You are on page 1of 48

³Efendiler!

Asırlardan beri milletimizi idare eden hükümetlerin


tamamı eğitim isteğini ortaya koymuşlardır. Ancak bu
arzularına erişmek için doğu ve batıyı taklitten
kurtulamadıklarından,
sonuç, milletin cehaletten kurtulamamasına sebep
olmuştur. Bu acı gerçek karşısında, bizim takibe
mecbur olduğumuz eğitim siyasetimizin esas çerçevesi
şu olmalıdır; demiştim ki bu memleketin asıl sahibi ve
toplumsal varlığımızın asıl nedeni köylüdür. İşte bu
köylüdür ki bugüne kadar bilgi ışığından yoksun
bırakılmıştır. Bu nedenle bizim takip edeceğimiz eğitim
siyasetinin temeli, evvelâ mevcut cehaleti yok
etmektir.´
Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri
tahsilin sınırı ne olursa olsun, en evvel, her şeyden
evvel
TÜRKİYE¶NİN BAĞIMSIZLIĞI İLE KENDİ BENLİĞİNE
VE MİLLİ GELENEKLERİNE DÜŞMAN OLAN BÜTÜN
UNSURLARLA MÜCADELE ETMEK LÜZUMU
ÖĞRETİLMELİDİR.´
±   
  
 

 ±   
˜  !
" !

#!!!$!!
 

Hasan Ali Yücel¶in    


  
   
§e§iği Köy Enstitülerini bugün yeni§en kurabilir miyiz? Hayır.

Aynısını kuramayız ama §aha iyisini kurarız. Çünkü bugün gerek bilgi
açısın§an, gerek yetişkin insan açısın§an, gerekse teknoloji açısın§an
1940¶lara göre çok §aha iler§eyiz. Peki, sorun ne? Sorun 1946¶lar§aki
sorunla aynı. İkti§ar sorunu!

İkti§arın, Cumhuriyet Devrimin§en vazgeçmiş, teslimiyetçi anlayışlar§an ve


gericilikten kurtarılması gerekir.

Köy Enstitüsü projesinin §evrimci bir ikti§ar tarafın§an yürütül§üğünü


§ikkate alırsak, başka seçeneğimiz yoktur. Karşı §evrimciler§en ikti§arı geri
almak, Cumhuriyet Devrimi¶ni sür§ürmek, Toprak Devrimi¶ni tamamlayarak
feo§alizmi tasfiye etmek, omuzlarımız§aki vazgeçilemez bir görev§ir.´