You are on page 1of 1

FITXA D’INSCRIPCIÓ

VII Concurs Major de curtmetratges


FALLA
FALLERS ENCARREGATS TELÈFON EMAIL

VI Concurs Infantil de curtmetratges


FALLA
FALLERS ENCARREGATS TELÈFON EMAIL

Torrent, a ______ de ______________ de 2019

(segell i signatura de la comissió)