You are on page 1of 8

4th QUARTER Ano ang itinatag para sa

Friday, February 8, 2019 malawakang rehabilitasyon at


pangangalaga ng payaw?
7:00 – 7:20 – Teacher’s Preparation C. Pangwakas na Gawain
7:20 – 7:30 – Pagtataas ng Watawat 1. Paglalahat:
7:30 – 8:10 Paano mapapanatili na malinis at
maayos ang ating paligid?
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Tandaan:
Pinagsanib na Aralin sa EsP at Musika Dapat pangalagaan ang ating
kapaligiran.
I. Layunin: Pagmalasakitan natin ang mga
- Naisasagawa nang palagian ang pambansang yaman tulad ng Banawe
pagtulong sa pananatili ng kalinisan at Rice Terraces dahil pinakikinabangan
kaayusan ng paligid para sa mabuting ito ng lahing Pilipino.
kalusugan. 2. Paglalapat:
Iguhit ang Hagdan-hagdang Palayan
II. Paksang Aralin: Pagkalinga sa
Kapaligiran IV. Pagtataya:
Aralin 20: Banawe Rice Terraces Tapusin ang pangungusap. Piliin sa
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 ibaba ang katapusang bahagi nito.
pah. 16 1. Ang Hagdan-hagdang Palayan
Edukasyon sa Pagpapakatao ay_____________.
Teaching Guide ____ 2. Ito ay ganap nang natuyot at
ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. ____ nasira____________.
Alab ng Wikang Filipino 1 pah. 160-162 3. Dito nanggagaling ang
Kagamitan: larawan , tsart ng kwento pangangailangan sa pagkain ng mga
taong taga-hilagang Luzon kaya’t
III. Pamamaraan: ito’y tinatawag
A. Panimulang Gawain na__________________________.
1. Balik-aral: 4. Ang paggamit ng kemikal na
Ano ang malimit na nagiging sanhi ng pestisidyo at abono
pagbaha? ay___________________________________
Paano maiiwasan ang pagbabara ng __
mga basura sa mga kanal? 5. Ang Ifugao Rice Commission ay
2. Pagganyak: itinatag_______.
Tugma: a. dahil sa patuloy na pagtotroso at
Halina’t Mamasyal pagkakaingin
Bulkang Mayon, Bulkang Taal b. “Bigasan sa Luzon”
Baguio at Parke ni Rizal c. matatagpuan sa Ifugao
Bai-baitang na palayan d. upang mamahala sa paglutas ng mga
Ipinagmamalaki nitong bayan. suliranin ng Hagdan-hagdang Palayan.
e. nakasisira sa lupa.
Anu-anong magagandamng tanwin
ang nabanggit sa tugma? V. Kasunduan
Napuntahan mo na ba ang mga pook Gumuhit ng larawang nagpapakita ng
na ito? pangangalaga sa magagandang
3. Paglalahad: tanawin.
Iparinig/Ipabasa ang kwento:
“Banawe Rice Terraces” Banawe Rice Terraces
B. Pagtalakay:
Saang lalawigan matatagpuan ang Ang Hagdabn-hagdang Palayan sa
Banawe Rice Terraces? Banawe na matatagpuan sa lalawigan
Bakit ito tinawag na “Bigasan ng ng Ifugao ay itinuturing na bilang isa saw
Luzon?” along Kababalaghan ng Mundo (8
Ano ang tawag ng mga Ifugao sa Wonders of the World).
Banawe Rice Terraces?
Anu-ano ang mga dahilan kung bakit Maraming turista ang nagtutungo sa
ito ganap na nasira o natuyot? Banawe Rice Terraces upang makita ang
pambihirang tanawing itinayo ng mga
taga-Ifugao.
page 1 Grade 1 – Daily Lesson Plan
4th QUARTER II. PaksangAralin: Pangungusap na Pautos
Friday, February 8, 2019 at Pakiusap
A. Talasalitaan:
Tinatawag itong “Bigasan sa Luzon” dahil Naibibigay ang kahulugan ng mga
dito nanggagaling ang pangangailangan salita sa pamamagitan ng mga
sa pagkain ng mga mamamayan sa larawan, pagpapahiwatig, at
hilagang Luzon. pagsasakilos
B. Pagbigkas na Wika: Paglahok sa
Ang ilang bahagi ng payaw (tawag ng Talakayan Pagkatapos ng Kwentong
mga Ifugao sa hagdn-hagdang Palayan) Napakinggan
ay ganap nang natuyot o nasira. ito ay C. Pag-unawa sa Binasa: Naibibigay ang
dahil sa patuloy na pagtotroso at sanhi o dahilan ng mga pangyayari sa
pagkakaingin na naging sanhi ng kwento
pagkawasak ng suplay ng tubig na D. Kasanayan sa Wika: Pagtukoy sa
kailangan ng mga payaw. pangungusap na pautos
E. Kaalaman sa Alpabeto: Naibibigay
Ang paggamit ng kemikal na pestisidyo at ang unang titik ng bagay sa larawan.
abono ay nagpapasama sa uri ng lupa at F. Kaalaman sa Aklat at Paglimbag:
nagpapatigas dito. Pagkakaiba ng Titik sa Salita
G. Pagkilala sa Salita: Pag-ugnay sa mga
Ang patuloy na paglala ng lagay ng Salita sa Angkop na Larawan
Banawe Rice Terraces ay nagpapakita H. Grammar Awareness: Pagtukoy sa
lang ng kapabayaan ng pamahalaan sa panghalip na ginamit sa pangungusap
pambansang yaman. matagal nang I. Sanggunian: K-12 Curriculum Guide
iniulat ang pagkawasak nito ngunit MTB – MLE Teaching Guide p. ___
totoong mabagal ang pagkilos ng J. Kagamitan: tsart ng kwento,
kinauukulan para ito mabilis na mailigtas. pangungusap na pautos sa strip ng
cartolina
Itinatag ng dating Pangulong Ramos ang Alab ng Wikang Filipino 1 pah.379-390
Ifugao Rice Terraces Commission upang Likha 1 pah. 420-421
manguna sa malawakang rehabilitasyon Developing Reading Power 1 p. 69
at pangangalaga ng mga payaw.
III. Pamamaraan:
Ang nasabing komisyon ang A. Panimulang Gawain:
namamahala upang malutas ang mga 1. Balik-aral:
suliranin sa pook na ito, katulad ng Muling balikan ang mahahalagang
irigasyon, kalinisan, pagtotroso at iba pa. detalye sa kwentong “Naging
Magkaibigan”
Ang Banawe Rice Terraces ay Ilan ang mga tauhan sa kwento?
pambansang yaman na hindi Saan nangyari ang kwento?
mapapantayan. Ito ay ginawa ng ating Sino ang ayaw makipagkaibigan kay
mga ninuno na may layuning Cora?
pakinabangan at ikarangal ito ng ating Ano ang pangaral na ibinigay ni Rita kay
lahi. Sa ganito ring pananaw natin ito Joyce?
ganap na pag-iingatan at mamahalin. Para sa iyo, masaya ba ang may
kaibigan? Bakit?
CPL: = ___% 2. Pagganyak:
Laro: Pahulaan tungkol sa mga Tauhan
5 = _____ sa kwentong nabasa/narinig.
Sino siya?
4 = _____ Siya ang batang langgam na masarap
magluto.
8:10 – 9:00 Nagtrabaho siya bilang kusinera ng
BanghayAralinsa MTB-MLE anak ng hari.____
Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Siya ang may ari ng bilao na ginagamit
sa paglalako ng mga kakanin ng
I. Layunin: kanyang lola_________
Naiuugnay ang tauhan sa sinabi nito. Siya ang kakaiba at pinakamatalino sa
lahat ng mga kwago sa lugar ng mga
kwago._________
page 2 Grade 1 – Daily Lesson Plan
4th QUARTER “Pupunta tayo sa sa tindahan ng
Friday, February 8, 2019 sapatos.”
Nagpalakpakan ang mga bata sa labis
Siya ang batang ubod ng na tuwa.
tamad.______________ “Malapit na ang Pasko kaya ibibili ko kayo
Siya ang tumulong kay Leon para ng bagong sapatos.” dagdag pa ng
makaalis mula sa malaking nanay.
lambat.______________ “Puting sapatos ang gusto ko,” sabi ni
B. Panlinang na Gawain: Leni.
1. Paglalahad: “Itim na sapatos naman ang ibig ko” sabi
Basahin ang mga pangungusap mula naman ni Rico.
sa kwentong nabasa/narinig. Alamin Binili ng nana yang naibigang sapatos ng
kung sinu-sino sa mga tauhan ng kwento dalawa.
ang nagsabi ng mga sumusunod na Tuwang-tuwa sila.
pahayag. “Salamat po, nanay.” sabi nina Leni at
Gumamit ng cut-out ng tauhan at istrip Rico.
ng kartolina para sa pahayag na sinabi)
1. “Bakit ba hanggang ngayon ayaw 1. “Puting sapatos ang gusto ko,”________
mo pa ring mahaluan ang grupo natin?” 2. “Maghanda na kayo mga
(Zeny) bata”,________
2. “Cora, Sali ka sa amin.” (Rita) 3. “Salamat po, nanay______________
3. “Ayoko na! Ayoko na! Kung sinu-sino 4. “Pupunta tayo sa sa tindahan ng
kasi ang gusto ninyong isali sa grupo sapatos.”__________
natin.” (Joyce) 5. “Itim na sapatos naman ang ibig
4. “Ano ka ba naman, Joyce? Ayaw ko”______________
mo bang maragdagan ang iyong mga
kaibigan?” (Tina) V. Kasunduan:
5. “Huwag mo siyang yayain. Bago Gumawa ng komik strip na
lamang siya rito.”(Joyce) nagpapakita ng usapan nina Bong
2. Pagtalakay: Pagong at Mon Gorilya nang makapulot
Paano natin nababalikan ang mga sila ng puno ng saging.
mahahalagang detalye ng isang Gumamit ng speech balloon.
kwento? (sa pamamagitan ng pagtukoy
sa tauhan) CPL: = ___%
C. Paglalahat:Lahat ba ng kwento ay
may mga tauhan? 5 = _____
Tandaan:
Ang tauhan/mga tauhan ang 4 = _____
nagpapagalaw sa isang kwento.
Nakikilala ang tauhan/mga tauhan sa 9:00 – 9:40
pamamagitan ng kanyang sinasabi at Banghay Aralin sa Filipino I
ikinikilos. Pinagsanib na aralin sa Filipino at Araling
D. Pagsasanay: Panlipunan
Ipasakilos sa mga bata ang mga
pahayag na sinabi ng mga tauhan sa I. Layunin:
kwento. (Piliin ang “Best actress/actor Nakapagbibigay ng ilang angkop na
ayon sa galing ng pagkakagaya ng mga pang-uri para sa mga pangngalang
bata sa tauhan at sinabi nito. naibigay sa wikang Filipino.
(Bigyan ng premyo ang mapipiling bata.)
II. Paksa: Pang-uri
IV. Pagtataya: 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa
Pakinggan/Basahin ang kwento at iugnay Napakinggan: Nailalahad muli ang
ang tauhan sa sinabi nito. salaysay ng iba gamit ang mga payak na
Isulat sa patlang ang pangalan ng salita.
tauhang nagsabi ng pahayag. 2. Gramatika: Nagagamit ang
“Buying Shoes for Christmas”(Isinalin sa wastong pang-uri sa paglalarawan ng
Tagalog) sarili at mga kaklase.
“Maghanda na kayo mga bata”, sabi ng Sanggunian:
nanay. K-12 Filipino I Patnubay ng Guro (Q 3 & 4)
pah. 11-13
page 3 Grade 1 – Daily Lesson Plan
4th QUARTER
Friday, February 8, 2019 CPL: = ___%

Kagamitan: mga pangalan ng mag- 5 = _____


aaral na nakasulat sa papel.
4 = _____
III. Pamamaraan:
1. Paunang Pagtataya: 9:40 – 9:45 Handwashing
Ano ang tawag sa mga salitang
naglalarawan o nagsasabi ng katangian, 9:45 – 9:55 RECESS
kulay, dami o bilang, hugis, laki, amoy at
lasa? 9:55 – 10:00 Handwashing

2. Tunguhin 10:00 – 10:40


Sabihin: Ngayong araw tayo ay ARALING PANLIPUNAN I
magkakaroon ng isang laro gamit ang I. LAYUNIN:
mga pang-uri. Nailalarawan ang isang araw sa
paaralan.
3. Tukoy-Alam:
Magpakita ng larawan at hayaang II. PAKSANG-ARALIN: Ang Aking Paaralan
ilarawan ito ng mga bata gamit ang A. Aralin 1: Pagkilala sa aking
pang-uri. Paaralan
Hal. bulaklak – pula B. Sanggunian:
sapatos- matibay Araling Panlipunan Curriculum Guide
pah. 10
B. Paglalahat: Teacher’s Guide pp.
Ano ang tawag sa mga salitang Activity Sheets pp.
nagsasabi ng mga katangian , kulay, C. Kagamitan:
dami o bilang, hugis, laki, amoy at lasa? larawan
Tandaan: D. Integrasyon ng aralin sa ESP, Art at
Ang mga salitang nagsasabi ng Filipino
katangian, kulay, dami o bilang, hugis,
laki, amoy at lasa III. PAMAMARAAN:
ay tinatawag na salitang naglalarawan o A. Panimulang Gawain:
pang-uri. 1. Balik-aral:
Inilalarawan ng mga ito ang mga Hulaan mo?
pangngalan at mga salitang pamalit Siya ang nagtatanim ng palay at
sa pangngalan. gulay.
Siya ang nagtuturo sa mga bata ng
C. Kasanayang pagpapayaman: pagbasa at pagsulat.
Magpatayo ng limang bata sa harap at 2. Pagtsetsek ng Kasunduan
gamit ang pang-uri hayaang ilarawan 3. Pagganyak:
ang bawat isa ng mga kaklase. Ikahon ang mga gawain mo sa
paaralan.
IV. Pagtataya: nagbabasa nagsusulat naglalaro
Laro: Bumunot ng pangalan ng kumakain
kaklase, tapos maghanda ng 3 pang-uri nagtatapon ng basura nakikipag-
upang ilarawan ang kaklase na nabunot away
mo at pahulan sa klase. Kung sino ang
makahula nang tama ay siya namang B. Panlinang na Gawain:
bubunot at magpapahula hanggang 1. Paunang Pagtataya:
lahat ng bata ay mabigyan ng Itanong:
pagkakataong magpahula at magamit Gaano ka kabala sa paaralan?
ang pang-uri sa paglalarawan. 2. Paglalahad:
Pakinggan ang sulat ni Ria sa
V. Kasunduan: kanyang talaarawan.
Alamin: Mahal kong talaarawan,
Ano ang madalas na dahilan kung bakit Napakasaya ko ngayon Lunes sa aming
nagkakaroon ng pagdiriwang o handaan paaralan.
sa inyong tahanan?
page 4 Grade 1 – Daily Lesson Plan
4th QUARTER Sumulat ng isang linggong karanasan
Friday, February 8, 2019 sa iyong talaarawan.

Noong umaga, kami ay pumila at umawit 10:40-11:30


ng “Lupang Hinirang”. Marami kaming LESSON PLAN IN ENGLISH
pinag-aralang aralin. Nakasagot ako sa INTEGRATION OF MATH AND ARTS
mga tanong ng guro ko. Aktibo akong
nakisali sa mga pag-awit, pagsayaw at I. Objectives:
pagtula. Identify one’s favorite fruit and vegetable.
Noong rises, hinatian ko ng baon kong
tinapay ang aking katabi. II. Subject Matter: Identifying favorite
Pagkatapos ng mga aralin, agad akong fruits and vegetables and names of
umuwi dahil iyon ang bilin ng aking different foods.
nanay. Materials: paper for Art activity
Napakasaya talagang mag-aral.
Nagmamahal, III. Procedure:
Ria A. Activating Prior Knowledge:
Grouping Fruits and Vegetables
3. Pagtalakay: Put all pictures of fruits in column A and
Sino ang bata sa kwento? all the pictures of vegetables in column B.
Paano niya inilarawan ang isang araw sa
paaralan? B. Presentation:
Ganun din ba ang ginagawa mo sa A. Listening to a short story.
inyong paaralan? Masaya ka rin ba sa I am Alex and this is my favorite fruit.
iyong paaralan? (mango)
I also have favorite vegetable. It is
4. Paglalahat: eggplant.
Bakit ka nag-aaral? B. Discussion:
Tandaan: What is Alex’s favorite fruit/vegetable?
Nag-aaral ang isang bata upang matuto Do you have your favorite fruit and
siyang bumasa, sumulat, bumilang, vegetable , too?
umawit, sumayaw , gumuhit at higit sa Can you draw your favorite
lahat ng kagandahang-asal. fruit/vegetable?
At para rin matupad ang ating mga
parangap sa buhay. C. Modeling:
Ang bawat araw sa paaralan ay dapat Call pupil one by one to tell his/her
na maging kapakipakinabang. favorite fruit/ vegetable.
Sentence Pattern: My favorite fruit is
5. Paglalapat: _______.
Buin ang kwento sa paaralan mula My favorite vegetable
umaga hanggang hapon. is______.
Sa umaga ako ay ______________.
Sa rises ako ay ________________. D. Conceptualization:
Sa oras ng klase ako ay __________. Each one of us has his/her own favorite
Sa oras ng uwian ako ay _________. fruit/vegetable.
Masaya ako ngayong araw na ito dahil
________________________________. E. Guided Practice:
Pupil draws his/her favorite
IV. Pagtataya: fruit/vegetable.
Sumulat sa iyong talaarawan ng isang
araw na kaganapan sa paaralan. IV. Evaluation:
Mahal kong talaarawan, Color only the food.
pineapple grapes french-fries top
Nagmamahal,
biscuit shoes pencil carrot squash

----------------- V. Assignment:
Draw 5 fruits and 5 vegetables that you
V. Kasunduan: like more than the other foods.

page 5 Grade 1 – Daily Lesson Plan


4th QUARTER
Friday, February 8, 2019

CPL: = ___% 2. Balik-aral:


Kumuha ng isang papel. Itiklop sa
5 = _____ apat na bahagi.
Kulayan ang isang bahagi.
4 = _____ Ano ang tawag sa kinulayang mong
bahagi?
Afternoon Session ½ ba o ¼? Bakit?

12:45 – 1:00 Toothbrushing 3. Pagganyak:


Awit:
1:00 – 1:30 SRT Number problems (2x)
We can solve (2x)
I. Notes important details of the story read We don’t need to write them
to We can give the answers
Right away (2x)
II. Noting Details
Creative Reading B. Paglalahad:
May 6 na ibon na nakadapo sa bakod.
III. 1. Pre-reading activities Tatlo sa mga ibon ay maya.
Anong bahagi ng pangkat ang maya?
2. During Reading Activities (ipaguhit at hatiin para makuha ang
bahaging tinutukoy)
3. Post Reading Activities
C. Pagsasagawa ng Gawain:
1:30 – 2:30 Gawain:
Banghay Aralin sa Matematika May apat na maya ang nakadapo sa
puno. Isa sa mga maya ay lumipad.
I. Mga layunin: Anong bahagi ng pangkat ang naiwang
- Nahahati ang laman ng set ng mga nakadapo?
bagay sa apat na pangkat na may
magkasindaming bilang para ipakita D. Pagproseso sa Resulta ng Gawain:
ang sangkapat na bahagi ng set. Ilan ang nakadapong maya?
Ilan ang lumipad?
II. Paksa Ilan ang naiwang nakadapo?
A. Aralin 11: Paghihiwalay ng mga
Pangkat ng Bagay sa Dalawa at Apat na F. Paglalahat
Hati/Parte Paano natin nakukuha ang ½ o ¼ ng
B. Sanggunian: Gabay sa Pagtuturo pah. pangkat ng mga bagay?
Curriculum Guide pah. Tandaan:
12 Makukuha natin ang kalahati/ika-apat na
Pupils’ Activity Sheet pp.____ bahagi (1/2/1/4) ng pangkat ng mga
Lesson Guide in Mathematics 1 pp. 260 bagay sa pamamagitan ng paghahati sa
C. Kagamitan: pamilang laman ng set sa dalawa/ apat na pantay
D. Pangunang Konsepto at Kakayahan: na parte.
Nahihinuhang konsepto : Paghahati ng
Set ng Bagay sa Ika-apat na Hati/Parte G. Paglalapat:
Pagpapahalaga: Paghahati nang Bilugan ang mga bagay para ipakita
pantay ang hatimbilang.
½ - 2 atis
III. Pamaraan ¼ - 4 na mais
A. Panimulang Gawain: ½ 4 na mangga
1. Paghahanda: ¼- 4 na bayabas
Anong hatimbilang ang ½ - 4 na kasoy
ipinakikita ng may kulay na bahagi sa
bawat pangkat? ½ o ¼ IV. Pagtataya:
Lutasin:
1. May 18 desk sa silid-aralan.
page 6 Grade 1 – Daily Lesson Plan
4th QUARTER Paano nalaman ang laman ng kahon?
Friday, February 8, 2019 Ano ang tumulong sa iyo para mahulaan
ito?
Kalahati ng desk ay bago.
Ilang desk ay bago? B. Panlinang na Gawain:
1. Paglalahad:
2. May 12 na mangga sa basket. ¼ ng Basahin muli ang mga paraan ng
mangga ay berde. Ilang mangga ay pangangalaga sa tenga. Isa-isang
berde? talakayin at ipapapaliwanag sa mga
bata kung naiintindihan at ginagawa nila
V. Kasunduan: ang mga ito.
Iguhit at kulayan para ipakita ang:
2/4 2. Pagtalakay:
4/8 Paano natin maiiwasan ang pagkakaroon
ng mga karamdaman ito?
CPL: = ___% Alamin Natin:
Mga Paraan ng Pangangalaga sa Tenga
5 = _____ 1. Linisin ang tainga sa labas na bahagi
gamit ang bimpo o malambot na tela.
4 = _____ 2. Iwasang malagyan ng maliliit na
bagay ang loob ng tenga.
2:30 – 3:10 3. Gumamit ng cotton buds sa paglilinis
Banghay Aralin sa HEALTH ng loob ng tenga. Huwag gagamit ng
Pinagsanib na aralin sa Science at Art matulis na bagay.
4. Kumunsulta sa doctor kung may
I. Layunin: kakaibang nararamdaman sa tenga.
- Naipaliliwanag ang mabuting 5. Iwasan ang pakikinig sa sobrang lakas
paraan ng pangangalaga sa tenga na tugtog.

II. Paksa: Personal Health C. Paglalahat:


A. Health Habits and Hygiene: Paano natin mapangangalagaan ang
Pangangalaga sa Tenga ating tenga?
B. Kagamitan: larawan ng tenga Tandaan::
C. Sanggunian: K-12 Health Curriculum Ang ating tenga ay mahalagang bahagi
Guide p. 9 ng ating katawan na dapat nating
Teacher’s Guide pp. 6-7 pangalagaan.
Pupils’ Activity Sheet pp. ______ Dahil sa ating tenga naririnig natin ang
mga nagyayari sa ating paligid.
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain: D. Paglalapat:
1. Balik-aral: Sabihin kung kaaya-aya o di-kaaya-aya
Gawain: Naririnig mo ba Ako? ang tunog:
Patakpan sa mga bata ang kanilang awitin
tenga. iyak ng bata
Tumawag ng isang bata para tumula sa kulog
harap ng klase habang nakatakip ang lakas na tambutso ng motor
tenga ng lahat.
Ipaulit sa mga bata ang sinabi o binigkas IV. Pagtataya:
ng bata sa harap. Bilugan ang titik ng tamang sagot.
Itanong: Bakit hindi ninyo maulit ang 1. Gumagamit tayo ng bimpo sa
kanyang sinabi? paglilinis ng labas na bahagi ng tenga
Gaano kahalaga ang ating mga tenga? dahil:
a. sensitibo ang ating tenga
2. Pagganyak: b. malaki ang ating tenga
Hulaan Mo. c. matigas ang ating tenga
Maghanda ng isang kahon. Lagyan ng 2. Iniiwasan nating makinig sa sobrang
bagay na nakakalikha ng tunog . Hal. lakas ng mga tunog o huni sa paligid
barya dahil:
Hayaang kalugin ng mga bata at hulaan a. makakasama ito sa ating pandinig
ang nasa loob nito.
page 7 Grade 1 – Daily Lesson Plan
4th QUARTER
Friday, February 8, 2019

b. makakapagpalakas ito sa ating mga


tenga
c. magiging maliksi tayo sa pagsunod sa
panuto
3. Iniiwasan nating maglagay ng
matutulisat maliliit na bagay sa loob ng
ating tenga dahil maaari itong maging
sanhi ng:
a. pagkabulag
b. pagkabingi
c. pagkalumpo
4. Kung may problema tayo sa ating
tenga humingi tayo ng tulong sa ___para
tayo ay magamot.
a. nars b. dentista c. doctor
5. Dapat nating pangalagaan ang ating
tenga dahil ito ay
a. dalawa lang
b. malaki lang
c. lubhang mahalaga

V. Kasunduan:
Humanda sa Ear Inspection bukas.

CPL: = ___%

5 = _____

4 = _____

3:10 – 4: 30 – Remedial Instruction


4:30 – 4: 50 – Supervised Activities
4:50 – 5: 00 – Pagbababa ng watawat

page 8 Grade 1 – Daily Lesson Plan