You are on page 1of 13

MATEMATIK TAHUN 4

Nama : ________________________ Kelas : _________

Kertas 1 Masa: 1 jam

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-
tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap
soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan
objektif yang disediakan.

1 Lima puluh ribu tiga ratus dua belas dalam angka ialah

A 5 312 C 50 312

B 50 213 D 52 013

2 46 072 ditulis dalam perkataan ialah

A empat puluh enam ribu tujuh puluh dua

B empat puluh enam ribu tujuh ratus dua

C empat puluh enam ribu tujuh ratus dua belas

D empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh

3 Antara berikut, nombor yang manakah nilai tempat 4 ialah puluh?

A 23 504 C 24 350

B 23 540 D 45 230

4 Nyatakan nilai tempat bagi digit bergaris dalam nombor 51 904.

A Sa C Ratus

1
B Puluh D Ribu

5 Rajah menunjukkan sekeping kad nombor.

18 960

Nilai tempat terbesar bagi nombor dalam kotak di atas ialah

A Puluh C Ribu

B Ratus D Puluh ribu

6 Nyatakan nilai digit bagi angka bergaris dalam nombor 90 573.

A 3 C 300

B 30 D 3 000

7 Apabila 79 827 di bundar kepada ribu terdekat menjadi

A 80 000

B 79 000

C 79 900

D 79 800

8 Seramai 36 596 orang menonton perlawanan separuh akhir bola sepak liga

2
tempatan. Bundarkan jumlah penonton kepada puluh terdekat.

A 36 590 C 37 000

B 36 600 D 40 000

9 Rajah menunjukkan satu garis nombor.

Antara yang berikut, yang manakah nilai X?

A 491 C 211

B 461 D 200

10 Cerakinkan 67 098 mengikut nilai digit.

A 60 000 + 7 000 + 900 + 80

B 60 000 + 7 000 + 90 + 8

C 6 puluh ribu + 7 ribu + 9 puluh + 8 sa

D 6 puluh ribu + 7 ribu + 9 ratus + 8 puluh

3
11 Bundarkan "sembilan ribu lapan ratus dua puluh tujuh" kepada ribu yang
terdekat.

A 9 000 + 800 C 9 000 + 200

B 9 000 + 800 D 10 000

12 2 000, 2 200, ___________, 2 600, 2 800

Nombor yang tertinggal dalam susunan di atas ialah

A 24 puluh C 24 ratus

B 24 ribu D 240 ratus

13 24 308 + 14 261 =

A 37 569

B 38 469

C 38 509

D 38 569

14 6 324 + 2 453 =

A 7 777

B 8 677

C 8 777

D 9 777

4
15 Sebuah kolej mempunyai seramai 15 438 orang pelajar lelaki dan 16 824 orang
pelajar perempuan.Kira bilangan pelajar di kolej itu.

A 22 262

B 32 252

C 32 262

D 32 362

16 Dalam sebuah bandar terdapat 13 574 orang penduduk lelaki dan 11 369 orang
penduduk perempuan. Berapa orang penduduk di dalam bandar tersebut?

A 24 833

B 24 843

C 24 933

D 24 943

17 Maniam telah mengutip 16 056 biji rambutan pada hari Sabtu dan 18 631 biji
rambutan pada hari Ahad. Berapa jumlah rambutan Maniam semuanya.

A 34 678

B 34 687

C 34 786

D 34 876

5
18 29 427 + 32 436 =

A 51 863

B 61 453

C 61 863

D 61 963

19 59 857 - 3 679 =

A 56 178

B 56 278

C 57 178

D 57 278

20 9 379 - 142 =

A 9 236

B 9 237

C 9 281

D 9 521

6
21 20 ribu - 2 ribu - 2 puluh =

A 18 000

B 17 980

C 17 900

D 17 800

22 45 ribu - 11 ribu =

A 34

B 340

C 3 400

D 34 000

23 38 628 - 23 482 =

A 5 146

B 14 246

C 15 146

D 15 246

24 32 869 - 14 393 =

A 17 478

B 17 576

C 18 476

D 18 576

7
25 21 232 x 3 =

A 53 696

B 63 596

C 63 666

D 63 696

26 934 x 10 =

A 934

B 9 340

C 93 400

D 94 300

27 Sekotak pensel warna ada 20 batang. Jika Hashim membeli 174 kotak pensel
warna untuk dijual di kedainya, berapakah jumlah pensel warna semuanya?

A 3 484

B 3 480

C 3 408

D 2 480

8
28 Sebanyak 2 122 helai baju dapat dikeluarkan dalam masa sebulan.

Berapa helai baju yang dapat dikeluarkan oleh kilang itu dalam masa 3 bulan?

A 4 244

B 5 355

C 6 366

D 6 466

29 7 buah kamus yang sama mempunyai 1 470 halaman.

Kirakan jumlah halaman bagi sebuah kamus.

A 10 290

B 1 477

C 1 463

D 210

30 82 x 100 =

A 820 C 82 000

B 8 200 D 82 200

31 Harga 5 buah periuk elektrik yang sama ialah RM672.50.

Berapakah harga sebuah periuk elektrik itu?

A RM134.05

B RM134.50

C RM314.50

D RM538.00

9
32 Rajah dibawah terdiri daripada beberapa keping wang kertas.

Berapakah jumlah bagi nilai wang kertas di atas?

A Empat ratus dua puluh enam ringgit.

B Empat ratus enam puluh tujuh ringgit.

C Empat ratus tujuh puluh lima ringgit.

D Empat ratus tujuh puluh enam ringgit.

33 Rajah di bawah menunjukkan sebuah muka jam.

Nyatakan masa yang ditunjukkan?

A Sebelas tujuh

B Sebelas tiga puluh lima

C Sebelas

D Sebelas tiga puluh

10
34 Azmi membeli sebuah kipas berharga RM327.40 dan sebuah mesin basuh
berharga RM1 793.70. Dia membayar dengan wang RM2 200.10. Hitungkan
baki wang Azmi?

A RM79.00

B RM2 121.10

C RM2 120.10

D RM1 466.30

35 Encik Wahab mengagihkan 34 800 biji telur puyuh secara sama banyak kepada
5 orang pelanggannya. Berapa biji telur puyuhkah seorang pelanggan akan
dapat?

A 6 000

B 6 860

C 6 960

D 6 965

36 12.7 cm + 3.8 cm =

A 165 cm

B 16.5 cm

C 8.9 cm

D 1.65 cm

11
37 15 kg = __________ g.

A 15 000 C 150

B 1 500 D 15

38
Jadual di bawah menunjukkan panjang 3 batang kayu.

Berapakah beza panjang antara kayu yang terpanjang dan kayu yang terpendek?

A 390 cm

B 570 cm

C 1 470 cm

D 1 570 cm

39 Rajah di bawah menunjukkan panjang dua objek.

Pilih penyataan yang betul.

A Pemutar skru lebih pendek daripada pemadam


B Pemadam lebih pendek daripada pemutar skru
C Pemadam lebih panjang daripada pemutar skru
D Pemutar skru dan pemadam adalah sama panjang

12
40 Rajah di bawah ialah carta palang yang menunjukkan jisim sayur yang dijual
oleh Encik Kim dalam 4 minggu.

Bilakah Encik Kim dapat menjual sayur paling banyak?

A Minggu 1
B Minggu 2
C Minggu 3
D Minggu 4

KERTAS SOALAN TAMAT

SELAMAT MAJU JAYA

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

…………………………………… ………………………………. …………………………………

PN. DALENA MAHADI PN SH. FAIZAH SYED TAHA TN HJ ADAM B. MD DALI


GURU MATEMATIK KETUA PANITIA MATEMATIK GURU BESAR

13