You are on page 1of 11

REQUISITOIR (deel 2 – onderzoek Germanium)

OPENBAAR MINISTERIE

in de zaak tegen

G.R.M. Jamaloodin

parketnummers 500.00307/18 en 500.00519/14

Zitting Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao

10–12 juni 2019

1
Verdenkingen (kort):

FEIT 1 Germanium

verduisteren van ANG 450.000 subsidiegelden


geld op papier bestemd voor stichting ter verbetering sportveld in wijk Steenrijk
in zijn zak gestopt
gepleegd als ambtenaar, minister van Financiën
Curaçao
maart 2012 – januari 2015

FEIT 2 Germanium

valsheid in geschrift
gebruik gemaakt van valse facturen en offertes
om de verduistering van de subsidiegelden te verhullen
gepleegd als ambtenaar, Minister
Curaçao
maart 2012 – januari 2015

2
Verdenkingen (uitgebreid)

Feit 1.
(Germanium > (mede)plegen van verduistering van (subsidie)geld door een ambtenaar)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 maart 2012 tot en met 1 januari
2015 (noot indicatief ter info: subsidieverlening op 28-2-12, het laatste pinnen door Fobs 20-3-
14, de aangifte van januari 2015) te Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, als ambtenaar en/of een met enige
openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, (zijnde minister van Financiën),
opzettelijk (een hoeveelheid) geld, te weten een bedrag van (ongeveer) (in totaal) ANG.
450.000,- (subsidiegeld toebehorende aan (een in opdracht van verdachte opgerichte stichting)
FOBS DIVI DIVI), in elk geval geld en/of geldswaardig papier dat hij, verdachte, (telkens) in
zijn bediening (als ambtenaar en/of met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast
persoon) onder zich had, heeft verduisterd en/of (opzettelijk) heeft toegelaten dat dat door een
ander weggenomen of verduisterd is,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en aldaar (telkens) opzettelijk
een of meer geldbedrag(en) (al dan niet tijdelijk) onttrokken aan zijn/hun (ambtelijke)
bestemming door dit/deze geldbedrag(en) niet en/of niet tijdig en/of niet volledig af te (doen)
dragen aan die FOBS DIVI DIVI, althans af te (doen) storten bij een bancaire instelling en/of
geldtransportbedrijf,

terwijl hij bij het begaan van dit strafbare feit een bijzondere ambtsplicht als Minister van
Financiën schond danwel bij het begaan van dit strafbare feit gebruik maakte van macht en/of
gelegenheid en/of middel haar door haar ambt geschonken;

(artikel 2:348 jo 2:302 jo 1:116 jo 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

3
Feit 2.
(Germanium > (mede)plegen valsheid in geschrifte al dan niet door een ambtenaar)
hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2012 tot en met 1 januari 2015 te Curacao, tezamen en
in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van één of meer
valse of vervalste geschriften, te weten facturen en/of offertes en/of aanmaningen op naam van
Road and Building Construction Company N.V. (Hierna Robuco N.V.) ,

(elk) zijnde (een) geschrift(en) dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als
ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst en/of opzettelijk zodanig(e) geschrift(en)
heeft afgeleverd en/of voorhanden heeft gehad, terwijl hij en/of zijn mededaders (telkens)
wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die/dat geschrift(en) bestemd was/waren
voor zodanig gebruik,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) deze facturen
en/of offertes en/of aanmaningen telkens heeft/hebben opgenomen in de administratie van FOBS
DIVI DIVI en/of heeft verspreid/ laten verspreiden (aan de SOAB).

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in die facturen en/of offertes en/of
aanmaningen (telkens) een fictief en/of een te hoog bedrag voor werkzaamheden van
bovengenoemde bedrijf was vermeld en/of was opgenomen terwijl deze werkzaamheden niet
en/of gedeeltelijk en/of tegen een lager bedrag zijn uitgevoerd,

terwijl hij bij het begaan van dit strafbare feit een bijzondere ambtsplicht als Minister van
Financiën schond danwel bij het begaan van dit strafbare feit gebruik maakte van macht en/of
gelegenheid en/of middel haar door haar ambt geschonken;

(artikel 2:184 lid 2 jo 1:116 jo 1:123 Wetboek van Strafrecht)

4
Inleiding (en tevens de zaak in het kort):

Ter zitting van 18 april 2018 heeft verdachte verklaard: “ het had anders gekund”. Is dat een
bekentenis? Wat had er anders gemoeten? Hij verdachte had van geld moeten afblijven welk niet
van hem was. De bekentenis van gistermorgen (10-6-19) komt dus niet uit de lucht vallen voor
het OM.

Een aangifte werd op 21-1-15 gedaan door het Ministerie van Financien (na een onderzoek door
de SOAB) met als uitkomst mogelijke malversaties aangaande een subsidieverlening door dat
ministerie olv Jamaloodin voor het upgraden van een sportveld in Steenrijk. Het SOAB heeft
gerapporteerd dat de verrichtte werkzaamheden niet in verhouding stonden tot de verleende
subsidie. Het bleek later nog erger te zijn uit dat onderzoek, want er is niets gewerkt tenlaste van
de stichting die daarvoor door Jamaloodin was opgericht, maar het wel verrichtte werk is betaald
door DOW. Ook was er een indicatie vanuit SOAB van vervalste facturen. Wat blijkt?
Valsheden die gepleegd zijn in de boekhouding/administratie van de Stichting Fobs Divi Divi
omdat er vragen vanuit de SOAB gesteld werden. Dus antwoorden werden valselijk in elkaar
gezet door Jamaloodin (brieven/antwoorden/verantwoordingsverslagen/facturen etc. etc.).

Die uitkomsten van Soab kloppen en zijn na politieonderzoek in strafrechtelijke verwijten te


kwalificeren. Wat blijkt? Jamaloodin pakt 450.000 naf uit de staatskas.

Als de nood hoog wordt, betaalt Jamaloodin bijna alles terug. 5000 naf mist er nog zo stel ik
vast. Hij is dan al gevlucht naar het buitenland.

5
BEWIJSMIDDELEN: (in 4 delen)

(het geld verkrijgen)

*Jamaloodin regelt via een begrotingswijziging een machtiging eenmalige bijdrage d.d. 27-12-11
een subsidie (uitgekeerd 28-2-12 aan Fobs Divi Divi) van naf 450.000 (en hij komt daarmee voor
de buhne een verkiezingsbelofte van nadien na, het opknappen van het divi divi sportterrein).
Een stichting met een aantal stromannen wordt als instrument gebruikt. Stichting FOBS Divi
Divi wordt opgericht d.d.19-1-12. Welke pvb-stukken horen hier bij?

-aangifte / verzoek tot nader onderzoek van Minister van Financien Jardim. Subsidie is besteed
voor ander doel (het doel was Jamaloodin zelf zo kunnen we nu vaststellen). Hij voorziet de
aangifte van het Soab-onderzoek en overige bescheiden p. 27 e.v.

-de verklaringen van Martina en Winklaar (twee stromannen).

-de verklaring van Casablanca p. 844 e.v. ; nog zo’n stroman die zelf niets deed. Concreet:
“Jamaloodin vertelde mij dat de Stichting het sportcomplex wilde verbeteren. Ik was bestuurslid.
Ik heb helemaal niets gedaan. Die subsidieaanvraag is door Jamaloodin geregeld. Toen die tijd
was hij minister dus heeft hij alles zelf geregeld. Hij heeft me verteld dat hij alles geregeld had
en dat hij alles voor zijn rekening zou nemen. Heeft ook cheques uitgeschreven en ge-int.
Jamaloodin vertelde welk bedrag erop moest komen, we kregen er contant geld voor. Jamaloodin
kwam het geld halen”.

-pvb onderzoek digitaal beslag van Jamaloodin: p. 451. Zakelijk weergegeven met als uitkomst:
bemoeienis van Jamaloodin op dit dossier subsidie sportveld Steenrijk, waaronder vooral
communicatie met Martina.

6
(het geld innen)

*Cash wordt geint van de rekening Fobs Divi Divi in periode 11-4-12 tm 20-3 2014. Het geld
gaat allemaal naar Jamaloodin toe. Uit het pvb blijkt dit namelijk vanuit:

-een onderzoek van het bankrekeningnummer van Fobs Divi Divi (contante geldopnames) bij
Orco Bank. p 331 e.v.

-p. 436 e.v. de verklaring van Winklaar. “Ik had een functie maar heb nooit activiteiten verricht.
Hij heeft geld ge-int en gaf het aan Martina. Robuco NV zegt me niets”.

-verklaring Martina p. 829 e.v.. “Ik ben afhankelijk van Jamaloodin. Ik werd directeur van het
bestuur van Divi Divi. Hij zegt dat ik een cheque moeten maken, ik maak deze en geef deze aan
een werknemer. Ik kreeg het geld en gaf het aan hem (Jamaloodin)”.

(de valsheden)

*Er worden onder andere (meer malen) valse facturen/offertes/aanmaningen gemaakt en


uitgebracht door Robuco op verzoek van Jamaloodin. Robuco doet niets aan werk uitvoeren. Die
documenten gaan richting SOAB (onder andere). Dit blijkt uit:

-verklaring van Joubert p. 8080 e.v.. “Jamaloodin wilde – ik denk dat die geen Minister meer
was – het sportterrein laten opknappen. Ik heb offertes bij zijn bedrijf Speedy achtergelaten. 8
mnd tot een jaar later belde hij me op en vroeg me bewijs op te maken waaruit zou moeten
blijken dat de werkzaamheden al verricht waren. Ik heb kwitanties uitgeschreven om te doen
voorkomen alsof Stichting Divi Divi al betaald zou hebben aan Robuco. Jamaloodin vertelde mij
welke bedragen en welke data ik op de kwitanties moest vermelden. Er waren nog geen
werkzaamheden verricht. Later belde die dat ze niet werden geaccepteerd en dat ik originele
facturen moest opmaken. Hij vertelde me weer welke werkzaamheden en welke bedragen. Op
een later moment heeft hij mij gevraagd aanmaningen te maken. (Zelfde m.o.). De
werkzaamheden die we hebben verricht aan het sportveld hebben niets te maken met de stichting

7
Divi Divi. We hebben voorbereidende werkzaamheden verricht voor DOW, daarvoor zijn we
door DOW betaald. Jamaloodin wilde dat er een volleybalterrein voor zijn dochter zou komen op
dat terrein en dat er een afvoer bij de woning zou worden aangelegd. Dat was een prive opdracht.
Het werd met een factuur van Fobs Divi Divi afgedaan”.

(in verhoor 2 verschijnt Carlos Monk bij de kwitanties ophalen in beeld, die dit kwam regelen
voor Jamaloodin). Joubert: Ik heb dit gedaan omdat het zwaar was in 2012 en 2013. Ik had 27
mensen aan het werk. Daarbij komt dat Jamaloodin toch een gerespecteerd man is. Een
voormalig Minister.

NB Monk kan die inspanningen voor jamaloodin desgevraagd als getuige allemaal maar slecht
herinneren.

-de facturen zelf p. 142 e.v Robuco NV, offertes met rekeningen p. 221 e.v.

-het terugvinden van de (valse) bescheiden ten kantore van de verdachte p. 543 e.v. + (ook
digitaal) p. 756 e.v.

-het zich bevinden van die facturen in de Soab administratie.

(het de fout proberen recht te zetten)

*Jamaloodin betaalt d.d. 13-3-17 een bedrag terug richting de overheid van naf 445.000. (Dit op
het moment dat hij het land Curacao net al is ontvlucht). p. 787 e.v.

Dit terugbetalen geschiedt vanaf een bankrekening van verdachte uit Estland: misschien had de
Minister beter zijn geld kunnen parkeren op Curacao, want dit draagt hij namelijk uit naar de
burgers van het land als minister in een persconferentie reeds in april 2011 (vide zie zaak
Passaat). Dat Jamaloodin bankiert in een landen als Estland en vervolgens het politie/OM verwijt
dat we niet in kaart kunnen brengen wie Fonseca en anderen betaalt heeft in de zaak Maximus,
komt daarmee in een heel ander daglicht te staan. Duidelijk is daarmee andermaal dat
Jamaloodin beschikte over (oncontroleerbaar) veel contant geld.

8
*3 verhoren Jamaloodin bij de politie: zwijgrecht

Dus de eerste woorden van verdachte bij anvang van de starfzaak van gister, dit is mijn eerste
kans, is dus niet waar. Terugkomend uit Venezuela lag dit dossier gewoon ook klaar voor hem.

Ter zitting gister van 10 juni 2019 bekent verdachte. Zakelijk weergegeven. Hij wil
verantwoording nemen, heeft de valsheden gepleegd / laten plegen, heeft geld in eigen middelen
gestopt, heeft zijn geld gemengd.

*Terugbetalen was niet omdat hij dat wilde, maar omdat een ander (mw Martina zegt verdachte
ook ttz) dat van hem wilde zo blijkt uit het dossier. Die ander kreeg gedonder door het handelen
van Jamaloodin.

9
Concluderend:

Een bewezenverklaring vorder ik voor de feiten 1 en 2. Telkens (Jamaloodin) die intellectueel de


criminele plannen maakt en anderen voor het karretje spant daarin te participeren. En daarin ook
duidelijk leading en uitvoerend was, zo blijkt uit de bewijsmiddelen. Medeplegen derhalve van
die feiten, waarbij zijn rol als minister van belang was. Je weigert een eerzame minister niet als
die voorstellen doet en opdrachten geeft. Zijn macht en middelen door het ambt gegeven zijn hier
wederom misbruikt.

Ten aanzien van anderen verklaart hij gister: iedereen is een volwassen persoon. Jammer dat
anderen zo over mij denken. Op de opmerking van de rechter dat toch een minister dan mogelijk
iets fout heeft gedaan en wat hij daarvan vindt komt eerst geen reactie, alleen ik heb mijn schuld
bekent. De gunning is volgens alle procedures gelopen, verklaart hij. En pas als de rechter hem
bijna de woorden in de mond legt (vind ik), verklaart hij ik heb het ambt als minister geschaad,
dat was slecht. Maar even later weer, het was geen foute bedoeling…

Wat is deze verantwoording nu waard? Nunka/nada. Er valt tegen dit dossier ook niet te
ontkennen. Verantwoording had je kunnen nemen toen de SOAB aan de bel trok, ten tijde van de
krantenberichten of toen het OM de vervolging begon, zo stel ik mij voor. Het is ongelofelijk dat
die bekentenis gister komt, terwijl verdachte tot op de dag van vandaag ook gewoon vast zit voor
de zaak Germanium.

Het is daarmee in de ogen van het OM veel meer de rechter doen geloven “ kijk mij eens eerlijk
bekennen, dan gelooft de rechter me bij die andere feiten Passaat en Maximus misschien ook
wel”.

450.000 naf naar zich toe trekken en uiteindelijk 445.000 terugbetalen (5 jaar later). Daarmee is
de benadeling voor het land deels weggenomen achteraf. Maar de schade van het aanzien van het
land Curacao is andermaal beschaamd door een politicus die na 10-10-10 de kar moest trekken.
Verdachte was een zeer vermogend man, rijk geworden ook van heel veel eerdere opdrachten
door eerdere ministers aan hem gegund om werk voor de overheid te verrichten of onroerend
goed tegen aanzienlijke bedragen aan de overheid te verhuren. Je zou dus denken, geld genoeg.

10
Het eerzame van de functie Minister was blijkbaar niet voldoende, de auto, het aanzien, het niet
onaanzienlijk salaris. Neen, Je kan bij de koek (subsidie) en pakt die. Schaamteloos. Waar wegen
hadden kunnen worden aangelegd en monden hadden kunnen worden gevoed, wordt gepoogd
een sportveld voor zijn dochter aan te leggen met belastinggeld door velen betaald, zodat zijn
dochter lekker kan volleyballen, er geklust wordt aan het eigen huis van de verdachte. Hij trekt
andere mensen met zich me naar beneden in zijn criminele handelen.

En als dat al niet erg genoeg is mijnheer de rechter, komt er bij dat de man die zich zou moeten
schamen hiervoor geen enkel inzicht heeft gegeven in het kwalijke van zijn handelen. Zelfs
achteraf bekeken en bevraagd zit dat er niet in. Het had anders gekund. De verdere uitrol komt
nog is mijn droom. Dat is geen spijtbetuiging.

Duidelijk is dat de zaak Germanium qua onderzoek zijn beslag vond tot aan de zomer van 2016.
Hiermee had de zaak dus eerder aangebracht kunnen worden. Echter met verdachte op de
nominatie vanaf dat moment voor uitlevering is daar mee gewacht. Dat uitstel van deze zaak
heeft verdachte aan zichzelf te wijten met zijn vlucht naar het buitenland.

Het is in de zaak germanium – zo kan vast gesteld worden- niet voor het eerst was dat
Jamaloodin zijn positie als minister misbruikt en een valsheid pleegt (Passaat). Alleen pakte hij
nu ook geld uit de samenleving.

Met de bekentenis van verdachte kan je vaststellen dat alle mensen die tegen hem hebben
verklaard in Germanium door verdachte niet beticht worden van onwaarheid te hebben
gesproken.

De vaststelling is dat in zaken waarin de verdachte het met het OM niet eens is, dit radicaal
anders ligt.

Waarom zouden deze belastende mensen in de zaak Germanium de waarheid spreken (omdat
Jamaloodin bekent?...neen natuurlijk niet, omdat ze waarheid verklaren).

Waarom zouden de belastende getuigen in Maximus onwaarheid spreken. Die beoordeling is


uiteindelijk aan uw. Ik geeft het woord aan mijn collega voor de zaak Maximus en zoveel verder.

11