπώλειαν
δίδωειν. καί γάρ οί έν θαλάεεηι πλέοντεε, ό π ό τ’ αν περιπέεωει κινδύνωι έκβάλλου-
ει τον φόρτον είε την θάλαεεαν, έκόντεε τε καί άκοντεα, έκόντεα μέν ϊνα αωθήναι
6 δυνηθώαιν, άκοντεα δε δ τι τον φόρτον άπόλλουοι δ ι’ δν πλέουοι. (^Κ = Ροτρίι. 69,20
Τ Δ 43/Α8 άέκοντί γ ε θυμώΐ: βιαζόμενοο, ώοπερ οί πλέοντεο έκόντεε: μέν άποβάλ-
λουεα τά φορτία, ινα οωθώοιν, άκοντεο δε ζημιοΰνται. ΑΚ
Δ 44/Ζ8 αϊ γάρ ύ π ’ ήελίωι τε : δοαι γάρ ύπό τον ήλιον καί τον τούο άοτέραο έχοντα
ουρανόν. ΖΥΟ,
Δ 45/Ζ8 ναιετάουοιν: κατοικοΰνται (~ Τ 1). ένεργητικόν ειπεν άντί παθητικού. ΖΥΟ)
ένεργητικόν : παθητικόν Ζ || παθητικού : ένεργητικοΰ Ζ ||
Δ 46/Ζ8 τάων μοι: τούτων μοι. ΖΥΟ)
Δ 46/Ζ8 περί κήρι: έκ ψυχήο. ΖΥΟ,
Δ 46/Ζ8 τιέοκετο: έτιμάτο. ΖΥΟ,
Δ 46/Ζ8 ίρή: ιερά, μεγάλη. ΖΥΟ,
Δ 47/Ζ8 έϋμμελίω: ευ περί την μελίαν ήοκημένου, πολεμικού. ΖΥ
ήοκημένω 6ΐ πολεμικώ ΖΥ, οογγ. Ιζ> ||
Τ Δ 4 7 /0 ? έϋμμελίω: το€ ευ ποτέ τήι μελίαι χρηοαμένου, πολεμικοΰ. μελία δε ειδοο
δένδρου εύθέτου είο δόρατων καταοκευήν (= Τ 3902)). 0)
Δ 48/Ζ8 έδεύετο: ένδεήο έγένετο. Ζ ~ Β 2292)
Δ 49/Ζ8 λοιβήο: οπονδήο. 'κνίοηο' δε τήο άναφερομένηο έκ τών θυμάτων άναθυμιά-
οεωο. ΖΥΟ,
1 Ιεππηα οικη δέ ΖΥ || θυμάτων : θυοιών Υ ||
Δ 49/Ζ8 τό γάρ λάχομεν γέραο ήμεΐο: ταύτηο γάρ τήο τιμήο κατηξιώθημεν παρά τών
άνθρώπων. ΖΥΟΙ
1 παρά : ύπό Υ<3 ||
Δ 50/Ζ8 βοώπιο: μεγαλόφθαλμοο, καλή. ΖΥΟ)
Δ 51/Ζ8 ήτοι έμοί: έμοί μέν δη. ΖΥ€}
Δ 51/Ζ8+Υ8 πολύ φίλταταί: Γκατά πολύ Υ (= Α 1672)ή προοφιλέοταται. ΖΥΟ)
Δ 51/Ζ8+(38 πόληεο: πόλειο. ΖΥΟ, | τό λη η διά τό μέτρον. οί Ε 788/0,5 "τό ώ μέγα
διά τό μέτρον".
Δ 53/Ζ8 τάο: ταύταο. ΖΥΟ,
Δ 53/Ζ8+(38 διαπέροαΐ: έκπορθήοαι. ΖΥ | έκπόρθηοον άπαρέμφατον άντί προοτακτι-
κοΰ (~ Ηά). 01 οί Δ 642) θΐ ε 3422) έρξαι- πράξον.
έκπορθήοαι Υ : έκπορθήοειν Ζ ||
Δ 53/Ζ8 δ τ ’ άν τ ο ν δ τ ’ άν οοι. ΖΥ(}
Δ 53/Ζ8 άπέχθωνταί: μιοηθώοιν. ΖΥΟ.
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 169

Δ 54/Ζ8 πρόοθ’ ΐοταμαί: προΐοταμαι, ύπερμαχώ. ΖΥζ)


πρό θ ’ ΖΜΙ
Δ 54/Ζ8 ούδέ μεγαίρω: ούδέ φθονώ, ούδέ άντιπράττω. ΖΥζ)
Δ 55/Ζ8+(38 ούκ είώ: ούκ έώ, ΖΟ \ ο ν ουγχωρώ (~ Β 16523). (3
Δ 56/Ζ8 ούκ άνύω: ούδέν ωφελώ, ούδέν πράοοω. ΖΥΟ
όφελώ Ζ ||
Δ 56/Ζ8 έπειή: επειδή. ΖΥΟ
Δ 57/Ζ8 χρή: δει, προοήκόν έοτιν. ΖΥΟ
Δ 57/Ζ8 θέμεναι: θείναι, ποιήοαι. ΖΥΟ,
π ο ιεΐεα ι Ζ ||
Δ 57/Ζ8 ούκ άτέλεοτον: ούκ άπλήρωτον. ΖΥζ)
Δ 58/Ζ8 ένθεν: εντεύθεν δθεν καί οοί· τών αύτών γονέων. ΖΥζ)
αύτώ Ζ ||
Δ 59/Ζ8 πρεοβυτάτην: έντιμοτάτην. ΖΥΟ)
Δ 59/Ζ8 τέκετο: έγέννηοεν. ΖΥΟ)
Δ 59/Ζ8 άγκυλομήτηο: οκολιά βουλευόμενοο. ΖΥΟ, | ή ό περί τών δυοευρέτων καί
οκολιών εύχερώο ΖΥζ)Α | δυνάμενοο βουλεύεοθαι, ουνετόο. ΖΥΟ,ΧΑ
2 ευχερών Ζ || ευνετόε : καί ευνετώε ΥΧ ||
Δ 60/Ζ8 άμφότερον: κατά άμφότερα, διά τό κα'ι άδελφήν ειναί οου, κα'ι γυναίκα. ΖΥΟ)
Δ 60/Ζ8+(38 γενεήΐ: τήι εύγενεία. ΖΥ | τήι γενεάι. 0
Δ 60/Ζ8 ούνεκα: κα'ι δτι. Ζ Υ Ο Χ
Δ 60/Ζ8 παράκοιτιο: γαμέτη. ΖΥΟ,Χ
Δ 61/Ζ8+Υ8 κέκλημαί: είμί, Ζ Υ Ο Χ | ύπάρχω. Υ(φΧ (Τ1 Ίακώο είμί)
Δ 62/Ζ5 άλλ’ ήτοι: άλλά γάρ. ΖΥί^Χ
Δ 62/Ζ8 ύποείξομεν: εΐξωμεν, ουγχωρήοωμεν. ΖΥΟ,Χ
ύποείξομεν Υ<3Χλ / έπιείξομεν νν. 11. Ηογπ., έπιήξομεν Ιλ ||
Δ 63/Ζ8 έπ'ι δ ’ έψονται θεο'ι άλλοι: έπακολουθήοουοιν δε τή ι ήμών γνώμηι κα'ι οί
λοιπο'ι θεοί. Ζ Υ Ο Χ
Δ 64/Ζ8 θάοοον: τάχιον. Ζ Υ Ο Χ
Δ 64/Ζ8 έπιτείλαΐ: άντί τού έπίτειλον (~ Τ', ΑΕ δ τ ι ...), δ έοτιν πρόεταξον. διό προ-
περιεπωμένωε δει άναγινώεκειν. έετ ι γάρ άπαρέμφατον άντί προετακτικοΰ τού
έπίτειλον καί πρόεταξον. τό δέ παροξυνόμενον έπιτείλαι εύκτικόν έετι προοώπου
γ ’· ΖΥΟ
Δ 66/Ζ8 πείράν: άπόπειραν λαμβάνειν. Ζ Υ Ο Χ
Δ 66/Ζ8 ώο κεν: δπωο αν. ΖΥί^Χ
Δ 66/Ζ8 ύπερκύδανταο: ύπεράρανταο τήι δόξηι, διά την Μενελάου νίκην. ΖΥζ)Χ
ύπερκυδαντοε Ζλ ||
Δ 67/Ζ8 άρξωοι: άρξωνται, προλάβωοιν. ΖΥζ)Χ
Δ 67/Ζ8 δηλήοαοθαι: βλάψαι, παρελθείν. Ζ Υ Ο Χ
Δ * */Ζ8 δειδίοοεοθαι: φοβείοθαι ΖΟ,Χ = Β 19023
διδείεεεθαι Ζλ ε ί Ο 299 δείοεοθαι ||
Δ 73/Ζ8 πάροο μεμαυίαν: καί πρότερον προθυμουμένην. ΖΥζ)Χ
Δ 74/Ζ8 ά'ίξαοα: όρμήοαοα. Ζ Υ Ο Χ = Αρδ 15, 14
Δ 75/Ζ8 οιον δ ’ άοτέρα ήκε: τον λεγόμενον κομήτην, άοτήρ δέ άοτρου διαφέρει, δ τι
ό μέν άοτήρ έν τ ί έοτιν, τό δέ άετρον έκ πολλών ευνέετηκεν άοτέρων ξώιδιον δν, δ
καί άοτροθέτημα καλείται. Ζ Υ Ο Χ , εί Ε 523
2 τί ογπ Υ ||
Δ 75/Ζ8 ήκεν: έπεμψε. Ζ Υ Ο Χ
170 δοΐιοϋα ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Δ 76/Ζ8 τέραο: οημείον. ΖΥ(^Χ


Δ 77/Ζ8 τοΰ δε τε: τούτου δε τού άοτέροο. ΖΥζ)Χ
Δ 77/Ζ8 ίενταί: άφίενται, άποπηδώειν. ΖΥζ)Χ
Δ 78/Ζ5 ίκέλη (= Λ 467): όμοία. ΖΥ(^Χ ~ Β 478£
είκ υ ΐ’ ΙΔ = Ηογπ. ||
Δ 79/Ζ8 ήϊξεν: ώρμηοεν. ΖΥζ)Χ
Δ 79/Ζ8 κάδ’ δ ’ έθορε: κατεπήδηοεν δε. ΖΥ(φΧ | τό πάθοο ουγκοπή. ΖΥ ~ Δ 123 πάρ
Ζηνί· ... τό πάθοο αποκοπή.
Δ 79/Ζ8 θάμβοε: έκπληξιο, φόβοε. ΖΥ(φΧ
Δ 81/Ζ8 ε’ίπεεκεν: ειπεν. Ζ Υ Ο Χ
Δ 82/Ζ8 ή ρ’ αύτιο: ή πάλιν. ΖΥ(φΧ
Δ 83/Ζ8 τίθηειν: ποιεί. ΖΥ(φΧ
Δ 84/Ζ8 ταμίηε: ταμίαε, διατάκτωρ, δ έετιν δεεπότηε. ΖΥ{Χ )0
Δ 84/Ζ8 τέτυκταί: κατεεκεύαεται, υπάρχει. ΖΥ(φΧ
Δ 86/Ζ8 κατεδύεατο: κατήλθεν. ΖΥζ)Χ
Δ 87/Ζ8 Άντηνορίδηΐ: Άντήνοροε παιδί Λαοδόκωι. ΖΥΟ,Χ
λαοδόκωι : λυκάονι Υ ||
Δ 87/Ζ8 αίχμητήΐ: πολεμιετήι. ΖΥΟ,Χ
Δ 88/Ζ8 διξημένη: ξητοΰοα. ζητεί ν δε προοποιείται ή θεόε τον Πάνδαρον, ό τι
μορφήν τε κα'ι ειδοε άνθρώπου προεείληφεν. ΖΥζ)ΧΗ
Δ 88/Ζ8 ε’ί που έφεύροί: ε’ί που εύροι. ούκ άοεβεί δε, φαειν, ό Πάνδαροε, εί ή
Άθηνά ευνεβούλευεεν κα'ι ό Ζεύε άπέοταλκεν. ρητέον ούν, ό τι ό μέν Ζεύο είδώο
3 τούο δρκουο κακώο γεγενημένουο, (ούδέν γάρ έτερον Τρώεο ή έπ'ι τοΐε άλλοτρίοιο
ώμοοαν) διά τούτο έοπούδαοεν λυθήναι τάο άδίκουο ουνθήκαο. Άθηνάν δε νυν
ύποληπτέον τον λογιομόν αυτόν τον τού Πανδάρου, κα'ι ό τι αύτόο πρόο εαυτόν
6 ταΰτα διελογίζετο. άπιοτοι γάρ Λυκάονεο, κα'ι Άριοτοτέληο μαρτυρεί (Η. 151
Κοδθ). άλλοι δε κα'ι αύτοίο τοίο Όμήρου λύοντεο φαο'ιν προειρηκέναι τον ποιητήν
'πειράν' (Δ 71), α’ί κε θέληιοιν ούχ'ι πείθειν. ΖΥίφΧΑΒ ~ 932)
1 εάν που Υ, δ που X || φηειν ΖΥΑΚ || ίή) άθηνά Υ II 2 ίό) ζεύε ΥΑ || 3 ούδέ Α || έτέρωε Α || 4 (φήφουε
κα'ι) ευνθήκαε Υ II 5 αύτδν ίτδν) Υ(φΧ || 5 δ τ ι ογπ Υ II 6 <ώε> κα'ι Α || 8 πείράν τ ’ Α || αϊ (εί θ 142!) : δ ’
αι Ζ || ούχ'ι : ού Α ||
Δ 89/Ζ8 εύρε: κατέλαβεν. ΖΥΟ,Χ
Δ 89/Ζ8 Λυκάονοο υιόν: τον Πάνδαρον. ΖΥζ)Χ
Δ 89/Ζ8 άμύμονα: άψογον κα'ι άγαθόν τήι τοξικήι. ΖΥΟ,Χ
Δ 90/Ζ8 έοταότα: έοτηκότα. ΖΥΟ,Χ
Δ 90/Ζ8 κρατεραί: ίοχυραί, γενναΐαι. ΖΥΟ,Χ
Δ 90/Ζ8 άοπιοτάων: πεζώ ν, οπλιτών. ΖΥζ)Χ
Δ 91/Ζ8 εποντο: ήκολούθουν. ΖΥΟ Χ
Α 91/Ζ8 ά π ’ Αίοήποιο ροάων: άπό των τοΰ Αίαήπου ρευμάτων κα'ι ρείθρων, ό δε
Αίαηποα ποταμόε τήε ύπό τήι ’Ίδηι Λυκίαε. Ζ Υ Ο Χ
Α 93/Ζ8 ή ρ’ αν μοί: άρα αν μοι. εοτιν δε επίρρημα διαπορητικόν. Ζ Υ Ο Χ
Α 93/Ζ8 πίθοιο: πειοθείηο. διά τ ί δε ή Άθηνά είο ούγχυοιν των όρκων ού των
Τρώων τινά έπελέξατο, άλλά τών επικούρων, καίτοι κεχαριομένοο άν τιο έγένετο
3 Άλεξάνδρωι μάλλον εί τών οικείων ήν, καί διά τ ί τών επικούρων τον Πάνδαρον
έπελέξατο; καί φηειν ό Άριοτοτέληο (ίϊ. 151 Κοδθ), ό τι τών μέν Τρώων ούδένα,
διότι πάντεε αύτόν έμίεουν, ώε ό ποιητήο φηειν Ίοον γάρ οφιν πάοιν άπήχθετο
6 κηρί μελαίνηι' (Γ 464), τών δέ έπικούρων τον Πάνδαρον έπελέξατο, ώε φιλοχρήμα-
τον. οημεΐον δέ ή τών ίππων αύτοΰ έ π ’ οίκου κατάλειψιο, ίνα μή δαπανάι (Ε 192),
καί ό τι φύοει έπίορκοο. τό γοΰν έθνοο έτι καί ν€ν δοκεί είναι, δθεν έκεΐνοο ήν,
9 έπίορκον. οί δέ τινεο ούτωο λύουοιν, ό τι άρίοτου ήν χρεία τοΰ δυναμένου τρώοαι
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 171

καί καταοτοχάοαοθαι. ούκ ήν δε εν τώι Τρωϊκώι μέρει τΐο ή Άλέξανδροο μόνοο καί
Πάνδαροο, εύφυήο οϋτωο, ώο καί έπιφωνήοαι τον π ο ιη τή ν 'Πάνδαροο, ώι καί τόξον
Απόλλων αύτόο έδωκεν' (Β 827), ό οημαίνει την τοξικήν. καί ώο άριετον ούν αύτόν
έπελέξατο τοξότην. ΖΥζ)ΧΑΗ οί 882)
1 πείθοιο 7λ || 3 (μάλλον) ε ΐ Α || 5 εφ ιν ίπάειν) Α || 6 έπελέξαντο Ζ || 7 οίκον Α || κατάληψιε Ζ || 8
(καί) δ τ ι Α || γοΰν : γάρ Α || έθνοε (τοιοΰτον) Υ II 9 επίορκον ογπ Υ || οί 8έ τιν ε ε : τιν έ ε 8έ Α || 12
καί ογπ ΥΑ || καί άριεόνουν Ζ ||
Δ 93/Ζ8 δαίφρον: πολεμικόν φρόνημα έχων. ΖΥ(φΧ
δα'ίφρων ΥΧλ = Β 875 ||
Δ 94/Ζ8 τλαίηε κεν: καρτερήεειαε άν, ύπομείνειαε. ΖΥΟ,Χ
Δ 94/Ζ8 Μενελάωι έπιπροέμεν: έπιπέμψαι τώ ι Μενελάωι. έοτι δε άπαρέμφατον
άντ'ι ενεργητικού. ΖΥΟ,Χ
έπ ε ί προέμεν Ζλ || 2 ενεργητικού Ζ (οί ΖΡΕ 132, η. 18) : προοτακτικοΰ Υ(^Χ αεηυε ρεενεΓδυπι ||
Δ 94/Ζ8 ταχύν: τον ταχέωε φερόμενον. ΖΥΟ,Χ
Δ 95/Ζ8 πάει δέ κεν Τρώεοοί: άντ'ι τοΰ παρά πάντων των Τρώων. ΖΥΟ,Χ
Δ 95/Ζ8 κΰδοο: δόξαν, 'άροιο' δέ κτήοηι, λάβοιο. ΖΥΟ,Χ
Ιεπιπια ρΓο δέ Υί^Χ, Ιεπιπια ουπι δέ Ζ ||
Δ 97/Ζ8 τοΰ κεν δη πάμπρωτα: παρά τούτου δη πάντων πρώτον, πρόο καιρόν δέ ή
Άθηνά βαοιλέα κέκληκεν τον Αλέξανδρον, ένεκα τοΰ μάλλον πέΐοαι τον Πάνδαρον
έλπίδι μείζονοε δωρεάο. ΖΥζ)ΧΑΗ
1 προο καιρόν Α : πρόοκαιρον ΖΥέ^ΧΚ || 2 μάλλον : μενέλαον Υ || τον πάνδαρον : αύτόν Α ||
Δ 97/Ζ8 φέροιο: άπενέγκοιο, λάβοιο. ΖΥΟ,Χ
Δ 98/Ζ8 αΐ κεν ’ί δηι: εά ν θεάοηι. ΖΥΟ,Χ
θεάοηται Υ = Α 522Ώ ||
Δ 99/Ζ8 δμηθέντα: άναιρεθέντα, δαμαοθέντα. ΖΥΟ,Χ
Δ 99/Ζ8 πυρήο έπιβ ά ντ’ άλεγεινήο: άλγεινήο, χαλεπήο. οί γάρ άρχαίοι τά οώματα
ούκ έθαπτον ύπό γην, εί μη πρότερον έκαυοαν. ειθ ’ ούτωο την τέφραν ούν τοΐο
όοτοΐο έχώννυον, έν άγγείωι τιν'ι άποθέμενοι. ΖΥΡΧΑΗ
1 οί γάρ αρχαίοι : ό τι οί αρχαίοι Α ||
Δ 99/Ζ8 έπιβάντα: έπιβιβαοθέντα. έπιτεθέντα. ΖΥΟ,Χ I ό τρόποο κατάχρηοιο (~ Δ
3©). ΖΥ
Δ 100/Ζ8 όίοτευοον: τόξευοον. ΖΥΟ,Χ
Δ 100/Ζ8 Μενελάου: άντ'ι τοΰ κατά τοΰ Μενελάου, 'κυδαλίμοιο' δέ ένδοξου. ΖΥΟ,Χ
κατά τοΰ μενελάου άντί τοΰ Ζ || Ιεπιπια ρΓο 8έ Υ^X, Ιεπιπια ευπι 8έ Ζ ||
Δ 101/Ζ8 εύχεο: εύχου. Ζ Υ Ο Χ
Δ 101/Ζ8 Λυκηγενέί: τώι έν Λυκίαι τιμωμένωι, γεγεννημένωι. φαο'ιν γάρ ό τι λαθέΐν
οπουδάξουοα ή Λητώ την 'Ήραο ζηλοτυπίαν είο Λυκίαν άπηλλάγη. ΖΥ(3ΧΑΚ | ώο καί
"Αγνών έν τήι Δεκαοτίχωι λέγει. ΖΥ(^ΧΑ
1 γάρ ογπ Α || 2 άπηλλάγη ΒεΙιΙιεΓ : άπαλλαγήναι ΖΥΑ || 2-3 άπηλλάγη ... λ έγει : άπιοΰεα έγέννηεεν
έκει τον άπόλλωνα ^X || 3 ε ί Αίΐιεη. 13, 602ε "Αγνών ό Άκαδημαϊκόε ||
Δ 101/Ζ8 κλυτοτόξωΐ: τώι ένδόξωι περί την τοξικήν. ΖΥΟ,Χ I τεοοάρων γάρ τεχνών
έφοροο ό θεόο· τοξικήο, μαντικήο, ίατρικήο, μουοικήο. ΖΥ(3ΧΑΚ
1 τώ ι ογπ Υ(φΧ || τοξικήν (τέχνην) Υ<3 || γάρ : δέ Α || 2 τοξικήε ίατρικήε μαντικήε καί μουεικήε ΥΑ,
τοξικήε ίατρικήε, μουεικήε καί μαντικήε (^Χ ||
Δ 102/Ζ8 πρωτογόνων: πρωτογεννήτων, πρωίμων. ΖΥΟ,Χ
Δ 102/Ζ8 ρέξειν: ίερουργήοειν, θύοειν. ΖΥΟ,Χ
Δ 103/Ζ8 νοοτήοαο: ύποοτρέψαο, έπανελθών είο τήν θαυμαοτήν Ζέλειαν. ΖΥΟ,Χ I ή
γάρ ύπό τή ι ’Ίδηι Λυκία τό παλαιόν Ζέλεια έκαλέΐτο, διά τό τον Άπόλλωνα έν
αύτήι λίαν εύοεβείοθαι. ΖΥ(^ΧΑ
1 ή γάρ : ό τι ή Α || 2 τό παλαιόν ογπ Υ(^Χ || τον ογπ Ζ ||
172 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Δ 103/Ζ8 αοτυ: πόλιν. ένθεν καί τον πολιτικόν άοτεΐον φαμέν. ΖΥζ)Χ
δθεν Υ || άετίον Ζ : έφ έετιον Υ<3Χ ||
Δ 104/Ζ8 αφρονί: άνοήτωι. ΖΥ(φΧ
Δ 105/Ζ8 έούλα: έγύμνου, έξέβαλλεν τήο θήκηο. ΖΥζ)Χ
Δ 105/Ζ8 έύξοον: καλώο έξεομένον, δ έοτι κατεεκευαεμένον. Ζ Υ Ο Χ
Δ 105/Ζ8 ίξάλου: ήτοι τελείου, ή πηδητικοΰ καί ορμητικοί) παρά τό Ικνειαθαι, ή ώε ό
Πορφύριοε λέγει, τον τομίαν. ευμβαίνει γάρ, φηείν, πολλάκιε, των αγρίων αίγών
τούα τελείουα, διωκομένουα έν ταία θήραιε, κατά την παράτριψιν άποβάλλειν τά
γεννητικά μόρια (ρ. 71, 20 δοΗιτκΙεί'). ΖΥζ)ΧΑΗ
2 φ η ε ίν ογπ Υ(φΧ || α γ ρ ίω ν ογπ Υ ||
Δ 106/Ζ8 ύπό ετέρνοιο: ύπό τό ετήθοε ΖΥΟ,Χ | επιτυχών έβαλεν. ΖΟ Χ
Δ 107/Ζ8 δεδεγμένοε: έπιτηρήεαε, έκδεχόμενοε. Ζ Υ Ο Χ
Δ 107/Ζ8 έν προδοκήιεί: τόποιε πρόα ένέδραν έπιτηδείοιε προεκοπεΰεαι. άπό του
δοκέΐν. Ζ Υ Ο Χ
Δ 108/Ζ8 ύπτιου: έπί νώτον. τό δε ’βεβλήκει’ αντί έβαλεν, άνείλεν, άπαρέμφατον
άντί ένεργητικοΰ (= Ε 3942), αί Δ 9423). ΖΥ
1 α ν τί <τοΰ> έβαλεν ίάνεΐλεν) Υ || άπαρέμφατον ά ντί ενεργητικού άεΐενίΐ Υ, ά ν τί όριετικοΰ Νίεοίε
= Δ 49223, δεά ε ί ΖΡΕ 132, η. 18 ||
Δ 109/Ζ8 κέρα: κέρατα, αποκοπή τό πάθοα. Ζ Υ Ο Χ
Δ 109/Ζ8 έκκαιδεκάδωρα: έκκαίδεκα παλαιετών. δώρον γάρ καλείται ή παλαιατή ή
έατιν έκταειε των τήο χειρόο τεοοάρων δακτύλων. ΖΥί^ΧΑΚ | οί δε έκκαίδεκα
ένιαυτών. ώροο γάρ ό ένιαυτόο. δπερ άτοπον. ΖΥζ)ΑΗ
1 ό παλαιετήε δ Ζ || 2 οί δε : ή καί Α ||
Δ 109/Ζ8 πεφύκεΐ: έβεβλαοτήκει. ΖΥ(φΧ
Δ 110/Ζ8 άοκήοαο: κοομήοαο, έργαοάμενοο. Ζ Υ Ο Χ
Δ 110/Ζ8 κεραοξόοο: κερατουργόο, κερατογλύφοο. Ζ Υ Ο Χ
Δ 110/Ζ8 ήραρε: προοήρμοοεν. 'τέκτων' δε νυν ό καλούμενου τοξοποιόο. ή κοινώο
πάο τεχνίτηο τέκτων λέγεται άπό τού τεύχειν, δ έοτιν καταεκευάζειν τι. Ζ Υ Ο Χ
1 Ιεππηα ρΓΟ δε X || 2 τέκτων ογπ Υ ||
Δ 111/Ζ8 λειήναο: ξέοαο, λεία ποιήοαο. Ζ Υ Ο Χ
Δ 111/Ζ8 κορώνην: νυν τό έπικαμπέο άκρον τού τόξου λέγει, δθεν άπήρτηται ή
νευρά. ΖΥίφΧΚ οί φ 4623 "κρίκου, κόρακοο".
Δ 112/Ζ8 τανυοοάμενοο: έκτείναο. Ζ Υ Ο Χ
Δ 112/Ζ8 π ο τί γαίηι άγκλίναο: πρόο τήι γήι έπερείοαο έαυτόν, δηλονότι ένεκα τού
μή όραθήναι ύπό των Ελλήνων. ΖΥίφΧΑ
Δ 113/Ζ8 πρόοθεν: έμπροοθεν αύτοΰ. 'οάκεα' δε τάο άοπίδαο. Ζ Υ Ο Χ
Ιεππηα ρΓΟ δέ Υζ)Χ, Ιεπιπια ευπι δε Ζ ||
Δ 113/Ζ8 οχέθον: έοχον. ΖΥί^Χ
Δ 114/Ζ8 μή πρίν: μή πρότερον. ΖΥ(φΧ
Δ 114/Ζ8 άναίξειαν: άνορμήοειαν. Ζ Υ Ο Χ
Δ 115/Ζ8 βλήοθαι: βληθήναι. Ζ Υ Ο Χ
Δ 116/Ζ8 έούλα πώμα: άφήιρει τήο βελοθήκηο τό πώμα. Ζ Υ Ο Χ
Δ 116/Ζ8 έλετο: είλετο, έλαβεν. Ζ Υ Ο Χ
Δ 117/Ζ8 άβλήτα: μή έπιβεβλημένον, καινόν. ΖΥ(φΧ
μηδενί Υ, μή δ ’ <3Χ ||
Δ 117/Ζ8 πτερόεντα: έπτερωμένον, ή ταχέωο φερόμενον. Ζ Υ Ο Χ
Δ 117/Ζ8 μελαινέων: είο βάθοο διηκουοών, δεινών. Ζ Υ Ο Χ
Δ 117/Ζ8 έρμ’ όδυνάων: έρειομα ένερείδον τάο όδύναο. Ζ Υ Ο Χ
Δ 118/Ζ8 κατεκόομεί: κατετίθει, κατέταττεν, ήρμοζεν τήι νευράι. Ζ Υ Ο Χ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 173

Δ 118/Ζ8 πικρόν: οδυνηρόν, χαλεπόν. Ζ Υ Ο Χ


Δ 122/Ζ8 γλυφίδαο: τάο παρά τοίο πτεροία εντομάο τοΰ βελουο, την χηλήν όπου
εντίθεται ή νευρά. ΖΥΟ,Χ
Δ 123/Ζ8 μαζώΐ: τώι μαοτώι. ΖΥΟ,Χ
Δ 123/Ζ8 πέλαοεν: προοήγαγεν. ΖΥΟ,Χ
Δ 123/Ζ8 οίδηρον: την ακμήν τοΰ βελουο. ΖΥΟ,Χ
Δ 124/Ζ8 κυκλοτερέε: εΰκυκλον. επειδή δε', φηείν, έτεινε τό τόξον, ώε κυκλοτερέε
γενέοθαι. ΖΥ{Χ )0
Δ 125/Ζ8 λίγξε: ποιόν τινα ήχον άπετέλεοεν. ’βιόο’ δε όξυτόνωο τό τόξον (~ Α
491/Α γ). Ζ Υ Ο Χ
1 τινα ογπ Υ || άπετέλεεαν Ζ || Ιεπιπια ρΓο 8έ Υί^Χ, Ιεπιπια ευπι 8έ Ζ ||
Δ 125/Ζ8 ίαχεν: ήχον άπετέλεοεν. ΖΥΟ,Χ
Δ 125/Ζ8 άλτο: άφήλατο. ΖΥΟ,Χ
Δ 126/Ζ8 όξυβελήο: ήτοι ό ταχέωο βάλλων, ή ταχέωο βαλλόμενοο. ΖΥΟ,Χ
ή <ό> Υ<5 II
Δ 126/Ζ8 καθ’ όμιλον: κατά τό πλήθοο. Ζ Υ Ο Χ
Δ 126/Ζ8 έπιπτέοθαι: έπιπεταοθήναι, έφάψαοθαι. Ζ Υ Ο Χ (Α1ί έμπεοεΐν, οί Ο 451)
Δ 126/Ζ8 μενεαίνων: προθυμούμενοο. ό τρόποο μεταφορά άπό έμψυχων έπί άψυχα
(οί Τ8, ~ Λ 574/ΑΚ). Ζ Υ Ο Χ
επ ί άψυχων Υ(^Χ ||
Δ 127/Ζ8 ουδέ εέθεν, Μενέλαε, θεοί μάκαρεε λελάθοντο: εοΰ δέ, ώ Μενέλαε, οί θεοί
οί μακαριεμοΰ άξιοι ούκ έπελάθοντο. καλείται δέ ό τρόποε ουτοε άποετροφή. ΖΥζ)Χ
2 ούτοε ογπ Υ ||
Δ 128/Ζ8 άγελείη: ή Άθηνά, ή άγουοα λείαν άπό των πολέμων, ό έοτιν ή λαφυραγω-
γόο. Ζ Υ Ο Χ
1 πολεμίων Υζ)Χ || δ έε τιν ογπ Υ ||
Δ 129/Ζ5 ή τοί: ήτιο οοι. Ζ Υ Ο Χ
Δ 129/Ζ8 πρόοθε οτάοα: προοταθείοά οου καί ύπεραοπίοαοα- Ζ Υ Ο Χ | έξ ου ρυοαμένη
(οί Δ 542) "ύπερμαχώ"). Ζ
εοι Υ<3 ||
Δ 130/Ζ8 τόοον: τοοοΰτον. Ζ Υ Ο Χ
Δ 130/Ζ8 έεργεν: άπείργεν, έκώλυεν. ΖΥζ)Χ
Δ 130/Ζ8 άπό χροόο: άπό τοΰ χρωτόο, άπό τοΰ οώματοο. ΖΥζ)Χ
Δ 130/Ζ8 ώο ότε μήτηρ: δίκην μητρόο. Ζ Υ Ο Χ
Δ 131/Ζ8 έέργηΐ: άπείργει, κωλύοι. Ζ Υ Ο Χ
έ έ ρ γ ε ι- άπείργει, κωλύει Υ^X ~ Ν 706Ώ ||
Δ 131/Ζ8 ότε: οπότε. Ζ Υ Ο Χ
Δ 131/Ζ8 ήδέϊ λέξεται ΰπνωι: όπόταν τώι ήδυτάτωι ΰπνωι κρατηθέν άποκοιμηθήι.
ΖΥΟΧ
Δ 132/Ζ8 αυτή δ ’ αυτε: αυτή δέ ή δαίμων. ΖΥζ)Χ
αΰτη 1)18 Ζ ||
Δ 132/Ζ8 ϊθυνεν: ε π ’ εύθείαο ένεχθήναι έποίηοεν. ΖΥζ)Χ
Δ 132/Ζ8 όθΐ: ένθα, Ζ | όπου. ΖΥ = Β 722£
Δ 132/Ζ8 ξωοτήροο όχήεο: οί ουνέχοντεο καί οφίγγοντεο τον ξωοτήρα ίμάντεο.
ΖΥΟΧ (ΑΜ δεομοί)
Δ 133/Ζ8 χρύοειοί: χρυοοί. ΖΥΟΧ
Λ 133/Ζ8 ούνεχον: ουνείχον, έοφιγγον. ΖΥΟΧ
Δ 133/Ζ8 διπλόοο: διπλοΰο. ΖΥΟΧ
Δ 133/Ζ8 ήντετο: άπήντα, ύπέκειτο. ΖΥΟΧ
174 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Δ 134/Ζ8 έν δ ’ έπεαεν: ένέπεοεν δε. Ζ Υ Ο Χ


Δ 134/Ζ8 άρηρότι: εύ ήρμοεμένωι. ΖΥΟ,Χ
Δ 135/Ζ8 έλήλατο: διεληλύθει, έπέπηκτο. ΖΥΟ,Χ
Δ 135/Ζ8 δαιδαλέοιο: πολυκατεργάετου, ποικίλου. ΖΥΟ,Χ
ποικίληε Ζ ||
Δ 136/Ζ8 ήρήρειετο: ήρμοετο, ένεπάγη. ΖΥΟ,Χ
Δ 137/Ζ8 μίτρηε: ζώνηε. μίτρα δε έλέγετο τό έεώτερον τήε λαγόνοε είλημα έρεοΰν
χαλκώι έξωθεν περιειλημένον. ΖΥΟ,Χ
1 έρεοΰν : ειδηροΰν Υ ||
Δ 137/Ζ8 έρυμα χροόε: φύλαγμα καί άεφάλιεμα τού εώματοε. ΖΥΟ,Χ
Δ 137/Ζ8 έρκοε άκόντων: τειχίο ν καί περίφραγμα των δοράτων. ΖΥΟ,Χ
Δ 138/Ζ5 ή οί: ήτιε αύτώι. Ζ Υ Ο Χ
Δ 138/Ζ8 πλείετον έρυτο: πολύ έβοήθηεεν. ΖΥΟ,Χ
Δ 138/Ζ8 διά προ δε είεατο καί τήε: διήλθεν δε καί δ ι’ αύτήε τό βέλοε. ΖΥΟ,Χ
τό βέλοε ογπ Υ(^Χ ||
Δ 139/Ζ8 άκρότατον χρόα: την επιφάνειαν τού δέρματοε. ΖΥΟ,Χ
του εώματοε Υ(^Χ = χ 278Ώ ||
Δ 139/Ζ8 έπέγραψεν: έπέξεεεν. ΖΥΟ,Χ
Δ 140/Ζ8 έρρεεν: έρρει, έφέρετο. ΖΥΟ,Χ
Δ 140/Ζ8 κελαινεφέε: μέλαν Γώε νέφοε Ιλ ΖΥ εί Β 4122) "μελανονεφέε".
Δ 140/Ζ8+(38 ε ξ ώτειλήε: έκ τού τραύματοε. από τού ούτάεθαι, ΖΥ(^ΧΑ| δ έετι
τετρώεθαι. Ζ(^ΧΑ I διαφέρει ώτειλήε ούλή. ώτειλή μεν λέγεται αύτό τό τραύμα,
ούλή δε ό τύλοε τού θεραπευθέντοε τραύματοε. ζ)Χ(Α)Η ε ί Αιώιώ. 525
2 ώτειλή ... τραύμα ογπ Α ||
Δ 141/Ζ8 έλέφαντα: έλεφάντινον όετοΰν. ΖΥΟ,Χ
Δ 141/Ζ8 φοινίκι: φοινικώι χρώματι, δ έετιν έρυθρώι βάμματι. ΖΥΟ,Χ
Δ 141/Ζ8 μιήνηΐ: χρίεηι, βάψηι. ΖΥΟ,Χ
Δ 142/Ζ5 Μηιονίε: Λυδή. Ζ Υ Ο Χ
Δ 142/Ζ8 Κάειρα: Καρίνη. από Καρίαε, ώε των χωρίων τούτων τό παλαιόν καλαία
βαφαια χρωμένων. ΖΥζ)ΧΑ
Δ 142/Ζ8 παρήϊον: παραγναθίδιον, τό νΰν χαλινάριον λεγόμενον. ΖΥΟ,Χ
καλούμενου Υ(^Χ ||
Δ 143/Ζ8 έν θαλάμωΐ: έν τώι οϊκωι. ΖΥΟ,Χ
Δ 143/Ζ8 πολέεε: πολλοί αύτό. ΖΥΟ,Χ
πολλοί <δέ> Υ(^Χ || αύτώ Ζ ||
Δ 143/Ζ8 ήρήεαντο: ηύξαντο. ΖΥΟ,Χ
Δ 144/Ζ8 άγαλμα: καλλώπιεμα παν, έφ ’ ώι τια άγάλλεται καί χαίρει, οί δέ μεθ’
"Ομηρον ποιηταί άγαλμα ειπον τό ξόανον. ΖΥζ)ΧΗ
Δ 145/Ζ8 έλατήρι: τώι ήνιόχωι. ΖΥΟ,Χ
Δ 146/Ζ8 τόΐοί τοί: ούτωε εοι. ΖΥΡΧΤ1
Δ 146/Ζ8 μιάνθην: έμιάνθηεαν, έμολύνθηεαν. Ζ Υ Ο Χ
έμολύεθηεαν Ζ ||
Δ 147/Ζ8 εύφυέεε: εύφυείε, καλοί. ΖΥΟ,Χ
Δ 147/Ζ8 αφυρά: τά άπολήγοντα μέρη πρόα τώ ι άετραγάλωι, καί έκ πλαγίων
έξέχοντα τήε κνήμηε καί τήε περόνηε. εϊρηται δέ μεταφορικώε άπό τών χαλκευτι­
κών εφυρών. ΖΥζ)ΧΑΗ
Τ Δ 147/Υ8 εφυρά: τά άπολήγοντα μέρη τού ποδόα τά περί τούα άετραγάλουε. (ροδί
146 τοίοι) Υ
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 175

Δ 147/Ζ8 ύπένερθε: κάτωθεν. Ζ Υ Ο Χ


ύποκάτωθεν Υ(φΧ = Β 15023 ||
Δ 148/Ζ8 ρίγηοεν: έφοβήθη, έφριξεν. ΖΥΟ,Χ
Δ 149/Υ8 ώο εΐδεν: ώο έθεάοατο. Υ
Δ 151/Ζ8 ώο δε ’ίδεν: ώο έθεάοατο δε. Ζ Υ Ο Χ
8 ’ Ζλ = Ξ 294 ||
Δ 151/Ζ8 νεΰρόν τε καί όγκουο: νεΰρον μεν έν ώι δέδεται τό οιδήριον τοΰ βέλουο
πρόο τον κάλαμον (= Κ). 'όγκουο' δε τάο άκίδαο καί έξοχάο τοΰ βέλουο. ΖΥΟ,Χ (Α1ί1
τούο τήο άκίδοο λέγει πώγωναο ~ φ 6123, δο 118, 22)
1 είδηρον Υ<3Χ ||
Δ 151/Ζ8 έκτόο έόνταο: έξωθεν τοΰ έλκουο όρωμένουο. ΖΥΟ,Χ
έλκουο Ζ : οώματοο Υ, βέλουο ζ)Χ ||
Δ 152/Ζ8 άψορρόν οί: είο όπίοω πάλιν αύτώι ή ψυχή 'άγέρθη', τουτέοτιν έπιουν-
ηθροίοθη, έπιουνήχθη. ΖΥΟ,Χ
1 είο τούπίοω Υ(φΧ || έπιουνηθροίοθη ογπ Υ ||
Δ 153/Ζ8 βαρυοτενάχων: μεγάλα οτενάζων. ΖΥΟ,Χ
Δ 154/Ζ8 έχων: κρατών. ΖΥΟ,Χ
Δ 155/Ζ8 καοίγνητε: άδελφέ. ΖΥΟ,Χ
Δ 155/Ζ8 θάνατόν νύ τοί: τον θάνατον δή οοι. Ζ Υ Ο Χ
Δ 155/Ζ8 δρκι’ έταμνον: άντ'ι τοΰ έπ'ι τώ ι οώι θανάτωι τούο δρκουο έποιηοάμην.
ΖΥΟΧ
Δ 156/Ζ8 οιον: μόνον οε υπέρ των Ελλήνων ποιήοαο μάχεοθαι. ΖΥΟ,Χ
οίον (προοτήοαο) Υλ || ποιήοαοθαι μάχεοθαι Ζ, προοτήοαοθαι μαχέοαοθαι Υ, μαχέοαοθαι <3Χ ||
Δ 157/Ζ8 ώο ο’ έβαλον Τρώεο: άντ'ι τοΰ δν τρόπον οε έτρωοαν οί Τρώεο καταφρονή-
οαντεο των όρκων. ΖΥΟ,Χ
Δ 158/Ζ8 ού μέν πωο: ούδαμώο μέν. ΖΥΟ,Χ
Δ 158/Ζ8 άλιον: μάταιον. Ζ Υ Ο Χ
Δ 158/Ζ8 πέλεΐ: γενήοεται. ΖΥΟ,Χ
Δ 159/Ζ8 άκρητοί: άτέλεοτοι, άπλήρωτοι. ή αΐ δ ι’ άκράτου οίνου γινόμεναι. ΖΥΟ,Χ
γινόμενοι Ζ ||
Δ 159/Ζ8 δεξιαί: δεξιώοειο, ΖΥΟ,Χ I πίοτειο. ΖΟ,Χ
Δ 159/Ζ8 ήιο έπέπιθμεν: αιο έπεπιοτεύκειμεν. ΖΥΟ,Χ
Δ 160/Ζ8 ούκ έτέλεοοεν: είο τέλοο ούκ ήγαγεν, ούκ έπλήρωοεν. ΖΥΟ,Χ
Δ 161/Ζ8 όψέ: μετά πολύ, βραδέωο. ΖΥΟ,Χ
Δ 161/Ζ8 τελεί: τελειώοει. ΖΥΟ,Χ
τελειώοη Ζ ||
Δ 161/Ζ8+ ί8 ούν τε μεγάλωι άπέτιοαν: άπέδωκαν. λ είπ ει δέ τό χόλωι, ιν ’ ήι ούν
μεγάλωι χόλωι, ΖΥΟ,Χ I ή τόκωι ήτοι ποινήι προοτίμωι. ί ~ Ειΐδΐ.
1 τό : τώ Ζ ||
Δ 162/Ζ8 οφήιοιν: ίδίαιο. ΖΥΟ,Χ
οφίοιν 7λ ||
Δ 162/Ζ8 γυναιξί τε καί τεκέεοοιν: άντί τοΰ μετά γυναικών καί τέκνων, ’ημαρ’ (164)
δέ ήμέρα (= Αρδ 83, 32). ΖΥί^Χ
ΙοΓηιηα ρΓΟ 8έ Υ^X, Ιεπιπια ουπι δέ Ζ ||
Δ 166/Ζ8 οφίν: αύτοίο. Ζ Υ Ο Χ
Δ 166/Ζ8 ύψίξυγοο: ό έπ ί ύψηλοτάτου θρόνου καθεξόμενοο, ό τήν άνωτάτω έχων
έδραν. ΖΥ(^Χ(Κ) | ή μεταφορά άπό των έν ναυοί ζυγών, έφ ’ ών καθέζονται οί έρέο-
οοντεο. ή ό έν ύψει ζυγοοτατών, καί άπονέμων έκάοτωι τό πεπρωμένον. ΖΥζ)ΧΑΗ
1 έπ ί : έ φ ’ Υ || 2 έδραν Ζ : καθέδραν Υ^X ||
176 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Δ 166/Ζ8 αίθέρι ναίων: έν τώι αίθέρι κατοίκων. ΖΎΟ Χ


Δ 167/Ζ8 έπιοοείηιοιν: έπιοείοηι. ΖΎ Ο Χ
έπ ιο είο ει Υ, έ π ιε ε ίε ι (^Χ ||
Δ 167/Ζ8 έρεμνήν: οκοτεινήν, φοβέραν, ό τρόποο μετωνυμία. ΖΎΟ Χ
Δ 168/Ζ8 τήοδ’ άπάτηο: ύπέρ ταύτηο τήο πλάνηο. ΖΎΟ,Χ
Δ 168/Ζ8 κοτέων: όργιζόμενοο. ΖΎΟ,Χ
Δ 168/Ζ8 ούκ άτέλεοτα: ούκ απλήρωτα. ΖΎΟ,Χ
Δ 169/Ζ8 αίνον άχοο: δεινή λύπη. ΖΎΟ,Χ
Δ 170/Ζ8 α’ί κε θάνηιο: εάν άποθάνηιε. ΖΎΟ,Χ
Δ 170/Ζ8 μοίραν: την πεπρωμένην. ΖΎΟ Χ
Δ 170/Ζ8 άναπλήοηιο: άναπληρώοειο. ΖΎΟ,Χ
Δ 170/Ζ8 βιότοιο: τού βίου, τού ζην. ΖΎΟ,Χ
Δ 171/Ζ5 καί κεν: καί δή αν. ΖΎΟ Χ
Δ 171/Ζ8 έλέγχιοτοο: έπονείδιοτοο, έφύβριοτοο. ΖΎΟ,Χ
Δ 171/Ζ8 πολυδίψιον: τό πολλοΐο έτεοιν διψήοαν. άνυδρον γάρ ούοαν την Πελοπόν-
νηοον έφυδρον έποίηοεν Δαναόο έξελθών από τήο Αίγυπτου καί οίκήεαε αυτήν,
των δε θυγατέρων αύτοΰ ζητουοών ύδρεύεαεθαι, μιάο αυτών, τήο Άμυμώνηο,
ήράοθη Ποοειδών καί έδειξεν αύτήι τήι τριαίνηι πλήξαο τάο έν Λέρνηι πηγάο. οί δέ
ούτωο, ό τι Άθηναο ύποθήκαιο πολυδίψιον τό ’Άργοο πρότερον ύπαρχον άδιψον
γενέοθαι διά των Δαναού θυγατέρων έποίηοεν έκεΐναι γάρ δρυξιν φρεάτων έπενό-
ηοαν. παραγενομένων δέ των Αίγύπτου παίδων έπ ί τον των Δαναού θυγατέρων
γάμον αί Δαναίδεο κατά τάο τού πατρόο ύποθήκαο έδολοφόνηοαν αύτούο. έκεΐνοο
γάρ αύταΐο ουνεβούλευοεν, τούο την παρθενίαν άφαιρουμένουο άμύναοθαι. Ύπερ-
μνήοτρα ούν μόνη Λυγκέα περιέοωοεν. καί γάρ έκεΐνοο αύτήο την παρθενίαν έοω-
ο ε ν δθεν γυναίκα λαβών αύτήν ύοτερον ουνετήρηοεν (οί Αρά. όΐόΐ. 2,1,5). πολυ­
δίψιον ούν ήτοι πολυδιάφθορον διά πολέμουο, ή πολυπόθητον μεταφορικώο άπό τών
διψώντων καί έπιθυμούντων ποτού- ε ξ ο ν άνυδρον. ή βλαβερόν, άπό τού ϊψιον.
ΖΥςΧΑΚ
2 ένυδρον Υί^ΧΚ || 3 δέ : γάρ ΥΑ || 4 αύτήι : αύτήν Ζ || 5-6 πολυδίψ ιον ... γενέοθαι ογπ Υί^Χ || 7
αίγύπτου παίδων Κ : α ιγ υ π τίΐ ]δών Ζ, αίγυπτίδω ν Υ, αίγυπτίω ν (^ΧΑ || 9 άφαιρουμέναο Α || 10
κλυταιμνήοτρα Υ || λυγκέα : όλυγκέα Υ^X(Κ), όλγκέα Α || περιέοωοεν <καί έτήρηοεν) Υ^XΑ || 12
πολυδιάφορον Ζ || 13 έπιθυμώντων Α || ένυδρον Υ^X ~ Ηοδ. 1γ. 128 ||
Δ 171/Ζ8 ίκοίμην: παραγενοίμην. ΖΎΟ,Χ
Δ 172/Ζ8 μνήοονταί: μνείαν ποιήοονται, δ έοτιν "οοΰ τελευτήοαντοο ΖΎΟ,Χ I εύθύο
οί 'Έλληνεο θελήοουοιν άπελθεΐν έπί τάο πατρίδαο". ΖΟ,Χ
2 θεληνεο αηΐε θελήοουοιν αιΜΐυπι εΐ εχρυηοΐυπι Ζ ||
Δ 174/Ζ8 πύοεί: οήψει. ΖΎΟ,Χ
Δ 175/Ζ8 άτελευτήτωι: άουντελέοτωι, άπληρώτωι. ΖΎΟ,Χ
Δ 175/Ζ8 έργωΐ: "πολέμωι" νΰν. ΖΎΟ Χ, εί Β 7512) "νΰν τά γεώργια".
νΰν ογπ Υ ||
Δ 176/Ζ8 καί κέ τιο: καί δή τιο. ΖΎΟ,Χ
Δ 176/Ζ8 ύπερηνορεόντων: ήτοι τών ύπερεχόντων τή ι ήνορέηι, τουτέοτιν ανδρεί­
ων. νΰν δέ τών ύπέρ δύναμιν φρονούντων, ύπερηφάνων. ΖΎΟ,Χ εί I 3982) άγήνωρ.
1 ανδρείων : τή άνδρία Υ II 2 νΰν δέ : ή Υ ||
Δ 177/Ζ8 τύμβωΐ: τάφωι. ΖΥζ)Χ
<τώ> τάφω Υ^X ||
Δ 177/Ζ8 έπιθρώοκων: έφαλλόμενοο, έπιπηδών. ΖΎ Ο Χ
Δ 178/Ζ8 αίθ’ ούτωο: είθε ούτωο. έπίρρημα εύκτικόν. ΖΥζ)Χ
Δ 178/Ζ8 τελέοεί: πληρώοει. ΖΎΟ,Χ
Δ 179/Ζ8 άλιον: μάταιον. ΖΎΟ,Χ
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 177

Δ 181/Ζ8 κεινήιαιν ναυα'ιν: ούν κεναΐα ταΐα ναυαίν. κεναΐα δε εΐπεν διό τι Μενέ-
λαοο άποθανών ούκ έμελλεν πλεΐν έν αύταΐο. Ζ Υ Ο Χ
1 <εύν> κεινήει Υλ || κεναΐε1 : έκειναιε Ζ ||
Δ 182/Ζ8 έρέει: έρεΐ, λέξει. ΖΥΟ,Χ
Δ 182/Ζ8 τό τε μοι χάνοι εύρεΐα χθών: τό τε γήο χάεματι δεχθείην. ο ν γάρ έπιθετι-
κώε αύτήν λέγει εύρεΐαν, άλλα την εύρύ τήι διαετάεει χάεμα ποιήεαεαν. ΖΥΟ,Χ
2 λ έγει αύτήν ΥέφΧ ||
Δ 183/Ζ8 έπιθαρούνων: εύθαρεέετερον κα'ι εύφυχον ποιων. ΖΥΟ,Χ
κα'ι ... ποιων : ποιων εύφυχον (^Χ ||
Δ 184/Ζ8 μηδέ τ ί πω: μηδέπω. ΖΥΟ,Χ
Δ 184/Ζ8 δειδίεεεο: είε δέοε κα'ι φόβον άγε. ΖΥΟ,Χ
Δ 185/Ζ8 ούκ έν καιρίωΐ: ούκ έν τώι πρόε άναίρεειν τόπωι τού εώματοε, ό έετιν ούκ
έν έπικινδύνωι. Ζ Υ Ο Χ
Δ 185/Ζ8 πάροιθεν: έμπροεθεν. ΖΥΟ,Χ
Δ 186/Ζ8 είρύεατο: έφύλαξεν. Ζ Υ Ο Χ
Δ 186/Ζ8 παναίολοε: παμποίκιλοε. Ζ Υ Ο Χ
Δ 187/Ζ8 ζώμα: ό ζωετόε χιτών. ΖΥΟ,Χ
Δ 187/Ζ8 μίτρη: χαλκή λεπ'ιε ην ζώννυνται περ'ι τον κενεώνα, χάριν πλείονοε
άεφαλείαε. ΖΥΟ,Χ
1 ζώννυται Ζ ||
Δ 187/Ζ8 κάμον: έκαμον, κατεεκεύαεαν. ΖΥΟ,Χ
Δ 189/Ζ5 αΐ γάρ: είθε γάρ. Ζ Υ Ο Χ
Δ 189/Ζ8 φίλοε: άντ'ι τού προεφιλέετατε. Ζ Υ Ο Χ
Δ 190/Ζ8 έλκοε: τραύμα. ΖΥΟ,Χ
Δ 190/Ζ8 ίητήρ: ίατρόε. Ζ Υ Ο Χ
Δ 190/Ζ8 έπιμάεεεταί: έφάψεται, έπιψηλαφήεει. ΖΥΡΧΑ1ί
έφάφηται Ζ || ψηλαφήεει έφάψεται Αι ||
Δ 191/Ζ8 φάρμακα: ιάματα, φάρμακα γάρ κυρίωε έκεΐνα λέγεται τα οΐονε'ι έπιφέ-
ροντα τό άκοε, ό έετιν την Ίαειν. ΖΥΡΧΗ
Δ 191/Ζ8 ά κεν: άπερ δή. Ζ Υ Ο Χ
Δ 191/Ζ8 παύεηιεί: παύεηι, θεραπεύεηι. ΖΥΟ,Χ
Δ 192/Ζ8 η: έφη, ειπεν. ΖΥζ)Χ
Δ 192/Ζ8 θειον: ήτοι έκ θεών τό γένοε έχοντα. ή θαυμαετόν. ή δέ των κηρύκων
Ιετορία προγέγραπται έν τήι Α (Α 3342)). ΖΥΟ,Χ
1 ή δέ : ή περ'ι Υ II 2 προείρηται έφ εϊρηται X ||
Δ 193/Ζ8 ό ττι τάχιετα: ώε τάχοε. ΖΥΟ,Χ
Δ 193/Ζ8 Μαχάων: υίόε Άεκληπιοΰ κα'ι Άρεινόηε, ή Κορωνίδοε- κατά δέ τιναε
Ήπιόνηε τήε Μέροποε- κατά δέ Ήείοδον Ξάνθηε (ίτ. 53). ΖΥΟΧΑ-
μαχάονα Υ^Xλ = Ηογπ. || 1 μαχάων <δέ ούτοε) Α || 2 Ήειόνηε ... Ξανθινόηε ^X ||
Δ 193/Ζ8 δεύρο: ένταΰθα, είε τούτον τον τόπον. ΖΥΟ,Χ
Δ 194/Ζ8 Άεκληπιοΰ υιόν: Άεκληπιοΰ παΐδα. εϊρηται δέ άπό το€ άεκεΐν κα'ι ήπια
τα μέλη ποιεΐν. ΖΥζ)ΧΑ
1 άπο τού : παρά το Α ||
Δ 194/Ζ8 άμύμονοε: άγαθοΰ, άψογου. ΖΥΟ,Χ
Δ 194/Ζ8 ίητήροε: ιατρού, άπό τού ίάαθαι κα'ι παύειν τα πάθη. ΖΥΟ,Χ
Δ 200/Ζ8 παπταίνων: περιβλεπόμενοα. ΖΥΟ,Χ
Δ 200/Ζ8 ένόηεεν: έθεάαατο, εΐδεν. ΖΥΟ,Χ
Δ 201/Ζ8 έαταότα: έετώτα. ΖΥΟ,Χ
178 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Δ 201/Ζ8 άμφί δε μιν: περί αύτόν δε. Ζ Υ Ο Χ


Δ 201/Ζ8 κρατεραί: ίοχυραί. ΖΥΟ,Χ
Δ 201/Ζ8 ετίχεε: τάξειο. ΖΥΟ,Χ
Δ 202/Ζ8 ο'ί οί έποντο: ο'ίτινεο αύτώι έπηκολούθουν. ΖΥΟ,Χ
ήκολούθουν Υ(φΧ ||
Δ 202/Ζ8 Τρίκηο εξ: από τήο Τρίκηο, πόλεωο Θεοοαλικήο. ΖΥΟ,Χ I ό δε τρόποο άνα-
οτροφή. ΖΥ
τρίκκηο 1)ί8 Ζ || τρίκκηο εξ ίπ ποβ ότοιο - από τήε ίπποτρόφου τρίκκηο- έο τ ι δε αΰτη π ό λιε θεοοα-
λική Υ ||
Δ 204/Ζ8 δροεο: διεγείρου, άνίοταοο. Ζ Υ Ο Χ
Δ204/Ζ8 Άοκληπιάδη: Άοκληπιοΰ παΐ, Μαχάον. Ζ Υ Ο Χ (εΐίαιτι ροδί 206 Υ)
Δ 204/Ζ8 καλέει: καλεΐ. ό τρόποο διαίρεοιο. ΖΥΟ,Χ
Δ 205/Ζ8 δφρα ϊδηαΐ: δπωε θεάοηι. ΖΥΟ,Χ
Δ 206/Ζ8 όϊοτεύοαο: τοξεύοαο. ΖΥΟ,Χ
Δ206/Ζ8 εβαλεν: έτρωοεν. ’τόξων1δε 'εύ είδώο' άντ! τοΰ τοξικήο έμπειροο. Ζ Υ Ο Χ
Ιεπιπια ρΓο δε Υ^X, Ιεπιπια οικη δε Ζ || α ντί τοΰ Ζ : τήο Υ^X ||
Δ 207/Ζ8 τώι μεν κλέοε: τώι μεν τρώεαντι αύτόν δόξα. Ζ ~ Ε 3£)
Δ 207/Ζ8 αμμι δε πένθοε: ήμιν δε λύπη. ΖΥΟ,Χ
Δ 208/Ζ8+(38 δρινεν: διετάραξεν, διήγειρεν. ό τρόποο μεταφορά από αψύχου επί
έμψυχον. ΖΥΟ,Χ I τό δ μικρόν διά τό μέτρον. 0 = Γ 395/ρ
από έμψυχων ε π ί αφυχα Υ^(X άψυχων) ||
Δ 209/Ζ8 βάν δ ’ ίέναι: έπορεύθηοαν δε. ΖΥΟ,Χ
Δ 210/Ζ8 ικανόν: παρεγένοντο. ΖΥΟ,Χ
Δ 211/Ζ8 βλήμενοο: βεβλημένοο. ΖΥΟ,Χ
Δ 211/Ζ8 άγηγέραθ’: ουνηθροιομένοι ηοαν. ΖΥΟ,Χ
Δ 212/Ζ8 κυκλόο’: έν κύκλωι, πέριξ. ΖΥΟ,Χ
Δ 213/Ζ8 άρηρότοο: ευ ήρμοομένου. Ζ Υ Ο Χ
Δ 213/Ζ8 ελκεν: εξω ειλκεν. Ζ Υ Ο Χ
Δ 214/Ζ8 τού δ ’ έξελκομένοιο: τούτου δε είο όπίοω έλκομένου κατεάγηοαν αΐ
γωνίαι. Ζ Υ Ο Χ
έξελκομένου είο τούπίοω Υ ||
Δ 214/Ζ8 όξέεο: όξεΐο. Ζ Υ Ο Χ
Δ 214/Ζ8 όγκοι: αΐ γωνίαι καί αί έξοχα! των άκίδων τού βέλουο. ΖΥΟ,Χ
Δ218/Ζ8 έκμυξήοαο: έκπιάοαο, έκθλίψαο. ΖΥΟ,Χ
έκπιέοαο ΥΡ ~ Ηε ε 1529 ||
Δ 218/Ζ8 ήπια: τό έξήο έπέπαοοε αύτώι πράα καί προοηνή φάρμακα, ΖΥΟ,Χ I παυοτι-
κά των οδυνών. ΖΟ,Χ
Δ 219/Ζ8 τά οί: άπερ αύτώι. ΖΥΟ,Χ
Δ 219/Ζ8 πόρεν: παρέοχεν, έδωρήοατο. ΖΥΟ,Χ
Δ 219/Ζ8 Χείρων: ειο τών Κενταύρων, εύρετήο ίατρικήο καί λυρικήο, υίόο Κρόνου
καί Φιλύραο, ή ώο ένιοι Ποοειδώνοο. ΖΥΡΧΑΗ
Δ 220/Ζ8 δφρα τοί: έωο ου ούτοι. ΖΥΟ,Χ
Δ 220/Ζ8 άμφεπένοντο: περί τον Μενέλαον ένήργουν καί ήοχολοΰντο. ΖΥΟ,Χ
Δ 221/Ζ8 τόφρα δέ: έν τοοούτωι δέ. καί έοτιν άνταποδοτικόν τοΰ δφρα. ΖΥΟ,Χ
Δ 221/Ζ8 έπί Τρώων οτίχεο: τό έξήο έοτιν έπήλυθον. ΖΥΟ,Χ
Δ 222/Ζ5 έδυ: ένεδύοατο. Ζ Υ Ο Χ ~ Γ 332Ώ
έδυν Ηογπ. || άνεδύοατο Ζ ||
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 179

Δ 222/Ζ8 μνήοαντο: μνήμην έποιοΰντο τοΰ πολέμου. ΖΥ(φΧ | 'χάρμη' γάρ ή μάχη·
ήτοι κατά εναντιότητα, ή ή χαράν έμποιοΰοα τοΐο νικώοιν. ΖΥΟ ,ΧΑ οί Δ 5092) "κατά
εναντιότητα, έφ ’ ήι ούδείο χαίρει", Μ 389τ "κατ’ άντίφραοιν", Η 218τ "κατ’ εύφη-
μιομόν".
1 έποιήοαντο Υ || χάρμηο Ηογπ. || χάρμη {γάρ} Α ||
Δ 223/Ζ8 ένθα: τότε. Ζ Υ Ο Χ
Δ 223/Ζ8 βρίζοντα: νυοτάζοντα καί ήρεμοΰντα· ε ξ ο ν άμελοΰντα. ΖΥζ) | βρίξαι γάρ
κυρίωο έοτίν τό μετά βάρουο τροφήο άπονυετάξαι. ΖΥΟ ίλ
1 βρίξαι Υζ> : βρίξ ΖΑ || γάρ ογπ ΥΑ || 2 έοτίν ογπ ΥΑ ||
Δ 224/Ζ8 καταπτώοεοντα: άποδειλιώντα, άποφεύγοντα. ΖΥ(φΧ
Δ 226/Ζ8 έαοε: κατέλειψεν. ΖΥ(φΧ
Δ 227/Ζ8 φυοιόωνταο: πνευοτιώνταο, άοθμαίνονταο. ΖΥ(φΧ
Δ 229/Ζ8 παραοχέμεν: παραοχείν. ΖΥΟίΧ
Δ 230/Ζ8 γυία: μέλη. ΖΥ(φΧ
Δ 230/Ζ8 διακοιρανέοντα: διατάεοοντα, έπερχόμενον. ΖΥ(φΧ
Δ 231/Ζ8 έπεπωλεΐτο: έπήρχετο. ΖΥ(φΧ
Δ 232/Ζ8 ίδοί: θεάοοιτο. ΖΥ(φΧ
Δ 232/Ζ8 ταχυπώλων: ιππικών, πολεμικών. ΖΥΟίΧ
Δ 233/Ζ8 θάρουνε (= Κ 190): εύθαρεέετερον έποίει, προέτρεπεν. ΖΥΟίΧ
θαρούνεοκε Ηογπ. ||
Δ 234/Ζ8 μεθίετε: άμελείτε. ΖΥΟίΧ
μ εθίετα ι- αμελείται Ζ ||
Δ 234/Ζ8 θούριδοο: όρμητικήο, πολεμικήο. ΖΥΟίΧ
Δ 234/Ζ8 άλκήο: δυνάμεωο. Ζ Υ Ο Χ
Δ 235/Ζ8 άρωγόο: βοηθόο. ΖΥΟίΧ I ό δε νοΰο- ο ν γάρ έπιβοηθήοει τοΐο ψεύεταιε ό
Ζεύε. ΖΟίΧ
Δ 236/Ζ8 δηλήεαντο: έβλαψαν, παρήλθον. ΖΥΡΧ
Δ 237/Ζ8 τέρενα: τρυφερόν. ΖΥΡΧ
Δ 237/Ζ8 έδονταί: φάγωειν. ΖΥΡΧ
Δ 240/Ζ8 μεθιένταε: άμελοΰνταε. ΖΥΡΧ
Δ 240/Ζ8 ετυγεροΰ: μιεητοΰ, φοβεροί). ΖΥΟίΧ
Δ 241/Ζ8 νεικείεεκε: έκακολόγει. ΖΥΟίΧ
Δ 241/Ζ8 χολωτοίειν: όργιετικοίε. ΖΥζ)Χ
Δ 242/Ζ8 ίόμωροί: οί περί ίούε καί τόξα μεμωρηκότεε, ό έετιν κάμνοντεε. ΖΥζ)Χ (Α1ί
περί βέλη μεμωρημένοι, έπιπόνωε άναετρεφόμενοι)
1 μεμωρημένοι ζ)Χ = Αι, Αρδ 91, 24 ||
Δ 242/Ζ8 έλεγχέεε: έπονείδιετοι. ΖΥΟίΧ
Δ 242/Ζ8 οί) νυ εέβεεθε: ούκ έντρέπεεθε ΖΥΡΧΑ1ί | ούτε αίδείεθε. ΖΥ
οέβεοθαι 6ΐ έντρέπεοθαι 6ΐ αίδέΐοθαι Ζ ||
Δ 243/Ζ8 τίφ θ ’ οϋτωε: τ ί δήποτε ούτωε ΖΥζ)Χ | άργώε. ΖΟίΧ
αργοί ^X ||
Δ 243/Ζ8 τεθηπότεε: έκπεπληγμένοι, δειλωθέντεε. ΖΥΟίΧ
Δ 243/Ζ8 νεβροί: έλάφων βρέφη. ΖΥΟίΧ
Δ 244/Ζ8 θέουεαΐ: τρέχουεαι. Ζ Υ Ο Χ
Δ 245/Ζ8 ούδ’ άρα τ ί εφι μετά φρεεί γείνετα ι άλκή: ούδεμίαν δε έννοιαν άλκήο καί
οωτηρίαο ποιούνται δειλιώεαι. ΖΥΟίΧ
τιο / τ ι νν. 11. Η ογπ. || οφίοι 7λ || γ ίν ετα ι Υ^Xλ / γε ίν ετα ι Ιλ = νν. 11. Η ογπ. ||
180 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Δ 246/Ζ8 τεθηπότεο: έκπεπληγμένοι. Ζ = Δ 2432)


Δ 247/Ζ8 μένετε: προομένετε. ΖΥζ)Χ
Δ248/Ζ8 είρύαταί: είλκυομέναι είοίν. ΖΥ(φΧ
Δ 248/Ζ8 εύπρυμνοί: καλάο πρύμναο έχουοαι. πρύμναι δε καλούνται τα δπιοθεν
μέρη των νεών. ΖΥζ)Χ
Δ 248/Ζ8 έπ'ι θινί: έπ'ι τώι αίγιαλώι. ΖΥ(^Χ | 'άλκήν' (253) δε δύναμιν, ανδρείαν. ΖΥΟ,
Ιεπιπια ευπι 8έ Ζ, Ιεπιπια ρΓο δέ Υ<3 ||
Δ 251/Ζ8 κιών: παραγενόμενοο. ΖΥΟ,
Δ 251/Ζ8 άνά ουλαμόν: άνά τον θόρυβον, κατά την ουνέλευοιν καί άθροιοιν των
άνδρών. ούλαμόο δε τάξιο ουνεοτηκυία έκ τεεοαράκοντα άνδρών, Ζ Υ Ο ,λ | ή δε
φάλαγξ τάξιο από έκατόν είκοει άνδρών. ΖΥΟ,
3 φάλαγξ : φάλαγξαε Ζ ||
Δ 252/Ζ8 άμφ’ Ίδομενήα: περί τον Ίδομενήα. ΖΥΟ,
Δ 254/Ζ8 πυμάταε: έεχάταε. ΖΥΟ,
Δ 254/Ζ8 ώτρυνεν: έπεεπούδαζεν, παρώρμα. ΖΥΟ,
έεπούδαζεν ||
Δ 254/Ζ8 φάλαγγαο: τάε τάξειε των ετρατιωτών ειπεν ό ποιητήε έπειδή τό παλαι­
όν ξύλοιε έμάχοντο, φάλαγγαε δέ τά ξύλα έκάλουν οί άρχαΐοι. έ τ ι γοΰν καί ήμεΐο
τά έκ των ξύλων οικοδομήματα φάλαγγαε: καλούμεν. ΖΥζ)ΑΗ
1 {τάε} τάξειε Υ(φΑΚ || των ογπ Υ || ε ίπ ε δέ οΰτωε Υ II 2 <ού> ξύλοιε Α ||
Δ 256/Ζ8 μειλιχίοιοιν: πράοιο, προοηνέοιν. ΖΥΟ,
μ ειλ ιχ ιο ιε Ζλ = Μ 267 ||
Δ 257/Ζ8 περί μέν οε τίω: περιοοώο μέν οε τιμώ, δ έοτιν ύπέρ πάνταο. ΖΥΟ,
Δ 258/Ζ8 άλλοίωΐ: καί έν άλλωι τώι οίωιδήποτε. ΖΥΟ,
<ήδ’> άλλοίωι Υλ ||
Δ 258/Ζ8 έργωΐ: πράξει. λέγει δέ τήι ένέδραι. ΖΥΟ,
Δ 259/Ζ8 γερούοιον: έντιμον, κατά τιμήν διδόμενον γέραο. ΖΥζ)
Δ 259/Ζ8 αίθοπα οίνον: μέλανα, ΖΟι | ή θερμαντικόν. Ζ = Α 4622)
Δ 260/Ζ8 κέρωνταί: κιρνώοιν. ΖΥζ)
Δ 262/Ζ8 δαιτρόν: μεμεριομένον, διαιρετόν. Ζ(3~Τί
Δ 262/Ζ8 πλέΐον: πλήρεο. ΖΥΟ.
Δ 263/Ζ8 άνώγοί: κελεύοι. ΖΥζ)
Δ 264/Ζ8 δροευ: διεγείρου. ΖΥΟ,
δρεεο Υλ (= Δ 204Ώ) ||
Δ 264/Ζ8 πάροο: πρότερον. ΖΥ(3
Δ 264/Ζ8 εύχεαι είναι: άντί τού καυχάοαι ύπάρχειν. ΖΥΟ,
Δ 265/Ζ8+(38 άγόο: ήγεμών. ΖΥ(3 | παρά τό άγω ρήμα. ~ Γ 2312)
Δ 266/Ζ8 έρίηροο: άγαν εύάρμοοτοο, έπιτήδειοο. ΖΥ(3
Δ 267/Ζ8 έοοομαί: έοομαι, γενήοομαι, ή είμί. ΖΥΟ, | έλαβεν δέ άπαρέμφατον άντί
ένεοτώτοο. ΖΥ
1 έεομαι ογπ Υ || έεεομαι- γενήεομαι Ζ ροδί 264 δρεευ || άπαρέμφατον ε ί ΖΡΕ 132, η. 18 ||
Τ Δ 267/Ζ8 έοοομαί: γενήοομαι. (ροδί 264 δροευ) Ζ ~ Α 702)
Δ 267/Ζ8 πρώτα: πρώτον, έξ άρχήο. ΖΥΟ. ~ Δ 4242)
πρώτον Ηογπ. ||
Δ 267/Ζ8 ύπέοτην: ύπεοχόμην. ΖΥΟ,
Δ 268/Ζ8 δτρυνε: προτρέπου, παρόρμα. ΖΥζ)
ώτρυνε Ζλ ||
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 181

Δ 269/Ζ8 έπ εί ούν γ ’ όρκι’ έχευαν: επειδή υυνέχεαν τούε όρκουυ, έφιώρκηοαν.


ΖΥΡ
έφιώρκηοαν Ζ, ο ί Οί§ηαο 1, 137 : έπιώρκηοαν Υ<3 ||
Δ 270/Ζ8 κήδεα: κακά, λύπαι. ΖΥζ)
Δ 270/Ζ8 όπίοοω: μετά ταΰτα. ΖΥ(3
Δ 272/Ζ8 παρώιχετο: παρήλθεν. ΖΥζ)
Δ 272/Ζ8 γηθόυυνου κήρ: χαίρων τήι ψυχήι. ΖΥ(3
Δ 273/Ζ8 ουλαμόν: τό πλήθοε. ΖΥζ)Χ
Δ 274/Ζ8 τώ δέ: ούτοι δε. ΖΥ(3
Δ 274/Ζ8 κορυεεέεθην: καθωπλίζοντο. ΖΥζ)
κορυοέοθην Ζλ || καθοπλίζοντο Ζ ||
Δ 274/Ζ8 νέφοε: πύκνωμα, πλήθοε. ΖΥ(3 | ό τρόποε ! μεταφορά (= Α1ί) άπό τού
άθροίεματοε των νεφών. Ζ0,
Δ 274/Ζ8 ε'ίπετο: ήκολούθει. ΖΥ(3
Δ 275/Ζ8 άπό εκοπιήε: άπό ύψηλοΰ τόπου, άφ’ ου έετιν περιεκοπήεαι καί ίδέΐν. ΖΥζ)
Δ 275/Ζ8 νέφοε: άχλύν. ΖΥ(3
Δ 275/Ζ8 αίπόλοε: αίγονόμοε. ΖΥζ)
Δ 276/Ζ8 κατά πόντον: διά τήα θαλάααηα. ΖΥ(3
Δ 276/Ζ8 ύπό Ζεφύροιο ίωήε: ύπό τήα τού Ζέφυρου πνοήα. εϊρηται δέ Ζέφυρου, δ τι
άπό ζόφου πνεΐ. ζόφον δέ την δύυιν έλεγον ο'ι άρχαΐοι. ΖΥζ) Η
Δ 277/Ζ8 τώ ι δέ τ ’ άνευθεν ίό ντι μελάντερον ήύτε πίυυα φ α ίνετ’ ιόν: υτικτέον
μετά τό μελάντερον, έπ ειτα άπό άλληυ άρχήυ άναγνωυτέον 'ήύτε πίυυα', ινα ήι
"τώι αίπόλωι πόρρω διατελοΰντι μελάντερον αύτώι καταφαίνεται τό νέφοε, καί
δμοιον πίυυηι". ΖΥί^Κ = Α(Νΐ)
3 τ ώ ι : τό Ζ ||
Δ 277/Ζ8 άνευθεν ίό ν τ ι: πόρρωθεν έρχομένωι, ή πορευομένωι. ΖΥζ)
Δ 277/Ζ8 μελάντερον: άντί τού μέλαν, υπερθετικόν άντί υυγκριτικοΰ. ΖΥζ)Η ~ Τ
ουγκριτικόν ά ντί τοΰ υπερθετικοί) Υί^Κ, ουγκριτικώι ά ντί άπλοΰ Τ, ο ί ΖΡΕ 132, η. 18 ||
Δ 278/Ζ8 ιόν: πορευόμενον (~ Γ 772)), φερόμενον. Ζ
Δ 278/Ζ8 λαίλαπα: υυυτροφήν άνέμου καί καταφοράν μετά όμβρου. ΖΥζ)
Δ 279/Ζ5 ρίγηυεν: έφοβήθη. ΖΥ(3Χ
Δ 279/Ζ8 ύπό τε υπέου: ύπό τό υπήλαιον. ΖΥ(3
τ ε ογπ 7 λ ||
Δ 279/Ζ8 ήλαυε: είυήλαυεν, είυήγαγεν. 'μήλα' δέ τά θρέμματα. ΖΥ(3
Ιεπιπια ρΓο 8έ Ε, Ιεπιπια ουπι 8έ ΖΥ<3 ||
Δ 280/Ζ8 τοΐαΐ: τοοαύται καί τοιαύται. ΖΥζ)
Δ 280/Ζ8 άμ’ Αίάντευυΐ: όμού τοΐε Αϊαυιν. ΖΥ
Δ 280/Ζ8 αίζηών: νεανιών. ΖΥ(3
Δ 281/Ζ8 δήϊον: διακοπτικόν, φθαρτικόν. Ζ ~ Β 4152)
Δ 281/Ζ8 πυκιναί: πυκναί, πολλαί. ΖΥ(3
Δ 281/Ζ8 κίνυντο: έκινούντο. ΖΥζ)
Δ282/Ζ8 κυάνεαΐ: μέλαιναι, κυανέωι χρώματι παραπλήυιαι, ή πυκναί. ΖΥ(3
Δ 282/Ζ8 υάκευιν: ταΐυ άυπίυιν. ΖΥζ)
Δ 282/Ζ8 έγχευιν: δόραυιν. ΖΥ(3
Δ 282/Ζ8 πεφρικυΐαΐ: τήι άνατάυει τών δοράτων | πεπυκνωμέναι (= Α1ί). ΖΥζ)
Δ 283/Ζ8 καί τούε μέν: καί τούτουυ μέν. ΖΥζ)
Δ 284/Ζ8 καί υφέαυ: καί αύτούυ. Ζ(3
Δ 285/Ζ8 ήγήτορε: ήγεμόνευ, ΖΥ(3 | διατάκται. ΖΟ,
182 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Δ 286/Ζ8 εφώϊ: ύμάε. Ζ Υ Ο Χ


Δ 286/Ζ8 ού γάρ έοικεν: ού πρέπει γάρ. ΖΥΟ
Δ 286/Ζ8 ότρυνέμεν: παρορμάν. ό δε νοΰε- ύμάο μεν ού παρορμώ, ούδέ γάρ προεή-
κει. ΖΥΟ
1 ούδέ ζ> : ούτε Ζ, ού Υ || προεήκον έ ε τ ί Υ ||
Δ 287/Ζ8 άνώγετον: κελεύετε. ΖΥζ)
κελεύεται Ζ ||
Δ 288/Ζ8 αΐ γάρ Ζεύ τε πάτερ: είθε γάρ ώ πάτερ Ζεύ. έοτι δε επίρρημα εύχήο
οημαντικόν. ΖΥΟ
Δ 289/Ζ8 τόΐοε πάει θυμόε: τοιαύτη πάει προθυμία. ΖΥΟ, (Α1ί πέαοι δυρί'α θυμόε!)
Δ 290/Ζ8 τώι κε: ούτωε αν ταχέωε. ΖΥΟ,
<άιιο δείιοΐία Υ ||
Δ 290/Ζ8 ήμύαειε: κλινθείη, πορθηθείη. Ζ Υ Ο Χ
Δ 291/Ζ8 άλοΰεα: ληφθέΐεα. ΖΥΟ,
Δ 292/Ζ8 λίπεν: κατέλιπεν. ΖΥζ)
κατέλειπεν Ζ ||
Δ 292/Ζ8 μ ετ’ άλλουε: πρόε τούε άλλουε. ΖΥζ)
Δ 293/Ζ8 έτετμεν: κατέλαβεν. ΖΥζ)
Δ 293/Ζ8 λιγύν: ήδύν τώι ευμβουλεύειν, προεηνή. ΖΥ(3
Δ 294/Ζ8 ούε: τούε ίδίουε. ΖΥ(3
Δ 294/Ζ8 ετέλλοντα: έτοιμάζοντα, διατάεεοντα. ΖΥζ)
Δ 295/Ζ8 άμφί μέγαν Πελάγοντα Άλάετορά τε Οχεδίον τε: ούτοι ταξίαρχοι
ύπήρχον, βαειλεύε δε πάντων των Πυλίων Νέετωρ. ΖΥζ)Α
εχεδίον 7λ = Ο 515 : χρόμιόν Υ<3Αλ = Η ογπ. ||
Δ 297/Ζ8 ίππήαε μεν πρώτα εύν ιπ π οιει καί δχεεφιν πεζούε δ ’ έξόπιθεν: πρώτουε
είκόε είρήεθαι τούε επ ί τού δεξιού κέρωε έετώταε. δπιεθεν δε τούε επ ί τού
άριετεροΰ, ώε είκόε μεταξύ τετάχθαι τούε δειλούε. ούτω γάρ λόγον έξει τό 'δφρα
καί ούκ έθέλων τια άναγκαίηι πόλε μίξη ι' (300) ΖΥζ)Α~Η
1 πρώτωε Υ^ || 2 δπιθεν ΖΑ || 3 ούτω : ού έ II 4 ανάγκη Ζ || π ολεμ ίζειν Α, πολεμίζοι έ ||
Δ 297/Ζ8 ίππήαε μεν πρώτα: τούε μεν ίππέαε επί τού δεξιού μέρουε. Ζ0,
Δ 298/Ζ8 πεζούε δ ’ έξόπιθεν: τούε δε πεζούε έξ εύωνύμων. ΖΥζ)
Δ 298/Ζ8 έεθλούε: άγαθούε, γενναίουε. ΖΥζ)
Δ 299/Ζ8+(38 κακούε δ ’ έε μέεεον έλαεεεν: τούε δε άεθενείε καί δειλούε κατά
μέεον ευνέκλειεεν. ΖΥΡΚ | έπί γάρ μετώπου τάεεει την φάλαγγα, ού κατά βάθουα.
ΖΥ(^ΑΒ | τουτέατι μεταξύ δύο άνδρείων ένα κακόν έβαλλεν. ζ)ΑΗ
3 ίτουτεοτι) μεταξύ <δέ> Α ||
Δ 299/Ζ8 έλαεεεν: ευνέλαεεν, ευνέκλειεεν. Ζ Υ §
Δ 300/Ζ8 δφρα καί ούκ έθέλων τια άναγκαίηι πολεμίξηΐ: δπωα καί μη βουλόμενόε
τια τήι άνάγκηι προαέχων πολεμήι. ΖΥΟ,
2 πόλεμε! Ζ ||
Δ 301/Ζ8 έπετέλλετο: προοέταεεε. ΖΥΟ,
π ροεετάεεετο Ζ ||
Δ 301/Ζ8 άνώγεί: έκέλευεν. ΖΟ,Χ \ παρεκελεύετο (= Π 823). Υ
Δ 302/Ζ8 εφούε: τούε ίδίουε. ΖΥ0)Χ
Δ 302/Ζ8 έχέμεν: κατέχειν. ΖΥ0)Χ
Δ 302/Ζ8 κλονέεεθαι: ταράεεεεθαι. Ζ Υ Ο Χ
Δ 303/Ζ8 ίπποεύνηΐ: τή ι ίππικήι έμπειρίαι. 'ήνορέηφι' δε τή ι έαυτοΰ άνδρείαι.
ΖΥΟΧ
Ιεπιπια ρΓο δε Υζ)Χ, Ιεπιπια ευπι δε Ζ ||
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 183

Δ 303/Ζ8 πεποιθώο: πεπιετευκώε, τεθαρρηκώο. Ζ Υ Ο Χ


Δ 304/Ζ8 πρόοθ’ άλλων: έμπροοθεν των λοιπών. ΖΥΟ,Χ
Δ 304/Ζ8 μεμάτω: προθυμείοθω. ΖΥΟ,Χ
Δ 305/Ζ8 άλαπαδνότεροι γάρ εοεοθε: άεθενέετεροι γάρ κα'ι εύχείρωτοι εοεοθε.
ΖΥΟΧ
Δ 306/Ζ8 άπό ων όχέων: άπό των ιδίων αρμάτων. ΖΥζ)Χ
Δ 306/Ζ8 έτερ’ άρμαθ’ 'ίκηταί: είο ετέρου άρμα παραγένηται. ΖΥζ)Χ
ήκηται 7λ ||
Δ 307/Ζ8 έγχει όρεξάοθω: τώι δόρατι άπεκτεινάτω, Ζ Υ Ο Χ I πολεμηοάτω. ΖΟ,Χ
άποκτεινάτω Ζ ||
Δ 307/Ζ8 έπειή: επειδή. Ζ Υ Ο Χ
Δ 307/Ζ8 πολύ φέρτερον: κατά πολύ κρέΐττον. τούτο τό ρήμα κατά την ερμηνείαν
αύτήν ζητείται, καί οί μεν φαοίν παραγγέλλειν αύτόν ϊνα, δε αν πολεμίου άρματοε
3 κρατήεαε έπιβήι, μάχηται καί μη έξελαύνειν οπουδάζηι. οί δε ούτωε· δετιε δ ’ άν,
φηειν, άποπέεηι τού ίδιου άρματοε, καί επί τό τού πληείον παραγένηται, μη ήνιο-
χείτω , διά τό είναι αύτόν έν άγνοίαι τού ήθουε των ίπ π ω ν δόρατι δέ μάλλον
6 άμυνάαθω τούα πολεμίουα, δ έατιν πολεμείτω. ΖΥζ)ΧΑΗ
3 μάχηται (^Χ : μάχεται ΖΑ, μάχεεθαι Υ II 4 {τό} τοΰ Υ(φΧΑ ||
Δ 308/Ζ8 ωδε: ούτωε. Ζ Υ Ο Χ
Δ 308/Ζ8 καί οί πρότεροί: καί οί προγενέετεροι, ΖΥζ)Χ | παλαιότεροι, οί προ ημών.
ΖΟ Χ (Α1ί οί πάλαι)
Δ 308/Ζ8 πόλιαε: πόλειε. ΖΥΟ,Χ
Δ 308/Ζ8 έπόρθουν: έετρεφον. ΖΥΟ,Χ
κατέετρεφον Υ ||
Δ 309/Ζ8 τόνδε νόον: ταύτηι τήι διανοίαι χρώμενοι. ΖΥΟ,Χ
Δ 310/Ζ8 πάλαι πολέμων έύ είδώε: έκ πολλοΰ χρόνου ήεκηκώε τό πολεμείν.
τουτέετιν πολλάκιε πολεμήεαε καί τούτου πείραν ικανήν έχων. ΖΥΟ,Χ
Δ311/Ζ8 καί τον μέν: καί τούτον μέν. ΖΥΟ,Χ
Δ 313/Ζ8 είθ ’ ώε θυμόε: είθε εοΰ τήι τήε γνώμηε προθυμίαι έπήρκει ή τοΰ εώματοε
δύναμιε. ΖΥζ)Χ
1 γνώμηε Ζ : φυχήε Υ(φΧ ||
Δ 314/Ζ8 έποιτο: άκολουθείη. ΖΥΟ,Χ
ήκολουθει ήν Ζ ||
Δ 314/Ζ8 βίη: δύναμιε. ΖΥΟ,Χ
Δ 314/Ζ8 έμπεδοε: έδραία, άεφαλήε. ΖΥΟ,Χ
Δ 314/Ζ8 είη: ύπάρχοι. Ζ Υ Ο Χ
Δ 315/Ζ8 τείρεί: δαπανάι, καταπονεί. ΖΥΟ,Χ
Δ 315/Ζ8 όμοίϊον: τό όμοίωε πάει χαλεπόν. ΖΥί^ΧΤ | ίετέον δέ δ τι ό ποιητήε παν-
ταχού τό όμοίϊον έπί τοΰ φαύλου λαμβάνει, οιον ώε ένταΰθα ’άλλά εε γήραε τείρει
όμοίϊον' καί 'άλλ’ ήτοι θάνατον μέν όμοίϊον ούδέ θεοί περ καί φίλωι άνδρί δύνανται
άλαλκέμεν, ό π π ό τ’ άν τέλοα έλθηι όμοιίου πολέμοιο' (γ 236~7 + I 440, οί τέλοο
θανάτοιο Γ 291). ΖΥςΧΑΚ
1 ίετέον {δέ} Α || 4 δύναται Ζ || όμοίϊον Υί^ΧΑ ||
Δ 316/Ζ8 κουροτέροιοί: νεωτέροιο. ΖΥ(φΧ~Τί
Δ 316/Ζ8 μετεϊναι: ουναναοτρέφεοθαι. ΖΥΟ,Χ
Δ 319/Ζ8 ώο έμεν: ούτωο είναι, ούτωε: άκμάζειν. Ζ Υ Ο Χ
Δ 319/Ζ8+Υ8 ώο δ τε δίον Έρευθαλίωνα κατέκταν: άπέκτεινα, έφόνευοα. ΖΥΟ,Χ I
Πύλιοι καί Άρκάδεο περί γήο δρων έπολέμουν περί τό καλούμενον δροο Άγκαϊον.
3 Νέοτωρ δέ μονομαχήοαο έκ προκλήοεωο Έρευθαλίωνα τον Ίππομέδοντοο, ή ώο
184 δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

ενιοι Άφείδαντοο, άνεΐλεν καί ύπό χαράο τό περιοριοθέν χωρίον παρεξήλθεν. <οί
δε Άρκάδεο), έ τ ι δε οκαρίζοντοο τοΰ Έρευθαλίωνοο, έφορμήοαντεο τοίο Πυλίοιο
6 ουνέβαλον, καί ούτωο ένίκηοαν. θάψαντεο δε τον Έρευθαλίωνα καί τούε φίλουο
επέγραψαν τώι τάφωι τόδε τό επίγραμμα "ένθάδ’ Έρευθαλίωνι φίλοιο τ ’ επί τύμβον
έθηκαν / Άρκαδίηα βααιλήα, γένοε έξοχον Ίππομέδοντοε, / ο'ί ποτέ Νέετορα καί
9 λαούε πολέμωι δαμάεαντο". ΖΥζ)ΧΑΗ (αΐίΐεΐ' Τ) | ίετορεί Άρίαιθοο (ΕΟιΉίΒΐ 316Γ7).
ΥΑΚΤ
4 δυρρί. μ 360. ΕιΐδΙ. 477, 18 || 6 θάψαντοο Ζ || 7 έρευθαλίωνα Ζ || 8 εχευαν Υ ~ Η 336 || βαοιλήεο
ΖΑ || οι π ο τέ Ε : ε ϊ π ο τέ Ζζ)Χ Α, δπποτεΥ ||
Δ 320/Ζ8 άλλ’ ου πωε: άλλ’ ούδαμώε. ΖΥ(^Χ
Δ 320/Ζ8 άμα πάντα: πάντα όμοΰ. ΖΥζ)Χ
Δ 320/Ζ8 δόεαν: έδωκαν, παρέεχον. ΖΥ(φΧ
Δ 321/Ζ8 κοΰροε: νέοε. ΖΥ(^Χ
Δ 321/Ζ8 έα: άντί τοΰ ην εγώ. έλαβεν δε ύπερουντελικόν άντί τοΰ ένεργητικοΰ.
ΖΥΟΧ
ύπερευντελικόν Ζ || παρατατικού Ε, ε ί ΖΡΕ 132, η. 18 ||
Δ 322/Ζ8 άλλά καί ώε: ά λ λα καί ούτωε ών. ΖΥΥ}Χ
Δ 322/Ζ8 ίππεΰει μετέεεομαί: άμα τοίε ίππεΰειν έεομαι. ΖΥΥ}Χ
τάϊε Ζ ||
Δ 322/Ζ8 ήδε κελεύεω: καί προοτάξω, δ έετιν άφηγήεομαι. ΖΥΥ}Χ
Δ 323/Ζ8 τό γάρ γέραε έετί γερόντων: αύτη γάρ έετιν ή των πρεοβυτών γνώμη καί
τιμή τό καλώε ουμβουλεύειν. ΖΥ£}Χ
Δ 324/Ζ8 αίχμάε: άπό μέρουο τά δόρατα. ΖΥ£}Χ
Δ 324/Ζ8 αίχμάεεουειν: άνακινήεουειν, δ έετι πολεμήεουειν. ΖΥ£}Χ
Δ 324/Ζ8 οί περ έμείο: οίτινεε έμοΰ. ΖΥζ)Χ
Δ 325/Ζ8 όπλότεροί: νεώτεροι, μάλλον δπλα φέρειν δυνάμενοι. ΖΥΥ}Χ ~ Ερίπι. ο 68
Δ 325/Ζ8 γεγάαεί: γεγένηνται. ΖΥΥ}Χ
γεγέννηνται Ζ ||
Δ 326/Ζ8 παρώιχετο: παρήλθεν. ΖΥ£}Χ
Δ 327/Υ8+ζ)8(+Ζ8) εύρ’ υιόν Πετεώο: ίετέον, δ τι τούτου τοΰ όνόματοε ή άνάλογοε
εύθείά έετιν ό Πετεόε τοΰ Πετεοΰ, ώε ένεόε ένεοΰ. καί Ά ττικώε κατ’ έπέκταειν
3 τοΰ δ εία τό ώ γέγονε Πετεώο, ώο άπό τοΰ Μενέλαοο Μενελάου, Μενέλεωο.
γίνετα ι κατά τούο Ά ττικούο καί άπό τοΰ λαόο λεώο. ούτωο καί άπό τοΰ Πετεόε:
Πετεώο. Υί^ΧΑΚ | ειτα ή γενική τοΰ Πετεώ καί κατά πλεοναομόν τοΰ δ, γέγονε
6 Πετεώο. (^ΧΑΚ | έξ ου "τό εύρ’ υιόν Πετεώο". Υζ)ΧΗ
Ιεππηα δοΐυπι 56Γνανίΐ Ζ || 2 νεόο νεοΰ Α || 3-5 ώο ... πετεώ ο : ογπ Α ||
Δ 328/Ζ8 μήοτωρεο άϋτήο: δυνάμενοι κατά μάχην μήοαοθαι, δ έοτιν βουλεύοαοθαι.
ΖΥίψΑΒ | άφ’ού έπιοτήμονεο μάχηο. ΖΥζ)ΧΑΗ
Τ Δ 328/Ζ8 μήοτωρεο άϋτήο: έπιοτήμονεο μάχηο. (ρο3ΐ 357) ΖΥΥ}
Δ 330/Ζ8 άλαπαδναί: άοθενέΐο. ΖΥ(^Χ
Α 331/Ζ8 ού γάρ πώ οφιν άκούετο: ούδέπω γάρ ήκουον τήο κατά τον πόλεμον
κραυγήο, τουτέοτιν ούδέπω ήιδεοαν διά τό πόρρω είναι, εί ό πόλεμοο κεκίνηται.
ΖΥςκ
2 ε ί : δ τ ι Ζ ||
Δ 331/Ζ8 άκούετο: άντί τοΰ ήκουον. ΖΥ£}Χ
Δ 332/Ζ8 νέον: νεωοτί. ΖΥζ)
νεω οτεί Ζ ||
Δ 332/Ζ8 ουνορινόμεναι: ουνταραοοόμεναι. ΖΥΥ}
Α 332/Ζ8 κίνυντο: έκινοΰντο. ΖΥ£}
Α 334/Ζ8 πύργοο: τάξιε. ό τρόποο μεταφορά. ΖΥΥ} (Α1ί τ ξ ’ άνδρεο ~ Α8)
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 185

Δ 335/Ζ8 Τρώων όρμήοειεν: προοληπτέον τό κατά, 'ίν’ ήι κατά Τρώων. ΖΥΟ, ~ Τ8


Δ 336/Ζ8 νείκεοοεν: έλοιδόρηεεν, έπέπληξεν. ΖΥΟ)
Δ 339/Ζ8 κεκαομένε: κεκοομημένε. ΖΥΟ)
Δ 339/Ζ8 κερδαλεόφρον: πανούργε, ή φιλοκερδέοτατε. ΖΥΟ,
Δ 340/Ζ8 άφέετατε: άπωθεν καί χωρίο έετήκατε. ΖΥΟ)
άποθεν Υ<3 ||
Δ 340/Ζ8 μίμνετε: περιμένετε. ΖΥΟ,
μ ίμ νετα ι- π εριμένεται Ζ ||
Δ 341/Ζ8 εφώϊν: ύμΐν. ΖΥΟ,
Δ 341/Ζ8 μετά πρώτοιειν έόνταε: έν πρώτοιε δνταε. ΖΥΟ,
Δ 342/Ζ8 καυοτειρήο: δεινήε, καυοτικήο, διάπυρου. ΖΥΟ,
Δ 342/Ζ8 άντιβολήεαΐ: άπαντήεαι, μεταεχεΐν. ΖΥΟ)
Δ 343/Ζ8 πρώτω: πρώτοι δυϊκώε. ΖΥΟ)
Δ 343/Ζ8 κα'ι δαιτόε άκουάζεεθον έμεΐο: έπ'ι δαΐτα καλεΐεθε άπό του παρεπομένου,
ό τρόπου ευνεκδοχή. ό δε λόγου- πρώτοι γάρ κα'ι έπ'ι ευωχίαν καλεΐεθε ύ π ’ έμοΰ.
ΖΥ(}
1 καλεΐεθαι Ζ ||
Δ 344/Ζ8 γέρουειν: τοΐε έντιμοιε. ΖΥΟ,
Δ 344/Ζ8 έφοπλίζωμεν: παραεκευάζομεν. ΖΥΟ)
έφοπλίζοιμεν / έφοπλίζωμεν νν. 11. Ηογπ., έφοπλίζομεν Υ<3λ ||
Δ 345/Ζ8 φίλα: προοφιλώο, ήδέωο. ΖΥΟ, (~ Τ1αντί του φίλωο).
Δ 345/Ζ8 όπταλέα: όπτά. ΖΥ€}
Δ 345/Ζ8 έδμεναι: έοθίειν. Ζ = Ε 2032)
γΔ 345/Α1ί (κύπελλα) λείπει τό έοτί.1
Δ 346/Ζ8 πινέμεναι: πίνειν. Ζ οί Δ 3452), Β 3452)
Δ 346/Ζ8 μελιηδέοο: ήδέοο, καλού. ΖΥΟ,
Δ 346/Ζ8 δφρ’ έθέλητον: έωο ου θέλητε. ΖΥ(φΧ
θέληται Ζ ||
Δ 347/Ζ8 νυν δε φίλωο χ ’ όρόωιτε: νυν δέ ήδέωο αν ϊδοιτε. ΖΥΟ,
Δ 348/Ζ8 μαχοίατο: μάχοιντο. ΖΥΟ.
Δ 350/Ζ8 ποιόν υε έπου φύγεν έρκου όδόντων: όποιον τούτον τον λόγον έτόλμη-
υαυ τώ ι υτόματί υου είπ εΐν; έρκου γάρ φηυιν τό περίφραγμα των όδόντων, τά
χείλη, περιφραυτικώυ. ΖΥ(φλ
1 τούτον ίτόν) Α ||
Δ 351/Ζ8 πώυ δή φήιυ: πώυ δή λέγειυ ταΰτα; ΖΥ(3
Δ 351/Ζ8 μεθιέμεν: άμελεΐν. ΖΥΟ.
Δ 352/Ζ8 όξύν: ταχύν, τον ταχεΐαν έχοντα την έν τοΐυ φόνοιυ κρίυιν. ΖΥΟ,
Δ 352/Ζ8 ’Άρηα: νΰν τον πόλεμον. ΖΥζ)Χ = Β 3812)
Δ 353/Ζ8 δψεαΐ: ΐδηιυ, θεάυηι. ΖΥΟ,
Δ 353/Ζ8 ήν έθέληιυθα: έάν βουληθήιυ. ΖΥ(φΧ
Δ 353/Ζ8 καί αϊ κέν το ι τά μεμήληΐ: καί έάν έάυωυί υε οί πολέμιοι περί τούτον
άοχοληθήναι. ΖΥΟ,
1 τοΰτο Ζ ||
Δ 353/Ζ8 μεμήληΐ: διά φροντίδοο εχήο. ΖΥΟ,
Δ 354/Ζ8 προμάχοιοι μιγέντα: έν τοΐο πρωταγωνιοταΐο γενόμενον. ΖΥΟ,
Δ 355/Ζ8 άνεμώλια: άνεμοφόρητα, μάταια, άνέμοιο έοικότα- ΖΥζ)Χ | έ ξ ο ν άφανή. Ζ0,
1 άνεμοφόρητα Υ : άνεμόφθορα <3 (= ΡΧΧ), άνεμοφθόρητα Ζ ||
Δ 355/Ζ8 βάζειο: λέγειο. Ζ § ~ Αρδ 50, 20
186 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Δ 356/Ζ8 έπιμειδήυαυ: έπιμειδιάυαυ, ύπογελάυαυ. ΖΥΟ,


Δ 357/Ζ8 ώο γνώ χωομένοιο: ώο έπέγνω αύτόν όργιεθέντα. ΖΥΟ)
Δ 357/Ζ8 πάλιν δ ’ όγε λάζετο : άντ'ι τοΰ "είυ τό εναντίον έτρεφε τον λόγον",
ψόγον γάρ είπών νΰν έπαινον λέγει. ΖΥΟ,
Δ 357/Ζ8 πάλιν: έμπαλιν, έκ δ ε υ τέ ρ ο υ . ΖΥ£}
Δ 357/Ζ8 λάζετο: έπελάβετο, μετέετρεψεν. ΖΥΥ}
μετέετρεφεν Ζ ||
Δ 359/Ζ8 νεικείω: κακολογώ. ΖΥΥ}Χ
Δ 359/Ζ8 περιώειον: περιεεώε, παρά τό προεήκον. ΖΥ£}Χ (Α1ί περιττόν, ύπερέχον,
περιεεώε)
Δ 361/Ζ8 ήπια: πραέα, προσηνή. ΖΥ(^Χ
Δ 361/Ζ8 δήνεα: βουλεύματα. Ζ Υ(}Χ = Αρδ 58,12
Δ 361/Ζ8 ά τ ’ εγώ περ: άπερ κάγώ. ΖΥζ}Χ
καγώ Ζ : εγώ Υ(φΧ ||
Δ 362/Ζ8 όπιεθεν: έν τώι μετά ταΰτα χρόνωι. ΖΥΥ}Χ
Δ 362/Ζ8 άρεεεόμεθα: έξιλεωοόμεθα, θεραπεύεομεν. ΖΥΥ}Χ
θεραπεύεωμεν Ζ ||
Δ 363/Ζ8 μεταμώλια: μάταια. ΖΥζ)Χ
Δ 363/Ζ8 θέΐεν: ποιήεειαν. ΖΥΟ
Δ 364/Ζ8 μ ετ’ άλλουε: επί τούε άλλουε. ΖΥΟ
Δ 365/Ζ8 ύπέρθυμον: μεγαλόψυχον, άνδρείον. ΖΥΥ}
Δ 366/Ζ8 κολλητοίει: καλώε ευνηρμοεμένοιε, εύ ευμπήκτοιε. ΖΥΥ}
Δ 370/Ζ8 ώ μοί: φεΰ μοι. επίρρημα λύπηε καί οίκτου δηλωτικόν. ΖΥΥ}
φεΰ μοι ογπ Υ ||
Δ 371/Ζ8 τί: επίρρημα άπορητικόν. ΖΥ£)
Δ 371/Ζ8 πτώααεια: κατέπτηχαε, άποδειλιάιε. ΖΥ£}
πτώεειε Ζ λ ||
Δ 371/Ζ8 όπιπεύειε: έπιτηρείε. περιεκοπείε. ΖΥ£}
Δ 371/Ζ8 πολέμοιο γεφύραε: τάε διεξόδουα τοΰ πολέμου. ΖΥ£} | μεταφορά ό τρόπου.
ζς
Δ 372/Ζ8 ωδε: ούτωυ. ΖΥ(}
Δ 372/Ζ8 πτωεκαζέμεν: καταπτήυυειν, δειλίαν. ΖΥΥ}
Δ 373/Ζ8 πολύ: έπίρρημα πουότητου δηλωτικόν. Ζ Υ £ }~ Θ 560/ΑΚ 'τόυυα'.
μεεότητοε ζ) ~ Ω 6571 ||
Δ 373/Ζ8 προ φίλων: έμπρουθεν τών προυφιλών αύτοΰ έταίρων. ΖΥΥ}
προεφιλών αυτόν έταίρων Ζ ^ : φίλων Υ ||
Δ 373/Ζ8 δηίοιυΐ: τοίυ πολεμίοιυ. ΖΥΟΙ
Δ 374/Ζ8 οί μιν ίδοντο: οίτινευ αύτόν ίδον. ΖΥΟ)
ο ϊτιν εε Ζ ^ : δ έ ε τιν Υ || είδον Υ<3 ||
Δ 374/Ζ8 πονεύμενον: έπιπονούντα, μαχόμενον. ΖΥΟ)
πονοΰντα Υ ||
Δ 375/Ζ8 ήντηυα: υυνέτυχον. ΖΥΟ,
Δ 375/Ζ8 περί δ ’ άλλων: άντί τού ύπέρ δέ τούυ άλλουε λέγουυιν αύτόν γεγονέναι
άνδρείον. ΖΥΟ,
1 δέ ογπ Υ ||
Δ 376/Ζ8 άτερ πολέμου: χωρίο πολεμικήο παρατάξεωυ. ΖΥΟ, | Οίδίπουο άποβαλών
Ίοκάοτην έπέγημεν Άοτυμέδουοαν, ήτιο διέβαλλεν τούε προγόνουο ώο πειράυαν-
ταο αύτήν. άγανακτήυαυ δέ έκείνου έπηράυατο αύτοίυ δ ι’ αίματου παραλαβείν την
δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 187

χώραν, καί παρέδωκε την βαοιλείαν αύτοίο. Έτεοκλήο δε ό υίόο αύτοΰ έξέβαλεν
Πολυνείκην τον αδελφόν αύτοΰ ώο πρεοβύτεροο. παραγενόμενοο δε ούτοο είο
Άργοο εύρε Τυδέα φυγάδα- βοηθών γάρ κάκείνοο τώ ι πατρ'ι τον έναντιούμενον
άποκτείναο ανεψιόν έφυγεν. ’Άδραοτοο δε θεαεάμενοε αύτούε ήμφιεομένουο
Θηρών δοράε, Τυδέα μεν ευόε, Πολυνείκην δε λέοντοε, ευνέβαλε τον χρηεμόν ην
γάρ αύτώι δεδομένοε κάπρωι καί λέοντι ζεΰξαι τάε θυγατέραε. δίδωειν ούν Τυδεΐ
μεν Δηϊπύλην, Ά ργείαν δε Πολυνείκει. πέμψαε δε είε Μυκήναε ευμμαχίαν ήιτει
επί Θηβαίουε. Θυέετηε μεν ούν έτοίμωε έδίδου, εημεία δε αυτόν έκώλυαε φαΰλα.
έπελθόντεα ούν έα ταία Θηβαίε οί Ά ργείοι πέμπουει πρεεβευτήν Τυδέα. δα
παραλαβών γυμνικόν αγώνα καί ουμμαχούοηο Άθηναε νικάι τα πάντα, ύποοτρέφων
δε πεντήκοντα νεανίαο ένεδρεύονταο αυτόν ουλλαβών αναιρεί. ΖΥζ)ΑΗ
2 διέβαλεν ΥΙΠΙ 4 ό πρώτοε των υιών αύτοΰ Υ II 5 πρεεβύτερον (^Α || 8 θηρίων Υ II 9 δεδομένοε Α :
δεδομένον ΖΥέ^Κ || δίδωειν {ούν} Υ(ψΑΚ || 10 πέμψαε ΥΚ : πέμψαι Ζ(^Α || μυκήνην Υ || 11 μέν {ούν} Α
II προθύμωε Α || 12 έε : έν Α || οί <γάρ> άργεΐοι Α || 13 παραλαβών : καταλαβών Υ || 14 αύτον ογπ Υ ||
Δ 377/Ζ8 άντιθέωΐ: ίοοθέωι. ΖΥΘ
Δ 378/Ζ8 τότε: έπίρρημα χρόνου δηλωτικόν. ΖΥΘ
Δ 378/Ζ8 έοτρατόωντο: έοτρατοπεδεύοντο. ΖΥΘ
Δ 378/Ζ8 ιερά πρόο τείχεα Θήβηο: περιφραοτικώο τάο Θήβαο. ΖΥΘ | Θήβαι δέ είοιν
αί πάοαι τρεΐο, ών μέμνηται ό ποιητήο. καί μία, ών νυν π ο ιε ίτ α ι λόγον,
Ύποπλάκιοι, ών μέμνηται έν τή ι Α (366) καί τήι Ζ (397). καί αί Α ίγύπτιαι, περί ών
φηοίν έν τήι Ιώτα (381). ΖΥζ)ΑΗ
1 θήβαι ίδέ) ΥΑ || 2 καί ογπ Υ || λόγων Ζ ||
Δ 379/Ζ8 κλειτούε: ένδόξουε. ΖΥΘ
Δ 379/Ζ8 έπικούρουε: βοηθούε, ευμμάχουε. ΖΥΘ
Δ 380/Ζ8 δόμεναι: δούναι. ΖΥζ)
Δ 380/Ζ8 έπήινεον: ευγκατετίθεντο, ευνήινουν. ΖΥΘ
Δ 381/Ζ8 έτρεψε: άπέτρεψεν, ΖΥ | έκώλυεν. ΖΥΘ
Δ 381/Ζ8 παραίεια: έναντία, παρεκτόε του αίείου, δ έετιν άπαει χαλεπά. ΖΥΘ(Χ)
απαει Ζ^ : άπαίεια Υ ||
Δ 381/Ζ8 εήματα φαίνων: εημεία φανερά ποιων, δείκνυε. ΖΥ(φΧ
<καί> δείκνυε Υ ||
Δ 382/Ζ8 ώιχοντο: έπορεύοντο. ΖΥΘΧ
Δ 382/Ζ8 ίδέ προ όδοΰ έγένοντο: καί προήλθον τήε έπί Θήβαο όδοΰ. ΖΥΘΧ
Δ 383/Ζ8 Άοωπόο: ποταμόο Βοιωτίαο, ΖΥ(φΧ | έγγύο Θηβών. ΖΥΧ
Ά ε ω π ό ν Η ογπ . ||

Δ 383/Ζ8 βαθύοχοινον: βαθείαν οχοίνον έχοντα. 'λεχεποίην' δέ βαθείαν πόαν


έχοντα, έξ ήο έοτι καί λέχοο ποιήοαι, δ έοτι κοίτην. ΖΥ(φΧ
1 έχοντα : έχουεαν Ζ || Ιεππηα ρΓΟ δέ Υί^Χ || 2 έχοντα : έχουεαν Ζ ||
Δ 384/Ζ8 άγγελίην έπ ί Τυδή: άντί του τό τε δη τον Τυδέα άγγελον, δ έοτι πρε-
οβευτήν έπεμψαν οί "Ελληνεο. ΖΥ(φΧ
έπεμψεν Ζ ||
Δ 384/Ζ8 οτείλαν: άπέοτειλαν. ΖΘ
Δ 385/Ζ8 κιχήοατο: κατέλαβεν. ΖΥΘΧ
Δ 385/Ζ8 Καδμείωναο: τούο Θηβαίουο. άπό Κάδμου του κτίοαντοο τάο Θήβαο. ΖΥζ)Χ
Δ 386/Ζ8 δαινυμένουο: εύωχουμένουο, έοτιωμένουο. ΖΥΘΧ
Δ 386/Ζ8 κατά δώμα: κατά την οικίαν. ΖΥ(φΧ
Δ 386/Ζ8 βίηο Έτεοκληείηο: του Έτεοκλέουο περιφραοτικώο. ΖΥΘΧΑ1(1
Δ 387/Ζ8 ξείνόε περ έών: καίπερ πολέμιοο ύπαρχων. ΖΥ(φΧ
Δ 387/Ζ8 ίππηλάτα: άντί του ίππηλάτηο. ΖΥ(φΧ
188 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Δ 388/Ζ8 τάρβεί: έφοβεΐτο, ηύλαβέίτο. ΖΥζ)Χ


ευλαβείτο Υ(^Χ ||
Δ 389/Ζ8 άεθλεύειυ: άγωνίζεαθαι. ΖΥζ)Χ
Δ 389/Ζ8 προκαλίζετο: προεκαλεΐτο. ΖΥζ)Χ
Δ 389/Ζ8 πάντα δ ’ ένίκα: άντ'ι τοΰ έν παντ'ι άγωνίοματι. Ζ Υ Ο Χ
Δ 390/Ζ8 ρηϊδίωο: ραδίωο, εύκόλωο. ΖΥΟ,Χ
Δ 390/Ζ8 τοίη οί: τοιαύτη αύτώι. ΖΥΟΧ
Δ 390/Ζ8 έπιτάρροθοο: βοηθόο. ΖΥΟΧ = Ε 8282)
έπίρροθοε Ηογπ. ||
Δ 391/Ζ8 χολωοάμενοί: όργιοθέντεο. ΖΥΟΧ
Δ 391/Ζ8 κέντορεο 'ίππων: ϊππουο κεντοΰντεο, Ιππικοί. ΖΥζ)Χ
κεντώντεε Υ ||
Δ 392/Ζ8 άφ άνερχομένωι: είο τούπίοω άνερχομένωι, ύποοτρέφοντι. ΖΥΟΧ
Δ 392/Ζ8 πυκινόν: πυκνόν. ΖΟ Χ
Δ 392/Ζ8 λόχον: ένέδραν. ΖΥςΧ
Δ 392/Ζ8 είεαν: έκάθιοαν λεληθότωο. ΖΥζ)Χ
Δ 392/Ζ8 άγοντεο: άγαγόντεο. έλαβεν δε χρόνον αντί χρόνου. ΖΥζ)(Χ) οί Λ 454/Ηά-
Αγ ένήλλακται γάρ ό ένεετώε χρόνοε αντί μέλλοντοε.
Δ 394/Ζ8 Αίμονίδηο: Α'ίμονοο παιε, Ζ Υ Ο Χ I Μαίων. ΖΥ
Δ 394/Ζ8 έπιείκελοο: όμοιοο. ΖΥ(φΧ
Δ 395/Ζ8 μενεπτόλεμοο: ύπομονητικόο έν πολέμωι, γενναίου. Ζ Υ Ο Χ I τον δε
'Μαίονά' (394) τινεο οτοχάζονται κήρυκα γεγονέναι, διά τό μόνον αυτόν οωθήναι.
ιερόν γάρ ην τό γένοο των κηρύκων. διό φορτικόν ην ένυβρίζειν αύτούο. όθεν καί
παροιμία έλέχθη τό "πρέοβυο ούτε τύπτεται, ούτε υβρίζεται" (Οοτρ. ΡαίΌθΐΉ. Ο γ . II
768, 69). ΖΥςΧΑΚ
3 αύτοΐο ένυβρίζειν Υ || 4 ού τύπτεται ούδέ υβρίζεται ΑΚ || οθεν ... : καί εκ τούτων τίο ούτε
τύπτεται ποτέ ούτε ύβρίζεται Υ ||
Δ 396/Ζ8 άεικέα: αίκιοτικόν, χαλεπόν. Ζ Υ Ο Χ
Δ 396/Ζ8 πότμον: μόρον, θάνατον. ΖΥζ)Χ
Δ 396/Ζ8 έφήκεν: έπέβαλεν. Ζ Υ Ο Χ
Δ 397/Ζ8 έπεφνεν: άνεΐλεν, έφόνευοεν. ΖΥΟ Χ
Δ 397/Ζ8 ϊεΐ: άφίει, άπέλυοεν. ΖΥΟ Χ
Δ 398/Ζ8 θεών τεράεοοι πιθήοαο: τοΐο των θεών οημείοιο πειοθείο. Ζ Υ Ο Χ
Δ 399/Ζ8 τοΐοο έην: τοιοΰτοο ην. ΖΥζ)Χ
Δ 399/Ζ8 Αίτώλιοο: ό άπό τήο Αίτωλίαο. ΖΥ(φΧ
ό ογπ Υ(^Χ ||
Δ 399/Ζ8 άλλα τον : άλλά τοιοΰτον παΐδα. Ζ ΥΟ Χ
Δ 400/Ζ8 γείνατο: έγέννηοεν. ΖΥ(φΧ
Δ 400/Ζ8 είο: εαυτού, 'χέρεια' δε χείρονα. Ζ Υ Ο Χ
Ιεππηα ευπι δε Ζί^Χ ||
Δ 400/Ζ8 μάχηΐ: έν τώι πολέμωι. Ζ Υ Ο Χ
Δ 400/Ζ8 άγορήι δέ: έν δε τώι δημηγορεΐν. πάνυ γάρ ουνετόν πανταχοΰ υποτίθεται
τον Διομήδην ό ποιητήο έν τοΐο νέοιο. Ζ Υ Ο Χ
2 έν τοΐο νέοιε ογπ Υ ||
Δ 401/Ζ8 ού τι: ούδαμώο. Ζ Υ Ο Χ
Δ 402/Ζ8 ένιπήν: έπίπληξιν, μέμψιν. Ζ Υ Ο Χ
Δ 402/Ζ8 αίδοίοιο: αίδοΰο καί έντροπήο άξιου. ΖΥΟ Χ
Δ 403/Ζ8 υίόο Καπανήοο: ό Οθένελοε. ΖΥζ)ΧΑ11
δοΐιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 189

Δ 404/Ζ8 μή ψεύδεο: μή ψεύδου. ΖΥΘΧ


Δ 404/Ζ8 έπιοτάμενοο: είδώο, δυνάμενοο. ΖΥΟ,Χ
Δ 404/Ζ8 οάφα: άκριβώο, οαφώο. ΖΥΟ,Χ
Δ 405/Ζ8 ήμεΐο το ι πατέρων καί τά έξήο: περί εαυτού λέγει ό Οθένελοο κα'ι Διομή-
δουο. ούτοι γάρ έκγονοι των Επιγόνων έοτρατεύκεοαν έπ'ι Ίλ ιο ν. Ε πίγονοι δε
έκλήθηοαν των έπί Θήβαο οτρατευοαμένων ο'ι παΐδεο. ΖΥζ)ΧΑΗ
καί τά έξήο Ζ : μέγ άμείνονεο εύχόμεθ’ είναι Υ(φΧ\ δϊπι. δαορο || 1 ίό) οθένελοο Α || 2 διομήδουο : ό
διομήδηο Ζ || έοτρατεύκειοαν Α ||
Δ 405/Ζ8 μ έγ’ άμείνονεο: κατά πολύ κρείοεονεε, βελτίονεε. ΖΟ,Χ
Δ 405/Ζ8 εύχόμεθα: καυχώμεθα. ΖΟ Χ
ευχόμενοι 7λ ||
Δ 406/Ζ8 Θήβηε έδοε: περιφραετικώε τάε Θήβαο. 'έδοο' δέ ίδρυμα, έδαφοο. ΖΥΘΧ
Δ 406/Ζ8 είλομεν: έλάβομεν, έπορθήοαμεν. ΖΥΘΧ
Δ 407/Ζ8 παυρότερον: όλιγώτερον. ΖΥ(φΧ
Δ 407/Ζ8 άρειον: Άρεωο Ιερόν. ΖΥΘΧΑ
Δ 408/Ζ8 τεράεοοί: οημείοιο. ΖΥΘΧ
Δ 408/Ζ8 άρωγήΐ: βοηθείαι. ΖΥ(φΧ
Δ 409/Ζ8 κείνοι δέ οφετέρηιοιν άταοθαλίηιοιν όλοντο: 'κείνοι' έκείνοι- τό πάθοο
άφαίρεοιο. 'οφετέρηιοιν' δέ ίδίαιο άμαρτίαιο, άνοίαιο άπώλοντο. ΖΥΘΧ
1 κείνοι ογπ Υ(φΧ || 2 δέ ογπ Ζ || άνοίαιο ογπ Υ ||
Δ 410/Ζ8 τώ ένθεο: διό δή ουγκαταρίθμει. ΖΥζ)Χ
άιιο δοΐιοΐία Υ(φΧ ||
Δ 412/Ζ8 τέττα: προοφώνηοιο τιμητική νεωτέρου φίλου πρόο παλαιότερον. ΖΥΘΧΚ
~ Α Κ ότι..., Αρδ 151,18
Δ 412/Ζ8 ήοο: καθέζου. ΖΥΘΧ | ούκ έπρεπε δέ είο πόλεμον προερχόμενον αυτόν
καθέζεοθαι. βέλτιον ούν λέγειν τό μετά οιωπήο έοο. ΖΥζ)ΧΑ
1 ούκ έπρεπεν (δέ) αύτόν είο πόλεμον προερχόμενον καθέξεοθαι (ΥΧ)Α || 2 λέγε Ζ || έοο : καθέξου
Υ II
Δ 413/Ζ8 νεμεοώ: μέμφομαι. ΖΥΘΧ
Δ 415/Ζ8 άμ’ έψεταί: έπακολουθήοει. ΖΥ(φΧ
άκολουθήοει Υ(φΧ ||
Δ 415/Ζ8 εί κεν: έάν. ΖΥΘΧ
Δ 416/Ζ8 δηιώοωοιν: φονεύοωοιν. ΖΥ(φΧ
δηώοουοιν ΖΥλ || φονεύοουοιν Υ ||
Δ 416/Ζ8 έλωοι: λάβωοιν, πορθήοωοιν. ΖΥΘΧ
Δ 417/Ζ8 μέγα πένθοο: μεγίοτη λύπη. ΖΥ(φΧ
Δ 417/Ζ8 δηιωθέντων: άναιρεθέντων, φονευθέντων. ΖΥζ)Χ
άναιρεθέντων ογπ Υ ||
Δ 418/Ζ8 νώϊ: ήμείο. ΖΥ(φΧ
Δ 418/Ζ8 μεδώμεθα: φροντίδα ποιηοώμεθα. ΖΥζ)Χ
ποιηοόμεθα Ζ, ποιήοωμεν X ||
Δ 418/Ζ8 θούριδοο άλκήο: τήο ένθουοιαοτικήο καί όρμητικήο δυνάμεωο. ΖΥ(φΧ
Δ 419/Ζ8 ή ρα: έφη δή. καί έοτιν άντί τού άρα. έάν δέ εν μέροο λόγου ήι (1.6. ήρα),
δηλοί την μ ετ’ έπικουρίαο χάριν. ΖΥζ)(Χ)
1 ήι ογπ Υ ||
Δ 419/Ζ8 όχέων: των άρμάτων. ΖΥΘΧ
Δ 419/Ζ8 άλτο: καθήλατο. ΖΥζ)Χ
Δ 419/Ζ8 χαμάζε: χαμαί, έπί τήο γήο. ΖΥ(φΧ
Δ 420/Ζ8 δεινόν: έκπληκτικόν, ΖΥ(φΧ | φρικτόν. ΖΟ,Χ
190 δείιοΐία ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ

Δ 420/Ζ8 έβραχε: ήχηοεν (= Τ1). όνοματοπο'ΐα ό τρόποο. 'χαλκόο' δε περιφραοτικώο


τά δπλα. ΖΥΡΧ
ΙεΓΠΓηα ευ τη 8έ ΖΧ ||
Δ 421/Ζ8+(38 όρνυμένου: διεγερθέντοο, όρμήοαντοο. ΖΥ | διεγειρομένου. (^Χ
Δ 421/Ζ8 ύπό κεν: ύφ’ ου αν ήχου. ΖΥ(φΧ
Δ 421/Ζ8 ταλαείφρονα: καί τον πάνυ καρτερικόν καί γενναίον. ΖΥζ)Χ
και1 ογπ ΥΧ || καί2 ογπ (^Χ ||
Δ 421/Ζ8 δέοε είλεν: φόβοε έλαβεν. ΖΥ(φΧ
Δ 422/Ζ8+Υ8 πολυηχέϊ: πολυήχωι, Υ | πολυταράχωι, μεγάλωο ήχοΰντι. ΖΥΟ,Χ
Δ 423/Ζ8 δρνυταί: διεγείρεται, όρμάι. ΖΥΟ,Χ
Δ 423/Ζ8 έπαεεύτερον: ευνεχέε, πυκνόν. ΖΥΟ,Χ
Δ 424/Ζ8 πρώτα: τό πρώτον, την αρχήν. ΖΥΟ,Χ
Δ 424/Ζ8 κορύεεεταί: κορυφοΰται, αύξεται, εία ϋψοα έπαίρεται. ΖΥΟ,Χ
Δ 425/Ζ8 χέρεωΐ: τήι γήι. ΖΥΟ,Χ
Δ 425/Ζ8 ρηγνύμενον: προορηεεόμενον. ΖΥΟ,Χ
Δ 425/Ζ8 βρέμεί: ηχεί, βρόμοα δε κυρίωε ό του πυρόα ήχοα. ΖΥΟ,Χ
βρέμοε Ζ ||
Δ 425/Ζ8 άμφ! δε τ ’ ακραε: περί δε τά ακρωτήρια. Ζ Υ Ο Χ
Δ 426/Ζ8 κυρτόν: μετέωρον, υψηλόν. ΖΥΟ,Χ
Δ 426/Ζ8 έόν: δν, ύπαρχον. Ζ Υ Ο Χ
Δ 426/Ζ8 κορυφοΰται: έπαίρεται, διογκοΰται, δ έετιν αύξεται. Ζ ~ Δ 4242)
Δ 426/Ζ8 αποπτύει: απορρίπτει, έκβάλλει. ό δε τρόποο μεταφορά. ΖΥζ)
Δ 426/Ζ8 άλόο άχνην: τό χορτώδεο τήο θαλάοοηο άπόβλημα, τον άφρόν. δπερ καί
φύκον φαοίν. ΖΥΟ
φηείν Ζ ||
Δ 428/Ζ8 νωλεμέωο: άδιαλείπτωο. ΖΥΟ
Δ 428/Ζ8 κέλευε: έκέλευεν. ΖΥ(3
Δ 428/Ζ8 οιοιν έκαοτοο: έκαοτοο ήγεμών τοίο ίδίοιο. ΖΥζ)
Δ 429/Ζ8 άκήν ίοαν: ήούχωο καί χωρίο θορύβου παρεγίνοντο. ΖΥζ)
Δ 429/Ζ8 φαίηο: ύπολάβοιο, είποιο. ΖΥζ)
ύπολαβοιε εχ ύπολαβηε Ζ ||
Δ 430/Ζ8 τόοοον: τοοοΰτον. ΖΥΟ
Δ 430/Ζ8 έχο ν τ’ έν οτήθεοιν αύδήν: κατέχοντεο έν αύτοιο την φωνήν, έκ τούτου δε
παρίοτηοιν αύτών τό ήουχον. ΖΥΟ
1 εν τοιε ετήθεειν αύτών Υ ||
Δ 431/Ζ8 οιγήΐ: οιωπήι. ΖΥΟ
μετά ειωπήε Υ ||
Δ 431/Ζ8 δειδιότεο: δεδοικότεο, ΖΥ | φοβούμενοι. ΖΥΟ
Δ 431/Ζ8 οημάντοραο: ήγεμόναο. ΖΥΟ
Δ 432/Ζ8 ποικίλα: διάφορα, καί πολλά τώι χρώματι. ΖΥΟ
Δ 432/Ζ8 είμένοί: ένδεδυμένοι, ήμφιεομένοι. ΖΥΟ
Δ 433/Ζ8 δϊεο: πρόβατα. ΖΥΟ
Δ 433/Ζ8 πολυπάμμονοο: πολυκτήμονοο (= Α1ί), πλουοίου. ΖΥΟ \ πάματα γάρ καλεί­
ται παρά Δωριεΰοι τά κτήματα, καί πάοαοθαι τό κτήοαοθαι, έκτεινομένου του ά.
ΖΥΟΑ
1 πολυθρέμμονοε Υ<3 || πάμματα Υ^ II γάρ ογπ Α || 2 εκτεινόμενου τού α ογπ Υ ||
Δ 435/Ζ8 άξηχέο: άδιαλείπτωο, ουνεχώο. ΖΥΟ
2ε1ιο1ί3 ϋ ίη ΙΙίαάβΓΠ 191

Δ 435/Ζ8+Υ8 μεμακυΐαΐ: μηκώμεναι (= Αΐ(1). μηκή γάρ έετιν ή των αιγών βοή, ΖΥΟ, |
ένθεν καί τό 'μηκάδαο αιγαο' (ι 124). ΥΟ, | βληχή δε ή των προβάτων. ΖΥΟ,
2 αίγαε <φηείν> Υ ||
Δ 436/Ζ8 άλαλητόο: θόρυβοο κατά άντίφραειν. ΖΥΟ)
Δ 436/Ζ8+(38 όρώρεί: διεγήγερτο. ΖΥΟ, | τό ό διά τό μέτρον (~ Δ 2082)).
Δ 437/Ζ8 όμόο: δμοιοο, ό αύτόο. ΖΥΟ,
Δ 437/Ζ8 θρόοο: θροΰο, θόρυβοο. ΖΥΟ,
Δ 437/Ζ8 ούδ’ ία: ουδέ μία καί ή αυτή. ΖΥ€}
Δ 437/Ζ8 γήρυε: φωνή. ΖΥΟί = Αρδ 54, 29
Δ 438/Ζ8 πολύκλητοί: οί έκ πολλών τόπων ευγκεκλημένοι, ό έ ε τ ι ευναχθέντεε.
ΖΥ(}
Δ 439/Ζ8 ώροε: διήγειρεν, παρώρμα είο τό πολεμείν. τό δε έξήε ούτωε- "ώροε δέ
τούο μέν Τρώαο δηλονότι ό ’Άρηο, τούο δέ 'Έλληναε ή Άθηνά". ΖΥΟ,Χ
όρεε Ι λ ||
Δ 439/Ζ8 ’Άρηο: ή προθυμία του πολέμου, ή ό οωματοειδήο θεόο. Ζ0,
Δ 440/Ζ8 Δέΐμόο τ ’ ήδέ