You are on page 1of 6

Unang Pagsusulit sa ESP IV

Pangalan: ________________________ Baitang: _______________________

I. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel.

1. Si Johzua ay transferee mula sa Mababang Paaralan ng Sampaguita. Isa-isang tinawag ng


guro ang mga bagong mag-aaral para magpakilala. Ano ang nararapat niyang gagawin?
a. Magkunwari na hindi nadinig ang pagtawag ng guro sa kanyang pangalan.
b. Tatayo sa harap at magpakilala ng sarili.
c. Sasabihin sa guro na nahihiya siyang magpakilala.

2. Anong katangian ang ipinakita ni Carlo nang siya ay tumayo at magpakilala sa mga bagong
kamag-aral?
a. Katatagan ng loob b. pagkamahiyain c. pagiging matapat

3. Si Rhea ay may kakayahang sumayaw at nais ng kanilang guro na ipakita niya ito sa
palatuntunan sa Buwan ng Wika. Ano ang dapat niyang gawin?

a. Magdadahilan sa guro sa guro para hindi makasali sa palatuntunan.


b. Kakausapin ang guro at sasabihin na hindi niya kayang sumayaw.
c. Tatanggapin ang alok ng guro at ipapakita ang kakayahan sa pagsayaw.

4. Sa buhay ng isang mag-aaral ang katangian at natatanging kakayahan ay isang regalo mula
sa ___________.
a. Kaibigan b. Maykapal / Panginoon c. Ninang at Ninong
5. Ang kakayahng regalo ng Diyos ay dapat nating _____.
a. Ikahiya b. itago c. pagyamanin at paunlarin
6. Ang kahirapan ay hindi hadlang upang makamit ang magandang kinabukasan lalo na kung
ang bata ay may _______ sa kanyang pag-aaral.
a. tiyaga b. pagpapahalaga sa pag-aaral c. lahat ng nabanggit
7. Si Mila ay walang tiyaga sa kanyang pag-aaral kung kaya siya ay ____________.
a. Nakatapos sa pag-aaral
b. hindi nakatapos ng pag-aaral
c. lalong natuwa ang mga magulang
8. Ano ang nararapat mong gawin kung ang iyong uniporme ay may punit?
a. Itapon na dahil ayaw mong manahi
b. Tahiin upang maisuot muli.

c. Ipamigay na lang sa mga kakilala.

9. Nais mong bumili ng usong laruan ngunit kulang ang pera mo, Ano ang iyong
gagawin?
a. Hihingi ng pera sa magulang
b. Maghihintay na makompleto ang perang pambili mula sa inipon.
c. Manghihiram ng pera sa kaibigan
10. Oras ng rises, mahaba ang pila sa kantina ng paaralan,Gutom na gutom kana.
Ano ang gagawin mo?
a. Magtitiis sa pila
b. Magpapabili sa mga nauna sa pila
. c. Makikisingit sa pila
11. Sino sa mga sumusunod ang nagpakita ng magandang halimbawa ng pagiging
matiisin?
A. Juan Tamad B. Andress Bonifacio C. Pedro Penduko
II. Panuto: Sagutan ng tama o mali ang mga sumusunod na sitwasyon.

________12. Ang pagiging matiisin ay isang katangian na dapat taglayin ng isang bata upang
siya ay magtagumpay.
________13. Magpapabili ng tinapay sa nanay dahil gutom ka na at hindi mo mahintay ang
kaniyang niluluto.
________14. Pinagtitiisan ang mga bagay na kaya lamang ibigay ng mga magulang.

________15. Matatapos nang mahusay at mabilis ang isang gawain kung may pagtitiyaga.
________16. Ang pagiging matiyaga kasama ang tatag ng loob ay hindi magandang ugali.
________17. Ang kahirapan ay hindi hadlang upang makamit ang magandang kinabukasan.
________18. Ang lakas, katatagan at tibay ng loob ay lubhang kailangan upang mapaunlad ang
isang katangi-tanging kakayahan.

(19-20) Ipaliwanag ang kasabihang “ Kapag may tiyaga ay may nilaga” (2 points)

FIRST SUMMATIVE TEST IN SCIENCE 4


NAME: ________________________________ GRADE AND SECTION:________________

I.DIRECTION: Put an x or / if the materials absorb water.

MATERIALS Put ( /) if materials absorb water (x) if does not


1. rubber balls _________

2. metal spoon _________

3. tissue paper _________

4. sponge _________

5. face towel _________

II. Choose the letter of the correct answer.

6. A glass of water spill on the table. You want to dry the table at once. What are you going to use?
A. cotton B. rug made of cloth C. paper D. plastic

7. If you are expose to garbage, what kind of illness you will probably get?
A. heart failure B. asthma C. goiter D. nose bleed

8. It means to fall to the bottom of water, float means to stay on top.


A. float B. Sink C. Absorb D. Porous
9. This refers to the materials having small holes that allow air or liquid to pass through.
A. non-porous materials B. Porous materials C. Hard materials

10. Which of the following materials have the ability to sink in the water?
A. metal spoon B. Styrofoam C. plastic cup D. Rubber ball

III. CHOOSE THE LETTER OF THE meaning of the illnesses we can get if we are expose to decaying materials.
A. B
11. Malaria and dengue A. it is a water borne disease, drink or polluted water causes it

12. thyphoid B. it is a disease that can cause severe diarrhea

13. dysentery C. eating of polluted food

14. Allergy D. disease cause by specific type of mosquitoes

15. diarrhea E. a skin problems cause by polluted air.


SECOND SUMMATIVE TEST IN SCIENCE 4
NAME: ________________________________ GRADE AND SECTION:________________
Direction: Read the following question carefully. Encircle the letter of the correct answer.

1. Which of the following is the proper waste disposal?


a. throwing garbage into the sea. B. throwing plastics anywhere c. segregating
waste decaying and non decaying

2. Why is it important to read the product labels?


a. To know the price of the product b. to know who buy product c. to use the product correctly

3. Which the following materials have the ability to sink water?


a. metal spoon b. Styrofoam c. plastic cup

4. How should non decaying waste be disposed?


a. by composting b. by reusing c. by recycling d. both b and c

5. Waste that are not properly disposed may______


a. become breeding places of insects and pest b. allow free flow of water run off

6. Waste should be segregated into_______ groups.


a. decaying and non-decaying b. bluish and yellowish c. hard and soft

7. What safety precaution do you need to observe in decaying waste materials?


a. Use gloves or adequate equipment in handling materials to prevent puncture by sharp objects
b. Taste and touch waste materials before disposing them

8. What should people do with the garbage to prevent oneself from getting sick?
a. dispose waste materials properly b. take medicine c. drink untreated water
9. Dina heated a chocolate bar to make it syrup. Which of the following describes what changes happened in
the property of the chocolate?
a. it changed in size ang shape b. it changed in odor and texture

22. What happen when flour is mixed with cold water?


a. the flour will not dissolved in water at all b. the flour dissolved completely in water

23. What will happen to alcohol and water when mixed?


a. alcohol and water will mixed partially b. alcohol and water will mix completely

24. The following changes in the materials are used to the environment except
a. using eco bag when buying groceries b. using both sides of paper c. using pesticides in killing insects

25. Which of the following changes in the materials is useful to environment?


a. throwing garbage in the canal b. using paper bags when shopping c. throwing hospital waste into river

IV. SOLID MATERIALS IDENTIFY THE MATERIALS IF THEY ARE MELT, STRETCH, CRUMP, BEND OR
EVEN CUTT.
26. candle ________________
27. paper ________________
28. rubber band ________________
29. iron and wire ________________
30. clothings ________________

SOLID MATERIALS TELL WHETHER HETEROGENUOS OR HOMOGENEUOS


MIXTURE
31. rice grains and corn grits _____________________________
32. rock salt and pepper ____________________________
33. iodized salt and vetsin ____________________________
34. flour and baby powder _____________________________
35. paper clips and staple wire _____________________________
Test in MATHEMATICS 4
Name: ___________________________________________Score:__________
Direction: Read carefully the following questions. Select the letter of the correct answer and write it
on your answer sheet.
10 000
1. What number is represented by these number discs? 10 000
10 000 10 000
A. 42 132 1 000 10 10
1 000 10
B. 41 021 000 00 00
100 000 00
C. 43 021 10
000 01 0
0
D. 41 201 000
00 00
000 00
What number is represented by these number discs? 00 0
010 000
10 000 10 000 10 000 0
E. 50 126 10 000 10 0 0 10
F. 51 026 1 000 1 000 1 000 00 100 0 10 00
10
G. 53 026 000 000
100
000
100 00
10 10 10 00
1 1 0
000 00 0 00 00 0 00100
H. 53 256 000 0 00 0
000 000 0
0 0
00 0 000 0 00
2. Give the place value of the underlined digit in 87 234. 0 0 00 0 000
0 0 00
A. Ones B. Hundreds C. Ten thousands D. Thousands 0 0 0 0 0
0
4. Give the place value of the underlined digit in 87 234. 0 0 0 0 0
0 0 0 0
A. Ones B. Hundreds C. Ten thousands D. Thousands 0 0 0
5.seventy-eight thousand, thirteen, written in symbol is ________. 0 0 0 0 0
0
A. 78 163 B. 78 613 C. 78 813 D. 78 013
6. Eighty-eight thousand, two hundred three, written in symbol is ________.
A. 88 223 B. 88 203 C. 88 003 D. 88 233
Write the following numbers in words.
7. 98 201 =
8. 30 410 =
Round each number to the place value of the underlined digit
9. 25 780 =
10. 87 324 =
11. 34 896 =
12. 56 212=
13. Which number is greater than 54 412?
A. 54 413 B. 53 566 C. 53 568 D. 54 157
14. Which number is less than 23 567?
A. 23 567 A. 23 566 C. 23 568 D. 23 659
15. Give the value of the underlined digit in 87 234.
A. 80 000 B. 200 C. 7 000 D. 30
Compare the following numbers using the rerlational symbols ( >, <, = )
16. 57 890 57 980
17. 98 456 98 546
18. 35 681 35 681
19. Arrange in increasing order. 68 315, 68 734, 68 293, 68, 056
= ______, ______, ______, ______,
20. Arrange in decreasing order. 68 315, 68 734, 68 293, 68, 056
= ______, ______, ______, ______,