You are on page 1of 6

RANCANGAN PENGAJARAN KUMPULAN

PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN

NAMA GURU: Afian


SEKOLAH: Sek.Keb.Raja Melewar
KELAS/DARJAH: 4 Murni
BIL.MURID: 6 Orang
UMUR PURATA MURID: 10 Tahun
TARIKH: 16 November 2007
MASA: 8.45 – 9.45 pagi (60 minit)
MATA PELAJARAN: Bahasa Melayu

KUMPULAN A (PERDANA) B (WIRA) C (ISWARA)

Nama Murid 1. Hasnatul Aida bt Hasbulah 1. Mohd Faizal b Abdullah 1. Mohd Faizal b Ahmad
2. Syamizi b Abd Khalid 2. Mohd Azrun Azuwan 2. Mohd Zakri b Marzuki

Tajuk Suku Kata (KV) Vokal (a, i,e, o,u) Huruf (a g)

Objektif Pada akhir P&P ini murid-murid Pada akhir P&P ini murid- Pada akhir P&P ini murid-
dapat menyebut dan menulis suku murid akan dapat membunyi murid dapat menyebut dan
kata awal (KV) dengan Ibetul dan menulis huruf vocal membulatkan huruf yang
sekurang-kurangnya 6 daripada 8 dengan betul sekurang- sama dengan betul
gambar yang ditunjukkan di dalam kurangnya 4 daripada 6 sekurang-kurangnya 5
lembaran kerja berpandukan gambar yang daripada 7 huruf yang guru
ditunjukkan oleh guru tunjukkan dan senaraikan di
dalam lembaran kerja

Pengalaman Murid sudah dapat mengeja dan Murid sudah kenal huruf Murid dapat menyebut huruf
Sedia Ada membantang suku kata (KV) dengan secara keseluruhan secara hafalan mengikut
betul urutan sahaja

Alat Bantu Mengajar 1.Jejak labah-labah 1. Bowling vokal 1. Buku lompat


2.Domino suku kata bergambar 2.Carta vokal 2. Kad huruf
3. Roda suku kata 3. Buku bacaan bergred 1 3. Permainan ’Di mana
4. Kad suku kata 4. Kad huruf vokal Rumah Saya’
5. Lembaran kerja 5. Kad gambar 4. Lembaran kerja
6. Papan sisip
7. Lembaran kerja

LANGKAH-LANGKAH PENYAMPAIAN

KUMPULAN A (PERDANA) B (WIRA) C (ISWARA)

Set Induksi 1. Teka Siapa saya?


(5 Minit) 2. Nyanyian lagu ABC

Perkembangan Latihan Pengukuhan Permainan Pengajaran

Langkah I • Murid membina perkataan Bowling vokal • Nyanyian ;


( 15 minit) berpandukan jejak labah-labah • Murid dibekalkan dengan abcdefg
Murid melukis gambar yang satu carta vokal tiap-tiap hijklmn
diperolehi seorang opqrstu
• Murid tuju sasaran supaya vvwxyz
jatuh • Kenal huruf dari buku
Contoh: • Murid akan membulatkan lompat
perkataan pada carta • Guru tunjuk, murid sebut
vokal yang terdapat pada nama huruf
sasaran tadi • Guru sebut, murid
• Murid yang dapat tunjukkan kad huruf
membulatkan kesemua • Latihan pengukuhan
perkataan pada carta dengan menyebut
vokal dikira pemenang huruf-huruf yang
terdapat di dalam bilik
Contoh; darjah
Carta
Vokal

ayam api awan

g i g i ikan emas

Jejak Labah-labah; ular ulat

oren obor

- Sasaran yang jatuh


huruf ’i’
- Dalam carta vokal
yang akan murid
bulatkan perkataan
’ikan’

Perkembangan -Penilaian hasil latihan - Penilaian permainan Latihan


pengukuhan dari jejak labah- bowling vokal
Langkah 2 labah - Ganjaran kepada - Murid membulatkan huruf
-Ganjaran kepada hasil kerja pemenang yang sama dengan huruf di
(15 minit) terbaik atas
Contoh;

Permainan Pengajaran b c d h
Permainan
c
• Domino suku kata bergambar • Sebut keseluruhan
• Kad domino dibahagikan sama huruf
banyak • Kenal huruf vokal b
• Murid cantum suku kata awal melalui buku Bacaan
dengan gambar secara bergilir- Bergred Buku I h
gilir • Bunyikan huruf-huruf
vokal d
Contoh; • Nyanyian bunyi huruf
vokal
• Sesuaikan vokal - Murid mewarnakan huruf-
ma dengan gambar di papan huruf yang dibulatkan
sisip
• Sebut huruf vokal
Pa bagi gambar yang guru
tunjukkan
Murid yang tidak ada kad domino
yang bersesuaian akan
dipindahkan gilirannya kepada
rakannya.
• Murid yang dapat menghabiskan
kad domino dahulu dikira
pemenang

Langkah 3 Penilaian permainan domino Latihan • Penilaian latihan


Betulkan kesilapan • Ganjaran untuk hasil
(15 minit) Ganjaran untuk pemenang • Murid menulis huruf kerja terbaik
awal pada gambar di
Pengajaran dalam lembaran kerja Permainan

Sebut suku kata yang ditunjukkan Contoh; • Permainan ’Di mana


• Murid memusing roda suku kata rumah saya?’
untuk mencantumkan dua suku • Murid diberi satu
kata dengan gambar dengan carta huruf tiap
bantuan guru seorang
• Mengeja dan membaca suku kata • Murid mengambil
• Menyebut suku kata awal pada gula-gula berhuruf
gambar yang guru tunjukkan secara bergilir-gilir
• Latihan menyesuaikan suku kata dan meletakkan ke
dengan gambar dan menulis suku atas carta huruf
kata awal pada gambar dalam • Gula-gula berhuruf
lembaran kerja. yang tidak
mempunyai rumah
dimasukkan ke dalam
balang semula
• Murid yang dapat
mengisi kesemua
rumah huruf dikira
pemenang

Penilaian Iswara - meneka huruf


Keseluruhan Wira - menyebut huruf
Perdana - membaca
(5 minit) perkataan
- Ganjaran murid cemerlang
hari ini

Penutup Nyanyian bunyi huruf

(5 minit) a itu hurufnya


(a) itu bunyinya
(a) (a) (a) (a) (a)

Catatan Guru:

Catatan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing:

Tarikh:............................ Tandatangan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing:


Nama: