You are on page 1of 2

Over de waarde van baar geld en giraal geld

jwr47

Op deze aarde bevinden zich enkele grondstukken, waarop zich mensen verschansen, die zich
boven elke vorm van wettelijke aansprakelijkheid gesteld hebben door zich van een immuniteit
tegen elke aanklacht te verzekeren.
Deze grondstukken betreffen de 12 boroughs van de City of London1, het grondstuk van de Bank
voor Internationale Betalingen (met de 60 aangesloten centrale banken 2) en de gebouwen rondom
de twaalf gebouwen van de Federal Reserve.
Er heerst hier een merkwaardige voorkeur voor het getal 12, dat erop duidt, dat men hier
door goddelijke, middeleeuwse hogere machten beschermd wordt, die zich aan de aardse
gerechtigheid onttrekken. Het zou mij niet verwonderen als ook het grondstuk in Basel in 12
afdelingen of departementen opgedeeld is.
Geen enkele medewerker van de daarop gebouwde instituten is ooit voor de ter plekke
georganiseerde activiteiten aangeklaagd of veroordeeld. In plaats van veroordelingen worden deze
medewerkers buitengewoon goed betaald en tegen elke vorm van aanklachten beschermd. In de
regel worden zij beloond met Nobelprijzen voor economie en uitnodigingen tot extreem goed
betaalde voordrachten op het gebied van economische randvoorwaarden.
Buiten de 12-voudige structuren zijn slechts een handvol integere mensen, die de activiteiten
doorzien en daarover berichten. Deze integere mensen beschrijven de activiteiten als uiterst
belangrijk en ontzag, dat behoort tot de categorie van “leven of dood” of liever gezegd “dood of
leven”. Het ontzag is niet zozeer het ontzag voor de religieuze waarheid of de angst voor
dictatoriaal geweld, maar eerder voor de eerbied, die men voor het mechanische geweld van een
verkeerd gedimensioneerd stoomgemaal, dat stampend en trillend als een gigantisch hart van een
dodelijk verwondde in volle vaart aanstormende tyrannosaurus rex staat te trillen. Wat er staat te
trillen is het fiatgeld, dat men momenteel overbelast door een jarenlang misbruik, dat men
gevoeglijk met een gecombineerde slijtage door alcoholisme en drugs kan aanduiden.
De integere mensen, die dat schokkende hart beschrijven zijn in de regel goed geïnformeerd en
bereid de jeugd te informeren over het kankergezwel in terminale fase, waaraan het organisme van
deze samenleving lijdt. Integer betekent in dit geval, dat deze mensen inzicht hebben in de
werkwijze zonder medeplichtig te zijn aan het systeem.
Tot de betrouwbare kenners van de materie behoren bijvoorbeeld Markus Krall3, Ernst Wolff
(Journalist), Norbert Häring, Maneco644, Friedrich & Weik5, Hugo Salinas Price6 enz., die
waarschuwen voor de dreigende collaps van de schokkende en stampende fiatgeldpomp, die ver
buiten de bedrijfsparameters werkt. Elke kenner beschrijft in de regel een kenmerkend,
problematisch thema.
Häring concentreert zich op de afschaffing van baar geld. Krall concentreert zich op de collaps van
de banken in 20207. Maneco64 en Wolff concentreren zich op de globale samenhangen, de
bedreiging door oorlogen en de gevolgen van een collaps8.

1 De City of London is het historische en financiële hart van Londen. Het wordt ook wel kortweg The City genoemd,
of The Square Mile, overeenkomstig het geringe oppervlak van de oude ommuurde stad. Het maakt samen met
twaalf boroughs deel uit van Inner London, omringd door Outer London in Greater London.[2]
2 Bank for International Settlement
3 Warum 2020 der Bankenkollaps kommt - Interview mit Markus Krall
4 The Federal Reserve
5 Friedrich & Weik: Warum Sie bald Ihr Konto räumen sollten | ET im Fokus
6 Comments on President Trump's Tariff Policy. June 7, 2019
7 "Der Draghi Crash" - Markus Krall im Gespräch mit Robert Stein
8 KenFM im Gespräch mit: Ernst Wolff ("Finanz-Tsunami")
Het systeem bevindt zich in een terminale fase, waarin de vaklieden een einde in zicht hebben en
slechts enkele medeburgers adviezen kunnen geven hoe men zich tegen de dreigende hyperinflatie
of geldhervorming kan beschermen.
Elke specialist geeft een aantal adviezen hoe men zich als burger tegen de dreigende ontwaarding
moet beschermen. Er wordt echter vrijwel nooit aangeraden het girale geld zo snel mogelijk in baar
geld om te wisselen en die biljetten bij de banken in de kluis te leggen.
In feite concentreren zich de waarschuwingen van de vaklieden op de banken en niet zozeer op het
monetaire geld. In een van de "Red Books", die de BIS uitgegeven heeft wordt de hoeveelheid geld
per persoon voor de EU-zone op $3,579.10 en in de VS op $4,671.03 aangegeven9. Dit zijn relatief
begrensde hoeveelheden, die door fysieke omstandigheden nauwelijks kunnen worden verdubbeld.
Dit zijn de relatief geringe geldsommen, die als baar geld per persoon in omloop gebracht zijn.
Daartegenover staat het extreem riskante banksaldo, dat bij de banken door investeringsactiviteiten
vergokt wordt. Het doel der financieringsbranche is dat het girale geld door een collaps radicaal
verminderd wordt. Als doel voor de collaps wordt circa 99% of 99,9% aangeduid.
Bij een globale bankencrash is het baar geld veel waardevoller (bijvoorbeeld 100x waardevoller)
dan giraal geld. Men moet het baar geld als relatief veilig beschouwen omdat er geen behalve de
staat en valsmunters geen obscure tussenpersoon (zoals een bankier) failliet kan gaan.
Natuurlijk verliezen de burgers ook pensioenen, levensverzekeringen enz., maar dat lot deelt men
met alle medeburgers. Voor alle zekerheid kan en moet men alleen het girale geld in baar geld
omwisselen.
In India kan men niet eens een hyperinflatie uitlokken omdat de bewoners de banken niet
vertrouwen en elke vorm van geld zo vlug mogelijk direct in goud omwisselen 10. Ook de Europese
politici zijn niet te vertrouwen en willen de gezonde banken dwingen met behulp van de
inleggelden van de spaarders de failliete banken te redden. Natuurlijk wordt dit niet openbaar
aangekondigd, maar in gesloten vergaderzalen besloten11.
In feite is het nodig in een geldhervorming het girale geld compleet tot 0 te reduceren en alleen met
het monetaire baar geld opnieuw te beginnen. De centrale banken zijn niet in staat genoeg baar geld
te produceren om een hyperinflatie uit te lokken. Hierbij is van voordeel dat de centrale banken
gelukkig al de grote bankbiljetten van 500 € uit het verkeer hebben verwijderd. Dit dwingt de
mensen zoveel mogelijk giraal geld aan te houden. In India heeft men geprobeerd de bevolking tot
giraal geld te dwingen, maar dat is relatief slecht afgelopen.
Omdat de in omloop bevindende geldstromen relatief stabiel zijn kan men stellen, dat degenen die
over baar geld beschikken er bij een bankencrash beter aan toe zijn dan degenen, die het geld op de
bank hebben staan.
Daarom adviseert de IMF ook dat het baar geld moet worden afgeschaft en door het veel riskantere
giraal geld moet worden vervangen. Häring wijst erop, dat giraal geld de burgers tot een leven in
een „Orwellstaat“ dwingt, maar vergeet dat de dwang tot giraal geldt de enigste methode is om een
geldhervorming door een reset van het girale geld te organiseren. Om de vlucht in het baar geld te
verhinderen moet baar geld worden afgeschaft zonder dat de burgers de tijd krijgen om het
bedreigde girale geld in baar geld om te wisselen.
Men kan zich dus relatief goed tegen de komende bankencrash weren. Alleen kan de staat niet
toelaten dat men dit soort adviezen op grote schaal bekend maakt. Geen enkele krant, TV- of
radiozender zal op straffe van ontslagen of sluiting dit soort adviezen verbreiden. Men vindt deze
informatie alleen in het internet, zolang de censuur dit nog toelaat. Er komt een dag, dat dit soort
informatie van de beeldschermen verdwijnt.

9 Red Books
10 Jayant Bhandari in Jayant Bhandari - The Day Fiat Currency Became Worthless While Gold Was A Safe Haven
11 Bundestag: Gemeinsame Einlagensicherung für EU-Banken