You are on page 1of 18
ees: SURAH JUMLAH KE AYAT SURAH AL-MA’AARU 7 Surah Darjah-darjah Ketinggian a (Makkiyah) Dengan nama Allah ‘Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih Ayatayat dan Terjemahan 63 aby 55a, ja ju Oss \ dlogeel i @ gical anes HES Aerbe sys ae oul ialescs Oped PLease een 19 ‘“Seorang pemohon telah memohon (Qiamat) yeng tetap akan berlaku(t). Ke atas orang-oreng kafir yang tisda seorang pun dapat menolakkannya (2). lst ‘azab dari Allah yang mempunyal darjah-darjah yang maha tinggit3). Para malaikat dan roh (libri) akan nalk mengadsp- ‘Nye pada hari yang kadar panjangnya ialah lima puluh ribu tahun(@). Oleh itu, sabariah (wahal Muhammad) dengan Kesabaran yang efok(5).Sesungguhnya mereka memandang hari itu (Qiamat) jauh(6). Sedangken Kami memandangnya deket(7). Pada hart itu langtt menjad! (hancur) sepert’perak yang cein8). Dan gunung-ganeng (berterbangan) seperti ‘bulu-bulu(9). Dan” kawan akrab tidak —menanyakan kawannya."(10). Lote soe8 aay Me ps cihie RBs Ouch, Aes Oa, Ont NLS oss 56 w55 BB Sees oeselenocaaecy ‘Sedangian mereka. melt sts sama lah Orr yore ‘bersalah bercita-cta jika la dapat menebuskan dirnya dart ‘azab pada hari itu dengan anak-aneknya(11). Dengan istert dan seudaranya(12). Dengan kelvarganya yang ‘melindunginya( 13). Dan dengan penghuni-penghun! bumi seluruhnya, kemudian (a mengharapkan) tebusan ity dapat menyelematkennye(14). Tidak sekalckali _begitu! Sesungguhnye Nereke itu adalah api yang bemyala- nyala(15).Yang mencabut Kult Kepale(16). le memengail mereka yang _membelatangi dan berpaling (dari keimanan)(17). Dan mereka yeng mengumpulkan harta kekayaan kemuglan menyimpan(8). Sesungguhnya manus ity diciptakan dengan tabi‘at cepat gelisah(19). Apabila dia dlsentu kesushan da men amt cemas(20) dalalyogwaazaty Se Se a }yal esol Ost ules Anis Oy skesss egy bare So ais ph cetahgss RBH JUZU' KE-29 “Dan apabila ole disentuh kesenangan dla menjadi amat kikir(21), Kecuali mereka yang mendikan solat(22). Yang tekun ‘mengerjaken solat mereka(23). Dan mereka yang memperuntukkan sebahagian yang tertentu dari harta kekayean mereka(2d). Untuk orang yang meminta pertolengen dan orang yang susah(25).Dan mereka membenarkan Hari Balesanj26). Dan mereka yeng tokut epade ‘azab Tuhan_mereko(27).. Kerana sesungguhnya ‘azab Tuhan mereka tidak wejer dirasakan aman(2é). Dan mereka yang memelinare enggota kelamin mereka(25). Melainkan dengan Isterister! mereka atau hamba-hamba yang dimiliki mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela0y. edkitioiels Sap Aoi NG) eS ee S525 GSeade Ex => Chr sak OSE Bids c A Kis ou ah, eo Seal Aga sale Sy As ‘Oleh itu, siapa yang mencari eni'matan (seks) melebihi ‘ats alerts Soden pan penpav) Dn mereka jong maraare aranairamanah dn on frreaiay Dan ela yang member fester degen [jurash Bon mers yg amar sls mera) Masta. semuarye. akan ‘dmulakan cam” Syuge ‘urls ngepatanorngorng yang key tg gesa menuju ke arahmu?(36). Berpuak-puak dari kanan dan Eints7 adalah setop orang da mera ng dnasuhtan fe daa Synpanee) Tae seta bes Scsungguhiya Kan! can’ mereka dar! bon yong imerota keauiG3). Oley Aka bk port basumeah Gergen Tuten yong mort ratarah Tir dan raoreh Barat, bahawa sesungguhnya Kami amat berkuasa. “:(40). Ocinsnisnee ISIE SAS, WEE vi eZ SS ses Oates 8D SURAH AL-MA'AARI) G2 81 4 ee Wed arth Moyes. “Untuk menggantikan mereka dengan umat yang lebit Baik dari mereka den Kami tidak sekal-kali dapat dlemahken(41) Biarkanleh mereka _mengherungl kebatilan dan bermain- ‘main sehinaga mereka menemul hari mereka yang telah lenjkan kepada mereke(42). itu hari mereka keluar dari kubur dengon tergesa-gesa, seolah-olah mereka menuju kepada berhale-berhala yang dlsembshkan mereka(43) Sedangkan mata mereka tunduk kuyu olselubungi kehinaan. Ituleh hart yang telah djaniken kepada mereka (44). (Latar belakang dan pokok pembicaraan) Surah int merupakan satu siti _darl_siresir pengubatan secara beransur-ansur, lama, mendalam dan halus yang dituju untuk mengubati_saki-baki penyakit jahiliyah yang bersarang di dalam jiwa manusia sebagaimana yang dihadapi oleh Al-Qur'an di Makkah, dan mungkin akan dihadapinya di dalam mana-mana masyarakat jahillyah yang lain. Jahiliyah jahiliyah itu berbeza-beza pada paras permukaannya, tetapi tidak berbeza di paras dasar. la berbeza pada lahirnya sahaja, tetapi tidak berbeza pada hakikatnya. ‘Atau surah ini merupakan satu pusingan dari pusingen-pusingan perjuangan yang panjang dan sukar yang berlangsung dalam lubuk jiwa_manusia, fikusiku dan keladak-keladaknya. laity satu perjuangan yang lebih hebat dan lebih panjang dari perjuangan-perjuangan di medan perang yang diceburi oleh orang-orang Islam selepas itu. Begitu juga keladak-keladak dan saki-baki penyakit-penyakit jahiliyah itu adalah lebih besar dan lebih sukar dari kekuatan-kekuatan yang disediakan untuk menentang da'weh balk dalam —masyarakat- masyarakat jahillyeh zaman dahuly mahupun dalam ‘masyarakat-masyarakat jehiliyah zaman moden, Hakikat Alam Akhirat Dan Hakikat jiwa Manusta Hakikat pokok yang dibicarakan oleh surah ini ialah hakikat alam —Akhirat_ dan balasan-balasannya terutama ‘azab seksa yang akan diterima oleh orang- orang yang kafir seperti yang dijanjikan oleh AF Qur'an kepada mereka. Dalam proses menjelaskan hakikat itu, surah ini juga membincangkan hakikat jiwa manusia dalam masa menghadap! Kesusahan dan kesenangan, iaitu satu hakikat yang berbeza-beza pada jiwa yang beriman dan jiwa yang kosong dari iman, begitu juga ia membincangkan ciri-citi wa yang’ beriman seperti perasaannya, tindak-tanduknya dan balasan penghormatan yang akan diterimanya, Surah ini juga membicarakan tentang penghinaan- penghingan yang akan diterima oleh orang-ora yang ingkarkan Allah, Seterusnya surah