You are on page 1of 1

,,C_ayetano pina*aii@

clapat na mamuno sa hiouse


a#).t '"'i'-""1';lt{i:l"i';,:: na }',:iE"^ ans rama lama.s kasama na ans srnasabins
na-
S"vi:'"* "?iii*iiffiiiiri"'rli: "'qiit g,'XUUj::.lt*p;"1."m
liji#"jl,i,Tnii::
fi";&dfJ$t"sx!F',:*:; ii{{:-:le riesiaen-tE sa rrarap " ii u, *
r,",ru5*16*lug1g
g-i+
l$f*$,tifr$;;
ffitffi #j*ffi"i,lrffit
sitiri+Y}i*.l11"'"rt"rlft ffi:rffi,rtrn "{':?i:"TTn

frfi,-[*ffi{:'}u"## :ffiffiffi hqil,itfrtu#ffi


+ltg;frdi"{ffi#$ffi".tuffi';;pff$$fffi
r*{ffi
il.Hg.i*ifr$i1lf:frdt ffi1*ggr"r:i;pmr::r :$',*}.rji.i "{ :"sq,:,,
*,sr€i:irris:Tii:J.t}:r^#ilq,i_*diuir;#lrlii"*#"id b,:

"'rii"lllec a"o, na si cayerano glitriigf1F#il-li*j::St L,io-rime senati,r


_ iTf#g*ncg
'Mabisa sila bilatrq rulav sa
pagiran ng Hbuse ur n-g
na slguradong mas mapaDabilis
ii,irj6
ang pagpapatupad ng qiga. plano
ar mllnDn ng administras\on
p"*.., ir.re!"nai,i!'6i*1i"..
5t (-ayetano aV napiDs m;-
.- Iqmbro_ra rin ng'Cabineie. na
lbrg sabrbln ay meron sivans link
sa pagiran ng tegistarivi: iiiie_
cuUve branches r-lg gobyemo.
Kayang-kaya nn nrya na qam_
panan ang papel bilank reorEsen_
tante ng House at ne-gobvemo
sa mga intemational'aiena-. Di_
hlt rro sa kanyang experieoce bi_
tsng traglng_lop diplomal sa De_
pallment ot I oreieD Alfairs.
Bunsod nito- \ a'la nang haha_
napin kay Cayerano dahlt iiya
ang Karapal_dapat na nasino
susunod na Houae Speaker- "
+
"eE