PRAKATA Alhamdulilah, syukur ke hadrat Allah S.W.T.

kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya telah memberi kekuatan dan ketabahan kepada saya untuk menyempurnakan kajian ini, walaupun beberapa kesusahan dan rintangan yang saya hadapi. Saya menyedari bahawa kajian ini tersusun bukan semata-mata hasil usaha sendiri melainkan bimbingan dan motivasi daripada semua pihak.

Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada En Ahmad Fashil @ Ahmad Fazil bin Zainal Abidin sebagai Pensyarah sabjek Morfologi Dan Sintaksis Bahasa Melayu atas daya usaha beliau memberikan tunjuk ajar dan bimbingan dalam menyiapkan tugasan ini. Saya juga merakamkan penghargaan yang sama kepada semua rakan yang turut memberikan tunjuk ajar serta bimbingan yang berguna. Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan tugasan ini. Meski pun kajian ini tidak begitu sempurna, diharapkan ia dapat bermanfaat kepada diri saya dan semua pihak yang membacanya. Akhir sekali, tidak lupa saya merakamkan terima kasih dan penghargaan istimewa buat suami dan anak-anak tersayang yang banyak membantu, memberi kerjasama , galakan dan sokongan kepada asaya untuk memastikan saya berjaya di dalam pelajaran. Semoga Tuhan membalas segala pertolongan dan kerjasama daripada anda semua. Sekian, terima kasih.

-i-

ISI KANDUNGAN

Muka surat. PRAKATA ISI KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 2.0 Latar belakang Objektif Batasan Kajian Kaedah Kajian i. ii. 1 2 3 4 5 6 7

Kajian Analisis Petikan 2.1 Definisi Morfologi Definisi Sintaksis 2.2 Analilis Teks.

3.0

Refleksi / Kesimpulan BIBLIOGRAFI

10 iii.

-ii-

Jadi fungsi bahasa yang paling dasar adalah sebagai alat berkomunikasi. yakni sebagai alat pergaulan sesama manusia dan alat untuk menyampaikan pemikiran.1 Latar Belakang (2 PERENGGAN/ 1MS) Bahasa merupakan satu ciri paling khas yang membezakan manusia dari makluk-makluk lain. 1995:19). hal persedirian. bagi menghayati dan melahirkan buah fikiran tentang ilmu pengetahuan. -1- . tatatingkat tatabahasa (morfologi dan sintaksis).1.kreatif dan tidak kreatif dalam penulisan bahasa serta memupuk daya perkembangan bahasa bagi kepentingan pendidikan dan kerjaya. kemasyarakatan dalam konteks rasmi . Kajian ini memberi pendedahan kepada pelajar untuk meningkatkan kecekapan berbahasa setaraf dengan intelek mereka dengan merangkumi aspek perkembangan bahasa. konsep atau juga perasaan (Chear dan Agustina. alat untuk menyampaikan fikiran .0 Pendahuluan 1. Ini juga bertujuan unuk berkomunikasi yang berkesan . dalam erti kata lain . gagasan . Salah satu ciri bahasa ialah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi.

3 Boleh berkomunikasi secara berkesan dengan penuh sopan dan menggunakan dinamika bahasa di samping mendayagunakan nilai murni masyarakat Malaysia. kosa kata .2. 1.2. 1. ejaan. ungkapan. .1 Menguasai kecekapan berbahasa setaraf dengan peringkat intelek di samping mengukapkan fikiran dengan bahasa yang betul. kemas.2. kita diharapkan akan dapat mengetahui tentang: 1. padat dan berkesan secara lisan dan bertulis. dan laras.2 Meningkatkan pengetahuan tentang tatabahasa dan kosa kata bahasa Melayu serta menggunakan secara berkesan dari segi sebutan. tatabahasa . intonasi.4 Mengetahui aspek pembentukan kata penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna.2.2 Objektif Melalui kerja kursus ini. 1.1.

-2- 1. Semua perkataan adalah morfem tetapi bukan semua morfem adalah perkataan kerana perkataan adalah bermakna. unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Imbuhan dibahagikan kepada empat jenis iaitu awalan. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis . Imbuhan merupakan morfem terikat yang diletakkan sama ada di awal. 1997). Morfem terikat tersebut lazimnya membawa makna kenahuan tertentu yang mengubah makna kenahuan kata baru yang terhasil (Kamus Linguistik. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. akhiran. Antara fokus utama imbuhan awalan kata nama. Imbuhan bermaksud unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan bentukbentuk lain yng menyebabkan perubahan makna nahunya. Dalam morfologi. keluaran Berita Harian ( 28 Oktober 2010 ). maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil. Perbincangan akan berkisar kepada aspek makna . pembentukan kata dan golongan kata. yang akan dibincangkan adalah berkaitan pembentukan kata berimbuhan . Maksud istilah morfem dan kata adalah berbeza dari segi Fungsi dan konsep. sisipan dan apitan. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. di tengah atau di akhir sesuatu kata akar atau kata dasar untuk membentuk satu kata baru.3 Batasan Kerja Kerja kursus ini membataskan kajian dalam bidang morfologi dan sintaksis . Bahan kajian yang akan digunakan dalam kajian ini diambil dari ruangan Minda Pengarang. Misalnya minum.

Segala maklumat berkaitan yang diambil daripada buku-buku. diolah.2.3 4.4 Susunan ayat. menggabungjalinkan idea-idea dan pandangan pelajar sendiri. 1.5 Konsep ayat ayat.2 Jenis-jenis ayat. merujuk laman web dan perbincangan . pasif ayat: 4. iaitu aktif dan ayat penerbitan seruan.-3 Sintaksis pula meliputi hal-ehwal susunan perkataan untuk membina frasa dan ayat. Di samping itu. . disusun. iaitu susunan biasa dan susunan songsang.2. dan digarap sebaik mungkin bagi menghasilkan kertas kerja yang bermutu. saya telah menggunakan kaedah ke perpustakaan. Pemeringkatan (i) (ii) Jenis-jenis ayat majmuk. juga daripada nota-nota kuliah yang diberikan oleh Tuan Pensyarah. iaitu ayat proses-proses ayat ayat majmuk tunggal majmuk gabungan. dan ayat majmuk campuran. dan aspek-aspek pembinaannya. 4. Bagi menyiapkan kajian ini. ayat majmuk pancangan. Antara aspek-aspek ayat yang perlu ditekankan termasuklah Binaan ayat. iaitu ayat penyata. ayat tanya. ayat perintah dan ayat 4. yang terdiri daripada subjek dan predikat.2.4 Kaedah Kajian.2. dianalisa.

Sampel kajian terdiri daripada 46 orang guru Bahasa Melayu yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu Tahap Dua di enam buah sekolah sekitar Kuching. didapati kanak-kanak menengah rendah berhadapan kesukaran dalam pembelajaran di sekolah kerana mereka tidak didedahkan pada bahasa tinggi yang terkandung dalam buku pelajaran yang digunakan di sekolah.  Akibatnya. kemiskinan ekonomi juga tidak dapat dinafikan kesan daripada kegagalan menguasai pengetahuan asas. . Sekolah-sekolah yang terlibat ialah BUKU berkualiti adalah satu bentuk persiapan minda kepada pembaca apabila input ilmu dalam bahasa yang teratur mempermudahkan proses pembinaan karakter melalui proses membaca.-4- Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan untuk melihat sikap dan masalah guru dalam pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan.  Kajian Basil menunjukkan kanak-kanak menengah atas yang didedahkan dengan bahan bacaan dan budaya bertutur dengan bahasa tinggi berbanding kanak-kanak menengah rendah yang terdedah kepada corak bahasa tempatan yang menggunakan laras bahasa yang rendah di rumah. Daya penerimaan lebih cepat meningkat kerana struktur bahasa yang dibentuk akan melalui proses pengukuhan kesan daripada pengulangan corak yang sama.  Kajian Basil memberi gambaran kepada kita bahawa jenis pertuturan yang digunakan oleh ibu bapa kepada anak dan bahan bacaan yang diberikan memberi kesan kepada pencapaian akademik mereka. Malah. potensi individu berkembang apabila penguasaan ilmu dapat dilakukan lebih cepat kerana buku yang ditulis dan dibaca di rumah menjadi prapersediaan kepada bahan bacaan lebih kompleks.  Daripada kajian ini. kanak-kanak ini secara langsung terperangkap dalam kemiskinan budaya dan kemiskinan ilmu yang menjadikan mereka tertolak ke belakang. • • • • • Didapati.

• Imbuhan Lengkap Mencipta Gaya Bahasa Lebih Indah . • Apabila tanggungjawab adab berbahasa tidak diangkat oleh penulis tempatan. Perkataan ‘mambang’ dikaitkan dengan gadis atau perempuan cantik. Tetapi ia perlu dilakukan demi memastikan ‘survival’ ilmu dan pemetaan pemikiran tempatan bertahan pada jangka masa panjang. • Banyak karya penulis tempatan yang berkualiti isinya melalui fasa kepupusan dalam industri buku tempatan. Lebih menakutkan lagi. iaitu mengambil kira keperluan menulis menggunakan bahasa Melayu tinggi. Pada sekitar tahun 1960-an perkataan ‘mambang’ adalah perkataan yang popular digunakan dalam filem Melayu. • • Acapkali. penulis tempatan sebenarnya berperanan secara langsung meletakkan pembaca pada hiraki lebih rendah. kajian ini membuktikan bahawa konteks sesebuah buku dan cara ia ditulis mempunyai kaitan yang rapat kepada penciptaan kedudukan hiraki sosial pembaca. maka karya mereka bertukar bukan sebagai ejen pembina bangsa. Karya yang ditulis membawa pembaca ke dalam kumpulan sosial yang rendah dan terus kekal dalam kelompok itu. penulis sama ada berbentuk fiksyen dan bukan fiksyen beranggapan. penulisan menggunakan bahasa pertuturan mempermudahkan kefahaman dan penguasaan ilmu oleh pembaca. sebaliknya menjadi pembunuh dalam senyap yang merosakkan kod budaya yang terkandung dalam sesuatu bahasa. Ia menjadi mitos yang dipegang oleh penulis tempatan yang percaya gaya penulisan seperti itu membantu mengembangkan karakter positif dan budaya fikir pembaca. Pada masa sama. Ia menjadi sebuah karya yang tidak relevan dan tertolak daripada fungsi asalnya iaitu memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Begitu berkuasa bahan bacaan yang dihasilkan sehingga mencipta realiti kepada pembacanya. buku yang ditulis hendaklah mematuhi adab berkarya. perkataan itu menjadi tidak relevan dan tidak diguna pakai seperti diungkapkan dalam dialog filem Melayu pada ketika itu. Penulis tempatan bukan saja berperanan memperbanyakkan judul buku tempatan. Semakin zaman berlalu. • Hasil kajian ini juga memberitahu kita bahawa karya yang ditulis dengan penggunaan bahasa pasar lebih memberi kesan buruk kepada pembaca. Malah.Jika dilihat dari perspektif dunia buku. Karya yang mati menjadi kerugian dalam proses pembinaan ilmu masyarakat. Keadaan ini berpunca apabila penulis tidak berkarya dengan adab bahasa yang disarankan. Kebanyakan penulis tempatan dalam pelbagai genre berhadapan sukar menukar rentak karya mereka apabila karya mereka sudah lama ditulis dengan rentak bahasa yang tidak sesuai dengan amalan bahasa Melayu tinggi. penggunaan bahasa pertuturan yang bercampur aduk dengan bahasa pasar yang dibawa ke dalam bentuk penulisan berhadapan dengan risiko jangka hayat karya yang pendek.

Sehubungan dengan itu. yang bertajuk ‘Matahari Di Hujung Malam’. namun ianya menjadi pilihan atau bahan rujukan disebabkan tema dan persoalan cerita ini yang menarik. • • Dalam kajian ini penulis akan membincangkan semua bentuk binaan ayat kausatif bahasa Melayu yang mungkin. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah diambil dari Kamus Dewan Edisi ketiga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. 1995 dan tiga buah novel iaitu Imam tulisan Abdullah .• • • • Bahasa Melayu Tinggi (BMT) adalah salah satu unsur yang wajib ada dalam gaya bahasa sastera. Kisah seorang guru yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti kemudiannya sanggup menyingkirkan pengorbanan isteri. anak. Kajian ini menghadkan hanya ragam bahasa Melayu yang telah dikemukan oleh Pendita tanah air terkenal iaitu Za’aba atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad. Bertemakan serta menyingkap persoalan manusia yang sememangnya lupa diri apabila mendapat sesuatu kesenangan. Salah satu aspek yang membezakan BMT daripada BMR (Bahasa Melayu Rendah) adalah penggunaan imbuhan. Kuala Lumpur. contoh-contoh berkaitan yang diberikan serta dinyatakan adalah berdasarkan sebuah novel karya Rejab F. Bentuk ini termasuklah yang didukung oleh kata dasar dengan imbuhan {me_(kan/i)} yang wujud dalam kata kerja transitif aktif. tahun dalam pasaran. Ibarat ‘sudah dapat gading bertuah tanduk tidak berguna lagi’.I. dan keluarga demi seorang yang lebih istimewa iaitu pensyarahnya sendiri. dihuraikan secara ringkas kepentingan atau keistimewaan atau kepentingan penggunaan ragam bahasa semasa berinteraksi. Walaupun di dalam buku ini mungkin tidak dapat memenuhi setiap klasifikasi ragam bahasa yang dikemukakan oleh Za’aba. maksudnya hanya penggunaan Bahasa Melayu Tinggi yang dapat menghasilkan ayat-ayat yang indah dibaca. Ayat-ayat yang tidak menggunakan imbuhan lengkap akan menghasilkan gaya bahasa seperti yang digunakan dalam novel-novel picisan. manakala BMR tidak menggunakan banyak imbuhan. Di samping itu penulis juga akan melihat bentuk kausatif bagi ayat yang mengandungi dua kata kerja seperti menendang masuk dan lain-lain lagi. Bagi menghuraikan setiap klasifikasi ragam bahasa oleh Za’aba ini. BMT menggunakan lebih banyak imbuhan. malah berpuluh-puluh. Novel-novel picisan tidak dapat bertahan berbelas-belas. Merujuk tulisan atau kenyataan beliau dalam karyanya ‘Ilmu Mengarang Melayu’ (1965).

1991 dan Hujan Debu oleh Rosmini Shaari. 1991. Kuala Lumpur. Kamus Dewan digunakan untuk penulis mengabstrak semua bentuk men_ yang berkemungkinan mendukung makna kausatif. Dari lebih kurang 3 000 contoh {men_} yang diperolehi. Manakala novel-novel digunakan untuk mendapatkan contohcontoh ayat bahasa Melayu yang bersifat kausatif. . sejumlah 843 perkataan dasar yang menerima imbuhan men_ yang mendukung makna kausatif. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Utusan Publications & Distribution Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. 1995. Empangan oleh Zakaria Ali..Hussain.

5 dan No. 2004 :43 berpendapat. 1. No. bentuk dan penggolongan kata. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. No. 2. 3.1 Definisi Morfologi dan Sintaksis Menurut Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu .Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. No. Taburan sampel seperti dalam Jadual 1. 6. morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur . Jadual 1. Manakala Abdullah Hassan pula menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am. No. proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan iaitu morfem dan kata.2007 : 117 . morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji .Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. 2004 :43 berpendapat.SRJK Chung Hua No.0 Kajian Analisis Petikan 2. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . Latar Belakang Responden Latar Belakang Bilangan Jantina Lelaki 9 Perempuan 37 Umur 20-24 tahun 2 25-29 tahun 4 30-34 tahun 12 35-39 tahun 11 40 tahun ke 17 atas Pengalaman mengajar BM 1-5 tahun 12 6-10 tahun 8 11-15 tahun 14 16-20 tahun 7 21 tahun ke 5 atas Latihan Terlatih 44 Tidak terlatih 2 Bidang pengkhususan BM sahaja 14 BM dan lain13 lain 17 Bukan BM 2. 4.

*Bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol. bentuk dan penggolongan kata.1985 :152.struktur . golongan kata.2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. *Melibatkan kajian tentang bentuk. Sehubungan itu. Siti Hajar Hj. stuktur dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.Noor. Menurut Raminah Hj.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya. stuktur dan binaan ayat serta hukum atau .Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu. dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ).Husin Abdul Aziz. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 : 121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya. 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan .Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat. bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd. Menurut Nik Safiah Karim(2008). sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.

kajian sintaksis juga melibatkan perbezaan binaan ayat melalui jenis ayat dan ragam ayat. ia berpotensi . Subjek dan prediket pula mempunyai unsurunsur. Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat.· Lihat contoh-contoh berikut dan kaji unsur-unsur (frasa) yang mendasari ayat. iaitu sama ada frasa nama (FN). iaitu unit-unit yang membentuk ayat. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah.rumus tatabahasa mengenai cara-cara penggabungan ayat. Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Ahmad mengulang kaji tatabahasa Frasa Nama Frasa Kerja FN + FN Cikgu ke sekolah Frasa Nama Frasa Sendi Nama FN + FS Fatimah amat rajin Frasa Nama Frasa Adjektif FN + FA Ah Chong seorang usahawan Frasa Nama Frasa Nama FN + FN Frasa § Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurangkurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. *Selain itu . Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. frasa kerja (FK). (ii) Bahagian subjek dan predikat. .

untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Ayat Unsur Bah. Subjek dan predikat mempunyai unsur-unsur. § Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. § Seperti yang diterangkan di atas. Perhatikan contoh di bawah: Subjek Subjek Bah. FK. Binaan Ayat Bahagian subjek dan bahagian predikat merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat dalam Bahasa Melayu. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. ada empat jenis frasa iaitu FN. Ayat Unsur Ah Tian guru senaman Tipah membeli gula Suara ketua pengawas itu serak-serak basah Munainady menoreh getah Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Ahmad mengulang kaji tatabahasa Frasa Nama Frasa Kerja FN + FN Cikgu ke sekolah Frasa Nama Frasa Sendi Nama FN + FS Fatimah amat rajin Frasa Nama Frasa Adjektif FN + FA Ah Chong seorang usahawan Frasa Nama Frasa Nama FN + FN Frasa Munainady menoreh getah . FA dan FS § Menurut binaannya.

FN + FS Pola Ayat Subjek Predikat FN + FN Abang . · Dapat menjadi ayat dasar pada ayat-ayat lain.Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Ahmad mengulang kaji tatabahasa Frasa Nama Frasa Kerja FN + FN Cikgu ke sekolah Frasa Nama Frasa Sendi Nama FN + FS Fatimah amat rajin Frasa Nama Frasa Adjektif FN + FA Ah Chong seorang usahawan Frasa Nama Frasa Nama FN + FN POLA-POLA AYAT DASAR · Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. · Daripada pola-pola ayat dasar itu terbit ayat lain iaitu: >AYAT TUNGGAL >AYAT PANJANG >AYAT MAJMUK >AYAT AKTIF >AYAT PENDEK >AYAT PASIF 4 pola ayat dasar: ~Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN) ~Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK) ~Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) ~Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS) Contoh pola ayat di atas adalah: FN + FN. FN + FK. FN + FA.

>Abang sulung saya Doktor >Doktor haiwan FN + FK Pelajar >Pelajar-pelajar Tingkatan 5 Berhimpun >Berhimpun di dewan besar FN + FA Anjing >Anjing peliharaan jiran saya Garang >Sangat garang FN + FS Bapanya >Bapanya yang baru bersara di hospital >dirawat di hospital daerah Dicatat oleh RAMLI BIN YAHYA di 06:10 KONSEP AYAT TERBITAN v Struktur permukaan berpunca daripada suatu ayat yang lain kecuali menyerupai ayat dasar. Contoh. Pengguguran FN sebagai subjek. Contoh. Daud memukul penjahat itu dan Daud menumbuk penjahat itu = Daud memukul dan menumbuh penjahat itu. Contoh.Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar = dia sangat pandai kerana rajin belajar. Contoh. v Proses gramatis melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah struktur memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Dia boleh menyanyi dan dia boleh menari = Dia boleh menyanyi dan menari. Penggunaan FN sebagai objek selepas KK yang membawa makna adjektif. Dua masih di kampung dan isterinya masih di kampung = Dia dan isterinya masih di kampung. Pengguguran subjek serupa dalam kata majmuk. Adik saya sangat rajin. Dia dipukul oleh bapanya = Dia dipukul. Contoh.Proses transformasi mengakibatkan pengguguran. Bendera Malaysia lambing negara dan lagu kebangsaan lambing Negara = Bendera Malaysia dan lagu kebangsaan lanbang Negara. FA yang serupa.awak semua pergi dari sini = pergi dari sini. FN yang serupa.= Adik Ali dan sepupunya belajar di England. FK yang serupa.penyusunan dan perluasan.Wujud pada peringkat struktur dalaman dan wujud dalam bentuk yang serupa. Pengguguran frasa predikat. TAJUK: PROSES PENERBITAN AYAT PROSES PENGGUGURAN v Pengguguran unsur-unsur daripada binaan ayat pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan tidak lagi wajib. Contoh. Kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Contoh. Contoh. Pengguguran kata bantu yang serupa. Adik Ali belajar di England dan sepupunya belajar di England. Pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. Contoh. Pengguguran oleh FN dalam ayat pasif. . Frasa Sendi Nama yang serupa. Penggunaan FN sebagai objek yang serupa.Adik Ali sangat rajin = Adik saya dan adik Ali sangat rajin. Contoh.

Budak itu cantik = Ali mengusik budak yang cantik itu. Ali memendang bola itu = bola itu di tendang oleh Ali. Contoh.kerana.kejadian itu sunguh menakjubkan kami = kejadian itu sunguh menakjubkan Pengguguran FN yang menduduki frasa relatif. Penyusunan semula melalui ayat songsang. Orang tua itu bapa saya. Proses pengabungan ayat melibatkan 2 konstituen yang sama. kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan = Bersenam boleh menyihatkan badan. Peluasan frasa predikat FN direlativisasikan berfungsi sebagai subjek. PROSES PELUASAN Penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu disebut peluasan ayat. Pengguguran KN yang berfungsi sebagai inti dalam FN FN penerangan bukan daripada kelas KN. Budak itu adik saya. Menggunakan kata hubung seperti dan. Dicatat oleh RAMLI BIN YAHYA di 06:14 Imbuhan merupakan morfem terikat yang diletakkan sama ada di awal. Mengakibatkan perubahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan.Ali sakit tenat = Dia melaporkan bahawa Ali sakit tenat.masa. Ali pergi ke sekolah. Contoh. Berdasarkan definisi tersebut. Ali mengusik budak itu.Osman pergi ke sekolah = Ali dan Osman pergi ke sekolah. Contoh. Contoh. PROSES PENYUSUNAN SEMULA Ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu.tetapi. Ali menghadiahi Ahmad sebuah buku = Ali menghadiahkan sebuah buku kepada Ahmad. Contoh. Penyusunan semula FN sebagai objek Mengandungi objek tepat dan objek sipi. syarat dan musabab.Budak itu membaca buku = Budak yang membaca buku itu adik saya. Morfem terikat tersebut lazimnya membawa makna kenahuan tertentu yang mengubah makna kenahuan kata baru yang terhasil (Kamus Linguistik. Peluasan melalui proses komplementasi Proses pengubahan ayat menjadi FN dan memancang pada ayat yang lain menghasilkan peluasan kepada ayat. Tidak membawa perubahan pada makna ayat.KN boleh digugurkan. Contoh. Berlaku melalui proses transformasi pasif.menghasilkan ayat terbitan bersifat peluasan. Contoh.Ayat akan di pancangkan. Penyusunan semula. dinyatakan bahawa fokus utama perbincangan kertas ini adalah berkaitan dengan imbuhan. Contoh. 1997). Perbincangan akan berkisar kepada aspek makna imbuhan awalan kata nama . jika dan walaupun. Peluasan FN sebagai subjek Diluaskan melalui pemancangan ayat relatif. Orang tua itu pergi ke sungai =Ke sungai orang tua itu pergi.Orang tua itu memakai serban = Orang tua yang memakai serban itu bapa saya. Peluasan dengan kata hubung. di tengah atau di akhir sesuatu kata akar atau kata dasar untuk membentuk satu kata baru. Contoh. Dia melaporkan sesuatu. Mengandungi keterangan tempat.

peN-. Asmah (1993). 3. Secara umumnya aspek makna yang ditonjolkan melalui penulisan buku tatabahasa mereka sememangnya memperlihatkan sumbangan yang begitu besar dalam penghuraian dan pemerian nahu bahasa Melayu 2.ini terutama yang berkaitan dengan aspek makna. Abdullah (1987).0 Refleksi / Kesimpulan BIBLIOGRAFI .2 Analilis Teks . Za’ba (1965). Hashim (1993) dan Nik Safiah et al. (1993) antara penahu yang ada membincangkan mengenai imbuhan peN.

serta contoh-contoh setiap klasifikasi ragam tersebut. kita akan dapat mengetahui tentang . Walaupun di dalam buku ini mungkin tidak dapat memenuhi setiap klasifikasi ragam bahasa yang dikemukakan oleh Za’aba. menggabungjalinkan idea-idea dan pandangan pelajar sendiri.Kuala Lumpur: Agensi Penerbitan.com/ebook/definisi+morfologi/ Hashim Hj. namun ianya menjadi pilihan atau bahan rujukan disebabkan tema dan persoalan cerita ini yang menarik. Bertemakan serta menyingkap persoalan manusia yang sememangnya lupa diri apabila mendapat . 1. Merujuk tulisan atau kenyataan beliau dalam karyanya ‘Ilmu Mengarang Melayu’ (1965).I. dihuraikan secara ringkas kepentingan atau keistimewaan atau kepentingan penggunaan ragam bahasa semasa berinteraksi.Musa. contoh-contoh berkaitan yang diberikan serta dinyatakan adalah berdasarkan sebuah novel karya Rejab F. Sehubungan dengan itu.pdftop. yang bertajuk ‘Matahari Di Hujung Malam’.http://www. dan digarap sebaik mungkin bagi menghasilkan kertas kerja yang bermutu. 1.(1990). Bagi menghuraikan setiap klasifikasi ragam bahasa oleh Za’aba ini. digunakan kaedah kepustakaan. Segala maklumat berkaitan yang diambil daripada buku-buku. diolah. bentuk-bentuk ragam bahasa seperti mana yang diutarakan oleh Za’aba. disusun.2 Objektif Berdasarkan kandungan kertas kerja ini.3 Kaedah Kajian Bagi menyiapkan kajian ini.4 Batasan Kajian Kajian ini menghadkan hanya ragam bahasa Melayu yang telah dikemukan oleh Pendita tanah air terkenal iaitu Za’aba atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad.Sintaksis Bahasa Melayu. Kamus Dewan(edisi ketiga) Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Di samping itu juga diperihalkan kepentingan penggunaan ragam bahasa dalam pertuturan khasnya dalam masyarakat Melayu. 1. Di samping itu. juga daripada nota-nota kuliah yang diberikan oleh Tuan Pensyarah. dianalisa.

pembentukan kata dan golongan kata. dan makna kata-kata tersebut. dan antara satu penutur dengan penutur lain. 1. 2. Dengan kata lain ragaman bahasa ini dapat dikatakan sebagai bahasa tertentu yang digunakan untuk menyatakan sesuatu maksud tertentu. Penggunaan sebenar berbeza antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. pilihan kata. Manakala ‘ragam’ bermaksud jenis. unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. wujud pelbagai keragaman dalam berbahasa. Dalam morfologi. Ibarat ‘sudah dapat gading bertuah tanduk tidak berguna lagi’. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. biasanya yang melibatkan sesuatu komuniti atau masyarakat. aneka atau macam. dan keluarga demi seorang yang lebih istimewa iaitu pensyarahnya sendiri.0 KLASIFIKASI RAGAM BAHASA Tidak ada bahasa manusia yang tetap. Kisah seorang guru yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti kemudiannya sanggup menyingkirkan pengorbanan isteri.sesuatu kesenangan. dari segi sebutan sesuatu bahasa. Pendek kata.Maksud istilah morfem dan kata . Semua bahasa manusia menunjukkan kelainan dalaman. adalah antaranya bermaksud ujaran. Buku ‘Ilmu Mengarang Melayu’ karya Pendita Za’aba yang diterbitkan pada tahun 1965. mendefinisikan sebagai beberapa jenis bahasa yang khas yang merupakan bahasa dalam karangan atau percakapan kerana menguatkan tujuan kata dan mempertajam hasilnya kepada faham pendengar dan pembaca. seragam mahupun tidak berubah-ubah. Dinyatakan di sini keragaman tersebut iaitu : Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis . pertuturan atau omong. menitipkan bahawa terdapat sejumlah lima belas ragam bahasa. malah dari segi pemilihan penggunaan ayat khususnya dalam menyampaikan sesuatu hasrat atau mesej atau untuk menyatakan tujuan-tujuan tertentu. anak.5 Definisi Konsep Bahasa sebagaimana yang didefinisikan berdasarkan perisian komputer ‘Kamus Eja Tepat’ edisi 1997. Oleh itu ‘ragam bahasa’ menurut Za’aba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu (1965).

kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem. Misalnya minum. Boleh mengubah makna sesuatu .adalah berbeza dari segi Fungsi dan konsep. misalnya. 2. kan. cuti. perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. mem. iaitu di dan minum. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkaaan. per. ber Tidak mempunyai makna. Morfem terikat/imbuhan Bentuk imbuhan. 2. tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu. Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut: Morfem Morfem bebas Morfem terikat 1. Morfem bebas Dapat berdiri sendiri. Sebaliknya. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num . maka kata-kata ini terdirid daripada satu unit atau satu morfem. sekolah. minum. Kesimpulannya. misalnya. periksa mempunyai makna sendiri 1.

.. Misalnya. Akhiran . Misalnya.kata. membaca. Morfem terikat/imbuhan pula boleh dibahagikan seperti berikut: Morfem terikat/imbuhan Awalan .an. permainan.Sisipan – diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar . menghafal. telapak (tapak).ditambah pada bahagian depan kata dasar.misalnya.Apitan ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar.ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar . imbuhan per……. dan seterusnya makna ayat.

hasil dapatan memperlihatkan bahawa suatu tindakan harus dilakukan untuk mempertingkatkan tahap penguasaan tatabahasa bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia . Secara keseluruhannya.Selain meningkatkan usaha pemantauan penggunaan bahasa agar bahasa kebangsaan diutamakan dalam majlis dan situasi rasmi negara. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa penguasaan tatabahasa bahasa Melayu di kalangan guru-guru pelatih tersebut adalah sederhana dalam komponen morfologi dan agak lemah dalam komponen sintaksis. . dan agar bahasa yang baik dan betul digunakan. usaha menggerakkan industri perbukuan negara dan minat membaca warga Malaysia perlu ditingkatkan bagi memastikan pemupukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara terus mekar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful