You are on page 1of 1

Blctr0ilG illY mftfi$Yoil 0

DfiilllilG illY $lPfir ill tf,flllllUtrt


and Gloria Macapagal Hindi ito ang kuwali- Aroyo ang
at si Ginang
Arroyo. pikaq/on ng isang House naupo ay naging ma-
Sa ating mga kongre $eaker. tunog din ang pangalan
SA laban sa Speaker- ay 2-term congressman sista, bumaba na ba ang . lsa pa sa aking ma-
ship kanya-kanyang bitib
ni Velasco na papalit
larn€ng iio na noong 201 3 tingin natin sa pagiging laking tanong, Mr. Con- noon kay dating House
ang mga aspirant sa ka- ay natalo pa sa ka,aban $e€kel? 'gressman velasrco, min- Majority Leader Rodolfo
nilangsarili. na si Regina Reyes na Kahit sino natang ba san ba ay nakisawsaw Farifras.
Wda namang masa- may lamang na 4,000 ay pweddng maging kasa mga usapin o isyu Ang pasaring ni Alva-
ma pero ang hindi ka- boto subalit nadisku- $eakel? ng ating bayan? rez noon kay Velasco ay
tanggap-tanggap ay ta- walipika lamang dahil sa Maari bang maging Nakialam ka ba sa '"Tlngin-tingin din kasi sa
takbo at maghahangad isyu ng cltizensihip kaya lider ng may300 mamba- mga mahahalagang isyu salamin, mirror- mirror
ng speakership na wa- nagawang maupo ni Ve- batas ang isang Velas- ngating bansa? on the wall na lang si.
lang katiting na kuwali- lasco. co na wala pang napa- Tila ang masasagot gurotayo.
pikaE/on maliban tanang Kung aking iko{uote tunayan sa larangan n0 sa atin dito ay wala. fiedyo kailangan din
sa pagibing kaalyado ng ang pahayag niTiglao, ' pulitika, leadership at Kasinaman ang alam kasing ihambing natin
First Family. why on earth this 4t mastery ng rules sa Ka- lang natin kay Cong Ve-
May punto si dating year old congressman Yung sarili natin doon sa
mxa? lasco ay kasama ldgi sa taong papalitan tapos
Press Secretary Rigo. who had troubled route Ang hamon nalin ka!. . campaign trail ng Hug- lignan natin kung tayo ba
berto Tiglao nang kan- to his congressional Cong Velasco, mag-isip pong ng Pagbabago no-
yang punahin ang kaya ba natin 'yung tra-
4i seat, have the gall to isip din muna. ong senatorial election. baho.
anyos na si Marinduque think he can b€ speaker, Hindi sapat na kaal- *Diba?"
Nang magkaroon ng
Rep Lord Allan Velasco in the league of such yado siya ni Pangutong rigodon sa liderato ni Agree ako kay Alva-
na latakbo sa House political titarts as the late Duterte at kaibigan siya dating House Speaker rez... tingin-tingin din sa
Speakership, bukod kasi Ramon Mitra, Jose de ni Prdsidential Daughter Pantaleon Alvarez kung salamio, 'wag masya-
sahindi kilala si Vetasco Venecia,Manuel Villar SarahDutene.) ,. ,. saan.$aalis sa ptvesto dong bilib sasadli.
'i+;' Pqgr q