You are on page 1of 2

Proposta de PACTE D’ESQUERRES

PEL PROGRÉS SOCIAL, LA IGUALTAT DE GÈNERE I LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

PER TARRAGONA

Després de les primeres converses mantingudes, i conscient de l’elevat nombre de


coincidències en les propostes programàtiques comunes, -no tenint inconvenient en cap
dels punts que ens heu presentat-, així com en la coincidència en la visió progressista i
transformadora per Tarragona que ens inspira a ambdues forces polítiques, us
proposem concretar un acord polític progressista per Tarragona, sota la idea, “Pacte
d’Esquerres pel Progrés Social, la igualtat de gènere i la Sostenibilitat ambiental per
Tarragona”, fonamentat en les següents 5 línies de treball:

1. DESCENTRALITZACIÓ; PARTICIPACIÓ i TRANSPARÈNCIA – Articulat sobre la idea


de Consells de Districte, representatius i amb capacitat de decisió sobre
qüestions de proximitat, espai públic i desenvolupament dels plans de Barris. I la
creació d’un Comissionat Municipal De Participació I Transparència.

2. ESTALVI, EFICIÈNCIA I GENERACIÓ ENERGÈTICA MOTORS DE LA


TRANSFORMACIÓ URBANA: DEMOCRÀCIA AMBIENTAL A TARRAGONA. Fer del
medi ambient, l’economia baixa en carboni, l’estalvi i la generació energètica, la
qualitat ambiental, i els espais verds l’eix per a un desenvolupament urbà
sostenible. Crearem la Conselleria de benestar i protecció animal.

3. POLÍTIQUES ACTIVES DE GÈNERE, mitjançant la creació d’una Conselleria de


Feminisme i LGTB+, que impulsi polítiques transversals de gènere i de lluita i
prevenció contra les violències masclistes, homòfobes i transfòbiques, així com
fent polítiques per la visualització dels col·lectius.

4. DRETS SOCIALS EFECTIUS. Implementar polítiques socials actives que permetin


garantir oportunitats reals per a tothom i l’efectivitat de recursos públics per a
les situacions d’emergència social, en especial habitacional, de menors i de gent
gran.

5. DESENVOLUPAMENT D’UN MODEL D’URBANISME COHESIONADOR, centrat en


cosir la ciutat per a salvar les fractures existents, fer del bus gratuït un instrument
de cohesió territorial i social, impulsar un pla de xoc per habitatge social i un pla
de millores de l’espai públic enfortint la Brigada Municipal. Fer un cens de
habitatges buits a la ciutat com a base per a prendre decisions conjuntes sobre
tots els temes urbanístics de la ciutat.

6. PROMOCIÓ DE LES ECONOMIES TRANSFORMADORES DE LA CIUTAT. Volem


promoure l’emprenedoria basada en la voluntat de transformar el nostre entorn,
apostant per fomentar especialment l’economia i la innovació social i l’economia
circular, per generar noves oportunitats que contribueixin a crear llocs de treball
de qualitat, sostenibles en el temps i respectuosos amb el seu entorn. Impulsarem
la implementació de clàusules socials a les licitacions públiques, a més de tenir en
compte criteris d’igualtat de gènere, de qualitat de l’ocupació i de sostenibilitat
mediambiental.

Aquestes línies de treball, les concretarà una Comissió mixta en un Pla d’Acció
Municipal, clarament calendaritzat, establint indicadors del grau d’assoliment, que
treballarà sobre la base de la Proposta d’acord programàtic redactada per “En Comú
Podem Tarragona”.