You are on page 1of 40

DO NOT OPEN THIS QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO

Serial No. :
Version Code SUBJECT CODE : 21
QUESTION BOOKLET
A SPECIFIC PAPER
(PAPER-II)
Time Allowed : 2 Hours Maximum Marks : 200
INSTRUCTIONS
1. Immediately after the commencement of the Examination, before writing the Question
Booklet Version Code in the OMR sheet, you should check that this Question Booklet
does NOT have any unprinted or torn or missing pages or questions etc. If so, get it
replaced by a complete ‘Question Booklet’ of the available series.
2. Write and encode clearly the Register Number and Question Booklet Version Code
A, B, C or D as the case may be, in the appropriate space provided for that purpose
in the OMR Answer Sheet. Also ensure that candidate’s signature and Invigilator’s
signature columns are properly filled in. Please note that it is candidate’s
responsibility to fill in and encode these particulars and any omission/discrepancy
will render the OMR Answer Sheet liable for Rejection.
3. You have to enter your Register Number in the Register Number
Question Booklet in the box provided alongside.
DO NOT write anything else on the Question Booklet.
4. This Question Booklet contains 100 questions. Each question contains four responses
(choices/options). Select the answer which you want to mark on the Answer Sheet.
In case you feel that there is more than one correct response, mark the response which
you consider the most appropriate. In any case, choose ONLY ONE RESPONSE for each
question.
5. All the responses should be marked ONLY on the separate OMR Answer Sheet provided
and ONLY in Black or Blue Ballpoint Pen. See instructions in the OMR Answer Sheet.
6. All questions carry equal marks. Attempt all questions.
7. Sheets for rough work are appended in the Question Booklet at the end. You should not
make any marking on any other part of the Question Booklet.
8. Immediately after the final bell indicating the conclusion of the examination, stop
making any further markings in the Answer Sheet. Be seated till the Answer Sheets are
collected and accounted for by the Invigilator.
9. Questions are printed both in English and Kannada. If any confusion arises in the
Kannada Version, refer to the English Version of the questions. Please Note that in
case of any confusion the English Version of the Question Booklet is final.
Use of Mobile Phones, Calculators and other Electronic/Communication
gadgets of any kind is prohibited inside the Examination venue.
21-A ˜µåÔåêÅÜÝ ‘ ÜÈåëôåÄð˜µåâÿå ’åÄåÆ´µå „Ôåï½¾²ìåêê † ÇÈåÐ×ðÆ ÇÈåíúÜݾ’ð²ìåê àÒʷ昵åÁµåÑ–Ó ÔåêêÁ™ÐÜÈåÑÉ°±Áµð.
1. ÇÈæ²ìåêÜÈÄå óÞ˜µâå ÿå ƒÄåêÇÈæ¼åÔåÄåêÆ † 5. Ôåìæ´µåêÏÑÜÈó „Ç·Èó ²™¨´™°²ìåêÄåêÆ †
’ðâÿ嘙ÄåÔåíú˜µåâÿå ƒÄåêÇÈæ¼å ŠÒÁµåê ’ðâÿå’åÒ´µåÔåíú˜µåâÿå ƒÄåêÇÈæ¼åÁµåÒ¼ð
ÕÔå²™ÜÈåÑ昵åê¼å¾Áµð. ÕÔå²™ÜÈåÑ昵åê¼å¾Áµð.
(a) ˆÁ·µåùÖ¤˜µåÔåêÄå Õ’åxµåë ÇÈæØÖ¤’å (a) £ðéÁµåÄå ÇÈåнÊÑ’åë” £ðéÁµåÄå
Õ’åxµåë …²µåêÔå ƒÄåêÇÈæ¼å Õ’åxµåë …²µåêÔå ƒÄåêÇÈæ¼å
(b) ÇÈæØÖ¤’å Õ’åxµåë ˆÁ·µåùÖ¤˜µåÔåêÄå (b) £ðéÁµåÄå Õ’åxµåë ÔæÑêÏÔðê°Ð’ó
Õ’åxµåë …²µåêÔå ƒÄåêÇÈæ¼å Õ’åxµåë …²µåêÔå ƒÄåêÇÈæ¼å
(c) ƒ“Ûé²ìåê ÇÈåнÊÑ’åë” £ðéÁµåÄå (c) ÜÈåßå¦ ÇÈåнÊÑ’åë” £ðéÁµåÄå
ÇÈåнÊÑ’åë” …²µåêÔå ƒÄåêÇÈæ¼å Õ’åxµåë …²µåêÔå ƒÄåêÇÈæ¼å
(d) ƒ“Ûé²ìåê ÇÈåнÊÑ’åë” Ê昵åêÕ’ð²ìåê (d) ÜÈåßå¦ ÇÈåнÊÑ’åë” ²µðé•–é²ìåê
ÇÈåнÊÑ’åë” …²µåêÔå ƒÄåêÇÈæ¼å Õ’åxµåë …²µåêÔå ƒÄåêÇÈæ¼å

2. £ðéÁµåÄå ÇÈåнÊÑÔåíú 6. ÇÈåÐÁ·µæÄå ÜÈåÔåê¼åјµâå ÿðÒÁµå²µð


(a) ˜µ² å Ú
™ Èå³ £ðéÁµÄå å ÇÈåнÊÑÁµå ÜÈåÔåê¼åјµâå ÿåê
(a) ÔðêéÑðÍþñ˜µð ÜÈåßå¦Ô昙 Ô彤ÜÈåê¼å¾Áµð
(b) ˜µ² å Ú
™ Èå³ ÜÈåßå¦ ÇÈåнÊÑÁµå ÜÈÔå åê¼åјµâå ÿåê
(b) ÔðêéÑðÍþñ˜µð ÇÈåÐÔåì溼åÔ昙
Ô彤ÜÈåê¼å¾Áµð (c) ’åÅÚÈå³ £ðéÁµÄ å å ÇÈåнÊÑÁµå ÜÈÔ
å åê¼åјµâå ÿåê
(c) ÔðêéÑðÍþñ˜µð ÜÈåÉ×夒嘵â
å ÿ昙 Ô彤ÜÈåê¼å¾Áµð (d) ×åëÄåÏ £ðéÁµåÄå ÇÈåнÊÑÁµå ÜÈÔ å åê¼åјµâå ÿåê
(d) ÔðêéÑðÍþñ²ìåê ²µðé•ÿæÒØé²ìåê 7. ÇÈåÐÁ·µæÄå ÇÈåнÊјµâå ÿåÄåêÆ † ²™é½
ƒ’åÛÁµðëÒÁ™˜µð Ô彤ÜÈåê¼å¾Áµð ÔåÏ’å¾ÇÈå´™ÜÈåÑ昵åê¼å¾Áµð.
σx + σy
3. E Ôåê¼åê¾ G Äå´µåêÕÄå ÜÈåÒÊÒÁ·µåÔåíú (a) 2
±
(a) E = 2G (1 – γ) (σx + σy)2 – 4τxy2
(b) E = 2G (1 + γ) 2
(c) E = 2G (1 – 2γ) σx + σy
(b) 2
±
(d) E = 2G (1 + 2γ)
(σx – σy)2 + 4τxy2
4. E, G Ôåê¼åê¾ K ˜µåâÿå ÜÈåÒÊÒÁ·Ô
µå åíú 2
σx – σy
3KG (c) ±
(a) E = 2K + G 2
(σx + σy)2 + 4τxy2
9KG
(b) E = 3K + G 2
σx – σy
5KG (d) 2
±
(c) E = 2K + G
(σx + σy)2 – 4τxy2
9EK 2
(d) G = 3E + K
21 (2 – A)
1. Poisson’s ratio is defined as the 5. Modulus of rigidity is defined as
ratio of
the ratio of
(a) Longitudinal strain to
Lateral strain (a) Shear stress to Shear strain
(b) Lateral strain to
Longitudinal strain (b) Shear strain to Volumetric
(c) Axial stress to Shear stress strain
(d) Axial stress to Bending
stress (c) Normal stress to Shear strain

(d) Normal stress to Linear strain


2. Shear stress acts
(a) normal to the surface
(b) inclined to the surface 6. Principal planes are planes of
(c) tangential to the surface
(a) Maximum shear stress
(d) along the longitudinal axis
(b) Maximum normal stress
3. The relationship between E and
G is (c) Minimum shear stress
(a) E = 2G (1 – γ) (d) Zero shear stress
(b) E = 2G (1 + γ)
(c) E = 2G (1 – 2γ)
(d) E = 2G (1 + 2γ) 7. Principal stresses are given as

σx + σy (σx + σy)2 – 4τxy2


4. The relationship of E, G and K is (a) 2
±
2
3KG
(a) E = 2K + G σx + σy (σx – σy)2 + 4τxy2
(b) 2
±
2
9KG
(b) E = 3K + G
σx – σy (σx + σy)2 + 4τxy2
5KG (c) 2
±
2
(c) E = 2K + G

9EK σx – σy (σx + σy)2 – 4τxy2


(d) G = 3E + K (d) 2
±
2

21 (3 – A)
8. l ÇÈæ×åÖ¤Õ²µåêÔå §ÒÁµåê ÜÈåÔåêÊ·åê¨é²ìåê 11. T ‹’å ’ðéÒÁ™Ðé’åï¼å Ê·æ²µÔ å åÄåêÆ ÅÔå¤àÜÈåê
½Ð’ðëéÄåÁµå ÜÈðÒ¯æÐÎê´µó, ²ìåìæÔåíúÁµðé ½¾²µåêÔå §ÒÁµåê ÜÈå²µâå ÿåÔæÁµå ¼ðëÑð²ìåê
ÇÈæ×åÖ¤Á™ÒÁµå ’ðâÿå’åÒ´µå ƒÒ¼å²µåÁµåÑ–Ó ÔåêÁ·µùå ÏÁµå ßå²™ÕÄåÑ–Ó …â–¦ÿæ²µåê ß昵åë
(ÑÒÊæ¼åÍ’å) Ô昙 ÄðÑðÜ²Ý µåê¼å¾Áµð. ƒÇÈåÜÈå²µå¸Ôåíú † ’ðâÿå’åÒ´µåÒ½²µåê¼å¾Áµð.
2l (a) zero, zero
(a)
3 (b) zero, ˜µå²™ÚÈå³
2 3
(b) (c) ˜µå²™ÚÈå³, zero
l
l (d) ’åÅÚÈå³, ˜µ²å ™ÚÈå³
(c)
2 3
3 12. Ê·åùÐÔåê¸ ÜÈâð ÿ¼ð åÁµå Áµåï´·µå¼²ð ìåêÄåêÆ †
(d) 2 l ’ðâÿå’åÒ´µåÒ¼ð ÕÔå²™ÜÈåê¼æ¾²µð.
(a) ¯æ’ó¤ Ôåê¼åê¾ ‡ÁµåÂÁµå “вìåìæÇ·ÈåÑ
9. §ÒÁµåê I-£ðéÁµå’ð”, £ðéÁµåÄå ÇÈåнÊÑÁµå (ÇÈæдµå’ó±)
ÔåϼæÏÜÈåÔåíú ’ðâÿå’åÒ´µåÒ½²µåê¼åÁ
¾ µð.
(b) ¦´µ¼ å åÖÁµå ÁµåêÐÕé²ìåê Ê·ùå ÐÔå긼ð Ôåê¼åê¾
(a) Ôåìæ´µåêÏÑÜÈó „Ç·Èó ²™¨´™°²ìåê
“вìåìæÇ·ÈåÑ
(b) (c) ¦´µ¼ å åÖÁµå ÁµåêÐÕé²ìåê Ê·ùå ÐÔå긼ð Ôåê¼åê¾
Ôåìæ´µåêÏÑÜÈó „Ç·Èó ²™¨´™°²ìåê
Ôðë¼å¾
(d) ¦´µ¼ å åÖÁµå ÁµåêÐÕé²ìåê Ê·ùå ÐÔå긼ð Ôåê¼åê¾
(c) ½²™ôåêÕ’ð²ìåê ’ðëéÄåÁµå “вìåìæÇ·ÈåÑ

13. ÜÝÔðêÒ¯ó ¼å²ìåìæ²™’²ð ìåêÑ–Ó, ¨ÇÈåÞÔåìó ƒÄåêÆ


(d) ÜÈðé²™ÜÈåêÔå ‡ÁµðÂé×åÔðéÄðÒÁµ²å µð,
(a) ’æÒ“Ðé°Äå ÊÑÔåÄåêÆ ßð¡¢ÜÈåêÔåíúÁµåê
10. Ê昵åêÕ’ð²ìåê ÇÈåнÊÑÔåíú † ’ðâÿ嘙ÄåÁµå’ð” (b) ÜÝÔðêÒ°Äå ʸ»ÔåÄåêÆ
ÜÈåÔåìæÄåêÇÈæ¼å’åÔ昙²µåê¼å¾Áµð. ÔåìæÇÈ头™ÜÈåêÔåíúÁµåê
(a) ¦´µ¼ å åÖÁµå Ê·æÐÔåêϼð˜µð
(c) ÜÝÔðêÒ®ê ’åêÁµåê²™’ðëâÿåêäÔå ’æÑÔåÄåêÆ
(b) ¼å®ÜÈåÀ ƒ’åÛÁ™ÒÁµå …²µåêÔå Áµåë²µå’ð” ßðëÒÁµæºÜÈåêÔåíúÁµåê
(c) Ôåìæ´µåêÏÑÜÈó „Ç·Èó ŠÑæÜݱÜÝ°˜µð (d) ¦ÑÜÈåÒ²ìðëé¦Äð²ìåê ×æ•ÔåÄåêÆ
(d) ÜÈð’åÛÄó Ôåìæ´µåêÏÑÜÈó ˜µð ’å´™Ôðê Ôåìæ´µåêÔåíúÁµåê
21 (4 – A)
8. The centroid of an equilateral 11. The slope and deflection at mid
triangle of side l lies at the span of a simple beam carrying
following distance (perpendicular)
from any side : concentrated load (at mid span) is
2l (a) zero, zero
(a)
3
(b) zero, maximum
2 3
(b) l (c) maximum, zero
l (d) minimum, maximum
(c)
2 3
3
(d) 2 l
12. Torsional rigidity is defined as
the
9. Shear stress variation for an
I-section is (a) product of torque and length
(b) product of polar moment of
(a) inertia and modulus of
rigidity
(c) sum of polar moment of
(b) inertia and modulus of
rigidity
(d) product of polar moment of
(c)
inertia and angle of twist

(d) 13. During the manufacture of


cement, gypsum is added to
(a) increase the strength of
10. The bending stress is proportional
concrete
to
(a) moment of Inertia (b) modify colour of cement
(b) distance from neutral axis
(c) adjust settling time of cement
(c) modulus of elasticity
(d) section modulus (d) reduce heat of hydration
21 (5 – A)
14. ˜µæÏÇÈó ˜µðÐé´µð´µó ƒ˜™Ð˜µðé¯ó ŠÒÁµå²µð, 17. ÇÈå²™¹æÕêéßå²µåÔåíú 3.6 m Ôåê¼åê¾ 150 mm
ÁµåÇÈåÉ …²µåêÔå §Äó Ôðé ôåÇÈå´ É ²™ ìåêÄåêÆ
(a) ƒ˜™Ð˜µðé®ê˜µåâÿå §ÒÁµåê ƒÁ¿·Ô
µå æ ßð¡¢Äå
ÔåêÁ·µùå ÏÒ¼å²µå „Òؒ嘵âå ÿåê ÜÈåêÔåìæ²µåê 10 kN/m2. ÄåÚÈåê± Ç·ÈæÏ’å±²µó¶ ÑðñÔó
…ÑÓÁ™²µåêÔåíúÁµåê Ñðëé´µó ß昵åë ´µ´ð µóÑðëé´µó˜µð
§âÿåÇÈå´™ÜÈåÑ昙Áµð. …Áµå²µå ÕÄæÏÜÈå
(b) ƒ˜™Ð˜µðé®ê˜µåâÿåê ˜µæ¼åÐÁµå „ÒØ’åÁµå Ê昵åêÕ’ð²ìåê Ê·æÐÔåêϼð ß昵åë £ðéÁµåÄåÊÑ
ÜÈåÒ’å꡼å Õê½²ìåêÑ–Ó §âÿåÇÈ´
å µåêÔåíúÁµåê ŠÚÈåê± ?
(c) ÜÈåë’åÛûÍ ß昵åë ÜÈåëÀÑ ƒ˜™Ð˜µðé®ê˜µâå ÿå (a) 16.2 kN-m & 18 kN
ÕÕÁ·µå „Òؒ嘵âå ÿåê (b) 16.2 kN-m & 17 kN
(c) 15.2 kN-m & 18 kN-m
(d) ƒ˜™Ð˜µðé®ê˜µåâÿåê §ÒÁµðé ²™é½²ìåê (d) 18 kN-m & 16.2 kN
˜µæ¼åÐÁµåÑ–Ó²µåêÔåíúÁµåê
18. §ÒÁµåê ’æÒ¦êϘµðé¯ó ¼ðëÑð²ìåêÑ–Ó
Äðñ¦¼ðëÑð²ìåêÑ–Ó²µåêÔå ÜݲÀ µå „Á·µæ²µåÔåÄåêÆ
15. Ê–Óé´™Ò˜µó „Ç·Èó ’æÒ“Ðé¯ó ŠÒÁµå²µð, _____ ŠÒÁµåê Ê·æÕÜÈåÑ昵åê¼å¾Áµð.
(a) ÜÈåë’åÛû͒帘µâå ÿåê ¼åâÊ
ÿå ·æ˜µåÁµåÑ–Ó (a) ÜÝÀ²µå˜µðëÒ´µå „Á·µæ²µå
’åêÁµåê²™’ðëâÿåêäÔåíúÁµåê (b) ²µðëéѲµó „Á·µæ²µå
(b) ÁµåÇÈåɧ²µå®ê ’帘µâå ÿåê (c) ’åë´™’ð Ôåìæ´™Áµå „Á·µæ²µå (Hinged
ÇÈåмðÏé“ÜÈåÑÉ´µåêÔåíúÁµåê support)
(c) ÜÝÔðêÒ°Äå ÇÈðéÜÈåê± ’æÒ“Ðé°Äå ÔðêéÑðÍþñ (d) Ôåêê’å¾ ¼åêÁ™
ʷ昵å’ð” ‹²µåêÔåíúÁµåê
19. §ÒÁµåê ôåÇÈåÉ´™²ìåêÑ–Ó ’åÅÚÈå³ ÇÈåíúÄåʤÑÄåÔåíú
(d) ÜÈåë’åÛûÍÔæÁµå ’帘µåâÿåê ÇÈåмðÏé’åÔæÁµå (HYSD ’åÒÊ–˜µåâÿåê) §®ê± ƒ´µå¶ £ðéÁµå
ÇÈæ’ð¯ó˜µåâÿåÑ–Ó ÜÈåÒ˜µåÐß嘵ðëâÿåêäÔåíúÁµåê ’ðÛé¼åÐÁµå _______ „˜™²µåê¼å¾Áµ.ð
(a) 0.15%
16. ÜÈåêÔåêÍÄð „Á·µæ²™¼åÔæÁµå ß昵åë §ÒÁµðé „˜™ (b) 0.21%
ÇÈåíúÄåʤÑÄ嘵ðëâ–ÜÝÁµå „²µóÜÝÜÝ ¼ðëÑð²ìåêÑ–Ó, (c) 0.51%
ÕÄæÏÜÈ嘵ðëâ–ÜÝÁµå ÇÈåíúÄåʤÑÄåÔåÄåêÆ ²ìåìæÔå (d) 0.12%
’崵𠅴µåÑ昵åê¼å¾Áµð ?
20. §ÒÁµåê ôåÁµåê²µæ’æ²µåÁµå, „²ìåê¼æ’æ²µåÁµå
(a) ÜÈðâÿ¼ð å …²µåêÔå ’å´µð Ôåê¼åê¾ Ôå¼åê¤Ñæ’æ²µåÁµå ÜÈåÀÒÊ·åÁµåÑ–Ó²µåêÔå
(b) ÜÈåÒ’ðëéôåÄå …²µåêÔå ’å´µð ’åÅÚÈå³ ’åÒʘµâå ÿå ÜÈåÒ•ÿðÏ
(a) 4, 4, 8
(c) ÇÈæ×åÖ¤ Ôåêê•ÁµåÑ–Ó
(b) 4, 6, 8
(d) ÜÈðâÿ¼ð å ß昵åë ÜÈåÒ’ðëéôåÄå …²µåêÔå (c) 4, 6, 6
Š²µå´µåë ’å´µð (d) 4, 8, 6
21 (6 – A)
14. Gap graded aggregate is 17. One way slab of effective span
(a) one or more intermediate 3.6 m and 150 mm thick.
subjected to factored live load
fraction of aggregates are
and dead load of about 10 kN/m2.
absent The designed bending moment
(b) aggregates fall within a and shear force are
narrow limit of size fraction (a) 16.2 kN-m & 18 kN
(c) different fractions of fine (b) 16.2 kN-m & 17 kN
and coarse aggregates (c) 15.2 kN-m & 18 kN-m
(d) 18 kN-m & 16.2 kN
(d) aggregates are of uniform
size
18. The fixed support in real beam is
assumed as ______ in the
15. Bleeding of concrete is conjugate beam.
(a) Fixed support
(a) finer particles settle down at
(b) Roller support
the bottom
(c) Hinged support
(b) coarser particles gets (d) Free end
separated
(c) cement paste raises to 19. Minimum reinforcement (HYSD
surface of concrete bars) in a slab is _______ of total
cross-sectional area.
(d) finer particles collect in
(a) 0.15%
isolated pockets
(b) 0.21%
(c) 0.51%
16. The designed reinforcement in a (d) 0.12%
simply supported singly
reinforced RCC beam is placed on 20. Minimum number of bars in
(a) Tension side square, rectangular and circular
columns are
(b) Compression side
(a) 4, 4, 8
(c) Lateral face (b) 4, 6, 8
(d) both on tension and (c) 4, 6, 6
compression side (d) 4, 8, 6
21 (7 – A)
21. lex/bx Ôåê¼åê¾ ley/by Äå ¼ðâÿå꘵æ¼åÐÁµå 24. §ÒÁµåê Ôå¼åê¤Ñæ’æ²µå £ðéÁµÁ
å µå x-x ƒ’åÛÁµåÑ–Ó
ƒÄåêÇÈæ¼åÔåíú † ’ðâÿ嘙ÄåÒ½Áµæ˜µå, ƒÒ¼åßå ƒÁµå²µå CG ÔåêëÑ’å ÜÈð’åÛÄó Ôåìæ´µåêÏÑÜÈó
„²ìåê¼æ’æ²µåÁµå ÜÈåÒ’ðëéôå’å ƒÒ˜µåÔÄå åêÆ ŠÚÈåê± ?
IS : 456 - 2000 ÜÈåÒà¼ð²ìåêê ˜™´µå¶Ô昙Áµð πd3
ŠÒÁµåê ÜÈåÉÚÈå±ÇÈå´™ÜÈåê¼å¾Áµð. (a) 2
(a) <12, <12 πd3
(b) 16
(b) <12, >12
(c) >12, <12 πd3
(d) >12, >12 (c) 192

πd3
22. §ÒÁµåê ÇÝÄó ¦ÿæÎêÒ¯ð´µó ôò’å°±ÄåÑ–Ó BD (d) 32
ƒÒ˜µåÁµåÑ–²Ó µåêÔå ÊÑ ŠÚÈåê± ?
25. IS:800-2007 ²µå ÇÈåÐ’æ²µå, ÜÈâð ÿð¼åÕ²µåêÔå
ʷ昵嘵åâÿåÑ–Ó ÊðëéÑó± Äå ²µåÒÁ·µåùИµâå ÿå Äå´µåêÕÄå
’åÅÚÈå³ ß昵åë ˜µ²å Ú ™ Èå³ ƒÒ¼å²µåÔåíú
’ðâÿå’åÒ´µåÒ½²µåÊðé’åê. …Ñ–Ó
d ²µåÒÁ·µåùÐÁµå ÔæÏÜÈå Ôåê¼åê¾ t ʷ昵åÁµå ’åÅÚÈå³ ÁµåÇÈåÉ
(a) 2.5 d & 2.5 t
(b) 2.5 t & 16 t
(c) 2.5 d & 16 t
(a) 4t
(d) 16 d & 2.5 t
(b) 0t
(c) 4/3 t 26. §ÒÁµåê18 ÕêÕê ÁµåÇÈåÁ É µå Ç·ÈåÑ’åÔåÄåêÆ
(d) 2t 16 ÕêÕê ÁµåÇÈåÉÁµå Ç·ÈåÑ’å’ð” 200 ÕêÕêé
‡ÁµåÂÁµå Ê¯ó ˜µ´å µåêÊðÜÈå꘵ðÎêÒÁµå
23. Ôåêë²µåê ’åë´™’ð˜µâå ÿå ÇÈå²µåÔåѲìåêÁµå ’åë´™ÜÈåÑ昙Áµð. §ÒÁµåê Ôðéâÿð ´µåÊÑó V-
’åÔåìæÅÄå ÔðêéÑ–²µåêÔå, ¼åÄåÆ ßå²µåÕÄæÁµåÏÒ¼å Ê¯ó ˜µ´ å µåê ÊðÜÈå꘵ð²ìåêÄåêÆ ÊâÿåÜÝÁµ²å µð, Ôåê¼åê¾
W/‹’åÔåìæÄå ‡ÁµåÂÁµå UDL ˜µð §âÿåÇÈå°±²µåêÔå Fe 410 Áµå¦ÿð¤²ìåê ‡’å”ÄåêÆ ÊâÿåÜÝÁµå²µð †
§ÒÁµåê ßå²µåÕÄå 1/4 ʷ昵åÁµåÑ–Ó, Š´µå ’åë´™’ð²ìåê ÊÑ ŠÚݱ²µåÊßåêÁµåê ŠÒÊêÁµåÄåêÆ
„Á·µæ²µåÁ™ÒÁµå Ê昵åêÕ’ð²ìåê Ê·æÐÔåêϼ𠟤ÎêÜÝ.
ŠÚÈåê± ? (a) 605.987 kN
(a) wl2/4 (b) 695.98 kN
2
(b) wl /2 (c) 650.8 kN
(c) 0 (d) 600.5 kN
(d) wl/2
21 (8 – A)
21. IS : 456 – 2000 code clarifies a 24. The section modulus of circular
rectangular compression member section about x-x axis through its
as short when the slenderness CG is
ratio of lex/bx and ley/by are πd3
(a) 2
(a) <12, <12
(b) <12, >12 πd3
(b) 16
(c) >12, <12
(d) >12, >12 πd3
(c) 192

πd3
22. In a pin-jointed frame the force in (d) 32
the member BD is

25. According to IS:800-2007 the


minimum & maximum pitch of
bolt holes in the tension member
are,
where d–dia of the hole and
t–minimum thickness of the
member
(a) 4 t
(a) 2.5 d & 2.5 t
(b) 0 t
(b) 2.5 t & 16 t
(c) 4/3 t
(c) 2.5 d & 16 t
(d) 2 t
(d) 16 d & 2.5 t

23. Bending moment at 1/4th of the 26. A 18 mm thick plate is joined to a


span from left support on a three 16 mm plate by 200 mm long butt
hinged parabolic arch subjected weld. Determine the strength of
to udl of w/unit length throughout joint if a double V-butt weld is
its span is used, if Fe 410 grade steel is used :
(a) wl2/4 (a) 605.987 kN
(b) wl2/2 (b) 695.98 kN
(c) 0 (c) 650.8 kN
(d) wl/2 (d) 600.5 kN
21 (9 – A)
27. Š²µå´µåë ¼åêÁ™˜µâå ÿåÄåêÆ ÇÝÄó Ôåìæ´™²µåêÔå, 29. (D = ’ðëâÿåÔ²ð ìåê ÔæÏÜÈå, f = ’ðëâÿåÔð²ìåê
˜µð²ñ µðé×åÅÆÄå ’åÅÚÈå³ ½Ð¦ÏÔåíú 51.8 ÕêÕêé ›åÚÈ夸 ÜÈåßæÒ’å (’ðëŠÇ·ÜÝ Ý²ìåêÒ¯ó „Ç·Èó
Ç·ÝùÐ’åÛÄó Ôåê¼åê¾ l = ’ðëâÿåÔ²ð ìåê ‡ÁµåÂ
…²µåêÔå 3m ‡ÁµåÂÁµå §ÒÁµåê ÜÈåÀÒÊ·åÁµå „˜™Áµæ˜µå)
¼ðâÿåêÕ’ð²ìåê ƒÄåêÇÈæ¼åÔåíú ˜µå²™ÚÈå± ÕÁµåêϼó ÇÈåÐÜÈ岵帒攘™ ÜÈåëÜÈåê’åÁµå
(Äðëé²µåªêÑó) (d) ÔæÞÜÈå ______
(a) 60.92

(b) 56.92  D5 1/2


(a) d = 8 f l
 
(c) 58.92  D5 1/3
(b) d = 8 f l
 
(d) 57.92
 D5 1/4
(c) d = 8 f l
 
 D5 1/5
(d) d = 8 f l
28. ÇÝÐ-ÜÈð±øÜÈó¶ ’æÒ“Ðé¯ó ŠÒÁµå²µ,ð  

(a) Ñðëé´™Ò˜µó˜µð ÔðëÁµåÑðé 30. Š¼å²¾ µåÁµåÔ²å µð˜µð (H1) ÁµåÐÔåÔåÄåêÆ


’æÒ“Ðé°ÄåÑ–Ó ÜÈÒå ’ðëéôå’å §âÿ嘵ðëÒ´™²µåêÔå ‹’å²µåëÇÈå ƒ´µå¶-ÔðéÁ·µåÄå
ÇÈåнÊÑÔåÄåêÆ ÇÈðÐé²™Ü²Ý µåêÔåÒ¼åßå ’ðÛé¼åÐÁµå (²ìåêëÅÇ·ÈåÔåìó¤ ’æÐÜÈó-ÜÈð’åÛÄåÑó
‹²™²ìåìæ) (A) §ÒÁµåê ÜÈÒå ÇÈåíú (¯æÏÒ’ó)
’æÒ“Ðé¯ó. ƒÁµå²µå ¼åâÿåÁµåÑ–Ó ƒ´µå¶-£ðéÁµÄå åÁµå ²µåÒÁ·µåùÐÔåÄåêÆ
(a) ßðëÒÁ™Áµð. ÜÈåÒÇÈÄ å åêÆ (¯æÏÒ’ó)
(b) Ñðëé´™Ò˜µó˜µð ÔðëÁµåÑðé ‡“”ÄåÑ–Ó ÜÈåÒÇÈåÔ昙 •ÿæÑ– Ôåìæ´µåÑê
ÜÈåÒ’ðëéôå’å ÇÈåнÊÑÔåÄåêÆ ƒ˜µ¼å åÏÕ²µåêÔå ÜÈåÔåê²ìåêÔðÚÈåê± ?
ÇÈðÐé²™ÜݲµåêÔåÒ¼åßå ’æÒ“Ðé¯ó. 2A H1
(a)
Cd × a 2g
(c) Ñðëé´™Ò˜µó˜µð ÔðëÁµåÑðé
2 AH1
’æÒ“Ðé°ÄåÑ–Ó Á·µæ²µ¸ å ÇÈåнÊÑÔåÄåêÆ (b)
Cd × a 2g
ÇÈðÐé²™ÜݲµåêÔåÒ¼åßå ’æÒ“Ðé¯ó.
2 AH13/2
(c)
(d) ’æÒ“Ðé¯ó Ôåê¼åê¾ ‡“”ÄåÑ–Ó Cd × a 2g
‹’å’æÑ’ð” Á·µæ²µ¸ å ÇÈåнÊÑÔåÄåêÆ 2 AH12
(d)
ÇÈðÐé²™ÜݲµåêÔåÒ¼åßå ’æÒ“Ðé¯ó. Cd × a 2g

21 (10 – A)
27. The slenderness ratio of column 29. The diameter of the nozzle (d) for
maximum transmission of power
of length 3 m, both ends pinned, is given by
(where D = Diameter of pipe,
having minimum radius of
f = Darcy’s coefficient of friction
gyration 51.8 mm is for pipe, and l = Length of pipe)
 D5 1/2
(a) d = 8 f l
(a) 60.92  
 D5 1/3
(b) 56.92 (b) d = 8 f l
 
 D5 1/4
(c) 58.92 (c) d = 8 f l
 
 D5 1/5
(d) 57.92 (d) d = 8 f l
 

28. Pre-stressed concrete means 30. A tank of uniform cross-sectional


area (A) containing liquid upto
height (H1) has an orifice of
(a) Compressive stress induced
cross-sectional area (a) at its
in concrete before loading bottom. The time required to
empty the tank completely will
be
(b) Compressive stress induced
2A H1
in steel before loading (a)
Cd × a 2g

(c) Tensile stress induced in 2 AH1


(b)
Cd × a 2g
concrete before loading
2 AH13/2
(c)
(d) Tensile stress induced in Cd × a 2g

concrete and steel 2 AH12


(d)
Cd × a 2g
simultaneously
21 (11 – A)
31. ‡˜™ ’æ²ìåê¤Ψ …Áµå²µå Ñ’åÛ¸ÔðéÄåê ? 33. Ôå꺻Äå ’ðÛé¼åÐ ÜÈæÔåêÁ¿·µåùϤ (Ç·ÝéÑó¶ ’ðÇÈæÜÝ°)
(a) Ψ …Áµåê ²ìåìæÔåíúÁµðé ‡˜™ ²µðé•ÿð²ìåê 25%, ƒÁµå²µå ×æ×åÖ¼å Êæ´µåêÔå Ê–ÒÁµåê
ÔðêéÑð ŠÑÓ ’å´µ²ð ìåêê ÜÝÀ²µåÔ昙²µåê¼å¾Áµð.
(ÕÑ–±Ò˜µó ÇÈæÎêÒ¯ó) 15% Ôåê¼åê¾
(b) ŲµåҼ岵å ßå²²™ ìåêêÕ’ð˜µæ˜™
(Ç·ÈåùîúÓÎê´µó) ²ìåìæÔåíúÁµðé ÇÈåÁ¿·µåÁµå ÅÁ™¤ÚÈå± ×åêÚÈð” Œ’åϼð ¼åë’å (´µðÐûñ ²ìåêëůó
ÜÈåê¼å¾Ñ–Äå ßå²™Ôåíú ×åëÄåÏÔ昙²µåê¼å¾Áµð. Ôðé²ìåìó±) 1.5. Êðâÿð²ìåê Êðé²µåê ÔåѲìåêÁµå
(c) ÔåêÁ·µùå ÏÜÈåÀ Á™“”ÄåÑ–ÓÄå („Ê–¤®Ð²™ „âÿåÔåíú 80 ÜÈðÒ.Õë. „˜™Áµå²µð, Ôå꺻Äå
´µðñ²µð’åÛÄó) Áµåë²µåÁµðëÒÁ™˜µð Ψ …Áµå²µå ×ð镲µå¹æ ÜÈæÔåêÁ¿·µåùϤ ŠÚÈåê± ?
ÊÁµåÑæÔå¹ð ÇÈåÐÔåìæ¸Ôåíú,
(a) 8 ÜÈðÒ.Õêé.
ÜÈæÔåìæÄåÏÔ昙 „ Á™’ð”Äð´µ²ð ìåê
Ôð阵åÁµå (ÔðÑæÜÝ°) ›å®’å’ð” (b) 10 ÜÈðÒ.Õêé.
ƒÄå꘵åê¸Ô昙²µåê¼å¾Áµð.
(c) 12 ÜÈðÒ.Õêé.
(d) ÔðêéÑ–Äå ŠÑÓÔåî.
(d) 14 ÜÈðÒ.Õêé.

32. ÊðÓüñ’Äå (Bligh) ¨Äå꘵åê¹ð ÜÝÁµæÂÃÒ¼åÔåíú


(ÜÝéÇÈðé¦ÿó Á¿·²™ ìåê²™) † ’ðâÿ嘙ÄåÒ¼ð
34. §ÒÁµåê ÄåÁ™²ìåêÄåêÆ _______ ŠÒÁµåê
ˆàÜÈåê¼å¾Áµð.
’å²µð²ìåêÑ昵åê¼å¾Áµð.
(a) ƒ´µå¶ Ôåê¼åê¾ ‡Áµå ¦²µå꘵åêÕ’ð˜µð
(ßæ²™¦Ò®Ñó ƒÒ´µó Ôå°¤’åÑó (a) ƒÁµåê ¼åÄåÆ ÇÈæ¼åÐÔåÄåêÆ ’ðÑÔåíú …â–
“ÐéÇÈó) „’ååÚÈ¤å ¸ ÊÑ’ð” ¦ÿæ²µå꘵âå ÿåÑ–Ó ÅÕê¤ÜÝ’ðëÒ´µå²µð
(Ôðé²ìðê±é¦ÿó) ÜÈåÔåêÔ昙²µåê¼åÁ
¾ µð. ˆÁ·µåùÖ¤Ôåêê•– ÕÁ·µåÁµðÂÒÁµåê
(b) ‡Áµå ¦²µå꘵åêÕ’ð˜™Ò¼å ƒ´µå¶
¦²µå꘵åêÕ’ð²ìð괵𠄒åÚÈ夸 ÊÑÔåíú (b) ƒÁµåê ¼åÄåÆ ½éÔåÐÔåÄåêÆ ’ðÑÔåíú …â–
ßðô梘™²µåê¼å¾Áµð. ¦ÿæ²µå꘵âå ÿåÑ–Ó £ðéÁ™ÜÝÁµ²å µð
(c) ‡Áµå ¦²µå꘵åêÕ’ð˜™Ò¼å ƒ´µå¶ ƒÁ·µðëéÔåêê•– ÕÁ·µåÁµðÂÒÁµåê
¦²µå꘵åêÕ’ð²ìð괵𠄒åÚÈ夸 ÊÑÔåíú (c) ƒÁµåê ƒÒ’åê´µðëÒ½²µåêÕÄåÑ–Ó ßå²™Ô²å µð
’å´™Ôðê …²µåê¼å¾Áµð.
Ôå’åИµå½ ÕÁ·µåÁµðÂÒÁµåê
(d) ÑæÜÈó „Ç·Èó ßð´µó ÜÈðñÄó Ôå’åÐÔåÄåêÆ
ƒÄåêåÜÈå²™ÜÈåê¼å¾Áµð. (d) ÔðêéÑ–Äå ŠÑÓÔåî
21 (12 – A)
31. The property of steam function Ψ is : 33. The field capacity of a soil

(a) Ψ is constant everywhere on is 25%, its permanent wilting


any stream line. point is 15% and specific dry

(b) The flow around any path in unity weight is 1.5. If the depth
the fluid is zero for of root zone of a crop is 80 cm,
continuous flow. the storage capacity of the soil
(c) The rate of change of Ψ is
with distance in an arbitrary
(a) 8 cm
direction is proportional to
the component of velocity (b) 10 cm
normal to that direction.
(c) 12 cm
(d) All the above
(d) 14 cm

32. Bligh’s theory of seepage assumes


34. A river is said to be of
(a) equal weightage to the
(a) aggrading type if it builds up
horizontal and vertical creep
its bed to a certain slope
(b) more weightage to
horizontal creep than (b) degrading type if it cuts its
vertical creep bed to a certain slope
(c) less weightage to horizontal
(c) meandering type if it flows
creep than vertical creep
in sinuous curve
(d) loss of head follows the sine
(d) All the above
curve
21 (13 – A)
35. † ’ðâÿ˜å ™Äå ßðéâ–’ð˜µåâÿåÑ–Ó ÜÈå²™²ìåìæÁµå ßðéâ– 36. ²µåÊ·åÜÈåÔ昙 Ôåêâÿð Ê–éâÿåêÔå 60 ÅÕêÚÈå
ƒÔåÁ·™²ìåêÑ–Ó Å²µåҼ岵å 10 ÅÕêÚÈ嘵âå ÿå
’ð²ìåêÄåêÆ „²ìðê” Ôåìæ´™. ’æÑÁµåÑ–Ó Ê–Áµå Ôåêâÿ²ð ìåê ÇÈåÐÔåìæ¸ÔåÄåêÆ †
’ðâÿ嘙Äå ²µðé•ÿ桼åÐÁµåÑ–Ó ¼ðëé²™ÜÈåÑ昙Áµð ϕ
(a) Ôåêâÿð Ê–éâÿåêÔå ÇÈåÐÔåìæ¸Ôåíú ¨Äå꘵åêÔå ÜÈåëôæÏÒ’åÁµå ÔåìòÑÏÔåíú 3 ÜÝŠÒ/˜µåÒ¯ð
(ƒÒ¼åÔæϤÇÈåÄå) ÜÈæÔåêÁ¿·µùå ϤÔåÄåêÆ „˜™Áµå²Â µð, ßå²™Áµåê ßðëéÁµå Ôåêâÿð ÇÈåÐÔåìæ¸Ôåíú
______ „˜™Áµð.
Õêé²™Áµæ˜µå, Åé²µåê ÜÈÒå ÇÈå
ÜÈæÔåêÁ¿·µåùϤ ÇÈåÐÔåìæ¸ÁµåÑ–Ó
Ôå꺻Äðëâÿ˜å µð ÇÈåÐÔðéØÜÈåê¼å¾Áµð.

(b) Ôåêâÿð Ê–éâÿåêÔå ÇÈåÐÔåìæ¸Ôåíú ¨Äå꘵åêÔå


(ƒÒ¼åÔæϤÇÈåÄå) ÜÈæÔåêÁ¿·µùå Ϥ“”Ò¼å
’å´™Ôðê …Áµæ˜µå, ¨Äå꘵åêÔå (a) 2 ÜÈðÒ.Õë.
(b) 3 ÜÈðÒ.Õë.
(ƒÒ¼åÔæϤÇÈåÄå) ÇÈåÐÔåìæ¸Ôåíú Ôåêâÿð
(c) 4 ÜÈðÒ.Õë.
Ê–éâÿåêÔå ÇÈåÐÔåì渒ð” ÜÈ²å ™ÜÈåêÔåì沵昙 (d) 5 ÜÈðÒ.Õë.
ÜÈåÔåêÔ昙²µåê¼å¾Áµð.
37. Á¿·²™ ìðêÒÄå ÇÈåÐ’æ²µå, ¦ÑÁ·µ²å µå / ¦Ñ’åêßå²µå
(„“ÖÇ·Èð²å µó)Äå ÔæÏÇÈåϼð²ìåêÄåêÆ † ’ðâÿ嘙Äå
(c) ²ìåìæÔåíúÁµðé ÜÈåÔåê²ìåêÁµåÑëÓ ÔæÜÈå¾Ôå ²ìåìæÔå ÜÈåë¼åÐÁ™ÒÁµå ÇÈå´µð²ìåêÊßåêÁµåê.
r2
¨Äå꘵åêÔå (ƒÒ¼åÔæϤÇÈåÄ)å 2.3 Q log10 r
1
ÇÈåÐÔåìæ¸Ôåíú ¨Äå꘵åêÔå (a) K = 2 2)
∏ (h2 – h1
r2
(ƒÒ¼åÔæϤÇÈåÄå) ÜÈæÔåêÁ¿·µåùϤ’ð” 2.3 Q loge r
1
ÜÈåÔåêÔ昙²µåÊßåêÁµåê ƒÁ¿·µåÔæ (b) K =
∏ (h22 – h12)
’å´™Ôðê²ìåì昙²µåÊßåêÁµåê. r2
2.3 Q log10 r
1
(c) K =
2∏ (s1 – s2)
(d) ÔðêéÑ–Äå ŠÑÓÔåî.
(d) ÔðêéÑ–Äå ŠÑÓÔåî
21 (14 – A)
35. Pick up the correct statement 36. The rate of rainfall for successive
10 minute periods of a 60 minute
from the following : duration storm, are shown in the
below figure. If the value of ϕ
(a) When rainfall rate exceeds index is 3 cm/hour, the runoff
will be
the infiltration capacity, the

water enters the soil at full

capacity rate.

(b) When rainfall rate is

less than the infiltration


(a) 2 cm (b) 3 cm
capacity, the infiltration (c) 4 cm (d) 5 cm

rate is approximately
37. According to Thiem, the
equal to the rainfall permeability of an aquifer may be
obtained from the equation
rate.
r2
2.3 Q log10 r
1
(c) The actual infiltration rate at (a) K = 2 2)
∏ (h2 – h1

any time may be equal to or r2


2.3 Q loge r
1
less than the infiltration (b) K = 2 2)
∏ (h2 – h1

capacity. r2
2.3 Q log10 r
1
(c) K =
2∏ (s1 – s2)
(d) All the above.
(d) All the above
21 (15 – A)
38. ¦ÑæÄå²ìåêÄå ÇÈæ¼åÐÁµå ÇÈ’å å”Áµå ÜÈåÔåêÔåïÚݱ 40. † ’ðâÿ嘙Äå ²ìåìæÔå ˆßð²ìåêÄåêÆ
²µðé•ÿÎ
ð êÒÁµå „Ôåï¼å ÇÈåÐÁéµð ×åÔåÄåêÆ ’ðâÿ嘵ð ÜÈæÔåìæÄåÏÔ昙 ôåÑ–ÜÈåêÔå Ç·ÈåÑ’åÁµå
¼ðëé²™ÜÈåÑ昙Áµð. ¦ÑæÄå²ìåêÄå ÇÈæ¼åÐÁµåÑ–Ó (ÔåêëÕÒ˜µó ÇÈðÓé¯ó) ÔðêéÑð Á·µæ²µæ
ÔæÚݤ’å ƒÔå’ðÛéÇÈåÄå (ÇÈðÐéÜÝÇݯðÚÈåÄó) ÜÈåқ宱IJð ìåêÄåêÆ ¦ÿð¯ó …ÒÇÝÒ¨Ò˜µó
ÜÈå²µæÜÈ²å ™ „âÿåÔåíú _____ „˜™Ôð. Õ×ðÓéÚÝÜÝ Ôåìæ´™ÁµåêÔ昙Áµð ?
ÜÈåÔåêÔåïÚݱ 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 1. Á·µæ²µð Ôåê¼åê¾ Ç·ÈåÑ’åÁµå Äå´µåêÕÄå
²µðé•ÿð ›åÚÈ夹ð²ìåêÄåêÆ ÅѤ“ÛÜÈåÑ昵åê¼å¾Áµð.
ÜÈðÒ.Õë. 2. ßå²™Ôåíú ÜÝÀ²µåÔ昙²µåê¼å¾Áµð.
˜µåâÿåÑ–Ó.
ÇÈåÐÁµðé×å 1500 2500 3000 2000 1000 3. Á·µæ²µð²ìåê ÜÈåÒÔð阵å (¦ÿð¯ó
ôåÁµ²å µå ÔðëÔðêÒ®Ôåìó) ÊÁµåÑ昵åêÔåíúÁ™ÑÓ.
“.Õë. 4. Ç·ÈåÑ’åÔåíú Üݲ À µå Ôð阵åÁµåÑ–Ó ôåÑ–ÜÈåê¼å¾Áµð.
˜µåâÿåÑ–Ó
† ’ðâÿ嘙Äå ÜÈåÒ’ðé¼å˜µâå ÿåÄåêÆ ÊâÿåÜÝ ÜÈ²å ™²ìåìæÁµå
(a) 60.0 ÜÈðÒ.Õë. ‡¼å²¾ µåÔåÄåêÆ „²ìðê” Ôåìæ´™.
(b) 60.5 ÜÈðÒ.Õë.
(a) 1, 2 Ôåê¼åê¾ 4
(c) 61.5 ÜÈðÒ.Õë.
(b) 1, 2 Ôåê¼åê¾ 3
(d) 63.5 ÜÈðÒ.Õë.
(c) 2, 3 Ôåê¼åê¾ 4

39. † ’ðâÿ嘵ð Åé´µåÑæÁµå ²µðé•ÿ桼åÐÔåíú Ê–é’ó (d) 1, 3 Ôåê¼åê¾ 4


…Äó …â–¦ÿæ²™²µåêÔå ¼ð²Á µð µå ’æÑêÔð²ìåêÑ–Ó
ƒÄåê’åÐÔåêÔ昙 ÕÊ–·ÄåÆ ßå²™ÔåÄåêÆ 41. Ôåêë²µåêÜÈå²¾ µåÁµå Ôå꺻ÄåÑ–,Ó ÜÈå¾²™é’å²µ¸ å
¼ðëé²™ÜÈåê¼å¾Áµð. Š´µåÁÒ™ Áµå ÊÑ’ð” (ÜÈæ±ø°Ç·Ý’ðéÚÈåÄó) ÜÈåÔåìæҼ岵åÔ昙Áµð. ÔåêÁ·µåùÏ
‡Ò¯æ˜µåêÔå ¦ÑÔðêéÑðͲìåê ÇÈæ×åÖ¤ ¡¼åÐÁµå ÜÈå²¾ µåÁµå ÁµåÇÈåÉÔåíú ÔðêéÑ–Äå Ôåê¼åê¾ ’ðâÿ嘙Äå
ÕÁ·µå˜µåâÿåê ²ìåìæÔåíúÁµåê ? ÜÈå²¾ µ“å ”Ò¼å Š²µå´µå²µåÚݱÁµð. ÔåêÁ·µùå Ï ÜÈå¾²µåÁµå
ÔæÏÇÈåϼð²ìåê ÜÈåßæÒ’åÔåíú (2K) ÔðêéÑ–Äå
Ôåê¼åê¾ ’ðâÿ嘙Äå ÜÈå²¾ µåÁµå Š²µå´µ²å µåÚݱÁµð (K). †
ßå²™ÕÄå ÜÈå²µæÜÈ²å ™ ÔæÏÇÈåϼð²ìåê ÜÈåßæÒ’å
(’ðëé ŠÇ·ÝÚݲìåêÒ¯ó „Ç·Èó Ç·ÈåÕꤲìåêÊ–Ñ–
°) † ’ðâÿ嘙ÄåÔåíú˜µâå ÿåÑ–Ó ²ìåìæÔåíúÁµåê
(a) H2, S3 (a) K
(b) H2, S2 (b) 1.33 K
(c) H2, M2 (c) 1.5 K
(d) H3, M2 (d) 0.66 K
21 (16 – A)
38. The area enclosed by the adjacent 40. Which of the following
isohyets of a catchment basin are assumptions are made in the
shown below : analysis of jet impinging
Isohyets 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 normally on a moving plate ?
in cms 1. Friction between jet and
Area in 1500 2500 3000 2000 1000 plate is neglected
sq. km.
2. Flow is steady
The average depth of annual 3. Momentum of jet is
precipitation in the catchment unchanged
basin will be
4. Plate moves at a constant
(a) 60.0 cm velocity
(b) 60.5 cm Choose the correct answer using
the codes given below :
(c) 61.5 cm
(a) 1, 2 and 4
(d) 63.5 cm
(b) 1, 2 and 3
(c) 2, 3 and 4
39. The given figure shows gradually (d) 1, 3 and 4
varied flow in an open channel
with a beak in bed slope. Types 41. In a three-layered soil, water flows
of water surface profiles
parallel to stratification. The
occurring from left to right are
thickness of the middle layer is
twice that of top and bottom layer.
The coefficient of permeability of
middle layer (2K) is twice that of
top and bottom layer (K). What is
the average coefficient of
permeability for this flow ?
(a) H2, S3
(a) K
(b) H2, S2
(b) 1.33 K
(c) H2, M2 (c) 1.5 K
(d) H3, M2 (d) 0.66 K
21 (17 – A)
42. † ’ðâÿ嘙Äå ²µðé•ÿ桼åÐÁµÑ å –ÓÄå ¼ðëé²™ÜÝÁµå 44. † ’ðâÿ嘙Äå ²µðé•ÿ桼åÐÁµåÑ–Ó
ŲµåëÇÈå¹ð²ìåêÑ–Ó, Åé²™Äå ÅÁ™¤ÚÈå± ¼åë’åÔåÄåêÆ
¼ðëé²™ÜÈåÑæÁµåÒ¼ð A, B Ôåê¼åê¾ C †
10,000 N/m3 ŠÒÁµåê ˆàÜÝÁµæ˜µå, A
Ôåêë²µåê ¦Ñæ×å²ìå꘵åâÿåÄåêÆ ’ðëâÿåÔð˜µâå ÿå
Ôåê¼åê¾ B Ê–ÒÁµå꘵åâÿå Äå´µåêÕÄå §¼å´ ¾ µå
ÔåϼæÏÜÈåÔåÄåêÆ ½â–ÜÝ. ÔåêëÑ’å ÇÈå²µåÜÈå²É µå ¦ÿðëé´™ÜÈåÑ昙Áµð.
¦Ñæ×å²ìå꘵âå ÿåÑ–Ó Åé²™Äå ÔðêéÑðÍþñ Š¼å¾²µå
(‹²™’ð) ÔåÄåêÆ Ôåê¼åê¾ J ÜÈåÒÁ·™ ÜÈåâÀ ÿåÁµåÑ–ÓÄå
ÜÈåÒÇÝé´µåÄå ÔåìæÇÈå’åÁµå ¼åêÁ™²ìåêÄåêÆ
(ÇÝé¦ÿðëé²ìðëéÔðê°Ð’ó ßð´µó) ’ðâÿ嘙Äå
²µðé•ÿ桼åÐÁµåÑ–Ó ÜÈåë¡ÜÈåÑ昙Áµð. Q1, Q2
Ôåê¼åê¾ Q3 † Ôåê벵岵å Åé²™Äå ßðë²µå
(a) 10 N/m2 ßå²™Ôåíú (´™ÜÈóô榤ÜÈó) †
(b) –10 N/m2 ’ðâÿ嘙ÄåÔåíú˜µåâÿåÑ–Ó ²ìåìæÔåíúÁµå’ð” ÜÈåÒÊÒÁ·™ÜÝÔð ?
(c) 20 N/m2
(d) – 20 N/m2

43. §ÒÁµåê ¼ð²µðÁµå ’æÑêÔð²ìåê ÔåìæÁµå²²™ ìåêÄåêÆ


1/100 ÔåìæÇÈåÄåÁµå (scale) ƒÄåêÜȲ å ™ÜÝ
ÅÕê¤ÜÈåÑ昙Áµð. ÔåìæÁµ²å ²™ ìåêê ÔåìæÏÅÒ˜µóÞ
n = 0.013 ²ìåêÄåêÆ ßðëÒÁ™Áµå²µð, …Áµåê
ÔåêëÑ ÔåìæÁµ²å ²™ ìåê ²µåÊ·Üå ÈåÁµå ÜÈåßæÒ’åÁµå
(Ç·ÈðùîЯðëé¯ðñÇÈó ²µåÇ·ÈóÄðÜÈó
’ðëéŠÇ·ÝÚݲìåêÒ¯ó) ²ìåìæÔå ÔåìòÑÏ’ð” (a) Q1 + Q2 = Q3
ÜÈåÒÔæÁ™ (ƒÄåê²µåëÇÈ)å ²ìåì昙²µåê¼å¾Áµð.
(b) Q1 = Q2 + Q3
(a) 0.028
(b) 0.28 (c) Q2 = Q1 + Q3
(c) 2.8
(d) 28 (d) Q1 + Q2 + Q3 = 0

21 (18 – A)
42. In the set up shown in the below 44. Three reservoirs A, B and C are
figure, assuming the specific
interconnected by pipes as shown
weight of water as 10,000 N/m3,
the pressure difference between in the below figure. Water
the points A and B will be surface elevations in the

reservoirs and the Piezometric

Head at the junction J are

indicated in the below figure.

Discharges Q1, Q2 and Q3 are


(a) 10 N/m2
related as
(b) –10 N/m2

(c) 20 N/m2

(d) – 20 N/m2

43. A model of an open channel is


built to a scale of 1/100. If the
model has a Manning’s
n = 0.013, to what value of
prototype roughness coefficient
would this correspond ? (a) Q1 + Q2 = Q3

(a) 0.028
(b) Q1 = Q2 + Q3
(b) 0.28
(c) 2.8 (c) Q2 = Q1 + Q3

(d) 28
(d) Q1 + Q2 + Q3 = 0

21 (19 – A)
45. A-2 ˜µåÒ¯ð ›å®’å ¦Ñ¡¼åиÔåÄåêÆ ’ðâÿ嘙Äå 47. † ’ðâÿ嘙Äå ²µðé•ÿ桼åÐÁµåÑ–Ó ’åÔæ®Áµå
²µðé•ÿ桼åÐÁµåÑ–Ó ¼ðëé²™ÜÑ Èå æÁµå ÕÚÈåÔåê (˜µðé¯ó) ’ðâÿå ßå²™ÕÅÒÁµå ‡Ò¯æ˜µåêÔå ¦Ñ
ôå¼åêÊ·åꤦÁµåÑ–²Ó µåêÔåÒ¼ð ƒÒÁµæ¨ÜÈå ÔðêéÑðÍþñ ÇÈæ×åÖ¤ ¡¼åи (Ô殲µó
ÊßåêÁµæ˜™Áµð. ›å®’å ¦Ñ¡¼åиÔåíú _____ ÜÈå²µóÇ·ÈðéÜÈó ÇÈðîÐÇ·ÈðñÑó) ²ìåìæÔåíúÁµåê ?
¦ÑæÄå²ìåêÄå ÇÈåÐÁµðé×åÔåÄåêÆ ‡ÑðÓé•–ÜÈåê¼å¾Áµð.

(›å®’嘵åâÿåê)

(ÜÈÔ
å åê¼åÑ)
(a) H3
(b) M1
(›åÒ¯ð) (c) H2
(›å®’嘵âå ÿåê)
28 Units (d) S2
(a) 138.24 km2 48. ÜÈåÔåìæÄå Õê½²ìåê ¦ÑÁ·µ²å µå (¦Ñ’åêßå²µ)å
(b) 0.0384 km2 ˜µåâÿåÑ–Ó, Š²µ´ å µåê ÜÈåÒÇÈå §âÿåÇÈåÐÔðéØ’å
(c) 384 m2
(d) 3840 m2
ÊæÕ˜µåâÿåê ÇÈåмðÏé’åÔ昙 L (Õ뮲µå꘵âå ÿåÑ–Ó)
…Ôð. Q1 m3/ÜÈð’åÒ´µó ‹’å ÜݲÀ µå
46. † ’ðâÿ嘙Äå ²µðé•ÿ桼åÐÁµåÑ–Ó ’ðâÿåß²å ™Ôåíú Ç·ÈåÑ’å ÇÈåÐÔåìæ¸ÔåÑ–Ó Š²µå´µåê ÊæÕ˜µåâ–˜µð Åé²µåÄåêÆ
ÜÈå¾ÒÊ·åÁµðëÒÁ™˜µð (Øé¯ó ÚÈðñÑ–ÄðëÒÁ™˜µ)ð ÇÈåÒÇÈó Ôåìæ´™Áµæ˜µå Š²µ´ å µåê ÊæÕ˜µåâÿå
ÔæÏÇÈåÏ (ÇÈåÕê¤é²ìðêéÊÑó) ¼åâÿåßåÁ²™ ìåê Äå´µåêÕÄå ÔåêÁ·µùå ÏÊ–ÒÁµåêÕÄåÑ–Ó (Š²µå´µåë
ÔðêéÑ–Äå ƒ¹ð’å®±ÄåêÆ ¼ðëé²™ÜÈåÑ昙Áµð. ÊæÕ˜µåâ–ÒÁµå 0.5 L Áµåë²µåÁµåÑ–Ó)
•ÿðëéÜÈæÓ ÕÁµæÄåÁµå ÇÈåÐ’æ²µå ص¤å ÔåêÄå ƒâÿð²ìåêÑæÁµå ´µæдµòÄó 2.0 ŠÒ. Š²µ´ å µåë
ÇÈåÐÔåì渼ð (Š“©¯ó ˜µðд™²ìåêÒ¯ó) ______ ÊæÕ˜µåâ–˜µð Q2 m3/ÜÈð’Òå ´™Äå ‹’å ÜݲÀ µå
ÇÈåÐÔåìæ¸ÁµåÑ–Ó Åé²µåÄåêÆ ÇÈåÒÇÈó Ôåìæ´™Áµæ˜µå
ƒÁµðé ÜÈåâÀ ÿåÁµåÑ–Ó ƒâÿð²ìåêÑæÁµå ´µæдµòÄó 8.0
(ÄðÑ) ŠÒ. ÇÈåÒÇÈåíú Ôåìæ´™Áµæ˜µÑ å ðÑÓ ÊæÕ˜µåâÿåÑ–Ó
´µæдµòÄó ²ìåìæÔ昵åÑë 10.0 ŠÒ.
’ðâß
ÿå å²Ô
™ åíú „˜™²µåê¼å¾ÁµðÒÁµåê Ê·æÕÜÈåÊßåêÔ昙Áµð, „˜µå
Ç·Ñ
Èå ’åÜÈÒå¾ Ê·å 0.5 L Q1/ Q2 ˜™Ò¼å ßð¡¢Äå ÇÈåÐÊ·æÔåÁµå
½Ð¦Ï (²µðé´™²ìåêÜÈó) † ’ðâ˜ÿå ™Äå ²ìåìæÔåíúÁµå’ð”
(a) 6.0 ²µåÑ–Ó 1 ÜÈåÔåìæÄåÔ昙Áµð
(b) 5.0 ²µåÑ–Ó 1 (a) 8/5
(b) 4/3
(c) 3.4 ²µåÑ–Ó 1
(c) 5/8
(d) 2.5 ²µåÑ–Ó 1 (d) ln (L/2)
21 (20 – A)
45. A-2 hour unit hydrograph can be 47. The water surface profile
approximated as trapezoidal as resulting from flow underneath
shown in the below figure. The the gate in the below figure is :
unit hydrograph refers to
catchment of area

(a) H3
(b) M1
(c) H2
(d) S2

(a) 138.24 km2 48. Two completely penetrating


(b) 0.0384 km2 wells are located L (in metres)
apart, in homogeneous confined
(c) 384 m2
aquifer. The drawdown measured
(d) 3840 m2 at the midpoint between the two
wells (at a distance of 0.5 L from
46. A weir on a permeable both the wells) is 2.0 m when
foundation with downstream only the first well is being
pumped at the steady rate of
sheet pile is shown in the figure
Q1 m3/sec. When both the wells
below. The exit gradient as per
Khosla’s method is are being pumped at identical
steady rate of Q2 m3/sec, the
drawdown measured at the same
location is 8.0 m. It may be
assumed that the drawdown at the
wells always remains at 10.0 m
when being pumped and the
radius of influence is larger than
0.5 L Q1/ Q2 is equal to
(a) 1 in 6.0 (a) 8/5
(b) 1 in 5.0 (b) 4/3
(c) 1 in 3.4 (c) 5/8
(d) 1 in 2.5 (d) ln (L/2)
21 (21 – A)
49. §ÒÁµåê „Ç·Èó ÜÈð°±Äå ÑÒÊÁ™’å”ÄåêÆ ’庻ÅÒÁµå 53. ¼åÇÈæÉÁµå ƒâÿ¼å ðÇÈå°±ÎêÒÁµå Ôåìæ´µåÑæÁµå
„ôð˜µð …²™ÜÝÁµæ˜µå, „Ç·Èó ÜÈ®
ð Äå Ñ–Õê°Ò˜µó ƒâÿå¼ð˜µâå ÿåÄåêÆ ’ðâÿå’åÒ´µå ÜÈåÒÊÒÁ·µåÔåÄåêÆ ÊâÿåÜÝ
‡Áµå ŠÚÈåê± ? ÜÈå²™ÇÈ´
å ™ÜÈåÊßåêÁµåê.
(a) 5m ÜÈå²™²ìåìæÁµå ƒâÿ¼å ð
(a) ŦÔæÁµå ‡Áµå = ¼åÇÈåíþÉ ƒâÿå¼ð ×
(b) 10 m
(c) 15 m
ƒâÿðÁµå ‡ÁµåÂ
(d) 20 m (b) ŦÔæÁµå ‡Áµå =
ÜÈå²™²ìåìæÁµå ƒâÿ¼ å ð 2
 ¼åÇÈåíþÉ ƒâÿå¼ð  × ƒâÿðÁµå ‡ÁµåÂ
50. ƒÑÉ’ðëéÅé²ìåê ƒÒ¼å²µåÁ™ÒÁµå  
ÇÈåмðÏé“ÜÈåÑæÁµåÒ¼åßå ÔåÜÈå꾘µâå ÿå Ê–ÒÊÔåíú ÜÈå²™²ìåìæÁµå ƒâÿ¼ å ð 3
ÜÈåÉÚÈå±Ô昙 ˜µåê²µåê½ÜÈåÑê ÜÈæÁ·µåùÏÔ昵åêÔåÒ¼ð (c) ŦÔæÁµå ‡Áµå =  ¼åÇÈåíþÉ ƒâÿå¼ð 
 
Ôåìæ´µåêÔå, Áµåë²µåÁµå×å¤ÄåÁµå ÜÈæÔåêÁ¿·µåùϤÔåÄåêÆ × ƒâÿðÁµå ‡ÁµåÂ
à阵ðÄåêƼ澲µð. (d) ÔðêéÑ–Äå ²ìåìæÔåíúÁµåë ƒÑÓ
(a) ´µðÇ·ÝÅ×åÄó
(b) ÇÈåЕ²µ¼ å ð 54. ŦÔæÁµå ÔåìòÑÏÁ™ÒÁµå, §ÒÁµåê ƒâÿå¼ð²ìåêê
(c) ÜÈåë’åÛûÍ ÜÈåÒÔðéÁµå’¼ å åÖ ÔåϼæÏÜÈåÔ昵åêÔåíúÁµ’å ð”, ƒÄåêÔåê½ÜÈåÑæÁµå
(d) ÕÊ·ðéÁµåÄå ÜÈæÔåêÁ¿·µùå Ϥ
˜µå²™ÚÈå³Õê½²ìåêÄåêÆ à阵ðÄåêƼ澲µð.
(a) ƒÄåêÔåê½ÜÈåÊßåêÁµæÁµå ¼åÇÈåíþÉ
51. ¯æÏ“²ìðëéÔðê°Ð²ìåê ¼å¼åÖÔåÄåêÆ ŠÑ–Ó (b) Ų™é“ÛÜÝÁµå ¼åÇÈåíþÉ
ÊâÿåÜÈåÑ昵åê¼å¾Áµð ? (c) ¼åÇÝÉÄå ÔæÏÇݾ
(a) ßð벵岵ðé•ÿð˜µâ å ÿåÄåêÆ ˜µåê²µåê½ÜÈÑ
å ê (d) Ñ–éÜÈó ¼åÇÈåíþÉ
(b) ßðñ´µðëÐ阵æÐÇ·Ý’ó ÜÈåÕêé’ðÛ²ìåêÑ–Ó
(c) ÜÈåâ À ÿæ’åï½ ÜÈåÕêé’ðÛ˜µâå ÿåÑ–Ó ÕÔ岵嘵âå ÿåÄåêÆ 55. Äðñ¦Ô昙 ÑÒʲµðé•–é²ìåêÔæÁµå
ʷ彤Ôåìæ´µåÑê £æ²ìåì桼åÐÁµåÑ–Ó ’ðâÿ嘙Äå ²ìåìæÔå Ê–ÒÁµå꘵âå ÿåê
ÜÈåÒÇÈå¼åÄåÔ昵åê¼å¾Ôð ?
(d) ÔðêéÑ–Äå ŠÑÓÔåî
1. ÇÝÐÅÞÇÈåÑó ÇÈæÎêÒ¯ó
2. ŒÜÈðëéÜÈðÒ®²µó
52. ²µðñÑðÖ˜µâå ÿåÑ–Ó ÜÈåëÇÈ²å µó ŠÑ–Ôðé×åÅÆÄå
ÇÈåÐÔåìæ¸Ôåíú ’ðâÿå’åÒ´µåÁµåÂ’ð” ÜÈÔ
å åêÔ昙²µåê¼å¾Áµð. 3. ÇÈåÓÒÊó ÇÈæÎêÒ¯ó
(a) 1 Ôåê¼åê¾ 2 Ôåìæ¼åÐ
(a) gr2/GR
(b) Gr2/gR (b) 2 Ôåê¼åê¾ 3 Ôåìæ¼åÐ
(c) GR/gr2 (c) 1 Ôåê¼åê¾ 3 Ôåìæ¼åÐ
(d) gR/Gr2 (d) 1, 2 Ôåê¼åê¾ 3
21 (22 – A)
49. The limiting length of the offset 53. Measurements taken with a
is ______ when its perpendicular wrong scale can be corrected by
direction is set out by an eye. using the relation
(a) 5 m Correct scale
(a) True length = Wrong scale ×
(b) 10 m
Measured length
(c) 15 m
Correct scale2
(d) 20 m (b) True length =  Wrong scale  ×
 
Measured length
50. The power of a telescope to form Correct scale3
distinguishable images of objects (c) True length =  Wrong scale  ×
 
separated by small angular Measured length
distance is called as
(d) None of the above
(a) definition
(b) brightness
54. The maximum allowable limit
(c) sensitivity that a measurement may vary
(d) resolving power from the true value is called
(a) Permissible error
51. The principle of tacheometry is (b) Expected error
used (c) Range of error
(a) for locating contours (d) Lease error
(b) on hydrographic survey
(c) for filling in detail in 55. In case of a truly vertical
topographic surveys photograph, which of the
(d) All of the above following points coincide ?
1. Principal point
52. The amount of super-elevation on 2. Isocenter
railways is equal to 3. Plumb point
(a) gr2/GR (a) 1 and 2 only
(b) Gr2/gR (b) 2 and 3 only
(c) GR/gr2 (c) 1 and 3 only
(d) gR/Gr2 (d) 1, 2 and 3
21 (23 – A)
56. ’å¼å¾²™ÜÝ ßæ’åêÕ’ð²ìåê ’æ²ìåê¤ôå²µå¹ð²ìåêê 59. ²ìåìæÔå „Á·µæ²µåÁµå ÔðêéÑð Ä嘵岵嘵âå ÿåÄåêÆ
’ðâÿå’åÒ´µå ßåҼ嘵âå ÿåÄåêÆ §âÿ嘵ðëâÿåêä¼å¾Áµð. A, B, C ŠÒÁµåê Ô嘙¤é’å²µ¸
å Ôåìæ´µåê¼æ¾²µð ?
1. ÇÈðÓéÄó ¯ðéÊÑ–ÓÄå ²µåÇ·Èó (a) ÜÈåâÀ ÿå
õ²™²ìðêÒ¯ðé×åÄó
(b) ¦ÄåÜÈåÒ•ÿðÏ
2. ¼åÇÈåíþÉ ½Ð’ðëéÄåÁ™ÒÁµå Ôåêë²µåê ²µéð •ÿ˜ ð âµå ÿåê
(c) ƒÔåíú ²ìåìæÔå ²µæ¦Ï’ð” ÜÈðé²™Ôð ŠÒÊ
3. Ôåêë²µåê ŲìåêÒ¼åи Ê–ÒÁµå꘵åâÿå „Á·µæ²µå
ÔåêëÑ’å àÒÁµå’ð” ²µðé•ÿð˜µâå ÿåÄåêÆ
Šâÿ²ð ìåêêÔåíúÁµåê (d) ÑÊ·åùÏÕ²µåêÔå ÜÈòÑÊ·åùϘµâ
å ÿåê
4. ÇÈåн²ìðëÒÁµåê “²µå¸Ôåíú ÇÈåÐÁµå“Û¸
…ÑÓÔðé ƒÇÈåÐÁµå“Û¸Ô昙 ÜÈåÔåêÔ昙 60. …Ôåíú˜µåâÿåÑ–Ó ƒÔå×åÏ’åÔ昙 …²µåÊðé’æÁµå
½²µå꘵åêÔåÒ¼ð ¼åÇÈåíþÉ ½Ð’ðëéÄåÁµåÑ–Ó Å•²µå ƒÒÁµæ¦ê ²ìåìæÔåíúÁµåê ?
§ÒÁµåê Ê–ÒÁµåêÔåÄåêÆ „²ìðê” (a) ÇÝÓÒ¼ó ‹²™²ìåìæ ƒÒÁµæ¦ê
Ôåìæ´µåêÔåíúÁµåê
(b) ’åëÏÊ–’åÑó ’åÒ¯ðÒ¯ó ƒÒÁµæ¦ê
5. Ôåêë²µåê “²µ¸ å ˜µâå –ÒÁµå ÇÈå´²µð ìåêÑæÁµå
Ê–ÒÁµå꘵âå ÿåê ÜÈ²å ²™ ìåìæÁµå (c) ÇÈå²™ÚÈå”þï¼å ƒÒÁµæ¦ê
ÜÈæÀÄÔ
å 昙²µåê¼å¾Ôð (d) ÔðêéÑ–Äå ²ìåìæÔåíúÁµåë ƒÑÓ
…Ôåíú˜µåâÿå ÜÈå²™²ìåìæÁµå ƒÄåê’åÐÔå꺒ð ½â–ÜÝ.
(a) 1, 3, 2, 4, 5
61. ²ìåìæÔå ’ðÑÜÈåÁµåÑ–Ó, Á™ÄåÔðîÒÁµå’ð” §ÊÌ ’åÑêÓ
(b) 1, 2, 3, 4, 5
(c) 1, 4, 3, 2, 5
Ôåê¸ê» ’ðÑÜÈåÁµåÔåÄåê Ôåìæ´µåÊßåêÁµæÁµå
(d) 1, 3, 2, 5, 4
’ðÑÜÈåÔåíú Cu-m Ñð’å”ÁµåÑ–Ó, ˜µ²å ™ÚÈå³Ô昙²µåê¼å¾Áµð
ŠÒÁµåê Ų™é“ÛÜÈåÊßåêÁµåê ?
57. 50 kg ¡éÑÁµåÑ–Ó²µåêÔå ÜÝÔðêÒ°Äå ›åÄå (a) ²µæÏÒ´µåÔåìó ²µåÊÑó ÔðêéÜÈåIJ å ™
ÇÈå²™Ôåìæ¸ ŠÚÈåê± ? …Äå¯ðñÔåìó
(a) 27 і鮲µó˜µâ å ÿåê (b) ÜÈðë±éÄó „ôó¤ ’ðÑÜÈå
(b) 34.7 і鮲µó˜µâ å ÿåê
(c) R.B. ’ðÑÜÈå
(c) 44.7 і鮲µó˜µâ å ÿåê
(d) R.C.C. ’ðÑÜÈå
(d) 42.9 і鮲µó˜µâ å ÿåê
58. 1 : 4 : 8 ÜÝÔðêÒ¯ó ’æÒ“Ðé°Äå 10 cu.m. 62. §ÒÁµåê ›åÄå Õê鮲µó ÇÈðîé¯ó¤ ÑæÏÒ´µó
¼å²ìåìæ²™ÜÈåêÔåíúÁµå’ð” ŠÚÈåê± Ôåê²µâå ÿåê ÜÝÔðêÒ®ê ŠÚÈåê± ¼åë’åÕ²µåê¼åÁ
¾ µð ?
Êðé’昵åÊßåêÁµåê ?
(a) 100 kg
(a) 0.7 cu.m.
(b) 1100 kg
(b) 3.07 cu.m.
(c) 1220 kg
(c) 1.15 cu.m.
(d) 4.74 cu.m. (d) 1440 kg
21 (24 – A)
56. The operation of resection 59. A, B, C classification of cities is
involves the following steps : based on
1. Rough orientation of the (a) Location
plane table.
(b) Population
2. The three lines from a
triangle of error. (c) State to which they belong
3. Drawing lines back through (d) Facilities available
the three control points.
4. Select a point in the triangle
of error such that each ray is 60. Which of the following is
equally rotated either necessarily an accurate estimate ?
clockwise or anticlockwise. (a) Plinth area estimate
5. The points obtained by three
rays is the correct location. (b) Cubical content estimate
The correct sequence is (c) Revised estimate
(a) 1, 3, 2, 4, 5 (d) None of the above
(b) 1, 2, 3, 4, 5
(c) 1, 4, 3, 2, 5 61. In which work the output in cu.m.
(d) 1, 3, 2, 5, 4 per Mason per day can be
expected to be maximum
57. The volume of cement in a 50 kg (a) Random rubble masonry in
bag is lime
(a) 27 litres
(b) Stone arch work
(b) 34.7 litres
(c) R.B. work
(c) 44.7 litres
(d) R.C.C. work
(d) 42.9 litres

58. For preparing 10 cu.m. of 1 : 4 : 8 62. One cubic metre of Portland


cement concrete, the requirement cement weights
of sand would be
(a) 100 kg
(a) 0.7 cu.m.
(b) 1100 kg
(b) 3.07 cu.m.
(c) 1.15 cu.m. (c) 1220 kg
(d) 4.74 cu.m. (d) 1440 kg
21 (25 – A)
63. §ÒÁµåê ÇÈ²å ²™ ìðëé¦Äð˜µð Êðé’昵åêÔå 66. Êæ²µó ôæ¯ó¤ Äå ÄåëÏÄå¼ð ‹ÄðÒÁµå²µð,
ÜÈåÒÇÈåÄåëÍÑ „˜µ¼å åϼð˜µâå ÿå Ñð’æ”ôæ²µå (a) …Ñ–Ó ôå®êÔå°’ð˜µâ å ÿå ƒÄåê’åÐÔå꺒ð
Ôåìæ´µåêÔå ÇÈåГвìðê²ìåêÄåêÆ à阵ðÄåêƼ澲µð. ²ìåêÄåêÆ ÜÈåÉÚÈå±Ô昙 ½â–Ü²Ý µåêÔåíúÁ™ÑÓ.
(a) ƒÄåêÜÈå롘µðëâ–ÜÈåêÔåíúÁµåê
(b) ÇÈåнÅÁ·¼™ åÔæÁµå ŠÑæÓ
(b) ÜÈåÔåêÄåÖ²ìå꘵ðëâ–ÜÈåêÔåíúÁµåê ôå®êÔå°’ð˜µåâÿåë §ÒÁµ²å Ò™ ÁµðëÒÁµåê
(c) ÜÈåÒÇÈåÄåëÍÑ §®ê±˜µåë´™ÜÈåêÔåíúÁµåê ÜÈåÖ¼åÒ¼åÐÔ昙²µåê¼å¾Ôð.
(d) ÔðêéÑ–Äå ŠÑÓÔåî (c) §ÒÁµåê ôå®êÔå°’ð
ÇÈå˜µðëÒ´™Áµ²ð ìðëé …ÑÓÔðîé
64. §ÒÁµåê ÅÔåì椸Áµå Ôðéâÿð ß昵åë ÇÈåИµ½å ²ìåê ŠÒÊêÁµåÄåêÆ ½éÔåìæ¤ÅÜÈåêÔåíúÁµåê ’åÚÈå±.
ô殤ÄåêÆ à阵åë ’å²µ²ð ìåêê¼æ¾²µð. (d) ôå®êÔå°’ð²ìåêê, ƒÄåêÜÈå롘™Ò¼å
(a) Êæ²µó ôæ¯ó¤ ÔåêêÒÁ™Áµ²ð ìðëé ƒÁ¿·µåÔæ
(b) ˜µæÏÒ¯ó ôæ¯ó¤ àÒÁ™Áµð²ìðëé ŠÒÊêÁµåÄåêÆ
½éÔåìæ¤ÅÜÈåÑê ÜÈæÁ·µåùÏÔ昵åêÔåíúÁ™ÑÓ.
(c) ÔåìæÇÈ头™ÜÝÁµå ÔðêñÑóÜÈðë±éÄó
ôæ¯ó¤
(d) ÔðêéÑ–Äå ŠÑÓÔåî 67. ÅÔå¤ßå¹²ð ìåêÑ–Ó Ôåê¦ë²™
ÇÈðîÐé¼æÞß’å 嘵âå ÿåÄåêÆ Åé´µåêÔå ‡ÁµðÂé×å˜âµå ÿåê
’ðâÿå’åÒ´µåÒ½Ôð.
65. D ŠÒÊêÁµåê ƒÔåÁ·™²ìåì昙Áµå²Â µð, ES Ôåê¼åê¾
EF ˜µâå ÿåê ƒ²™²Ó ìðêÜÈó± ÜÈ汯ó¤ Ôåê¼åê¾ 1. ’å´™Ôðê ²ìåêëůó Ôðô墘µâå ÿåê
ƒ²™²Ó ìðêÜÈó± Ç·ÝÅ×ó ŠÒÁµæ˜™Áµå²µð, LS Ôåê¼åê¾
2. ÜÈåêÁ·µæ²™¼å Ôðôå¢ Å²ìåêÒ¼åи
LF ˜µâå ÿåê Ñðé¯ðÜÈó± ÜÈ汯ó¤ Ôåê¼åê¾ Ñðé¯ðÜÈó±
Ç·ÝÅ×ó ŠÒÁµæ˜™Áµå²µð, † ’ðâÿå’åÒ´µå 3. ’æÕꤒ岵å ÜÈðÀüϲìåê¤ ßðô梘µåê¼å¾Áµð
ÜÈåÒÊÒÁ·µåÔåíú ÜÈå²²™ ìåì昙 ƒÄåÖÎêÜÈåê¼å¾Áµð.
(a) 1 Äð²ìåêÁµåê Ôåìæ¼åÐ
(a) EF = ES + D
(b) 2 Äð²ìåêÁµåê Ôåìæ¼åÐ
(b) LF – EF = LS – ES
(c) 1 Ôåê¼åê¾ 2 Ôåìæ¼åÐ
(c) LF = LS + D
(d) All of the above (d) 1, 2 Ôåê¼åê¾ 3
21 (26 – A)
63. The process of calculating the 66. A drawback of bar chart is :
resource requirements of a
(a) The sequence of activities is
project is known as
not well defined.
(a) Scheduling
(b) All the activities represented
(b) Coordinating are independent of each
(c) Resource aggregation other.

(d) All of the above (c) It is difficult to judge


whether an activity is
completed or not.
64. Time and progress chart of a
construction is also known as (d) It is not possible to

(a) Bar chart judge whether the activity is


ahead or behind the
(b) Gantt chart
schedule.
(c) Modified Milestone chart

(d) All of the above


67. In management the following are
objectives of wage incentives :
65. If D is the Duration, ES and EF
are the Earliest Start and Earliest 1. Lower unit costs
Finish, LS and LF are Latest Start 2. Improved cost control
and Latest Finish times, then the
3. Increased worker morale
following relation holds good :

(a) EF = ES + D (a) 1 only

(b) LF – EF = LS – ES (b) 2 only

(c) LF = LS + D (c) 1 and 2 only

(d) All of the above (d) 1, 2 and 3


21 (27 – A)
68. Êð阵åÄð ÇÈæвµåÒÊ–ÜÝ Êð阵åÄð ÔåêꘙÜÈåêÔå 70. §ÒÁµåê ÜÈðé¼åêÔð²ìåê Õê¼åÔåϲìåê’æ²™²ìåìæÁµå
ÜÈåÔåê²ìåê’ð” ÜÈåÒÊÒÁ·™ÜÝÁµÒå ¼ð ’ðâÿå’åÒ´µå ßå²µåÔåíú ‡ÁµåÂÔåÄåêÆ † ²™é½ ’ðë´µåÊßåêÁµåê.
ÕÔå²µå¹ð˜µåâÿåÄåêÆ ÇÈå²™ØéÑ–ÜÝ. (a) l = L/(n + 1)
1. §ÒÁµåê ’ðÑÜÈåÔåíú ÜÈæÁ·ùµå ÏÔæÁµåÚÈåê± (b) l = (n + 1)/L
Êð阵åÄð ÇÈæвµåÒÊ·åÔæÁµåÑ–Ó, ƒÁµåÄåêÆ (c) l = L/(n – 1)
Êð阵åÄð ÇÈæвµåÒÊ·åÔæÁµå ’ðÑÜÈå (d) l = (n – 1)/L
ŠÄåêƼ澲µð. l= Õê¼åÔåϲìåê’æ²™ ßå²µåÔåíú L = ÜÈðé¼åêÔð
2. §ÒÁµåê ’ðÑÜÈå Êð阵åÄð Ôåêꘙ²ìåêêÔåíúÁµåê ²ìåê §®ê± ‡Áµå n = „ÜÈ²å µð ’åÒʘµâå ÿå ÜÈåÒ•ÿðÏ
ŠÒÁµå²µð, ÇÈæвµåÒÊ–·ÜÝÁµå ’æÑ Ôåê¼åê¾
’ðÑÜÈå ÇÈå˜µðëÒ´µå ’æÑ. 71. “ÓÚÈå±¼ð …ÑÓÁµð „Á·µæ²™¼Ô å æÁµå ßå²µåÔåíú
ÜÈðé¼åêÔð²ìåêÑ–ÓÄå Á·µæ²µ’å 嘵åâÿåê
3. ²ìåìæÔåíúÁµðé ÇÈåîÔå¤Ê·æÕ˜µåâ–ÑÓÁµå
’ðÑÜÈ嘵âå –˜µð, Êð阵åÄð ÇÈæвµåÒÊ·å (a) Š²µå´µåë ÜÈåßå ÕÜÈå²¾ µå¹æ
ŠÒÊêÁµåê ÇÈ²å ™²ìðëé¦Äð²ìåê „²µåÒÊ·å Á·µæ²µå’嘵âå ÿ昙²µåê¼å¾Ôð.
’æÑ’ð” ÜÈåÔåê. (b) §ÒÁµåê ’å´µð Üݲ À µåÔæÁµå Á·µæ²µ’å åÕ²µåê¼å¾Áµð
…ÄðëÆÒÁµåê ’å´µð ÕÜÈå²¾ µå¹æ
4. §ÒÁµåê ’ðÑÜÈåÔåÄåêÆ Êð阵åÄð Á·µæ²µå’åÕ²µåê¼å¾Áµð.
ÇÈæвµåÒÊ–·ÜÈåêÔåíúÁµåê ŠÒÁµ²å µ,ð ƒÁµ²å µå
(c) Š²µå´µåë ’åë´µå ÜݲÀ µå
Å’å®ÇÈåîÔå¤ ÇÈåîÔå¤Ê·æÕ˜µåâÿå ŠÑÓ
Á·µæ²µå’嘵âå ÿ昙²µåê¼å¾Ôð.
Êð阵åÄð ƒÒ¼åϘµðëâ–ÜÝÁµå ’æјµåâ–˜™Ò¼å
Êßåâÿå Áµðë´µå¶Áµåê. (d) ÔðêéÑ–Äå ²ìåìæÔåíúÁµåë ƒÑÓ
…Ôåíú˜µåâÿåÑ–Ó
72. ÜÈðé¼åêÔð˜µåâÿå ÕÄæÏÜÈå Ôåìæ´µåêÔ昵å,
(a) 1 ÜȲ å ™. ÑÒÊæ¼åÍ’å ÜÈ²å µ’å å®ê±˜µâå ÿåÑ–Ó ÜÈå“вìåê Ñðëé´µó
(b) 1 Ôåê¼åê¾ 3 ÜȲ å ™. ˜µåâÿå ռ岵å¹ð²ìåêÄåêÆ ’ðâÿå’Òå ´µå ÕÁ·µæÄåÁµåÑ–Ó
(c) 1, 2 Ôåê¼åê¾ 3 ÜÈå²™.
ƒÒÁµæ¦ê Ôåìæ´µåÊßåêÁµåê.
1. ’òʤÄåÆÄå ÕÁ·µæÄå
(d) 1, 2, 3 Ôåê¼åê¾ 4 ÜÈå²™ …Ôð.
2. Çݘµæ´µó¤ Äå ÕÁ·µæÄå
69. §ÒÁµåê ÜÈðé¼åêÔð²ìåê ßå²µåÔåíú 20 m ÅÒÁµå 3. ˜µå²ìåìæÄó ÔåìæÏÜÈðëÄð¯ó ÕÁ·µæÄå
30 m, ˜µð ÔåϼæÏÜÈåÔæÁµæ˜µå, ²ìåìæÔå ²™é½²ìåê 4. ßðÒ´™Ð ¨é˜µå²µó ÕÁ·µæÄå
ÜÈðé¼åêÔð²ìåêê ßðôåê¢ ÜÈåë’å¾ ? ÜÈå²™²ìåìæÁµå ‡¼å¾²µå˜µâå ÿåÄåêÆ „²ìðê” Ôåìæ´™.
(a) ÜÈæÓüÏÊó ÜÈðé¼åêÔð (a) 1, 2 Ôåê¼åê¾ 3 ÜÈå²™.
(b) T-¼ðëÑð²ìåê ÜÈðé¼åêÔð (b) 2, 3 Ôåê¼åê¾ 4 ÜÈå²™.
(c) ÜÈåÔåê¼ðëéÑ–¼å ôæôåê¼ðëÑð ÜÈðé¼åêÔð (c) 1, 3 Ôåê¼åê¾ 4 ÜÈå²™
(d) ÔðêéÑ–Äå ²ìåìæÔåíúÁµåë ƒÑÓ (d) ŠÑÓÔåî ÜÈå²™.
21 (28 – A)
68. Consider the following 70. The economical span length of
statements regarding early start bridge is given by
and early finish time : (a) l = L/(n + 1)
1. The earliest possible that the (b) l = (n + 1)/L
job can begin is called the (c) l = L/(n – 1)
early start of the job. (d) l = (n – 1)/L
2. The early finish of a job is Where l = economical span,
L = total length of bridge and
only start time plus the jobs
n = number of piers
completion time.
3. For jobs with no
71. In simply supported span bridge
predecessors, the early start generally bearings are :
is equal to start time of the (a) Both are expansion bearing
project.
(b) Fixed bearing at one side
4. The early start of a job is the and expansion bearing at the
largest of the early finish other side.
times of all of the (c) Both are fixed bearing
immediately predecessors. (d) None of the above
Of these statements :
(a) 1 is correct. 72. In design of bridges, the
distribution of live loads among
(b) 1 and 3 are correct.
the longitudinal girders can be
(c) 1, 2 and 3 are correct. estimated by
(d) 1, 2, 3 and 4 are correct. 1. Courbon’s method
2. Pigeaud’s method
69. When the span of the bridge is 3. Guyon Massonet method
varies from 20 m to 30 m, which 4. Hendry Jaegar method
type of bridge is most suitable ? Choose the correct any three of
the above methods.
(a) Slab bridge
(a) 1, 2 and 3 are correct.
(b) T-Beam bridge
(b) 2, 3 and 4 are correct.
(c) Balanced cantilever bridge (c) 1, 3 and 4 are correct.
(d) None of the above (d) All the above.
21 (29 – A)
73. IRC ’æÓÜÈó A Ñðëé´™Ò˜µó ˜µð ÇÈå²™¹æÔåêÁµå 75. Åé²™ÄåÑ–Ó Äðñ¯ðÐé®ê˜µåâÿå ÜÈæÒÁµåмð
ƒÔå’æ×åÔåÄåêÆ ƒÄåÖÎêÜÝÁµå ßðë²µð²ìåê ƒ¼åÏÁ·™’åÔ昙Áµå²Â µð
Ç·ÈæÐ’åÛÄó „˜™ ÔåÏ’å¾ÇÈ´å ™ÜÈåÑ昵åêÔåíúÁµåê. (a) ßåÑ–ÓÄå Ç·ÈåùîúÓ²µðëéÜÝÜÈó˜µð ’æ²µ¸ å
Ô昵åê¼å¾Áµð.
I = A / (B + L), a, b, c Ôåê¼åê¾ d ˜µâå –ÒÁµå
(b) ÁµåÒ¼å’åÛ²ìåê’ð” ’æ²µ¸ å Ô昵åê¼å¾Áµð.
ÜÈå²™ ‡¼å²¾ µåÔåÄåêÆ „²ìðê” Ôåìæ´™.
(c) ÔåêÏÁ¿·µðÔðëé ˜µðëÓÊ–ÄðéÕê²ìåì昵ð
…Ñ–Ó I = …ÒÇÈæÏ’ó± Ç·ÈæÏ’å±²µó Ç·ÈæÐ’åÛÄó, ’æ²µ¸
å Ô昵åê¼å¾Áµð.
„²µóÜÝÜÝ Ôåê¼åê¾ ‡“”Äå ÜÈðé¼åêÔð˜µåâ–˜µð A (d) ²ìåìæÔåíúÁµåë ƒÑÓ
Ôåê¼åê¾ B ˜µåâÿåê ÜÝÀ²µæҒ嘵âå ÿåê.
76. ’åê´™²ìåêêÔå Åé²™ÄåÑ–Ó Ç·ÈðùîúÓé²µðñ´µó Äå ÜÈæÒÁµåмð
L = Õê鮲µó˜µåâÿåÑ–Ó ßå²µåÔåíú.
ŠÚݱ²µåêÔåíúÁµåê ƒÇÈðé’åÛºé²ìåê ?
(a) A = „²µóÜÝÜݘµð 4.5 Ôåê¼åê¾ ‡“”Äå (a) 1 to 1.5 mg/l
ÜÈðé¼åêÔð˜µåâ–˜µð 9 Ôåê¼åê¾ B = (b) 0.5 to 2 mg/l
„²µóÜÝÜݘµð 6 ß昵åë ‡“”Äå (c) 2 to 5 mg/l
(d) None
ÜÈðé¼åêÔð˜µåâ–˜µð 13.5
(b) A = „²µóÜÝÜݘµð 9 Ôåê¼åê¾ ‡“”Äå 77. ’åê´™²ìåêêÔå Åé²™Äå pH ÔæÏÇݾ ŠÚÈåê± ?
ÜÈðé¼åêÔð˜µåâ–˜µð 4.5, B = „²µóÜÝÜݘµð (a) 6 ²™ÒÁµå 9
13.5 Ôåê¼åê¾ ‡“”Äå ÜÈðé¼åêÔð˜µåâ–˜µð 6 (b) 6.5 ²™ÒÁµå 8.5
(c) 6 ²™ÒÁµå 8.5
(c) A = „²µóÜÝÜݘµð 6 Ôåê¼åê¾ ‡“”Äå (d) 6.5 ²™ÒÁµå 7.5
ÜÈðé¼åêÔð˜µåâ–˜µð 13.5, B = „²µóÜÝÜݘµð
4.5 Ôåê¼åê¾ ‡“”Äå ÜÈðé¼åêÔð˜µåâ–˜µð 9 78. Åé²™Äå ÜÈåÒÜÈ唲µå¹²ð ìåêÑ–Ó „ÏÑÒÄåêÆ ÊâÿåÜÈåêÔå
(d) A = „²µóÜÝÜݘµð 13.5 Ôåê¼åê¾ ‡“”Äå ‡ÁµðÂé×å
(a) ÔðêÁµå꘵ðëâ–ÜÈåêÔåíúÁµåê
ÜÈðé¼åêÔð˜µåâ–˜µð 6, B = „²µóÜÝÜݘµð 9
(b) ›åÅé’å²™ÜÈåêÔåíúÁµåê
Ôåê¼åê¾ ‡“”Äå ÜÈðé¼åêÔð˜µåâ–˜µð 4.5
(c) ÜÈðëéÜÈåêÔåíúÁµåê
(d) ²µðë阵æ¸ê Äæ×åÄå
74. Ê·åëÕê²ìåêÑ–Ó Áµðë²µ²ð ìåêêÔå ÜÝàÅé²™Äå
×ðé’å´µæÔæ²µåê ÇÈåÐÔåìæ¸ ŠÚÈåê± ? 79. ÔðêéÑðÍþñ Åé²™˜µð ’ðñ˜µæ²™’æ ÕÜÈ妤Äð˜µâå ÿåÄåêÆ
Ê–´µåêÔåíúÁµ²å ™ÒÁµå,
(a) 2.8% (a) ÕÚÈå’æ²™ ÜÈåÒ²ìåêê’徘µåâÿåê ßðô梘µåê¼å¾Ôð
(b) 2.2% (b) ÜÈæÔå²ìåêÔå ÇÈåÁµæÁ¿·µå¤ ßðô梘µåê¼å¾Áµð
(c) 0.6% (c) (a) Ôåê¼åê¾ (b) Š²µå´µåë
(d) 2.15% (d) ²ìåìæÔåíúÁµåë ƒÑÓ
21 (30 – A)
73. The impact allowance is 75. Excessive concentration of
expressed as a fraction of the nitrates in water causes
applied load for IRC Class A (a) Dental fluorosis
loading is computed by the (b) Tooth decay
expression (c) Mathemoglobinemia
I = A / (B + L), choose correct (d) None
values from a, b, c and d
where I = Impact factor fraction, 76. Desired concentration of fluoride
A and B are constants for RCC in drinking water is
and Steel bridges (a) 1 to 1.5 mg/l
(b) 0.5 to 2 mg/l
L = Span in meters
(c) 2 to 5 mg/l
(a) A = 4.5 for RCC and 9 for
(d) None
Steel bridges and B = 6 for
RCC and 13.5 for Steel
bridges 77. What is pH range of drinking
water ?
(b) A = 9 for RCC and 4.5 for
Steel bridges and B = 13.5 (a) 6 to 9
for RCC and 6 for Steel (b) 6.5 to 8.5
bridges (c) 6 to 8.5
(c) A = 6 for RCC and 13.5 for (d) 6.5 to 7.5
Steel bridges and B = 4.5 for
RCC and 9 for Steel bridges 78. In water treatment, alum is used
(d) A = 13.5 for RCC and 6 for for
Steel bridges and B = 9 for (a) Softening
RCC and 4.5 for Steel (b) Coagulation
bridges (c) Filtration
(d) Disinfection
74. Percentage of fresh water
available on the earth is 79. Discharge of industrial effluents
into surface water increases
(a) 2.8%
(a) Toxic compounds
(b) 2.2%
(b) Organic matter
(c) 0.6% (c) Both (a) and (b)
(d) 2.15% (d) None
21 (31 – A)
80. ÇÈå²™ÜÈ²å µå ×æÜÈå¾øÔåÄåêÆ † ’ðâÿå’Òå ´µå ÕÚȲå ìå꘵âå ÿå 83. ÇÈåâÿ²ð ìåêêâ–’ð …ÒÁ·µåÄ嘵åâÿåÄåêÆ ‡²™ÜÈåêÔåíúÁµ-å
ƒÁ·µåùϲìåêÄå ŠÒÁµåê ÕÔå²™ÜÈåÑ昵åê¼å¾Áµð. ²™ÒÁµå ’ðâÿå’åÒ´µå ƒÒ×å ‡Ò¯æ˜µåê¼å¾Áµð.
(a) ¨éÕ˜µåâ–˜µåë ƒÔåíú˜µåâÿå ÇȲ å ™ÜÈå²µå’åë” (a) NO
…²µåêÔå ÜÈåÒÊÒÁ·µå (b) SO2
(b) ¨éÕ˜µåâÿå ˜µåêÒÇÈåíú˜µâ å –˜µåë ¼åÔåêÍ (c) O3
ÇÈå²™ÜÈ²å µå’åë” …²µåêÔå ÜÈåÒÊÒÁ·µå
(d) ŠÑÓÔåî
(c) (a) Ôåê¼åê¾ (b) Š²µå´µåë
(d) ²ìåìæÔåíúÁµåë ƒÑÓ
84. ˜µðëÓéÊÑó ÔæÕê¤Ò˜µó (Ê·åëÕê²ìåê Ê–ÜÝ
‹²µåêÔåíúÁµåê) ’ðâÿå’åÒ´µå ƒÒ×åÁµå ÔðêéÑð
81. ¨éÕ²ìåê ¯ðëÐéÇÝ’ó Ôåê®± ŠÒÊêÁµåê ÇÈå²™¹æÔåê Ê–é²µåê¼å¾Áµð.
‹ÄåÄåêÆ ÇÈåнÅÁ·™ÜÈåê¼å¾Áµð ?
(a) „ßæ²µåÁµå ‡¼æÉÁµåÄð
(a) §ÒÁµåê ʲìðëéÔåìóÄåÑ–Ó
¨éÕ²ìðëÒÁµ²å µå ÜÈæÀÄå (b) Å阵å¤Ñ–ÓÄå ÄåÁ™˜µåâÿåê ’å²µå˜µåêÔåíúÁµåê

(b) „ßæ²µå ÜȲ å µåÇÈâå –²ìåêÑ–Ó ¨éÕ²ìðëÒÁµå²µå (c) Ôæ¼æÔå²µå¸Áµå ÊÁµåÑæÔå¹ð


ÜÈæÀÄå (d) ŠÑÓÔåî
(c) „ßæ²µå ÜȲ å µåÇÈâå –²ìåêÑ–Ó ¨éÕ˜µåâÿå
˜µåêÒÇÈåíú 85. † ’ðâÿ嘙ÄåÔåíú˜µâå ÿåÑ–Ó ²ìåìæÔåíúÁµåê Ôåê²µåê
(d) §ÒÁµåê ÇÈå²™ÜÈå²µå ÔåÏÔåÜÈðÀ²ìåêÑ–Ó „Ô弤å Ä嘵ðëâ–ÜÈåÊßåêÁµæÁµå
¨éÕ²ìðëÒÁµ²å µå ÜÈæÀÄå ÄåÕé’å²™ÜÈåÑ昵åÁµå ÜÈåÒÇÈåÄåëÍÑÔ昙Áµð ?
(a) •Å¦˜µâ å ÿåê
82. ’åïÚÝ ôå®êÔå°’ðÎêÒÁµæ˜™ ÇÈå²™ÜÈ²å µåÁµå ÔðêéÑð (b) ÇÈòÚݳ’æÒ×嘵åâÿåê
„˜™²µåêÔå ÊßåêÁµðë´µå¶ ÇÈ²å ™¹æÔåêÔðÒÁµå²µð,
(c) Ñðëéß嘵åâÿåê
(a) ƒ²µ¸ å Ï Ê·åëÕê²ìåêê, Êðâÿð Êðâÿð²ìåêêÔå
Ê·åëÕê²ìåì昙 ÇÈå²™Ô½å ¤¼åÔ昙 (d) ŠÑÓÔåî
²µåêÔåíúÁµåê.
(b) ßåêÑêÓ˜µæÔåÑê, Ê·åëÕê²ìåêê Êðâÿð 86. Ôå꺻ÄåÑ–²Ó µåêÔå ßåëâÿåê ’å¸Áµå ˜µæ¼åÐ ŠÚÈåê± ?
Êðâÿð²ìåêêÔå Ê·åëÕê²ìåì昙 ÇÈ²å ™Ô½å ¤¼å
(a) 0.475 ÅÒÁµå 2.00 mm
Ô昙²µåêÔåíúÁµåê.
(b) 0.475 ÅÒÁµå 0.895 mm
(c) Êðâÿð Êðâÿð²ìåêêÔå Ê·åëÕê²ìåêÑ–Ó
Ôå겵嘵âå ÿåÄåêÆ Äð´µåê½¾²µåêÔåíúÁµåê. (c) 0.075 ÅÒÁµå 0.002 mm
(d) (a) Ôåê¼åê¾ (b) Š²µå´µåë (d) 0.002 ŠÒ.ŠÒ.˜™Ò¼å ’å´™Ôåê
21 (32 – A)
80. Ecology is defined as the study of 83. Fossil fuel burning contributes
(a) Relation between organisms (a) NO
to their environment
(b) SO2
(b) Relation between groups of
(c) O3
organisms to their
environment (d) All
(c) Both (a) & (b)
(d) None 84. Global warming effects on
(a) Food production
81. A tropic level of organism (b) Melting of Glaciers
represents
(c) Climatic change
(a) An organism’s position in a
(d) All
biome
(b) An organism’s position in a
85. Which of the following is a
food chain
recyclable non-renewable
(c) Group of organism’s in the
resource ?
food chain
(a) Minerals
(d) An organism’s position in
an ecosystem (b) Nutrients
(c) Metals
(d) All
82. The major environmental impact
of agriculture is
(a) Conversion of forest land to 86. The range of silt particle size in
crop land soils is

(b) Conversion of grass land to (a) 0.475 to 2.00 mm


crop land (b) 0.475 to 0.895 mm
(c) Planting trees in crop land (c) 0.075 to 0.002 mm
(d) Both (a) and (b) (d) less than 0.002 mm
21 (33 – A)
87. 20 kN/m3 ²µå ÜÈåëÀÑ ‹’åÔåìæÄå 91. Ôå꺻Äå ¼æâ–’ð ÜÈæÔåêÁ¿·µåùϤ ÜÈåÕêé’å²µå¸
¼åë’åÕ²µåêÔå ÜÈæÒÁ™Ðé’å²Ü™ ÝÁµå Ôå꺻Äå (Ê–²ìåê²™Ò˜µó ’ðÇÈæÜÝ° …’ðÖéÚÈÄå ó)
ÔåìæÁµå²²™ ìåêê ×ðé’å´µå 15 ²µåÚÈåê± Åé²™Äå ²ìåìæÔåíúÁµåê ?
ƒÒ×åÔåÄåêÆ ßðëÒÁ™Áµð. † Ôå꺻Äå (a) Nc > Nq
ÔåìæÁµå²²™ ìåê „ÁµåФ¼ð²ìåê ÇÈåÐÔåìæ¸ (b) Nq < Nc
(G = 2.65) ŠÚÈåê± ? (c) Nc = Nq
(a) 78.9% (d) Nc = 2Nq
(b) 89.7%
(c) 100% 92. ¼ðëÑð²ìåê ÔåßÄå å Ê·æ²µå ÇÈå²é™ ’ðÛ²ìåêÑ–Ó, ÜݲÀ µå¼ð
(d) zero, ÜÈðëÄðÆ (×åëÄåÏ) ÇÈåÐÔåìæ¸Ôåíú ¼ðëÑð²ìåê ÔðêéÑ–Äå ÇÈåн
Ê·æ²µåÔåïÁ™ÂòìåêÄåêÆ ______ ˜™Ò¼å ’å´™Ôðê
„˜µåêÔåÔ²å µ˜ð µð ÅÔå¤àÜÈåÑ昵åê¼å¾Áµð.
88. Ç·ÈåÅé’å²µå¸Áµå (ÜÈåқ宱Äð²ìåê) coefficient
(a) 0.005 ŠÒŠÒ/˜µåÒ¯ð
ÄåêÆ † ’ðâÿ嘙ÄåÔåíú˜µâå ÿåÑ–Ó ²ìåìæÔåíúÁµåÄåêÆ
Ñð’å”ßæ’åÑê ÊâÿåÜÈåÑ昵åê¼åÁ ¾ µð ? (b) 0.02 ŠÒŠÒ/˜µåÒ¯ð
(a) ›åÅé’å²µ¸ å Áµå ÜÈåÔåê²ìåêÁµå ÇÈåÐÔåìæ¸ (c) 0.1 ŠÒŠÒ/˜µåÒ¯ð
(b) ›åÅé’岸 µå Áµå ÇÈåÐÔåìæ¸ (ÔåìæϘ™Æ®ëϯó) (d) 1 ŠÒŠÒ/˜µåÒ¯ð
(c) ÜÈæÒÁµåм² ð ìåê ÇÈåÐÔåìæ¸ (ÔåìæϘ™Æ®ëÏ´µó)
93. ÜÝÔðêÒ¯ó ’æÒ“Ðé¯ó ÄðÑßæÜݘµð
(d) ÜÈæÒÁµåмð²ìåê ÜÈåÔåê²ìåêÁµå ÇÈåÐÔåìæ¸
ÜÈæÔåìæÄåÏÔ昙 §Áµå˜™ÜÈåÑ昵åêÔå ôðéÒʲµó
ŠÚÈåê± ?
89. emax = 1.12, emin = 0.6 Ôåê¼åê¾ (a) 50 ²µåÑ–Ó 1 ²™ÒÁµå 60 ²µåÑ–Ó 1 ²µåÔå²µð˜µð
enat = 0.9 ßðëÒÁ™²µåêÔå Ôå꺻Äå ÜÈæÇÈðé’åÛ (b) 50 ²µåÑ–Ó 1 ²™ÒÁµå 70 ²µåÑ–Ó 1 ²µåÔå²µð˜µð
ÜÈæÒÁµåмð ’ðâÿå˜Ä™ åÔåíú˜µåâÿåÑ–Ó ²ìåìæÔåíúÁµåê ?
(c) 40 ²µåÑ–Ó 1 ²™ÒÁµå 50 ²µåÑ–Ó 1 ²µåÔå²µð˜µð
(a) 0.42
(d) 50 ²µåÑ–Ó 1 ²™ÒÁµå 65 ²µåÑ–Ó 1 ²µåÔå²µð˜µð
(b) 0.24
(c) 0.62
(d) 0.26 94. 6 Õê鮲µó ÕéÑó ÊðéÜÈó˜µð 100
Õê鮲µó˜µâå ÿå ÇÈå²™Á·™²ìåê ÜÈåÔåìæÄæҼ岵å
90. Ôå꺻ÄåÑ–Ó ÜÈæÔåìæÄåÏ ÔåϼæÏÜÈÁ
å µå ÕÇ·ÈåѼð²ìåêê ½²µåêÕÄåÑ–Ó ‹’å ÇÈåÁ¿·µå ²µåÜȲð¾ ìåê ²ìåìæҽВå
_______ ƒ˜µåÑ ŠÚÈåê± ?
(a) 0.20 Õêé
(a) e < 0.5
(b) e > 0.75 (b) 0.18 Õêé
(c) e = 0.55 ²™ÒÁµå 0.75 (c) 0.10 Õêé
(d) ÔðêéÑ–ÄåÔåíú˜µåâÿåÑ–Ó ²ìåìæÔåíúÁµåë ƒÑÓ (d) 0.09 Õêé
21 (34 – A)
87. A compacted soil sample with a 91. In Bearing Capacity Equation for
bulk unit weight of 20 kN/m3 has soils :
a water content of 15%. The (a) Nc > Nq
degree of saturation (G = 2.65) of
(b) Nq < Nc
this soil sample is
(a) 78.9% (c) Nc = Nq
(b) 89.7% (d) Nc = 2Nq
(c) 100%
(d) zero 92. In a pile load test, each load
increment on the pile is
maintained till the rate of
88. The coefficient of consolidation settlement becomes less than
is used to calculate
(a) 0.005 mm/hour
(a) Time rate of consolidation
(b) 0.02 mm/hour
(b) Magnitude of consolidation
(c) 0.1 mm/hour
(c) Magnitude of compaction
(d) 1 mm/hour
(d) Time rate of compaction
93. The Camber generally provided
89. The relative density of a soil for cement concrete pavement is
having emax = 1.12, emin = 0.6 (a) 1 in 50 to 1 in 60
and enat = 0.9 is (b) 1 in 50 to 1 in 70
(a) 0.42 (c) 1 in 40 to 1 in 50
(b) 0.24 (d) 1 in 50 to 1 in 65
(c) 0.62
(d) 0.26 94. The Mechanical widening of a
single lane road at a horizontal
curve of radius 100 metres for a
90. For general shear failure in soils : wheel base of 6 metre is
(a) e < 0.5 (a) 0.20 m
(b) e > 0.75 (b) 0.18 m
(c) e = 0.55 to 0.75 (c) 0.10 m
(d) None of the above (d) 0.09 m
21 (35 – A)
95. CL ½²µåêÔåíúÁµæ²™, SL Êðé²µð Á™“”˜µð 98. † ’ðâÿå’åÒ´µå ²ìåìæÔå ÜÈÒå ôæ²™ ÜÈåÒ’ðé¼å
½²µåꘙÜÝÁµå (Switch Lead) Áµæ²™ Ôåê¼åê¾ ÔåÏÔåÜÈðÀ ( traffic signal system) ˜µåâÿåÑ–Ó
L ßðë²µå ßðë阵åêÔåíúÁµ’å ð” ÜÈåÒÊÒÁ·™ÜÝÁµå „Ô弤å Äæ ‡Áµå (cycle length) Ôåê¼åê¾
Áµæ²™²ìåê Áµåë²µå „˜™Áµå²Â µð, „˜µð „Ô弤å Äå Õʷ昵åÔåíú (cycle division)
ÜÈåÖ²ìåêÒôæÑ–¼åÔ昙 Êðé²µð Êðé²µð-
(a) CL = SL + L ²ìåì昙²µåê¼å¾Áµð ?
(b) L = SL + CL (a) ‹’å’æÑ–’å ÔåÏÔåÜÈðÀ
(c) SL = CL + L (Simultaneous)
(d) CL = L – SL (b) ÇÈå²ìåì椲ìåê ÔåÏÔåÜÈðÀ
(c) ÜÈå²µâ
å ÿå ÔåêêÒôåÑÄð²ìåê ÔåÏÔåÜÈðÀ
96. ˜µå´µåÜÈåê ÄðÑßæÜÈå꘵âå ÿåÑ–Ó ¯ðñ Êæ²µó˜µâå ÿåÄåêÆ (d) ÜÈåêÑÊ·åÔ昙 Ê昵åÊÑÓ
’ðâÿ嘙ÄåÒ¼ð §Áµå˜™ÜÈåÊßåêÁµæ˜™Áµð. ÔåêêÒôåÑÄð²ìåê ÔåÏÔåÜÈðÀ
(a) ÕÜÈå²¾ µ¸
å ÜÈåÒÁ·™ ÜÈæÀÄ嘵âå ÿåÑ–Ó
99. §ÒÁµåê ²µåÜÈð¾²ìåê ÇÈåÁ¿·µåÁµåÑ–ÓÄå ÜÈå²µæÜÈ²å ™ ÁµñðÅ’å
(b) ƒÄåêÑÒÊÄæ ÜÈåÒÁ·™ ÜÈæÀÄ嘵âå ÿåÑ–Ó ÜÈåÒôæ²µåÔåíú 300 ÜÝÕÇÝ´™ „˜™Áµð. Õ´™ŠÇ·Èó
(c) ÕÜÈå²¾ µå¹æ Ôåê¼åê¾ ÜÈåÒ’ðëéôåÄå Š²µð´µåë 2.5 Ôåê¼åê¾ ÜÈåÒôæ²µåÁµå ÊðâÿåÔº å ˜µ²ð ìåêë
ÜÈåÒÁ·™ ÜÈæÀÄ嘵âå ÿåÑ–Ó ×ðé 7.5 ²µåÚݱÁµæ˜µå 10 ÔåÚÈ夘µåâ–˜µð
(d) ÕÜÈå²¾ µå¹æ ÜÈåÒÁ·™ ÜÈæÀÄåÁÑ
µå ëÓ ƒÑÓ ÜÈåÒôæ²µåÁµå ÇÈåíúÄå²µæÔ弤å Äð˜µåâÿåÄåêÆ ²µå¡ÜÝ.
…ÑÓÔð ÜÈåÒ’ðëéôåÄå ÜÈåÒÁ·™ ÜÈæÀÄåÁµåÑëÓ (a) 3.8 msa
ƒÑÓ. (b) 23.5 msa
(c) 45.4 msa
(d) 16 msa
97. ÜÈåÒôæ²µå ÜÈæÔåêÁ¿·µåùϤ ŠÒÁµå²µð
(a) صåÁ¼™ å ’æÑ’ð” §ÒÁµåê ÇÈåÁ¿·µåÁµåÑ–Ó 100. IRC ÇÈåÐ’æ²µå S.S.D. ²ìåêÄåêÆ
ÜÈåÒôå²™ÜÈåêÔå ÔæßåÄ嘵åâÿå ˜µ²å Ú
™ Èå³ ÜÈåÒ•ÿðÏ Ñð’å”ßæ’åêÔ昵å ôæÑ’åصð ’æ¸Êðé’æÁµå
Ê·åëÔðêéÑðÍ ÔðêéÑ–Äå ÔåÜÈåê¾ÕÄå Š¼å¾²µåÔåíú
(b) §ÒÁµåê ÇÈåÁ¿·µåÁµåÑ–Ó ÜÈÒå ôå²™ÜÈåêÔå ²ìåìæÔåíúÁµæ˜™Áµð ?
ÔæßåÄ嘵âå ÿå ˜µå²™ÚÈå³ ÜÈåÒ•ÿðÏ (a) 0.10 Õêé
(c) صåÁ¼™ å ‡ÁµåÂ’ð” §ÒÁµåê ÇÈåÁ¿·µåÁµåÑ–Ó (b) 0.15 Õêé
ÜÈåÒôå²™ÜÈåêÔå ÔæßåÄ嘵åâÿå ˜µ²å Ú
™ Èå³ ÜÈåÒ•ÿðÏ
(c) 0.25 Õêé
(d) ÔðêéÑ–Äå ²ìåìæÔåíúÁµåê ƒÑÓ (d) 1.20 Õêé

21 (36 – A)
95. If CL is the Curve Lead, SL is the 98. In which of the following traffic
Switch Lead and L is the Lead signal systems are the cycle
distance for a turnout, then length and cycle division
automatically varied ?
(a) CL = SL + L
(a) Simultaneous system
(b) L = SL + CL
(b) Alternate system
(c) SL = CL + L
(c) Simple progressive system
(d) CL = L – SL
(d) Flexible progressive system

96. In rigid pavements, tie bars may


99. The average daily traffic on a
be provided in stretch of road is 300 CVPD.
(a) Expansion joints Design traffic repetitions for
10 years, when VDF is 2.5 and
(b) Longitudinal joint
traffic growth is 7.5%.
(c) Both expansion and
(a) 3.8 msa
contraction joints
(b) 23.5 msa
(d) Neither in the expansion nor
(c) 45.4 msa
in the contraction joint
(d) 16 msa

97. Traffic capacity is


100. As per IRC, in the calculation of
(a) Maximum number of S.S.D., the height of the object
vehicles / Lane / Unit time above the surface that should be
(b) Maximum number of visible to the driver is
vehicles / Lane (a) 0.10 m
(c) Maximum number of (b) 0.15 m
vehicles/Lane/Unit length (c) 0.25 m
(d) None of the above (d) 1.20 m

21 (37 – A)
¡¼åê¾ Ê²µåßå’攘™ ÜÈåÀâÿå
SPACE FOR ROUGH WORK

21 (38 - A)
¡¼åê¾ Ê²µåßå’攘™ ÜÈåÀâÿå
SPACE FOR ROUGH WORK

(39 - A) 21
† ÇÈåÐ×ðÆÇÈåíúÜݾ’ð²ìåêÄåêÆ ¼ð²µð²ìåêêÔåÒ¼ð ÅÔå꘵ð ½â–ÜÈåêÔåÔå²µð˜µåë …ÁµåÄåêÆ ¼ð²µð²ìåê’åë´µåÁµåê.

ÔåÚÈå¤Äó ’ðëé´µó ÕÚÈå²ìåê ÜÈåÒ’ðé¼å : 21 ’åÐÔåê ÜÈåÒ•ÿðÏ :


ÇÈÐå ×Æð ÇúíåÈ ÜÝ’¾ ð
A ÅÁ™¤ÚÈå± ÇÈå½Ð’ð D
˜µå²™ÚÈå³ ÜÈåÔåê²ìåê ‘ 2 ˜µåÒ¯ð˜µåâÿåê
(ÇÈå½Ð’ð-II) ˜µå²™ÚÈå³ ƒÒ’嘵åâÿåê ‘ 200
ÜÈåëôåúÄð˜µåâÿåê
1. ÇÈå²™é’ðÛ ÇÈæвµåÒʷ嘵ðëÒ´µå ¼å’åÛ¸Ôðé õ.ŠÒ.„²µó. ‡¼å¾²µå ßæâÿð²ìåêÑ–Ó ÇÈåÐ×ðÆ ÇÈå½Ð’ð ×ðÐ麲ìåêÄåêÆ ˜µåê²µåê¼åê Ôåìæ´µåêÔå
ÔðëÁµåÑê, † ÇÈåÐ×ðÆ ÇÈåíúÜݾ’ð²ìåêÑ–Ó ÔåêêÁ™Ð¼åÔ昵åÁµå ƒÁ¿·µåÔæ ßå²™Á™²µåêÔå ƒÁ¿·µåÔæ ²ìåìæÔåíúÁµðé ÇÈåíú® …ÑÓÁ™²µåêÔå ƒÁ¿·µåÔæ
ÔåêêÁ™Ð¼åÔ昵åÁµå ÇÈåÐ×ðƘµåâÿåê …¼æÏÁ™ §âÿ嘵ðëÒ´™ÑÓÔðÒÊêÁµåÄåêÆ ÅéÔåíú ÇÈå²™é“ÛÜÈå¼å’å”ÁµåêÂ. ÔðêéÑ–Äå ²ìåìæÔåíúÁµðé ÁµðëéÚÈå
’åÒ´µêå ÊÒÁµÑ å Ó– ƒÁµÄå êå Æ àÒ½²µêå ˜™ÜÝ ÑÊ·ùåÏÕ²µêå Ôå ×ðÐ麲ìåê ÇȲå Ç ™ îåÈ ¸¤ÔæÁµå Êðé²µð ÇÈÐå ×Æð ÇÈíåúÜ’¾Ý ²ð ìåêÄåêÆ ÇÈ´ å ²ðµ ìåê¼å’”å Áµêå .Â
2. ƒÊ·åùÏÁ¿·™¤²ìåêê ÇÈåÐ×ðÆ ÇÈåíúÜݾ’ð²ìåê ÔåÚÈå¤Äó ’ðëé´µó A, B, C ƒÁ¿·µåÔæ D, ƒÄåêÆ Ôåê¼åê¾ ÄðëéÒÁµåº ÜÈåÒ•ÿðϲìåêÄåêÆ OMR
‡¼å¾²µå ÇÈå½Ð’ð²ìåêÑ–Ó ƒÁµå’攘™ §Áµå˜™ÜÈåÑ昙²µåêÔå ÜÈåÀâÿåÁµåÑ–Ó Ê²µðÁµåê ÜÈåÒ’ðé¼å (ŠÄó ’ðëé´µó) ˜µðëâ–ÜÈåÊðé’åê. ß昵åë
صåÁ™¼å ÜÈåÀâÿåÁµåÑ–Ó ¼æÔåíú Ôåê¼åê¾ ÜÈåÒÕé’åÛ’å²µåê ÜÈåà Ôåìæ´™²µåêÔåíúÁµåÄåêÆ •¡¼å ÇÈå´™ÜÝ’ðëâÿåäÊðé’åê. õ.ŠÒ.„²µó.
ßæâÿð²ìåêÑ–Ó ½â–ÜݲµåêÔå ²ìåìæÔåíúÁµðé ÔåìæིìåêÄåêÆ Ê·å½¤ Ôåìæ´µåêÔåíúÁµåê/ŠÄó ’ðëé´µó Ôåìæ´µåêÔåíúÁµåê ƒÊ·åùÏÁ¿·™¤˜µåâÿå
¦ÔæÊæ²™²ìåì昙²µåê¼å¾Áµð. §ÒÁµåê Ôðéâÿð ʷ彤 Ôåìæ´µåÁ™ÁµåÂÑ–Ó/¼åÇÝÉÁµåÂÑ–Ó ƒÒ¼åßå õ.ŠÒ.„²µó. ‡¼å¾²µå ßæâÿð²ìåêÄåêÆ
½²µåÜÈ唲™ÜÈåÑ昵åêÔåíúÁµåê.
3. ÇÈå’å”ÁµåÑ–Ó §Áµå˜™ÜݲµåêÔå ôò’åÁµåÑðÓé ÅÔåêÍ ÄðëéÒÁµåº ÜÈåÒ•ÿðϲìåêÄåêÆ ÄðëÒÁµº å ÜÈÒå •ÿÏð
ÄåÔåêëÁ™ÜÈåÊðé’åê. ÇÈåÐ×ðÆ ÇÈåíúÜݾ’ð²ìåêÑ–Ó Êðé²µð ‹ÄåÄåëÆ Ê²µð²ìåêÊæ²µåÁµåê.
4. † ÇÈåÐ×ðÆ ÇÈåíúÜݾ’ð 100 ÇÈåÐ×ðƘµåâÿåÄåêÆ §âÿ嘵ðëÒ´™²µåê¼å¾Áµð. ÇÈåн²ìðëÒÁµåê ÇÈåÐ×ðƲìåêê 4 ‡¼å¾²µå˜µåâÿåÄåêÆ §âÿ嘵ðëÒ´™²µåê¼å¾Áµð.
ÅéÔåíú ‡¼å²¾ åµ ÇȽå Ð’²ð ìåêÑ–Ó ˜µêå ²µêå ¼åê Ôåìæ´µÊ å éð ’ðÒÁ™ÅÜÈêå Ôå ‡¼å²¾ Ô åµ Äå êå Æ „²ìðê” Ôåìæ´™’ë ð â–ä. §ÒÁµêå Ôðéâÿð ƒÑ–Ó §ÒÁµ“å ”Ò¼å
ßðôêå ¢ ÜÈ²å ²™ ìåìæÁµå ‡¼å²¾ ˜åµ âåµ Ô – ²ð ìðêÒÁµêå ÅéÔåíú Ê·æÕÜÝÁ²åµ ðµ ƒ¼åêϼåÔ¾ êå ÔðÅÜÈêå Ôå ‡¼å²¾ ’åµ ”𠘵êå ²µêå ¼åê Ôåìæ´™. ‹Äðé „Áµ²å ë åµ
ÇÈåн ÇÈåÐ×ðƘµð ÅéÔåíú ’ðéÔåÑ §ÒÁµåê ‡¼å¾²µåÔåÄåêÆ Ôåìæ¼åÐ „²ìðê” Ôåìæ´µåÊðé’åê.
5. ŠÑæÓ ‡¼å¾²µå˜µåâÿåÄåêÆ ÅÔå꘵ð §Áµå˜™ÜÈåÑ昙²µåêÔå ÇÈåмðÏé’å ‡¼å¾²µå ÇÈå½Ð’ð²ìåêÑ–Ó (OMR Sheet) ’ðéÔåÑ ’åÇÈåíþÉ ƒÁ¿·µåÔæ ÅéÑ–
×æÎê²ìåê ÊæÑóÇÈæÎêÒ¯ó ÇÈðÅÆÄåÑ–Ó Ôåìæ¼åÐ ˜µåê²µåê¼åê Ôåìæ´µåÊðé’åê. ‡¼å¾²µå ÇÈå½Ð’ð ßæâÿð²ìåêÑ–ÓÄå ÜÈåëôåÄð˜µåâÿåÄåêÆ
˜µÔ
å êå ÅÜÈêå ÔåíúÁêåµ .
6. ŠÑæÓ ÇÈåÐ×ðƘµåâ–˜µð ÜÈåÔåìæÄå ƒÒ’å˜µåâÿåê. ŠÑæÓ ÇÈåÐ×ðƘµåâ–˜µåë ‡¼å¾²™Üݲ™.
7. ¡¼åê¾ ’ðÑÜÈå’攘™ ßæâÿð˜µåâÿåÄåêÆ ÇÈåÐ×ðÆ ÇÈåíúÜݾ’ð²ìåê ’ðëÄð²ìåêÑ–Ó ÜÈðé²™ÜÈåÑ昙Áµð. ÇÈåÐ×ðÆÇÈåíúÜݾ’ð²ìåê …ÄåêÆâ–Áµå ²ìåìæÔå
ʷ昵Á å Ñ åµ ²Ó– ìåêë ÅéÔåíú ²ìåìæÔå ²™é½²ìåê ˜µåê²µåê¼åÄåêÆ Ôåìæ´µå¼å’å”ÁµåÂÑÓ.
8. ÇȲå é™ ’ðÛ²ìåê Ôåêê’æ¾²ìåêÔåÄêå Æ ÜÈë å ¡ÜÈêå Ôå ƒÒ½Ôåê ˜µÒå ¯ð Êæ²™ÜÁ Ý åµ ¼å’Ûå ¸Ôðé ‡¼å²¾ åµ ÇȽå Ð’²ð ìåê ßæâÿ²ð ìåêÑ–Ó …ÄæÆÔíåúÁéðµ
˜µåê²µåê¼åêÔåìæ´µåêÔåíúÁµåÄåêÆ ÅÑ–ÓÜÈåÊðé’åê. ÜÈåÒÕé’åÛ’å²µåê ÊÒÁµåê ÅÔåêÍÑ–Ó²µåêÔå ‡¼å¾²µå ÇÈå½Ð’ð²ìåê ßæâÿð²ìåêÄåêÆ ¼åÔåêÍ Ôå×å’ð”
¼ð˜Á ðµ êåµ ’ðëÒ´µêå Ñð’”å ’ð” ¼ð˜Á ðµ êåµ ’ðëâÿêå äÔÔ
å ²å ˜ðµ ë
åµ ÅÔåêÍ ÅÔåêÍ „ÜÈÄå Á å Ñ åµ ²Ó– ìðêé ’åêâ–½²µ¼å ’å ”å Áµêå .Â
9. ÇÈåÐ×ðƘµåâÿåê ’åÄåÆ´µå Ôåê¼åê¾ „Ò˜µåÓ Ê·æÚÈð²ìåêÑ–Ó²µåê¼å¾Ôð. ’åÄåÆ´µå ÇÈåÐ×ðƘµåâÿåÑ–Ó ÜÈåÒÁµðéßå ‡Ò¯æÁµå²µð, Áµå²ìåêÕ®ê± „Ò˜µåÓ Ê·æÚÈð²ìåê
ÇÈåÐ×ðƘµåâÿåÄåêÆ ˜µåÔåêÅÜÈåêÔåíúÁµåê. ÇÈåÐ×ðÆ ÇÈå½Ð’ð²ìåê ÇÈåÐ×ðƘµåâÿåÑ–Ó ²ìåìæÔåíúÁµðé ˜µðëÒÁµåјµåâ–Áµå²µåë „Ò˜µåÓÊ·æÚÈð²ìåê ÇÈåÐ×ðƘµåâÿðé
ƒÒ½ÔåêÔ昙²êåµ ¼åÔ¾ .ð
²ìåìæÔåíúÁµðé ²™é½²ìåê ÔðëÊðñÑó Ç·ÈðùîéÄó, ’æÏÑó ’åêÏÑð鮲µó Ôåê¼åê¾ …¼å²µð ²™é½²ìåê ŠÑð’æ±øÅ’ó/’åÔåêêÏÅ’åðéÚÈåÄó
ÜÈæÁ·µåÄ嘵åâÿåê …¼æÏÁ™˜µåâÿåÄåêÆ ÇÈå²™é’æÛ ’ðéÒÁµåÐÁµå „Ôå²µå¸Áµðëâÿ嘵ð ¼å²µåêÔåíúÁµåÄåêÆ ÅÚÈðéÁ·™ÜÝÁµð.
21-A Note : English version of the instructions is printed on the front cover of this booklet.