You are on page 1of 1

Blllt(-nmw$[

miltilGtffilYmr
ALAM hajos lahat ng Fitipino Ang pagbabatik sa odhi
na ang opisyal na deklara$ nal na petsa ng ating pag-
yon r€ aiing pagiasadli bilang
isang rcpublika ay naganap
sasaili ay batay sa rekomen- on $&st
dasyon ni noo'y Education
sanli bngtshamn nj&ting layaan ni daing Pangllong
Secretary Don Alejandro
Paryulong Emilio Aguinatdo Aguinaldo na nagpaluha sa nonood ang lingkod
Roc€s Wang maihma anifa
sa K?w\ Cavite noong June maraming ntanoiood, tuwing
ang pagkakamali sa aling io Ved-
'12, 1P8 at dlo dn sa kauna"
Sa kanyang talumpati, tas 846 at
kasaysayan. Si Dr Boces ay
umhang pagtakahon tinug
pinagp4afan ni dating pa,
Knilsh bihng Nalional Anisb 1:00
at g ang pambarFano aM at n$lo.Etgacapaqalangmg4 flailga"S
lor Ljbianni,noong 2004 ni hapon at .
Mmagayway ang panban- Fdttnoer€*anngkanilang *OfifZiga
Pangdon at Speaker
sang Y{atawat sa harap ng ( Jhting
GMaMa{:{4gd Anoyo. ./ tapang, pagnamatEl sa
taparE, ba-,
h- IMVEL @ {
,Ginanap ang Id'oLwEr
yan 8t
hfia},- sina Datu l€{ru-
ld uau Lapu,
mga nagbubunytng Katipu- selebras LKortuwino
nerc.
LepU, H8,an Suiman, * h"^^. r:
Raiah
ycn noqlg 19d sa Rizal pad(
Gi;ilt,-#,s:ffiii.:19"*' 7:00 ng
Pem ahrn nlo
M ar€
June 12 bilang siyang ating
ba hng sadl ay dumalo kapna
sina dadng Pangubng Dado
iliiitfr'iff""r.ffiffi] e*1
Silang at ftatiyak na si Gab-
hraw ng Kahyaan' ay atin Macapqal at Aguinaklo na hng LADT
ri6lilsilal{, Apolinado dEla
hnangQM rEgurih sa
na khng*ita na nagkatandaan. sal
kauna.inHhang pqkatataon
Cruz, Jose Bizal, Andres Bc
Nagl€loon din ng isang cjvic nihcio at asaNang sj Gregs nais
noong ,Jw|8 12, 1962 sa pa-
nunuh.ds€ &lhg Pangdong
and mflilary parade na nilahu- th de Jesus, at sidatjng Fa- yry
l€n-.rE Amed Forces of he ngulong
Diosdado Macapagal. Mula
&uinaklo.
jlang US Army youtube
"' Philippines at Ang July 4 ay naging tau- SERBISYO], ait$
kasi 1899 hanggang 1961, at US Air Forcer. nang pagdiriwang ng 'Filhi- dnnnel "HlLDAolilG- Huwag
July 4 na siyang 'US lnde- lsinagawa rin ang re- no-Amedcan Fiendship Da)r' kaiimutan mag*iibssibe at i-
pendence Day ang kinikitala enactment ng makasaysa- simula taong 1962. share sa inyong rrEa kaib!
naling araw ng Kalayaan, yang deklarasyon ng ka- {oOoo san. Pq€.c ?