You are on page 1of 3

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 119356629-240521-190606103426, že tento dokument, který vznikl


převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Ověřující osoba : Raschmannova Hana


Vystavil: MZV

MZV Praha dne 06.06.2019