You are on page 1of 1

SILÊNCIO Padre João Baptista Lehmann

¬ bb c «« ««ˆ.« «« ««
Andante Religioso
«
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« ˆ
« « ˆ
« ««« «««
#ˆ.
“l =========================
& Ĵ«œ»»» l ˆ«œ»»
j ˆ.œ.»«»» »«»»œ̂ ˆ«œ»» ˆ.«_»»œ . «ˆ_»»œ l œ»»» »œ.»» œ̂»»» œ»» œ.»»» __œ̂«» l
“l p l » » » » l » » »» l
“l 1. Si - l lên - cio, si - lên - cio, o - l lhai o sa - crá - rio. A l
“l 2. O - lhai
l es - ta cha - ga a-
l ber - ta no pei - to. O-
l
“l ««j l «« «« «« « « « l « « « l
3. Je - sus, mi - nha vi - da, con - so - lo em meu pran - to. Meu
ˆ
« ˆ
« . « « « « « «
“l b c _Jœ» l _œ» _ˆ« _« ˆ« ««ˆ . «« l «œ»ˆ« #œ««ˆ» ..
»
œ . »
œ̂ œ
» »
œ . »
œ̂ » »
«œ̂»» «œ»»ˆ ««ˆ . ««« l
œ»» . œ̂»»
l? b
L“========================= »» l »» »» »» »» »» »» l » » » » » » l
« « « « « £« « « «
¬ bb «
«« «ˆ« . ««« «ˆ« ‰ . «k « «ˆ«œ» ««ˆ ««ˆ nˆ««« «ˆ« «ˆ.« ««
marcato

« « « « « « ˆ
« »
«
œ̂ œ»» Jœ»» œ»» œ»» . œ̂»» l
l& __«ˆ«»œ __««ˆ.»œ» . __ˆœ««»» _«ˆ«»œ» «ˆ.«_»»»œ . ˆ««_»»»œ l _»œ» œ.»»» »»» #œ»»»
“========================= K̂œ»»» l »» » » » » »
“l »» » » » l » f l £ l
“l por - ta se a - bre já l sai o Se- nhor. O- l lhai, seu sem - blan - te res - l
“l lhai co - mo e - ma - na do- çu - ra e un - ção.
l l
En- tre - mos, en - tre - mos, Je -
l
“l l « « « « l « « £ « « « « l
ú - ni - co en - can - to, mag- ne - te e - ter - nal. Eu que - ro em teu pei - to ter
« « « « « « « « «
ˆ«K» l nˆ««œ»» «ˆ«œ» «j
“l b #ˆ««œ» «ˆ« . «« «ˆ« «ˆ« . «« l «ˆ« ««œ.»»ˆ. «œ̂»» «ˆ«œ» ‰ . #œ«k » » « «ˆ« «ˆ.« «« l
l ? b »» œ.»»» œ̂»»» œ»»» »œ.»» œ̂»»» l œ»»» » » »»
L“========================= » l » » nœĴ»» œ»»» œ.»»» œ̂»»» l
»
£
£
¬ b b ««ˆ« ««« ««ˆ« ««« ««ˆ« ««ˆ« . ««« ««ˆ «««ˆ ««£ «« « « « ««ˆ« ««ˆ« . ««« ««ˆ« ‰ . ««k ˆ«
string.

l& œ»»» œ̂»» «Ĵœ»» œ»» œ.»» œ̂»» l «œ»»»


“========================= »»»œ œ̂»»« œ̂»»«« «ˆ«œ» «ˆ.«œ.» œ̂««» l œ» »œ. œ̂»» œ»»
» » »
» » » »
» » » » Kœ»»» l
“l » » » » »pl £ » » l » l
£
“l pi - ra a le - gri - a, che - l gue - mos, che - gue - mos, com l fé, sem te - mor, che - l
“l sus nos con - vi - da e a - li
l no - va vi - da te - rá o co - ra - ção.
l E a-
l
“l ««ˆ« ««ˆ« £ ««j l « « £ « « « «l « « « l
mi - nha mo - ra - da pra sem - pre ol - vi - da - da do mun - do fa - tal. Pra
« « « « « « « « «
ˆ«Jœ ˆ«œ» ˆ.œ«» . «œ̂» l «ˆ«»œ ˆ.««»œ . »««œ̂ ˆ« ‰ . Kk « « « «
“l b œ»» #œ»» «Ĵœ»» «œ»ˆ«» ««œ.»»ˆ. «œ̂«»» l ˆ«œ» ˆ«œ j
» » » » » » » »
œ»ˆ«»» l
l ? b » » » » » » l »»
L“========================= »» »» » » » l » » » œ»»
» l
£ £
« « £ « «
¬ b b «ˆ« «ˆ« ˆ«« «« «ˆ« « «Rall...«« «««ˆ . ««« ««ˆ ‰
«
«
“===================
l& œ»»» œ»»» Jœ̂»»» œ»»» «ˆ«»œ .. ««»œ̂ l ˆ«œ» œ» . œ̂» « ”
»» »» »» »» »» œ»»»
“l £ f l ”
“l gue - mos, che - gue - mos, com l fé, sem te - mor. ” Vanderlei Digitado por

“l l ”
li no - va vi - da te - rá o co - ra - ção. Jochem

“l «« £ «« _«««ˆ _««ˆ« . _«««ˆ l _«««ˆ «« «« «« ”


Fevereiro / 2010
««
sem - pre ol - vi - da - da do mun - do fa - tal.

“l b œ»» nˆ « ˆ
«
œ»»» j
«
Ĵœ»»» œ œ.» l œ»» ˆ«»»œ . œ̂»»« . ˆ
« ‰ ”
l? b
L“=================== » »
»» »» »
œ
»» l » » » œ»»» ”
£