You are on page 1of 5

PARAFIA MATKI BOSKIEJ

CZĘSTOCHOWSKIEJ
Biuro Parafialne czynne:
3100–18 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314
od poniedziałku do piątku
Tel.: (586) 977 - 7267 * Fax.: (586) 977- 2074
Sala Parafialna (586) 977– 7379
10:00am - 12:00pm
Adres internetowy: www.ParafiaSterlingHTS.org 1:00pm - 5:00pm
Adres e-mail: sekretariat@ ParafiaSterlingHTS.org w soboty
e-mail: parish@ParafiaSterlingHTS.org 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz, ks. Wiesław Berdowicz—wikariusz,
ks. Mariusz Lis - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

Co sprawiło, że ten słaby fizycznie człowiek,


XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA zamknięty w ciemnym i cuchnącym bunkrze
7 listopada 2010 głodowym, z którego nie było ucieczki, potrafił
zachować spokój ducha, który dał mu siłę chwa-
lić Boga i Jego Matkę modlitwami i pieśnią?
Życie wieczne Sprawiła to wiara, że ostatni takt partytury
Dzisiejsze czytania zwracają naszą uwagę na ludzkiego życia pisze Bóg, i że nie zamyka się on
prawdę wiary, którą przynajmniej w każdą nie- w ramach ostatniego tchnienia. Tylko ten, kto
dzielę wyrażamy w Credo liturgii mszy świętej: potrafi oddać Bogu wszystko, włącznie z jakże
wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. bolesną i niepewną rzeczywistością śmierci, bę-
Historia bohaterów dzisiejszego pierwszego czy- dzie mógł odebrać od Niego to życie ubogacone.
tania każe nam zapytać się o wartości, jakim hoł- Bóg jest zazdrosny, bo rozkochany w każdym
dujemy w naszym życiu, a zwłaszcza która z nich człowieku, niezależnie od tego czy jest teraz
znajduje się na pierwszym miejscu. Jest nią życie świętym, czy grzesznikiem, i pragnie od niego,
doczesne? Przyjemności? Zdrowie? Pieniądze? wcześniej, czy później, szczodrobliwej odpowie-
Kariera? Czemu jestem skłonny podporządkować dzi. Jest nią dar życia. „Kto nie wyrzeka się
wszystko czym jestem i co posiadam? Nie może wszystkiego, co posiada (włącznie z darem ży-
tą wartością być nawet życie doczesne. Historia cia), nie może być moim uczniem”. Oczywiście,
wiernych Prawu chłopców poucza, że na pierw- by dać taką odpowiedź w momencie przejścia,
szym miejscu trzeba postawić Boga i Jego plany trzeba się jej uczyć teraz. Jeżeli nie jestem w
zawarte w przykazaniach, stanowiących drogę do stanie oddać teraz Bogu mojego życia, jeżeli nie
wieczności. Każdy z nas jest poddany nieustannie jestem w stanie zgodzić się teraz na przyjęcie
próbom, które może podjąć samotnie, lub jako swojej śmieci, muszę na nowo zweryfikować
człowiek wiary roz- kierunek, który obrałem w swoim życiu. Jeżeli
wiązywać doświad- przyjmujemy od Boga dar życia, dlaczego mamy
czając obecności Bo- bronić się wewnętrznie przed „darem śmierci”,
ga, który jest obecny która otworzy nam bramy miłości i pokoju? Ta-
zwła sz cz a ta m, ka postawa – zgodę nawet na własną śmierć –
gdzie, jak się wyda- jest w gruncie rzeczy afirmacją życia, bo nie tyl-
je, panuje bezna- ko porządkujemy to doczesne i pozbawiamy się
dzieja i horror. Hi- podstawowego ludzkiego strachu, ale jest posta-
storia bohaterów wą chrzcielną, gdzie razem z Chrystusem prze-
dzisiejszego pierw- kraczam codziennie bramy śmieci, by antycypo-
szego czytania przy- wać Jego ostateczne zwycięstwo nad strachem,
pomina mi ostatnie śmiercią, ograniczonością istnienia, i żyć w
dni św. Maksymilia- prawdziwej wolności dzieci Bożych(…).
na Marii Kolbe. Ks. Tomasz Chałupczak
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

Służba Liturgiczna
SOBOTA 6 LISTOPADA sobota/ niedziela - 13/14 listopada
9:00 + Za zmarłych z wypominek (4) - LEKTORZY -
4:00 + Jerzy Midura (1 r. śm.) i Stanisława Midura..siostra 4:00 - Oga Ośko, Celina Basta
4:00 + Władysław Maleszyk i zm. z rodz.....żona z rodziną
8:00 - Celina Pultanis, Elżbieta Wolska
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 7 LISTOPADA
9:30 - Alicja Karlic, Maria Grot,
8:00 + Za zmarłych z wypominek (5) Stanisław Dobrzyński
8:00 + Maria i Franciszek Przybylak ……...córka z rodziną 11:15 - Dzieci z kl. 3
9:30 + Anna Różycka Wróbel …………….…syn z rodziną 1:00 - Alina i Natalia Zielonka, Józefa Hołowińska
11:15 +Ireneusz i Czesława Furman - syn Ryszard z rodz
11:15 + Edward Gaweł w 6 rocz. śmierci ………..…. żona 7:00 - Młodzież
1:00 + Za zmarłych z harcerstwa - KOLEKTORZY -
7:00 + Anna Wotlinski …………………………….…….córki 4:00 - Michał Gardocki, Edward Steplowski
PONIEDZIAŁEK 8 LISTOPADA 8:00 - Zbigniew Paluszek, Stanisław Sakowski
9:00 + Za zmarłych z wypominek (6) 9:30 - Jacek Szwakopf, Marek Wach,
7:00 + Feliksa Bielawska …………………….syn z rodziną Zdzisław Wolan, Janusz Wolski
7:00 + Janina Bieńkowska …….Jan i Lidia Krzyształowicz 11:15 - Stanisław Mieczkowski, Roman Kogut,
Jerzy Rakowiecki, Jerzy Sokołowski
WTOREK 9 LISTOPADA
1:00 - Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
9:00 W pewnej intencji …………………………...Czesława Stanisław Królczyk, Wacław Muszyński
9:00 +Janina, Henryk Mikuła ………….....siostra z mężem
7:00 - Joseph Chagnon, Adam Jasiński
7:00 + Za zmarłych z wypominek (7)
ŚRODA 10 LISTOPADA

9:00 W intencji Renaty z okazji imienin …….……….dzieci


9:00 + Za zmarłych z wypominek (8) Wszyscy żyjemy dla Boga i wszyscy kiedyś spotka-
7:00 + Helena Ciężobka my się z Nim twarzą w twarz. Takiej lekcji udzielił
nam dzisiaj Jezus w Ewangelii. Niech świadomość
CZWARTEK 11 LISTOPADA
tego pobudza nas każdego dnia do wiernego odpo-
9:00 + Za zmarłych z wypominek (9) wiadania na miłość Boga.
7:00 O zdrowie i Boże błog. dla Agnieszki i Łukasza Jutro ostatni dzień, w którym możemy uzy-
7:00 + Józef Maziarz …………………………..rodzina Filip skać odpust zupełny za zmarłych. W tym celu
należy wzbudzić taką intencję, w stanie łaski
PIĄTEK 12 LISTOPADA
uświęcającej przyjąć Komunię Św., nawiedzić
9:00 + Teresa Ziarkowski (1 msza św. gregor.) …...matka cmentarz i odmówić modlitwy za zmarłych.
9:00 O zdrowie i Boże błog. dla Jarosława i Anny Petra, W czwartek, 11 listopada przypada Narodo-
Julii, Oleha, Britney i Wolodimira we Święto Niepodległości. Pamiętajmy
7:00 + Stefania i Edward Lisowski ………….…….kuzynka w modlitwach o tych, którzy za Polskę nie-
SOBOTA 13 LISTOPADA
podległą polegli, ale też i o tych, którzy
w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt.
8:00 + Teresa Ziarkowski (2 msza św. gregor.) …...matka
4:00 + Stanisław Czartoryski …………..…..żona z rodziną NABOŻEŃSTWO W INTENCJI POLONII
4:00 + Stanisław Dziura (z okazji urodzin) ………....siostra W dniach z 12 na 13 listopada Księża Chry-
stusowcy i Siostry Misjonarki organizują
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14 LISTOPADA
na Jasnej Górze modlitewne czuwanie
8:00 + Stanisława i Krystyna Szymaniak ..C.E. Wajszczuk w intencji Polaków mieszkających poza
9:30 + Teresa Ziarkowski (3 msza św. gregor.) …....matka granicami Polski. W duchowej łączno-
9:30 + Feliksa Nita w 2 rocz. śm. ...……………......rodzina ści z Jasną Górą i zgromadzonymi tam
11:15 +Henryk Pasik, Józef Szachowicz …..……….dzieci na czuwaniu, zapraszamy w piątek, 12 listopada od
11:15 + Helena Ledzinski …………………..…. syn z żoną godz. 6:00 do 7:00pm na wspólną modlitwę za na-
1:00 + Henryk Lewkowicz i + Wiesław Lewkowicz ………. szych rodaków mieszkających na tym kontynencie
…………………………………………….żona i mama oraz w różnych krajach świata.
7:00 + Urszulka Rolbiecka ……………………..…...rodzina
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO ZABAWA ANDRZEJKOWA
W kalendarzu liturgicznym przypadają Rada Parafialna zaprasza na zabawę An-
następujące wspomnienia i święta: drzejkową w sobotę 27 listopada od godz.
7:00 pm. Do tańca będzie grał Zespół
• we wtorek, 9 listopada, rocznica poświęcenia „Muza Mix”. Kuchnia oferuje barszcz czer-
bazyliki na Lateranie, czyli kościoła katedral- wony, paszteciki i pyzy, a na deser kawę i ciasto. Bi-
nego papieża, dlatego też bazylika ta nazywana lety w cenie $15.00 od osoby są do nabycia w każdą
jest „matką wszystkich kościołów”; niedzielę po mszach św. w holu kościoła. Rezerwacje
• w środę, 10 listopada – świętego telefoniczne u p. Wandy (586)808-0804.
Leona Wielkiego, papieża z V wie-
ku, którego zapamiętano jako gorli- ŚWIĄTECZNY BAZAR PARAFIALNY
wego obrońcę jedności Kościoła. Zo- Nasz doroczny Bazar Świąteczny, odbędzie
stał ogłoszony jego doktorem; się w dniach 11 i 12 grudnia. Tradycyjnym
• w czwartek 11 listopada – św. Marcina, bisku- zwyczajem zwracamy się z prośbą do para-
pa Tours, dobrego duszpasterza, gor- fian o przynoszenie książek i rzeczy na Flea
liwego głosiciela Ewangelii, wrażliwe- Market, rzeczy na loterię fantową, ciasta świąteczne-
go na potrzeby ubogich; go i artykułów spożywczych do kuchni.
• w piątek, 12 listopada – świętego
Jozafata, apostoła jedności Kościoła OGŁOSZENIA
na polskich kresach wschodnich; Zapraszamy chętne osoby, które chciałyby pełnić po-
• w sobotę, 13 listopada – świętych Benedykta, sługę lektora w czasie sobotniej lub niedzielnej Eu-
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierw- charystii. Ogłaszamy również nabór nowych chórzy-
szych męczenników Polski, których krew przy- stów do naszego chóru parafialnego. Zgłoszenia
czyniła się do rozkwitu chrześcijaństwa w naszej przyjmujemy w biurze parafialnym lub w zakrystii.
Ojczyźnie. HUFIEC „KRESY” zawiadamia o rozpoczęciu
zbiórek w naszej parafii. Zbiórki zuchów (chłopcy 7
SPOTKANIE KOŁA SENIORÓW -11 lat) odbywają się w każdą sobotę w godz. 12-1:30.
We wtorek 9 listopada Msza św. o godz. 10- Informacje i zapisy: Dh. Grzegorz Wojtowicz - tel.
:00 w intencji zmarłych członków „Złotej (248)375 - 7734. Zbiórki harcerzy (chłopcy powyżej
Róży”, po Mszy św. spotkanie i posiłek w 11 lat) odbywają się w czwartki o godz. 6:30-8:00pm.
sali Jana Pawła II. Solenizantów miesiąca Info i zapisy: Dh. Piotr Skorupka - (248)563-9735.
listopada prosimy o ciasta.
CAFFE PROWINCJA
WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH Czynna: Poniedziałek, środa i piątek: 5:30-8:30
W dniu dzisiejszym nastąpi wymiana tajemnic różań- Wtorek: 4:00 - 8:30
cowych dla dzieci po Mszy św. o godz. 11:15, dla doro- Sobota: 10:00-1:00
słych po Mszy św. o godz. 1:00 pm. Czwartek: nieczynne
KOŁO BIBLIJNE zaprasza na studiowanie Księgi Zaprasza na wieczorne spotkania z filmem.
Rodzaju w soboty o godz. 11:00 w domku „Pod Anio- W każdą niedzielę o godz. 5:00 będą wyświetlane
łami”. Chętni proszeni są o przyniesienie ze sobą Bi- najciekawsze filmy kinematografii polskiej i nie tyl-
blii i Katechizmu Kościoła Katolickiego. ko. Donacja — symboliczny $1.00
• 14 listopada - "JASMINUM" - komedia obycza-
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE jowa w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego.
W najbliższym czasie sakramentalny Czas trwania 1 godz. 43 min. Akcja filmu rozgrywa
związek małżeński się w pewnym klasztorze. Zamieszkują go zakonnicy
zawrzeć mają: posiadający niezwykłe cechy. Każdy z nich pachnie
Kinga M. Gmurowski i Mark Marciniak (I) innym, owocowym zapachem. A zapachy te maja
niezwykłą moc. Pewnego dnia do klasztoru przybywa
Ofiary niedzielne młoda konserwatorka malarstw z 5-letnią córeczką
Genią. W spokojne dotychczas życie mnichów wpro-
31 października - z kopert $ 4,749.00 wadza się zamęt....
bez kopert $499.00
• 21 listopada -"Zycie jako śmiertelna choroba ..." -
Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
rez. Krzysztof Zanussi
W przyszłą niedzielę zostanie zebrana druga składka
na spłatę domu sióstr. • 28 listopada-"Suplement"- rez. Krzysztof Zanussi
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla: sobota - 4:00 po południu
s. Małgorzata Tomalka MChR niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziałem dzieci),
s. Małgorzata Próchniak MChR 1:00, 7:00 (z udziałem młodzieży).
tel. domu sióstr: (586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
od poniedziałku do piątku - 9:00 rano i 7:00 wieczorem;
Program Radiowy Księży Chrystusowców od 22 maja do 17 września: od poniedziałku do czwartku
Sobota godz. 8:00am - 8:30am oraz w soboty - rano o godz. 9:00; w piątki o godz. 7:00
Ze stacji WNZK 690 AM wieczorem.
prowadzony przez ks. Wiesława Berdowicza, SChr Adoracja Najświętszego Sakramentu
w środy i piątki od 6:00- 7:00 wieczorem.
Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Rada Duszpasterska
Liturgia Godzin
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707
o godz. 8:45 rano.
Alicja Karlic - sekretarz - (313) 365-1990
Sakramenty:
pozostali członkowie:
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Wanda Fleszar -Zych, Jolanta Gmurowska,
Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Elżbieta Gramek, Krzysztof Grzesiak,
1:00 po południu.
Iwona Jędrzejczak, Sławomir Kmieć,
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych -
Walter Maziarz, Zbigniew Rakowiecki,
każda trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00
Wojciech Urban.
po południu w kaplicy św. Maksymiliana.
Bierzmowania - cykl katechez przygotowujących
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
młodzież w klasie ósmej i dziewiątej.
Lektorzy - Józef Ledziński - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - ( 586) 247 - 4217 Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Ministranci - ks. Sławomir Murawka SChr. datą ślubu.
Chór Parafialny- Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych
Krzysztof Grzesiak - (586) 263 - 3754 o każdej porze.
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy - ks. Wiesław Berdowicz SChr.
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE
Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 w PARAFII
Grupa Modlitewna - Rodziny Nazaretańskie
Małgorzata Purzycka - (248) 619 - 9433 Przedszkole Parafialne
Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Agnieszka Ubysz - (586) 883 - 4113
Róże Różańcowe - ks. Wiesław Berdowicz SChr. Marta Czaczkowska (586) 286 - 8452
Radio Maryja- Elżbieta Bieciuk - (586) 677 - 9385
Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego
Elżbieta Ciesielska- (586) 247-4217 Sobota - 12 :00PM.
Koło Seniorów „ Złota Róża” Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr.
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Rycerze Kolumba Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4 - 5 lat)
Władysław Melen - (586) 751 - 2449 Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawła II).
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355
Koordynator do spraw Katechezy Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6 - 7 lat)
s. Małgorzata Tomalka MChR Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawła II).
Komitet Rodzicielski w Parafii
Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9 - 12 lat)
Challange Girls - Ania Roland - (248) 579 - 3307 Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawła II).
Małgosia Purzycka - (248) 619 - 9433 Zespół Taneczny „Dunajec” (13 - 18 lat)
Parafialny Teatrzyk Dziecięcy Grupa I środa - 8:30PM, sobota - 9:00 - 11:00AM
Elżbieta Zylinski - (586) 781 - 2861
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Grupa II Wtorek - 8:00 -10:00PM (sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Język Polski dla Amerykanów Opiekun duchowy - ks. Mariusz Lis SChr.
Antoni Walawender - (586) 751- 1224
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Taniec Towarzyski dla dzieci
Kung Fu - Rafał Nowakowski - (313) 530 - 0209 Instruktor - Barbara Słomiński
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 495 - 7517 Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 977-7267

CONTACT PERSON
Sister Malgorzata Tomalka

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Wednesday 3:30 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION


November 7th, 2010

NUMBER OF PAGES SENT


1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS