You are on page 1of 1

MATA PELAJARAN: MATEMATIK HARI: SELASA

KELAS: 2 KREATIF TARIKH:22/1/2019


MASA: 11:00 – 12;00 BIL MURID:
TEMA/TAJUK:NOMBOR HINGGA 1 000/ NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT
STANDARD KANDUNGAN: 1.4.1
STANDARD PEMBELAJARAN: 1.4.1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya
1. Menggunakan nilai tempat dan nilai digit dengan betul.
2. Menyelesaikan sekurang – kurangnya 5 daripada 10 soalan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


1.Guru memberikan penerangan kepada murid.
2.Guru membimbing murid menentukan nilai tempat dsn nilai digit dengan betul.
3. Murid bertanya soalan kepada murid.
4. Murid diberikan lembaran kerja
5.

Kaedah Pdpc EMK Nilai Bahan Bantu Belajar

Peta Pemikiran i-Think PBD Aras Pemikiran PAK 21

Refleksi Catatan
__/__ murid menguasai objektif
__/__ murid tidak menguasai objektif