You are on page 1of 2

Republika Ng Pilipinas

Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon XII
Sangay ng Sultan Kudarat
STA. CLARA NATIONAL HIGH SCHOOL
Sta. Clara ,Kalamansig,Sultan Kudarat

Banghay-Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao

June 6, 2019

Grade- 7 QUARTZ

I- LAYUNIN
a. Natatalakay ang paglalarawan ng mga inaasahang kakayahan at kilos sa panahon
ng pagbibinata at pagdadalaga
b. Natatalakay ang mga inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga o
pagbibinata

II. Paksa: Aralin 1


a. Edukasyon sa Pagpapakatao: Paglalarawan ng mga inaasahang kilos sa
panahon ng pagbibinata at pagdadalaga
b. Kagamitan; Aklat
c. Sanggunian; Edukasyon sa pagpapakatao grade 7 learners material

III. Pamamaraan

a. Panimulang Gawain
-panalangin
-pagbati
-pagtatala ng lumiban sa klase

b. Pagbabalik-aral
- ano ano ang napapasin mo sa iyong sarili tuwing ikaw ay tumitingin sa
salamin?

c. Pagganyak
- ano ang mga mahahalagang layunin na inaasahang kakayahan at kilos
(developmental tasks) sa bawat yugto ng pagtanda ng tao?
d. Pagtalakay
Pagbabasa ng teksto hinggil sa paksa, ang paglalarawan ng mga inaasahang
kakayahan at kilos sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga
Paglalahat
- Bakit mahalaga ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at
kilos(developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata?
IV. Ebalwasyon
- Pagtatanong ng mga katanungan hinggil sa aralin

V. Takdang –aralin; Sa isang kalahating papel sagutin ang mga sumosunod:


1. Bakit mahalaga ang pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag- ugnayan sa
mga kasing- eded?
2. Paano tunay na maipapakita ang pagiging mapanagutan sa iyong
pakikipagkapwa?

Prepared by: Checked by:


Honey Volyn C. Gaborne Romeo A. Camilo
Subject Teacher Principal