You are on page 1of 1

Pangalan

Pagpili ng Angkop na Pang-uri


Gumuhit ng linya mula sa pang-uri hanggang sa tamang
larawan ng pangngalan.

malaki mainit

maliit malamig

bukas mahaba

sara maigsi

malambot kaunti

matigas marami

bata mabagal

matanda mabilis

© 2013 Pia Noche www.samutsamot.com