You are on page 1of 9

7.

5 Pachetul de programe WINQSB27

Prezentare generală şi ghid de utilizare

WINQSB – Este un produs informatic destinat problemelor generale de management ,


realizat în cadrul Giorgia Institute of Technology, Atlanta SUA, de către Y.L.CHANG şi prezentat
în 1997 în lucrarea WINQSB Decision Support Software .

WINQSB – Este structurat pe 19 module principale care vor fi prezentate în continuare:

Ap: Aggregate Planning

Asa: acceptance Sampling Analysis

Da: Decision analysis

Dp: Dynamic Programming

Fc: Forecasting and Linear Regression

Fll: Facility Location and Layout

Gp-igp: Linear and Integer Programming Problems

Mkp: Markov Process

Mrp: Material Requirements Planning

Net: Network Modeling

Nlp: NonLinear Programming

PERT-CMP: Project Scheduling PERT-CMP

Qp-iqp: Quadratic Programming and Integer Quadratic Programming

Qcc: Quality Control Chart

Qa: Queuing Analysis

Qss: Queuing System Simulation

27
C.Raţiu Suciu, Modelare Economică, Editura ASE, Bucureşti 2009, pg.395

52
În continuare sunt prezentate opţiunile principalelor module din component produsului informatic
WINQSB:

Ap: Aggregate Planning – se utilizează pentru realizarea planului agregat sau pe termen
mediu al întreprinderii, referindu-se la un interval de timp cuprins între 3 – 18 luni.

Opţiuni:

1. Simple model – model simplu;


2. Transportation model - model de transport;
3. General Linear programming model – modelul general de programare liniară.

Caracteristici:

o Permite luarea în considerare a problemelor legate de necesitatea timpului de lucru


suplimentar sau a unui program redus de lucru, producţia pe baza de comenzi, realizarea
unor subcontracte, pierderea de clienţi, concedierea, achiziţionarea de resurse;
o Implementează 10 tipuri de strategii pentru elaborarea planului bazat pe modelul simplu;
o Permite reprezentarea grafic ă a unor rezultate;
o Realizează programarea producţiei şi analiza costului;
o Introducerea datelor se face pe baza unui tabel cu structura prestabilită.
Asa: Acceptance Sampling Analysis – prin intermediul acestui modul se realizează analiza
de acceptare a unui lot de producţie sau a unui proces pe bază de eşantion.

Opţiuni:

1. Acceptance Sampling for Attributes – caz în care acceptarea sau respingerea se realizează
în funcţie de un atribut calitativ;
2. Acceptance Samplimg for Variable – caz în care acceptarea sau respingerea se realizează
în funcţie de o caracteristică cu valoare numerică măsurabilă.

Caracteristici:

o Determină nivelul de calitate pentru acceptarea sau respingerea unui lot sau proces;
o Calculează riscul producatorului (alpha) şi riscul consumatorului (beta);
o Construieşte diferite curbe de calitate ale caracteristicilor de calitate şi ale costurilor;
o Realizează selecţii secvenţiale de control;
o Furnizează descrierea planului de realizare a selecţiei;
o Permite specificarea funcţiei de probabilitate pentru attribute;
o Permite efectuarea analizei de senzitivitate.
Da: Decision analysis – analiza decizională

Opţiuni:

1. Bayesian analysis –analiza Bayesiană;


2. Payoff table analysis – analiza tabelului consecintelor;
53
3. Decision free analysis – analiza arborelui decizional;
4. Zero-sum game theory – teoria jocurilor cu suma nulă.

Caracteristici:

o Determină probabilităţile posterioare pe baza informaţiilor rezultate din studii sau anchete;
o Modulul Payoff table analysis foloseşte şapte criteriii de decizie: maximin, maximax,
Hurwicz, regretul minimax, echiprobabil, valoare medie asteptate, regretul mediu asteptat.
Totodată se evaluează valoarea informaţiei perfecte şi/sau valoarea informaţiei rezultată din
studii sau anchete.
o Determină valoarea fiecărui nod al arborelui decizional şi alege cea mai bună variantă
decizională;
o Determină punctul şi în cazul jocurilor cu punct de echilibru sau probabilitatile optime
pentru jocurile fără punct de echilibru;
o Realizează simularea Monte Carlo pentru jocurile cu sumă nulă;
o Introducerea datelor se realizează pe baza unor tabele cu structură prestabilită.

Dp: Dynamic Programming –programare dinamică

Opţiuni:

1. Stagecoach Problem – problema “diligentei”;


2. Knapsac Problem – problema “rucsacului”;
3. Production and Inventory Scheduling Problem – problema de programare a producţiei şi a
stocului.

Caracteristici:

o Determină cel mai scurt drum de la orice punct pană la destinaţie;


o Determină programul de producţie care minimizează costurile de producţie, stocare şi/sau
lansare. Permite definirea costului ca funcţie de cantitate produsă, stocată şi/sau lansată.
o Determină ce produse şi în ce cantităţi vor fi introduce într-un rucsac astfel încât să
maximizeze profitul total. Permite definirea profitului ca funcţie de cantitate.

Fc: Forecasting and Linear Regression –previziune şi regresie liniară.

Opţiuni:

1. Time Series Forecasting – previziunea bazată pe serii de timp;


2. Linear Regression – regresia liniară.

Caracteristici:

Algoritmii utilizaţi de previziunea bazată pe serii de timp sunt:

54
a) Simple Average – media simplă;
b) Moving Average – media mobilă;
c) Weighted Movin Average – media mobilă ponderată;
d) Moving Average with Linear Trend – media mobilă cu trend linear;
e) Single Exponential Smoothing (SES) – nivelarea exponentială simplă;
f) Single Exponential Smoothing with Linear Trend – nivelarea exponenţială simplă cu trend
liniar;
g) Double Exponential Smoothing – nivelarea exponentială dublă;
h) Double Exponential Smoothing with Linear Trend – nivelarea exponenţială dublă cu trend
liniar;
i) Linear regression – regresia liniară;
j) Holt – Winters additive Algorithm – algoritmul aditiv Holt – Winters;
k) Holt – Winters Multiplicative Algorithm – algoritmul multiplicative Holt – Winters.
o Pentru rezultatele de previziune calculează media deviaţiilor absolute, eroare medie
patratică, eroarea cumulată de previziune, media rapoartelor dintre deviaţiile absolute şi
datele reale, semnalul de tendinţă;
o Modulul de regresie iniară determină funcţia de regresie multidimensională, coeficienţii de
corelaţie, face analiza dispersională şi analiza reziduurilor, calculează intervalele de
încredere pentru predicţii.
o Determină cele mai bune valori pentru parametrii altgoritmilor de nivelare.

Fll: Facility Location and Layout –amplasarea şi afectarea facilităţilor.

Opţiuni :

1. Facility Location problems- probleme de amplasare a facilităţilor;


2. Functional Layout problems – probleme de afectare a funcţiilor;
3. Line balancing problems – probleme de echilibrare a liniilor de asamblare.

Caracteristici :

o Prezintă analize detaliate ale soluţilor de amplasare si afectare;


o Utilizează o serie de algoritmi euristici;
o Prezintă grafic soluţiile de amplasare şi afectare;
o Introducerea datelor se face pe baza unor tabele cu structură prestabilită.

Gp-igp : Linear and Integer Goal Programming –programarea scop liniară cu mai multe funcţii
obiectiv şi programarea scop liniară intreagă cu mai multe funcţii obiectiv.

Caracteristici :

o Utilizează metoda simplex ăi metoda grafică pentru problem liniare cu mai multe
funcţii obiectiv;
o Utilizează metoda Branch-and-Bound pentru probleme liniare în numere întregi cu
mai multe funcţii obiectiv;
55
o Afişează tabele simplex sau Branch-and-Bound;
o Problema de rezolvat poate fi introdusă atat sub formă de model matematic cat şi sub
forma tabelarş, inclusiv tabele realizate de produse informatice de tip calcul tabular
(EXCEL).

Its: Inventory Theory and Systems –teoria stocurilor şi sisteme de stocare.

Opţiuni:

1. Deterministic Demand Economic Order Quantity (EOQ) Problem – problema cantităţii


optime de comandat în cazul cererii deterministe;
2. Deterministic Demand Quantity Discount Analysis Problem – analiza problemei cu
cerere deterministă şi discount în funcţie de cantitatea comandată;
3. Single Period Stochastic Demand (Newsboy) Problem – problemă cu cerere probalistă
pentru o singură perioadă;
4. Multiple Period Dynamic Lot Sizing Problem – problemă cantităţii optime de comandat
în cazul cererii variabile;
5. Continuous Review Fixed-Order Quantity System – system de stocare cu control
continuu şi aprovizionare cu cantitate fixa Q cand stocul existent ≤ s ;
6. Continuous Review Order – Up- To System – system de stocare cu control continuu în
care se lanseazăcomanda de aprovizionare cand stocul existent ≤ s pentru a ajunge la
nivelul dorit S
7. Periodic Review Fixed-Order Quantity System – sistem de stocare cu control periodic la
intervale de lungime R şi lansare a comenzii de aprovizionare cand stocul existent < S,
astfel încat stocul să ajungă la nivelul dorit S;
8. Periodic Review Optimal Replenushment System – sistem de stocare cu control
periodic la interval de lungime R şi lansare de aprovizionare cand stocul existent ≤ s ,
astfel încât stocul să ajungă la nivelul dorit S.

Caracteristici :

o Reprezintă grafic costurile pentru problemele EOQ şi cu discount;


o Realizează şi reprezintă grafic analiza parametrică pentru problemele EOQ, cu discount şi
cele cu cerere probabilistica pentru o singură perioadă
o Reprezintă grafic profitul stocului pentru toate problemele cu excepţia problemei cu cerere
probabilistică pentru o singură perioadă;
o Pentru simularea Monte Carlo a sistemelor de control al stocurilor sunt disponibile 15
distribuţii de probabilitate pentru cerereş/sau timpul de avans.

Job: Job Scheduling- ordonanţarea activităţilor

56
Caracteristici:
o Rezolvă probleme de tip Job Shop de ordonanţare a n repere pe m masini cu unul din cei
15 algoritmi implementaţi care includ şi generarea aleatoare a unor ordonanţări;
o Rezolvă probleme de tip Flow Shop de ordonanţare în flux cu unul din cei 7 algoritmi
euristici implementaţi;
o Calculează valorile pentru 18 criterii de evaluare a performanţei ordonanţării obţinute ;
o Afişează graficul Gantt pentru repere şi maşini;
o Reprezintă grafic valorile criteriilor de performanţă;
o Introducerea datelor se realizează pe baza unor tabele cu structură prestabilită.

Lp-ilp: Linear and Integer Programming Problems –programare liniara şi probleme de


programare liniară întreagă.

Caracteristici:

o Rezolvă probleme de programare liniară cu variabile continue prin metoda simplex sau prin
reprezentare grafica;
o Rezolvă probleme de programare liniară cu variabile întregi cu metoda Branch-and-Bound;
o Afişează tabelele simplex;
o Afişează soluţia Branch-and-Bound
o Realizează analiza de sezitivitate şi analiza parametrică pentru variaţia coeficienţilor
funcţiei obiectiv sau a termenilor liberi;
o Determină soluţiile alternative;
o Furnizează informaţii pentru realizarea problemelor fără soluţie admisibilă sau cu optim
infinit.

Mk: Markov Process – procese Markov

Caracteristici:

o Determină starea de echilibru, timpul mediu de trecere a sistemului de la starea i la starea j


şi timpul mediu de revenire la aceeaşi stare;
o Permite urmărirea pas cu pas a rezultatelor aplicării modelului bazat pe lanţuri Markov;
o Realizează analiza performanţelor dependente de timp şi reprezintă grafic rezultatele;
o Analizează costul sau venitul total;
o Verifică corectitudinea probabilităţilor introduce de utilizator;
o Introducerea datelor se realizează pe baza unor tabele cu structură prestabilită.

Mrp: Material Requirements Planning – planificarea necesarului de material pentru produsele


care se descompun sub forma unor arborescente structurate pe mai multe niveluri.

57
Caracteristici:

o Determină necesarul net de produse şi componenta pentru a satisfice comenzile şi a obţine


stocurile dorite;
o Afişează structura arborescentă a fiecărui produs sau componentă;
o Furnizează rapoarte MRP pentru fiecare produs sau componentă;
o Permite analiza grafică a costului;
o Introducerea datelor se realizează pe baza unor tabele cu structură prestabilită.

Net: Networking Modeling – modelare cu grafice de tip reţea

Opţiuni:

1. Network Flow – flux în retea;


2. Transportation problem – problema de transport;
3. Assignment problem – problema de afacere;
4. Shortest path problem – problema drumului cel mai scurt;
5. Maximal flow problem – problema fluxului maxim;
6. Minimal spanning tree – parcurgerea minimă a unui arbore;
7. Traveling salesman problem – problema comis voiajorului

Caracteristici:

o aplică algoritmul simplex pentru rezolvarea problemelor de flux în reţea, transport, afectare,
flux maxim;
o aplică algoritmul de etichetare pentru rezolvarea problemei drumului cel mai scurt şi a
problemei de parcurgere minima a unui arbore;
o aplică metoda Branch-and-Bound şi euristică pentru rezolvarea problemei comis voiajorului
o determină soluţiile alternative pentru problema de transport;
o Introducerea datelor se realizează pe baza unor tabele cu structură prestabilită.

Nlp: NonLinear Programming – programare neliniara

Caracteristici:

o Rezolvă probleme de programare neliniară fără restricţii cu una sau mai multe variabile prin
metoda căutării pe o direcţie;
o Rezolvă probleme de programare neliniară cu restricţii prin metoda penalizării;
o Permite analiza unei soluţii furnizate de utilizator;
o Permite analiza grafică sau tabelară a fiecărei funcţii restricţie;
o Permite analiza grafică sau tabelară a funcţiei obiectiv;
o Problema de rezolvat poate fi introdusă atat sub formă de model matematic cat şi pe baza
unor tabele cu structură prestabilită.

58
PERT-CMP: Project Scheduling PERT-CMP – permite conducerea proiectelor prin metoda
ADC sau PERT.

Opţiuni:

1. Deterministic CPM (Critical Path Method) – metoda deterministă ADC


(Analiza drumului critic);
2. Probabilistic PERT (Program Evaluation and Review Technique) – metoda
probabilistică PERT.

Caracteristici:

o Determină drumul critic;


o Permite studierea diferitelor politici de urgentare a realizării unui proiect şi determină cea
mai buna strategie în cazul activităţilor cu durată deterministă;
o Permite analiza PERT/cost în cazul activităţilor cu durată deterministă;
o Furnizează rapoarte pentru controlul costului proiectelor în cazul activităţilor cu durată
deterministă;
o Realizează analiza probabilistă pentru proiectele cu durată probabilistă;
o Reprezintă grafic soluţia;
o Afişează graficul Gantt;
o Indentifică drumurile critice multiple;
o Introducerea problemei de rezolvat se realizează pe baza unor tabele cu structură
prestabilită a sau grafic.

Qp-iqp: Quadratic Programming and Integer Quadratic Programming – programare


pătratică şi programare pătratică întreagă.

Caracteristici:

o Rezolvă problema de programare pătratică cu variabile continue prin metoda simplex sau
prin reprezentare grafică;
o Rezolvă problema de programare pătratică cu variabile întregi prin metoda Branch-and-
Bound;
o Afişează tabele simplex;
o Afişează soluţia Branch-and-Bound;
o Realizează analiza de senzitivitate şi analiza parametrică pentru variaţia coeficienţilor
funcţiei obiectiv sau a termenilor liberi;
o Furnizează informaţii pentru analiza problemelor fără soluţie admisibilă sau cu optim
infinit;
o Problema de rezolvat poate fi introdusă atât sub formă de model matematic, cât şi sub formă
tabelară cu structură prestabilită.

59
Qcc: Quality Control Chart – graficul controlului de calitate.

Caracteristici:

o construieşte 21 tipuri de grafice de control pentru caracteristicile cantitative;


o construieşte 15 tipuri de grafice de control pentru caracteristicile calitative;
o construieşte curbele caracteristicilor de operare.

Qa: Queuing Analysis – analiza sistemelor de asteptare într-o singură etapă

Opţiuni:

1. Simple M/M system – sistem de aşteptare cu plecări şi sosiri de tip Poisson;


2. General Queuing System – sistem de aşteptare cu sosiri şi plecări cu diverse
distribuţii de probabilitate.

Caracteristici:

o Evaluarea unei situaţii de aşteptare se face fie printr-o metodă analitică precisă dacă este
posibil, fie printr-o metodă aproximativă sau prin simularea Monte Carlo în celelalte cazuri;
o Reprezintă grafic performanţele sistemului de aşteptare şi analiza costului;
o Reprezintă grafic rezultatele analizei de senzitivitate.

Qss: Queuing System Simulation – simularea sistemelor de aşteptare cu una sau mai multe
etape.

Caracteristici:

o Realizează simularea procesului de aşteptare cu ajutorul a 18 distribuţii de probabilitate


pentru sosirea clienţilor şi timpul de servire, 9 reguli de servire şi 10 discipline de aşteptare
în coadă;
o Reprezintă grafic rezultatele analizei;
o Problema de rezolvat poate fi introdusă atât sub formă tabelară cu structură prestabilită cât
şi sub formă grafică.

60