You are on page 1of 1

DIVENDRES, 7 DE JUNY DEL 2019

el 3 de vuit 29

Redacció i Seu social:


Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat


Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

Enoturisme és molt més El tapís d’avui, dia Un tou de sagraments


7 de juny
Per la promoció turística és
bàsic fer servir els millors
M’agrada recordar aquesta ex-
pressió «un tou» que de petits
atractius per tal de crear re-
El Penedès fèiem servir amb normalitat.
Amb ulls
llevància en l’imaginari del
Cues de pansa
Barcelona, 7 de juny de l’any De vegades, l’ús que en fèiem
turista. Si parlem d’un terri-
tori, la utilització de les mar- també 1926. Dins les decadents pa-
rets de la redacció penetren
no era prou adient. Hauria es-
tat normal parlar d’un «tou» cristians
ques més conegudes és cabdal
perquè les localitzacions més existeix... els primers rajos de sol es-
tiuencs. En Tomàs dormia
d’herba o de palla, però no
d’un «tou» de pedres, perquè
desconegudes deixin de ser- d’amagat darrere d’un pila de les pedres no en són gens de
ho. Un exemple ben present papers mal posats. Se’ls havia toves. Avui us parlo, doncs,
el tenim a l’acció de la Dipu- de llegir tots per l’especial d’una colla de sagraments,
tació de Barcelona. No només del divendres. Però, somiava per no dir de tots. Ho hem
inclou el nom de la capital en amb la platja de la Barcelone- comentat amb els companys
el seu eslògan “Barcelona és ta. «Tomàs! Renoi, afanya’t! durant aquests dies passats:
molt més” sinó que emfatit- Et vull a les Corts, hi ha ha- entre Vilafranca i les altres Miquel Raventós
za que tots els recursos turís- gut un accident, vés-hi. Ja ho parròquies de l’arxiprestat miquelrasu@gmail.com
tics a promocionar són a prop Daniel Garcia diuen, que el juny molt de sol Maria Vendrell hem tingut ocasió de cele-
d’aquesta ciutat. i molta son!», va dir-li a crits brar no «un tou», sinó quasi
Al Penedès ja fa anys que es
Peris el redactor. Mig espantat pels
Morist tots els set sagraments. “ Són signes clars
va triar encertadament l’Eno- www.danielgarciaperis.cat xicles, va fer via desorientat Sant Pau d’Ordal El temps de Pasqua és el
turisme com a marca promo- fins a la intersecció del carrer temps més adequat per a la del Crist viu”
cional. Una activitat turísti- Bailèn i Girona. Uns quants celebració dels sagraments.
ca basada en la característica observaven la desgràcia: un ‘La intersecció Han rebut el baptisme no
més comuna a la regió: la vi- atropellament pel tramvia. sols nens i nenes petitons, unció, el pa i el vi,...) que ens
nya. Tanmateix el desenvolu- El turisme cultural, El cadàver restava a terra, i un
del carrer Bailèn i sinó també alguns dels qui porten la presència del nostre
pament econòmic, i sobretot guàrdia civil amb els braços Girona’ feien també la primera co- amic Jesús».
urbanístic, fa que diverses zo-
amb sensibilitats donava ordres a un conductor munió. De primeres comu- I també durant aquest temps
nes del Penedès històric costi compartides per de portar-lo a l’hospital. «Qui nions encara n’hi ha a quasi pasqual hem celebrat el sagra-
identificar-les amb el gaudi és?», anava preguntant el To- totes les parròquies. També ment del perdó (la celebració
dels paisatges del vi i del cava.
molts enoturistes màs als testimonis. Ningú el seguia. Deien que el coneixi- alguns adolescents han rebut comunitària i també per a als
Tot i així cal seguir potenciant coneixia. Va seguir el con- en, que era amic o parent seu. el sagrament de la confirma- qui es preparaven per a rebre
aquesta vinculació amb la re- ductor fins la Casa de Socors, «Si portava Evangelis, és l’An- ció. Són els sagraments que la 1a comunió o la confirma-
cerca d’idees imaginatives i ac- i d’allí fins l’hospital de Santa toni!» feia el mossèn atrapant s’anomenen de la «iniciació ció). I també hem celebrat el
celerar l’obertura dels darrers Creu. En entrar, les inferme- els passos de la infermera. cristiana»: baptisme, confir- sagrament (abans en dèiem
temps des de l’Alt Penedès del Cocodril o del Pujol d’en res l’esquivaven. No en volien Davant l’habitació, en Tomàs mació i eucaristia. de «l’extremunció») de la
cap a la resta de comarques Figueres a Subirats, amb la allà de periodistes. El conduc- no va gosar entrar. Però, va Quan de petits estudiàvem unció del malalts, sobretot a
penedesenques. descoberta d’una fortificació tor deia que no li havia vist sentir de sobres que el mori- el catecisme (que havíem algunes residències de gent
Però el mateix podem dir de d’època ibèrica en un estat de mai la cara. Que no calia do- bund era l’arquitecte Antoni d’aprendre de memòria), dè- gran.
les activitats més diverses conservació excepcional, pre- nar-li més voltes. L’home de Gaudí. El de la Casa Milà, el iem que els sagraments eren I encara que hagin baixat en
que inicialment semblen no sentada en jornada de portes l’accident del tramvia tenia del parc Güell, el dels fanals «signes sensibles i eficaços de nombre, també una colla de
tenir un lligam enoturístic. obertes aquests dies amb gran costelles trencades, i estava de la Plaça del Rei, el de la ca- la gràcia», cosa que llavors no parelles han rebut el sagra-
Especialment cal fer incidèn- interès. Amb pressupostos ferit de dins. Va marxar entre tedral de Mallorca... Gaudí en podíem entendre de cap de ment del matrimoni. I per a
cia en el turisme cultural, amb limitats es poden fer moltes renecs. Preocupat, i dubtós persona! L’home més virtuós les maneres. El concili Vati- reblar el clau, demà dissabte
sensibilitats compartides per coses però hi ha determinades sobre si havia d’abandonar de la ciutat, el de la Sagrada cà II diu (en la Constitució 8 de juny, a la catedral de l’ar-
molts enoturistes. Per aquest actuacions que només poden la crònica, en Tomàs camina- Família, estirat allí, irrecog- sobre la litúrgia): «Els sagra- quebisbat de Tarragona, tin-
motiu és una molt bona notí- ser possibles amb una aposta va passadís amunt, passadís noscible als ulls de tots. El sol ments s’ordenen a la nostra drà lloc l’ordenació episcopal
cia la inversió en excavacions decidida i aportant recursos avall. Tot d’una, van irrompre del migdia havia marxat. Un santificació, a l’edificació del de Mons. Joan Planellas, que
de jaciments arqueològics que econòmics i coneixement. a corre-cuita un mossèn i un tro va marcar el silenci. Plo- Cos de Crist i a donar culte és el súmmum del sagrament
en un futur proper poden ser Només així tothom podrà home de bon vestir. Parlaven via. I ja ho diuen, que aigua a Déu». En la catequesi dels de l’orde: diaconat, presbi-
nous reclams de visitants. És veure que el Penedès és Eno- amb les infermeres. Van fer de juny primerenca, molts petits m’agrada dir-los que terat, episcopat. Set sagra-
el cas de la intervenció al Puig turisme i molt més! venir el doctor. El Tomàs els mals arrenca. són «signes reals (l’aigua, la ments, signes del «Crist viu».

TONI GUASP