You are on page 1of 1
200 F ou joo Dm Andante O Bondoso Amigo R.H.M. |. Quio bon-do-so a-mi-go € Cris-to! 2.10 estis fra-co e car-re - ga- do \,\Cris- to & ver-da-dei-ro a- mi- go, Def fA Car-re= gou co't Nos sit De cui-da-dos ¢ t dor, mor? Dis- to pro- vas 1108 Mos. (rou, eS Se e A Quan - do pita le- var con si = go now man-da que le - ve~ mos Joe slis, re- fi-gio e- ter no, © + Os cui-da-dos wo Se e com f€ teu mul ex cul-pa-do en» car SESE tt © Fal-taao 0» ti gilo do- ri - do (@) Tews a ~ mb-gos te des- pre-zam? Der - ra- mow Seu san yue pu - ro 2 case rh hl (Sao = S94 Go-z0, paz, con» 40> ln ee 8 ae SS ae EI Seay Is s06 por-quie ilo le va- mos 13) B com Seu a» mor tio ter- no, Go-zoem vi-dae no fu tw - ro SSS Paz NET’ po - de- mos al-can Bese =f)! Tu- doa Deus em o te - rds nH no co- ti Fim =e = [-R 6 gio? Con - ta- Lhe is-soem 0+ fi. gio, Nos-sa man - cha piri li var P gio. gilo, gar PEERS ia ~~ o~ ~