You are on page 1of 6

SULIT

BAHASA MELAYU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


2019 PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS
MASALAH PEMBELAJARAN
SK GRAN STUMBIN 95000 SRI AMAN SARAWAK
____________________________________________________________
BAHASA MELAYU
TAHUN 2
1 Jam 30 Minit

NAMA MURID : ___________________________________


KELAS : ____________
TARIKH : ____________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

1. Anda dikehendaki menjawab semua soalan.


2. Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak.
3. Kertas soalan ini mengandungi 7 soalan.

SILA SEMAK BILANGAN SOALAN DI DALAM BUKU SOALAN INI.

1
4

2
3
5
4
4
5
4
6
6