You are on page 1of 1

I

\' c7r\'{r \I HUNYO 13,2019

!_egosasyrrn sa'Gl-mate
Elrange' tutul(an - solofr
Hinikayat ni Atbav ideklara ni Department of pollution at itinututak ng
Rep. Joey Sarte Salceda Foreign Alf airs Secretarv mayayamang bansa na
ang pamahalaan na la- Teddv Locsin na hindi ni kasinq lakidin anq daoat
long tutukan at hindi iwa- padadaluhin ng pama- balikatin ng ma6ihiiap
nan ang mga negosas- halaan ang mga opisyal na bansa. Ayon kay Sal-
von sa 'climate chanoe' nito sa mga kumperen- ceda, lubhang maselan
para sa kaliotasan ;o srya kaugnay ng climate fo sa 'exports,' turismo
inga Pilipino ;t iba Dand change kung sasakay pati na mqa overseas
"matinding praktikat ne pa srla ng eroplano, at Filipino woiker na tiyak
konsiderasyon," kasama
na ang pagkakaroon ng :gsisot na lamang ng
rED Sa pamamagttan
na maaapt.
"Kung hindi na tayo
poder sa pondo, teknolo- ng rnternet sa maha-
hrya at proseso sa pag-
sasali sa 'Conference
halagang panukalanq of the Parties (COP).
tatatag ng kakayahan. trnalakav nito. mawawalan na tavo no
Si Salceda ano 'chair- Sa k'asalukuvan na- boses at karapat6n si
man ng House C;mmit- katuon na ano tdhkavan pondo, teknolohiva at
tee on Climate Chanoe. sa pinakamiatAas
lnihayag niya ang pakju- aiokasyon ng mqa ban-
{4 'capacity buildinq-con-
cessions." daodao no'
sap sa Pangulo matapos sa sa ibinubuga nilanq mambabatas - " -
pogc3