You are on page 1of 2

வி டு த லை வி டு த லை வி டு த லை விடுதலை

வி டு த லை வி டு த லை வி டு த லை விடுதலை

கண்லணகக கட்டி ககொள் ளொதத


கண்டலதகெை் ைொம் நம் பொதத
கொக்லககக குயிைொெ் ஆகொதத ததொழொ
தொடிகள் எை் ைொம் தொகூரொ
மீலைகள் எை் ைொம் பொரதிெொ
தேஷத்திை் ஏமொறொதத ததொழொ
நம் மடியினிை் கணம் இை் லைதெ பெம் இை் லைதெ
மனம் தனிை் கலற இை் லைதெ குலற இை் லைதெ
நிலனத்தது முடியும் ேலர தே தே தே தே தேெ்

கண்லணகக கட்டி ககொள் ளொதத


கண்டலதகெை் ைொம் நம் பொதத
கொக்லககக குயிைொெ் ஆகொதத ததொழொ
தொடிகள் எை் ைொம் தொகூரொ
மீலைகள் எை் ைொம் பொரதிெொ
தேஷத்திை் ஏமொறொதத ததொழொ

வி டு த லை விடுதலை வி டு த லை விடுதலை
வி டு த லை விடுதலை வி டு த லை விடுதலை
ததொழொ ததொழொ ைொைொைைைொைொ

மக்கள் மக்கள் என் பக்கம்


மொலை கதன்றை் என் பக்கம்
சிட்டு குருவிகள் என் பக்கம்
கைடிகள் ககொடிகள் என் பக்கம்
ஏலழ தமிழர் என் பக்கம்
என்றும் தொெ் குைம் என் பக்கம்
எட்டு திலையும் என் பக்கம் அட கைங் கொதத
தகொலழ மட்டுதம கத்தி ஏடுப் பொன்
வீரன் மட்டும் ைத்திெத்லத நம் புேொதன
ஏலழ ேர்க்கம் தொன் இலணந்து விட்டொை்
ககொடிகளும் தகொட்லடயும் கநொடியினிை் மொறிவிடும்

கண்லணகக கட்டி ககொள் ளொதத


கண்டலதகெை் ைொம் நம் பொதத
கொக்லககக குயிைொெ் ஆகொதத ததொழொ
தொடிகள் எை் ைொம் தொகூரொ
மீலைகள் எை் ைொம் பொரதிெொ
தேஷத்திை் நீ ஏமொறொதத ததொழொ

கேளிதெ தபொக கைொை் ைொதத


நொன் வீழ் தேன் என்று எண்ணொதத
தங் க கொலை வீசுேதொை்
தர்மம் லகலெ ஏந்தொதத
கேள் ளி மலழ சிந்தும் மலழ தமகம்
விளம் பரம் ககொடுத்தொை் கபொழிெொது
மக்கள் ைக்தி கொசுக்கு ேலளெொது அட பணிெொது
விடிகேள் ளி தொன் முலளக்கும் ேலர
இருள் மட்டும் ஆட்சியிை் இருக்குமடொ
கிழக்கு முகம் கேளுத்து விட்டொை்
இருளுக்கு முடிவுண்டு எங் களுக்கு விடிவுண்டு

கண்லணகக கட்டி ககொள் ளொதத


கண்டலதகெை் ைொம் நம் பொதத
கொக்லககக குயிைொெ் ஆகொதத ததொழொ
தொடிகள் எை் ைொம் தொகூரொ
மீலைகள் எை் ைொம் பொரதிெொ
தேஷத்திை் நீ ஏமொறொதத ததொழொ
நம் மடியினிை் கணம் இை் லைதெ பெம் இை் லைதெ
மனம் தனிை் கலற இை் லைதெ குலற இை் லைதெ
நிலனத்தது முடியும் ேலர தே தே தே தே தேெ்

வி டு த லை விடுதலை வி டு த லை விடுதலை
வி டு த லை விடுதலை வி டு த லை விடுதலை