You are on page 1of 12

DOKUMENTASYON

NG PRODUKTO
Saan ninyo kadalasang nakikita o
nababasa
ang mga sulating may kinalaman sa
paggawa ng isang bagay o
produkto?
Sa anong mga produkto kayo nakakakita
ng mga sulatin kung paano gawin ang
mga ito?

Bakit kailangang gawan ng


dokumentasyon ang produkto o
bagay? Para saan ang
dokumentasyong ito
GAWAIN
Ayusin ang mga hakbang sa paggawa ng
parol. Ang unang makabubuo nito sa tamang
pagkakasunud-sunod ay tatanghaling
panalo.
TAMANG KASAGUTAN:
Basahin ang mga sumusunod mula sa
aklat:
a. Pag-aalaga ng Baboy sa Natural na
Pamamaraan
b. Pagtatanim ng OrganikongTalong
Ilang mga dapat tandaan:
■ Nagtataglay ng mga kailanganin, hakbang o proseso ng paggawa ng isang bagay.
■ Isinusulat upang maging gabay sa kung paano gagawin o bubuuin ang isang bagay o
produkto.
■ Panatilihin ang kronolohiya ng mga hakbang sa paggawa ng isang bagay upang
makapaghatid ng wastong impormasyon sa mga mambabasa.
■ Maglakip ng mga larawan upang higit na makita ang biswal na anyo ng produktong
ginagawa
■ Upang hindi magkamali sa isang bagay napakahalaga ng pagsunod sa mga hakbang
na nasa dokumentasyon
■ Pormal ang paggamit ng wika sa pagsusulat ng dokumentasyon sa paggawa ng isang
bagay o produkto at inaasahang payak malinaw, at tiyak ang pagkakasulat ng mga
hakbang upang maging madali ang pag-unawa ng mga mambabasa.
MGA KALIKASAN NG DOKUMENTASYON
SA
PAGGAWA NG ISANG BAGAY O
• May sinusunodPRODUKTO
na proseso o mga hakbang
• Nakalagay ang mga ispesipikong gamit na
kinakailangan
• May larawan ng ginagawa sa bawat
hakbang
TEKNIKAL NA GAMIT PORMAT LAYUNIN APLIKASYON SA
SULATIN SARILI

LIHAM
PAGNENEGOSYO

MANWAL

FLYERS

DESKRIPSYON NG
PRODUKTO
TAKDANG ARALIN:

FEASIBILITY STUDY

DOKUMENTASYON NG
PRODUKTO