You are on page 1of 1

6/12/2019

ଖତିୟାନର ମି କ ନଂ : 50 େମୗଜା : ପୁରାଣ ନଂ 1 ଜି ା : ବାେଲ ର


ଚକ ଭୁ ଚକ ଭୁ କିସମର ବି ାରି ତ ରକବା ଚକ ଭୁ
ଚକର ନ ର େହାଇ ଥବା େହାଇ ନଥବା ବିବରଣୀ ଓ େହାଇ ନଥବା ମ ବ
ଟ ଟ େଚୗହଦି ଏକର ଡି. େହ ର ଜମି ର କିସମ
8 9 10 11 12 13 14 15
161 0 010 0.0040 ରା ା

162 0 040 0.0162 ଘରବାରି


ନା େମା ନଂ
4393/03 ହୁ ମୁ, ଏ
0.01 ଦା ଖା 141/18
165 0 007 0.0028 ଘରବାରି କୁ, ନା େମା ନଂ
2374/15 ହୁ ମୁ,
ଏ0.013 ଦା ଖା
141/36 କୁ
219 0 060 0.0243 ଜଳାଶୟ ଦୁ ଇ
ନା େମା ନଂ
4393/03 ହୁ ମୁ, ଏ
0.01 ଦା ଖା 141/18
221 0 243 0.0984 ଘରବାରି କୁ, ନା େମା ନଂ
2374/15 ହୁ ମୁ,
ଏ0.007 ଦା ଖା
141/36 କୁ
ଉ. ସରହଦ
347 େମୗଜା େଖର 0 050 0.0202 ଶାରଦ ଦୁ ଇ
ଦ. ନିଜ
ଉ. ନିଜ
348 0 050 0.0202 ଶାରଦ ଦୁ ଇ
ଦ. ନିଜ
ଉ. ନିଜ
349 0 020 0.0081 ଶାରଦ ଦୁ ଇ
ଦ. ନିଜ
ଉ. ନିଜ
350 0 030 0.0121 ଶାରଦ ଦୁ ଇ
ଦ. ଜୟକୃ ପା

9 plots 0 510 0.2063

ରା ୀୟ ସୂଚନା ବି ାନ େକ 12/06/2019 07:20:04 IP :10.172.0.71

1/1