You are on page 1of 1

Pagsasanay sa Filipino

c 2012 Pia Noche, www.samutsamot.wordpress.com

Pangalan Petsa Marka


10

Pagsulat ng pangungusap na may pang-uri


Panuto: Sumulat ng pangungusap tungkol sa ibinigay na paksa sa bawat
bilang. Gumamit ng pang-uri sa iyong pangungusap. Huwag ulitin ang
pang-uri sa ibang bilang. (Image from karenswhimsy.com)

1. Ang nanay o tatay mo

2. Ang kapatid o kaibigan mo

3. Iba pang miyembro ng mag-anak mo (lolo, lola, tita, tito, o pinsan)

4. Ang guro mo ngayon o dati

5. Ang paborito mong aktor, aktres, mang-aawit, mananayaw, o manunulat

6. Ang paborito mong hayop (alaga o hindi)

7. Ang paborito mong laruan o laro

8. Ang paborito mong aklat, kuwento, o palabas sa telebisyon

9. Ang paborito mong damit

10. Ang paborito mong gamit na hindi laruan o damit (na ikaw ang may-ari)