You are on page 1of 8

Heart of Jesus Meek and Mild APOSTOLADO NG PANALANGIN - KABATAAN

Diyosesis ng Antipolo
Parokya ng Inmaculada Concepcion
Pambansang Dambana ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting
1. Heart of Jesus meek and mild, Paglalakbay
Hear, oh hear thy feeble child, Katedral ng Antipolo
When the tempest's most severe,
Heart of Jesus hear.

CHORUS: Sweetly we'll rest on thy Sacred Heart,


Never from Thee, oh, let us part,
Hear then thy loving children's pray'r,
Oh Heart of Jesus, Heart of Jesus hear.

2. Make me Jesus wholly thine,


Change this wayward heart of mine,
Guide me through this world so drear,
Heart of Jesus hear!

(Repeat Chorus)

3. When I draw my parting breath,


When my eyes shall close in death,
Then sweet Jesus be Thou near,
Heart of Jesus hear!

(Repeat Chorus)
PAMBUNGAD NA AWITIN: (MAGSITAYO) Walang Higit na pag-ibig

Walang higit na pag-ibig,


Mahal na Puso ni Hesus
O Mahal na Puso
1. Mahal na Puso ni Hesus, Ang bayang Pilipino
kami ay iyong kupkupin, Alay sa puso mo
at akitin ang puso namin Sa templo sa tahanan,
nang ang grasya mo ay kamtin. Sambit naming ang ‘Yong ngalan.
Maghari kang tunay
KORO: O Kristo’y dinggin aming panalangin.
Sa Aparri hanggang Jolo.
Laging angkinin ang puso namin.

Malaon na naming pangarap


2. Banal na Templo’t Tahanan,
Paghahari mo sa Silangan
dito ay kalangitan.
Pananampalataya
Ang aliw namin at kayamanan
Nami’y ‘singwagas ng araw
ang tangi mong laan.
Sintatag ng kabundukan
(KORO) Sinlawak ng karagatan
Kailanma’y di pabibihag,
3. Mga puso’y ipininid,
Bayan mo sa kasalanan
alaala’y said.
Tanghal sa tanang dako
At ang sala ng tao’y hatid,
Ang banal mong sagisag
sugat sa ‘yong gilid.
Ang sumpa ng karimlam
Di magtatagumpay.
(KORO)
No Mas Amor Que El Tuyo

No mas amor que el Tuyo PAG-AALAY SA UMAGA SA


O corazon divino, BANAL NA PUSO NI HESUS
El pueblo Filipino,
Te da su corazon. O Hesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni maria,
En templos y en hogares, iniaalay ko sa inyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan
Te invoque nuestra lengua, at tiisin sa araw na ito, kaanib ng Banal na sakripisyo ng Misa
Tu reinaras sin mengua sa buong daigdig, iniaalay ko yaon ukol salahat ng mga
De Aparri hasta Jolo. adhikain ng iyong Mahal na Puso, sa kaligtasan ng mga
kaluluwa, sa pagbabayad-puri sa mga kasalanan at
Ha tiempo que esperamos pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay ko yaon ukol
Tu imperio en el Oriente, sa adhikain ng aming Mga Obispo, Pari at lahat ng mga kasapi
La fe de Filipinas ng Apostolado ng Panalangin, lahat ng taong naririto at
Es como el sol ardiente, tanging-tangi, ukol sa mga Adhikain ng Santo Papa sa buwan
como la roca firme, na ito
Inmensa como el mar. (Sambitin ang adhikain para sa itinakdang buwan)
La iniquidad no puede
Ser de estas islas duena
Que izada en nuestros montes,
Tu celestial ensena,
Las puertas de infierno
No prevaleceran.
NOBENA NI SANTO PIO SA BANAL NA PUSO

Kaanib ang Kalinis-linisang Puso ni Maria muli naming


itinatalaga ang aming sarili sa iyong Banal na Puso
1. Hesus ko, sinabi Mo: “Tunay Kong sinasabi sa inyo, Sa kadakilaan ng ating Ama sa Langit. AMEN
humingi kayo at kayo ay bibigyan, maghanap kayo at
Hesus, Maria at Jose sumaamin ka, pagpalain mo kami
kayo ay makakatagpo, kumatok kayo at kayo ay ngayon at sa oras ng kamatayan. AMEN
pagbubuksan”. Narito akong kumakatok, naghahanap
at humihingi ng biyayang…
Ama Namin… Aba Ginoong Maria… Luwalhati…
Mahal na Puso ni Hesus, sa Iyo ako lubos na umaasa.
2. Hesus ko, sinabi Mo: “Tunay Kong sinasabi sa inyo,
anuman ang hilingin ninyo sa Ama sa akin pangalan
ay ipagkakaloob Niya sa inyo. Sa ngalan Mo, narito
akong humihiling sa Ama ng biyayang…
Ama Namin… Aba Ginoong Maria… Luwalhati…
Mahal na Puso ni Hesus, sa Iyo ako lubos na umaasa.

Hesus ko, sinabi Mo: “Tunay Kong sinasabi sa inyo, lilipas ang
langit at lupa ngunit hindi ang salita ko”. Pinasigla ng Iyong
di mababaling salita, hinihiling ko ngayon sa Iyo ang
biyayang…
Ama Namin… Aba Ginoong Maria… Luwalhati…
Mahal na Puso ni Hesus, sa Iyo ako lubos na umaasa
PAGTATALAGA NG SARILI AT PAMILYA SA BANAL NA Mahal na Puso ni Hesus, Ikaw na di maaaring hindi
PUSO NI HESUS
magdalang-habag sa mga nalulumbay, kaawaan Mo kaming

Panginoong Hesukristo itinatalaga namin ang aming sarili sa mga abang makasalanan at ipagkaloob Mo sa amin ang
iyo biyayang isinasamo naming sa Iyo, sa pamamagitan ng
Gayun din ang aming pamilya.
namimighati at malinis na puso ni Maria, ang magiliw Mong
Ang iyong Banal na Puso, ang pusong ipinako, at muling
nabuhay Ina at amin ding Ina.
Ang pinagmumulan ng awa at grasya, pag-asa at pagmamahal
para sa lahat Aba Po Santa Mariang Hari, Inang ng Awa, ikaw ang
Ninanais naming ipangako ang aming buhay sa iyo
Turuan mo kami na laging makiisa sa Iyo sa pamamagitan ng kabuhayan at katamisan; aba pinananaligan ka namin. Ikaw
iyong Banal na Espiritu nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eba.
Sa isip at puso, sa lahat ng aming salita, gawa, ligaya at
Ikaw rin ang pinagbunbuntong hininga namin ng aming
paghihirap.
Ipagkaloob mo po na maging malinaw ang pagkilala namin sa pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba,
Iyo, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong
Mahalin ka na ng lubos at lagi kang sundin.
maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa
Nais naming makibahagi sa gawaing pangkaligtasan
Upang matupad ang kalooban ng Ama sa lupa gaya ng sa amin ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus. Santa
langit
Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen,
Banal na Puso ni Hesus tulungan mo kaming mailayo ang
aming buhay sa anumang kasalanan kami’y ipanalangin mo na mapatuloy sa amin ang mga
Panatilihin mo kaming nagmamahal, naglilingkod at pangako ni Hesukristo. Amen
nagpapatawad sa bawat isa
Palagi kang manahan sa aming puso at sa aming tahanan
San Jose, ama-amahan ni Hesus, ipanalangin mo kami.
Upang kami’y maging ganap at buo.
LITANYA SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS

Panginoon, maawa Ka sa amin O mabait na Hesus, pakapakinggan mo ako; huwag mong

Kristo, maawa Ka sa amin itulot na ako’y mapawalay sa iyo.

Panginoon, maawa Ka sa amin Sa oras ng kamatayan, tawagin Mo ako na lumapit

Kristo, maawa Ka sa amin sa Iyo. Upang kasama ng iyong mga banal ay purihin ka,

Kristo, pakinggan Mo kami ngayon at magkapakailanman, Amen.

Amang walang hanggan Sa malalaking beads: Mahal na Puso ni Hesus, idinadalangin

Diyos ng sangkalangitan ko na mahalin kita ng lubus-lubusan

Anak na tumubos sa mundo. Diyos na Totoo


Diyos Espiritu Santo Sa maliliit na beads: Mahal na Puso ni Hesus, Ikaw ang aking

Santo Trinidad na iisang Diyos Kaligtasan

Puso ni Hesus, Anak ng Amang walang hanggan Maawa ka sa amin

Puso ni Hesus, na nilalang ng Espiritu santo sa tiyan Sa pagtatapos ng isang dekada: maria, Ina ng Diyos, ikaw ang

ng isang Birhen aking Pagmamahal.

Puso ni Hesus, na walang hanggan ang kamahalan


Puso ni Hesus, Tabernakulo ng kataastaasan Pagtatapos: Nawa’y ang Puso ni Hesus sa kabanal-banalang

Puso ni Hesus, Bahay ng Diyos at pinto ng langit Sakramento ay purihin, sambahin at mahalin ng buong puso

Puso ni Hesus, Maalab na hurno ng pag-ibig sa lahat ng Tabernakulo sa buong daigdig hangang sa wakas

Puso ni Hesus, balong malalim ng lahat ng kabanalan ng panahon

Puso ni Hesus na karapat-dapat sa lahat ng Sila ay may pusong taong tao, may kahinaan. Palakasin mo
pagpupuri sila Panginoon. Panatiliin mo silang sing-linis ng Banal na
Ostia na araw-araw ay hawak nila. Lagi mo pong basbasan Puso ni Hesus na pinagkakapisanan ng dilang
ang kanilang isip, salita at gawa. Amen kayamanan ng karunungan at kaalaman
Puso ni Hesus na tinatahanan ng buong pagka Diyos
PANALANGIN PARA SA KALUSUGAN Puso ni Hesus na sa iyong kasaganaan ay
nakikinabang kaming lahat
Banal na Puso ni Hesus, hinihiling namin na haplusin mo ang Puso ni Hesus na pinagnaisan ng burol na walang
aming katawan, isip at espiritu. Alisin mo po ang lahat ng hanggan
takot at pangamba. Punuin mo kami ng kapayapaan na Ikaw Puso ni Hesus na matiisin at lubhang maawain
lamang ang makakapagbigay. Inilalagay ko sa iyong mga Puso ni Hesus, kayamanan ng Tanang tumatawag sa

Maawa ka sa amin
kamay ang aking buong pagkatao. Panginoong Hesus, Iyo
nagtitiwala ako sa buo mong kalinga at pagmamahal na Puso ni Hesus, bukal ng kabuhayan at kabanalan
makamit ko ang dagling pagbabalik ng aking kalusugan. Puso ni Hesus, panglubag ng galit ng Diyos dahil sa
Itinataas ko sa iyong mga kamay ang aking mga karaingan. aming kasalanan
Panginoon, Ikaw ang Dakilang Manggagamot. Amen. Puso ni Hesus,, na tigib ng karuwahanginan
Puso ni Hesus, na nagkawindang-windang dahil sa
kasalanan
ROSARIO NG MAHAL NA PUSO Puso ni Hesus, na nagmasunirin hanggang
Sa Krus: Kaluluwa ni Kristo, pakabanalin mo ako! kamatayan, Puso ni Hesus, na pinaglagusan ng
Katawan ni Kristo, iligtas mo ako! Dugo ni Kristo, punuin mo isang-sibat
ako ng pagpapala mo. Tubig na bumukal mula sa tagiliran ni Puso ni Hesus, batis ng dilang kaaliwan.
Kristo, hugasan mo ako! Puso ni Hesus, buhay at pagkabuhay naming mag-uli
Puso ni Hesus, kapayapaan at ipinagkasundo
PANALANGIN PARA SA BOKASYON
naming sa Diyos

Maawa ka sa amin
Puso ni Hesus, handog dahil sa aming kasalanan
O Hesus, kailangan ngayon ng aming Simbahan, lalung-lalo
Puso ni Hesus, kagalingan ng mga nananalig sa Iyo
na ng aming Diyoses ng Antipolo ng mga pari. Pagkalooban
Puso ni Hesus, pag-asa ng lahat ng namamatay sa
mo kami ng mga paring handang ilaan ang kanilang buhay
Iyong grasiya
para sa sambayanan, mga paring ayon sa Puso ni Hesus na
Puso ni Hesus, ligaya ng lahat ng mga santo.
Mabuting Pastol na magiging tunay na patotoo sa paghahari
ng Diyos sa pamumuhay na payak at sa paglalaan ng buong
Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan
sarili alang-alang sa kawan. Tawagin mo ang aming mga
Patawarin mo Po kami Panginoon namin.
kabataan sa ganitong paglilingkod sa iyo. Ito ang aming
dalangin sa Ama sa pamamagitan mo kasama ng Espiritu
Kordero ng Diyos na nakakawala ng kasalanan ng
Santo magpasawalang hanggan. Amen
sandaigdigan
Pakapakinggan mo kami Panginoon
PANALANGIN PARA SA MGA PARI
Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng
santinakpang langit
Dalangin ko mahal na Panginoon, ingatan mo ang mga pari,
Kaawaan mo kami Panginoon
sila ay Iyo lamang. Mga pari na ang buhay ay inilaan sa harap
ng iyong banal na dambana. Ingatan mo sila at ilayo sa tukso
Pari: Hesus maamo at mahabaging puso.
at makamundong pamumuhay. Ikulong mo sila sa Iyong
Lahat: Gawin mo na ang puso naming ay matulad sa puso mo.
puso. Ingatan mo sila sa oras ng kalungkutan at sakit.