You are on page 1of 1

ත්‍රිෂ්තු වර්ෂ අටවන සියවසේ දී ශ්‍රී අධි ශංකර භගවත් පාදයන් විසින්

විරචිත
ශ්‍රී මහා ගසේෂ පඤ්චරත්නම්

මුදාකරත්ත ම ෝධකම් සදා විමුක්ති සාධකම්


කලාධරාවතංසකම් විලාසි මලෝක රක්තෂකම්
අනායකකක නායකම් විනාසිමත්ව කදතයකම්
නටාසුභාසු නාශකම් න ාමි තං විනායගම්