You are on page 1of 48

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
TEMA 1: 5.
Minggu 1:
2-4 Jan 2019 KEKELUARGAAN 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK:
memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Kasih sayang
UNIT 1 menyebut dengan betul dan KB : Mengecam
HP
PKJR:1.1.1 TAJUK : Keluarga tepat: 1. Quiz Quiz Trade
Cergas i. Ayat tunggal Kontekstual : Menghubung
kait
EMK:
Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan Nilai murni : Kebersihan
Suria Pagi memahami sebutan yang betul dan fizikal dan mental
intonasi yang sesuai:
i. Ayat tunggal dan ayat KB : Mengecam 2. Take Off Touch
majmuk Kontekstual : Menghubung Down
Tajuk kecil: kait
Bantu-membantu 3.1 Asas menulis
di Dapur 3.1.1 Menulis secara mekanis EMK:
menggunakan tulisan Nilai murni : Kasih sayang
berangkai dalam bentuk: KB : Mengecam
Tajuk kecil: i. Huruf 3. Inside – Outside
Butang Kenangan 4.1 Mengaplikasikan Kontekstual : Menghubung Circle
unsur keindahan dan kait
kesantunan bahasa 4.1.1 Bercerita dengan EMK:
Tajuk kecil: dalam bahan sastera menggunakan gaya bahasa Nilai murni : Kerjasama
Siapa Pantas? yang indah dan santun: KB : Menjana idea
i.Simpulan bahasa Kontekstual : Verbal
Tajuk kecil: 5.1 Memahami fungsi linguistk
Kenangan Indah dan menggunakan
semasa Bercut golongan kata mengikut 5.1.1 Memahami dan EMK: 4. Peta i-Think
konteks menggunakan golongan kata Nilai murni : Kerjasama (Peta Pokok)
nama mengikut konteks: KB : Menghubung kait
i. Kata nama am, Kontekstual :Mengenal
ii. Kata nama khas past

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
TEMA 1:
KEKELUARGAAN 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK:
Minggu 2: memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Kasih sayang
7- 11 Jan 2019
UNIT 1 menyebut dengan betul dan KB : Mengecam
TAJUK : Keluarga tepat: 1. Quiz Quiz Trade
HP
PKJR:1.1.3 Cergas i.Ayat tunggal Kontekstual : Menghubung
kait
2.1 Asas membaca dan EMK:
Tajuk kecil: memahami 2.1.1 Membaca dengan Nilai murni : Kebersihan
Suria Pagi sebutan yang betul dan fizikal dan mental
intonasi yang sesuai: 2. Take Off Touch
Tajuk kecil: i.Ayat tunggal dan ayat KB : Mengecam Down
Bantu-membantu 3.1 Asas menulis majmuk Kontekstual : Menghubung
di Dapur kait

Tajuk kecil: 3.1.1 Menulis secara mekanis EMK:


Butang Kenangan menggunakan tulisan Nilai murni : Kasih sayang
berangkai dalam bentuk: KB : Mengecam 3. Inside – Outside
4.1 Mengaplikasikan i.Huruf Circle
Tajuk kecil: unsur keindahan dan Kontekstual : Menghubung
Siapa Pantas? kesantunan bahasa kait
dalam bahan sastera 4.1.1 Bercerita dengan EMK:
Tajuk kecil: menggunakan gaya bahasa Nilai murni : Kerjasama
Kenangan Indah yang indah dan santun: KB : Menjana idea
semasa Bercut 5.1 Memahami fungsi i.Simpulan bahasa Kontekstual : Verbal
dan menggunakan linguistk
golongan kata mengikut 4.Peta i-Think (Peta
konteks 5.1.1 Memahami dan EMK: Pokok)
menggunakan golongan kata Nilai murni : Kerjasama
nama mengikut konteks: KB : Menghubung kait
i.Kata nama am, Kontekstual :Mengenal
ii.Kata nama khas past
Minggu 3: UNIT 2 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam 6.
14-18 Jan 2019
TAJUK : Kejayaan memberikan respons sebutan, memahami dan EMK:

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Keluarga menyebut dengan betul dan Nilai murni : Kerjasama 1. Fan N Pick
HP Tajuk kecil: tepat: KB : Mengecam
PKJR:1.1.3 Kejayaan Kita ii. Ayat majmuk
Bersama 2.1 Asas membaca dan KP : Verbal linguistk
Tajuk kecil: memahami 2.1.1 Membaca dengan EMK:
Kilang Batk sebutan yang betul dan Nilai murni : Berusaha
Nenek intonasi yang sesuai: Keusahawanan
Tajuk kecil: 3.2 Menulis perkataan, ii. Perenggan
Usaha Gigih frasa, dan ayat yang KB : Menghubung kait
Datuk bermakna 3.2.1 Membina dan menulis: BCB: Bacaan luncuran 2. Round Table
Tajuk kecil: i. Ayat 3. Gallery Walk
Mari Bersepakat 4.1 Mengaplikasikan EMK:
unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita dengan Nilai murni : Kerjasama
Tajuk kecil: kesantunan bahasa menggunakan gaya bahasa KB : Menjana idea
Kita Boleh! dalam bahan sastera yang indah dan santun: Kontekstual : Menghubung
ii.Simpulan bahasa kait
Tajuk kecil: 5.1 Memahami fungsi 4. 1 Stay 3 Stray
Mari Cuba dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan EMK:
golongan kata mengikut menggunakan golongan kata Nilai murni : Kerjasama
konteks nama mengikut konteks: KB : Menjana idea
iii. Kata gant nama KP : Verbal linguistk
5.1 Memahami fungsi KMD : Meramal
dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan
golongan kata mengikut menggunakan golongan kata EMK:
konteks nama mengikut konteks: Nilai murni : Kerajinan
iv. Penjodoh bilangan KB : Mencirikan
Kontekstual : Menghubung
kait 5. Peta i-Think
EMK: (Peta
Nilai murni : Rajin Bulatan/Peta
KB : Menghubung kait Buih)

Kontekstual : Mengalami
UNIT 2 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Minggu 4: 21- TAJUK : Kejayaan memberikan respons sebutan, memahami dan EMK:
25 Jan 2019
Keluarga menyebut dengan betul dan Nilai murni : Kerjasama 1. Fan N Pick
Tajuk kecil: tepat: KB : Mengecam
HP
PKJR:1.1.3 Kejayaan Kita iii. Ayat majmuk
Bersama 2.1 Asas membaca dan KP : Verbal linguistk
Tajuk kecil: memahami 2.1.1 Membaca dengan EMK:
Kilang Batk sebutan yang betul dan Nilai murni : Berusaha
Nenek intonasi yang sesuai: Keusahawanan 2.Round Table
Tajuk kecil: 3.2 Menulis perkataan, iii. Perenggan
Usaha Gigih frasa, dan ayat yang KB : Menghubung kait 3.Gallery Walk
Datuk bermakna 3.2.1 Membina dan menulis: BCB: Bacaan luncuran
Tajuk kecil: i. Ayat
Mari Bersepakat 4.1 Mengaplikasikan EMK:
unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita dengan Nilai murni : Kerjasama
Tajuk kecil: kesantunan bahasa menggunakan gaya bahasa KB : Menjana idea
Kita Boleh! dalam bahan sastera yang indah dan santun: Kontekstual : Menghubung 4.1 Stay 3 Stray
ii.Simpulan bahasa kait
Tajuk kecil: 5.1 Memahami fungsi
Mari Cuba dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan EMK:
golongan kata mengikut menggunakan golongan kata Nilai murni : Kerjasama
konteks nama mengikut konteks: KB : Menjana idea
iii.Kata gant nama KP : Verbal linguistk
5.1 Memahami fungsi KMD : Meramal
dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan
golongan kata mengikut menggunakan golongan kata EMK:
konteks nama mengikut konteks: Nilai murni : Kerajinan
iv.Penjodoh bilangan KB : Mencirikan 5.Peta i-Think (Peta
Kontekstual : Menghubung Bulatan/Peta Buih)
kait
EMK:
Nilai murni : Rajin
KB : Menghubung kait

Kontekstual : Mengalami

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
6.
Minggu 5:
28 Jan – 1 Feb UNIT 3 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK:
2019 TAJUK : Kenangan memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Baik hat
Manis menyebut dengan betul dan KB : Mengecam 1. Peta i-Think
tepat: KP : Verbal linguistk (Peta Pokok)
HP
PKJR:1.1.3 Tajuk kecil: i. Ayat tunggal EMK:
Penghubung ii. Ayat majmuk Nilai murni : Semangat
Kasih 2.1 Asas membaca dan bermasyarakat
memahami 2.1.1 Membaca dengan KB : Menghubung kait
sebutan yang betul dan
Tajuk kecil: 3.2 Menulis perkataan, intonasi yang sesuai: BCB: Bacaan luncuran
Kem Bestari frasa, dan ayat yang iv. Petkan EMK:
bermakna Nilai murni : Kasih sayang
3.2.1 Membina dan menulis: 2. Fan N Pick
Tajuk kecil: 5.1 Memahami fungsi ii. Perenggan KB : Menjana idea
Kenangan di Kem dan menggunakan
Bestari golongan kata mengikut 5.1.2 Memahami dan Konstruktvisme :
konteks menggunakan kata kerja Mengembangkan idea
mengikut konteks: 3. Spin N-Think
5.1 Memahami fungsi i. Kata kerja aktf transitf EMK:
Tajuk kecil: dan menggunakan dan tak transitf, Nilai murni : Kasih sayang
Alangkah golongan kata mengikut
Seronoknya konteks 5.1.2 Memahami dan KB : Mengecam
menggunakan kata kerja 4. Simultaneous
2.1 Asas membaca dan mengikut konteks: Kontekstual : Mengaplikasi Round Table
memahami ii. Kata kerja pasif EMK:
Tajuk kecil: Kelestarian alam sekitar
Lawatan ke 2.1.1 Membaca dengan
Taman Herba 5.1 Memahami fungsi sebutan yang betul dan KB : Mengecam
dan menggunakan intonasi yang sesuai:
Pemulihan golongan kata mengikut i. Ayat tunggal dan ayat Kontekstual : Menghubung
konteks majmuk kait 5. Tarsia
Pengayaan ii. Perenggan
iii. Petkan

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019

5.1.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
nama mengikut konteks:
i. Kata nama am
ii. Kata nama khas

Minggu 6: UNIT 3 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK:


4-8 Feb 2019 TAJUK : Kenangan memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Baik hat
HP Manis menyebut dengan betul dan KB : Mengecam 1. Peta i-Think (Peta
PKJR:2.1.3 tepat: KP : Verbal linguistk Pokok)
Tajuk kecil: iii. Ayat tunggal EMK:
Penghubung iv. Ayat majmuk Nilai murni : Semangat
Kasih 2.1 Asas membaca dan bermasyarakat
memahami 2.1.1 Membaca dengan KB : Menghubung kait
sebutan yang betul dan
Tajuk kecil: 3.2 Menulis perkataan, intonasi yang sesuai: BCB: Bacaan luncuran
Kem Bestari frasa, dan ayat yang iv.Petkan EMK:
bermakna Nilai murni : Kasih sayang
3.2.1 Membina dan menulis: 2. Fan N Pick
Tajuk kecil: 5.1 Memahami fungsi ii. Perenggan KB : Menjana idea
Kenangan di Kem dan menggunakan
Bestari golongan kata mengikut 5.1.2 Memahami dan Konstruktvisme :
konteks menggunakan kata kerja Mengembangkan idea
mengikut konteks: 3. Spin N-Think
5.1 Memahami fungsi ii.Kata kerja aktf transitf EMK:
Tajuk kecil: dan menggunakan dan tak transitf, Nilai murni : Kasih sayang
Alangkah golongan kata mengikut
Seronoknya konteks 5.1.2 Memahami dan KB : Mengecam
menggunakan kata kerja 4.Simultaneous
2.1 Asas membaca dan mengikut konteks: Kontekstual : Mengaplikasi Round Table
memahami iii. Kata kerja pasif EMK:
Tajuk kecil: Kelestarian alam sekitar
Lawatan ke 2.1.1 Membaca dengan

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Taman Herba 5.1 Memahami fungsi sebutan yang betul dan KB : Mengecam
dan menggunakan intonasi yang sesuai:
Pemulihan golongan kata mengikut i.Ayat tunggal dan ayat Kontekstual : Menghubung
konteks majmuk kait 5.Tarsia
Pengayaan ii.Perenggan
iii.Petkan

5.1.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
nama mengikut konteks:
i.Kata nama am
ii.Kata nama khas
Minggu 7: TEMA 2: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK: STRUKTUR
11-15 Feb KESIHATAN DAN respons memberikan respons terhadap Nilai Murni : Hemah Tinggi, PEMBELAJARAN
2019 KEBERSIHAN (i) suruhan dan permintaan, dan Rasional, Berdikari, Kasih Sayang, KOPERATIF
(ii) silaan dan larangan Menjaga Kebersihan Diri
UNIT 4 1. Fan-N-Pick
HP 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Kontekstual - Menghubung kait
PKJR:2.2.3 TAJUK : Saya Sihat 2.1 Asas membaca dan intonasi yang sesuai, dan memahami: 2. Gallery Walk
Dan Bertenaga memahami (i) pelbagai jenis ayat,
(ii) perenggan BCB - Mencatat Nota 3. I-Think (Peta Bulatan)
(iii) petikan
Tajuk kecil: Konstruktivisme - Menghubung kait, 4. Rallay Robin
Minuman Kesihatan 3.2.1 Membina dan menulis: Menerangkan
(i) ayat,
Khasiat Vitamin C 3.1 Asas menulis PM - Amali 5. Placemat Consensus

Makanan Sumber 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata KP - Interpersonal 6. I-Think (Peta Buih)
Tenaga adjektif mengikut konteks:
5.1 Memahami fungsi dan (i) jarak KB : Menganalisis, Membanding 7. One Stay Three Stray
Beriadah Di Kolam Air menggunakan golongan kata (ii) perasaan Beza, Menjana Idea, Membuat
Panas mengikut konteks Gambaran Mental, Menaakul 8. Hot Seat

Katakan Boleh KBAT : Tiada 9. Spin-N-Think

10. I-Think (Peta Dakap)

11. Take Off Touch Down

TEMA 2: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK:
Minggu 8: KESIHATAN DAN respons memberikan respons terhadap Nilai Murni : Hemah Tinggi,
18-22Feb 2019 KEBERSIHAN (i) suruhan dan permintaan, dan Rasional, Berdikari, Kasih Sayang, 1. Fan-N-Pick
(ii) silaan dan larangan Menjaga Kebersihan Diri 2. Gallery Walk
HP UNIT 4

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
PKJR:2.2.4 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Kontekstual - Menghubung kait 3. I-Think (Peta Bulatan)
TAJUK : Saya Sihat 2.1 Asas membaca dan intonasi yang sesuai, dan memahami:
Dan Bertenaga memahami (i) pelbagai jenis ayat, 4. Rallay Robin
(ii) perenggan BCB - Mencatat Nota
(iii) petikan
Tajuk kecil: Konstruktivisme - Menghubung kait, 5. Placemat Consensus
Minuman Kesihatan 3.2.1 Membina dan menulis: Menerangkan
(i) ayat, 6. I-Think (Peta Buih)
Khasiat Vitamin C 3.1 Asas menulis PM - Amali
7. One Stay Three Stray
Makanan Sumber 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata KP - Interpersonal
Tenaga adjektif mengikut konteks: 8. Hot Seat
5.1 Memahami fungsi dan (i) jarak KB : Menganalisis, Membanding
Beriadah Di Kolam Air menggunakan golongan kata (ii) perasaan Beza, Menjana Idea, Membuat 9. Spin-N-Think
Panas mengikut konteks Gambaran Mental, Menaakul
10. I-Think (Peta Dakap)
Katakan Boleh KBAT : Tiada
11. Take Off Touch Down

Minggu 9: 25 Unit 5 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK: 1. Fan-N-Pick
Feb -1 Mac respons memberikan respons terhadap: Nilai murni : Kebersihan Diri,
2019 Tajuk : Kebersihan (ii) silaan dan larangan. Kebersihan, Kebersihan Persekitaran, 2. Gallery Walk
Tanggungjawab Rasional 3. I-Think (Peta Bulatan)
Bersama 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,
HP 2.1 Asas membaca dan intonasi yang sesuai, dan memahami: Kontekstual – Mengalami 4. Rallay Robin
PKJR:2.3.2 Tajuk kecil : memahami (i) pelbagai jenis ayat,
(ii) perenggan BCB – Membuat Rujukan
Pilihan Tepat Kita 5. Placemat Consensus
Selamat 3.2.1 Membina dan menulis: Konstruktivisme – Menerangkan,
(ii) perenggan. Verbal-Linguistik, Meneroka 6. I-Think (Peta Buih)
Mari Bersihkan Diri 3.2 Asas Menulis
4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya KP - Interpersonal 7. One Stay Three Stray
Premis Makanan Pilihan bahasa yang indah dan santun:
Anda 4.1 Mengaplikasikan unsur (ii) bandingan semacam, KB : Menghubung Kait, 8. Hot Seat
keindahan dan kesantunan bahasa Menganalisis, Menjana Idea,
Jagalah Kebersihan dalam bahan sastera 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata Mengecam 9. Spin-N-Think
adjektif mengikut konteks
Dapur Bersih 5.1 Memahami fungsi dan (iii) pancaindera. KBAT : Tiada 10. I-Think (Peta Dakap)
menggunakan golongan kata
Cegah Lalat mengikut konteks 12. Take Off Touch Down

Minggu 10 : 4- Unit 5 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK: 1. Fan-N-Pick
8 Mac 2019 respons memberikan respons terhadap: Nilai murni : Kebersihan Diri,
Tajuk : Kebersihan (ii) silaan dan larangan. Kebersihan, Kebersihan Persekitaran, 2. Gallery Walk
HP Tanggungjawab Rasional
PKJR:2.3.3 Bersama 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, 3. I-Think (Peta Bulatan)
2.1 Asas membaca dan intonasi yang sesuai, dan memahami: Kontekstual – Mengalami

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Tajuk kecil : memahami (i) pelbagai jenis ayat, 4. Rallay Robin
(ii) perenggan BCB – Membuat Rujukan
Pilihan Tepat Kita
Selamat 3.2.1 Membina dan menulis: Konstruktivisme – Menerangkan, 5. Placemat Consensus
(ii) perenggan. Verbal-Linguistik, Meneroka
Mari Bersihkan Diri 3.2 Asas Menulis 6. I-Think (Peta Buih)
4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya KP - Interpersonal
Premis Makanan Pilihan bahasa yang indah dan santun: 7. One Stay Three Stray
Anda 4.1 Mengaplikasikan unsur (ii) bandingan semacam, KB : Menghubung Kait,
keindahan dan kesantunan bahasa Menganalisis, Menjana Idea, 8. Hot Seat
Jagalah Kebersihan dalam bahan sastera 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata Mengecam
adjektif mengikut konteks 9. Spin-N-Think
Dapur Bersih 5.1 Memahami fungsi dan (iii) pancaindera. KBAT : Tiada
menggunakan golongan kata 10. I-Think (Peta Dakap)
Cegah Lalat mengikut konteks
11.Take Off Touch Down

Minggu 11: 11- Unit 6 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK:
15 Mac 2019 respons memberikan respons terhadap: Nilai murni : Rasional, Yakin Diri,
Tajuk : Minda Positif (i) soalan bertumpu, Kebersihan Fizikal, Keberanian,
HP Badan Aktif Berdikari
PKJR:2.4.1 2.1 Asas membaca dan
Tajuk kecil: memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Kontekstual – Mengaplikasi,
intonasi yang sesuai, dan memahami Menghubung Kait
Aroma Terapi (iii) petikan.
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan KP - Interpersonal
Yakin Boleh ayat yang bermakna
3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman KB : Mengesan Kecenderungan,
Elakkan Kuman berdasarkan soalan: Menyesuaikan, Menghubung Kait,
5.1 Memahami fungsi dan (i) bertumpu, Mensintesis, Membuat Urutan
Cergas Dan Cerdas menggunakan golongan kata
mengikut konteks 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata KBAT : Tiada
Kembara Sihat tugas mengikut konteks: (ii) kata sendi
nama,
(iii) kata arah,

Minggu 12: Unit 6 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK:
18-22 Mac respons memberikan respons terhadap: Nilai murni : Rasional, Yakin Diri,
2019 Tajuk : Minda Positif (i) soalan bertumpu, Kebersihan Fizikal, Keberanian,
Badan Aktif Berdikari
2.1 Asas membaca dan
CUTI Tajuk kecil: memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Kontekstual – Mengaplikasi,
PERTENGAH intonasi yang sesuai, dan memahami Menghubung Kait
AN PENGGAL Aroma Terapi (iii) petikan.
PERTAMA 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan KP - Interpersonal

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Yakin Boleh ayat yang bermakna
3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman KB : Mengesan Kecenderungan,
Elakkan Kuman berdasarkan soalan: Menyesuaikan, Menghubung Kait,
23-31 MAC 5.1 Memahami fungsi dan (i) bertumpu, Mensintesis, Membuat Urutan
Cergas Dan Cerdas menggunakan golongan kata
HP mengikut konteks 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata KBAT : Tiada
PKJR:2.4.2 Kembara Sihat tugas mengikut konteks: (ii) kata sendi
nama,
(iii) kata arah,

Tema 3: Keselamatan 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3


Minggu 13: respons Mendengar, mentafsir dan memberikan EMK : 1.Fan-N-Pick
1-5 April 2019 Unit 7 respons terhadap: Nilai Murni – Bertanggungjawab, Setip ahli ada peranan dan
(i) soalan bertumpu, dan kreativiti, setiap peranan dimainkan
HP Tajuk : Keselamatan di (ii) soalan bercapah. kasih sayang, secara bergilir-gilir.
PKJR:3.1.3 Rumah keselamatan, -Pelajar 1 : susun kad
2.1.1 Membaca dengan sebutan seperti kipas
Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca dan yang betul dan intonasi yang sesuai: (i) KB : Pelajar 2 : pilih kad dan
memahami ayat tunggal dan ayat majmuk, Menaakul, bacakan soalan
Jeriji Tingkap yang (ii) perenggan, dan (iii) petikan. Mengenal pasti, Pelajar 3 : Jawab soalan
Selamat Mensintesis, Pelajar 4 : Beri respons dan
3.2.2 Menghasilkan jawapan Menghubung kait, pujian kepada jawapan yang
Keselamatan Rumah pemahaman berdasarkan soalan: (i) Mengenal pasti diberi.
Panjang di Sarawak bertumpu, dan (ii) bercapah.
3.1 Asas menulis Strategi pdp: 2.Quiz Quiz Trade
Tutup supaya Selamat 4.1.1 Bercerita dengan Konstruktivisme -Baca maklumat
menggunakan gaya bahasa yang indah (Menerangkan) -Cari pasangan secara light
Tumbuhan Bahaya dan santun: (i) simpulan bahasa, (ii) Konstekstual five
bandingan semacam, dan (iii) (Menghubung kait) -Setiap orang menerangkan
Waspada Selalu perumpamaan. tentang kad secara bergilir
KP : -Tukar kad dengan
5.1.4 Memahami dan Verbal Linguistik pasangan anda dan ulang
menggunakan kata tugas mengikut
konteks: (i) kata hubung, (ii) kata sendi BCB : 3. Peta Alir Kaedah
nama, (iii) kata arah, (iv) kata tanya, (v) Membuat rujukan dengan bacaan Games
kata perintah, (vi) kata seru, (vii) kata intensif - Guru memilih murid
pemeri, (viii) kata penguat, secara rawak.
(ix) kata nafi, (x) kata bantu, dan (xi) -Murid mencabut soalan
kata bilangan. dalam kotak undi
-Murid yang dipilih secara
rawak menjawab soalan.
Guru memberi peluang
kepada murid lain sekiranya
murid yang dipilih tidak
dapat menjawab soalan.
-Guru memberi ganjaran
kepada murid yang berjaya
menjawab soalan.
Tema 3: Keselamatan 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Minggu 14: 8- respons Mendengar, mentafsir dan memberikan EMK : 1.Fan-N-Pick
12 April 2019 Unit 7 respons terhadap: Nilai Murni – Bertanggungjawab, Setip ahli ada peranan dan
(i) soalan bertumpu, dan kreativiti, setiap peranan dimainkan
Tajuk : Keselamatan di (ii) soalan bercapah. kasih sayang, secara bergilir-gilir.
HP Rumah keselamatan, -Pelajar 1 : susun kad
PKJR:3.1.3 2.1.1 Membaca dengan sebutan seperti kipas
Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca dan yang betul dan intonasi yang sesuai: (i) KB : Pelajar 2 : pilih kad dan
memahami ayat tunggal dan ayat majmuk, Menaakul, bacakan soalan
Jeriji Tingkap yang (ii) perenggan, dan (iii) petikan. Mengenal pasti, Pelajar 3 : Jawab soalan
Selamat Mensintesis, Pelajar 4 : Beri respons dan
3.2.2 Menghasilkan jawapan Menghubung kait, pujian kepada jawapan yang
Keselamatan Rumah pemahaman berdasarkan soalan: (i) Mengenal pasti diberi.
Panjang di Sarawak bertumpu, dan (ii) bercapah.
3.1 Asas menulis Strategi pdp: 2.Quiz Quiz Trade
Tutup supaya Selamat 4.1.1 Bercerita dengan Konstruktivisme -Baca maklumat
menggunakan gaya bahasa yang indah (Menerangkan) -Cari pasangan secara light
Tumbuhan Bahaya dan santun: (i) simpulan bahasa, (ii) Konstekstual five
bandingan semacam, dan (iii) (Menghubung kait) -Setiap orang menerangkan
Waspada Selalu perumpamaan. tentang kad secara bergilir
KP : -Tukar kad dengan
5.1.4 Memahami dan Verbal Linguistik pasangan anda dan ulang
menggunakan kata tugas mengikut
konteks: (i) kata hubung, (ii) kata sendi BCB : 3. Peta Alir Kaedah
nama, (iii) kata arah, (iv) kata tanya, (v) Membuat rujukan dengan bacaan Games
kata perintah, (vi) kata seru, (vii) kata intensif - Guru memilih murid
pemeri, (viii) kata penguat, secara rawak.
(ix) kata nafi, (x) kata bantu, dan (xi) Murid mencabut soalan
kata bilangan. -dalam kotak undi
-Murid yang dipilih secara
rawak menjawab soalan.
Guru memberi peluang
kepada murid lain sekiranya
murid yang dipilih tidak
dapat menjawab soalan.
-Guru memberi ganjaran
-kepada murid yang berjaya
menjawab soalan.
-
Minggu 15:- Tema 3 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan EMK: 1.Rallay Robin
15-19 April menyampaikan maklumat dan menilai sesuatu perkara secara Nilai murni : Rasional, Pelajar dalam bentuk
2019 Keselamatan idea bagi pelbagai tujuan bertatasusila mengikut konteks. Keberanian, berpasangan bergilir-gilir
Prihatin, memberi respons tentang
Unit 8 2.2 Membaca, 2.2.1 Membaca, memahami dan Berdisiplin satu-satu perkara secara
HP memahami dan menaakul bahan mengecam: (i) maksud kosa kata, (ii) idea lisan.
PKJR:4.1.1 Tajuk : Rekreasi grafik dan bukan grafik utama dan idea sampingan, dan (iii) idea KP:
Selamat keseluruhan. Interpersonal 2.Think-Pair-Share
3.2 Menulis perkataan, -Bahagikan murid kepada 4
Tajuk kecil: frasa, dan ayat yang bermakna 3.2.3 Membanding bezakan dan BCB : kumpulan.
mencatat maklumat tentang sesuatu Bacaan intensif, -Berikan tugasan

11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Seronoknya Berkuda 5.1 Memahami fungsi perkara. Mencatat nota -Murid melengkapkan
dan menggunakan golongan kata tugasan berdasarkan
Memanjat Tembok Tiruan mengikut konteks Strategi pdp: maklumat sedia ada
5.1.4 Memahami dan menggunakan Konstruktivisme (Menilai dan -Berkongsi maklumat
Tradisional dan Moden kata tugas mengikut konteks: (i) kata menafsir) dengan rakan sebelah
hubung, (ii) kata sendi nama, (iii) kata -Berkongsi maklumat
Usah Gentar arah, (iv) kata tanya, (v) kata perintah, (vi) KB : Menjana idea, dengan kumpulan besar
kata seru, (vii) kata pemeri, (viii) kata Menganalisis,
penguat, Membanding beza,
Wah, seronoknya (ix) kata nafi, (x) kata bantu, dan (xi) kata Mengecam , 3.Mind Map (Peta i-Think-
meneroka gua! bilangan. Mengenal pasti, Peta Buih Berganda)
-Menggunakan Peta
Pemikiran sebagai alat
untuk menjana idea murid.
-
Minggu 16: Tema 3 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan EMK: 1.Rallay Robin
22-26 April menyampaikan maklumat dan menilai sesuatu perkara secara Nilai murni : Rasional, -Pelajar dalam bentuk
2019 Keselamatan idea bagi pelbagai tujuan bertatasusila mengikut konteks. Keberanian, berpasangan bergilir-gilir
Prihatin, memberi respons tentang
Unit 8 2.2 Membaca, 2.2.1 Membaca, memahami dan Berdisiplin satu-satu perkara secara
HP memahami dan menaakul bahan mengecam: (i) maksud kosa kata, (ii) idea lisan.
PKJR:4.3.1 Tajuk : Rekreasi grafik dan bukan grafik utama dan idea sampingan, dan (iii) idea KP:
Selamat keseluruhan. Interpersonal 2. Think-Pair-Share
3.2 Menulis perkataan, -Bahagikan murid kepada 4
Tajuk kecil: frasa, dan ayat yang bermakna 3.2.3 Membanding bezakan dan BCB : kumpulan.
mencatat maklumat tentang sesuatu Bacaan intensif, -Berikan tugasan
Seronoknya Berkuda 5.1 Memahami fungsi perkara. Mencatat nota -Murid melengkapkan
dan menggunakan golongan kata tugasan berdasarkan
Memanjat Tembok Tiruan mengikut konteks Strategi pdp: maklumat sedia ada
5.1.4 Memahami dan menggunakan Konstruktivisme (Menilai dan -Berkongsi maklumat
Tradisional dan Moden kata tugas mengikut konteks: (i) kata menafsir) dengan rakan sebelah
hubung, (ii) kata sendi nama, (iii) kata -Berkongsi maklumat
Usah Gentar arah, (iv) kata tanya, (v) kata perintah, (vi) KB : Menjana idea, dengan kumpulan besar
kata seru, (vii) kata pemeri, (viii) kata Menganalisis,
penguat, Membanding beza, 3. Mind Map (Peta i-Think-
Wah, seronoknya (ix) kata nafi, (x) kata bantu, dan (xi) kata Mengecam , Peta Buih Berganda)
meneroka gua! bilangan. Mengenal pasti, -Menggunakan Peta
Pemikiran sebagai alat
untuk menjana idea murid.
Tema 3 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza Strategi P&P : STRUKTUR
Minggu 17: 29 Keselamatan maklumat tersurat dengan menggunakan KB : membanding beza PEMBELAJARAN
April – 3 Mei menyampaikan idea yang kritis dan kreatif. KP : interpersonall KOPERATIF
2019 (1 Mei Unit 9 maklumat dan idea EMK:Nilai Murni : Rasional 1.Placemat Consensus
Hari Pekerja) 2.2.1 Membaca, memahami dan -Murid dibahagikan kepada
Tajuk : bagi pelbagai tujuan mengecam: (i) maksud kosa kata, (ii) idea kumpulan.
HP Alatan Keselamatan utama dan idea sampingan, dan (iii) idea KB : Mengitlak -Setiap kumpulan ada 4
PKJR:4.4.1 keseluruhan BCB : Bacaan imbasan dan luncuran orang.
Tajuk kecil: EMK:Nilai Murni : Rasional -Murid diberi satu kad
2.2 Membaca, 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan: (i) tugasan untuk membuat

12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Mangga Keselamatan memahami dan ayat. KB : Mengecam banding-beza.
BCB : Mendengar dengan cekapnya -Murid diminta menulis
Lampu Kecemasan menaakul bahan grafik 4.2.1 Melafazkan pantun yang EMK:Nilai Murni : Menghargai secara serentak pada kad
dan bukan grafik. mengandungi bahasa yang indah dan placemat.
Menampakkan Diri menjelaskan maksud. 2. The Yarn Yarn
KB : Mengenal pasti -Murid duduk dalam
Kemera Pintar 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata KP : Verbal linguistik kumpulan.
tugas mengikut konteks: (i) kata hubung, EMK: Sains dan teknologi -Setiap ahli kumpulan yang
Beringat Sebelum Kena 3.2 Menulis perkataan, (ii) kata sendi nama, (iii) kata arah, (iv) memberi pendapat akan
frasa, dan ayat yang kata tanya, (v) kata perintah, (vi) kata seru, diberi benang untuk dililit
Hati-hati Semasa (vii) kata pemeri, (viii) kata penguat, KB : Mengenal pasti di tangan.
Mengundur bermakna (ix) kata nafi, (x) kata bantu, dan (xi) kata KP : Bacaan intensif -Akhirnya kumpulan dapat
bilangan. EMK: Berhati-hati tahu, siapa yang lebih
memberi pendapat/idea.
4.2 Menghayat KB : Mengecam 3. Kaedah Idea rush
keindahan dan Kontekstual : Menghubung kait -Guru menyebut ayat.
EMK : Sains dan teknologi -Murid menyalin ayat yang
kesantunan bahasa didengar dengan pantas
dalam bahan sastera mengikut giliran dalam
kumpulan.
-Setiap kumpulan menukar
kertas jawpan untuk
5.1 Memahami fungsi disemak oleh kumpulan
lain.
dan menggunakan 4. Sajak/Nyanyian
golongan kata -Murid duduk dalam
kumpulan.
mengikut konteks -Murid melafazkan pantun
dalam kumpulan.
-Murid berbincang maksud
pantun.
-Wakil murid
membentangkan maksud
pantun.

5. Fan N Pick
Setiap ahli ada peranan dan
peranan dimainkan secara
bergilir-gilir.

Murid 1-susun kad soalan


seperti kipas.
Murid 2- Pilih kad dan
bacakan soalan.
Murid 3- Jawab soalan.
Murid 4- Beri respons atau
pujian kepada jawapan
murid.
Minggu 18: 6- Tema 3 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza Strategi P&P : STRUKTUR

13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
10 Mei 2019 Keselamatan menyampaikan maklumat tersurat dengan menggunakan KB : membanding beza PEMBELAJARAN
idea yang kritis dan kreatif. KP : interpersonall KOPERATIF
HP Unit 9 maklumat dan idea EMK:Nilai Murni : Rasional 1.Placemat Consensus
PKJR:4.4.1 bagi pelbagai tujuan 2.2.1 Membaca, memahami dan -Murid dibahagikan kepada
Tajuk : mengecam: (i) maksud kosa kata, (ii) idea kumpulan.
Alatan Keselamatan utama dan idea sampingan, dan (iii) idea KB : Mengitlak -Setiap kumpulan ada 4
keseluruhan BCB : Bacaan imbasan dan luncuran orang.
Tajuk kecil: EMK:Nilai Murni : Rasional -Murid diberi satu kad
2.2 Membaca, 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan: (i) tugasan untuk membuat
Mangga Keselamatan memahami dan ayat. KB : Mengecam banding-beza.
BCB : Mendengar dengan cekapnya -Murid diminta menulis
Lampu Kecemasan menaakul bahan grafik 4.2.1 Melafazkan pantun yang EMK:Nilai Murni : Menghargai secara serentak pada kad
dan bukan grafik. mengandungi bahasa yang indah dan placemat.
Menampakkan Diri menjelaskan maksud. 2. The Yarn Yarn
KB : Mengenal pasti -Murid duduk dalam
Kemera Pintar 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata KP : Verbal linguistik kumpulan.
tugas mengikut konteks: (i) kata hubung, EMK: Sains dan teknologi -Setiap ahli kumpulan yang
Beringat Sebelum Kena
3.2 Menulis perkataan, (ii) kata sendi nama, (iii) kata arah, (iv) memberi pendapat akan
frasa, dan ayat yang kata tanya, (v) kata perintah, (vi) kata seru, diberi benang untuk dililit
Hati-hati Semasa bermakna (vii) kata pemeri, (viii) kata penguat, KB : Mengenal pasti di tangan.
Mengundur (ix) kata nafi, (x) kata bantu, dan (xi) kata KP : Bacaan intensif -Akhirnya kumpulan dapat
bilangan. EMK: Berhati-hati tahu, siapa yang lebih
4.2 Menghayat memberi pendapat/idea.
KB : Mengecam 3. Kaedah Idea rush
keindahan dan Kontekstual : Menghubung kait -Guru menyebut ayat.
kesantunan bahasa EMK : Sains dan teknologi -Murid menyalin ayat yang
didengar dengan pantas
dalam bahan sastera mengikut giliran dalam
kumpulan.
-Setiap kumpulan menukar
kertas jawpan untuk
5.1 Memahami fungsi disemak oleh kumpulan
lain.
dan menggunakan 4. Sajak/Nyanyian
golongan kata -Murid duduk dalam
kumpulan.
mengikut konteks -Murid melafazkan pantun
dalam kumpulan.
-Murid berbincang maksud
pantun.
-Wakil murid
membentangkan maksud
pantun.

5. Fan N Pick
Setiap ahli ada peranan dan
peranan dimainkan secara
bergilir-gilir.

14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Murid 1-susun kad soalan
seperti kipas.
Murid 2- Pilih kad dan
bacakan soalan.
Murid 3- Jawab soalan.
Murid 4- Beri respons atau
pujian kepada jawapan
murid.
Tema 4: Perpaduan 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan -
Minggu 19: menyampaikan maklumat dan dan menyampaikan maklumat EMK: 1. Rally Robin
13-17 Mei Unit 10 idea bagi pelbagai tujuan. nilai murni : Hormat-menghormati, -Pelajar dalam bentuk
2019 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan kerjasama berpasangan bergilir-gilir
Tajuk : Toleransi menerangkan kandungan teks daripada memberi respon tentang
Kukuhkan Perpaduan 2.3 Membaca dan mengapresiasi bahan bukan satera dan bahan sastera; satu-satu perkara secara
HP karya sastera dan bukan sastera. KP: Verbal linguistik, kembangkan lisan.
PKJR:4.4.2 Tajuk kecil: (i) label idea dengan persekitaran 2. Talking Chip
-Setiap ahli dalam pasukan
Kami Berbincang meletakkan chip di tengah-
3.3.1 Menghasilkan kerangka dan
Kami Sepakat BCB : Kemahiran membaca , tengah apabila ingin
penulisan karangan naratif dan bukan
Tolak Ansur 3.3 Menghasilkan penulisan kemahiran menulis, mendengar bercakap dan memberi
naratif secara;
Hasil Seni dengan berkesan pendapat.
Teka Nama Guru Mereka tidak boleh
(i) berpandu
Sikaneka Perpaduan mengulangi giliran
Strategi pdp: Pembelajaran masteri bercakap sehingga setiap
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
orang diberi peluang.
tugas mengikut konteks;
5.1 Memahami fungsi dan KB : Menghubung kait, mengecam, 3. Mind Map (Peta i-
menggunakan golongan kata menjana idea. Think – Petapokok)
(iv) kata tanya
mengikut konteks -Menggunakan peta
(x) kata bantu
KBAT : Tiada pemikiran sebagai alat
(xi) kata bilangan
untuk menjana idea murid.
4. One Stay, Three Stray
-Tiga ahli pasukan pergi
melihat hasil atau
berbincang dengan pasukan
lain.
-Murid 1 tinggal untuk
menyambut kedatangan
rakan lain dan untuk
menjelaskan kedudukan /
hasil kerja pasukannya.
-Apabila selesai, murid 2
pula tinggal dan
menggantikan tugas murid
1.
-Kemudian, murid 3 tinggal
dan begitulah seterusnya.
5.Placemat Consensus
-Guru membaca soalan atau
pernyataan.

15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
-Murid menulis pada ruang
yang disediakan.
-Murid berbincang dan
menulis yang terbaik di
petak tengah.
-Guru meminta setiap
kumpulan membaca
jawapan yang terbaik yang
telah dipilih.
Minggu 20: Tema 4: Perpaduan 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan 1.Rally Robin -
20-24 Mei menyampaikan maklumat dan dan menyampaikan maklumat EMK: -Pelajar dalam bentuk
2019 (20 Hari Unit 10 idea bagi pelbagai tujuan. nilai murni : Hormat-menghormati, berpasangan bergilir-gilir
Wesak / 22 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan kerjasama memberi respon tentang
Nuzul Quran) Tajuk : Toleransi menerangkan kandungan teks daripada satu-satu perkara secara
CUTI Kukuhkan Perpaduan 2.3 Membaca dan mengapresiasi bahan bukan satera dan bahan sastera; lisan.
PERTENGAH karya sastera dan bukan sastera. KP: Verbal linguistik, kembangkan 2.Talking Chip
AN TAHUN 25 Tajuk kecil: (ii) label idea dengan persekitaran -Setiap ahli dalam pasukan
Mei - 9 Jun/ meletakkan chip di tengah-
5&6 Jun Kami Berbincang tengah apabila ingin
3.3.1 Menghasilkan kerangka dan
Aidilfit Kami Sepakat BCB : Kemahiran membaca , bercakap dan memberi
penulisan karangan naratif dan bukan
Tolak Ansur 3.3 Menghasilkan penulisan kemahiran menulis, mendengar pendapat.
naratif secara;
HP Hasil Seni dengan berkesan Mereka tidak boleh
PKJR:4.4.2 Teka Nama Guru mengulangi giliran
(ii) berpandu
Sikaneka Perpaduan bercakap sehingga setiap
Strategi pdp: Pembelajaran masteri orang diberi peluang.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
3.Mind Map (Peta i-Think –
tugas mengikut konteks;
5.1 Memahami fungsi dan KB : Menghubung kait, mengecam, Petapokok)
menggunakan golongan kata menjana idea. -Menggunakan peta
(iv) kata tanya
mengikut konteks pemikiran sebagai alat
(x) kata bantu
KBAT : Tiada untuk menjana idea murid.
(xi) kata bilangan
4.One Stay, Three Stray
-Tiga ahli pasukan pergi
melihat hasil atau
berbincang dengan pasukan
lain.
-Murid 1 tinggal untuk
menyambut kedatangan
rakan lain dan untuk
menjelaskan kedudukan /
hasil kerja pasukannya.
-Apabila selesai, murid 2
pula tinggal dan
menggantikan tugas murid
1.
-Kemudian, murid 3 tinggal
dan begitulah seterusnya.
4.Placemat Consensus
-Guru membaca soalan atau
pernyataan.

16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
-Murid menulis pada ruang
yang disediakan.
-Murid berbincang dan
menulis yang terbaik di
petak tengah.
-Guru meminta setiap
kumpulan membaca
jawapan yang terbaik yang
telah dipilih.
-
Tema: 4 Perpaduan 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK: 1. Rally Robin
memberikan respons memberikan respons terhadap; nilai murni : baik hati, semangat Pelajar dalam bentuk
Minggu 21: Unit 11 bermasyarakat, hormat-menghormati, berpasangan bergilir-gilir
10-14 Jun 2019 (i) suruhan dan permintaan hemah tinggi, tanggungjawab. memberi respon tentang
Tajuk : Hormat- satu-satu perkara secara
HP menghormati 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan lisan.
PKJR:5.1.3 Budaya Kita 2.3 Membaca dan mengapresiasi menerangkan kandungan teks daripada 2.Hot Seat
karya sastera dan bukan sastera. bahan bukan satera dan bahan sastera; KP: Intrapersonal, logik muzik -Aktiviti susulan selepas
Tajuk kecil: murid membuat bacaan dan
(ii) manual BCB : Mendengar dengan berkesan, kajian (individu atau
Berkongsi Hasil Tanaman bacaan intensif, kemahiran menulis, kumpulan)
visual, auditori -Seorang murid akan duduk
Menual Laman Aduan 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Menghasilkan kerangka dan di kerusi yang disediakan
Taman Aman penulisan karangan naratif dan bukan dan menjadi pakar atau
naratif secara; Strategi pdp: kembangkan idea watak.
Kami Bersahabat dengan persekitaran. -Pakar atau watak akan
(ii) separa berpandu menjawab segala soalan
Cahaya Keharmonian 4.2 Menghayati keindahan dan KB : Mengecam, menilai, menjana yang dilontarkan oleh murid
kesantunan bahasa dalam 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama idea, mengelas. lain.
Hak Bersama sastera. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat serta 3.Mind Map (Peta I-Think –
menjelaskan maksud bahasa yang indah Peta Alir)
Mematuhi Peranan dalam lirik lagu. -Menggunakan peta
pemikiran sebagai alat
5.2 Memahami dan untuk menjana idea murid.
menggunakan pembentukan kata 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata 3. Lyrical lesson
mengikut konteks. mengikut konteks; -Pasukan tulis lirik/ nyanyi
lagu menikut rentak
(ii) kata berimbuhan awalan. tradisional yang disukai
kanak-kanak.
4.Think – Pair – Square
-Setiap kumpulan diedarkan
3 keping kertas A4 (peta i-
Think) manakala setiap
murid diedarkan kertas
soalan.
-Guru memcahkan
kumpulan kepada 3
kumpulan kecil di dalamnya
2 orang murid untuk 1

17
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
kumpulan.
-Wakil kumpulan kecil pilih
salah satu daripada 3 keping
A4 (peta i-Think)
-Murid berbincang dan
melengkapkan peta minda
kosong yang mereka pilih.
-Wakil kumpulan kecil
membentangkan tugasan
mereka dalam kumpulan
besar.
-
Minggu 22: Tema: 4 Perpaduan 1.2 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK: 2. Rally Robin
17-21 Jun 2019 memberikan respons memberikan respons terhadap; nilai murni : baik hati, semangat Pelajar dalam bentuk
Unit 11 bermasyarakat, hormat-menghormati, berpasangan bergilir-gilir
HP (i) suruhan dan permintaan hemah tinggi, tanggungjawab. memberi respon tentang
PKJR:5.1.3 Tajuk : Hormat- satu-satu perkara secara
menghormati 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan lisan.
Budaya Kita 2.3 Membaca dan mengapresiasi menerangkan kandungan teks daripada 2.Hot Seat
karya sastera dan bukan sastera. bahan bukan satera dan bahan sastera; KP: Intrapersonal, logik muzik -Aktiviti susulan selepas
Tajuk kecil: murid membuat bacaan dan
(ii) manual BCB : Mendengar dengan berkesan, kajian (individu atau
Berkongsi Hasil Tanaman bacaan intensif, kemahiran menulis, kumpulan)
visual, auditori -Seorang murid akan duduk
Menual Laman Aduan 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Menghasilkan kerangka dan di kerusi yang disediakan
Taman Aman penulisan karangan naratif dan bukan dan menjadi pakar atau
naratif secara; Strategi pdp: kembangkan idea watak.
Kami Bersahabat dengan persekitaran. -Pakar atau watak akan
(ii) separa berpandu menjawab segala soalan
Cahaya Keharmonian 4.2 Menghayati keindahan dan KB : Mengecam, menilai, menjana yang dilontarkan oleh murid
kesantunan bahasa dalam 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama idea, mengelas. lain.
Hak Bersama sastera. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat serta 3.Mind Map (Peta I-Think –
menjelaskan maksud bahasa yang indah Peta Alir)
Mematuhi Peranan dalam lirik lagu. -Menggunakan peta
pemikiran sebagai alat
5.2 Memahami dan untuk menjana idea murid.
menggunakan pembentukan kata 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata 3. Lyrical lesson
mengikut konteks. mengikut konteks; -Pasukan tulis lirik/ nyanyi
lagu menikut rentak
(ii) kata berimbuhan awalan. tradisional yang disukai
kanak-kanak.
4.Think – Pair – Square
-Setiap kumpulan diedarkan
3 keping kertas A4 (peta i-
Think) manakala setiap
murid diedarkan kertas
soalan.
-Guru memcahkan
kumpulan kepada 3

18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
kumpulan kecil di dalamnya
2 orang murid untuk 1
kumpulan.
-Wakil kumpulan kecil pilih
salah satu daripada 3 keping
A4 (peta i-Think)
-Murid berbincang dan
melengkapkan peta minda
kosong yang mereka pilih.
-Wakil kumpulan kecil
membentangkan tugasan
mereka dalam kumpulan
besar.
Tema 4 : Perpaduan 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan EMK: -
Minggu 23: respons memberikan respons terhadap; nilai murni : bersyukur, semangat 1. Peta Alir kaedah
24-28 Jun 2019 Unit 12 (ii) silaan dan larangan bermasyarakat, menghargai, Games
kerjasama. -Guru memilih murid secara
HP Tajuk : Kerjasama Asas 2.3 Membaca dan menapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan rawak.
PKJR:6.1.3 Kesejahteraan karya sastera dan bukan sastera. menerangkan kandungan teks daripada KP: kembangkan idea dengan -Murid mencabut soalan
bahan bukan sastera dan bahan sastera; persekitaran dalam kotak undi.
Tajuk kecil: (iii) cerita -Murid yang dipilih secara
3.1 Asas menulis BCB : Bacaan intensif, bacaan rawak menjawab soalan.
Bersatu Memberikan 3.1.1 Menulis secara mekanis luncuran, kemahiran menulis, -Guru membuka kepada
Sokongan menggunakan tulisan berangkai dalam mendengar dengan berkesan. murid lain sekiranya murid
bentuk; dipilih tidak boleh
Bersatu Hati menjawab.
(ii) perkataan KB : menghubung kait, menjana idea, -Guru memberi ganjawan
Pesata Permainan mengecam kepada murid yang Berjaya
Tradisional 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan kerangka dan menjawab.
penulisan karangan naratif dan bukan KBAT : Tiada 2. Mind Map (Peta I-
Program Kita Sihat naratif secara; Think – Peta Alir)
-Menggunakan peta
Pertandingan Mengarang (i) berpandu pemikiran sebagai alat
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata untuk menjana idea murid.
Warga Rimba menggunakan pembentukan kata mengikut konteks; 3. Think – Pair – Share
mengikut konteks. -Guru kemukakan masalah
Masyarakat Prihatin (iii) kata berimbuhan akhiran kapada ahli pasukan.
-Setiap ahli diberi masa
Panduan kesalamatan 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata untuk berfikir, kemudian
Semasa Ribut Petir majmuk mengikut konteks. membincangkannya dengan
ahli lain secara
berpasangan.
-Semua ahli pasukan
diminta pula berkongsi
jawapan kepada
penyelesaian masalah.
4. Take of, Touch Down
-Murid berdiri jika setuju
dengan penerangan guru.

19
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
-Murid duduk jika tidak
setuju dengan penerangan
guru.
5. Think – Pair – Share
-Guru kemukakan masalah
kapada ahli pasukan.
-Setiap ahli diberi masa
untuk berfikir, kemudian
membincangkannya dengan
ahli lain secara
berpasangan.
-Semua ahli pasukan
diminta pula berkongsi
jawapan kepada
penyelesaian masalah.
6. Role Play
-Murid diberi
tanggungjawab untuk
memegang peranan dan
watak.
-Perlu masa untuk membuat
persediaan.
-Membuat persembahan
dengan memainkan watak.
7. Hot Seat
-Aktiviti susulan selepas
murid membuat bacaan dan
kajian (individu atau
kumpulan)
-Seorang murid akan duduk
di kerusi yang disediakan
dan menjadi pakar atau
watak.
-Pakar atau watak akan
menjawab segala soalan
yang dilontarkan oleh murid
lain.
Tema 4 : Perpaduan 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan EMK: -
Minggu 24: 1- respons memberikan respons terhadap; nilai murni : bersyukur, semangat 1. Peta Alir kaedah
5 Julai 2019 Unit 12 (ii) silaan dan larangan bermasyarakat, menghargai, Games
kerjasama. -Guru memilih murid secara
HP Tajuk : Kerjasama Asas 2.3 Membaca dan menapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan rawak.
PKJR:6.2.1 Kesejahteraan karya sastera dan bukan sastera. menerangkan kandungan teks daripada KP: kembangkan idea dengan -Murid mencabut soalan
bahan bukan sastera dan bahan sastera; persekitaran dalam kotak undi.
Tajuk kecil: (iii) cerita -Murid yang dipilih secara
3.1 Asas menulis BCB : Bacaan intensif, bacaan rawak menjawab soalan.
Bersatu Memberikan 3.1.1 Menulis secara mekanis luncuran, kemahiran menulis, -Guru membuka kepada
Sokongan menggunakan tulisan berangkai dalam mendengar dengan berkesan. murid lain sekiranya murid
bentuk; dipilih tidak boleh

20
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Bersatu Hati menjawab.
(ii) perkataan KB : menghubung kait, menjana idea, -Guru memberi ganjawan
Pesata Permainan mengecam kepada murid yang Berjaya
Tradisional 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan kerangka dan menjawab.
penulisan karangan naratif dan bukan KBAT : Tiada 8. Mind Map (Peta I-
Program Kita Sihat naratif secara; Think – Peta Alir)
-Menggunakan peta
Pertandingan Mengarang (i) berpandu pemikiran sebagai alat
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata untuk menjana idea murid.
Warga Rimba menggunakan pembentukan kata mengikut konteks; 9. Think – Pair – Share
mengikut konteks. -Guru kemukakan masalah
Masyarakat Prihatin (iii) kata berimbuhan akhiran kapada ahli pasukan.
-Setiap ahli diberi masa
Panduan kesalamatan 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata untuk berfikir, kemudian
Semasa Ribut Petir majmuk mengikut konteks. membincangkannya dengan
ahli lain secara
berpasangan.
-Semua ahli pasukan
diminta pula berkongsi
jawapan kepada
penyelesaian masalah.
10. Take of, Touch Down
-Murid berdiri jika setuju
dengan penerangan guru.
-Murid duduk jika tidak
setuju dengan penerangan
guru.
11. Think – Pair – Share
-Guru kemukakan masalah
kapada ahli pasukan.
-Setiap ahli diberi masa
untuk berfikir, kemudian
membincangkannya dengan
ahli lain secara
berpasangan.
-Semua ahli pasukan
diminta pula berkongsi
jawapan kepada
penyelesaian masalah.
12. Role Play
-Murid diberi
tanggungjawab untuk
memegang peranan dan
watak.
-Perlu masa untuk membuat
persediaan.
-Membuat persembahan
dengan memainkan watak.
13. Hot Seat

21
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
-Aktiviti susulan selepas
murid membuat bacaan dan
kajian (individu atau
kumpulan)
-Seorang murid akan duduk
di kerusi yang disediakan
dan menjadi pakar atau
watak.
-Pakar atau watak akan
menjawab segala soalan
yang dilontarkan oleh murid
lain.

Minggu 25: Tema : 5 1.1Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, EMK: TAKE OFF
8-12 Julai
2019 Kebudayaan, memberikan respons memahami, mentafsir, dan Nilai Murni :Hemah tnggi, TOUCH DOWN
Kesenian Dan memberikan respons Patriotsme, Kerjasama,
HP
PKJR:6.2.1 Estetika terhadap; Menghargai 1. Murid diberi
i) Soalan bertumpu penyataan oleh
Unit 13 2.3 Membaca dan KP: guru
mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca, mengenal Interpersonal, Verbal 2. Murid yang
Tajuk : sastera dan bukan pasti, dan menerangkan Linguistk, Konstruktvisme, beretuju duduk
Kekalkan sastera kandungan teks daripada Menghubungkait, 3. Murid yang
Warisan Kita bahan bukan sastera dan Kontekstual, Mengaplikasi tidak bersetuju
sastera BCB : berdiri.
Tajuk kecil: 3.1 Asas menulis Kemahiran membaca ,
Keluarga Diraja 3.1.1 Menulis secara kemahiran mendengar THINK PAIR
mekanis menggunakan berkesan , kemahiran SHARE
Indahnya Pantun tulisan berangkai dalam menulis 1. Guru
Strategi pdp:
bentuk; kemukakan
Kepelbagaian Sumber
iii) frasa kepada ahli
5.2 Memahami dan Bahan
Teratak Warisan kumpulan
menggunakan KB
5.2.3 Memahami dan 2. Setiap ahli
pembentukan kata Menghubungkait,
menggunakan kata majmuk diberi masa untuk
mengikut konteks mensintesis, menyesuaikan
Bermain Galah mengikut konteks; berfikir.
dan mengecam.
Panjang i) kata ganda penuh KBAT:
3. Kemudian
Peta Pokok membincangkann
ya dengan ahli

22
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
kumpulan yang
lain secara
berpasangan
4. Semua ahli
kumpulan diminta
berkongsi jawapan
kepada
penyelesaian
masalah

TALKING CHIPS
1. Setiap ahli
dalam kumpulan
meletakkan cip di
tengah – tengah
apabila ingin
membaca pantun
2. Mereka tidak
boleh mengulangi
giliran.
Minggu 26:
15-19 Julai Tema : 5 1.1Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, EMK: TAKE OFF
2019
Kebudayaan, memberikan respons memahami, mentafsir, dan Nilai Murni :Hemah tnggi, TOUCH DOWN
HP Kesenian Dan memberikan respons Patriotsme, Kerjasama,
PKJR:6.2.1
Estetika terhadap; Menghargai 1. Murid diberi
i) Soalan bertumpu penyataan oleh
Unit 13 2.3 Membaca dan KP: guru
mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca, mengenal Interpersonal, Verbal 2. Murid yang
Tajuk : sastera dan bukan pasti, dan menerangkan Linguistk, Konstruktvisme, beretuju duduk
Kekalkan sastera kandungan teks daripada Menghubungkait, 3. Murid yang
Warisan Kita bahan bukan sastera dan Kontekstual, Mengaplikasi tidak bersetuju
sastera BCB : berdiri.
Tajuk kecil: 3.1 Asas menulis Kemahiran membaca ,

23
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Keluarga Diraja 3.1.1 Menulis secara kemahiran mendengar THINK PAIR
mekanis menggunakan berkesan , kemahiran SHARE
Indahnya Pantun tulisan berangkai dalam menulis 1. Guru
bentuk; Strategi pdp: kemukakan
iii) frasa Kepelbagaian Sumber kepada ahli
Teratak Warisan 5.2 Memahami dan Bahan kumpulan
menggunakan 5.2.3 Memahami dan KB 2. Setiap ahli
pembentukan kata menggunakan kata majmuk Menghubungkait, diberi masa untuk
Bermain Galah mengikut konteks mengikut konteks; mensintesis, menyesuaikan berfikir.
Panjang i) kata ganda penuh dan mengecam. 3. Kemudian
KBAT: membincangkann
Peta Pokok ya dengan ahli
kumpulan yang
lain secara
berpasangan
4. Semua ahli
kumpulan diminta
berkongsi jawapan
kepada
penyelesaian
masalah

TALKING CHIPS
1. Setiap ahli
dalam kumpulan
meletakkan cip di
tengah – tengah
apabila ingin
membaca pantun
2. Mereka tidak
boleh mengulangi
giliran.

24
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Minggu 27: Tema : 5 1.1Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir Strategi P&P : FAN N PICK :
22-26 Julai
2019 Kebudayaan, memberikan respons dan memberikan respons KB : 1. Setiap ahli ada
Kesenian dan terhadap : Menaakul, Mensintesis peranan dan
HP
PKJR:6.3.3 Estetika (ii) soalan bercapah Mengecam, Mengitlak dimainkan secara
2. 3 Membaca dan Mencirikan bergilir-gilir.
Unit 14 mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca dan 2. Peranan :
sastera dan bukan mempersembahkan karya Kontekstual : Murid 1 : Susun
Tajuk : sastera bukan sastera dan karya Menghubung kait kada seperti kipas.
Kenali Kesenian sastera dengan sebutan yang Belajar Cara Belajar (BCB) : Murid 2 : Pilih
Kita betul dan intonasi yang Bacaan mekanis kada dan bacakan
sesuai : Bacaan mentalis soalan.
3.3 Menghasilkan (i) label
Tajuk kecil: penulisan Murid 3 : Jawab
Kemahiran Pelbagai (KP) : soalan.
Tarian Ceracap 3.3.2 Mengedit dan Verbal linguistk Murid 4 : beri
Inai memurnikan hasil penulisan respon dan pujian
daripada aspek : KBAT : Soalan Beraras
4.2 Menghayat Tinggi kepada jawapan
keindahan dan (i) ejaan, tanda baca, dan
Baju Kurung yang diberi.
kesantunan bahasa penggunaan imbuhan
untuk Nabila
dalam bahan sastera. QUIZ QUIZ
4.2.3 Melagukan syair dan
Gambus dan TRADE
5.2 Memahami dan mendeklamasikan sajak serta
Kompang 1. Murid
menggunakan memahami maksud :
(i) syair
membaca dan
Syair Warisan pembentukan kata fahamkan kad
Seni mengikut konteks. yang diberikan
5.2.3 Memahami dan yang
Bermain menggunakan kata ganda mengandungi
Lelayang mengikut konteks: label dan
(ii) kata ganda separa maksudnya.
Enaknya Juadah 2. Murid mencari
Tradisional 5.2.3 Memahami dan pasangan secara
menggunakan kata ganda ‘high five’.
mengikut konteks: 3. Setiap murid
(iii) kata ganda berentak menerangkan

25
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
tentang kad secara
bergilir-gilir.
4. Tukar kad
dengan pasangan
dan cari pasangan
yang baharu.

GALLERY
WALK
1. Guru menampal
satu perenggan
yang mengalami
kesalahan
tatabahasa di
setiap stesen.
2. Murid secara
berkumpulan
bergerak ke setiap
stesen.
3. Murid mencari
kesalahan dan
mengedit
perenggan di
setiap stesen.
4. Murid
membentangkan
hasil kerja
kumpulan mereka.

TAKE OFF,
TOUCH DOWN
1. Murid
menyatakan

26
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
maksud syair yang
dilagukan.
2.Murid yang lain
memberi respon
terhadap maksud
yang dinyatakan.
3.Murid yang
bersetuju dengan
maksud akan
berdiri.
4.Murid yang
tidak bersetuju
dengan maksud
akan duduk.

ALL-WRITE-
ROUND-ROBIN
1. Setiap
kumpulan
diberikan kertas
kosong untuk
menulis kata
ganda yang
diketahui.
2. Murid diminta
menulis kata
ganda pada kertas
tersebut dan tiada
perbincangan
dibenarkan.
3. Murid
menyemak
jawapan murid

27
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
sebelumnya dan
menulis jawapan
baharu.
4. Murid tidak
dibenarkan
menulis jawapan
yang sama.
Minggu 28: Tema : 5 1.1Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir Strategi P&P : FAN N PICK :
29 Julai -2
Ogos 2019 Kebudayaan, memberikan respons dan memberikan respons KB : 1. Setiap ahli ada
Kesenian dan terhadap : Menaakul, Mensintesis peranan dan
HP Estetika (ii) soalan bercapah Mengecam, Mengitlak dimainkan secara
PKJR:6.3.3 2. 3 Membaca dan Mencirikan bergilir-gilir.
Unit 14 mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca dan 2. Peranan :
sastera dan bukan mempersembahkan karya Kontekstual : Murid 1 : Susun
Tajuk : sastera bukan sastera dan karya Menghubung kait kada seperti kipas.
Kenali Kesenian sastera dengan sebutan yang Belajar Cara Belajar (BCB) : Murid 2 : Pilih
Kita betul dan intonasi yang Bacaan mekanis kada dan bacakan
sesuai : Bacaan mentalis soalan.
3.3 Menghasilkan (i) label
Tajuk kecil: penulisan Murid 3 : Jawab
Kemahiran Pelbagai (KP) : soalan.
Tarian Ceracap 3.3.2 Mengedit dan Verbal linguistk Murid 4 : beri
Inai memurnikan hasil penulisan respon dan pujian
daripada aspek : KBAT : Soalan Beraras
4.2 Menghayat Tinggi kepada jawapan
keindahan dan (i) ejaan, tanda baca, dan
Baju Kurung yang diberi.
kesantunan bahasa penggunaan imbuhan
untuk Nabila
dalam bahan sastera. QUIZ QUIZ
4.2.3 Melagukan syair dan
Gambus dan TRADE
5.2 Memahami dan mendeklamasikan sajak serta
Kompang 1. Murid
menggunakan memahami maksud :
(i) syair
membaca dan
Syair Warisan pembentukan kata fahamkan kad
Seni mengikut konteks. yang diberikan
5.2.3 Memahami dan yang

28
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Bermain menggunakan kata ganda mengandungi
Lelayang mengikut konteks: label dan
(ii) kata ganda separa maksudnya.
Enaknya Juadah 2. Murid mencari
Tradisional 5.2.3 Memahami dan pasangan secara
menggunakan kata ganda ‘high five’.
mengikut konteks: 3. Setiap murid
(iii) kata ganda berentak menerangkan
tentang kad secara
bergilir-gilir.
4. Tukar kad
dengan pasangan
dan cari pasangan
yang baharu.

GALLERY
WALK
1. Guru menampal
satu perenggan
yang mengalami
kesalahan
tatabahasa di
setiap stesen.
2. Murid secara
berkumpulan
bergerak ke setiap
stesen.
3. Murid mencari
kesalahan dan
mengedit
perenggan di
setiap stesen.
4. Murid

29
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
membentangkan
hasil kerja
kumpulan mereka.

TAKE OFF,
TOUCH DOWN
1. Murid
menyatakan
maksud syair yang
dilagukan.
2.Murid yang lain
memberi respon
terhadap maksud
yang dinyatakan.
3.Murid yang
bersetuju dengan
maksud akan
berdiri.
4.Murid yang
tidak bersetuju
dengan maksud
akan duduk.

ALL-WRITE-
ROUND-ROBIN
1. Setiap
kumpulan
diberikan kertas
kosong untuk
menulis kata
ganda yang
diketahui.
2. Murid diminta

30
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
menulis kata
ganda pada kertas
tersebut dan tiada
perbincangan
dibenarkan.
3. Murid
menyemak
jawapan murid
sebelumnya dan
menulis jawapan
baharu.
4. Murid tidak
dibenarkan
menulis jawapan
yang sama.
Minggu 29: Tema : 5 menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk Strategi P&P :KB Think-Pair-Share :
5-9 Ogos 2019 KEBUDAYAAN , Membuat sintesis, Membuat 1. Guru mengemukakan
KESENIAN DAN maklumat dan idea menjelaskan dan menilai gambaran mental, Menganalisis , masalah kepada setiap
CUTI ESTETIKA bagi pelbagi tujuan. sesuatu perkara secara Menjana idea, Membuat inferens, kumpulan.
PERTENGAH Menghubung kait 2.Murid diberi masa untuk
AN PENGGAL Unit 15 bertatasusila mengikut berfikir secara individu
KEDUA: 10- konteks. EMK:Nilai Murni : mengenai masalah tersebut.
18 Ogos Tajuk : Menghargai 3.Murid mencari pasangan
2.3 Membaca dan Kasih sayang untuk berbincang mengenai
Indahnya Seni dan mengapresiasi karya Hemah tinggi masalah tersebut.
Budaya Kita 4.Murid berkongsi dalam
sastera dan bukan KP: kumpulan mengenai
Tajuk kecil: sastera 2.3.2 Membaca, memahami, Konstruktivisme masalah tersebut.
- Menilai dan menjelaskan idea
Buah Tangan Dari Bumi
dan mempersembahkan karya baharu Peta Alir Explorace :
Kenyalang bukan dan karya sastera - Menghubung kait 1. Guru menampal cara
- Meneroka penggunaan pemerah santan
Pemerah Santan 3.3 Menghasilkan dengan sebutan yang betul Verbal linguistik tradisional di setiap ‘check-
Tradisional penulisan dan intonasi yang sesuai. point’.
(ii) manual 2. Murid dalam kumpulan
Kesenian Masyarakat diberikan peta alir untuk
Orang Asli dilengkapkan.
5.3 Memahami dan 3. Murid mencabut undi
Naik Beca membina ayat untuk memulakan explore
3.3.1 Menghasilkan kerangka mengikut ‘check-point’
mengikut konteks
Kampung Budaya Mari- dan penulisan karangan naratf yang ditentukan.

31
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Mari dan bukan naratf secara 4. Murid membaca cara
penggunaan tersebut dan
Tan Sri S.M. Salim (ii) berpandu melengkapkan peta alir.

Adat Berinai All-Write-Round-Robin


3.3.2 Mengedit dan 1.Murid membaca petikan
Tangga Batu Rumah memurnikan hasil penulisan dan mengenal pasti
Tradisional Melaka penggunaan kata.
dari aspek 2. Pusingan 1 : Murid
(ii) penggunaan kata menulis penggunaan yang
yang tidak tepat.
3.Pusingan 2 : Murid
membetulkan penggunaan
5.3.1 Memahami dan kata yang tepat.
membina ayat mengikut 4.Tiada perbincangan dan
pengulangan jawapan yang
konteks dibenarkan.
(i) ayat seruan
Placemat Consencus ;
(ii) ayat perintah 1.Setiap kumpulan terdiri
(iii)ayat tanya dengan kata daripada empat orang
tanya murid.
2.Murid diminta membina
ayat menggunakan ‘Tikar
Persepakatan’ secara
serentak.
3.Murid berbincang untuk
memilih ayat yang terbaik.
4.Murid menulis ayat yang
terbaik di tengah-tengah
petak.

Tema : 5 menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk Strategi P&P :KB Think-Pair-Share :


CUTI KEBUDAYAAN , Membuat sintesis, Membuat 1. Guru mengemukakan
PERTENGAH KESENIAN DAN maklumat dan idea menjelaskan dan menilai gambaran mental, Menganalisis , masalah kepada setiap
AN PENGGAL ESTETIKA bagi pelbagi tujuan. sesuatu perkara secara Menjana idea, Membuat inferens, kumpulan.
KEDUA: 10- Menghubung kait 2.Murid diberi masa untuk
18 Ogos Unit 15 bertatasusila mengikut berfikir secara individu
Minggu 30: konteks. EMK:Nilai Murni : mengenai masalah tersebut.
19-23 Ogos Tajuk : Menghargai 3.Murid mencari pasangan
2019 2.3 Membaca dan Kasih sayang untuk berbincang mengenai
Indahnya Seni dan mengapresiasi karya Hemah tinggi masalah tersebut.
Budaya Kita 4.Murid berkongsi dalam
sastera dan bukan KP: kumpulan mengenai
Tajuk kecil: sastera 2.3.2 Membaca, memahami, Konstruktivisme masalah tersebut.
- Menilai dan menjelaskan idea
Buah Tangan Dari Bumi
dan mempersembahkan karya baharu Peta Alir Explorace :
Kenyalang bukan dan karya sastera - Menghubung kait 1. Guru menampal cara

32
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
3.3 Menghasilkan dengan sebutan yang betul - Meneroka penggunaan pemerah santan
Pemerah Santan Verbal linguistik tradisional di setiap ‘check-
Tradisional penulisan dan intonasi yang sesuai. point’.
(ii) manual 2. Murid dalam kumpulan
Kesenian Masyarakat diberikan peta alir untuk
Orang Asli 5.3 Memahami dan dilengkapkan.
3. Murid mencabut undi
Naik Beca membina ayat untuk memulakan explore
mengikut konteks 3.3.1 Menghasilkan kerangka mengikut ‘check-point’
Kampung Budaya Mari- dan penulisan karangan naratf yang ditentukan.
Mari 4. Murid membaca cara
dan bukan naratf secara penggunaan tersebut dan
Tan Sri S.M. Salim (ii) berpandu melengkapkan peta alir.

Adat Berinai All-Write-Round-Robin


3.3.2 Mengedit dan 1.Murid membaca petikan
Tangga Batu Rumah dan mengenal pasti
Tradisional Melaka
memurnikan hasil penulisan penggunaan kata.
dari aspek 2. Pusingan 1 : Murid
(ii) penggunaan kata menulis penggunaan yang
yang tidak tepat.
3.Pusingan 2 : Murid
membetulkan penggunaan
5.3.1 Memahami dan kata yang tepat.
membina ayat mengikut 4.Tiada perbincangan dan
pengulangan jawapan yang
konteks dibenarkan.
(i) ayat seruan
Placemat Consencus ;
(ii) ayat perintah 1.Setiap kumpulan terdiri
(iii)ayat tanya dengan kata daripada empat orang
murid.
tanya 2.Murid diminta membina
ayat menggunakan ‘Tikar
Persepakatan’ secara
serentak.
3.Murid berbincang untuk
memilih ayat yang terbaik.
4.Murid menulis ayat yang
terbaik di tengah-tengah
petak.
Minggu 31:
26-30 Ogos Tema 6: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: SAME DIFFERENT
2019
Kelestarian Alam menyampaikan membanding beza maklumat nilai murni : rasional , 1. Bahagikan murid
maklumat dan idea tersurat dengan menggunakan berdisiplin prihatn kpd 4 kumpulan
Unit 16 bagi pelbagai tujuan idea yang krits dan kreatf. kerajinan 2. 2 org murid cari
Tajuk : persamaan dan

33
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Pengurusan sisa 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan KP: Iinterpersonal verbal perbezaan dalam
pepejal mengapresiasi karya mempersembahkan karya linguistkl maklumat sedia
sastera dan bukan bukan sastera dan karya ada. Tugasan
Tajuk kecil: sastera. sastera dengan sebutan yang BCB : kemahiran membaca berdasarkan
betul dan intonasi yang sesuai: kemahiran menulis , maklumat sedia ada
Mari kitar semula mendengar dgn berkesan
(iii) cerita 4. Bandingkan
Tangan kreatf 3.3 Menghasilkan Strategi pdp: Pembelajaran jawapan dengan
3.3.2 Mengedit dan kumpulan besar.
Jadual kutpan sisa penulisan memurnikan hasil penulisan masteri
5. Penilaian
dari aspek: KB : Mensintesis
Pesananku 4.2 Menghayat (iii) struktur ayat. FAN - N- PICK
menghubungkait
keindahan dan Menganalisis Setap ahli ada
Perangkap sisa 4.2.3 Melagukan syair dan
kesantunan bahasa Konsepsi peranan dan setap
makanan mendeklamasikan sajak serta
dalam bahan sastera peranan dimainkan
5.3 Memahami dan memahami maksud: KBAT : Soalan Beraras secara bergilir
membina ayat (ii) sajak. Tinggi Pelajar 1 - susun
mengikut konteks 5.3.1 Memahami dan kad sepert kipas
membina ayat mengikut Pelajar 2 - pilih kad
konteks: dan bacakan soalan
(iv) ayat tanya tanpa kata Pelajar 3 - jawab
tanya. soalan
Pelajar 4 - beri
respon

THINK - PARE -
SQUARE
1. Murid di
bahagikan kepada 4
kumpulan (6 orang
setap kump)
2. Setap kumpulan
diberikan peta i-
thik yang berbeza.
3. Murid

34
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
melengkapkan peta
- think yang diberi
4. Wakil kumpulan
membentangkan
tugasan

MENDEKLAMASIKA
N SAJAK
1. Seorang pelajar
mendeklamasikan
baris pertama sajak.
2. Kemudian diikut
oleh rakan
kumpulannya.
3. Akhirnya
bersama- sama
deklamasi sajak
dengan harmoni.

GALLERY WALK
1. Bergerak dan
melihat hasil kerja
kumpulan lain (guru
memberi tugasan).
2. Tulis komen
positf terhadap
hasil kerja
kumpulan lain.
3. Kemaskan
tugasan supaya
lebih baik.
Minggu 32: 1- Tema 6: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: SAME DIFFERENT
6 September
2019 Kelestarian Alam menyampaikan membanding beza maklumat nilai murni : rasional , 1. Bahagikan murid
maklumat dan idea tersurat dengan menggunakan berdisiplin prihatn kpd 4 kumpulan

35
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Unit 16 bagi pelbagai tujuan idea yang krits dan kreatf. kerajinan 2. 2 org murid cari
persamaan dan
Tajuk : 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan KP: Iinterpersonal verbal perbezaan dalam
Pengurusan sisa mengapresiasi karya mempersembahkan karya linguistkl maklumat sedia
pepejal sastera dan bukan bukan sastera dan karya ada. Tugasan
sastera. sastera dengan sebutan yang BCB : kemahiran membaca
Tajuk kecil: kemahiran menulis , berdasarkan
betul dan intonasi yang sesuai: maklumat sedia ada
(iii) cerita mendengar dgn berkesan
Mari kitar semula 4. Bandingkan
3.3 Menghasilkan 3.3.2 Mengedit dan Strategi pdp: Pembelajaran jawapan dengan
Tangan kreatf penulisan masteri kumpulan besar.
memurnikan hasil penulisan
dari aspek: 5. Penilaian
Jadual kutpan sisa KB : Mensintesis
4.2 Menghayat (iii) struktur ayat. menghubungkait FAN - N- PICK
Pesananku keindahan dan
4.2.3 Melagukan syair dan Menganalisis Setap ahli ada
Perangkap sisa kesantunan bahasa Konsepsi peranan dan setap
dalam bahan sastera mendeklamasikan sajak serta
makanan memahami maksud: peranan dimainkan
5.3 Memahami dan KBAT : Soalan Beraras secara bergilir
membina ayat (ii) sajak. Tinggi Pelajar 1 - susun
mengikut konteks 5.3.1 Memahami dan kad sepert kipas
membina ayat mengikut Pelajar 2 - pilih kad
konteks: dan bacakan soalan
(iv) ayat tanya tanpa kata Pelajar 3 - jawab
tanya. soalan
Pelajar 4 - beri
respon

THINK - PARE -
SQUARE
1. Murid di
bahagikan kepada 4
kumpulan (6 orang
setap kump)
2. Setap kumpulan
diberikan peta i-

36
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
thik yang berbeza.
3. Murid
melengkapkan peta
- think yang diberi
4. Wakil kumpulan
membentangkan
tugasan

MENDEKLAMASIKA
N SAJAK
1. Seorang pelajar
mendeklamasikan
baris pertama sajak.
2. Kemudian diikut
oleh rakan
kumpulannya.
3. Akhirnya
bersama- sama
deklamasi sajak
dengan harmoni.

GALLERY WALK
1. Bergerak dan
melihat hasil kerja
kumpulan lain (guru
memberi tugasan).
2. Tulis komen
positf terhadap
hasil kerja
kumpulan lain.
3. Kemaskan
tugasan supaya
lebih baik.
Minggu 33: 9- Tema 6: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK: THINK-SHARE-PAIR
13 September

37
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
2019 (9 Hari Kelestarian Alam menyampaikan mendapatkan dan Kelestarian Alam Sekitar 1. Guru kemukakan
Keputeraan
Agong) maklumat dan idea menyampaikan maklumat. Nilai murni - Prihatn, masalah kepada ahli
Unit 17 bagi pelbagai tujuan bertanggungjawab, pasukan.
2.3.2 Membaca dan kelestarian alam, semagat 2. Semua agli
Tajuk : 2.3 Membaca dan mempersembahkan karya
Sumbangan Kita bermasyarakat. pasukan diminta
mengapresiasi karya bukan sastera dan karya pula berkongsi
Tajuk kecil: sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang KP: INaturalis , kinestk jawapan
sastera. betul dan intonasi yang sesuai:
Rakan Alam (iv) pantun. BCB : Bacaan intensif TALKING CHIPS
Sekitar Strategi pdp: 1. Setap ahli dlm
3.2.2 Menghasilkan jawapan pasukan
Sayangi Sungai 3.2 Menulis perkataan, pemahaman berdasarkan
frasa, dan ayat yang KB : menghubung kait , meletakkan chip di
Kita soalan: menaakul , mengecam , tengah2 apwbila
bermakna (i) bertumpu mencirikan ingin betcskap dan
Sisa Elektronik
5.1 Memahami fungsi 5.1.1 Memahami dan memberi pendapat.
Lindungi Lautan dan menggunakan KBAT : Tiada 2.Mereka tdak
menggunakan golongan kata
Kita golongan kata nama mengikut konteks: boleh ulangi giliran
mengikut konteks (iii) kata gant nama bercakap sehingga
Pertanian Mesra setap org diberi
Alam 5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan peluang.
membina ayat menggunakan ayat mengikut
mengikut konteks konteks: PLACEMENT
(i) ayat tunggal CONSENSUS
(ii) ayat majmuk. 1. Guru membaca
soalan
2. Murid menulis
diruang yg
disediakan.
3. Murid berbincang
dan menulis yg
terbaik di petak
tengah.
4. Guru meminta
setap kumpulan

38
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
membaca jawapan
yg terbaik

QUESTION CARD
AND GALLERY WALK
1. Bhgikan kump
kpd 4 bhgnm
edar queston card.
2. Pembentangan
kump
3. Pelajar lain
menjawab soalan
queston card.
4. Guru pamer
soalan fan jaeapan
5. Pelajar semak
jawapan
6. Jawapan betul
bangun dan tunjuk
jawapan
7. Jawapan salah
duduk
-gallery walk
Minggu 34: Tema 6: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK: THINK-SHARE-PAIR
16-20
September Kelestarian Alam menyampaikan mendapatkan dan Kelestarian Alam Sekitar 1. Guru kemukakan
2019 maklumat dan idea menyampaikan maklumat. Nilai murni - Prihatn, masalah kepada ahli
Unit 17 bagi pelbagai tujuan bertanggungjawab, pasukan.
2.3.2 Membaca dan kelestarian alam, semagat 2. Semua agli
Tajuk : 2.3 Membaca dan mempersembahkan karya
Sumbangan Kita bermasyarakat. pasukan diminta
mengapresiasi karya bukan sastera dan karya pula berkongsi
Tajuk kecil: sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang KP: INaturalis , kinestk jawapan
sastera. betul dan intonasi yang sesuai:
Rakan Alam (iv) pantun. BCB : Bacaan intensif TALKING CHIPS
Sekitar Strategi pdp: 1. Setap ahli dlm
3.2.2 Menghasilkan jawapan

39
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Sayangi Sungai 3.2 Menulis perkataan, pemahaman berdasarkan pasukan
Kita frasa, dan ayat yang soalan: KB : menghubung kait , meletakkan chip di
bermakna (i) bertumpu menaakul , mengecam , tengah2 apwbila
Sisa Elektronik mencirikan ingin betcskap dan
5.1 Memahami fungsi 5.1.1 Memahami dan memberi pendapat.
Lindungi Lautan dan menggunakan menggunakan golongan kata KBAT : Tiada
Kita 2.Mereka tdak
golongan kata nama mengikut konteks: boleh ulangi giliran
Pertanian Mesra mengikut konteks (iii) kata gant nama bercakap sehingga
Alam 5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan setap org diberi
membina ayat menggunakan ayat mengikut peluang.
mengikut konteks konteks: PLACEMENT
(i) ayat tunggal CONSENSUS
(ii) ayat majmuk. 1. Guru membaca
soalan
2. Murid menulis
diruang yg
disediakan.
3. Murid berbincang
dan menulis yg
terbaik di petak
tengah.
4. Guru meminta
setap kumpulan
membaca jawapan
yg terbaik

QUESTION CARD
AND GALLERY WALK
1. Bhgikan kump
kpd 4 bhgnm
edar queston card.
2. Pembentangan
kump

40
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
3. Pelajar lain
menjawab soalan
queston card.
4. Guru pamer
soalan fan jaeapan
5. Pelajar semak
jawapan
6. Jawapan betul
bangun dan tunjuk
jawapan
7. Jawapan salah
duduk
-gallery walk
Tema 6: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami TALKING CHIP
Minggu 35: Kelestarian Alam memberikan respons dan memberikan respons EMK: 1. Setap ahli dalam
23-27 terhadap : Nilai murni : pasukan
September
2019 Unit 18 (i) suruhan dan permintaan Bertanggungjawab, meletakkan cip di
1.2 Bertutur untuk menghargai, semagat tengah-tengah
Tajuk : menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk bermasyarakat. apabila ingin
Tahukah Kamu maklumat dan idea mendapatkan dan bercakap dan
bagi pelbagai tujuan. menyampaikan maklumat. KP: Verbal linguistk memberi
Tajuk kecil: pendapat .
Kelestarian Hutan 2.2 Membaca, BCB : Mendengar dengan 2. Mereka tdak
Bandar memahami dan 2.2.1 Membaca, memahami berkesan, bacaan intensif, boleh mengulangi
menaakul bahan grafik dan mengecam : kemahiran menulis, visual, giliran bercakap
Bangunan dan bukan grafik. (i) maksud kosa kata auditori sehingga setap
Berteknologi Hijau orang diberi
3.2 Menulis perkataan, Strategi pdp: Pembelajaran peluang.
Hari Tanpa frasa, dan ayat yang masteri, Didik Hibur
bermakna 3.2.2 Menghasilkan jawapan
Kenderaan pemahaman berdasarkan SHOWDOWN
soalan : KB : Menghubung kait, 1. Setap ahli
Taman Negara Kita 3.3 Menghasilkan (ii) bercapah mengenal past, pasukan menulis
penulisan. menganalisis, mereka cipta, satu
Indahnya Kebun mengecam jawapan/penyelesai

41
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Datuk 3.3.2 Mengedit dan an kepada masalah.
memurnikan hasil penulisan KBAT : Peta Buih 2. Pada masa yang
Semburan Kabut dari aspek : ditetapkan semua
Mesra Alam (i) ejaan, tanda baca dan menunjukkan
penggunaan imbuhan, jawapan secara
Keindahan Hutan (ii) penggunaan kata, dan serentak.
Hujan Borneo (iii) struktur ayat 3. Setap ahli
4.3 Menghasilkan membetulkan dan
Impianku bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta bahan sastera mengukuhkan
Terlaksana menyerapkan secara berpandu dan jawapan rakan.
keindahan dan mempersembahkan secara
Bebola Lumpur kesantunan bahasa kreatf : QUIZ QUIZ TRADE
Bersihkan Sumber serta (i) pantun empat kerat 1. Baca dan
Air mempersembahkannya fahamkan kad anda.
secara kreatf. 5.1.1 Memahami dan 2. Cari pasangan
Jantung Borneo menggunakan golongan kata High Five
5.1 Memahami fungsi nama mengikut konteks : 3. Setap orang
dan menggunakan (iv) penjodoh bilangan menyebut penjodoh
golongan kata bilangan dan
mengikut konteks. 5.1.2 Memahami dan contoh pada
menggunakan kata kerja pasangan.
mengikut konteks : 4. ulang pada
(i) kata kerja aktf transitf dan pasangan yang lain.
tak transitf
(ii) kata kerja pasif

Tema 6: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami TALKING CHIP


Minggu 36: 30
Sept-4 Kelestarian Alam memberikan respons dan memberikan respons EMK: 1. Setap ahli dalam
November terhadap : Nilai murni : pasukan
2019
Unit 18 (i) suruhan dan permintaan Bertanggungjawab, meletakkan cip di
1.2 Bertutur untuk menghargai, semagat tengah-tengah
Tajuk : menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk bermasyarakat. apabila ingin
Tahukah Kamu maklumat dan idea mendapatkan dan bercakap dan
bagi pelbagai tujuan. menyampaikan maklumat. KP: Verbal linguistk memberi

42
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Tajuk kecil: pendapat .
Kelestarian Hutan 2.2 Membaca, BCB : Mendengar dengan 2. Mereka tdak
Bandar memahami dan 2.2.1 Membaca, memahami berkesan, bacaan intensif, boleh mengulangi
menaakul bahan grafik dan mengecam : kemahiran menulis, visual, giliran bercakap
Bangunan dan bukan grafik. (i) maksud kosa kata auditori sehingga setap
Berteknologi Hijau orang diberi
3.2 Menulis perkataan, Strategi pdp: Pembelajaran peluang.
Hari Tanpa frasa, dan ayat yang 3.2.2 Menghasilkan jawapan masteri, Didik Hibur
Kenderaan bermakna pemahaman berdasarkan SHOWDOWN
soalan : KB : Menghubung kait, 1. Setap ahli
Taman Negara Kita (ii) bercapah mengenal past, pasukan menulis
3.3 Menghasilkan menganalisis, mereka cipta, satu
Indahnya Kebun penulisan. mengecam jawapan/penyelesai
3.3.2 Mengedit dan
Datuk memurnikan hasil penulisan an kepada masalah.
dari aspek : KBAT : Peta Buih 2. Pada masa yang
Semburan Kabut (i) ejaan, tanda baca dan ditetapkan semua
Mesra Alam penggunaan imbuhan, menunjukkan
(ii) penggunaan kata, dan jawapan secara
Keindahan Hutan (iii) struktur ayat serentak.
Hujan Borneo 3. Setap ahli
4.3 Menghasilkan membetulkan dan
bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta bahan sastera
Impianku secara berpandu dan mengukuhkan
Terlaksana menyerapkan jawapan rakan.
keindahan dan mempersembahkan secara
kesantunan bahasa kreatf :
Bebola Lumpur (i) pantun empat kerat QUIZ QUIZ TRADE
Bersihkan Sumber serta 1. Baca dan
Air mempersembahkannya fahamkan kad anda.
secara kreatf. 5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata 2. Cari pasangan
Jantung Borneo nama mengikut konteks : High Five
5.1 Memahami fungsi 3. Setap orang
dan menggunakan (iv) penjodoh bilangan
menyebut penjodoh
golongan kata bilangan dan
mengikut konteks. 5.1.2 Memahami dan
menggunakan kata kerja contoh pada
pasangan.

43
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
mengikut konteks : 4. ulang pada
(i) kata kerja aktf transitf dan pasangan yang lain.
tak transitf
(ii) kata kerja pasif
Minggu 37: Tema 7: 1.1 Mendengar dan bertutur 1.1.2 Mendengar, memahami dan “ Talking Chips"
7-11 Oktober Pertanian Dan memberikan respons terhadap: EMK: “Placemat Consensus”
2019 Penternakan (i) suruhan dan permintaan, dan Nilai murni – Hormat –menghormati, “Mix N Match”
(ii) silaan dan larangan. kesyukuran, kelestarian alam sekitar , /”Sama Difference”
Unit 19 dan bestari
“Round
Tajuk : 2.2.1 Membaca, memahami dan KP: Intrapersonal table”/Mendeklamasi sajak
Pertanian dan Sumber mengecam:
Pendapatan 2.1 Membaca (i) maksud kosa kata, KB – Mengecam, menganalisis “Think-Pair-Square
(ii) idea utama dan idea sampingan, dan “Rally robin”
Tajuk kecil: (iii) idea keseluruhan
“Placemat Consensus”
Ladang Jagung Pak 3.2.3 Membanding bezakan dan mencatat Strategi pdpc:
Kasim maklumat tentang sesuatu perkara. konstektual, menghubungkait,
konstruktivisme “Gallery walk”
Perkongsian bijak 3.1 Menulis 4.3.1Mencipta bahan sastera secara
berpandu dan mempersembahkan secara KBAT : Tiada “ Stay & Stray”
Tanaman Akuaponik kreatif:
4.1 Mengaplikasikan unsur (i) pantun empat kerat, dan “Talking Chips”/”Share N
Beras Wangi keindahan dan kesantunan (ii) sajak. Turn”
bahasa dalam bahan sastera “Think- Pair -Share”
Suburnya Pandan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
adjektif mengikut konteks:
5.1 Memahami fungsi dan (i) jarak,
menggunakan golongan kata (ii) perasaan,
mengikut konteks (iii) pancaindera.

Minggu 38: Tema 7: 1.1 Mendengar dan bertutur 1.1.2 Mendengar, memahami dan “ Talking Chips"
14-18 Oktober Pertanian Dan memberikan respons terhadap: EMK:
2019 Penternakan (i) suruhan dan permintaan, dan Nilai murni – Hormat –menghormati,
(ii) silaan dan larangan. kesyukuran, kelestarian alam sekitar ,
Unit 19 dan bestari
“Placemat Consensus”
Tajuk : 2.2.1 Membaca, memahami dan KP: Intrapersonal
Pertanian dan Sumber mengecam:
Pendapatan 2.1 Membaca (i) maksud kosa kata, KB – Mengecam, menganalisis
(ii) idea utama dan idea sampingan, dan
Tajuk kecil: (iii) idea keseluruhan “Mix N Match”
/”Sama Difference”
Ladang Jagung Pak 3.2.3 Membanding bezakan dan mencatat Strategi pdpc:

44
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Kasim maklumat tentang sesuatu perkara. konstektual, menghubungkait,
konstruktivisme
Perkongsian bijak 3.1 Menulis 4.3.1Mencipta bahan sastera secara “Round
berpandu dan mempersembahkan secara KBAT : Tiada table”/Mendeklamasi sajak
Tanaman Akuaponik kreatif:
4.1 Mengaplikasikan unsur (i) pantun empat kerat, dan
Beras Wangi keindahan dan kesantunan (ii) sajak.
bahasa dalam bahan sastera “Think-Pair-Square”
Suburnya Pandan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
adjektif mengikut konteks:
5.1 Memahami fungsi dan (i) jarak,
menggunakan golongan kata (ii) perasaan,
mengikut konteks (iii) pancaindera. “Rally robin”

“Placemat Consensus”

“Gallery walk”

“ Stay & Stray”

Minggu 39: 1.1 Mendengar dan bertutur 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK:
21-25 Tema 7: memberikan respons terhadap: Nilai murni – Keusahawanan,
OKTOBER Pertanian Dan (i) soalan bertumpu, dan kerajinan, berdikari, berusaha
2019 Penternakan (ii) soalan bercapah.
“Talking Chips”/”Share N
Turn”
2.2.1Membaca, memahami dan KP: Intrapersonal
2.1 Membaca mengecam: (i) maksud kosa kata, (ii) idea
utama dan idea sampingan, dan (iii) idea KB – Mentafsir, menjana idea,
keseluruhan. mengecam, menghung kait
Unit 20 “Think- Pair -Share”

Tajuk : 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan: (i)

45
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Inovasi Dalam 3.1 Menulis ayat. Strategi pdpc:
Penternakan konstektual, menghubungkait,
konstruktivisme
Tajuk kecil: 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
5.1 Memahami fungsi dan tugas mengikut konteks: KBAT : Tiada “Rotating Review”
Inovasi Taman Arnab menggunakan golongan kata (i) kata hubung,
mengikut konteks (ii) kata sendi nama,
Salutan Nano (iii) kata arah,
(iv) kata tanya,
Contoh Kejayaan (v) kata perintah, “Placemat Consensus”
(vi) kata seru, /”Take Off Touch Down”
Pengeraman Mudah Alih (vii) kata pemeri, /”Team Statements”
(viii) kata penguat,
Udang Galah Air Bukit (ix) kata nafi, (x) kata bantu, dan
(xi) kata bilangan.
Peta Bulatan/
Usah Dibuang ”Think-Pair-Square”
/”Team Word –Web”

Tema 7: 1.1 Mendengar dan bertutur 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK:
MINGGU 40 Pertanian Dan memberikan respons terhadap: Nilai murni – berusaha, menghargai
28-1 Penternakan 2.1 Membaca (i) soalan bertumpu, dan alam sekitar, berdisiplin,
NOVEMBER (ii) soalan bercapah. hormat-menghormati, dedikasi,
2019 Unit 21 rasional
2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
Tajuk : 3.1 Menulis menerangkan kandungan teks daripada KP: Intrapersonal
Bumi Bertuah bahan bukan sastera dan bahan sastera: (i)
label, (ii) manual, (iii) cerita, dan (iv) KB – mensintesis, menganalisis,
Tajuk kecil: 4.1 Mengaplikasikan unsur pantun. menjana idea, membuat gambaran
Penternak Jaya keindahan dan kesantunan mental, mengecam, membuat inferens
Keratan Batang Pokok bahasa dalam bahan sastera 3.3.1 Menghasilkan kerangka dan
Lawatan ke Kilang Nanas penulisan karangan naratif dan bukan Strategi pdpc:

46
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
Manis naratif secara: (i) berpandu, dan (ii) separa Konstruktivisme
Kisah di Kebun Cili 5.1 Memahami fungsi dan berpandu.
Ulam-ulaman menggunakan golongan kata KMD-Meramal
Santan Sawit mengikut konteks 4.3.2 Mengubah suai cerita yang
mempunyai unsur pengajaran secara KBAT : Tiada
berpandu dan mempersembahkan cerita
secara kreatif.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata


tugas mengikut konteks: (i) kata hubung,
(ii) kata sendi nama, (iii) kata arah, (iv)
kata tanya, (v) kata perintah, (vi) kata seru,
(vii) kata pemeri, (viii) kata penguat,
(ix) kata nafi, (x) kata bantu, dan (xi) kata
bilangan.
Minggu 41: 4- Tema 8: 1.1 Mendengar dan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan EMK: STRUKTUR
8 November Ekonomi, bertutur menilai sesuatu perkara secara Nilai murni : Rasional, berani, gigih, PEMBELAJARAN
2019 Keusahawanan Dan bertatasusila mengikut konteks. kesederhanaan, berjimat cermat,
Kewangan 1. i –Think (Peta Buih
2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Berganda)
Unit 22 menerangkan kandungan teks daripada
bahan bukan sastera dan bahan sastera: KP: Interpersonal , logik matematik, 2. Think – Pair - Share
Tajuk : Bijak Ekonomi 2.1 Membaca (ii) manual
3. Rotating Review
Tajuk kecil: 3.3.1 Menghasilkan kerangka dan Strategi pdpc:
penulisan karangan naratif dan bukan Kontruktivisme – mengembangkan 4. i – Think (Peta Bulatan)
Bijak Membeli 3.1 Menulis naratif secara: idea
(ii) separa berpandu. KB : Menilai, menghubung kait, 5. Team – Word - Web
Mesin Layan Diri mencirikan, mengkatorikan
Automatik MRT KBAT : Tiada
5.2.1 Memahami dan menggunakan kata
Usahawan Kuih mengikut konteks:
Denderam 5.2 Tatabahasa (i) kata dasar
(ii) kata berimbuhan awalan
Wah, Murahnya! (iii) kata berimbuhan akhiran.

Kad Diskaun 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata


majmuk mengikut konteks.
Minggu 42: 11- Tema 8: 1.1 Mendengar dan 1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza EMK: STRUKTUR
15 November Ekonomi, bertutur maklumat tersurat dengan menggunakan Nilai murni : Rasional, keberanian, PEMBELAJARAN
2019 Keusahawanan Dan idea yang kritis dan kreatif. semangat bermasyarakat, budi bahasa
Kewangan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Keusahawanan 1. i-THINK (Peta Buih
menerangkan kandungan teks daripada Krativiti dan inovasi Berganda)
Unit 23 2.3 Membaca bahan bukan sastera dan bahan sastera: KP:
(iii) cerita Verbal-linguistk, Interpersonal, 2. Think – Pair – Share
Tajuk : Budaya 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil muzikal
Usahawan penulisan dari aspek: BCB : 3. Gallery Tour
(i) ejaan Bacaan intensif
Tajuk kecil: 3.3 Menulis 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu secara Strategi pdp: Konstruktivisme 4. Lyrical Lessons

47
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SEMAKAN 2019
berpandu dan mempersembahkan lagu (mengembangkan idea),
Bijak Berniaga secara kreatif. Kontekstual 5. Team Word – Web
Perusahaan Salon 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata (menghubung kait)
Di Mana Ada Kemahuan, ganda mengikut konteks: KB : Menilai, mensintesis,
Di Situ Ada Jalan 4.3 Seni Bahasa (i) kata ganda penuh, menganalisis, menguhubung kait,
Usahawan Berjaya (ii) kata ganda separa, dan (iii) kata ganda mengenal pasti
berentak
Usaha – usaha Bersama 5.2 Tatabahasa 5.3.1 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks:
Oh, Inspirasiku! (i) ayat seruan,
(ii) ayat perintah
5.3 Tatabahasa

Minggu 43: Tema 8: 1.2 Mendengar dan 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan EMK: STRUKTUR
18-22 Ekonomi, bertutur dan menyampaikan maklumat. Nilai murni : Berdikari, rasional, PEMBELAJARAN
November Keusahawanan Dan berdisiplin
2019 Kewangan 1. Rally Robin
CUTI AKHIR 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Keusahawanan
TAHUN 23 menerangkan kandungan teks daripada 2. Showdown
Nov- 1 Jan Unit 24 2.3 Membaca bahan bukan sastera dan bahan sastera KP: Interpersonal
2020 (iv) pantun. 3. Gallery Tour
Tajuk : BCB : Membuat rujukan
Bijak Mengurus 4. Team – Word - Web
Kewangan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Strategi Pdpc:
penulisan dari aspek: Kontekstual (mengalami) 5. Think – Pair - Share
(iii) struktur ayat Mengaplikasi
Tajuk kecil:
Konstruktivisme
Hasil Menabung 3.3 Menulis 5.3.1 Memahami dan membina ayat (menerangkan)
mengikut konteks:
Pantun Sikap Berjimat (iii) ayat tanya dengan kata tanya, dan KB : Menjana idea, membuat
(iv) ayat tanya tanpa kata tanya. kesimpulan, menganalisis, mengecam,
Keluarga Hebat membuat inferens
5.3.2 Memahami dan menggunakan ayat KBAT : Tiada
Rakan Niaga Muda mengikut konteks:
5.3 Tatabahasa (i) ayat tunggal, dan
Pembeli Bijak (ii) ayat majmuk.

48