You are on page 1of 2
ROMANIA CURTEA DE APEL SUCEAVA ANUNT {in conditiile prevazute de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanjelor judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea dispozifiilor Regulamentului privind organizarea gi desfigurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instante si parchete, aprobat prin Hotarérea nr. 126/2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii Curtea de Apel Suceava organizeazA concurs pentru ocuparea pe perioad’ determinati a 4 posturi de grefier cu studii superioare juridice temporar vacante la urmitoarele instante: = un post la Judecditoria Radéiufi, - un post la Judecéitoria Campulung Moldovenesc, - un post la Judecéitoria Botosani, - un post la Judecditoria Darabani. Concursul se va desfagura la sediul Cur{ii de Apel Suceava, situat in Suceava str. $tefan cel Mare nr. 62, in ziua de 6 iulie 2019, incepand cu ora 9. La concurs se pot inscrie persoane care indeplinesc condifiile prevazute de art3 din Regulament, respectiv : a) au cetitenia romana, domiciliu in Romania si capacitate deplina de exercitit b) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal si se bucuri de o buna reputatie, ©) cunose limba romana, d) sunt apte din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei, e) au studi superioare juridice, absolvite cu diploma de licent’, f) poseda cunostinte de operare pe calculator sau de dactilografiere. fnscrierea candidafilor se va face la sediul Curfii de Apel Suceava, Compartimentul personal, etaj II, camera 326, in perioada 16 mai-14 iunie, in fiecare zi lucratoare intre orele 10 - 13. soccer comearencmmcn cna St RE Operator date cu caraeter personal nr.8720 ROMANIA, Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 62 Telefon/Fax: 0230 ~ 215383, email curteape!-suceava@just.ro ROMANIA CURTEA DE APEL SUCEAVA Conform art. 9 alineat 2 din regulament, dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele documente : - cerere tip de inscriere la concurs (anexa I), - copie act de identitate, - copie de pe diploma de studii superioare juridice, - certificatul de cazier judiciar cu datele rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare, - certificatul de cazier fiscal (formular 504) - caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, de la unitatea de invatimént absolvita.(Trebuie sd confind si stampila unitdgii din care face parte persona care o elibereazd). - curriculum vitae, - adeverint4 medicala din care s& rezulte c este apt pentru exercitarea functiei, - chitanta de achitare a taxei de concurs, in sum de 150 lei.(Se achitd la Casieria Curfii de Apel Suceava - camera 326 bis). - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa II) La depunerea dosarului candidatii vor avea asupra lor i originalele actelor care au fost depuse in copii pentru confruntare. in conformitate cu art. 16 din Regulament examinarea candidatilor se va face prin sustinerea unci probe practice eliminatorii de verificare a cunostintelor de operare pe calculator precum gsi a unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice din tematica stabilité prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr.169 din 28 februarie 2017 (anexa III). Relatii suplimentare se pot obfine pe portalul instanjelor de judecata (http://portal,just.ro /Curtea de Apel Suceava/Concursuri) sau la numarul de telefon 0230216321, interior 144, in functie de numarul de candidati care se inscriu la concurs programul de desfaisurare a concursului poate suferi modificari. Presediitele Curtii de Apel Suceava, Jdegator, Maria ANDRIES Operator date cu caracter personal n18720 ROMANIA, Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 62 ‘Telefon/Fax: 0230 ~215383, email curteapel-suceava@just.10