You are on page 1of 2

Sk = 32.

4 + 20*Log(D) + 20*Log(f) Tổn hao không gian Sk dB


Khoảng cách 2 trạm D km
Tần số trung tâm f MHz

f (MHz) 245.7 245.7 245.7


Mức phát Tx (dBm) -78 -78 -78
Khoảng cách (m) 1 2 3
Suy hao không gian tự do (dB) 20.21 26.23 29.76
Mức thu Rx (dBm) -98.21 -104.23 -107.76
245.7 245.7 245.7 245.7 245.7 245.7 245.7
-78 -78 -78 -78 -78 -78 -78
4 5 6 7 8 9 10
32.25 34.19 35.78 37.12 38.27 39.3 40.21
-110.25 -112.19 -113.78 -115.12 -116.27 -117.3 -118.21