You are on page 1of 1

Pagsasanay sa Filipino

c 2012 Pia Noche, www.samutsamot.wordpress.com

Pangalan Petsa Marka


10

Pagsulat ng pangungusap na may pang-uri


Panuto: Sumulat ng pangungusap gamit ang pang-uri sa antas na ibinigay.

1. mabait (lantay)

2. malakas (pahambing)

3. mabilis (pasukdol)

4. makulay (lantay)

5. matamis (pahambing)

6. mahaba (pasukdol)

7. maganda (lantay)

8. malabot (pahambing)

9. masarap (pasukdol)

10. masipag (lantay)