You are on page 1of 18

SMKA NURUL ITTIFAQ

TRA 0001

BUKU PERSEDIAAN
KOKURIKULUM
2019

UNIT : PERSATUAN BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2019
DASAR PERLAKSANAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

“WAJIB”

1. Sebahagian daripada kurikulum Kebangsaan


Rujuk Seksyen 18, Akhta Pendidikan 1996 (Akta 550) – Kegagalan @
keengganan melaksanakan adalah satu kesalahan (denda tidak lebih
lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-
duanya sekali, jika berterusan sek 135(1) Akhta Pendidikan 1996 (Akt
550) jika berterusan denda harian tidak melebihi )RM500 setiap hari
Sek135(2) Akt 550)

2. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya 1


badan beruniform, 1 kegiatan kelab atau persatuan dan 1 kegiatan
sukan dan permainan. (Perkeliling Iktisas
Bil.1/1985KP(BS)8591/Jld11(29)

3. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki – memastikan


keberkesanan perlaksanaan. (Pekeliling Iktisas
Bil.11985KP(BS)8591/Jld.11(29)1.1.1985)

4. Sekolah yang kurang kemudahan untuk laksanakan hendaklah


menggalakkan pelajarnya membuat kerja amal, gotong royong dan
gerak kerja yang menggalakkan perpaduan kaum. (Ruj. Sda)

5. Berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada diskriminasi


atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan
Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.

6. Apabila penyertaan “wajib” – kehadiran pelajar mesti direkodkan.


(Pekeliling Iktisas Bil.1/1986KP(BS)8591/Jld.11(41))
7. Peruntukan masa – Warta Kerajaan No. 5652 Jil. 11/Bil. 27
(28.12.1967)
PERLEMBAGAAN

NO. PENDAFTARAN ( 01/01/2016 SMKA NURUL ITTIFAQ)


PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN
Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan
Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11,
Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini
dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan)______________ , SMKA NURUL ITTIFAQ
yang selepas ini disebut sebagai ___________________ sahaja.

PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT

PERATURAN 2 MATLAMAT

PERATURAN 3 OBJEKTIF

PERATURAN 4 KEAHLIAN

PERATURAN 5 GURU PENASIHAT

PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA

PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

PERATURAN 8 KEWANGAN

PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN

PERATURAN 10 AKTIVITI

PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN

PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN

PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN

PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN

PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN

( ) ( ) ( NUR SABRINA BT MOH WAHI)


Setiausaha Pengerusi Guru Pemimpin
AKTA PENUBUHAN PASUKAN, KELAB DAN PERSATUAN (PKP)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA NURUL ITTIFAQ

TRA0001 / TEL : 096919624/ FAX : 096917401

Perlembagaan Persatuan / Kelab :PERSATUAN BAHASA INGGERIS

Tarikh Berkuatkuasa : 1 JANUARI 2019

1. Pendahuluan

Tujuan perlembagaan ini adalah seperti berikut :-

1.1: Untuk memenuhi syarat peraturan-peraturan Pelajaran ( persatuan / kelab 1956


seksyen 92 ordinan 1952 perenggan 3 ).

1.2: Untuk menjadi dasar dan aturan bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti dan
pergerakan persatuan / kelab.

1.3: Untuk menjadi garis panduan kepada tiap-tiap Ahli Jawatankuasa yang
diamanahkan untuk menjalankan tugas dan peranan masing-masing.

1.4: Untuk makluman kepada para ahli.

2. Nama dan Alamat

2.1: Persatuan dan kelab ini adalah dikenali dengan nama :-


PERSATUAN BAHASA INGGERIS

2.2: Persatuan / Kelab ini menggunakan lambang seperti dilampirkan berserta


cogankata / moto :-
MOVING FORWARD WITH ENGLISH

3. Objektif

3.1: ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

3.2: ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
3.3: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
3.4: ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
3.5: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

4. Keahlian

4.1: Ahli-ahli yang telah didaftarkan namanya di dalam senarai ahli-ahli persatuan /
kelab dikira sah menjadi ahli persatuan / kelab tersebut.

5. Lantikan Ahli Jawatankuasa ( AJK )

Semua AJK, selain AJK Guru Penasihat mengandungi beberapa jawatan murid seperti
berikut :-
5.1: Pengerusi / Presiden.

5.2: Naib Pengerusi / Naib Presiden.

5.3: Setiausaha.

5.4: Penolong Setiausaha.

5.5: Bendahari

5.6: 5 orang AJK ikut aliran / pembahagian kelas.

6. Perlantikan Ahli Jawatankuasa ( AJK).

6.1: AJK mestilah dilantik secara amalan demokrasi selain undi terbanyak dalam
mesyuarat agung tahunan.

6.2: Mana-mana kekosongan AJK akan dipenuhi dengan melantik seorang ahli biasa
memegang jawatan berkenaan sehingga mesyuarat agung akan datang dengan
persetujuan guru penasihat.

2
7. Bidang Tugas.
7.1: PENGERUSI / PRESIDEN

1. Menjadi pengerusi mesyuarat AJK.


2. Bertanggungjawab mematuhi perlembagaan an peraturan persatuan yang
dikenakan oleh persatuan / kelab.
3. Menunaikan amanah yang diberikan oleh setiap ahli.
4. Menentukan perancangan tahunan persatuan ./ kelab terlaksana.
5. Mengawal selia kerja-kerja AJK dan semua ahli.
6. Menjadi penghubung antara persatuan dan membantu guru.

7.2: NAIB PENGERUSI / NAIB PRESIDEN


1. Membantu pengerusi / presiden menjalankan tugasnya.
2. Memangku jawatan pengerusi / presiden sekiranya beliau tidak hadir dalam
sesuatu mesyuarat kerana sesuatu hal.
3. Menyimpan semua rekod keahlian.
7.3: SETIAUSAHA
1. Memanggil mesyuarat.
2. Mencatat dan merekod / menyediakan minit peringatan mesyuarat dan
menyimpan semua rekod mesyuarat.
3. Menyediakan laporan kegiatan persatuan / kelab.
4. Menjalankan urusan surat-menyurat.
5. Menyimpan semua fail persatuan / kelab.

7.4: PENOLONG SETIAUSAHA


1. Membantu setiausaha menjalankan tugasnya.
2. Memangku dan menjalankan tugas setiausaha sekiranya beliau tidak hadir
dalam sesuatu mesyuarat kerana hal tertentu.
3. Membantu menyediakan laporan kegiatan persatuan / kelab.
4. Membantu setiausaha dalam urusan surat-menyurat.
5. Membantu dalam hal Menyimpan semua fail persatuan / kelab.

7.5: BENDAHARI.
1. Menyediakan penyata kewangan dan melaporkan di dalam hal / sesuatu
mesyuarat serta bertanggungjawab di atas segala kesahihan / ketepatan.
2. Menyedia / menyimpan semua resit / sesalinan mengenai penerimaan dan
pembayaran
3. Mengutip yuran khas yang dibenarkan, menerima derma dan
menyerahkannya bila banyakj telah dikumpul kepada guru penasihat.
4. Memastikan semua ahli menjelaskan yuran tahunan yang ditetapkan iaitu
hanya RM 5.00 ( lima ringgit setahun ). Rujuk Badan Induk PBB / KPM.
5. Menghadiri semua mesyuarat dan bekerjasama dengan semua AJK dan
ahli-ahli persatuan / kelab.

3
7.6: AHLI-AHLI BIASA

1. Mesti menghadirkan diri dalam mesyuarat agung apabila dipanggil.


2. Mematuhi arahan / peraturan dari pihak AJK / guru penasihat.
3. Mesti membayar yuran khas yang ditetapkan dan diluluskan.
4. Mengahdiri perjumpaan / setiap aktiviti yang diadakan.
5. Menyumbang tenaga dan bekerjasama untuk melaksanakan semua aktiviti
yang diputuskan dalam mesyuarat.

8. Peraturan Mesyuarat

1. Mesyuarat agung untuk melantik AJK akan diadakan pada awal penggal
pertama sesi persekolahan selewat-lewatnya minggu akhir bulan Februari.
2. Mesyuarat agung luarbiasa boleh diadakan jika difikirkan perlu oleh AJK.
3. Korum mesyuarat agung mestilah TIDAK KURANG 2/3 daripada bilangan
ahli yang berdaftar dan 2/3 daripada bilangan AJKnya.
4. Mesyuarat AJK mesti ddiadakan sekurang-kurangnya 2 kali sepenggal.
5. Guru Penasihat mestilah dijemput setiap kali mesyuarat agung dan mesyuarat
AJK diadakan dengan dipengerusikan oleh pengerusi /naib pengerusi atau
naib pengerusi / naib presiden.
6. Mesyuarat agung boleh melantik PENGERUSI SEMENTARA dan
mempengerusikan mesyuarat di kalangan ahli biasa dan bekas AJK.
7. Notis ddan jemputan memanggil mesyuarat agung hendaklah dikeluarkan
Tujuh ( 7 ) hari sebelum mesyuarat diadakan.

9. Sumber Kewangan

1. Peruntukan dari sekolah.


2. Yuran khas dari ahli yang dibenarkan melalui langkah-langkah berikut:-
a) Mesyuarat AJK mencadangkan jumlah yuran patut dikutip dari ahli.
b) Menghantar surat permohonan menetapkan jumlah yuran ahli kepada
Pengetua melalui Guru Penasihat.
c) Ditetapkan dengan kelulusan / dipersetujui oleh Pengetua –
RM 5.00 setahun bagi setiap unit / bidang
3. Derma / sumbangan dari PIBG, para dermawan / penganjur.

10. Wang Tunai

1. Wang tunai boleh disimpan dalam tangan Bendahari / peti tunai atau
Guru Penasihat TIDAK melebihi RM 50.00 ( Lima puluh ).

11. Pemecatan Keahlian

Ahli boleh dipecat keahlian atas sebab-sebab berikut :-


1. Melanggar peraturan persatuan / kelab.
2. TIDAK HADIR 3 KALI berturut-turut tanpa sebab dalam setiap
perjumpaan kecuali ada surat perakuan./ pemberitahuan ibu bapa.
3. Engkar kepada Kepimpinan AJK persatuan / kelab.
4. Atas arahan guru penasihat / Pengetua ahli boleh dipecat.
4
12. Pembubaran Persatuan / Kelab.

Persatuan / kelab boleh dibubarkan apabila diarah oleh pihak Lembaga Majlis
Tertinggi Kokurikulum Sekolah, Pengetua, PPD atau KPM.
13. Pindaan Perlembagaan Persatuan / Kelab

1. Pindaan perlembagaan boleh dibuat jika ada usul dan diterima dalam
mesyuarat agung. Usul mesti dikemukan kepada Pengetua selaku b.p JPN.
Terengganu / Pegawai Pendaftar KPM dan diluluskan tanpa bersyarat setelah
ianya diperhalusi bersama Majlis Tertinggi Kokurikulum Sekolah.

2. Usul-usul Pindaan mesti sampai di meja Lembaga Pendaftar 2 minggu


sebelum mesyuarat agung tahunan diadakan
14. Hal-hal Lain

1. Setiap ahli mempunyai hak yang sama dalam urusan persatuan / kelab.
2. Ahli yang dpecat boleh merayu secara rasmi kepada Pengetua melalui
guru penasihat.
3. Mana-mana AJK yang ingin meletakkan jawatan hendaklah memohon
dengan surat rasmi kepada Pengetua melalui guru penasihat.
4. Mana-mana ahli yang ingin BERHENTI dari menjadi ahli, hendaklah
memohon dengan surat rasmi kepada Pengetua melalui guru penasihat.

15. PENGESAHAN PENDAFTARAN.

Tarikh diluluskan dan berkuatkuasa pada 01 Januari 2019.

Diluluskan oleh; Disaksikan oleh;

………………………………… ………………………………
CARTA ORGANISASI
PENAUNG
TN HJ MUKHATAR BIN MOHD
NOOR
PENGETUA

PENGERUSI
TN HJ MOHD KAMARUDDIN BIN
YOB
GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
PN JUNITA BT AHMAD

PENYELARAS PERSATUAN
KHAIRUL ANUAR BIN CHE MAT

GURU PEMIMPIN / PENASIHAT


1. PN NUR SABRINA BT MOH
WAHI
2. PN SAODAH BT MAT AJIL

SETIAUSAHA (MURID) PENGERUSI (MURID) BENDAHARI (MURID)


……………………………… ……………………………… ………………………………

N. SETIAUSAHA (MURID) N. PENGERUSI (MURID) N. BENDAHARI (MURID)


............................................ ……………………………… ………………………………

AJK
RANCANGAN AKTIVITI KOKURUKULUM

TARIKH/
BULAN TAJUK AKTIVITI/KEGIATAN CATATAN
15/1/2019 1.Pendaftaran ahli baru
MESYUARAT 2. Pemilihan AJK
AGONG 3 Perbincangan tentang aktiviti
tahunan
29/1/2019 1.Penerangan aktiviti
WORD MAZE 2. Membimbing pelajar
3. Pelajar menyelesaikan word maze
26/2/2019 1.Penerangan aktiviti
SPELL IT RIGHT 2. Membimbing pelajar
3. Pelajar dibahagikan kepada
beberapa kumpulan untuk mini spell it
right competition
12/3/2019 1.Membersihkan Bilik SAL
SPRING 2. Mengemas dan menyusun atur.
CLEANING 3. Mengemaskini bahan-bahan

9/4/2019 1.Pelajar mencuba aktiviti di dalam


NIE (Newspaper sisipan akhbar News Straits Times
in Class)

23/4/2019 1. Pelajar diajar teknik pengucapan


Public Speaking awam
(1) 2. Latihan

11/6/2019 Public Speaking 1. Pelajar diajar teknik pengucapan


(2) awam
2. Latihan

25/6/2019 1.Pelajar di ajar teknik permainan dan


penjurian Scrabble
Scrable 2. Latihan
9/7/2019 1.Pelajar di ajar teknik permainan dan
penjurian Scrabble
Scrable 2. Latihan
23/7/2019 1.Pelajar di ajar teknik permainan dan
Chainstorytelling penjurian Chainstorytellinh
2. Latihan
6/8/2019 1.Pelajar dibahagikan kepada beberapa
Treasure Hunt kumpulan
2. Aktiviti Treasure hunt bermula
3. Penyampaian hadiah
17/9/2019 Jamuan dan 1.Jamuan dan penyampaian sijil
penyampaian sijil kepada AJK Persatuan Bahasa Inggeris

SENARAI NAMA AHLI

BIL NAMA KAD KELAS


PENGENALAN
1 AHMAD ARIF FAUZAN BIN
SABRI 030606110165 4IBJ
2 AHMAD SYAHMI BIN MOHD
FAUZILIYATON 050220030355 2IBT
3 AMIRUL HAKIMI BIN MOH
ZAKI 051018060301 2IBT
4 HARITH SYAFIQ B
SHARUDDIN 050905110497 2 IBT
5 MOHAMMAD MUZAMMIL
BIN ZUBAIRI 051116120013 2 IBQ
6 MUHAMMAD ALIF NAJMI
BIN ANIZAN 041007110319 3IBS
7 MUHAMMAD AQIB FARUQI
BIN ZIMIN HAKIM 051025031269 2IBQ
8 MUHAMMAD AZIL HAZIM
BIN MOHD ZAKI 051018060301 2IBT
9 MUHAMMAD EIZZAT
FARHAN BIN MOHD JAIZ 050425110551 2IBQ
10 MUHAMMAD HAZWAN
HAZIQ BIN YASMAN 050516110389 2 IBT
11 MUHAMMAD SAID B
MOHAMAD ASRI 050925110371 2 IBR
12 MUHAMMAD WILDAN
MUSTAFA BIN MARKIZU 050713031137 2 IBR
13 NIK AHMAD AFHAM BIN NIK
KAMARUZZAMAN 050815110143 2 IBT
14 AINNUR MARDIAH BT MOHD
RAZAN 061004050136 1IBK
15 DIYANA INSYIRAH BT
AHMAD RUSIDI 050729030390 2IBQ
16 FATIN NUR FATIHAH BT
FAUZI 020721030890 5IBJ
17 NIK ZUYYIN ALYA BT ZAINI 060526050470 1IBJ
18 NOOR SUHADA BT MOHD
SHAFIA 020507110494 5IBR
19 NOR FATIN BADRIAH BT
AMRIL NURMAN 060112140716 1IBQ
20 NUR AINA ATHIRAH BT
ROSDI 020721030890 5IBT
21 NUR AZRIANY BT SUHAIMI 041011120640 3IBK
22 NUR FARLIA ANIESA BT
WAHAB 060207110106 1IBS
23 NUR IMAN ERVYNA BT
HASSAN 040322110146 3IBR
24 NUR SARAH ALEEYA BT
MOHD SHARIKI 041024030572 3IBJ
25 NURUL AZMA BT AZARNI @
ROSDI 040919060188 3IBJ
26 THURAIYA NADHIRAH BT
YUSOF 060610110130 1IBT
27 WAN AMIRAH HUSNA BT
WAN ANUAR 041226110300 3IBJ
28 WAN NURASYIQEEN BT WAN
ZULMUJAHIDIN 061115110250 1IBR

RUMUSAN MENGIKUT KAUM:


MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH
JUMLAH
L P L P L P L P L P
LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

UNIT : BERUNIFORM/KELAB PERSATUAN/KELAB PERMAINAN:...........................................

TARIKH:…………………………………… MASA:………………………………………

GURU BERTUGAS : 1. …………………………………………………

2………………………………………………….

3. …………………………………………………

4. …………………………………………………

5. ………………………………………………..

KEHADIRAN GURU : ………../……………..

KEHADIRAN MURID :………../……………..

TAJUK AKTIVITI/KEGIATAN

ULASAN GURU
PENASIHAT/PEMIMPIN

CADANGAN
ULASAN GPK
KOKURIKULUM
DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:

....................................... .....................................
TN HJ MOHD KAMARUDDIN BIN YOB
GURU PEMIMPIN/PENASIHAT GPK KOKURIKULUM

LAPORAN AKHIR TAHUN

BIL NAMA PELAJAR KEJAYAAN/KEMAHIRAN


DI SEDIAKAN OLEH : DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

................................ ........................................... .....................................


NUR SABRINA BINTI MOH WAHI TN HJ KAMARUDDIN BIN YOB
SETIAUSAHA GURU PENASIHAT GPK KOKURIKULUM

PENYATA KEWANGAN TAHUNAN


TAHUN 2019

BERMULA PADA……………………. DAN BERAKHIR PADA ……………

PENERIMAAN (WANG PEMBAYARAN (WANG


RM RM
MASUK) KELUAR)

JUMLAH JUMLAH
Saya ………………………………………, Bendahari …………………………………
Dengan ini mengakui bahawa Penyata Kewangan ini adalah benar. Baki wang ialah
sebanyak ……………..

Tandatangan Bendahari :……………………….. Tarikh : …………………

Saya …………………………………………….Pemeriksa Kira-kira 1 dan


…………………………………… Pemeriksa Kira-kira 2 dengan ini mengesahkan Penyata
Kewangan Tahunan ………………..………………….. yang berakhir pada
……………………… adalah benar.

Tandatangan
Pemeriksa Kira-kira 1 Pemeriksa Kira-kira 2
……………………………. …………………………
( ) ( )

PENYELIAAN / PEMANTAUAN BUKU LAPORAN


Buku laporan aktiviti ini hendaklah dihantar kepada penyelaras setiap kali selepas
perjumpaan.

TARIKH HANTAR T.TANGAN T.TANGAN PEMANTAU & CATATAN


GURU PENASIHAT TARIKH
NO TARIKH AKTIVTI NOTE

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8

10

11

12

13