You are on page 1of 1

In My Merry Oldsmobile 49

q = 180, TraditionalWaltz Bryan & Edwards


& b 4 œ œ ˙ œ œ nœ œ ˙ œ œ œ œ ˙ #œ ˙ œ ˙.
3
C7 F G7 C7 F C7

œ  œ
 

Come a -

&b ˙ œ
F D7
˙ ˙. œ œ
œ œ
way with me Lu - cille in my

&b ˙
G7

˙ ˙. œ œ

œ œ œ
mer - ry Olds - mo - bile. Down the

&b ˙ œ ˙ œ ˙.
C7

œ œ œ
F #dim
road of life we'll fly, au - to - mo -

&b œ ˙ ˙ œ ˙. œ œ œ
F C7 

bub - ling you and I. To the

&b œ
F D7
˙ ˙ ˙. œ œ
œ œ
church we'll swift - ly steal, then our

&b ˙
G7

˙ ˙. œ œ

œ œ œ
wed - ding bells will peal. You can

œ œ œ ˙ œ
&b ˙ nœ
C7 F
œ œ œ
go as far as you like with me in my

&b ˙ 
G7 C7 F

˙ œ

#œ ˙. œ
mer - ry Olds - mo - bile.

1908