You are on page 1of 1

itrcelone"saSRe?

hercFhf
MALINAW na
..
igTt
arg mensahe makudeta sa lcman. pangub o d l€ya mkalutong
ddental dectim sa-taguig, ang sating nagaganap na vote buy-
Du-
llj-.1Sylig Rodrigor.bi. si
Tmutukoy ni Dr. Maninez Dui
sa riationat pan'ni ti,hyor baitiwick ng mga Ciyeianoi
lil.-
^
Rep. toru-,Aan Vetasco na. h- rerte? Kaya tarna. na "free zone' kumpara si mgi natitabang
ing scheme umano sa Kamara.

nrr saTlllo-r .nry"ltg


rsang event noong ngirE qualihatbn malib€n sa ba_ lighl ang labanan sa SpeakeF kandidato.
Salarangan naman ng ka-
kayanan al exp€dence, walang
nakrraang araw na manan+ guh€n na mambabatas ay saiiidlng Tadong hon ang nakafipas,
ang $ip a iiaasatran o duda na si Cayetano ang na-
I'l1ln3t?HJ5r*y.nl $ na tinggo. . --" ang mg" 1andioato-na"ari ng
pasqrru 'do6d.umano niya
ngunguna sa lahat ng mga nag!

ilfl,:4"$!!::,:lflll ffffii,f#:ro'Ht PINAKA-KABAPAT- l#ff3,*;iyffi';,.Hi: nanais na maging Speaker.

ll 1"1:i,,9lol!1.s1 h.tp pder cavdano dah,ivice -..,g.lITll''g_._


Ang inclming Taguig con-
Aran.
s saa ans nanquna sa senate gressman, na nanalo sa pa-

:ilJ:::n',i1fl#*""'n 3l',,ff"ffi!1,'oli;"?*"
Ayon sa pomcal anavst na Hind noa tana sa nah ng
?llT_$
"*,,X,lidih.*.,."*.
MAMUNO bro na sigu'ro ang tama tang na
namagihn ng landslide noong
lray 13 polls, ay may mala-
wak na expe ence sa patehong

ililiilryffi]ii:'# sH'[iTffiH%T?,',f, dAH'b-tJ;; il#JHf#ffiX#.: lo€l al natjonal trlilils.


Si Cayetano ay nagdaan
gmgneula bEyan nq pag-
ar Unetu Sarah sa Singaporc na KUNG suslrding mabuti, si
ipagiinggot ni Caydrano ant
. bilang konsehal, vice mayor at
kalataon ang mga congress-
nibng
naka{o$ sa sociar mana at irJ-
congressmanct..t"Aan F;r;
iresiaerii sa rrarai ng ide;: three-time congressman. Siya
men na.pumill sa gusto nida nar'n ni vdasco sa ro'..
cay;tano na siguro ang pini-
tionat communitf sa'wai on in
maghg Hous€ speaker' yang sociar media accounrs. t a-i"rapaoai iL mav' rlar,a.
druos nq oobvemo. Hinara' dn
ay naging two-time senator
Ang Karanqan m0 sa Ka- *'..'.
Lahat no espiring House yanan na maging Oagong niyi Urtiniq iiang rnagirini
na
ng bansa.
Naging myembrc in ito ng
ma'a av isanq leaoer na ma- soear'er m d-na itan 6**,li; l"*&
husry dahil hindi qlhelob rai- tgr.e Lord
y, ro. ttradn nornuardez, slu-
xalit noon pa min ay
pubric seryant ang r'song isj-
nampa sa kanya at kay presi-
gabinete, na ibig sabihin ay
m€roo siyang link sa pagilan ng
nee arg habaho dyan ayon na- sa
Aflan vdasco ay. rahar crose ri+a-
bok na rin ng panar,on, oente orrere ninny, sullo legislative at executive bran-
rnanl€y AJan Peter Cayehno. ang
pamilyang Dutede- kaya tunayan
uagoag pa nrya, hma ang lanonq. dapat ba,ang pjnaka_ president"a;i
aated;it "',rd,-
sa intemalionat courb. des ng gobyemo.
Rod go Dulerte n; NagpaMoy si Cayetano na Kayang-kaya n niya na
sinab ni D: Paur [4adinez hindi crose or vunn maka{eliver sa meron
.iv.ng 6-kiy*"" rpanpai'.ng 6*d Eiue."nce garnpanar arg papel bilang rep
kaihnsannsbasitoatmadalns tegistativeaq'endaatby"i;
s"6r";;d;iliilnl "i
;,ffi1*#;ru#
resulla. al senator.
naw al maayos na
rc6enlafie ng House at ng gob
ygmo sa nga jntemational are-
na. Dahil ilo sa l€nyang e&e
Iagaya na lang noong Ang patunay nito, hindi
--
2016,.mjligay ni Cayelanoang nadaurt ang pangaan D Cay+
dence bilang naging top diplc
mat sa Depadnent oi Foreign
napakalaking bolo ng noo,y tauo sa kahit na arnng ionilc_ Afaits. MACS BORJA at
Davao ma)4crsa reqllla rg pr€F bersya kasama na a-ng Sina-
MEI-IZA IIALUNTAG

Pagc z