You are on page 1of 1

Aktiviti Peta : Menanda Laluaan Lebuh Raya Utama Malaysia

Arahan : Merujuk kepada buku teks, bolehkan kamu tandakan lapan lebuh raya utama negara. Warnakan setiap laluan lebuh raya
mengikut warna yang berbeza supaya kamu dapat membezakan setiap laluan yang kamu tandakan.

Lebuh raya utama di Malaysia