You are on page 1of 87

Popierious lonkstinioi dideliems ir moZiems

--

{
Turinys
w**k
bg
ftanginis 1odis J V pagrindind forma 36 luairios ligfrros 8t
Origamio popierius 6
Vaza JI Batas 8I
Taisyklds 7
Drugelis 38 Kalbanti iuuis 6Z
Skersinis lankstymas 8
Balionas 40 Beidiioni 83
Akvariumas 4t Laiiko kortelds
I pagrindind forma t0
Stalo kortelds
86
88
Qulbi t0 Vl pagrindind lorma 4z
Qulbiukas Lt
Nailaitd 43
Beid2ionili IJ
Roid 44
Pouas r4
iluaigZdds f ormos diiuti 46
Pinguinas I6 Lelija 48
Miikas I8 Varli 50
Dramblys 20
Veiys )l
Suniukas 22
Vandens lelija s4
Pirato kauki 22
Iriuiis 56
Ornamentas 24

ll pagrindind lorma 2s vII pagrindind forma sr


Skrendanti gervi 58
Malfindlis 26
Stouinti gerui 59
Omamentas 27
Perinti gerui 60
Ple6ni 28
Zuaigldis 62
ZuaigZdd A
lll pagrindind forma zo
ZuaigZdd B
63
64
Skrybili 30 zur|(ts 66
Aulcsini luueli 3l Velnio kauki 68
Lapis kauki 72'
lV pagrindind forma zz Dykuma 7<

Qarlaivis 32 Kupranugaris 76
Kaldd.4 Senis ?? Kalid4 egluti 80
Stalo papuoiimas
dekoracija
- 34
Paueikslilio rimai J)

4
[ianginis iodis
Origamis tai japont4 popieriaus lankstymo
-
menas, kurio tradicijos siekia beueik ttrkstanti
met4. lo iaknys
- Japonijos impentori4
rimai: ten iis menas buuo laikomas maloniu
Iaiko praleidimu. Simtmeii4 bigyje origamis
perlengi imperatori4 rttm4 sienas ir tapo
Iiaud.ies meno iaka. Popieriaus ldnkstini4 menas
i
laponijoje gyvas bei migstamas iiandien, kaip
ir priei daugeli iimtmeiiq jis tapo iios ialies
vaikq,, &v4 ir seneli4
-
kasdienybe. Bet ir kitose ialyse
origamlo menas n€ra retenybi: juo susilaui vis daugiau
imoni4, tiek vd.ik4, tiek suaugusitl.
Nenaudojant jokiL1 pagalbini4 priemoni4 ii spaluoto
popieriaus iilankstomos meni;kos figttros Lvdrys,
kaukis, gtlis, iuentiniai papuoialai. Nepaprastq
-
malonumo, pajunti matydamas. kaip lankstomas
popieriaus lapd.s uirsta gralia gile ir spaluingais
ivirimis ar gyvfinai' Origamis rcikalauja sute[kti
ddmes'1, skatina fantdzijq ir miklina p|:tus.
jis menas teikia ir prakting naudq. Pauyzdiiui,
galima valk4 kambariui iilankstyti judanti iuairia-
spalviq fignrq paueikslq arba spaluingq, puoiniq
gili4 puokitq gimtadienio stalui. O kiek smogumo ir
malonaus pasitenkinimo suteik paiiq iilankstytos
IJlgavdni4 kaukes! Sioje knygeleje wi.statau 38
origamio bud,ingas fignras, i;lankstytas pagal septynias paqrin'
dines lankstymo formas. Linkiu patitti daug diiaugsmo
ii maloniq netiketumq su origamiu.
ZiJIal Ayt re-Scheete (Ziulal Ajtittre iltl-)
Origamio popiertus
Japonijoje galima islgyti iuairlau- storio ir kokybis dideli lakitai. ku- spaluoto popieriaus riiiu, tik per-
siq origamio popieriaus ruii4. /4 ri4 dydis pritaikytas daugeliui ori- kant relkia patikrinti, ar jis pakan-
bund. raituotu, duispalui4, viens- gamio figlr4. kamai standus ir lankstomas ne-
palvi4. be to. toki4. kuri4 viena Bet. notint isigyti originalaus ja- sup ly i ir ne sus ib anguo s.
pusi raituota arba spalvota, o ki- pon4 origamio popieriaus, nebiti- Didiiuli, malonumq, renkantis po-
ta balta. Parduodami lvairiausio na uykti i Japonijq paieikolus pieriu, paprastai teikia spalvu. ir
jo galima lsigyti ir -kitose ialyse. rastu parinkimas atskiroms f Igu-
Fignr4 lankstymui tinka ir dauge- roms. Pr ade dantiej i netruks p o,ste -

lis douan4 vyniojimui bei biti, jog reikia ugdyti iios meno
rankdarbiams rtiies nuojautq.
skIrto lei kurlam nors knygelije pateik-
tam lankstinukui prireiks ypatin-
gos rtiies popieriaus, tdi bus nu-
t::.: rodyta paaiikinime.

**..'.

'.i,;'

p*il-t
-,tt.
t arsy Kres

Pateikiame keleta popleriaus pradedant nuo pradlios, nes Iankstyma etapas ar net ui-
Iankstybos taisykli4, kurias biti- dainai vienos figuros lanksty" sa figura
-
nepraraskite kan-
nai reikia isidimiti: mo metodas susijqs su prrei tai
-
trybis. Patartina praditi Lanks-
I. Figiros iankstomos tik pasidi- apraiytos figiros lankstyma tini ii pradliu, rupestingai pa-
jus popieriaus lapq ant lygaus technika. tikrinant, ar nebuuote praleidq
plokiiio pagrindo. 5. Atskiri |ankstymo etapaL nera kurio nors iodlio arba rodvk-
2. Popieriu maluoti ir karpyti rei- uisiikai uibaigti jie tam- L!s, ar nesumaiiete lenkimo
kla tiksliai pagal nurodyta bre-
-
priar susijq su ankstesnials ar krvoties.
lin1. velesniai.s lio
darbo etapais.
3. Popieriaus Ienkimo linijos u2- 6. leigu nepauyksta kuris nors
b r aukiamos r upe st ingai B tipr ia i

perbraukiant nykiiio nagu).


!. li pradiiu, pasidarome pagrin-
dinq forma, ij kurios bus lanks-
toma figira. Patartina dirbti
kaip nurodyla sioje knygeldje.

:.!n:!<.1.
Skersinis lenkimas
Skersinis lenkimo s dainiausiai Iankstyti pnmqjq figlrq. Tam su'
pdsitdikdntis -
darbo lingsnis, ii gaiitas laikas nepreis ueltui, nes
prudZiq keliantis daugiausia r'[- skersinio tenkimo igfidiiai padis
pesiir4, todil rekomenduojame pa- gr aliai f ormuoti lankstinius.
miklinti piritus priei pradedant

I Pradind forma yra kuadratinis po'


.
pieriaus lapas, kuri...

2. ... pe enkiame skersai. l/airiji vi' 3. Perlenkiame popieriaus lapq per vi' 4. ... lenkiame kairiq.jq viiunq
iutini ir apatini kraito, ullenkiame duri taip, kad baltoji puse ftkt4 uidu- aukityn.
link skersinds lenkimo linijos. je. Per nuiymata, punktyrinq tinijq...

5. lq atlenkq atgal, praskleidiiame 6. ... ir per ketvtrtame lingsnyje sufor' 7 . . . . pasukame uiri&rtg iioren tuip ,

Iankstinio apaiiq... muotq lenkimo linij q... kad. susiformuot4 aituntame Zingsny'
je pauaizd.uota fig ra. Sis lankstymo
metod.as uadinamas skersiniu len-
kimu.
Atliekant li pratmq, galima iilanks-
tyti ptmqjq paprastot antytg.

8- Uislbraukiame punktyrinq lenkimo 9. ... uilenkiame vir!finq kairin. 10. Ve[ a enkiame uiriing ir truputi
Iinijq. o per pagalbinq tinijq... jq praskleidliame.

t t. Per susidariusiq lenkimo linijq... 12.... uiti apaiioje esantio popie- 13. ... vi61nQ kairan.
riaus ullenkiame...
7,f tttttrttt/

t-o[ PAqRTNDINE FONMA


7,f trrtttrrt/

Qulbd

| . Prddina forma kvad.ratinb po.


- L Pagindine ligtra pirmoji pa- 4. ... ir vel a enkiame.
- jq per ui-
grindtni forma. Sulenkiame
duri taip, kad uitenktieji kraito.i likt4
uiduje.

5. Figfrrq praskteidliame ii apaii.ol


2. lis.perlenkiamas per viduri skersat. 2. Attenkiame popieri4 aukrtyn per
punktyru parmetq linijq. Taip pat at-
Ienkisme kitq ldnkrtinio ionq.

3. Kairiqjq viriitnilq ullenkiame punk-


3. Sulenkiame du gretimus kampus iki tyu paf\/mebje uietoje i viriq...
iios leikimo linijos. Tai pirmoji pa- 6. Ko.itiqjq lankstinio dali atlenkiame
grind,ini forma. aukityn...

IO
7. ... per sustd.ariusiq lenkimo linijq. I t . Pet dui paZymitas pagalbines li' t5. ... ir per iiq lintq...
Ullenkiame viri''n? per paiymitq Ii- nijas...
niiq...

8. ... kaiftn tr vil atlenkiame. 12. ... sulanl,stome viriang lygia{etiai. I 6. ... llenkiame iq uidun.

9. PruskleidLiame vifi''n?... 13. Ullenkiame popieri4 per pirmqjq 17. Patrauktame uodegos uirilnilq
Ienkimo linijq vidun, o per antrqjq aukityn, per viduri ispaudliame vi-
-
iiorin. dun ir ulbruuklame
Ienkimo linijq.

10. ... ir uZlenkiame jq kair;'n per su- 14. Pagal nuiymdtq punktping liniiq
sidariusiq lenkimo linijq. uilenkiame uodegq...

ll
8. Ullenktame lanl<stini per punktyri-
sitiktq pfie horizontalios utdurio iinij os. nq ltnijq...

Qulbiukas

5. Paemq hnkstini i rankas, prasklei' 9. ... praskleidLtame uiriinq i.r ullen


diiame apatinq pusq... kiame jq per lenkimo linijq kqiftn.

l. Prad.edame darbq nuo pirmosios


pagindinas formos (10 p.). Likusi bal,
tqj[ trlkampi lenkiame per nuZymatq
punktyrinq linijq...

6. ... ir suspaudltame sparnelius. I0 . Praskleidg lanksttni pagal apatinQ


Ienkimo linijq. ispoudZiame ma2qji
trtkampi uidun. qalvutq pet pitmqjq
2. ... kairin. Kairiqjq liritrnQ lenkia- pafomitq punktyrinq linijq (l) ullen.
me per nuZymatq punktyinQ linijq... kiame vtdun.-.

7. Sulenkiame popierit4 per vi.rluting


3. ... de:inen. Po to per nubmetus punktyin? Iinijq. Tq pat pad.arome
punktyrines linijas lenkiame kairiji apatindje lankstini.o pusdje. Lenguai I l. ... o pet antrqjq (2) iioftn.
viriutini ir apotin( kraitq. ilenkiame popteri4 per apatinQ punk- Qulbiukas baigtas.
-
tytinq linijq.
l2
Deiinioji lankstinio dalis lenkiama
per apatinq punktyrinq linijq...

9. ... uiriun. Praskleidq kaitfi figtlros


Sonq...

Beidiiondld
5.... uiriun, o susidargs trikampis...

10. ... Ienguai paspaudliame uiriinq


ir, pqtraukq jq Zemyn, pri.spaudiiame.

L Prudedame darbq nuo pirmosios


pagrindinis lormos (10 p.). Ullenkia-
me de|iniqjq viriutinq ir apatinq kra!-
tlnq per punktyrines |inijas...

6. ... ulbraukiamas. Tq pati ueiksmq


atliekame su uiriutine pagalbine Ii-
nua. I L Tris kattus ilenkiame lankstini per
nurodytas punktyrines linijas. Per pir-
mqjq linijq lenkiame uidun, per antrq-
2. ... Iink horizontali.os uidutio linijos. jq iioren, o pet treiiqjq uil vidun.
Per pirmqjq (l) punktyrine linijq... -

7. Sulenkiame lankstini per viduri.

t2. Uilenkiame deiinlji ir kaniji vir-


iutinj kampq aul6tyn, suapualiname.
3. ... Ienkiame deiiniqjq vtinnq kai- 8. Lenkiame kairiqjq vuitn? per punk- Uodegq uZlenkiame i viri4. Beidiio-
ren, o per antrqjq (2)... tyrlnq linijq... nili baigta,

t3
4. ... kairin. Per vidurio linijq uilen-
kiame viriutinq pus? ant apa nes.

5. Katriqjq uiriunq lengvai (Ien-


Pouas kiame...

Popierius Kiincs

A. Nedidelis
kuadrato fotmos 6. ... per pagalbinq linijq.
popieriaus lapas
kinui (pavyz-
dliui, kraitinis il-
- l0 cm)
gis
LA popierio.us lapq sulankstome
kaip pirmqjqpagrindinQ fotmq (10 p.)
Lenkiame per punktyrines linij as -..

7 . Pmskleidliame virilng ii apaiios. . .

2. ... de:inui uirJutini ir apatini kam-


pq link horizontalios vtdurio linijos.
Apveriiame lankstini.

didesnis kvadrato lormos popie-


rlaus lapas (pauyzdiiut. kraitini
20 cm). -
C. Ma\tis kvadrato formos la-
pelis katirnai (pauyzd\iui,
kraitini 3 cm). 3. Lenkiame deiiniqjq uirinng per 8. ...ir atlenkiame viriun per susida-
- punktyrinq linijq... riuriq lenkimo linUq.
t4
Uodega

9.
linijq.

I . Sulankstome B popieriaus lapq kaip I(AfEnA


armonikq.

l.SulankstomeCpopie-
riaus lapa, kaip armo-
nikq.
I 0. PraskleidLiame uiriinq.

2. Sulenkq per viduri, suspaudiiame.

2. Sulenkq vdduoklq per viduri, sukli


I I. Atlenkiamepopie qper susida u- juojame vidinius kraitus.
siq lenkimo linijq kairin.

3. Pouo kinq istatome i udduoklis ui.


duri ir suklijuojame vidinius jos krai.
TIIJ.

3. Priklijuojame katunq uir: pouo


galuos.

t5
Pinguinas
5. Sulenkiame gautq. fignrq statmenai
per Diduri.

l. Pradedame darbq nuo pitmosios 3. Atlenkiame uiriinq per punktyrinq


pogindines formos (10 p.). Kan|i ir linijq...
deiiniji, sparnelius atlenkiame per
punkty r ine s I inij as...

2. ... iioren. Apueriiame lankstini. 4. ... iemyn. Apatini ir uiriutini kam- 7. ... deiintn ir suspaudiiame per len-
pq lenkiame per paiymitas linijas kimo linijq.
oukityn.

I6
I l. ... t
per tq paiiq lenkimo linijq 14. Sparnq atlenkiame per pagalbinq
8. Atleikiame virs'Ln1 peI nurcdytq pasukame virifinq ihftn. linijq kairin. Tuos paiius iingsnius
Iinijq... pakartojame kitoje lankstinio puseje.

I 2 . Per paZymitas linijas du kartus ly- 15. Deiimqjq ptiekinQ ligtros dali
giagrediai ilenkiame lankstini. ilenkiame per punktyrinq linijq vidun.
ApuerCiame ldnkstini ir pakartojame
ii datuo Zingsni.

I 0. Praskleidiiame klost7... ! i. Per pirmqjq lenkimo liniiq vi*nnq


Ienkiame deiintn. o pet antrqiq 16. Pinguinas baigtas.
kaiftn.
-
t7
Miikas
"/ / I

.t
il
^=-:-_r t

J \i. d,,
{Jt
'r3
i '
'--...--...
r'
I
J'
7. Lenkiame figfirq pet punktyrlnq
Iinijq.

Dramblys

8. PruskleidZiame jq ii apaiios.

| . Pradedame darbq nuo pirmosios pa-


grindinis formos (10 p.) Uilenkiame jq pagalbinq |inijq ( t )...
deiiniji kampq per punktyrinq linijq...

9. l:skleidZiame ab[ Ianksttnto puses


per susidariusiq lenkimo linijq.

2. ... kairin. Tq pati kampq vil len- 5. ... deiinin, o per antrqjq (2)...
kiame per pagalbinq ltnijq...

"i
V

10. Lenguai ilenktame kairiqjq uiritr-


3. ... deiinin. Apueriiame lankstini. 6. ... kairin. Sulenkiame lonkstini per ng per punktyrinq linijq.
vidurio linijq.

20
I | . Ttuputi ptoskleidLidme galvutg ii t 5. ... ispaudliame i vid1. Tq pati pa- 19. ... uZlenkiame suaublio ui*i'n? i
apatios ir... kartojame kitoje lankstinio pusije. kairg. Praskleidiiame uiriutinq uirii-
n,-s ddli it...

20. ... nuspaud.Ziame jq kd,iren, suda-


12. ... ilenkiame vidunq per susida- 16. Lenkiame per punktyfinQ linijq, ta- rydami rombq. Suspaud,liame (ankstr
tiusiq lenkimo linijq i v'td4. d,a keliame straubli per lenkimo niper lenkimo llnijas. viriinq dar kan
Iinijq... tq ilenkiame uidun.

13. Lenkiame straubli per nurodytas


punktyrines linijas. 17. ... aukltyn.

14. Praskleidiiame lankstini ir susida- I 8. Suplojame straubli, sutuirtinddmi 2l . Atlenkiame ausis. Drumb[ys baig-
rius i matqj i tr ikamp i... jo fomq. PaZymetoje uietoje... IA5.

2l
Pirato kepurd

L Darbq praded.ame nuo pirmosios


pagrindinds formos (10 p.). Deiiniji
u idini kamp q lenkiame...

iuniukqs

| . Vtskq darome Ianlsty- 3. Kairtqjq ilenkia- 2. ... per punktyinq linijq Pet
dami drambli. Kai lankttnys pdsidaro me i uid1 per paiymitq linijq. pafomdtas linijas... ^emyn.
toftJ pat, kaip Io drumblio ligi/1os eta-
pas (20 p.), Ienkiame luniuko nosi per
dvi lygiagretias punktyrines linijas.

3. .-. Ienkiame virlutin? uiriimq !e-


uidiinis deliniji ilenkimq
2. Kairaosios 4. Suniukas baigtas. myn, o apatinq vitfrnQ I vitit4. Be to,
gpaudiiame i vid4, o kair|i atlenkia-
ilenkiame pastarajq du kartus per Iy-
me i i1orq. giagreiias punkty ines. Iinij as.

22
8. ... atgal. Skareli ilenkiama i vidrq
per antrqiq pagalbinq linijq (2)...

9. ... i taip susidaro ma4as.

4. Apatinq uirinnq per paZymdtq lini- 6. ... Ienkiame kairiqjq skarelis dali
jq lenkiame vidun. o per viriutinq pirmyn, o deiiniqjq per pagalbing li-
i viri4. Tai burna.
formuodami nosi,
- nijq iemyn. Deiiniqjq ueido pusq len"
apating viriinQ vdl lygiagreiiai ilen" kiame... 10. Formuojame nosi.
kiame du kartus. Per uiriutinq punkty-
rinq tinijq...

5. .... uZlenkiame viriutinq vi.rifinq ie- 7. ... per punktyrin1 linijq lemyn. Ka't- I l. Akies raiiti nudalome juodai, o
myn. Nosi lenkiame per apatlng |enki- rioji veid.o puse nip pat |enkiama per skarelg raudonai. Pirato kauki
mo linijq Zemyn, o per uiriutinq pirmqjq paiymitq linijq ( t )... baigta.
-
viritq. Akies raiiiio viiinq atlenkia-
- I
me atgo.l. Pet paZymetas |inijas...

23
Ornamentas
7tt tt f tt ttt /

3. Viriutini ir apatini kraitq ullenkia- 6. Ikkleidtiame i ionus apdtinius


z-Oil PAgRtNDtNE FORMA me iki horizontalios vidurio linijos ir kdmpus.
vil atlenkiame.
Tttttt^f ^Jt.f t^.

7. Apatini lankstinlo fuaitq uZlenkia-


me iki horizontalios uidurio linijos.

L Lenkiame kuadratini popieriaus


pq per pagalbines linijas.

8. Figfiry apsukame 180'kampu (pa-


5.... per punktyrines linijas. statome ant galvos) ir pakartojame
6-tq ir 7-tq datbo etapus.

2. Deiin|i ir kairiji kraitq ullenkiame


iki rtatmenos vidurio linijos. Baltoji
lapo pusd lieka viduje. 9. Tai 2-oji pagrindini forma.

25
Malandlis Ornamentas

L lilankstome antrqjq pagrindinq for


mq (2s p.). Per punktytinQ linijq...
j. Malnndlis bcigtas. L Pagrindind ligtra mali,n/'lis.
-

2. ... Ienklame kairiqjq uiriutinq uiti.- 4. Maltineti gdlima addtale prituirtin- 2. Atlenkiame vienq jo apating virii.
nq i uiri4, o deiiniqjq apatinQ uir;ung ti prie lazdelis. Paputus jis Wadeda ng statmenai aukityn...
- i apatiq. iuktir.

26
3. ... ir praskleidllame... 9. Atlenkiame ftgiros kampus
punkty rines linijas atgal.

4. ... po to ullenkiame, ispausdami i 8. ... ir sulenkiame, ispausdami I ui-


uid4. Tq pati darbo procesq pakarto- dU. Tq pati pakartojame su kit4 trijq
jame su kifomis tlimis uidinimis. kvadrattl klostemis. 10. I ornamento centrq iklijuojame
ap skt itq pop ie r iaus ga b aliukq.

5. Vidinius susidariusiq kuadratilir.l


kampus uilenkiame per punktyrines Ii-
nijas iki vtdurinds lenkimo |inijos. .

6. DeiinioJios klostds kraitus keliame IL Suklijuojame ieii1 medalioru.q


statmenai aukityn... kampus. O r namentas b a i.gtas.

27
Plekind
Darbui prireiks kuadratinio popie-
riaus lapo. lei norite, kad luvies
iiaunos nebtt4 baltos, panaudo-
kite du tokio paties dydlio spal-
voto pop ieriaus lapus, suklijuotus
baltqja puse i vid4.

I . llenkiame popieril per punktyrines 3. Nuo iios vietos lankstome kaip


linUas. 2-qjq pagrindinq formq (25 p.). li pra-
d2i4 uilenkiame deiin|i ir kairui
ktaitq...

2. Katiji virlutinj kampq uilenklame 4. ... iki statmenos uidurio linijos. Ta-
iki uidurinio taiko. Frgtrq apueriiame- da iki horizontalios uidurio linijos...
5. ... Ienkiame uidutinii ir apatinui
kraitq.

9. Pakeliame ir iitraukiame iiorin vt-


dinius apatinius kampus. t3. Lenkiame deiiniji apatini kampa,
pe I punkty r inq linij q...

6. Atlenkiame tuos ktaitus atgal tr


Ienk[ame per pirmqjq punktyrinq lini- I 0 . Apatini kraitq uZlenkiqme iki ho-
iq ( t )... rizontalios vidurio |inijos, uldengdc-
mi apatinq lankstinlo dali. 14. ... deiinen ir apveriiame lankstini-

I l. Deiiniji viriutini kampq iitraukla-


nte ,ullenkdami uiriutini krditq iki .ho'
r izontalios u idu I io I ini i o s.

8. ... o per antrqjq punktytinQ (Zt. 6


pau.) Iinijq (2) deiinii apatini kraitq
kairdn. Abi uilenktqsias dalis vil at.
Ienkiame. 12. Pet punktyrlnes linljas nulenkia- I 5. Plekini baigta.
me abu apatinius kampus lemyn.

29
Ttttttf lf f ,f t

3-OIr PA9RTNDINE FORMA


Ttttttttttt/

.
| Paimame kvadratini popi.eriaus
Iapq...
|. Pradedame darbq nuo 3-osios pa- 4. ... 1 viri4, o pet antrqjq (4...
grindinis formos. Atvirieji kampai
apaeioje.

2. ... ir perlenkiame skersai pusiau


taip, kad baltojt pusi likt4 viduje.

2. Sulenki.ame
abu apctini.us kampus per viduri ir 5. ... dar kartq i viri4. Apatinis
uZlenkiame au6tyn. Deiiniji sparnq kampis atlenktamas atgal.

3. Deiinfi ir kairiji kampq lenktame


iemyn per punktyrlnes linijas.

6. Skrybild baigta.
3. ... pet punkty nq tinijq deiinin, o
4. Tai 3-oji pagrindini forma. kairiji kairin. Apatin( kampq len-
kiame -per pirmqjq punktqtng linijq
(t )...
30
7. Pr askleidiiame lankstini.

Auksind iuueld

I . Pradini fignra skrybild.


- 4. Apatini deiiniji kampq... 8. Nutraukiame lemyn ir u2lenkiame
deiiniji kampq lyg uodegq.

9. Vienq apatinio kampo dali uilen-


2. Praskleidiiame jq ... 5. ... ikerpame per paiymetq punkty- kiame per punktyrinq linijq. Tq pati
rinq lintjq. darbo lingsni pakartojame ir su ant-
rqja kampo dallmi.

10. Auksine zuveld baigta.


6. Per punktyring linijq uZlenkiame il
uibraukiame deiinij i kampq. Variantai:
3. ... ir ual sulenkiame suspausdami
Qalima pelekus atlenkti Zemyn, o
ioninius kompus. iiaunas nuspaluinti arbo apklijuoti
spaluotu popieriumi.

3l
Ttttttttt t t/

4-Olr PAqNND/iNE FORMA


7ttt,f tttttt/
Qarlaiuis

| . Paimame kvadratini popieriaus la- L Pndedame darbq nuo 4-osios pa-


pq. Iivede punktyrines |inijas, randa- grind.inis formos. Apver|iame lanks- 4. Sustdariusius keturis kampus vil...
me Jo centrq. tini.

j
l
I

i
I

-__-.--_'
i

2. vet Ienkiame uisus keturis ko.m' 5. ... Ienkiame iki centrinio taiko.
pu5... Lankstini apueriiame.
I
I
I
I
II
i!.

-tF---

6. Dideliame kvadtate susid.are maZi


3. ... iki centtinio taiko. Apueriiame kvadratukai.
3. Tai 4-oji pagrindini forma. lankstini.

32
7. PruskleidZiame viriutini maiqji
kvadratiIi.

-:'*4*:1 Kalddu Senfs


,
\I n
.i\, i
I
-.:\:
tF- -
8. Tq pati pakartojame ir su apatiniu
maZuoju kvadra&liu. Tai kaminai.
4. Ketuirtasis kvadratilis galva.
Praskleidziame ir -
ilenkiame vidun...

I . Pradedame darbq, turidami lanks-

tini, pavqizd.uotq garlaivio I etape.

9. Patraukiome deiiniojo ir kairiojo 5. ... rankas pagal punktyrines linijas.


kvadratilio urriunes nuo centrinio tai-
ko idbu jonus, sugldusdamt kdminus. 2. Praskleid.iiame i.r uilenkiame...

10. SpaLvotu pieituku nupieiiame 6. Papuoiiame apsiausiq, nupieiiame


juostas ant kamin4. Qarlaiuis pasiren-
ueidq ir priklljuojame barzdo,. Tai Ka.
ges kelionei. 3. ... dpatini kvadratili. ledq Senis.

33
Stalo
v.
papuosrmas
dekoracija
-
8. Taip pat praskletdq suspaud,liame
Paueiksldlio ir vistq kit4 staiiakampi4 kampus. Pa-
ueiksldlio rimai baigtt. luos galima
pakeisti uZlenkus per punktyrines lini-
las...

5. Vtsose keturiose ldnkstinio pusdse


yrc po staiiakampi. Deiiniojo naeia.
L
Darbq pradedame nuo g-ojo gar kampio kampq...
Iaivio lankstymo lingsnio (33 p.). At.
Ienkiame visus...

9.... uisus keturis kampus. iiuos ri-


milius galima pakabinti, o apuertus
Iankstini ir
pusiau praskleid.us apati-
nius kvadratilius net pasto.tyti.
-

2. ... maZuosius kuadratus. Apveriia- 6. ... pakeliame statmena[...

3. Prie centrinio talko guliniiLl kamp4


u t ii'nes atlenkiame ii o ren. 7. ... ir praskleidq suspaudiiame.

35
ft,J.tt,Jtfffft

PAqRTNDINE FORMA
'-OIt
Tttttttt,f ,r./ 3. Petlenkiqme kvadratq per pusq 7. lilyginame klostq. Susidariusi kairi.
taip, kad baltoji puse liktt4 viduje. ji sparnq...

4. Deiiniqjq lankstinio pusq pakelia- 8. ... uilenkiame deiindn.


me statmenai aukityn...

I . Kuadratini popieriaus lapq du kar-


tus sulenkiame pusiau ir du kartus
pet isiiZaines... -

9. Pakattojame l-7-tq darbo fings-


5. ... praskleidiiame... ni, Iankstydami kaiiqjq lankstinio
pusq.

2. ... kad susidaryttl nurodytos lenki- 10. Tai s"oji pdgindina forma.
mo linijos. 6. ... jos uariutini kdm-
suspaudZiame
pq, nulenkdami apatini kampq lemyn.

36
3. Viriutini ito sparno kampq lenkia.
me per punktytine lintjq... 7. llenkiame per punktyrinq
Itnijq.

Vaza
4. ... atgal ir ullenkiame i vid4. 8. Praueriame vazq. llenkdami dugnq,
suteikiame jam kvadratinQ fotmq.

grindines fotmos. Lankstinto uiriini 5. Dgitniojo spqmo


spamo vitiutinq dali len.
len-
nukreipta iemyn. Lenkiame kairiojo kiame pet pitmqjq punktyrinq |inijq (t )
sparno vir|utinq dali per pirmqjq ka.rin, o per antrqjq (2) deiinin.
punkty|inq linijq ( I )... -

2. ... deiinen, tud.a per antrqjq punk- 6. Pakattojame 3-iq ir 4-tq darbo
tyrtng linijq (2) kairin. lingsnius. Apuertq lankstin[, pakarto- 9. Vdza baigta.
- jame iiuos procesus.

37
Drugelis

I . Prudine flgtua yra s-oji pagrindine 3. tu askleidZiame viiuting priekinq


forma (36 p.). Lankstinio vi'junl- nu- dali.
kreipta iemyn.

Suklijuojame du uienodo dydiio iuai- 2. ApatinQ uiriunq lenkiame aukityn


raus rojto kvadratinius popieriaus Ia- per punktyring linijq. Lankstini apver- !.Pakitq uidini4 spatn1 uiriunes, pri"
pus t lankstome kaip vienq lapq. iiame i kitq pusg. spaudiiame jas prie horizontalios ui-
durio linijos.
38
13. Per punktyrines linijas...

5. Dar labiau pruskleid1iame sparnus 9. Sulenkiame lankstini per pusq. At-


t
iki punktytinds linijos prispau- Ienkiame sparnus...
dZiame.

14. ... Ienkiame uiriutiniur Jpafnq


kampelius Zemyn.

6. Apatinq dali ikerpame per paLyme-


tq linijq...

10. ... per pagalbines linijas aukityn


ir ulbraukiame, kad susidaryt4 ryiki
Ienkimo linija. Tai paprastas drugelis.

I 5. Sulenkiame lankstini ner uiduri.

7. ... iki vidurio. Pagal nurodytas Ii- I L Sud.e ngesniam drugeliui iilanks-
nijas... tyti reikia gautq lankstini praskleisti
ir apuersti. Lenkiame...

16. Vdt praskleidliame lankstini ir,


Ienguai lanksty dami ktneli. suteikla-
me jam plastiikq formq atskirdami
8. ... uilenkiame suJiddriusius kampus 12. ... priekinq vidurinq viriinq per nuo sparm.1 Drugelis baigtas.
deilnin ir kairin. punktyrinq linijq iemyn. Vel apueftia-
me ldnkstini.

39
5. Priekini uiriutln[ kampa...

6. ... Ienkiame per punktyrinq linija 2e-


myn. Lenkimo linijq stipriai uibrau-
Balionas kiame.

l. Pagrindini fig1ra yra S.oji pagrin- 3. Si darbo iingsni pakartojame kitoje


dini forma (36 p.). VItnni nukreipta lankrtinio pusdje. llenkiame |ankstnr 7. lkijame uiriutini trikampi i apati-
aukityn. Ullenkiame priekini\ sparne- per horizontoliq uidurio linijq. Desini- ni. Iq pati procesq pakartojame kito-
liq vitiutinq dali... ji ir kairUi priekinio sparno kampus... je lankstinio pusdje.

2. ... per punktyrines linijas aukityn. 4. ... Ienkiame per punktyrine linijq iki 8. Pripuiiome baliona per ongq qpo.
centrinio toiko. Ta pati procesa atlie. tinije uirinnije.
kame kitoje lankstinio pusdje.
40
i
.'>
Akuariumas
,t,,.o.
^ i,
,i,

\ iff,r=
a

A
Tftrttffffft

----|

3. Pakeliame deiiniqjq lankstinio pu,


sq statmenai aukityn...

6-Oil PA9NNDTNE FORMA


7tt,f ttf f f lf t

7. ... Ienkiame d.eiindn.

4. ... praskleidliame ir...

| . Kvadratini popieriaus lapq keturis


kartus llenkiame per punktyrines lini- 8. Pakartojame 3
jas taip. kad susilormuot|- ketutios - 7-q darbo 2ings-
nius kairije lankstinio pusdje.
ryikios |enkimo linijos.

2. Perlenkiame skersai per vlduri. Bal 5. ... deiiniji kampq nuspaudZiame 9. Tai 6-oji pagrindini forma.
toji pusi lieka uiduje. Zemyn.

42
nio pusije. figirq ilenkiame pet punk-
Nailaitd tyrinQ linijq.

L Ptadhe figira ya 6-oji pagrlndine i. Tq pati pakqrtojame kitoje lanksti- 6. Praskleidliame u[rjutin€ lonktinio
forma. Atviras kompas viriuje. Deii- nio pusije . Deiiniji ir kaiiji priektnius dali.
nU[ ir kaifii priekinius kampus len- kraituJ...
kidme--.

7 . Nailaite baigta.
Prie ZJedelio pritvirtamas utelinis plo-
nas stiebelis. li
spalvoto popieriaus
suformuojame seHas t
ptitvirtiname
2. ... per punktyrines linijas iki eentt- pdZ\/matas linijss jas Ziedeli, uiduryje.
nio taiko. iki vidurio lintjos.

43
5. Atlenkti kampai siekia iioriniq
kraitini{ uiduri. Dabar
RoZd lankstome
kaip 6-qjq pagrtndtng formq, Iyg tai
butt4 paprastas kvadratas. Du kqttus
4-os ir s-os pagrindiniq form4 de-
itenkiame per pqiymetas punkty r ines
rinys. linijas.

| . Didel( kvadratini popteriaus lapq 3. Naujojo kvadrato kampus v€l [en- 6. Per[enki.ame lankstini skersai per ui-
(kurio krai ne gall bnti 24 cnl du kiame iki centrini.o taiko. dut| (Klostes lieka iiorije!)
kartus petlenkiame pet istrildnes.

2. Kampus ullenktame iki centrinio 4. Treiiq kartq lenkiame kampus iki 7. Deiiniji lanktinio sparnq pasuka-
taiko. Baltoji popieriaus pusd lieka vi- centrinio taiko. Atlenkiame tuos kam- me ( prtek(...
duje. pus per punktyrines li.nijas.

44
t6. Praskleidliame vid.urinius laoe-
8. ... praskleidiaame...
lius.

13. Prtlaikome iankstini keturiair pid-


tdis ut apdtiniq kamp[.
9. ... jo uiriutini kampq lenkiame ie- | 7. Taip pat praskleidliame vidinius
myn uibraukdami lenkimo linllas. Iapelius.

I 4. Suapvoliname klosteles.
10. Suridariusi kaitiji spolnq...

18. RoZa baigta.


Atvtasias uiri[ndles D tvartiname
lankstini irpakartojame 7-l I.tq 15. ljorinius Iapelius ilgaubiame prie ialiu krepinu apvynioto stiebetio.
d.aho iingsnius. au6tyn.
5. ... t jo kampa, ispaud,liame vidun.

I. Pradini fig ra yru 6.oji pagrindine 3. Vienq sparnq pakeliame statmenal 6. U2braukiame |enkimo linijq.
fotma (42 p.). Atuirasis kampas uir- aukityn...
luje. Vitiutin1 deliniojo ir kairiojo
sparno dall lenkiame...

7. Taip pat sulankstome kitq spamq.


2. ... per punktyrines linijas iki uidu. 4. ... praskleid2iame... Apveriiame lankstini ir pakartojame
rio |inijos. llenkiame uidinius kampus 2-6-tq darbo tingsnius. Per paZyme,
per punktyrines li.nij as. tq linijq...

46
I I . Priekines lankstinio da[ies uiiinq
Ienkiame iemyn i prieki, o ulpakali-
8. ... Ienkiame abiell{ spamq Joninius nis dalies atgal iemyn. Uibraukia- 14. llenkdami lankstlni, suformuoja-
kampus
-
me lenkimo linijas.
i uidtq. me kuadratini dugnq.

9. Urbruukiame lenkimo linijas ir, ap- 12. Atsargiai atltruukiame i Sonus 15. DuEno briaunas taip pat u\brau-
vertq lankstini, pakartojame 8-tq dar- kairlji ir de:iniji uirjutinius kampus ir kiame.
bo Zingsni. pruueriame \vaiCidis lormos dilutq.

10. Ilenkiame lankrtini du kattus per I 3. Uibraukiame viriutinius deiu&s 16. DeZute baigta.
punktyrines linijas. pakraiCius.

47
5. Ulbraukiame lenktmo |inijas, ilen-
kiame lankstinj per hori.zontaliq vid.u-
tio linijq.

6. Deitnfi ir kairui uiriutinius aituaro


Lelija krajtelius lenkiame iki statmenos ui-
i
durio linijos vil praskleidliame.

| . Pagindine ligira 6-oji pagrindi. 3. ... praskleidliame... 7. Ttuputi praskleidiiame aituaro fi-
-
ne futma (42 p.). Atuirasis kampas 9ttq.
viriuje. Pagat punktyrines lin!as...

4. ... ir lspaudiiame vidun taip, kad. 8. Kampelius suspaudLiame vidun,


2. ... deiiniji ir katriji spamus lmkiame staiioji vidurini linija bnt\ blygi kad kraitinis susitiktq ties vidurio li-
iki vidurio lintos. Deian(li uidutini lankstinio |inijai sudatydama aitvarc nija.
spomq pakeliame statmenai aukityn... lig rq.

48
9. Uibraukiame klostes. Maiqji apa.
tini trikampi lenkiame aukityn iki ho"
rizontalios vid,urio linijos.
13.
jame
#
Apveriiame lankstini
2-12-tq darbo
ir
puseje. qauname ketutis uienodo dy-
pakatto-
Zingsnius kitoje
r[i
I 7. Traukiame
kampus.
i ionus deiiniji ir kat-

diio rombus.

10. MaLqji kairui spatneli... 14. Priekinio rcmbo deiinui t kairli I 8. Tai u'rlkdalgis.
kraitus lenkiame pet punktyri.nes lini-
jas iki uidurio linijos.

I l, ... uilenkiame deiinin.


15. l4-tq Zingsni pakartojame lanks- I 9. lilenkq iledlapius pieituku...
tydami kitus tris rombus. llenkiame
Iankstini pet nurodytq linijq.

12. Pakartojame 2-l l -tq darbo


lingsnius lankstydami kair[ji priekini
sparnq. 16. Atsargiai atitaukiame i ionus 20. ... gauname lelijq.
priekini t uipakalini kampus.

49
5. Tq pdti attieka-
met su kitais tti-
mis spameliais.
Katiqjq Wiekinio
sparne[io pusq ui-
Ienki.ame deiindn.

Varld 6. Tq pati
pakattojame
veil<smq

pusije. Dabar
lankstinio pusis
uel po 4 lygius
nelius.
abi prieklnes
nes uiriunes...

I . Darbq pradedame nuo g-tojo leli- 3. Pakattojqme I -q ir 2-q darbo lings-


jos lankstymo Zingsnio (48-49 p.). nius kituose ttijuose sparnelluose. De-
Atvirasis kampas apaiioje. iiniojo ir kairiojo sparnelio kraitus
Ienkiame per punktyrines [inijas...

dl
d-
ii-

-t-
-
-#'
2. Maiqji deiinij( spameli ullenkiame 4. ... iki vidwines liniios. 7. ... pet punktyrines llnijas aukityn
kairin per vidurio tinijq. vil atlenkiame.

50
8. Praskleidiiame pimqji ir antrcji 14. Per tq paiiq lenkimo linijq posu'
deiiniuosius sparne lius. kame vieno sparnelio apatinq viriitnt-
l9 [ Sonq. Taip pat iilenkiame kit4
sp arne liq ap atines u it ittneles.

I I . Dabar pagal nurodytas linijas for-


muojame Wiekines lr uipakalines Ie-
ronilo< 9nntzAiiti'

9. Apatinq deiiniojo spatnelio virifrng


Ienkiame aukityn per susidariusiq len-
kimo linijq ir utbraukiame ulfiksuo-
dami lenkimo linijq.

15. Varti priputiama prc angq tarp


utpakalini4 koj4 ir apveriiama.
12. llenkiame per punktyrinQ linijq

10. Tq pati
pakartojame
t su kairiojo apatine ui6fr- | 6. Varte baigta. qanma nupieiti ar-
ne. Tal varles Dr'rekines leteneles. ba priklijuoti akis.
I 3. Praskleidiiame klostq.

5l
5. ... kol statmenoji uidurini sparno
Iinija atsiduts horizontalios lonkstinio
u idw io linij o s aukityj e.

V1iys

6. Vel kairiji sparneli ir


tq pati pakattojame su de:iniuoju
W iekiniu sparneliu. M a1ojo trikampio
viriunq lenkiame per punktyrin1 linijq
iki cent n[o taiko.
L Darbqpradedame nuo tO-tojo leli- 3. ... kairin ir vel a enkiame.
jos lankstymo Zingsnio (48-49 p.).

2- Tq pati pakartojame ir kituose


sparneliuose. Viriuttni
maiqjl trikam- 4. Praskleidliame kairij'1 sparneli ir nijos. llenkiame inyples ir ufuakali-
pi nu[enkiame per vidurinq linijq 2e- ttaukiame jo vir! nq iemyn... nes kojeles per pagalbines linijas. Ki-
myn. Kaiiojo priekinio spatnelio uit- tas pauyzdys rodo, katp dirbama to-
Sing lenkiame per punktyrinq linijq... Iiau:

52
I I . llenktame
viriiniles per
punktyrines li
nijas.

I 5. Uilenkiame uidutinio trikampio


8. Pr askleidliame deiiniqsias Znyples.
vi|j'nq pet viriutinq lenkimo linijq i
vid4. Apatinio trikampio uiriun? Ien-
kiame per uidwinq punktyine linijq
aukityn, o per apd.tin? iemyn.
-

12. Praskleidiiame abi uld.urines vtr-


i niles. Tai al<ys.

9. DeSiniojo sparnelio uiriuting uiril!'


nq patraukiame iior4-n per lenkimo Ii-
nljq. Taip pat palenkiame kitq spdr-
neliq uirii'nes.
I 6. Apueriiame lankstini.

I 3. Suapvaliname lnypli4 uiriiniles


Ienkdami jas per lenkimo linijas prie-
iinga kryptimi.

14. Apueriiame
lankstini.

nes linijas kaip apraiyta 7-9-me


d.arbo lingsniuose.
17. VeZys baigtas.

53
\

6. Pras,kleidiiame klostq ir ispaud.iia-


_..,,- me utaun.

Vandens lelija
7. Susidariusi kairiji sporneli...

3. ... vdl iki centtinia taiko. llenkiame


Lankstini, pet paiymdtas linijas.

B. ... uilenkiame deiintn.

:^_=r 4. Perlenkiame keturkampi per istri-


iainq.
\;, 9. Pakartajame 5-8-ta darbo lings-
nius kairije lankstinio puseje.

2. Dabar ullenkiame kampus iki vi- .


duryje susidariusios lenkimo linijos, o
ionus vdl lenkiame iki uidurio per tas
Lenkimo Linijas. Lenkiame visus ketu-
ris kampus...
5. Pakeliame statmenai auk:tyn desi- IA. DeiinUi priekini sparna pakeLia-
niqJo lankrtinio pusq. me statmenai aukityn...

s4
I l. ... pruskleidZiame t ispaudiiame t5. Deiiniji t kair|i ditvaro lignrcs 19. Prlekinio sparnelio uiriltnq lenkia-
vidun. kampq ispaudliame vidun iki uid.urio me '1 prieki, o uipakalinio sparnelio
Iinijos. atgal...
-

12. llenkiame popieri4 per punktytil


nes linilas.
16. Maaqjt ttikdmpi lenkiame per ho- 20. ... tada patruukiame Zemyn de:i-
rlzontaliq v idut io linij q... niqjq ir kaitiqjq virinnQ.

13. Aituaro fignros deilniji ir kairiji


kraitq lenkiame iki vertikaltos vidurio
linijos ir vel praskleidiiame.
17. ... auk:tyn. Tad,a lenkiame katrUi
spatneti... 2 I . Pasukame atvirq apatinQ uiri1nq i
u'rriq, lotmuojame iiorinius lapelius.

18.... deiinen. Pakattojame 9- 17


14. Truputi praskleidziame attuaro d.arbo lingsnius kituose t juose spar 22. Dabar juos praskleidZiame ir su-
liCnrq. neliuose. formuojame uidinius lapelius.

55
Qeivds

56
/ttttt^f ^f ^J.J.f ./

7. ... suspaudiiame deiiniji ir kairiji


aitvarc figaros kampus iki vi.durio Ii-
nUos.

7.OII PA9NNDINE FORMA

7t,f tttttt rt/

8. lJibraukiame lenkimo linijas ir ap-


ueriiame [ankstini. Praded.ant 2 darbo
lingsniu, tq pati pakartojame iioje
lankstinio puseje.

Cind forma (42 p.). Atviroji vidtrne


ryaiioje. Lenkiame per punktyrines Ii-
nijas... 5. Litai praskleidiiame apatinas vtr'
jinis t,tidutini spdrnq.

kairfi apatini kraitq iki uertlkalios vi'


durio linijos. Per paZymetq Iinijq... 6. Traukiame aukityn apotinq vi- 9. 7-ojl pagindine forma baigta.
itnq...

57
Skrendanti gerud

5. UZlenkiame viri nq per susidarru-


siq ienkimo linijq uidun. Tai galua

t . Pagrindine fqa-
ra 7-tojt pa-
-
gindine forma
(s7 p.). Atuiroji
virifini apaiioje. 3. ... Ienkiame aukltyn, tq pati pakar-
tojame kitoje lanl<stinio pusije.

6. Prad.ed.ant nuo priekinio sparneho,


uivyniojame uiriunes ant pieituko,
sutelkdami joms liedlapio formq.

2. Kairtqjq priekl-
nio spatnelio pusg
lenkiame deiinin.
Tq pat( pakartoja-
me kitoje lankstinio 4. Pasukame kai qjq ir deiiniqjq uir.
puseje. ApatinQ jrnes truputi ionus.
I llenkiame kat-
priekinto sparnelio tiqjq ulri'nq pet punktyinQ linijq. 7. Laikant gervj, kaip parodyta nuo-
pusg... traukoje. ir patraukus ui uodegos. ji
judina sparnus.

58
5. Apatines viriunes patraukiame
aukityn ir uZlenkiame per susidariu-
siq lenkimo linijq i uiriq.

Stouint i gervd
6. Suspaudziame lankstini.

l. Pagrindini Ii' 3. Ienkiame lanks-


gnra 7-toji pa- tini per punktyrines
-
grindind f orma llnijas.
(57 p.). Atuiroji
vtrilnt apaiioje.

7 . Tq pati pakartojame deiiniojoje pu-

seje. Po to deiiniqjq viriunq nulenkia'


me zemyn.

2. Deiinui t kai-
riii krditus l€nkia-
me per punktyri
nes linijas iki ui
durio linijos. Tq
pati pakdrtojame 8. Suspaudiiame virinnq, kad ji tapt4
kitoje lankstinio 4. Iitraukiame ir praskleidZiame abu plokiiia, ir atsargiat iiskleid.iiame
puseje. kai.r io j o iono sp ar nel ius. Iankstini padmQ geruQ uZ spatneliq.

59
|/

(-z-=--ry-
..1
3. ... uilenkiame iki viriutinis viriu.
nas. Ta pati atliekame kitoje lanksti-
nio puseje. Priekini sparneli lenkiame
Zemyn taip...

.,t
fI
I

Perinti gerue
4. ... kad kairioji sparnelio kraitini at.
sidurtu. prie apatinio kroito. Lenkiame
sparneli per punktyrine linija...

:lr

L Pagrindind fig ra 5. ... uel i uiri\.


- 7 pagrindina
fotma (57 p.). Atuiroji uirl'ni apa-
2. ... deiinan. Tq pati pakartojqme ki-
toje lankstinio puseje. Apatine ptieki.
Kairysis sparnelio
krastos atsiduria prie trikompio koi-
dioje. Lenkiame kairiji sparneli... ne uiiune... riojo kraito. Per punktyrinq linijq len.
kiame ji...

60
6. ... ual Zemyn. Priekini sparneli len- 9. ... i uirirl. Per punktyrinq linijq...
ktame lemyn... nQ pet paZymetq linijq.

10. ... paskutini kartq lenkiame ji Le- 13. Lenkiame kairiqjq uirinng per su-
myn. iidariusiq lenkimo linijq kairin.

pakarto-
jame 4-10-tq darbo iingsnius. Ta- 14. Dabar atsargiai iitraukiame abu
8. Priekini punk- iiau sparnelis lenkiamcs kairin. Pra- spdrnus,
skleidiiame kairiqjq lanktinio puse ir Perinti getua batgta.
lenkiame per punktyrinq [inijq...

6l
Zuaigldes
a. ... praskleidiiame ir suspaudiiame
Zuaigide A jiiive6dami.

|. Pagrindind figt!'
ra 7 pagindine
-
foma (57 p.). At'
uircji uistne vir'
iuje.

2. fuiekinq apatr
nq viriinq lenkia' 4. ... deiini:n arba kair4'n ir tuoio.u uel 7. Tq pati pakartojame su deiiniuoju
me iki uiriutinds atlenkidme. sparnerru.
uiriunas. Apver
(iame lankstini.

3. Uilenkiame uir-
i nes per punktyri'
nes linijas...

5. Patraukiame kaiI'i spalneli stqtme' 8. 1vaigidq A gauname sukliiauq tris


nai aukityn... lvaigides.
3. Apatinq uiriinq uilenki.ame auki- 6. Paimame lankstini i rankas. (Prilai.

Zuaigide B tyn per horizontaliq uidurio linijq.


suspaudliame sparneli.
Yil kome priekini ir uipakalini spamq uZ
kampq.)

4 . Tq pati pakqrtojame dellnije lanks- 7. Litai iitrauktame sparnelius...


ttnio pusaje. Per punktyrines linijas..-
I. Paglndine fignra yra 7 pag ndine
forma (57 p.). Atunoji uld'.na apa-
iioje.

5. ... Ienkiame apatiniur kampus iki


2. Praskleidiiame abu kairiosios pu- vertikalios uidurio linijos. Tq pati pa. 8. ... kol uiduryje sustd,atys kuddruti-
sis sparnelius. kartojame kitoje |dnksttnio pusije. ni forma.
64
12. ... pruskleidZiame ir suspau- I 5. Praskleidiiame klostes. Popierius
diiame. keliamas ktai, pradedant nuo trikam-
9. Ulbraukiame lenkimo linijas. Ap- pio viriun;-s .
ueftiame lankstini.

13. Tq pati pakartojame i, su katois 16. lspaudliame kampus i vidr4, pra-


trikampiais. Lenkiame per punktyrines did.ami nuo iiords. Tq pati atltekame
. lintas... su kitais trikampiais. Apueriiame
I0 Vienq ii keturi4 mai4j4 tri-
ldnkstini.
kampi4...

14. ... trumpqsias krditanes iki uidu-


ll. ... patraukiame statmenai auk:- rio. llenkiame paimetose uietose. t7. Tai Zuaigide B.
tyn...

55
5. Per punktyrinq linijq...

Zuikis

6. ... Ienkiame apatinq uiriung aul<ityn.

l. Darbq pradedame nuo septintojo 3. ... uilenkiame priekinio sparnelio


7 "tos pagrind,inis lormos Zingsnio apatinq uidunq vidun. Pet punktyri' kad virix'nes likt4 iiorije. Dabar pa'
(57 p.). Apueftiame lankstini. nes linijas... rukame lankstini taip. kad uiriinis
bitt4 deiinije. Tada patra.ukiame abi
viriines per uiduri...

4. ... lenkiame deiiniji ir kaniji apati- 8. ...


nds uiriinis kraltus atgal. Apvertia' Iankstini. Ilenkiame per punktyrines Il
rne ldnkstini. nijas.

66
9. Lenkiame vi{itnQ pet ptrmqjq len- I 6. Praskteidliame ausq klostes...
kimo |inijq (l) vidun...

13. Ausij lenkiame per punktyrinQ


tinijq...

10. ... o per antqjq (2) [soren. t7.... ir uilenkiame j4 virinnites i


-
Wieki.

14. .-. iemyn. llenklame kampus po


uodega per punktyrinq linijq.

t 8. llenkiame maias uirilfrniles ui au-


I i . llenkiame popieri4 pet ptrnkt:irinq sq pet punktytines linijas.
Iinijq.

12. Uodega dar kartq lenkiama lemry 15. Tada ilenkiame kampus per susr- 19. Vil praskleidliame ausis. Zuikis
per susid.ariusiq lenkimo Lnijq. dariusias lenkimo ltniias uidun. baigtas.

67
2. ... traukiame i ialis, kol...

3. ... popierius ursiikoi Lisilygina.


r, | . I l.
vetnrc KauKe

l. Pagrindine fignru I pagrindiie f6rma (57 p.). At- l. Apveriiame lankstini. .Abi iisikiju-
viroji virj nd kairije.- Abi kaitiqsias uiritnes... sias uiriines suspaudiiame. -.

68
5. ... pet punktyines linijas per vid.u-
rl ir ...

8. Ilenkiame du kartus per lygiagreiiai 10. ... aukityn. |enkiame du kartus


paLymetus linijas. per Iy giagreiiai paiymetus Unijas.

6. ... ulbraukiame nuo viriaus lemyn


iki pagrindo ploto.

I L Lenkiame priekinq apatinQ uidfrnQ


per apatinq lenkimo linijq iemyn, per
9. Lenkiame priekinio spamelio qpati- uiriutinq ..'_ aukityn. Tai nosis. flen-
7. Lankstini sulenkiame per uiduri,. nq uiriung Wie uiriiutinds lenkimo lini- kiame apatini, ttikampi lygiagreiiai du
jos iuiri4 uidun, o prie apatines
iiorin lemyn. Lenkiame priekinq apa-
- kattus. Tal burna. Priekinis uiriutinds
viriinis abu uidurinius kampus len-
tinq uirinnQ per punktyrinq linijq... kiame per punktyrines ltntjas...

69
14. Atlenkiame atgal abu kampus per
pdskutines lenkimo linijas. prasklei-
dziame j rl u ii.june les...

12. ... aul'ityn. Deiinli ir kairiji anta- I 7. Praskleidiiame barzdq....


kt4 kampq uil lenkiame lemyn per
punktyr ines linijas. Formuodami bur-
nq. Ienkiame popieri4 per viriutinq
lenkimo ltnijq aukityn. o per apattnq
Iemyn. Abu uiriutini.us kampus
-lenkiame per paZymetas linijas...
I 5. ... ir uZlenkiame aus4 kampus per
susidariusias lenkimo linljas i uid4

16. Vitillnes lenkiamos per punktyri-


13. ... deiinan atba kairen. nes linijas aukityn, katp aprdlyta 18. ... t uel suspaudiiame.
| 3- I s-tame darbo iingsniuose. Ap-
ueriiame lankstini.

70
19. Sulenkiame lankstini per statme-
nd. uidurinq linijq. popieri4 ilenkia'
me.-.

2l . Vir(ut'rnq veido dali ilenkiame ui- 23. ... dar kartq lenkiame uiriihes i
dun per susidariusiq lenkimo linijq il prieki ir vil atlenkiame.
vil praskleidtiame.

20. ... per punktyrinq linijq. 22. Per punktyrines linijas... 24. Formuojame nosi. Velnio kauka
baigta.

7l
3. ... lenkiame apatinis uirlunis krai-
tus ikl statmenos uidurio linijos.

Lapds kaukd

\l
\/
''v
2. ... lenkiame apatini sparneli iki ho-
ni iki 7-tos pagrhdinis formos septin- tizontalbs vidurio linijos deiindn ar- 4. Lenkiame vlriutinq viriinq iki hori-
tojo lingsnio (57 p.). Per punktyrines ba kaiten. Per paiymttas linijas... zontalios uidutio ltnljos atgdl. per
linijas... punkty r ines linij as...
8. Per nwodytas linijas ienkiame ma- I l. ... ir ttumpqsias kraitines ispau-
Zosios aitvarc figitros trumpqsias kroi- dliame vidun iki vidurio linijos.
tines iki uidurio liniios.

5. ... Ienkiame abu kampus nuo uidu-


rio linijos Zemyn...

6. ..- vil atlenkiame juos ir pakeliame 9. Ilenkiame kampus du kartus pafo-


statmenai maluosius trakampius. matose vietose.

7. Praskleidliame t
suspaudZiame ui" 10.Yil atlenkiame ir g-to ltngs- 13. ... lenkiame dpatinQ prlekittQ vit-
kampilius taip, kad sustdaryt4 maLa '-to
nio lenkimo ltnijas. Praskleidliame ilnq auldtyn. Per punktyrines linijas...
aitvarc figitra- aituaro lgurq per vtduri...
20. Suspaudiiame lankstini per ui-
duri.
14. ... Ienki.dme o,pating t vidurinQ
viriirn.e kaiftn iL..
17. Atlenkiame iias uirlinis per len-
kimo linijas, o prieking apatinl viln.
nQ uel lenkiame aukltyn.

2l . lspaudZiame kampus vidun ir pra-


skleidtiame ausis.

I 8. Pdkeliame u lr;unes, suspaud.iiame


15. ... uel a
enkiame. Dabar lenkia- per vtduri ir...
me abi vidunes per paiymitq punkty-
rinq linijq...

19. ..- utbraukiame iki pagrindo.

22. Taip atrodo baigta lapas kauke.


Dykuma
3. ... Ienkiame aukityn apatinq de:i-
niqjq viriin€lq. Vit jq atlenkiame.

Kupranugaris

4. Praskleidliame abu deiiniosios pu-


sis spdrneliui ir...

sparneli i Wieki, o
forma (57 p.). Atuiroji viritne apa. uLpakalini atgal. Per paiymdtq 5. ... Ienkiame apatinq uiri ndlq auki-
iioje. Lenkiame per punktyrinq |Inijq... -
punktyrinq linijq... tyn per susidariusiq lenkimo linijq.

76
8. ... ir kairiqjq apatinq viStmg
ullenkiame aukityn per
Ienkimo linijq.

Jinis klostes. Vidurini spo.tneli lenkia-


6. ViriutinQ deiiniojo sparnelio dali me per punktyrinq linijq...
Ienklame per pirmqjq punktyrlnq lini-
iq (t) kairen ip(ieki, o ulpakatinq da-
Ii kaiin iemyn. llenkiame popie-
riq- per antrqjq punktyinQ ltnijq (2).

12. ... deilnen t ispaudZiame susida-

10. ... lenkiame pirmyn arba atgal vir-


jrting uidin€.

7. Dabar praskletdiiame abu kairio'


sios pusdJ sparnelius... nio pusije. Tai priekinis kojos.

77
.'/

14. Uenkiame popierit4 per paiym'itq I 7. ... kaiftn i prieki, o uipakalinq da- 20. ![enkiame katialq uiriinq
punktyring linijq. Ii kairin atgal. Kairiqjq virS|nq punktyrinq linijq.
-
Ienkiame aukityn per punktyrinq lini-
jq @CL l6-tq Zingsn}.

15. Pakeliame prieking kojq. lspau- 18. Vel a enkiame t praskleidZiame 21. Pr askleidiiame jq...
d.tiame uidun uiriutini kampq pet pa- virSU'ng.

| 6. Lenkiame prieking deiiniojo spar- 19. Per susidariusiq lenkimo linijq at- 22. ... ir uilenkiame kampq per susi-
nello dali... Ienkiame kampq aukityn. dari.usiq |enkimo linijq kairin.

7a
23- Palenkiame uiri!,nq uidun. Ilenkia.
me deiiniqjq viriinq per punktyrinq
Iinijq.
per 29. Kuqdnugaris baigtas.
Iygiagreiiai paiymitas punktyrines Ii-
nijds.

24. Praskleidiiame sparneli... 27. Praskleidiiame uirl!,nq. Lenkiame 30. lei noretumate padaryti gulint'1
kampq per pirmqjq lenkimo linijq kupranugari, relkit4 priekines jo ko-
auk:tyn... jas palenkti per punktyrines linijas de-
iinin, o uLpakalines kairin.
-

25. ... t per tq paiiq tenkimo linijq 28. ... o per antrqjq
- Iemyn. Tai uL" 3l . Taip atodo gulintis kupranugaris.
ilenkiame kampq vidun. pakalinds kojos.

79
a

3. -.. Ienkiame apating uiriinq auki'


tyn- Per punktyrinq linijq lenkiame uir' utlenkia-
itng udl lemyn. Per paZymetq punkty' me per punktyrinq linijq...
rtng linijq...

Batas

4- ... Ienkiame uiriutinq kraiting at'


gaL Ullenkiame deiiniqiq ir kairiqiq
vitiutinq kraiting link statmenos uidu'
rio linijos ir udl atlenkiame.

I . Prireiks staiiakampio popieriaus Io.'


po. kurio plotis 0.5 cm ilgesnis nei
eukitis. Popieri\ ilenkiame per pagal-
bines |inijas ir apueftidme, ko.d balto'
ji pusi bn\ uiriuje!

5. Kairiqjq pusq ullenkiame d.eiinin. 9. Deiiniqjq dali lenkiame kaitin

2. Abu apdtinius kampus lenkiame iki. 6 . Tada patraukiame apatinq ui.iune-


honzontalios uidurio linijos. Per pa- Iq truputi kairin ir ulbraukiane nau'
iymitq punktyring linijq... jq kloste. 10. Batas baigtas.

8l
7. Paemq |ankstini ui abtej4 gah4, at-
sargiai sudedame vienq galq I kitq

Kalbanti iuuis

8. Prilaikydami duiem piritais. lanks-


tini spaudliame ii apaiios lki uiduri-
nis ilenkimo linijos.
LP rciks staiiskampio popieriaus la-
po. Jo plotis turi biti truputi maZesnis kiame per punktyrines linijas...
nei puse ilgio. llenkiame per punktyri-
n9 linijq.

9. Abi apatines lankstinio kraitines


sudedame vienq ant kitos ir uLbrau-
2. Apveriiame popieri4 spaluingqja kiame lenkimo ltntjas.
puse apaiion. Visus kampus lenkiame
per pazymetas punktyrines linijas...

t0. prikli-
luo!ame ls
abiejtl ion4 uodegos gabaliu-
6. Sulenkiame ligarq pet viduri. Bal- kq. Traukiant uod.egq ui abtej4 pusi4,
toji popieriaus pusi lieka uiduje. luvis ,,kalba".

a2
rtt\ -a\

Beidiiond

L Prieil<s trikampio popierlaus lapo.


Siq pradlnq formq paprasiiausiai gau-
name sulenkq kuad.ratini popieriaus 3. ... vitiutinq deiiniqjq lr kairiqjq 5. ... kquiqjq kairds pusis dali ilen-
Iapq per istriiaing. llenkiame per puk- kraitines iki statmenos uidurio lini.ios. kiame per suridariujiq lenkimo linijq
tytines linijas. uidun.

2. Deiinui ir kairiji apatini kampq len- 4. Praskleidiiame kairiqjq lanksttnio 6. Vil suspaudZiame kairiqjq lanksti-
kiame iki uitiutinio kampo. Lenkiame pusq... nio pusg.
pet punktyr ines linijas...
7. Pakartojame 4-6-tq darbo lings- 10. llgoji kraitine deiineje. Lenkiame 13. ... ilenkiame deiiniqjq letenq, kai
nius dei inioj oj e pusij e. uiiEnq deiinin. riqjq letenq utlenkiame aukityn. Prie
uiriutinio galvos ilenkimo popieri4
Ienkiame uidun. Wie antrojo ii-
ordn, prte treiiojo uil uidun.-
8. SuspaudZiame
-
Ianktini per vidu-
ri. UZdsrasis po-
pieriaus ionas lte-
ka uiduje. Lenkia-
me priekini spar-
neli per punktyti
nq linijq deiinin...

I l. Praskleidiidme uiritrne ir nulen- 14. Kairiqjq letenq praskleidliame ii


kirrme kai.ren temyn. Tai galua. apaiios.

9. ... o uipakalini spatneli


- kairin.
Tai letenos. Padaltjame letenas pu-
siau. sulenkd.ami viriuttnq dal( per ui-
duri iemyn. Apverilame lankstinl.
12. llenkiame galuq l:.is kartus per Iy- I5 . Apatinq letenos dali 'llenkiame per
giagreiiai psZymetus linijas. Per nu- Ienkimo linijq uidun.
rcdytas [inijas...

84
16. Katiqjq letenq sulankstome tuo I9. Patruukiame vlriun€ deiindn ir 5u' 22. Atlenkiame ullenkimq I p'asklei-
paiiu bndu. ji bnt4 plokliia. Dor
spo,ud,liame, kad dliame vidi'nelQ.
kartq lenkiame virifing uidun.

17. Ka?iosios letenos vi6 ng pel 23. Uenkiame uirilinelq pet sustdariu-
punktyrinq linijq lenkiame deiindn ir siq lenkimo linijq vidun.
uel a enkiame. 20. Lygiai taip pat iilan//jtoma deii-
nioji letena. Deiiniji ir kairijl galuos
kompq lenkiame per paumetas punk-
tyttnes linijas. Lenkiame apatini
lankstinio kampq per punktYinq ti'
niiq...

/8. ApatinQ ui$frnis dali prasklei- 24. Suapvaliname ausis. Beidiione


dliame ikt lenkimo linijos. Susldaro baigta.
romDas.

85
Laiiko korteld -
atuirukas

fantastiikas modelis
a7
-'=.' :

9tw7a

:a

Stalo kortelds

UDK 746 Die Verwettung der Texte und Bilder. auch Ziilal Aytirc-Scheele
Zu 4l outzug\wet\c. irl ohnp 7r\ltmmung dp" ver- N,4Ul05 /R JrNOs /DEi O-S
log, urheberrechtswrdug urd rt,ofbor. Drc. oNqAMts
Origdmi - Pdpierlallen ttir gross und gilt auch ltu Vervie|dltigungen. Ubersetzun Popieriaus lankstiniai dideliems ir maZiems
klein / Ziilal Ayttre Scheele. - Niedernhau- gen. Mifuouerlilnung L'nd Ju die ve'a,bei Redaktora Nijole Kteimeriena
senlTs.: fALKtN. 1996 tung mit eleklronischen Syitemen. sL 888. t998 06 22.
(ldeen tbet ldeen)
,.Vaigos leidyklo. K. Skipas t5-t7, 3A43
|SBN 3-8068-07s6 6 virielis
Fotostudia Burock Kdund5.
Nuoarqukos foloJludia Burock, Studio Peter Alspaus d int a 3 I ou ak ij a j e.
Borsche
Sularlina kaina
Maketavo TypaBach. wiesbaden
A t996 by folken Verlag qmbH, 65527
Niedetnhausen/Ts.
A Leidykla ,Vaiga . 1998

|SBN 9986 432 90.1


g's"'*",
rrj J- \
i' -Y,:."/- * 6
..1
,4. '' :l tl-
".1
--.
tt ' .':*
t -: * '
-'-
-, tL

ISB

llilllr