You are on page 1of 2

2019

Trần Vũ Huy TÊN ĐỀ TÀI Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà City Ford Việt Nam và chuyên đề đánh giá sự ảnh hưởng của cách lắp đặt cáp đi ngầm

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN


CHO TÒA NHÀ CITY FORD VIỆT NAM VÀ
CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG
CỦA CÁCH LẮP ĐẶT CÁP ĐI NGẦM TRONG
ĐẤT

Người hướng dẫn: THS. NGUYỄN VĂN TẤN


Sinh viên thực hiện: TRẦN VŨ HUY
Số thẻ sinh viên: 1050140123
Lớp: 14D2

Đà Nẵng, 06/2019
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: …………………………………………
CHUYÊN NGÀNH: ……………………………………………

ĐỀ TÀI:

TÊN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN


CHO TÒA NHÀ CITY FORD VIỆT NAM VÀ
CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG
CỦA CÁCH LẮP ĐẶT CÁP ĐI NGẦM TRONG
ĐẤT

Người hướng dẫn: THS. NGUYỄN VĂN TẤN


Sinh viên thực hiện: TRẦN VŨ HUY
Số thẻ sinh viên: 1050140123
Lớp: 14D2

Đà Nẵng, 06/2019