You are on page 1of 12
3767/2 fu) Kertas 2 Ogos / September 2018 Say MPSM MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERT'SEMBILAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SEMBILAN 2018, EKONOMI Kertas 2 SKEMA JAWAPAN Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak 3767/2 @ 2018 Hak Cipta MPSM Negeri Sembilan SULIT PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (3767/2) [ Lihat sebelah} © Soalan ‘Jawapan Markah Sumlah Markah i@ Hi Mengurus sumber ekonomi yang terhad H2 Memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad H3. Kehendak manusia sukar dipuaskan/dipenuhi Ha_ Berbeza antara individa HS Bertujuan untuk keselesaan hidup H6 Contoh sumber ekonomi H7 Mempunyai mobiliti geografi seperti buruh/modal/ usahawan H8 Tanah tiada mobiliti tempat HO Tanah mempunyai mobiliti kegunaan. HI10 Usahawan menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk keluarkan barang dan perkhidmatan, Mak 6 markah © Hl Matlamat utama untuk mencapai al-Falah H2. Kegiatan ekonomi berlandaskan syariat islam/ibadah HB. Aktiviti ekonomi tidak halal tidak dibenarkan/contoh H4 Pengguna dan pihak pengeluar bebas membuat keputusan ekonomi berdasar hukum Istam/Al-Quran dan Hadis | H5 Kepentingan awam / kebajikan masyarakat diutamakan | H6 Kerajaan membuat keputusan ekonomi bagi barang | awam/untuk semua masyarakat | H7 Kepentingan asas dijamin untuk setiap individu HB Prinsip kesederhanaan dipentingken dalam penggunaan dan pengeluaran H9 Zakat dikenakan untuk individu yang cukup syarat HO Membantu golongan yang kurang berkemampuan Mak markah (Ow) HI Terdapat pembeli dan penjual H2 Ada barang dan perkhidmatan H3_Mempunyai harga Mak markah 0 @ Kuantiti (unit) 3767/2 @ 2018 Hak Cipta MPSM Negeri Sembitan SULIT Soalan | Jawapan ] Markah | Jumlah Markah (OG) | Hi Paksi harga lengkap dengan (RM) 1 Mak H2 Paksi kuantiti lengkap dengan (unit) 1 3 H3_Keluk Permintaan berlabel DoD Rajah Sm 1 markah H4_ Keluk Penawaran berlabel SoSo 1 HS. Titik Keseimbangan (Eo) 1 H6 Apabila permintaan sama dengan penawaran /DD=SS/ 1 Keluk DD bersilang dengan keluk /SS H7 Harga tidak berubah/stabil 1 HB _Berlaku lebihan penawaran pada harga melebihi Pp 1 HO Harga akan cenderung turun 1 | Maka H10 Permintaan akan meningkat penawaran akan menurun 1 | markah | H11 Berlaku lebihan permintaan pada harga bawah Po 1 H12 Harga akan cenderung meningkat. 1 HI13 Penawaran meningkat permintaan menurun 1 2(a)(@) | Hi Meliputi sebahagian besar kawasan negeri Sabah dan I Sarawak H2 Keseluruhan projek perlu disiapkan/tidak boleh dibuat 1 Mak 4 sebahiagian-sebahagian/ berperingkat-peringkat markah | H3 Kos yang tinggi /modal yang besar di tanggung kerajaan | 1 | H4 Tidak menjanjikan pulangan keuntungan kepada 1 kerajaan HS Projek tersebut memberi manfuat kepada rakyat/ boleh 1 igunakan oleh semua orang 3767/2 @ 2018 Hak Cipta MPSM Negeri Sembilan SULIT