You are on page 1of 4

Kung kami ay may karamdaman, tulungan Mo kaming APOSTOLADO NG PANALANGIN - KABATAAN

maiangat ang aming pagdurusa tungo sa paghilom, ang aming


mga pangamba tungo sa pananalig, ang aming panghihina ng
Diyosesis ng Antipolo
loob sa pagdarasal. Parokya ng Inmaculada Concepcion
Itulot Mo na mabigyang halaga naming ang bawat Pambansang Dambana ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting
handog at sandali na kaloob ng Diyos. Paglalakbay
Hinihiling namin ito sa Ngalan ni Hesus. Amen. Katedral ng Antipolo

PANGWAKAS NA AWIT:

SA DIYOS LAMANG MAPAPANATAG

Intro: D – D/C# - Bm – Bm/A – GM7 – Em7 – A – D – G/B –


D – G/B

KORO: Sa Diyos lamang, mapapanatag ang aking kaluluwa.


Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan.

1. O Diyos, Ikaw ang aking Kaligtasan, nasa’Yo aking


kaluwal’hatian.
Ikaw lamang, aking inaasahan: ang aking moog at
tanggulan. (KORO)

2. Paniniil di ko pananaligan, puso’y di ihihilig sa yaman.


Kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas
at takbuhan. (KORO)

3. Poon, ika’y puno ng kabutihan, Pastol Kang


nagmamahal sa kawan.
Inaakay sa luntiang pastulan, tupa’y hanap Mo kung
mawaglit man. (KORO)
PAGBATI: Namumuno: Ipanalangin Mo kami, Reyna ng Kasantu-
santuhang Rosaryo.
NAMUMUNO: Mga kapatid, tayo’y natitipon ngayong araw Lahat: Nang kami’y maging dapat makinabang ng mga
upang ituon at buksan ang ating mga puso sa pananalangin, pangako ni Hesukristo, Amen.
gayun din upang itaas ang ating mga intensyon sa ating
magpagmahal at makapangyarihang Panginoon. MEDITATION SONG:

Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. PAGHAHANDOG NG SARILI


Intro: G C D Em CM7 D D7 G C G
LAHAT: AMEN.

(Bilang panimula, sama-sama nating awitin ang pambungad C D Em CM7


na awit) I. Kunin Mo, O D'yos at tanggapin Mo,
D Bm Em CM7
PAMBUNGAD NA AWIT: Ang aking kalayaan, ang aking kalooban,
O HESUS HILUMIN MO D Bm B7 Em
INTRO: F- C/E – Dm – FM7 –Bb -F/A -Gm- C7 Isip at gunita ko, lahat ng hawak ko,
CM7 D D7G C G
KORO: Ng loob ko ay aking alay sa 'Yo.
F C/E Dm BbM7 F/A Gm C7
O Hesus, hilumin Mo, aking sugatang puso. C D Em
Dm FM7 Bb F/A II. Nagmula sa 'Yo ang lahat ng ito,
Ng aking mahango CM7 D Bm Em
Gm C Bb/F – F - C/E Muli kong handog sa 'Yo patnubayan Mo't
kapwa kong kasimbigo. CM7 D Bm B7 Em
Paghariang lahat ayon sa kalooban Mo
Dm Am7 Bb C7 F CM7 D
1. Hapis at pait, Iyong patamisin. Mag-utos Ka, Panginoon ko,
C/E Dm Bb Am7 - Dm
At hagkan ang sakit Coda:
Gm Bb/F C7 D7 G C D Em CM7
nang magningas ang rikit. (KORO) Dagling tatalima ako, ipagkaloob Mo lang
D Bm B7 Em AmD7 G C
Dm Am7 Bb C F C/E Ang pag-ibig Mo, at lahat ay tatalikdan ko,
2. Aking sugatan, diwa’t katawan D7 GCG
Dm BbM7 Am-Dm Gm Dm Gm/C – Am/D Tatalikdan ko.
Ay gawing daan ng ‘Yong kaligtasan.
PANALANGIN KAY SAN KAMILO
KORO: O San Kamilo, iyong sinabi na ang “mga dukha at ang
G D/F# Em CM7 G/B Am D7 mga maysakit ay mga puso ng Diyos” at sa paglilingkod sa
O Hesus, hilumin Mo, aking sugatang puso. kanila kami ay naglilingkod kay Hesukristo.
Em GM7 C G/B Sa aming paglilingkod sa mga maysakit, tulungan mo
Ng aking mahango kami na Makita sa kanila ang larawan ni Hesus. Bigyan Mo
Am D C/G -G D kami ng mga pusong nagmamahal, mga matang
kapwa kong kasimbigo. nakakaunawa, mga salitang nagbibigay ginhawa, at
pananampalatayang nakapagpapasigla sa kanila.
(AMA NAMIN, SAMPUNG (10) ABA GINOONG MARIA, PANIMULANG PANALANGIN:
LUWALHATI, PANALANGIN NG FATIMA)
PAGBASA:
ANG IKAAPAT NA MISTERYO NG HAPIS: NAMUMUNO: Pagbasa mula sa Aklat ni San Marcos
Ang Pagpasan ng Krus ni Hesus LAHAT: Papuri Sa’yo Panginoon.
Isinasama namin sa Iyo, Panginoon ang aming mga Si Jesus ay muling tumawid sa kabilang ibayo sakay ng
intensyon para sa aming mga kapatid na may mga sakit sa isang bangka. Nagsiksikan sa kaniya ang napakaraming tao at
puso, at may mga matitinding karamdaman tulad ng kidney siya noon ay nasa tabi ng lawa. Narito, lumapit ang isa sa mga
pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Pagkakita niya kay
failure at cancer.
Jesus nagpatirapa siya sa kaniyang paanan. Siya ay namanhik
(MAG-AALAY ANG NAMUMUNO NG PANSARILING
nang lubos na nagsasabi: Nag-aagaw-buhay ang anak kong
PANALANGIN PARA SA MGA NASABING INTENSYON) dalagita. Sumama ka sa akin, ipatong mo sa kaniya ang inyong
Ang Tugon sa Bawat Panalangin (Aawitin ng Isang Tinig): mga kamay upang siya ay gumaling at mabuhay.
Ubi Caritas et amor, Ubi caritas, Deus Ibi est. Sumunod kay Jesus ang napakaraming tao at nagsiksikan
Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. sila sa kaniya. May isang babae roon na labindalawang taon nang
Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. dinurugo. Siya ay lubhang naghirap sa maraming manggagamot
(AMA NAMIN, SAMPUNG (10) ABA GINOONG MARIA, na tumingin sa kaniya. Naubos na ang lahat niyang ari-arian
LUWALHATI, PANALANGIN NG FATIMA) ngunit hindi pa rin siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalo pa
siyang lumubha.
ANG IKALIMANG MISTERYO NG HAPIS: Nang marinig niya ang patungkol kay Jesus,
Ang Pagkapako at Pagkamatay ni Hesus sa Krus nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao hanggang sa likuran ni
Isinasama namin sa Iyo, Panginoon ang aming mga Jesus. Hinipo niya ang damit ni Jesus. Iniisip niya: Kung
intensyon para sa aming mga kapatid na mayroong mahihipo ko lang ang kaniyang damit, ako ay gagaling.
Tuberculosis, biktima ng HIV/AIDS, at ng iba pang mga Kaagad ding nalaman ni Jesus sa kaniyang sarili na may
nakahahawang sakit. kapangyarihang lumabas sa kaniya. Pagbaling niya sa karamihan,
(MAG-AALAY ANG NAMUMUNO NG PANSARILING nagtanong siya: Sinong humipo sa aking damit? Ang babae ay
PANALANGIN PARA SA MGA NASABING INTENSYON) natatakot at nanginginig sa pagkaalam ng nangyari sa kaniya.
Ang Tugon sa Bawat Panalangin (Aawitin ng Isang Tinig): Siya ay lumapit at nagpatirapa sa harap ni Jesus at ipinagtapat
ang buong katotohanan.
Ubi Caritas et amor, Ubi caritas, Deus Ibi est.
Sinabi ni Jesus: Anak, pinagaling ka ng iyong
Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos.
pananampalataya. Humayo kang payapa. Gumaling ka na sa sakit
Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. na nagpapahirap sa iyo.
(AMA NAMIN, SAMPUNG (10) ABA GINOONG MARIA, Habang nagsasalita pa si Jesus, may mga taong dumating
LUWALHATI, PANALANGIN NG FATIMA) mula sa bahay ng pinuno ng sinagoga. Sinabi nila: Ang anak mong
babae ay patay na. Bakit inaabala mo pa ang guro? Ngunit nang
ABA PO SANTA MARIANG HARI: marinig ito ni Jesus, kaagad niyang sinabi sa pinuno ng sinagoga:
Aba Po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, ikaw ang Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang.
kabuhayan, at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, Nang maitaboy niya ang lahat, isinama niya ang ama at
Ikaw nga po ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ina ng bata at ang mga kasama niya. Pumasok sila sa
ni Eba. Ikaw rin ang pinagbubuntong-hininga namin ng kinahihigaan ng bata. Hinawakan niya ang kamay ng bata at
aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay sinabi sa kaniya: Talitha kumi! Ang ibig sabihin nito ay: Dalagita,
aba, pintakasi Ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata sinasabi ko sa iyo: Bumangon ka. Agad na bumangon ang dalagita
mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa at lumakad.
amin, ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus. Santa
Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na NAMUMUNO: Ang Salita ng Diyos.
Birhen. LAHAT: Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo.
REFLECTION SONG: ANG UNANG MISTERYO NG HAPIS:
NARITO AKO Ang Panalangin ni Hesus sa Halamanan ng Hetsemane
Intro: F – Gm7 – Am7 – Gm7 – F – Gm7 – Am7 – Gm7 Isinasama namin sa Iyo, Panginoon ang aming mga intensyon
KORO: Panginoon, narito ako. para sa mga kaluluwa sa Purgatoryo, mga Nasawi sa Krimen,
Naghihintay sa utos Mo. at sa buong Sambayanan ng mga dukha.
Lahat ng yaman ko ay alay ko sa’Yo. (Mag-aalay ng isang panalangin para sa mga nasabing
Ikaw ang tanging buhay ko. intensyon)
(Gm – Am7 – Gm7 – F – Gm7 – Am7 – Gm7) Ang Tugon sa Bawat Panalangin (Aawitin ng Isang Tinig):
F Gm7 Am7 Gm7 F Gm7 Am7 Gm7 Ubi Caritas et amor, Ubi caritas, Deus Ibi est.
I. Batid ko nga at natanto, Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos.
F Gm7 Am7 Gm7 F Gm7 Am7 Gm7 Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos.
Sa Kasulatan, ‘Yong turo. (AMA NAMIN, SAMPUNG (10) ABA GINOONG MARIA,
BbM7 Am7 BbM7 Am7 AbM7 LUWALHATI, PANALANGIN NG FATIMA)
Gm7 C C7
Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. (KORO) ANG IKALAWANG MISTERYO NG HAPIS:
Ang Paghampas kay Hesus na Nakagapos sa Haliging Bato
II. ‘Yong pagligtas ihahayag, Isinasama namin sa Iyo, Panginoon ang aming mga
Hanggang sa dulo ng dagat. intensyon para sa mga biktima ng digmaan at kalamidad,
Pagtulong Mo’t pusong dalisay aking ikakalat. (KORO) mga bilanggo ng kawalang hustisya, mga nababagabag at
nagdurusa.
PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO:
SUMASAMPALATAYA (Mag-aalay ng isang panalangin para sa mga nasabing
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang intensyon)
Makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Ang Tugon sa Bawat Panalangin (Aawitin ng Isang Tinig):
Sumasampalataya ako kay Hesukristo iisang Anak ng Diyos, Ubi Caritas et amor, Ubi caritas, Deus Ibi est.
Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao Siya, lalang ng Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos.
Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa Krus, namatay, (AMA NAMIN, SAMPUNG (10) ABA GINOONG MARIA,
inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may LUWALHATI, PANALANGIN NG FATIMA)
ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa ANG IKATLONG MISTERYO NG HAPIS:
lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa Ang Pagpuputong ng Koronang Tinik kay Hesus
nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay Isinasama namin sa Iyo, Panginoon ang aming mga
naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Simbahang intensyon para sa mga batang lansangan, sa mga may
Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng kapansanan, at sa mga matatanda.
mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na
tao, at sa buhay na walang hanggan. AMEN. (MAG-AALAY ANG NAMUMUNO NG PANSARILING
PANALANGIN PARA SA MGA NASABING INTENSYON)
Dadasalin ang mga sumusunod: (AMA NAMIN, TATLONG
(3) ABA GINOONG MARIA, ISANG (1) LUWALHATI) Ang Tugon sa Bawat Panalangin (Aawitin ng Isang Tinig):
(Sa bawat pagtatapos ng mga dekada, dadasalin ang Ubi Caritas et amor, Ubi caritas, Deus Ibi est.
Panalangin ng Fatima: “O Hesus ko, patawarin Mo po kami Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos.
sa aming mga sala, iligtas Mo po kami sa apoy ng Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos.
impyerno. Hanguin Mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo,
lalung-lalo na yaong mga walang nakakaalala.”)